Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udgifter til sociale ydelser

Formålet med den sociale udgiftsstatistik er at give en sammenhængende beskrivelse af samlede udgifter forbundet med social beskyttelse. Derfor medtages alle udgifter hertil, både kontantydelser og ydelser i naturalier som fx udgifter til sygehusvæsenet og beskæftigelsesforanstaltninger. Statistikken omfatter både offentlige og private udgifter af kollektiv art og som er uden obligatoriske modydelser.

Indhold

Statistikken viser udgifter til sociale foranstaltninger opdelt på otte forskellige kategorier af behov og dækker årene siden 2007. Begrebet sociale foranstaltninger skal forstås bredt og omfatter alle typer af offentlige og private kollektive, obligatoriske foranstaltninger, der letter personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med socialt betingede risici eller behov. Det er en forudsætning, at der ikke samtidig foreligger en form for modydelse eller en individuel ordning. Både kontante udbetalinger, dækning af afholdte udgifter og levering af varer og tjenester er omfattet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der anvendes registerudtræk fra DIOR (Database for Integrerede Offentlige Regnskaber), samt fra Nationalregnskabets finansielle konti og fraværsstatistikken.

Data valideres ved at se på udvikling over tid og i forhold til sidste udtræk. Information fremsøges på enkelte områder efter behov til validering af udvikling.

For nærmere beskrivelse af DIOR se fx Statistikdokumentationen Regnskaber for Offentlig Forvaltning og Service.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er fra en række internationale organisationer stor efterspørgsel efter data vedrørende sociale udgifter. Eurostat arbejder i den forbindelse for en udvidelse af statistikken på flere områder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Dækningsgraden er på 100 pct., da det tilstræbes, at statistikken dækker alle udgifter i følge ESSPROS-klassifikationen.

Usikkerheden er meget begrænset, da grundlaget er de primære regnskaber. Der er dog større usikkerhed forbundet med tallene jo mere detaljerede oplysninger man ønsker. I forbindelse med omlægningen af statistikken er der sket mange forbedringer og der arbejdes løbende med at forbedre usikkerheden på det mest detaljerede niveau.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Punktligheden vurderes generelt at være høj, da statistikken publiceres uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er forordningsbestemt af EU og offentliggøres af Eurostat. Statistikken er opgjort efter ESSPROS-klassifikationen, der danner grundlag for sammenlignelighed med andre EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. Statistikken er omlagt i 2012 og de reviderede tal er i den forbindelse kun ført tilbage til 2007. Tal for årene før 2007 kan ikke sammenlignes hermed.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Sociale udgifter(ESSPROS). Derudover bringes der tal i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

I øvrigt er internationalt sammenlignelige tal for Social protection expenditure and receipts tilgængelige på Eurostat's internethjemmeside. Publikationen Social tryghed i de nordiske lande udgives af NOSOSKO.

Læs mere om tilgængelighed