Gå til sidens indhold

Industrien forventer investeringsvækst i 2020

Investeringsforventninger, industri
2019-2020
+20 %
Investeringsforventninger, industri
2020-2021
-16 %

Industriens investeringsforventninger oktober 2020

Industrivirksomhederne havde allerede i første undersøgelse forventninger om 13 pct. øgede investeringer i 2020 i forhold til 2019. Undersøgelse blev udført i oktober 2019. I den opfølgende undersøgelse i marts 2020 lå forventningen på 8 pct. stigning, og her i oktober 2020 bekræftes den positive forventning med 20 pct. Der bemærkes dog både negative og positive udviklinger, når forventningerne opdeles på branchegrupper, hvor industrien for ikke-varige forbrugsgoder trækker op, mens investeringsgode- og mellemproduktindustrien trækker ned.

Forventet årsvækst i industriens investeringerKilde: www.statistikbanken.dk/invest1.

Forventningerne til investeringerne falder for 2021

Som en konsekvens af de meget høje investeringer i 2020, er det ikke overraskende, at der er forventninger om investeringsfald i 2021 på minus 16 pct. i forhold til året før - Det betyder ikke at, investeringerne i kroner og øre vil blive negative, men at de relativt set, vil være lavere end i 2020.

Investeringerne er defineret som nettoinvesteringer, dvs. investeringer minus frasalg. Neden for i denne artikel findes et afsnit, der beskriver usikkerhedsestimater for 2020 og 2021 - markeret med stiplede intervaller i figuren oven for.

Investeringsforventninger i branchegrupperne

Især branchegrupperingen ikke-varige forbrugsgoder, der blandt andet omfatter fødevare- og medicinalvirksomheder, trækker op med meget positive investeringsforventninger på hele 63 pct. i forhold til året før. Større opkøb i medicinalindustrien, omtalt i medierne, spiller formodentlig ind på resultatet. Med disse store investeringsstigninger i 2020 er det ikke alarmerende, at forventningerne til investeringerne her forventes at falde til minus 38 pct. i 2021. Se tabel og branchegruppedefinition sidst i denne opgørelse.

Hvor der er positive investeringsforventninger for 2020 i branchegrupperingen ikke-varige forbrugsgoder (63 pct.) og varige forbrugsgoder (22 pct.), er der til gengæld negative forventninger i mellemproduktindustrien (minus 11 pct.) og i investeringsgodeindustrien (minus 1 pct.). Især sidstnævnte investeringsgodeindustri har udviklet sig meget negativt siden målingen i marts og har med minus 4 pct. ikke forventninger om øgede investeringer i 2021, hvilket mellemproduktindustrien trods alt har med plus 16 pct.

Sammenligning med statistik om investeringsplaner

I det sideløbende konjunkturbarometer for industrien spørges der kvartalsvis, om virksomhederne har ændret deres investeringsplaner. Det kan besvares med, om der er øgede, reducerede eller uændrede planer. Andelen af de tre besvarelser, vægtet med virksomhedernes beskæftigelse, beregnes og herfra udregnes nettotallet som procent øgede fratrukket procent reducerede.

Det forekommer tydeligt, at en overvægt af virksomheder i april-undersøgelsen ved indgangen til andet kvartal 2020, reducerede deres investeringsplaner under indtryk af COVID-19-krisen og derefter gradvist har øget dem igen, således at de i oktober-undersøgelsen ved indgangen til fjerde kvartal 2020, er godt på vej tilbage mod niveauet i januar ved indgangen til første kvartal 2020.

Konjunkturbarometer for industri. Ændringer i investeringsplanerKilde: www.statistikbanken.dk/baro2.

Formål med og afsæt for investeringerne

I oktober-undersøgelserne opgøres, hvilke formål virksomhederne angiver, der har været med investeringerne i 2020, og hvilke der forventes at være i 2021.

For den samlede industri angives det fremmeste formål i 2020 at være erstatning af nedslidt materiel eller udstyr, hvilket angives af 36 pct. af virksomhederne. Herefter kommer udvidelse af produktionskapaciteten med 24 pct. fulgt af rationalisering af driften med 22 pct. Andre formål udgøres af 18 pct.

Virksomhederne angiver også, hvilken betydning forhold har for, at man foretager investeringer - altså afsættet for investeringerne. Efterspørgslen har størst betydning for at investere i 2020 med nettotallet 37. Næststørst betydning har tekniske forhold med nettotallet 34, fulgt af adgang til finansielle ressourcer eller forventet profit med nettotallet 26. Andre forhold har mindst betydning med nettotallet 3.

Se alle tal i statistikbanken på www.statistikbanken.dk/investf og investb.

Fremskrivninger for 2020 og 2021

Med industriens investeringsforventninger søges det gradvist at nærme sig de endelige investeringstal for et givent år. Det sker i fire undersøgelser med et halvt års mellemrum. Første undersøgelse udføres i oktober året før, anden og tredje i løbet af året - marts og oktober - og endelig, en sidste undersøgelse i marts året efter.

Der er usikkerheder i tallene, fordi virksomhederne skifter planer og måske ikke har fuldstændig viden på de tidspunkter, hvor der spørges til investeringerne. På baggrund af mønsteret for de seneste 20 år, estimerer Danmarks Statistik, at den endelige investeringsudvikling for 2020, som opgøres i marts 2021, vil ligge i intervallet 7 pct. til 20 pct. med en sandsynlighed på 67 pct. Et sådan estimat, baseret på mønsteret i historiske data, skal tages med forbehold. I øjeblikket er det nok så meget de aktuelle usikre konjunkturer omkring COVID-19, Brexit og handelskonflikter, der præger udviklingen.

Tilsvarende estimeres det endelige tal for investeringsforventningerne for 2021, som det vil blive målt i marts 2022, at ligge i intervallet minus 8 pct. til minus 23 pct. med 67 pct. sandsynlighed.

Nøgletal for investeringsforventningerne

I tabelform vises nøgletallene for de seneste tre års vækstrater i investeringerne. Raterne baserer sig på seneste offentliggjorte tal fra regnskabsstatistikken fra 2018.

I statistikbanken findes flere tal for industriens investeringsforventninger.

Forventninger til industriens investeringer. Samlet industri og fire sektorer

 

Årlig
Investe-

Årlig vækst

 

rings-
opgørelse

2019
 

2020

2021
 

 

2018

(4. måling)

(1.måling)

(2.måling)

(3. måling)

(1. måling)

 

mio. kr.

pct.

Industri 

24484

-2

13

8

20

-16

Investeringsgodeindustri

5141

13

15

21

-1

-4

Mellemproduktindustri

8522

0

8

-3

-11

16

Fremst. varige forbrugsgoder

148

9

15

14

22

27

Fremst. ikke-varige forbrugsgoder

10457

-14

13

7

63

-38

Anm.: I tallet for den samlede industri er inkluderet olieraffinaderier foruden de fire sektorer. Beløbene i den årlige investeringsopgørelse stammer fra Regionalfordelt regnskabsstatistik for private byerhverv 2018 og er vægtgrundlaget for vækst-beregningerne. Første måling for et investeringsår sker i oktober året før; anden og tredje måling sker i marts og oktober samme i investeringsåret, og endelig, fjerde måling sker i marts året efter med endelige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/invest1 og regn8.

Info om branchegrupperinger

Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler, elektronik og legetøj. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer og medicin. Grupperingerne er internationalt definerede som MIG, dvs. Main Industrial Grouping.

Info om forskellige investeringsbegreber

Industriens investeringsforventninger følger regnskabsstatistikkens definition af investering og opererer med begrebet nettoinvesteringer, som dækker over, at der opgøres for tilgang (tilkøb) minus afgang (frasalg). Det følger almindelig regnskabspraksis. Nationalregnskabets tal for bruttoinvesteringer er sammenlignelige hermed. Læs uddybende om investeringsbegreber i dokumentet om estimerings-metode.

Investeringsforventninger, industri
2019-2020
+20 %
Investeringsforventninger, industri
2020-2021
-16 %

Nyt fra Danmarks Statistik

20. november 2020 - Nr. 429

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

For hvert investeringsår udføres der fire målinger. Første måling er i oktober året før, anden og tredje måling er i marts og oktober samme år, og endelig sluttes målingen i marts året efter med de endelige tal.
Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler, elektronik og legetøj. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation