Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af værdien af industriens og engroshandelens lagre i mio. kr. For industrien er lagrene opdelt i råvarer, varer under fremstilling, fremstillede færdigvarer samt handelsvarer. Engroshandlens lagre er ikke opdelt, da det der primært må være tale om handelsvarer. Lagrene fordeles efter brancher. Statistikken formidles via Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser ændringerne i lagrene i industrien og engroshandlen fra kvartal til kvartal. For industrien er lagrene opdelt i råvarer, varer under fremstilling, fremstillede færdigvarer samt handelsvarer. Engroshandlens lagre er ikke opdelt. Der offentliggøres tal for otte branchegrupper i industrien og syv i engroshandlen.

Grupperinger og klassifikationer

Branchegrupperingen er baseret på Dansk Branchekode 2007. Denne danske brancheklassifikation bygger på den europæiske brancheklassifikation NACE rev. 2.

Branchegrupper for industri:

 • Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
 • Tekstil- og læderindustri
 • Træ- og papirindustri, trykkerier
 • Medicinal- og kemisk industri mv.
 • Metalindustri
 • Fremst. af elektronik og elektrisk udstyr
 • Maskin- og transportmiddelindustri
 • Møbel og anden industri mv.

Branchegrupper for engroshandel:

 • Bilhandel og bilværksteder mv.
 • Korn og foderstof
 • Føde-, drikke- og tobaksvarer
 • Tekstiler og husholdningsudstyr
 • IT-udstyr
 • Andre maskiner
 • Anden engroshandel

Sektordækning

Industri og engroshandel.

Industrien svarer til gruppe C i Dansk Branchekode, eller koderne fra 10.11.10 til 33.20.00. Engroshandel er inklusive handel med biler og andre motorkøretøjer. Omfattet er alle koder der begynder med 45 og 46 i Dansk Branchekode 2007, dog undtaget 45.11.20 (detailhandel med biler), 45.20 (vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer) og 45.32.00 (detailhandel med reservedele til motorkøretøjer).

Begreber og definitioner

Lagerændring: Forskellen mellem lagerbeholdningen på to forskellige tidspunkter. I denne statistik opgøres lagerændringen i det aktuelle kvartal som forskellen mellem beholdningen ved udgangen af kvartalet før og beholdningen ved udgangen af det aktuelle kvartal.

Enheder

Statistikken indsamles og offentliggøres på basis af faglige enheder. En faglig enhed er arbejdssteder med samme branche, tilhørende samme virksomhed. I de fleste tilfælde er faglig enhed og virksomhed det samme, men især for store virksomhed med aktiviteter i flere brancher vil den faglige enhed være en underopdeling af virksomheden.

Population

Faglige enheder med hovedbranche indenfor industri og engroshandel.

Geografisk dækning

Lagre ejet af danske virksomheder, uanset deres geografiske placering. Danske virksomheder er virksomheder med dansk cvr-nummer.

Tidsperiode

2001-

Basisperiode

Basisår for faste priser er 2015.

Måleenhed

Lagrene indberettes i 1000 DKK, løbende priser. Offentliggørelse sker både i løbende priser og faste priser - i mio. kr.

Referencetid

Statistikken opgør lagerændring mellem forrige kvartals sidste dag og referencekvartalets sidste dag. Virksomhederne indberetter lagerbeholdninger per kvartalets sidste dag.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8.

Der er ingen specifik EU-hjemmel til statistikken over lagerbevægelser.

Indberetningsbyrde

Byrden er for 2004 opgjort til 535 timer svarende til 236.000 kr. Fra 4. kvartal 2013 er byrden halveret, da industrivirksomheder ikke længere indberetter særskilt til denne statistik. I stedet genbruges data indberettet til Industriens produktion og omsætning.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside for industri og engros