Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: apparater og distribution (Ophørt)

Flere af udstyrsstatistikkens tabeller baseres på kilder hvor 95-100 pct. af populationen er dækket. Det gælder tabellerne baseret på Energistyrelsen opgørelser. For de øvrige tabeller er tallene baseret på stikprøveundersøgelser. For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Statistik om adgang til TV kanaler og antenneforhold er baseret på Gallup Annual Survey kvartalsrapport, som er en stikprøveundersøgelse. Statistik om Bredbåndsabonnementer og bredbåndsudbydere er baseret på Energistyrelsens Telestatistik, som er blevet til på baggrund af indberetninger fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kan som udgangspunkt udbydes i Danmark af enhver uden forudgående tilladelse, registrering eller lignende. Derfor tages det generelle forbehold, at ikke alle udbydere på det danske telemarked indgår i telestatistikken.

For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne.

Stikprøveusikkerhed

Der henvises til de originale kilder. Se rapport om stikprøveusikkerhed fra Gallup

Anden usikkerhed

En af kilderne til statistikken er Energistyrelsens Telestatistik. Energistyrelsen oplyser, at elektroniske kommunikationsnet og -tjenester som udgangspunkt kan udbydes i Danmark af enhver uden forudgående tilladelse, registrering eller lignende. Derfor tages det generelle forbehold, at ikke alle udbydere på det danske telemarked indgår i telestatistikken. Der er ikke lavet estimat af hvad dette betyder for dækningsgrad. De nyeste tal bør betragtes som foreløbige, da ikke alle selskaber får indberettet rettidigt til statistikken inden denne udarbejdes. Endelig bliver der ikke offentliggjort markedsandele for udbydere med en markedsandel på under fem procent, medmindre selskabet har indgået i et koncernsamarbejde. I tabeller med markedsandele er udbydere med en markedsandel på under fem procent samlet i kategorien ’Øvrige’.

På Energistyrlesens hjemmeside oplyses det hvilke selskaber, der indgår i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Tabellerne er baseret på enten Energistyrelsens Telestatistik, som undersøger en meget stor del af markedet eller TNS Gallup, Annunal Survey, som er en stikprøvebaseret undersøgelser, der gennemføres 3 gange om året med en stikprøve på ca. 3000 husstande pr. gang.

For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal. Dog kan tabellerne i visse tilfælde blive opdateret med nye tal i tidligere offentliggjorte perioder. Det skyldes at det indberettede kildemateriale er baseret på nye kørsler, der medtager opdateret og rettet datamateriale.