Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
3917 3307

dla@dst.dk

Hent som PDF

Husstande, familier og børn (Ophørt)

Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer.

Statistikken beskriver disse enheder ud fra husstands- og familierelaterede variabler (fx familietype, familiestørrelse og husstandstype).

Indholdsbeskrivelse

De statistiske opgørelser belyser husstande og familier samt personers husstands- og familieforhold. Der er indført ændringer i familiedefinitionen fra 1. januar 2008. De definitioner, der blev benyttet frem til 1. januar 2007, kan med god sammenlignelighed føres tilbage til 1980. Statistik med de definitioner, der indførtes pr. 1. januar 2008, findes tilbage til 1986.

Grundlaget for statistikken er udelukkende data fra Det Centrale Person Register (CPR).

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes følgende grupperinger:

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Husstand: Husstande afgrænses som adressehusstande. En husstand omfatter alle de personer, der i CPR er tilmeldt samme adresse. En husstand kan omfatte flere familier. Husstandstypen afspejler familietypen, bortset fra hvis der er mere end én familie på adressen.

Husstandstype:

 • En enlig mand
 • En enlig kvinde
 • Et ægtepar
 • Et par i øvrigt
 • Et ikke-hjemmeboende barn under 18 år, har ingen børn, har aldrig været gift, og indgår ikke i et par
 • Husstand bestående af flere familier

Familie: Personer i en familie bor på samme adresse. En familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.

Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de:

 • Bor på samme adresse som mindst én af forældrene
 • Er under 25 år
 • Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab
 • Ikke selv har barn/børn

Et par er to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fire typer:

 • Ægtepar
 • Registreret partnerskab
 • Samlevende par. De to personer er ikke gift eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn
 • Samboende par. To personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn, og de er ikke i nær familie med hinanden (søskende eller forælder-barn). Det er desuden en forudsætning, at der i husstanden kun findes to voksne personer.

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. For at regnes som ikke hjemmeboende børn skal de:

 • Ikke bo sammen med nogen af forældrene
 • Være under 18 år
 • Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab
 • Ikke selv have børn
 • Ikke være part i et samboende par

Familien identificeres via et FAMILIE_ID, som kan følges over tid:

 • En enlig person har sin egen FAMILIE_ID, der ikke skiftes så længe personen fortsat er enlig. En parfamilie bevarer sin FAMILIE_ID, så længe de samme to personer vedbliver med at udgøre en parfamilie. Hjemmeboende børn har samme FAMILIE_ID som den/de voksne i familien.
 • Hvis personerne i et par flytter fra hinanden, får de hver især en ny FAMILIE_ID.
 • Hvis to personer flytter sammen og danner et par, får de begge den samme nye FAMILIE_ID.
 • Hvis en person i et par dør, får den overlevende ægtefælle/partner og deres fælles hjemmeboende børn et nyt, fælles FAMILIE_ID. Den afdødes hjemmeboende særbørn får hvert et nyt FAMILIE_ID.
 • Når familien skifter partype (fx fra samlevende til ægtepar) eller et ægtepar bliver skilt, men stadig bor sammen, ændres FAMILIE_ID ikke.
 • Da familieoplysningerne kun dannes kvartalsvis, fremgår en ny FAMILIE_ID først det efterfølgende kvartal.

Børnefamilie: Børnefamilier afgrænses forskelligt i statistikken.

I http://http://http://http://www.statistikbanken.dk/10012 er børnefamilier i tabellerne FAM44N og FAM44B defineret som familier, der har hjemmeboende børn.

I http://http://http://www.statistikbanken.dk/10012 er børnefamilier i tabellerne BRN9-BRN16 udelukkende afgrænset ud fra børnenes alder, dvs. 0-17-årige personer.

Barnets bopælsfamilie er der, hvor barnet har adresse.

Hvis barnets forældre bor på to adresser, er barnets samværsfamilie, der hvor barnet ikke har adresse.

Børn: Børn afgrænses forskelligt i statistikken.

I http://http://http://www.statistikbanken.dk/10012 er børn i tabellerne FAM133N og FAM111N defineret som følger:

enten

Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de:

 • Bor på samme adresse som mindst én af forældrene
 • Er under 25 år
 • Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab
 • Ikke selv har barn/børn, som er registreret i CPR

eller

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. For at regnes som ikke hjemmeboende børn skal de:

 • Ikke bo sammen med nogen af forældrene
 • Være under 18 år
 • Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab
 • Ikke selv have børn, som er registreret i CPR
 • Ikke være part i et samboende par

I http://http://http://www.statistikbanken.dk/10012 er børn i tabellerne BRN9-BRN16 udelukkende afgrænset ud fra deres alder, i de fleste tilfælde som 0-17-årige personer.

Særbørn er børn, der har adresse hos kun den ene forælder og dennes partner.

Samværsbørn er børn, der har adresse hos den anden forælder.

Søskende: Søskende kan være hel-, halv- eller papsøskende.

Helsøskende har samme far og mor.

Halvsøskende har enten samme far eller samme mor.

Papsøskende er fars eller mors partners børn. Partneren skal bo på samme adresse som enten far eller mor.

Enheder

Husstande, Familier, Voksne og Børn.

Population

Befolkningen med bopæl i Danmark pr. 1. januar

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1986-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer, familier og husstande.

Referencetid

01-01-2017 - 31-12-2017

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn