Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.)

Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige (OF-statistikken) giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i OF-statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i OF-statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige. Fuldtidsdeltagelse i fleks- og skånejob opgøres dog lidt anderledes, idet det for disse personer antages at de altid arbejder alt det de kan, altså en fuld uge, hvilket betyder at reduktionen fra berørte personer til fuldtidspersoner i fleks- og skånejob udelukkende udføres i henhold til antallet af dage i jobbet i forhold til samtlige dage i referenceperioden. For data/tabeller i statistikbanken er samtlige datakilder behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsdeltagere i de forskellige grupper sammen uden at risikere dobbelttælling.

En væsentlig kvalitet ved statistikken over offentligt forsørgede er, at samtlige individbaserede datakilder bliver behandlet indbyrdes for tidsmæssige overlap. Det betyder, at den enkelte person samlet set højst kan optræde med 37 timer (svarende til en fuldtidsperson, altså en person med en deltagelsesgrad på 100 pct.), når man summerer personens ugentlige timer/deltagelsesgrader i de forskellige ydelsestyper/tilstande (ledighed, aktivering, kontanthjælp, syge/barselsdagpenge, efterløn og førtidspension mv.)

Grupperinger og klassifikationer

Offentligt forsørgede, 16-64-årige opgøres på landsdele, som er en Danmarks Statistik-klassifikation. Landsdele

Desuden grupperes samtlige ordninger af offentlig forsørgelse på følgende vis:

  • SU-modtagere
  • Nettoledige: Nettoledige dagpengemodtagere og nettoledige kontanthjælpsmodtagere
  • Feriedagpengemodtagere
  • Vejledning og opkvalificering: Vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, vejledning og opkvalificering for kontanthjælpsmodtagere og 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Støttet beskæftigelse: Virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud og jobrotation alle for dagpenge- og kontanthjælpsberettigede samt personer i fleks- og skånejobs
  • Barselsdagpenge
  • Tilbagetrækning: Førtidspension, efterløn og fleksydelse
  • Øvrige ydelsesmodtagere: Personer der ikke er medtaget i en af ovenstående grupperinger og som samtidig modtager kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse

Sektordækning

Statistikken dækker samtlige sektorer.

Begreber og definitioner

Fuldtidsmodtagere: Begrebet fuldtidsmodtagere/fuldtidsvolumen er en beregnet størrelse, der kan sidestilles med begrebet fuldtidsledige i den registerbaserede ledighedsstatistik. I den samlede fuldtidsvolumen indgår hver person på offentlig forsørgelse med den andel af referenceperioden pågældende har modtaget offentlig forsørgelse.

Foranstaltningsforløb (af hvilke den enkelte person på offentlig forsørgelse kan have flere sideløbende): Defineres ved person.ident, ydelsestypen, start- og slutdato samt antallet af timer pr. uge de berørte personer modtager den offentlige forsørgelsesydelse.

Enheder

Statistikken offentliggøres typisk i enheden fuldtidspersoner, jf. begreber og definitioner. Enkelte tidsserier offentliggøres dog også i enheden (berørte) personer.

Population

Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige er registerbaseret og derved en totaltælling over samtlige 16-64-årige modtagere af forskellige offentlige forsørgelsesydelser.

Geografisk dækning

Statistikken dækker samtlige personer der har modtaget den pågældende (danske) offentlige forsørgelse.

Tidsperiode

Statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige kan uden væsentlige databrud føres tilbage til 1. januar 2007. Det har dog kun været muligt at inkludere SU-modtagerne fra og med den 1. januar 2008.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikkens grundlæggende måleenhed er fuldtidsmodtagere, jf. beskrivelsen under 'Begreber og definitioner'.

Derudover offentliggøres der enkelte tidsserier med samtlige (berørte) personer i aktiviteten/ydelsen pr. år.

Referencetid

Statistikken udarbejdes kvartalsvist og årligt. Fuldtidsdeltagerne under diverse forsørgelsesydelser/arbejdsmarkedstilstande beregnes som gennemsnit for hver referenceperiode, mens tildelingen af alder, a-kasse, bopælskommune og herkomst sker på baggrund af oplysninger ultimo opgørelsesperioden.

Hyppighed

Statistikken udkommer kvartalsvist og årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Oplysninger omkring ledighed, efterløn, syge/barseldagpenge, førtidspension samt øvrige forsørgelsesydelser indberettes til Danmarks Statistik som følge af Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972 med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 1025 af 19. december 1992, lov nr. 599 af 22. juni 2000 og lov nr. 431 af 6. juni 2005). Beskæftigelsesministeriet har pr. 1. april 2004 overtaget ansvaret for indsamling af data vedrørende beskæftigelsesindsatsen gennem de såkaldte arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Beskæftigelsesministeriet har hjemmel i Lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 48 og 50-53. Efter modtagelse af disse data i STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) videresendes data til Danmarks Statistik.

Der er pt. ingen EU-regulering på området.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde (påført af Danmarks Statistik), idet alle oplysninger indsamles via administrative registre eller fra offentlige myndigheder, herunder særligt fra STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Øvrige oplysninger

Dokumentation af statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige fra Danmarks Statistik.