Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (Ophørt)

Statistikken vedrører indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark

Ind- og udvandringerne kan opdeles på køn, alder, kommune, statsborgerskab og ind- eller udvandringsland.

Der udgives både kvartalsvise og årlige tal. Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken vedrører indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark

Ind- og udvandringerne opdeles på køn, alder, kommune, statsborgerskab og ind- eller udvandringsland. Oplysninger om mange andre forhold kan også kobles sammen med statistikken om ind- og udvandringer, fx opholdsgrundlag, indkomst, uddannelse mv.

Der udgives både kvartalsvise og årlige tal. Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken offentliggøres for alle aldre, alle lande og alle kommuner, men kan også grupperes i forskellige aldersgrupper og landeinddelinger samt landsdele og regioner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Indvandrede: I indvandrede fra udlandet indgår personer, som i løbet af året flyttede til Danmark fra en forudgående bopæl i udlandet. Asylansøgere, der får opholdstilladelse, tælles som indvandrede, når de får opholdstilladelse og bliver registreret i folkeregisteret. I Danmark skal tilflyttere fra udlandet, som har til hensigt at bo i Danmark i mindst 3 måneder, registreres i folkeregisteret og få dansk CPR-nummer. Kun personer registreret i folkeregisteret er inkluderet i tallet for indvandring. I tal for indvandringer og udvandringer kan samme person findes flere gange. Fx kan en person indvandrere i februar, udvandre i juni og indvandrere igen i november. I et sådant tilfælde vil vedkommendes vandringer tælles med som 2 indvandringer og 1 udvandring.

Udvandrede: I udvandrede indgår personer, som er flyttet til udlandet i løbet af året. I Danmark skal personer, som har til hensigt at flytte til udlandet i mindst 6 måneder, melde det til folkeregisteret, så de bliver afregistrerede. Kun afregistrerede personer indgår i tallet for udvandring. I tal for indvandringer og udvandringer kan samme person findes flere gange. Fx kan en person indvandrere i februar, udvandre i juni og indvandrere igen i november. I et sådant tilfælde vil vedkommendes vandringer tælles med som 2 indvandringer og 1 udvandring.

Enheder

Personer.

Population

For indvandrede er populationen indvandrede til Danmark i perioden. For udvandrede er populationen udvandrede fra Danmark i perioden.

Geografisk dækning

Statistikken kan opgøres på kommuner som det mest detaljerede niveau.

Tidsperiode

Tidsserier fra 1980 og frem kan findes i statistikbanken.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken er baseret på udtræk fra det danske CPR-system, som kan benyttes til statistiske formål i henhold til Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).

Der er en EU forordning 862/2007 vedrørende migrationsstatistik. Til dette formål laves der særlige beregninger, hvis resultater ikke svarer til det, der offentliggøres nationalt.

I de data, som Danmarks Statistik leverer til Eurostat i forbindelse med forordning 862/2007, er der andre tidsafgrænsninger mht. hvornår ind- og udvandringer skal tælles med. I begge tilfælde anvendes 12 måneder - dvs. man er indvandrer, når man kommer til Danmark og har til hensigt at blive i landet i mindst 12 måneder, og man er udvandrer, når man udvandrer og har til hensigt at blive i udlandet i mindst 12 måneder. Eurostat tal for ind- og udvandringer er for Danmarks vedkommende derfor lavere end de tal, som Danmarks Statistik selv offentliggør.

Indberetningsbyrde

Der er ikke en indberetningsbyrde, da alle data stammer fra et administrativt register.

Øvrige oplysninger

Øvrige informationer kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.