Gå til sidens indhold

Salg af økologiske varer til foodservice

Statistikken er dækker salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice-området - dvs. storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Formålet med statistikken er, at give et samlet billede af danskernes forbrug af økologiske fødevarer ved at supplere den eksisterende statistik om detailomsætningen af økologiske fødevarer. Statistikken er udarbejdet årligt siden 2003 med tilskudsfinansiering fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Indhold

Statistikken er en årlig web-baseret spørgeskemaundersøgelse om grossisters salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice-området - dvs. storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Spørgsmålene vedrører dels samlet omsætning til foodservice, dels omsætning til økologisk foodservice, fordelt på et afgrænset antal varegrupper og aftagergrupper. Ved foodservice forstås storkøkkener, restauranter, kantiner, caféer mv. – dvs. virksomheder og institutioner, hvor mad serveres.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data valideres i en onlineblanket. Efterfølgende kontrolleres data og rettes efter genkontakt til respondenterne. Herefter summeres data og nøgletal udregnes.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med statistikken er årligt at afdække omfanget af økologisk foodservice, dvs. brug af økologiske føde- og drikkevarer inden for restauranter, kantiner mv. (foodservice).

Brugerbehov afdækkes i Brugerudvalget for fødevarestatistik. Danmarks statistik er desuden i regelmæssig kontakt med centrale brugere, herunder Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug og Fødevarer samt Økologisk Landsforening.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en totaltælling, og der er ingen stikprøveusikkerhed. Der er dog nogen usikkerhed i afgivelse af svar.

Målefejl: For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Mht. fordeling af salg af økologiske varer til foodservice er det samlede salg mere sikkert end salget fordelt på varegrupperne.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ni måneder efter referancetidens udløb. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes ingen offentligt tilgængelig sammenlignelig statistik.

Statistikken kan i begrænset omfang sammenlignes med 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for Salg af økologiske varer til foodservice under emnet Indenrigshandel med økologiske fødevarer. Se mere på statistikkens Emneside.

Læs mere om tilgængelighed