Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.)

Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SU-modtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Da statistikken er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Pga. overlapsbehandlingen mv. i forbindelse med dannelsen af offentligt forsørgede, 16-64-årige, vil de enkelte dele af statistikken typisk ikke være direkte sammenlignelige med de tilsvarende primærstatistikker fra Danmarks Statistik.

International sammenlignelighed

Da statistikken er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Det nærmeste man kommer en international sammenstilling/sammenligning af en række af de ordninger som statistikken dækker er Eurostat's Labour Market Policy (LMP)-database som pt. er det fælles datagrundlag for EU-kommissionen, Eurostat, DG-Employment og OECD.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SU-modtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Der er databrud fra 2006 til 2007, da statistikken er blevet omlagt (i forhold til den tidligere AMFORA-statistik) og nye datakilder er taget i brug. Indtil videre kan man (før 2007) anvende den sammenhængende socialstatistik (SSS), der har et lidt andet sigte end (OF)-statistikken, men som dog indeholder mange af de samme ordninger. Den sidste (SSS)-statistik blev dannet for året 2007, der derfor fungerer som 'overlapsår'. Inden for de enkelte arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger findes der i den tidligere AMFORA-statistik sammenlignelige tal fra og med 1. kvartal 1995 til og med 4. kvartal 2006. For fleks- og skånejobsordningerne dog først fra og med 3. kvartal 1999 og for integrationsuddannelse først fra og med 1. kvartal 2000.

Generelt set hæmmes sammenligneligheden over tid af de mange ændringer i foranstaltningerne, hvor nye kommer til og andre udfases. Formålet med statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige er, at give et samlet kvartalsvist overblik over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper, herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Historisk har statistikken omfattet registrerede nettoledige, deltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige er en videreudvikling og udbygning af statikken over de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) som startede 1. kvartal 1994 på baggrund af en rapport fra aktiveringsstatistikudvalget (betænkning nr. 1259). Udvalget blev nedsat på baggrund af, at den danske statistik på dette tidspunkt ikke var i stand til at give en tilfredsstillende belysning af de mange aktiveringsordninger i kommunalt regi. Udvalgets arbejde stod på i perioden december 1992 - oktober 1993. Statistikken over offentligt forsørgede skal ses som en fortsættelse af AMFORA-statistikken inklusiv inddragelse af oplysninger om ledighed samt øvrige personer på passiv forsørgelse.

Fra og med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge. Disse oplysninger er ligeledes blevet indarbejdet i kvartalsstatistikken fra og med den 30. juni 2009. De indsamlede individoplysninger indeholder start- og slutdatoer samt (så vidt muligt) timer pr. uge i hver enkelt tilstand/foranstaltning. Den samlede (OF)-statistik kan umiddelbart føres tilbage til første kvartal 2007. Fra og med offentliggørelsen den 18. juni 2013 af første kvartal 2013, er modtagere af fleksydelse (som er at betragte som efterløn for personer i fleksjob) inkluderet i statistikken fra og med første kvartal 2008. Samtidig er aktiverede personer uden ydelse (de såkaldt selvforsørgende) blevet ekskluderet af statistikken fra og med første kvartal 2007. Med udgivelsen af OF-statistikken for 1. kvartal 2014 (i juni 2014), er SU-modtagere medtaget fra og med 1/1 2008, personer i jobrotation (fra og med 1/1 2011), ressourceforløb (fra og med 1/1 2013), nytteindsats og arbejdsmarkedsydelse (fra og med 1/1 2014). Modsat er følgende personer fjernet i juli 2014, med tilbage virkende kraft fra og med den 1/1 2011: Personer i forsøg, servicejob og voksenlærlinge. De to førstnævnte pga. meget små populationer og sidstnævnte pga. at antallet af indberettede voksenlærlinge syntes kraftigt underrapporteret.

Sammenhæng med anden statistik

Blandt andet overlapsbehandlingen i forbindelse med dannelse af Offentligt forsørgede, 16-64-årige indebærer, at de enkelte dele af statistikken ikke altid vil være direkte sammenlignelige med de tilsvarende primærstatistikker fra Danmarks Statistik. Her er der navnligt forskelle i opgørelsen af syge- og barselsdagpenge, førtidspension samt kontanthjælp og revalideringsydelse, jf. nedenstående.

Syge- og barselsdagpenge

I forhold til statistikken Dagpenge ved sygdom og fødsel giver følgende forhold anledning til forskelle:

  • Personer med flere samtidige syge/barselsdagpengeforløb "tæller" kun med én gang i Offentligt forsørgede 16-64-årige.
  • I de tilfælde hvor modtagere af syge- og barselsdagpenge samtidig står registreret med fx fleksjob eller aktivering kategoriseres personen som sidstnævnte.
  • Der er i Offentligt forsørgede, 16-64-årige så vidt muligt taget højde for efterregistreringer. Det bidrager til, at antal modtagere af syge- barselsdagpenge navnligt i november og december måned er højere end i statistikken Dagpenge ved sygdom og fødsel.

Modtagere af syge- og barselsdagpenge er i statistikken skønsmæssigt opdelt på "med job" og "uden job". Denne opdeling er baseret på oplysninger om den specifikke sagstype og om udbetalingen sker til arbejdsgiver og/eller den sikrede. Opdelingen er behæftet med nogen usikkerhed.

Førtidspension

I Offentligt forsørgede, 16-64-årige er modtagere af invaliditetsydelse ikke medtaget i modsætning til i statistikken Sociale Pensioner. Det skyldes, at denne gruppe typisk har ordinær beskæftigelse. Personer der står registreret med et skånejob samtidig med modtagelsen af førtidspension, optræder i offentligt forsørgede under "skånejob" (som støttet beskæftigelse), frem for under førtidspension.

Kontanthjælp og revalideringsydelse

Der findes ikke direkte sammenlignelig statistik bl.a. fordi aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidenter i Offentligt forsørgede kategoriseres under den "aktive" foranstaltning. Kontanthjælpsstatistikkens kvartalspublikationer afviger fra Offentligt forsørgede, 16-64-årige ved alene at bygge på udbetalingskonteringerne i udbetalingsregistret KMD Aktiv, frem for OF-statistikkens mere aktivitetsbaserede tilgang.

Generelt opgøres statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige ved hjælp af begrebet fuldtidsdeltagere, hvilket begrebsmæssigt er direkte sammenligneligt med antallet af fuldtidsledige i den registrerede bruttoledighedsstatistik. Modsat opgøres eksempelvis kontanthjælpsstatistikken i 'antal (berørte) personer'.

Intern konsistens

Der er ingen intern inkonsistens i de offentliggjorte tal, da indbyrdes konfliktende oplysninger fra de forskellige administrative datakilder fjernes i overlapsbehandlingen inden statistikken offentliggøres.