Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Carmela Moreno
39 17 30 63

cam@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvist nationalregnskab (ophørt)

Statistikken har relevans for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold. Det rækker fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed, over interesseorganisationers og tænketankes lignende anvendelser, til den almene interesse i viden om økonomiens udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugere gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, brugere i direkte kontakt med nationalregnskabskontoret og gennem internationale fora.

Brugerbehov

Vigtige brugere er de økonomiske ministerier, interesseorganisationer, pressen, den finansielle sektor, større virksomheder, studerende og forskere. Det kvartalsvise nationalregnskab anvendes som grundlag for analyse og vurdering af de økonomiske konjunkturer.

Brugertilfredshed

Se Brugerudvalg for Økonomisk Statistik.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskabet lever op til følgende forordninger:

  • Europaparlamentes og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).
  • Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om yderligere præcisering af Bilag A til Rådets forordning ( EF ) Nr. 2223/96 for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder i nationalregnskabet.