Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Data skal tages med forbehold for kommunernes forskellige registreringspraksis. De enkelte kommuner kan ligeledes over perioden ændre dækning og/eller praksis, hvilket medfører niveauskift. Idet der mangler data fra kommuner, er der endnu ikke data for region og landstotal.

Samlet præcision

Der er usikkerhed i data. Kommunernes praksis for organisering og registrering af hjemmesygeplejeydelser kan variere betydeligt.

Kommunernes registrering af delegerede hjemmesygeplejeydelser til andre faggrupper kan variere, hvilket vanskeliggør sammenligninger. Desuden kan dækningen af leverede hjemmesygeplejeydelser variere, da nogle kommuner medtager ydelser på plejecentre og andre ikke gør.

Kommunernes data indeholder ydelser opdelt efter et fælles ydelseskatalog, og det er vanskeligt at sammenligne fordelingen på ydelsestyper fra kommune til kommune på grund af forskellig praksis i kommunerne. Desuden opgøres statistikken efter sygeplejefaglige optegnelser fra før ændring i 2013. I 2016 er der et stigende antal kommuner, som angiver ydelsestypen "Andet" for 100 pct. af deres ydelser.

Der kan ses betydelige niveauskift fra en periode til den næste i et mindre antal kommuner. Årsagerne hertil skal søges hos den enkelte kommune. I 2016 er medtaget følgende kommuner med konstaterbart databrud formentlig som følge af afgrænsningsændring: Hillerød, Sorø, Holstebro, Vesthimmerland, Rebild og Aalborg. I Syddjurs kommune er data for 2016 meget volatile, efter en nærmere vurdering, er data for Syddjurs dog medtaget, omend det anbefales at fortolke med varsomhed.

For en række kommuner er konstateret niveauskift omkring oktober 2016, og det er valgt at eliminere de sidste måneder af 2016 for disse 11 kommuner: Lyngby-Tårbæk, Halsnæs, Lolland, Middelfart, Langeland, Varde, Fredericia, Lemvig, Struer, Samsø og Skive. Hvis senere indkomne data viser, at det nye niveau bevares, vil månederne fra 2016 blive medtaget og der vil i dokumentationen blive noteret, at der er databrud.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Dækningsgraden er ikke komplet. Cirka 85 af 98 kommuner overfører månedligt hjemmesygeplejedata til Danmarks Statistik. 93 kommuner har indberettet på et tidspunkt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af hjemmesygeplejestatistikken er ikke optimal, idet der konstateres meget stor spredning mellem kommunernes data på området. Dataindhold og systemopsætning blev defineret og udført i 2010. Der er flere kilder til 'slør' i data, fx forskellig praksis i kommunerne i forbindelse med planlægning og udførelse, herunder registrering og dækning, af hjemmesygepleje-aktiviteter. Da der er forskellige EOJ-leverandører, dvs. forskellige it-systemer, kan der også være forskelle i kommunernes systemopsætning, som kan betyde svært sammenlignelige data på tværs af kommuner.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Hvis der indkommer nye eller reviderede leverancer fra kommunerne for allerede udgivne perioder, vil disse indgå ved den årlige opdatering af statistikken.