Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger internt i Danmark (ophørt)

Data til denne statistik indsamles dagligt fra Det Centrale Personregister ved hjælp af system-til-system leverance. Da oplysningerne i CPR-registeret er grundlag for en lang række services ude i kommunerne - og derfor må være af en høj kvalitet - har Danmarks Statistik valgt at bruge CPR-oplysningerne direkte uden en egentlig fejlsøgning af data.

Kilder

Kilde til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Det er den kommune hvori borgeren tilflytter, der registrerer flytningen.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles dagligt fra Det Centrale Person Register (CPR).

Indsamlingsmetode

System-til-system leverance fra Det Centrale Personregister (CPR).

Datavalidering

Den løbende ajourføring af registeret sker på kommunalt niveau - og det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services - fungerer som en løbende validering af registrets indhold. Dette har også været lagt til grund for, at Danmarks Statistik har valgt at bruge CPR-oplysningerne til udarbejdelse af den løbende statistik. Danmarks Statistik foretager derfor ingen egentlig fejlsøgning af registeret på individniveau, men Danmarks Statistik har dialog med relevante myndigheder for at sikre, at der på kommunalt niveau finder en korrekt ajourføring sted fx vedrørende registrering af adresser.

CPR har en række indbyggede konsistenskontroller, der sikrer mod registrering af invalide værdier. Annulationer/korrektioner i CPR, der registreres af kommunerne, opdateres i Danmarks Statistiks database, når de indløber. De publicerede befolkningstal viser derfor befolkningen med de - på offentliggørelsestidspunktet - så aktuelle og korrekte oplysninger som muligt.

Databehandling

Grundlaget for flyttestatistikken er den løbende ajourføring af adresser i CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner når borgeren oplyser folkeregisteret i tilflytningskommunen om sin flytning. CPR-registeret stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. Der er tale om et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres. Data fra registeret sendes dagligt til Danmarks Statistik som et ændringsudtræk, således at Danmarks Statistik på daglig basis kan danne et opdateret billede af befolkningen i form af en database over befolkningen. Data tilgår Danmarks Statistik i form af en såkaldt ”system til systemløsning”, som giver en meget høj grad af sikkerhed og overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks data og CPR-registeret.

Dagligt opdateres databasen med flytninger fra Det Centrale Personregister (CPR) inklusiv korrektioner og annulationer.

Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede flytninger til folkeregistrene (CPR) i kommunerne. Opdateringen af en persons data i CPR sker ved, at de relevante recordtyper for en flytning opdateres. For hver person i CPR der opdateres med en flytning modtager Danmarks Statistik de relevante recordtyper, hvori der er foretaget ændringer af personens data, og opdaterer de relevante tabeller i befolkningsdatabasen i Danmarks Statistik. Ved årets slutning dannes en flytteopgørelse ved udtræk og afgrænsning af befolkningen fra disse grundtabeller.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering.