Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Sofie Biering-Sørensen
39 17 33 67

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Boformer

Data modtages i to forskellige formater. Ved modtagelse gennemgås datasættene for åbenlyse fejl, såsom datoformat og korrekte perioder. De modtagne data bearbejdes, så de kan samles i ét datasæt. Når alle datasæt er samlet valideres der fx for dubletter, manglende udskrivninger mv. Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Kilder

De enkelte boformer indberetter hvert kvartal en fil med data indeholdende de brugere, som indskrives eller udskrives fra botilbuddet. Statistikken omfatter alle de ophold, som en bruger er registreret med i løbet af året. Data indsamles fra 89 § 110 boformer i 2019, hvoraf en institution aldrig har leveret data til Danmarks Statistik og derfor ikke indgår i registret. Boformer, der er omfattet af statistikken, skal indberette ind- og udskrivninger i boformen. Derudover indhentes ved indskrivningen oplysninger om, hvordan brugeren er henvist til boformen. I forbindelse med udskrivning spørges ind til, hvordan udskrivningen er foregået, samt hvor brugeren er udskrevet til. De indsamlede data suppleres med oplysninger fra befolkningsregistret i Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Data indsendes via en uploadløsning på http://www.virk.dk, til Danmarks Statistik. Data kan indberettes enten ved brug af en systemgenereret txt-fil eller via et skræddersyet regneark, som Danmarks Statistik sender digitalt til boformerne. Regnearket opdateres af boformerne og indsendes hvert kvartal til Danmarks Statistik via en sikker upload løsning på http://www.virk.dk. Boformen adviseres på mail af Danmarks Statistik, når det er tid til at indberette. Såfremt indberetningen ikke modtages, rykkes boformen. Der rykkes to gange på mail, hvorefter der rykkes telefonisk. Det er planen, at boformen anvender det samme regneark i tre år. Herefter vil Danmarks Statistik fjerne afsluttede ophold fra regnearket fra det første år. Således vil der altid være tre åbne år i regnearket, hvor det er muligt for boformerne at korrigere data.

Datavalidering

Statistikken dækker perioden 1999-2019. I 2019 er boformerne for første gang blevet bedt om at godkende deres data inden offentliggørelse. Boformerne er blevet bedt om at godkende data på summarisk niveau for perioden 2017-2019. Der findes således en variabel, der angiver om data er blevet godkendt af institutionen for det pågældende år eller afvist. Siden data godkendes på summarisk niveau pr år, kan et ophold som strækker sig over flere år godt have en periode som er godkendt i et år, mens en anden periode af samme ophold kan være afvist. Der er dog få boformer, som afviser data. I 2019 afviste en boform deres data, mens en anden boform aldrig leverede data.

For de personer, der boede på en § 110 boform ved årets start, er der foretaget en teknisk indskrivning pr. 1. januar 2019. Denne indskrivning omhandler personer, der var indskrevet i 2018 eller tidligere og således allerede boede på et botilbud ved årets start.

De indberettede oplysninger er valideret og underkastet en række fejltjek. Materialet er i denne forbindelse blevet kontrolleret for dubletter, korrekte cpr-numre og renset for fejl og mangler. Data sammenkøres efterfølgende med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Tallene er valideret på baggrund af oplysninger om indskrivninger, hvor der for samme bruger er registreret samtidig indskrivning på samme eller flere forskellige botilbud. Der er i disse tilfælde tale om dobbeltregistreringer, som i nogle tilfælde omfatter hele året, mens der i andre tilfælde kun er tale om dobbeltregistrering på enkelte dage ud af et samlet ophold.

Databehandling

Nogle boformer har en herbergsafdeling, hvor brugerne bliver indskrevet om aftenen og udskrevet om morgenen. Ligger disse ophold i direkte forlængelse af hinanden uden afbrud på samme boform, omregnes opholdene til ét ophold.

I tilfælde, hvor et spørgsmål om, hvordan brugeren er henvist, hvordan udskrivningen er foregået, eller hvor brugeren er udskrevet til, ikke er besvaret indsættes "Uoplyst".

Hvis der for en bruger på samme botilbud forekommer enten to ind- eller udskrivninger efter hinanden, vil der blive indsat en ind- eller udskrivning dagen efter den første registrering, således at opholdet får en varighed af et døgn. Denne opregningsregel betyder, at statistikken sandsynligvis overvurderer antallet af ophold af 1 døgns varighed.

Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Hvis en bruger er registreret med forskellige overlappende ophold på samme institution eller på forskellige institutioner behandles disse ophold efter en række regler. Læs mere om disse regler i behandling af overlap på ophold i udarbejdelsen af denne statistik.

Korrektion

I statistikbankstabellerne offentliggøres der kun landstotaler, da tallene bliver for små ved offentliggørelse på institutions- eller kommuneniveau. I år har boformerne godkendt eller afvist deres data inden offentliggørelse, og her er mellem 2 pct. og 5 pct. af den samlede population blevet afvist (2017: 5 pct., 2018: 3 pct. og 2019: 2 pct.). I statistikbankstabellerne er landstotalen derfor opregnet for at tage højde for de institutioner, som har afvist deres data. Dette er gjort på baggrund af institutionernes information om, hvor mange de gennemsnitligt har haft indskrevet pr dag i løbet af året