Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.)

Kvartalsoffentliggørelser: Nyt fra Danmarks Statistik og kvartalsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank Statistikbanken, under Levevilkår - Offentligt forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Årsoffentliggørelser: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Nyt fra Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger (Arbejdsmarked) og årsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank (http://www.statistikbanken.dk., under Levevilkår - Offentligt forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Der findes mere information om tilgængeligheden af data på: Emneside om offentligt forsørgede.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Emneside om offentligt forsørgede

Publikationer

Emneside om offentligt forsørgede

Statistikbanken

Statistikbanktabeller, hvorefter der vælges 'Levevilkår', 'Offentligt forsørgede' og '16-64-årige offentligt forsørgede'.

Adgang til mikrodata

De væsentligste variable fra det individbaserede grundmateriale stilles til rådighed for forskere mv. qua de såkaldte moduldata vedrørende offentligt forsørgede, tidligere kaldet PUOB som stod for 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse'. Forskerordningen giver adgang til disse moduldata under sædvanlig hensynstagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler, se også generelle datafortrolighedspolitik.

Anden tilgængelighed

Grundmaterialet til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige er et godt beredskab til diverse skræddersyede serviceopgaver. Dette grundmateriale anvendes ligeledes til aflevering af en større årlig LMP-afrapportering til Eurostat. LMP står for Labour Market Policy og indeholder en lang række danske foranstaltninger til fastholdelse samt indtræden på arbejdsmarkedet.

Diskretioneringspolitik

Her følges Danmarks Statistiks generelle datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Da tallene i statistikbanktabeller og serviceopgaver typisk er opgjort i begrebet fuldtidsmodtagere eller fuldtidspersoner, hvor et afrundet 1-tal i tabellen ofte vil dække over summen af flere personers deltagelsesgrader (hvor hver persons deltagelsesgrad er under 1) i den enkelte ordning i løbet af referenceperioden, er der i princippet ikke diskretioneringsproblemer i relation til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige. Dette betyder samtidig, at der ikke er nogle konkrete tiltag i relation til diskretionering af de enkelte dataceller. Mere generelt sikres det dog, at antallet af variable der kan kombineres i de enkelte statistikbanktabeller holdes på et vist minimum.

Reference til metodedokumenter

For yderligere dokumentation henvises der til Emneside om offentligt forsørgede.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.