Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Carmela Moreno
39 17 30 63

cam@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvist nationalregnskab (ophørt)

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat og det detaljerede årlige nationalregnskab bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger for tilgangen og anvendelsen til et samlet billede for den økonomiske aktivitet. For yderligere information findes detaljeret metodebeskrivelse i Danish Quarterly National Accounts og Danish Sector National Accounts.

Kilder

Løbende korttidsstatistik der beskriver områder inden for økonomi og beskæftigelse.

Som de vigtigste kilder kan nævnes:

 • Betalingsbalancen
 • Udenrigshandel med varer
 • Industriens salg af varer
 • Industriens produktion og omsætning
 • Firmaernes køb og salg (momsstatistikken)
 • Detailomsætningsindekset
 • Industriens og engroshandlens lagre
 • Forbruger- og producentprisindeks
 • Prisindeks for indenlandsk vareforsyning
 • Arbejdstidsregnskabet
 • Kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti for offentlig forvaltning og service
 • Kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti for finansielle selskaber

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvise Nationalregnskaber opgøres otte gange årligt. Sektorregnskaber opgøres fire gange årligt.

Indsamlingsmetode

Ikke relevant for denne statistik.

Datavalidering

Datavalidering foregår i 3 trin svarende til hovedprocesserne i den databehandling, der foregår ved opstilling af et kvartalsvist nationalregnskab:

 1. Først foregår der en grundig datavalidering i de enkelte primærstatistikker. Der henvises til relevante statistikdokumentationerne for en beskrivelse heraf.
 2. Dernæst sker der ved udarbejdelsen af nationalregnskabet en indledende datavalidering i forbindelse med behandlingen af data til input på nationalregnskabsbasis.
 3. I sidste trin sker der en datavalidering af kilderne i forhold til hinanden, når tilgangen og anvendelsen i økonomien konfronteres med og afstemmes ift. hinanden.

Databehandling

Databehandlingen er beskrevet under datavalidering.

Korrektion

Der foretages korrektioner af data som en del af de beskrevne processer under datavalidering.

Der foretages sæsonkorrektion for normale sæsonudsving. Data sæsonkorrigeres vha. programpakken X-12 ARIMA med fast modelvalg. Modellerne evalueres og tilpasses én gang årligt. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion, som betyder at de enkelte tidsserier sæsonkorrigeres på detaljeret niveau, og at de sæsonkorrigerede hovedstørrelser som fx BNP dannes ved at aggregere de detaljerede sæsonkorrigerede tidsserier. De statistiske diskrepanser som opstår ved brug af indirekte sæsonkorrektion bliver der ikke korrigeret for.

Ved sæsonkorrektionen tages der i et vist omfang højde for påsken, og der forhåndskorrigeres hvis effekten er signifikant. Derudover foretages ikke særskilt korrektion for arbejds- og handelsdage. Erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at estimere den præcise effekt af påsken. Særligt i de år, hvor påsken skifter mellem 1. og 2. kvartal i forhold til året før, er der store ændringer i korrektionen. Sæsonkorrektionen må derfor fortolkes mere varsomt end normalt i disse tilfælde. Læs mere om sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.