Gå til sidens indhold

Import og eksport af varer og tjenester

Danmark eksporterer årligt varer og tjenester for over 1.000 mia. kr. Søtransport, kemikalier (herunder medicinalvarer) og maskiner er blandt de største vare- og tjenestegrupper. Importen er ikke helt så stor som eksporten, og dermed har Danmark overskud på handlen med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er USA, Tyskland og Sverige. Der offentliggøres månedlige sæsonkorrigerede serier for Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester fordelt på vare- og tjenestegrupper og geografisk modpart.

Introduktion

Varer

Værdien af udenrigshandel med varer opgøres ud fra to forskellige principper. Det ene princip afspejler værdien af den fysiske strøm af varer, der krydser den danske grænse og tager således ikke hensyn til ejerskifte. Det andet princip er baseret på værdien ved ejerskifte og tager således ikke hensyn til, om varerne krydser den danske grænse.

Det første princip benyttes som hovedregel i den traditionelle opgørelse af udenrigshandel med varer, mens det andet princip bruges i til opgørelse af de samlede udenrigshandel med varer og tjenester samt i betalingsbalancen. De underliggende kilder til den traditionelle opgørelse af udenrigshandel med varer gør det muligt at offentliggøre udenrigshandel med varer efter grænsepassageprincippet månedligt, med stor detaljeringsgrad og i lange tidsserier. Læs mere om den detaljerede udenrigshandel efter grænsepassage.

Ejerskifteprincippet gør det muligt at opgøre værdien af de økonomiske transaktioner for varer og tjenester, der foretages mellem Danmark og udlandet. Opgørelsen af den samlede udenrigshandel med varer og tjenester har ikke samme detaljeringsgrad som opgørelsen af udenrigshandel med varer opgjort efter grænsepassage, men inkluderer bl.a. de danske virksomheders salg i udlandet, som ikke har krydset den danske grænse, herunder varer handlet i forbindelse med produktion i udlandet. Derudover er der visse andre metodiske forskelle mellem opgørelsen af den samlede udenrigshandel med varer og tjenester og betalingsbalancen på den ene side og udenrigshandel med varer på den anden side, herunder om værdisætningen af varer skal være ved sælger grænse eller købers grænse.

Overgang mellem grænsepassageprincippet og ejerskifteprincippet

Nedenfor gives en mere detaljeret gennemgang af de korrektioner, der finder sted i overgangen fra varehandel efter grænsepassage til varehandel efter ejerskifte.

(+) Bunkring og proviantering:

I opgørelsen af varehandlen efter ejerskiftesuppleres der med køb af brændstof og andre varer til forbrug i forbindelse med transport i udlandet, fx skibes køb af brændstof i fremmed havn. Denne anskaffelse er ikke med i opgørelsen efter grænsepassage, da varen ikke fysisk krydser Danmarks grænse.

(+) Varer købt eller solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet:

Varer, der købes i udlandet med henblik på forarbejdning i udlandet, medtages i opgørelsen efter ejerskifte som import af varer. Varer, der sælges i udlandet efter forarbejdning i udlandet, medtages tilsvarende som eksport af varer. Denne aktivitet er ikke med i opgørelsen efter grænsepassage, da varerne ikke fysisk krydser Danmarks grænse ved køb eller salg.

(-) Varer der krydser grænsen i forbindelse med forarbejdning:

Varer, der krydser Danmarks grænse i forbindelse med forarbejdning i Danmark eller i udlandet, uden at varerne skifter ejer, fratrækkes ved opgørelsen efter ejerskifteprincip. Denne komponent kan yderligere deles op i indadgående forarbejdning, hvor udenlandsk ejede varer bliver forarbejdet i Danmark, og udadgående forarbejdning, hvor dansk ejede varer forarbejdes i udlandet.

(-) Returvarer:

Hvis en varehandel annulleres, eller varen sendes retur af andre årsager, inkluderes returvaren og den forudgående import (hvis en vare sendes retur til udlandet) eller eksport (hvis en vare sendes retur fra udlandet) ikke i opgørelsen efter ejerskifteprincip. Disse varebevægelser indgår derimod i opgørelsen af varehandlen efter grænsepassage.

(-) Varer der krydser grænsen i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter:

Varer, der krydser grænsen i forbindelse med en entreprenørs bygge- og anlægsaktivitet, opfattes i opgørelsen af udenrigshandlen efter ejerskifte som en del af en bygge- og anlægstjeneste. De varer, der indgår i bygge- og anlægsprojekter i Danmark (import) eller i udlandet (eksport), tælles derfor ikke med ved opgørelse af varehandlen efter ejerskifteprincippet, da værdien af varerne er inkluderet i opgørelsen af bygge- og anlægstjenester.

(-) Fragt på import (CIFFOB):

I opgørelsen efter ejerskifte skal værdien af alle varer, der handles, medtages med den såkaldte FOB-værdi, som afspejler varens værdi ved afsenderlandets grænse. De omkostninger, der er undervejs til modtagerlandet (typisk fragt og forsikring), betragtes som tjenester i denne sammenhæng. I den traditionelle opgørelse af udenrigshandel med varer efter grænsepassageprincippet opgøres derimod kun eksporten til FOB-værdien, mens importen opgøres til CIF-værdien. CIF-værdien afspejler varens værdi ved modtagerlandets (Danmarks) grænse. Forskellen mellem CIF-værdien og FOB-værdien trækkes derfor ud af varehandlen ved opgørelse efter ejerskifteprincip. Evt. fragtomkostninger inkluderet i varens pris, som ikke er inkluderet i FOB prisen, indgår i denne opgørelse som import eller eksport af tjenester (transport og forsikring).

(+/-) Andre korrektioner:

+ Tillæg for illegal import af varer.
+/- korrektion for ikke residente virksomheders handel med varer i Danmark. Denne korrektion skal afspejle forskellen mellem den værdi en vare indføres/udføres til (grænsepassage) og den værdi den danske resident modtager/betaler.
+/- Korrektion som følge af prisregulering af varer, efter de har krydset den danske grænse

(+) Merchanting:

Varer, som købes i udlandet med henblik på videresalg, uden at varen passerer den danske grænse, indsamles ikke i den traditionelle opgørelse af udenrigshandel med varer efter grænsepassage og suppleres derfor for opgørelsen efter ejerskifteprincippet. Det er alene avancen af merchantingsalget, der tillægges eksporten, idet købsværdien af solgte varer fratrækkes. Denne avance kan yderligere opdeles i den samlede værdi af salget og den samlede værdi af købet (angivet som negativ eksport).

(+) Ikke-monetært guld:

Ikke-monetært guld er defineret som det guld, der ikke handles af monetære myndigheder såsom nationalbanker (fx ved køb og salg fra evt. guldreserver). Ikke-monetært guld kan yderligere deles op i guld, der handles med industrielt formål, og guld, der købes med henblik på en evt. gevinst ved videresalg. Her medtages kun den handel med guld, som ikke krydser den danske grænse.

Tjenester

Udenrigshandel med tjenester opgøres udelukkende efter et ejerskifteprincip. Tjenestehandel opfattes som køb og salg af alt, der ikke er fysiske varer. Det kan fx være transport, telekommunikation, juridisk bistand mv. Udenrigshandel skal forstås som transaktioner mellem danske residenter og ikke-residente modparter, dvs. mellem virksomheder (eller personer) bosat i Danmark og i et andet land.

Danmarks udenrigshandel med tjenester opgøres først og fremmest ved indsamling af oplysninger hos en række udvalgte virksomheder (tællingen Udenrigshandel med tjenester). Endvidere suppleres med særlige opgørelser, navnlig over rejsekontoen, for at nå frem til en samlet tjenestehandelsstatistik. Pga. forskellene i frekvensen for hvornår kildedata er tilgængeligt, opgøres udenrigshandel med tjenester på et mere aggregeret niveau i de månedlige opgørelser. En fuld fordeling på poster og lande offentliggøres årligt. Læs mere om den detaljerede udenrigshandel med tjenester.

Dokumentation

Indholdsfortegnelse

Lovgivning

Oversigt over de varegrupperinger, der benyttes ved offentliggørelsen af udenrigshandlen

Definition af varegrupperingen

Diverse dokumentationer

Opgørelsesmetoder og datagrundlag for indeks for udenrigshandel

Lovgivning

Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, senest ændret ved Økonomiministeriets lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Bekendtgørelse nr. 1495 af 16. december 2004 om afgivelse af statistiske oplysninger om samhandelen med udlandet samt med Færøerne og Grønland.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91.

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker
over varehandelen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 91/2010 af 2. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, for så vidt angår listen over varer, der ikke er omfattet af statistikkerne, skattemyndighedernes videregivelse af oplysninger og kvalitetsvurdering.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 96/2010 af 4. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, for så vidt angår forenklingstærsklen, handel fordelt efter virksomhedskendetegn, særlige varer og varebevægelser og koderne for transaktionens art.

 

Handel med ikke-EU-lande:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser.

 

Nomenklaturer

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif Kommissionens forordning (EF) Nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif Kommissionens forordning (EF Nr.1779/2002 af 4.oktober 2002 om den statistiske lande-og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater.

Oversigt over de varegrupperinger, der benyttes ved offentliggørelsen af udenrigshandlen

Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er den varefortegnelse EU lægger til grund for opgørelse af deres samhandel, samt handel med ikke-EU-lande. Nomenklaturen er en 8-cifret vareklassifikation, der udgør den mest detaljerede vareopdeling i udenrigshandelen.
Ved offentliggørelse grupperes de 8-cifrede KN varekoder efter SITC (Standard International Trade Classification), der tilsigter at belyse udenrigshandelen efter varens forarbejdningsgrad.
KN- og SITC nomenklaturen er forbundet på den måde, at der til et 5-cifret SITC nummer altid svarer et eller flere varenumre under samme 4-cifrede hovedposition i Den Kombinerede Nomenklatur.
Udover KN og SITC belyses importen ved en fordeling efter anvendelse (BEC) og eksporten ved en fordeling efter produktionsgrene (KONJ).
BEC som med visse afvigelser er baseret på SITC, omfatter 7 anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er defineret på grundlag af SITC, således at varenumre under samme SITC nummer som hovedregel henføres til samme va¬regruppe.
KONJ omfatter 8 hoved¬grupper og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er også her i det væsentlige defineret på grundlag af SITC.
Endelig grupperes de 8-cifrede varekoder efter CTSE og NST/R, der tilsigter at belyse udenrigshandelen på grundlag af den anvendte transportmåde. CTSE og NST/R er defineret på grundlag af SITC.

Definition af varegrupperingen

Fra og med offentliggørelsen af januar 2009 er varegrupperingen i Nyt fra Danmarks Statistik om udenrigshandel med varer blevet ændret, således at FN's vareklassifikation SITC (Standard International Trade Classification) anvendes. Varegrupperingerne i Nyt'en dækker over følgende SITC-grupperinger:
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.: SITC-sektion 0, 1 og 4
Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel: SITC-sektion 2
Brændsels- og smørestoffer o.l.: SITC-sektion 3
Kemikalier og kemiske produkter: SITC-sektion 5
Forarbejdede varer, primært halvfabrikata: SITC-sektion 6
Maskiner undt. transportmidler: SITC-sektion 7 undtagen SITC-kapitler 78 og 79
Transportmidler inkl. skibe og fly: SITC-kapitler 78 og 79
Færdigvarer og andre varer: SITC-sektion 8 og 9
Desuden offentliggøres nu tal for seneste måned udenrigshandel med Polen, Frankrig, Italien, Nederlandene og Kina

SITC
0-9 I alt
0 Næringsmidler og levende dyr
1 Drikkevarer og tobak
2 Råstoffer, ikke spiselige
3 Mineral. brændsels- og smørestoffer
4 Animalske og veg. olier, fedtstoffer og voks
5 Kemikalier og kemiske produkter
6 Bearbejdede varer, hovedsagligt halvfabrikata
7 Maskiner og transportmidler
8 Bearbejdede varer i.a.n.
9 Diverse varer og transaktioner, i.a.n. (beregnes ikke)

BEC
01-54 I alt
01-04 Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri
05-10 Varer fortrinsvis til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed
11-30 Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv
32-36 Brændsels- og smørestoffer samt elektrisk strøm
37-42 Maskiner og andet kapitaludstyr
43-46 Transportmidler
47-53 Varer fortrinsvis til forbrug
54 Varer ikke andetsteds medtaget

KONJ
0-86 I alt
01-11 Animalske landbrugsprodukter
21-24 Vegetabilske landbrugsprodukter
31-32 Kød- og mælkekonserves
41-67, 69-72 Industriprodukter, ekskl. Maskiner og instrumenter
68 Maskiner og instrumenter
80 Skibe, fly, bore- og produktionsplatforme (beregnes ikke)
82 Fisk, krebsdyr og bløddyr
84 Rå pelsskind
85 Brændsels- og smørestoffer samt elektrisk strøm
86 Andre varer

Lande og landegrupper der indgår i første offentliggørelse
EU-lande i alt
Ikke-EU-lande i alt
Tyskland
Sverige
Storbritannien
Nederlandene
Frankrig
Italien
Polen
Norge
USA
Kina
Første offentliggørelse finder sted 40 dage efter statistikmåneden.

Fra og med anden offentliggørelse af udenrigshandelstallene indeholder statistikken oplysninger fordelt på alle 8-cifrede KN-varekoder og lande. Yderligere oplysninger om Danmarks udenrigshandel er tilgængelige i Danmarks Statistikbank.
Under Seneste økonomiske nøgletal findes desuden gratis oplysninger om den samlede udenrigshandel samt oplysninger om import og eksport fordelt på hovedvaregrupper.

For at se de bagvedliggende tal i statistikbanken:

UHV1
UHV2
UHV3

For at kunne sammenligne de forskellige varegrupperinger (SITC, KN, BEC og KONJ), er det bl.a. muligt at se en sammenhæng i følgende bilag:

Diverse dokumentationerLæs mere om opgørelsen af udenrigshandel med tjenester

Lovgivning

Udenrigshandel med tjenester udarbejdes på baggrund af:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, med tilhørende kommissions forordninger:
    • Kommissionens forordning (EF) Nr. 601/2006 af 18. april 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 for så vidt angår formatet og proceduren for fremsendelse af data
    • Kommissionens forordning (EF) Nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik
    • Kommissionens forordning (EU) Nr. 1227/2010 af 20. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1055/2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik
  • Lov om Danmarks Statistik (§ 9a og § 10)

 

Tjenestegrupperinger i Statistikbanken

Udenrigshandel med tjenester offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik på følgende tjenestegrupper:

Søtransport
Lufttransport
Anden transport
Rejser
Forsikrings- og finansielle tjenester
Data- og kommunikationstjenester
Royalties og licenser
Andre forretningstjenester

I Statistikbanken findes der yderligere detaljeringsniveauer. Statistikken fordelt på år (www.statistikbanken.dk/UHT6) er mere detaljeret end opgørelsen fordelt på kvartaler (www.statistikbanken.dk/UHT3) - se grupperingerne her:

 

Lande i Statistikbanken

Udenrigshandel med tjenester offentliggøres ligeledes i Nyt fra Danmarks Statistik på følgende lande:

EU-lande i alt
Tyskland
Sverige
Storbritannien

Ikke-EU-lande i alt
Kina
Norge

I Statistikbanken findes der yderligere detaljeringsniveauer. Statistikken fordelt på år (www.statistikbanken.dk/UHT6) er mere detaljeret end opgørelsen fordelt på kvartaler (www.statistikbanken.dk/UHT3)


Justeringer af tidligere offentliggjorte tal

Udenrigshandel med tjenester revideres hver måned og justerede tal for tidligere måneder offentliggøres samtidig med tal for den seneste måned. Ved offentliggørelsen i oktober afsluttes justeringerne af det foregående år. Året efter i oktober justeres året igen, mens den endelige version af statistikken offentliggøres efter yderligere et år og samtidig med at nationalregnskabsopgørelsen for det pågældende års afsluttes. Herefter ændres statistikken kun i sjældne tilfælde.


Revision af nationalregnskab

Nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance blev revideret i september 2014.

Læs om overgangen til nationalregnskabssystemet ESA 2010.

Revision 2014 


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Import og eksport af varer og tjenester

Kontakt

Mads Møller Liedig
Telefon: 39 17 34 78

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande udenfor EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen i 2020.

Metoden bag statistikken over varehandel med EU ændres

I de kommende år vil der ske grundlæggende ændringer i metoden bag statistikken over varehandel med EU. Ændringerne vil muliggøre store byrdelettelser blandt de virksomheder, der i øjeblikket indberetter til statistikken.

Store byrdelettelser på vej i Intrastat

Økonomisk globalisering

Globalisering

Danmarks Statistik deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af globalisering.

Økonomisk globalisering

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine