Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Dødsfald og middellevetid (Ophørt)

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

For ca. 5 pct. af de døde mangler oplysning om dødsårsag.

Middellevetiden beregnes på baggrund af dødshyppigheden, der angiver sandsynligheden for at dø på et bestemt alderstrin. Dødshyppighederne kan beregnes ret præcist, idet den personstatistiske database indeholder eksakt information om eventuel dødsdato samt ind- og udvandringstidsdatoer for alle personer i Danmark. Middellevetiden fordelt på kommuneniveau kan dog være behæftet med usikkerhed – særligt for de små kommuner.

Samlet præcision

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

For ca. 5 pct. af de døde mangler oplysning om dødsårsag. Disse personer er oftest døde i udlandet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Middellevetiden skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens aktuelle dødelighed - ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve, fordi den aldersspecifikke dødelighed generelt falder over tid.

Middellevetiden fordelt på kommuneniveau, er beregnet for afgrænsede populationer fordelt efter de enkelte kommuner. De afgrænsede populationer medfører at dødshyppighederne, der anvendes til at beregne middellevetiden, bliver mere følsomme overfor tilfældige udsving i dødeligheden. Særligt for kommuner hvor den afgrænsede befolkningspopulation er lille, der kan det medføre udsving i middellevetiden, idet andelen af døde i kommunepopulation kan variere fra år til år, grundet tilfældige udsving i dødeligheden. Middellevetiden fordelt på kommuneniveau kan derfor være behæftet med usikkerhed – særligt for de små kommuner.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

For ca. 5 pct. af de døde mangler oplysning om dødsårsag.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ikke relevant for denne statistik.