Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Industri, investeringsforventninger. Se mere på statistikkens emneside.

Endelig publiceres data også på hjemmesiden tilhørende samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN).

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik udkommer to gange årligt omkring den 22. i april og november måned.

Publikationer

Ingen.

Statistikbanken

  • INVEST1: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07), opgørelse (målingstidspunkt) og tid
  • INVEST2: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07) og tid
  • INVESTF: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07), formål og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover kan mikrodata stilles til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen.

Anden tilgængelighed

Resultatet af denne undersøgelse sendes til samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN), og publiceres på deres hjemmeside.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ingen diskretionering, da statistikken kun offentligøres på sektorniveau.

Reference til metodedokumenter

Se EU-kommissionens metodepapirer der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikken.

Dokumentet Industriens Investeringsforventninger - estimeringsmetode og sammenlignelighed beskriver metode til at estimere fremtidig udvikling og korrelation til sammenlignelige statistikker.

Der er udarbejdet skriftlig dokumentation om statistikkens variabler i dokumentationssystemet TIMES (ikke offentligt tilgængeligt pt.)

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.