Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Byggeriets køb af varer og tjenester

Formålet med Byggeriets køb af varer og tjenester er at belyse, hvordan aktiviteter inden for byggeriet har en afsmittende effekt på andre sektorer gennem køb af varer og tjenester. Stastikken anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af nationalregnskabet. Statistikken er udarbejdet siden 2006, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2012 og frem.

Indhold

Byggeriets køb af varer og tjenester er en årlig opgørelse af vare- og tjenestekøb for virksomheder inden for bygge og anlæg opgjort dels i tusinde kroner og dels i procent af sektorens samlede varekøb eller tjenestekøb. Statistikken opdeles på 5 branchegrupper. Varekøb er fordelt på 44 varegrupper og tjenestekøb er fordelt på 10 tjenestetyper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Det indberettede data opregnes til den fulde population af virksomheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Der imputeres ikke tal for manglende indberetninger. Det indsendte materiale underkastes en automatisk kontrol for fejl.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes hovedsageligt af nationalregnskabet til belysning af byggeriets sammenhæng med andre sektorer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Stikprøveusikkerheden for de totale køb af varer henholdsvis tjenester er estimeret til en varianskoefficient på ca. 5 pct. Usikkerhederne bliver dog, når vare-/tjenestekøb opdeles på varegrupper/tjenestegrupper og branchegrupper. Manglende nøjagtighed i indberetninger vurderes til at udgøre en større kilde til usikkerhed. Der foretages normalt ikke revisioner efter offentliggørelse.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. fire måneder efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2006 men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2012 og frem. I arkivet findes statistikken for årene 2006-2011 i tabellerne BYGT, BYGTX, BYGR og BYGRX. Statistikken for disse år er ikke sammenlignelige med den nye tidsserie, da de ikke er opregnede.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets køb af varer og tjenesteri. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed