Gå til sidens indhold

Udsatte børn og unge (kvt.) (Ophørt)

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Sofie Mandrup Hansen
39 17 34 25

sfh@dst.dk

Hent som PDF

Udsatte børn og unge (kvt.) (Ophørt)

Formålet med statistikken om støtte til børn og unge er at belyse hjælpeforanstaltninger ydet til børn og unge i henhold til den gældende lovgivning om særlig støtte til børn og unge. Statistikken dækker både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Statistikken er udarbejdet siden april 1976. Fra 1. april 1976 til 1. juli 1998 var statistikken baseret på bistandsloven. Fra 1. juli 1998 og frem er ydelserne givet i henhold til paragraffer i lov om Social Service. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem.

Indhold

Statistikken omhandler hjælpeforanstaltninger over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om Social Service.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles fra landets 98 kommuner . Data samles i et forløbsregister, der indeholder alle personer der på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres første 23 leveår, har modtager støtte efter Servicelovens pargraffer. De indberettede oplysninger valideres og suppleres med data fra Danmarks Statistiks befolknings-, kriminalitets- og uddannelsesstatistikker.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Myndigheder og offentlige institutioner og befolkningen anvender indikatorerne til analyser, forskning, debar etc. Årligt bliver statistikken og udvikling i metode osv. præsenteret på Danmarks Statistiks brugerudvalg. Indikatorerne bruges også til at følge op på regeringens opstillede sociale mål, så som "Færre udsatte unge skal begå kriminalitet" og "Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse".

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Forskelle i kommunernes sagssystemer betyder, at kommunerne ikke registrerer oplysninger om udsatte børn og unge helt ensartet og systematisk. Så hvad der i en kommune konteres på en paragraf - vil måske i en anden kommune blive registreret under en helt anden paragraf. Det vides ikke, hvor stor denne fejlkilde er eller hvor meget det påvirker statistikkens præcision. Ungepålæg (§57b) og Forældrepålæg(§57a) er underestimeret, da disse ikke indberettes direkte i DUBU (fagsystem). §11 er ligeledes underestimeret, idet der ikke er særskilt journalpligt tilknyttet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkens hovedtal om anbringelser og forebyggende foranstaltninger udkommer senest 1. september i det efterfølgende kalenderår.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1977, men på grund af større lovændringer i henholdsvis 1985, 1993 og 2006 er statistikken ikke direkte sammenlignelig gennem hele perioden.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Støtte til udsatte børn og unge. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Udsatte børn og unge. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed