Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.)

Data fra de forskellige administrative registre modtages enten direkte fra kilden (system til system-løsning) eller via STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Herefter valideres data kildevis, hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter 'overlapsbehandles' samtlige indkomne data også op i mod de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige statistikbanktabeller.

Kilder

Ledighedsoplysningerne stammer dels fra STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)'s register for Forsikrede Ledige og Efterlønmodtageres Udbetalings-Register (FLEUR) og dels fra deres opgørelse af antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, der igen baseres på kontanthjælpsmodtagernes visitationskategori.

Foranstaltningsoplysningerne stammer dels fra STAR's såkaldte bestandsstatistik og dels direkte fra de kommunale indberetninger af personer i kommunal aktivering mv., der ligeledes sendes månedligt fra STAR til Danmarks Statistik.

Efterlønsoplysningerne stammer også fra STAR's FLEUR-register. Oplysningerne om modtagere af førtidspension kommer fra kommunerne via Kommunedatas (KMD's) register over sociale pensioner, mens oplysninger om modtagere af syge- og barselsdagpenge stammer fra KMDs fælleskommunale dagpengesystem. De supplerende oplysninger om personernes forsørgelsesgrundlag i form af 'passive ydelser' (kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse) indhentes fra kommunernes udbetalingsregistreringer i KMD AKTIV. SU-modtagerne stammer fra SKAT's Eindkomstregister.

Indsamlingshyppighed

Data fra en række af de administrative registre (herunder ledighedsoplysninger samt oplysninger om personernes aktiveringsomfang) indsamles månedligt, mens visse data (typisk fra udbetalingsregistre) der kun anvendes til denne kvartalsvise statistik kun indsamles og valideres kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Samtlige indsamlede oplysninger til statistikken kommer fra administrative registre, enten via FTP-server-løsninger eller i form af sas-filer direkte fra STAR.

Datavalidering

I første omgang sikres det at de indkomne filer har den forventede størrelse, det forventede format samt dækker den forventede referenceperiode. Herefter sikres det at datasættet ikke indeholder usædvanligt mange invalide CPR-numre. Efter disse indledende valideringer bliver den enkelte fil enten godkendt eller afvist. Ved afvisning kontaktes leverandøren (typisk STAR) for dannelse af en ny forbedret udgave. Efter godkendelse af samtlige dataleverancer indlæses data i Danmarks Statistiks personstatistiske database (PSD). Efterfølgende sammenholdes niveauerne og udviklingerne med de tilsvarende niveauer/udviklinger for det foregående kvartal samt for den samme periode året før. Endvidere analyseres der på hvor store opdateringer der har været tale om for det foregående kvartal.

Databehandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages enten direkte fra kilden (system til system-løsning) eller via STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form i Danmarks Statistiks fælles database for persondata (PSD). Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data også op i mod de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser.

Behandlingen for interne overlap bliver konkret foretaget ud fra en række specifikke prioriteringsregler, som bl.a. fastsættes på baggrund af datakildens generelle pålidelighed. Disse prioriteringsregler indebærer ligeledes en stillingtagen til, om personer der er i støttet beskæftigelse eller i foranstaltninger vedrørende vejledning/opkvalificering i optællingerne skal indgå under foranstaltningerne eller under forsørgelsesydelsen (fx kontanthjælp, førtidspension, revalideringsydelse og sygedagpenge). Bortset fra ledige og efterlønsmodtagere er hovedprincippet, at personer der deltager i en foranstaltning indgår i statistikken under denne foranstaltning og dermed ikke indgår under den tilhørende forsørgelsesydelse. Dette hovedprincip indebærer bl.a., at modtagere af "passiv" kontanthjælp, førtidspension, revalideringsydelse samt sygedagpenge kun kategoriseres under disse grupper, hvis de ikke samtidig er registreret i en "aktiv" foranstaltning. Derved bliver de opgjorte niveauer for antal (fuldtids)personer lavere end tilsvarende "totalopgørelser" i primærstatistikkerne over de enkelte forsørgelsesydelser. Antallet i gruppen "Revalideringsydelse i øvrigt" dækker således fx kun over modtagere af revalideringsydelse som ikke samtidig er registreret som aktiverede andetsteds i (OF)-statistikken.

Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige statistikbanktabeller. Kun i meget sjældne tilfælde har det vist sig nødvendigt at imputere eller opregne de faktisk indberettede data til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige.

Korrektion

Den kvartalsvise statistik bliver sæsonkorrigeret tilbage til og med 1. kvartal 2007. På grund af relativt markante og konstante opdateringsefterslæb for hhv. sygedagpengemodtagere og barselsdagpengemodtagere, bliver seneste kvartalstal for disse to populationer fra og med 2016, opregnet individuelt før de faktiske tal bliver sæsonkorrigeret. De faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) tal bliver dog fortsat altid offentliggjort ukorrigeret i statistikbanken mv.