Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og velfærd, Personstatistisk afdeling
Jarl Quitzau
39 17 35 94

JAQ@dst.dk

Hent som PDF

Indikatorer for velfærd

Undersøgelsen bygger på en stikprøve på omkring 16.000 private husstande. Af disse deltager omkring 6.000 i undersøgelsen. I alt er der med SILC-definitionen lige over 2,9 millioner private husstande i Danmark. Særligt på små grupper fx 20-29-årige, bør man være opmærksom på stikprøveusikkerhed. Udover stikprøveusikkerhed er der en mindre risiko for skævhed på grund af selektion blandt de personer, som vælger at deltage i undersøgelsen, fx hvis raske personer deltager oftere end syge.

Samlet præcision

Da undersøgelsen er baseret på en stikprøve, er der en grad af stikprøveusikkerhed. Stikprøveusikkerheden er særlig høj, hvis man betragter mindre delpopulationer i befolkningen, fx en specifik aldersgruppe. I undersøgelsen foretages der vægtning af svarene således, at respondenterne matcher befolkningen på alder, indkomst, socioøkonomisk status og familietyper. Men der er fortsat risiko for en smule skævhed på grund af selektion blandt de personer, som vælger at deltage i undersøgelsen, fx hvis raske personer deltager oftere end syge. De offentliggjorte variable "at få pengene til at slå til" og "boligbyrden" antages at være stærkt korreleret med indkomsten, som er blandt de variable, der vægtes på. Derfor antages det, at skævhed ikke er en stor risiko på de offentliggjorte variable.

Stikprøveusikkerhed

De følgende konfidensintervaller er beregnet på totalen for hele stikprøven i 2018. Betragtes sub-populationer, fx en bestemt aldersgruppe eller husstandstype, så er stikprøveusikkerheden relativt højere, idet den valgte gruppe (stikprøvestørrelsen) er mindre.

Tabel 95 pct.-konfidensintervaller beregnet på 2018-data: Hvor let er det at få pengene til at slå til?

Svar Indikator CI-nedre grænse CI- øvre grænse
Meget svært, svært 9,0 7,9 10,0
Lidt svært 15,2 13,9 16,5
Nogenlunde let 29,9 28,4 31,4
Let 28,3 26,9 29,7
Meget Let 17,6 16,5 18,8

Anden usikkerhed

Med en responsrate på under 40 pct. er der risiko for fejl på grund af skævt bortfald. Responsraterne påvirkes især af alder og indkomst, hvor særligt unge med lav indkomst deltager mindre end andre grupper. Dette korrigeres via en efter kalibrering af undersøgelsen. Men der er fortsat risiko for er lille bias, hvis for eksempel mere udsatte personer eller indvandrere indenfor en gruppe med samme alder og indkomst deltager mindre ofte end andre. Personer i kollektiver, i institutioner og aktuelt hjemløse indgår i de fleste tilfælde slet ikke i SILC.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Undersøgelsen baseret på interview med ca. 5.600 husstande. Når der ses på mindre grupper af personer fx en specifik aldersgruppe, vil der kunne være betydelig stikprøveusikkerhed forbundet med indikatorerne. Udviklingen i indikatorerne for mindre grupper skal derfor tolkes med forsigtighed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

SILC revideres ikke løbende, men der er lavet en større revision. Læs mere under 'Sammenlignelighed over tid'.

Danmarks Statistik planlægger en revision af SILC i 2020 og 2021 i forbindelse med vedtagelsen af en ny EU-forordning. Revisionen vil udover tilpasning til den nye forordning fokusere på at forbedre international sammenlignelighed af indkomsterne i SILC.