Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger internt i Danmark (ophørt)

Statistikken er en årlig opgørelse af antal flytninger mellem og internt i landets kommuner og regioner. Statistikken fordeles efter flyttedag og flyttemåned og indeholder derudover oplysninger om køn og alder på de personer der flytter. Statistikken viser også flyttemønstre for unge under 30 år, samt hvor mange der flytter hjemmefra.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser flytninger i Danmark efter bl.a. køn, alder, civilstand og fra- og tilflytningskommune. I befolkningsstatistikken indgår personer med fast bopæl i Danmark. I statistikbanken vises flytninger foretaget indenfor og mellem alle landets kommuner, landsdele og regioner. Disse tal er igen fordelt på køn, alder og fra- og tilflytningskommune.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er opgjort efter landets 98 kommuner, 11 landsdele og 5 regioner: Kommuner, Regioner, Landsdele.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Flytninger mellem kommuner: Flytninger,der foretages fra en kommune til en anden dvs. over kommunegrænsen.

Flytninger indenfor kommunen: Flytninger, der foretages indenfor den enkelte kommunes grænser.

Enheder

Flytninger registreret af folkeregistrene. En person indgår det antal gange vedkommende flytter i kalenderåret.

Population

Antallet af flytninger indenfor og mellem kommuner i Danmark i løbet af året.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Seneste tidsserie flyttestatistikken dækker er tidsperioden fra 2007 og frem. Flyttestatistikken dækker perioden fra 1980 og frem. Der foreligger yderligere data for de mellemkommunale flytninger tilbage til 1971.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antallet af flytninger.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på et administrativt register. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik