Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Carmela Moreno
39 17 30 63

cam@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvist nationalregnskab (ophørt)

Statistikken offentliggøres i

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Seneste Nyt kan findes på emnesiden Kvartalvist nationalregnskab.

Publikationer

Statistikbanken

Tabeller i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet til opstilling af kvartalsvise nationalregnskaber lagres i vidt omfang, men detaljerede, ikke-offentliggjorte oplysninger stilles kun i begrænset omfang til rådighed mod betaling.

Anden tilgængelighed

Intern leverance til ADAM (den makroøkonometriske model i Danmarks Statistik). Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Detaljeret metodebeskrivelse findes i Danish Quarterly National Accounts og Danish Sector National Accounts og Danish GDP and GNI, Sources and Methods 2012..

For variablerne vedrøende beskæftigelse, timer og aflønning af ansatte i nationalregnskab se statistikdokumentation for beskæftigelse, timer og løn i nationalregnskab

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.