Gå til sidens indhold

Arbejdstidsregnskab

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik.
Flemming von Hadeln Løve
39 17 37 27

fll@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdstidsregnskab

Formålet med Arbejdstidsregnskabet (ATR) er at belyse den præsterede arbejdstid i dansk registrerede virksomheder. Statistikken integrerer og aggregerer eksisterende statistikker, herunder Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) og Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL) og er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2008.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af præsteret arbejdstid i timer, antal beskæftigede, antal job og lønsum i mio.kr. Statistikken fordeles efter branche, sektor, hvorvidt man er lønmodtager eller selvstændig, samt efter køn.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Årlige kilder (strukturstatistikker) benyttes til at afgrænse population, begreber og lægge niveauerne for de enkelte variable. Konjunkturkilder benyttes til at fremskrive disse niveauer til år, hvor der ikke er tilgængelige strukturstatistikker. Data summeres (aggregeres) inden de fremskrives. Data sæsonkorrigeres, både til nationalt brug og til Eurostats erhvervskorttidsforordning(STS).

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for brugere med interesse for arbejdsmarkedsstatistik og økonomisk statistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baserer sig hovedsageligt på arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), som integrerer og harmoniserer en lang række datakilder i et statistiksystem, som kan belyse arbejdsmarkedet bedre, end enkeltstående statistikker kan. AMR er en totaltælling af befolkningen. I forbindelse med COVID-19 er usikkerhed forøget, da fx hjemsendelser, opsigelser og lønkompensation betyder, at det først på et senere tidspunkt kan identificeres klart hvem, der har været i arbejde og hvor mange timer, der er præsteret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Årsstatistikken offentliggøres 6 måneder efter referenceårets afslutning. Kvartalsstatistikken offentliggøres 2 måneder og 15 dage efter referencekvartalets afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Arbejdstidsregnskabet (ATR) leverer data til Eurostats erhvervskorttidsforordning (STS) og til nationalregnskabet (SNA/ESA). Ændringer i disse vil typisk medføre ændringer i ATR. For en belysning af overgangstabeller mellem ATR og ENS/ESA henvises til Nationalregnskabets publikationer. Overgangstabeller mellem ATR og henholdsvis den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og Erhvervsbeskæftigelsen findes i arbejdstidsregnskabets opgørelser i publikationen Statistiske Efterretninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Arbejdstidsregnskab. Du kan se mere på statistikkens emneside og på emnesiden om Beskæftigelse.

Læs mere om tilgængelighed