Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger internt i Danmark (ophørt)

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Flytninger internt i Danmark. Derudover indgår tallene i publikationen om Befolkningens udvikling samt i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev udgivet årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Flytninger med tal til og med 2015.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen om Befolkningens udvikling samt i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Flytninger internt i Danmark i følgende tabeller:

  • FLY: Flytninger efter køn, alder og tid
  • FLYDAG: Flytninger efter køn, alder og tid
  • FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder, til-/fraflytningskommune og tid
  • FLY33: Flytninger inden for kommuner efter køn, alder, kommune og tid
  • FLY55: Flytninger mellem regioner efter køn, alder, til-/fraflytningsregion og tid
  • FLYBOL: Fraflyttede efterladte tomme boliger efter område, værelser, anvendelse og opholdstid i boligen
  • UNGFLYT: Unge, der flytter efter kommune, familietype, køn, alder og flyttetype

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation anonymiseres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.