Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (Ophørt)

Statistikken baseres på befolkningen registreret i det Centrale Person Register (CPR). Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj. For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 87 pct. rettidige indberettet til CPR.

Samlet præcision

Statistikken baseres på befolkningen registreret i det Centrale Person Register (CPR). Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj. For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 87 pct. rettidige indberettet til CPR. Årsager til hvorfor der er forsinkelser med indberetning af især udvandringer til CPR kan være fordi, personer der opholder sig i Danmark for derefter at udvandre enten glemmer at melde flytning eller måske slet ikke ved, at det er noget man skal gøre.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken baserer sig på registreringsdatoen i Danmarks Statistiks befolkningsregister for henholdsvis ind- og udvandringen i stedet for faktisk hændelsesdato, da erfaringen viser, at der ofte er store forsinkelser med hensyn til især indberetning af udvandring til CPR. Det medfører, at niveauet for vandringerne bliver mere korrekt, men at enkelte personers vandringer kan blive vist i det forkerte år.

For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 87 pct. rettidige indberettet til CPR. I løbet af de seneste år har denne procent for indvandringernes vedkommende været status quo og for udvandringernes vedkommende svinget mellem 83 og 87 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken giver mulighed for at opdele ind- og udvandrede meget detaljeret på kommuner, køn, alder og statsborgerskab. Det er en væsentlig styrke ved statistikken.

Summen af de kvartalsvise tal svarer ikke til årstallet. Det skyldes, at årsstatistikken er opgjort på et senere tidspunkt end 1., 2. og 3. kvartal. Derfor er den mere opdateret med hensyn til senere indberetninger.

Statistikken er udelukkende baseret på registreringer i CPR. Illegale indvandreres ind- og udvandringer er ikke omfattet. Asylansøgere indgår heller ikke, før de får opholdstilladelse og registreres i CPR. Personer som flytter til Danmark med hensigt om at blive i landet i mindre end 3 måneder behøver som udgangspunkt heller ikke at lade sig registrere i CPR. Personer, som flytter til udlandet med hensigt om at blive i udlandet i mindre end seks måneder behøver tilsvarende heller ikke at registrere deres udvandring i CPR.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Tallene revideres ikke.