Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Hjemmesygeplejestatistikken omfatter oplysninger om besøg og modtagere af hjemmesygepleje og ydelser af hjemmesygepleje opdelt på typer. Statistikken offentliggøres i tre tabeller i statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Hjemmesygepleje udgør et af flere emner på det kommunale sundhedsområde. De andre emner er forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning efter udskrivning fra sygehus, alkohol- og stofmisbrug samt børnesundhed.

Statistikken om hjemmesygepleje, som udkom første gang 23. marts 2016 indeholder månedlige data fordelt på kommuner af

  • Besøg af hjemmesygepleje (opgjort af Danmarks Statistik efter ydelsestidspunkt)
  • Modtagere af hjemmesygepleje. Desuden opgøres modtagere af hjemmesygepleje i forhold til indbyggertallet medio i måneden.
  • Ydelser af hjemmesygepleje. Ydelserne er endvidere fordelt efter sygeplejefaglige områder (tidligere version).

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 startede et tværoffentligt samarbejde for at sikre sammenhængende dokumentation på væsentlige kommunale serviceområder. Et af disse områder var kommunal sundhed, herunder hjemmesygepleje. Danmarks Statistik var (sammen med Sundhedsstyrelsen) ansvarlig for bearbejdning og offentliggørelse af kommunale sundhedsindikatorer, hvor indikatorer for hjemmesygepleje blev opgjort for perioden 2011-2013.

I den oprindelige form på statistikken fra 2011-2013 blev der pr. år opgjort fire indikatorer på hjemmesygepleje:

  • Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje (kr. pr. indbyggere)
  • Modtagere af hjemmesygepleje (antal pr. 1000 indbyggere)
  • Besøg af hjemmesygeplejen pr. måned pr. modtager fordelt på ydelsestyper
  • Forebyggelige indlæggelser af personer der modtager hjemmesygepleje pr. personer, der modtager hjemmesygepleje (procent)

Grupperinger og klassifikationer

Kommune, region og landstotal. Ydelsestype er klassificeret efter sygeplejefaglige områder (før 2013).

Sektordækning

Den kommunale sektor.

Begreber og definitioner

Besøg af hjemmesygepleje: Besøg af hjemmesygeplejebesøg er en beregnet størrelse. Tidspunktet for hjemmesygeplejebesøget afrundes til nærmeste hele time, således vil et besøg til samme person på samme dag inden for samme hele time kunne være indberettet fra kommunen som to besøg fx kl. 13.10 og 13.15, hvor besøgstidspunktet afrundes til nærmeste time (kl. 13) og dermed tælles som ét besøg. Besøg af hjemmesygeplejen kan være besøg udført af andre end sygeplejersker, hvis opgaven er delegeret til andre faggrupper.

Modtagere af hjemmesygepleje: Antallet af borgere, der får hjemmesygepleje, indberettes til Danmarks Statistik hver måned for hver kommune via deres omsorgssystemer. Imidlertid mangler der data fra nogle kommuner, og der kan forekomme perioder, hvor en kommune ikke har leveret. Dette kan skyldes systemskift i kommunen, ny medarbejder eller problemer med overførsel af data.

Ydelser af hjemmesygepleje: Ydelser af hjemmesygepleje er leveret af kommunen efter Sundhedsloven. Ydelserne opgøres på de sygeplejefaglige områder (12 typer samt 'andet' og 'akut'). Bemærk at ydelsestyperne er opgjort efter Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9229 af 29. april 2005 og ikke den seneste ændring af sygeplejefaglige optegnelser i vejledning nr. 9019 af 15. januar 2013.

Enheder

Besøg, modtagere og ydelser

Population

Borgere som modtager hjemmesygepleje fra kommune i henhold til Sundhedsloven.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Fra januar 2016 til og med december 2016.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal for besøg, modtagere og ydelser. Måleenheden for ydelsestyper er procent. Modtagere er desuden opgjort i måleenheden antal pr. 1.000 indbyggere.

Referencetid

01-01-2011 - 31-12-2016

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Oplysninger om hjemmesygepleje fra kommunernes omsorgssystemer (EOJ) indhentes i henhold til Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening for 2006, som efterføgende udmøntedes i national aftale vedr. kommunal sundhed fra Styregruppen for Tværoffentlig Samararbejde (STS).

Der findes ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på data der overføres automatisk fra kommunerne. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

På hjemmesiden om hjemmesygepleje findes øvrige oplysninger om statistikken.