Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Sofie Biering-Sørensen
39 17 33 67

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Boformer

Statistikken er en årlig opgørelse af antal overnatninger og antal personer, som har overnattet på boformer, der er oprettet og drevet efter Servicelovens § 110. Statistikken fordeles efter alder, køn, antal overnatninger og antal ophold.

Indholdsbeskrivelse

Omfattet af statistikken, er de boformer, der er oprettet og drevet efter servicelovens § 110. Det vil sige boformer, der enten drives af regionen eller kommunen, selvejende og private botilbud, der drives efter overenskomst med regionen eller kommunen samt eventuelle døgntilbud, der er iværksat og drevet som led i et puljeprojekt, hvis puljeprojektet er direkte tilknyttet et eksisterende botilbud.

Statistikken omfatter kun boformer, der giver tilbud om døgnophold. Statistikken omfatter dermed ikke væresteder og andre sociale tilbud, der ikke tilbyder andre former for døgnophold end akut overnatningstilbud.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken viser dels brugerne delt op på køn, alder, samlet varighed af opholdene og antallet af ophold, og dels karakteristik af opholdene, som er fordelt på køn, alder og varighed af de enkelte ophold.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Boformer efter servicelovens § 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Opholdsvarighed: For de personer, der boede på en § 110-boform ved årets start, er der – alene i relation til statistikbanktabellerne - foretaget en teknisk indskrivning pr. 1. januar. Denne indskrivning omhandler personer, der var indskrevet i et tidligere år og således allerede boede på et botilbud ved årets start. For personer der opholdt sig på en boform den 31. december, medgår kun de overnatninger, der har været i statistikåret.

Tilknytningsperiode: Nogle brugere benytter i perioder herbergsafdelingerne på boformerne hver nat, og opholdene har således karakter af et mere langvarigt ophold. Disse perioder er lagt sammen til ét ophold (tilknytningsperiode). Denne beregningsmetode giver et mere dækkende billede af den faktiske opholdsvarighed. Målt ud fra tilknytningsperiode vil der være færre ophold af ét døgns varighed og tilsvarende vil den gennemsnitlige opholdslængde på landsplan være længere.

Enheder

Statistikken opgøres på individniveau (personer) og på antal overnatninger.

Population

Personer der benytter en boform efter servicelovens § 110.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1999 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken opgøres på antallet af personer og på antal ophold.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indhentes med hjemmel i lov om Danmarks Statistik § 6 (de offentlige centre) og § 8, stk. 4 (de ikke-offentlige centre).

Indberetningsbyrde

Der skal indberettes kvartalsvis fra de botilbud, der er omfattet af statistikken til Danmarks Statistik. Fra 2017 er antallet af spørgsmål om brugerne af boformer blevet reduceret, idet det ved overflytning af statistikken fra Ankestyrelsen til Danmarks Statistik er blevet muligt at samkøre med andre statistikregistre. Bostederne godkender deres data på summeret niveau inden udgivelse. De har godkendt data for 2017 og frem, hvorimod data fra 1999-2016 ikke har været igennem en godkendelsesproces og dermed ikke er godkendt af bostederne inden udgivelse.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.