Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Statistikken opgøres med en stikprøve som ikke er blevet opdateret årligt og med en simpel metode. Det vurderes dog stadig, at statistikken giver en god indikation af lagerændringerne, da alle de største virksomheder er med - og det er i overvejende grad dem der tegner sig for de væsentligste lagerbevægelser.

Samlet præcision

Stikprøven er senest udtrukket i 2009, hvilket kan påvirke kvaliteten negativt, fordi det er længe siden og ændringer i bestanden af virksomheder siden da ikke afspejles. Opregningen sker ved et direkte estimat på baggrund af udvalgspopulationen. Der foreligger ingen analyser af robustheden, men generelt kan man sige at det er en primitiv metode. Det vurderes dog stadig at statistikken giver en god indikation af lagerændringerne, da alle de største virksomheder er med - og det er i overvejende grad dem der tegner sig for de væsentligste lagerbevægelser.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er ikke beregnet endnu.

Anden usikkerhed

Stikprøven er senest udtrukket i 2009, hvilket kan påvirke kvaliteten negativt, da nye virksomheder ikke er repræsenteret. Virksomhederne i stikprøven står dog for langt hovedparten af lagerværdierne i det de repræsnterer de største inden for industri og engroshandel. Nye virksomheder vil normalt være virksomheder vil normalt være mindre virksomheder uden væsentlige lagre. Såfremt, der er store virksomheder, som har skiftet branche til at tilhøre industri og engroshandel vil dette medføre større usikkerhed, men det sker sjældent. Normalt mangler 5 procent af indberetterne ved første offentliggørelse af tallene. For industrivirksomheder, som skal opdele på lagre af fire varetyper, forekommer af og til klassificeringsfejl, hvor der fx ikke skelnes korrekt mellem færdigvarer og handelsvarer. Der opregnes med et direkte estimat, hvor enhedens vægt er bestemt ud fra antal indkomne besvarelser i pågældende stratum og antal enheder i alt i pågældende stratum, da stikprøven blev udtrukket.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Generelt kan man sige at statistikken opgøres på basis af en gammel stikprøve og med en simpel metode. Det vurderes dog stadig at statistikken giver en god indikation af lagerændringerne, da alle de største virksomheder er med - og det er i overvejende grad dem der tegner sig for de væsentligste lagerbevægelser.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ved offentliggørelsen af hvert nyt kvartal genberegnes det foregående kvartal. Dette sker for at sent indkomne data kan indarbejdes. Tallene for et nyt kvartal er derfor foreløbige ved den første offentliggørelse.

En gang årligt (normalt ved offentliggørelsen af 2. kvt.) indarbejdes nye tal for lagerbeholdninger (primotal) fra Regnskabsstatistikken, hvilket giver revisioner af de foregående fem kvartaler.