Gå til sidens indhold

Dødsfald og middellevetid (ophørt)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Dødsfald og middellevetid (ophørt)

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet.

Oplysning om dødsårsag foreligger ikke for de personer, der er døde i udlandet.

I statistikken over døde indgår i den årlige beregning af middellevetiden, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Middellevetiden angiver den forventede gennemsnitlige levetid for en nyfødt, baseret på dødeligheden for den seneste to- eller femårs periode, fx 2016-2017.

Indhold

Statistikken belyser antal døde fordelt på køn, alder og bopælskommune.

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet.

Oplysning om dødsårsag foreligger ikke for de personer, der er døde i udlandet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR) samt årlig leverance fra Sundhedsdatastyrelsen er grundlag for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Kommuner, regioner, ministerier, pressen og privatpersoner anvender statistikken til offentlige og private planlægningsformål samt som indspark til den offentlige debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

For ca. 5 pct. af de døde mangler oplysning om dødsårsag.

Middellevetiden beregnes på baggrund af dødshyppigheden, der angiver sandsynligheden for at dø på et bestemt alderstrin. Dødshyppighederne kan beregnes ret præcist, idet den personstatistiske database indeholder eksakt information om eventuel dødsdato samt ind- og udvandringstidsdatoer for alle personer i Danmark. Middellevetiden fordelt på kommuneniveau kan dog være behæftet med usikkerhed – særligt for de små kommuner.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken vedrørende døde udkommer ca. 45 dage efter årets afslutning.

Oplysninger om dødsårsager er dog meget forsinkede og udkommer uregelmæssigt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid.

Dødsårsagskoderne er ændrede. Til og med 1993 er ICD8 (International Classification of Causes of Death 8. rev) brugt. Fra og med 1994 bruges IDC10. Dette betyder, at dødsårsager før og efter 1994 ikke uden videre kan sammenlignes. På visse niveauer er der dog fremstillet sammenlignelig statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed