Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Inden anvendelse af data fra kommunernes EOJ (elektronisk omsorgsjournal) sker en validering i Danmarks Statistik. Der sker ikke efterfølgende en godkendelse af data hos kommunerne. Kommuner kan overføre reviderede data, som vil indgå i den næste publicering. Danmarks Statistik foretager en beregning af antal besøg ud fra tidspunkt for den leverede ydelse. Der foretages ikke imputering, korrektion af data eller sæsonkorrektion.

Kilder

Hjemmesygeplejedata indhentes automatisk via kommunernes omsorgssystemer. Data overføres via KMD til Danmarks Statistik. Dataleverancen er benævnt L101.1, og indeholder oplysninger om kommunernes hjemmesygeplejeydelser fordelt på borger, tidspunkt og ydelsestype.

Indsamlingshyppighed

Data overføres løbende til Danmark Statistik en gang månedligt pr. kommune. En kommune kan overføre data flere gange, i disse tilfælde er det den seneste version, som anvendes til statistik.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via kommunernes omsorgssystemer (EOJ). Dette sker ved automatisk overførsel til DST, hvor data opsamles i et register. De omsorgssystemer, der bruges til hjemmesygeplejedata, er primært fra KMD Care og CSC. Avaleo bruges i et mindre antal kommuner indtil september 2015, hvorefter det går via KMD.

Datavalidering

Data valideres ad to omgange hhv. teknisk og indholdsmæssigt. Den tekniske validering, som sker ved modtagelse, er automatisk og vedrører formater o.l. Før igangsætning af årets statistikproduktion sættes en skæringsdato, som afgrænser de data, der medtages ved indholdsmæssig validering og efterfølgende statistikproduktion. Skæringsdato var 15. februar 2017 for perioden 2016M01-2016M12. Det bemærkes, at der ved kommende statistikproduktion medtages data for tidligere perioder, som er indkommet efter skæringsdatoen.

Den indholdsmæssige validering foregår årligt ved granskning af data over tid, hvor der også ses på niveauet for aktiviteter i en given kommune i forhold til øvrige kommuner. Ved den indholdsmæssige validering laves der checklister, som gennemgås i prioriteret rækkefølge. Nogle af checklisterne indeholder ratios, hvor data sættes i forhold til hinanden, disse ratios er: ydelser pr. modtager, besøg pr. modtager og ydelser pr. besøg.

Ideelt set skulle den indholdsmæssige validering medføre at alle usandsynlige leverancer blev enten rettet/elimineret eller forklaret af hver enkelt kommune. Danmarks Statistik har i Hjemmesygeplejestatistikken imidlertid valgt en mere pragmatisk validering, hvor der er opmærksomhed på umiddelbart uforklarlige skift i niveau eller ændringer (op og ned) gennem perioden, men leverancerne alligevel medtages i statistikken. Ved den indholdsmæssige validering er det således kun de mest åbenlyse fejlbehæftede dataleverancer som elimineres. Statistikproduktionen sker på baggrund af de indholdsmæssigt validerede data, hvor der er elimineret et mindre antal (36 af i alt 1050) leverancer.

Historisk har interessenterne bag initiativet til dataindsamlingen (Finansministeriet, Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening) udtrykt forventning om, at en offentliggørelse og anvendelse af de leverede tal ville skærpe fokus på indhold og kvalitet i leverancerne. Ved etablering af dataindsamlingen på hjemmesygeplejeområdet indgik der ikke en systematisk dialog med de indberettende kommuner og en kommunal godkendelse af data, hvilket sker på fx hjemmepleje- og handicapområdet. Sundheds- og Ældreministeriet har i 2017 udtrykt interesse for en bedre validering incl. godkendelse hos kommunerne af hjemmesygepleje data. Det videre forløb er ikke afgjort pr. 15. marts 2017.

Bemærk at Kommunernes Landsforening (KL) i 2015 har igangsat proces med kommunerne via Fælles Sprog 3, http://www.kl.dk/fs3, for i samarbejde med kommunerne at forbedre kvaliteten af hjemmesygeplejedata til FLIS (Fælles Ledelses Informations System), som oprindeligt forventedes at være fuldt implementeret i 2017 men er udsat til 2018. En eventuel sammenhæng mellem Hjemmesygeplejestatistikken og KL´s initiativ er endnu ikke drøftet.

Databehandling

De validerede data gennemgår flere processer i statistiksystemet, hvor nogle er meget simple og vedrører en omstrukturering af data, og andre tilsvarende enkle indebærer en division med det månedlige middelfolketal i kommunen. Beregning af alder ud fra fødselsdato og antal besøg foretages. Tidspunktet for hjemmesygeplejebesøget afrundes til nærmeste hele time, således vil et besøg til samme person på samme dag inden for samme hele time kunne være indberettet fra kommunen som to besøg fx kl. 13.10 og 13.15, hvor besøgstidspunktet afrundes til nærmeste time (kl. 13) og dermed tælles som ét besøg. Efter databehandlingen overføres data til statistikbankens lukkede del (sumdatabasen), hvor endnu en tjekprocedure udføres inden offentliggørelse.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner i leverancer. Fejlretning/validering består pt af eliminering af usandsynlige leverancer.