Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

Statistikken publiceres i NYT fra Danmarks Statistik samt på http://www.statistikbanken.dk i tabel PAS11, PAS22 og PAS33. Herudover findes kommunefordelte oplysninger om taksterne i RES88. Årspublikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives to udgaver af NYT'en: Den generelle og den specielle omkring taksterne.

Publikationer

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Som sådan findes ingen dækkende mikrodata, da oplysningerne om nogle institutioner mv. indberettes som sumdata på blanketter. I det såkaldte daginstitutionsregister kan findes oplysninger på personnummerniveau for omkring 95 pct. af børnene i almindelige daginstitutioner og dagpleje.

Anden tilgængelighed

De er muligt mod betaling at få lavet specialopgørelser - herunder at få lister med navne og adresser på institutionerne.

Der er ingen fortrolighedshensyn.

Der sker ingen dataleverance til Eurostat eller andre internationale institutioner.

Diskretioneringspolitik

I den endelige statistik indgår ingen individoplysninger. Der foretages derfor ingen diskretionering.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres ikke.

Reference til metodedokumenter

Den egentlige detaljerede dokumentation foreligger i form af de enkelte års indberetningsblanketter. Blanketterne kan findes på Blanketter

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.