Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Sofie Biering-Sørensen og Ane Sørensen
39 17 33 67/39 17 33 45

sbs@dst.dk og atd@dst.dk

Hent som PDF

Ældreområdet - indikatorer

For de forskellige indikatorer kan der være mindre databrud. For hjemmehjælp, rehabilitering, boligvalg, forebyggende hjemmebesøg og træning gælder, skal kommunernes EOJ-systemer i udbud hvert 5. år. For nogle kommuner betyder dette, at de skifter leverandør, hvilket kan skabe mindre databrud og som tidligere beskrevet influere på tallenes præcision. Der er pt. 3leverandører på markedet. Ved hospitalsbenyttelse er der ikke foretaget korrektion for sygdommes sværhedsgrad, hvorfor sammenlignelighed mellem kommuner skal tolkes forsigtigt.

International sammenlignelighed

Der findes ingen internationale standarder eller statistikker udgivet af internationale organisationer, der umiddelbart kan sammenlignes med denne statistik.

Sammenlignelighed over tid

Ved udarbejdelsen af indikatorerne er der lagt vægt på, at statistikken kan sammenlignes kommunerne imellem og over tid. - Hjemmehjælp, rehabilitering, hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og træning: Indikatorerne for det indeværende år kan sammenlignes med tidligere år. Der tages dog forbehold over for de kommuner, som ikke er dækket ind i et eller flere år. Der skal også tages forbehold for de kommuner, der skifter omsorgssystem. Det kan give ændrede fordelinger mellem tallene. Da der kan mangle enkelte kommuner, anvendes data for disse kommuner for året før. Dette kan give usikkerhed i regioner og landstotalen. For leveret hjemmehjælp var 2011 det første år, at statistikken udkom. For hjemmesygepleje i eget hjem er der data tilbage til 2016. For rehabilitering var 2017 det første år, at statistikken udkom. - Boligvalg: Indikatoren udkom første gang for 2009, og vil i de kommende år kunne sammenlignes bagud i tid. - Forløb og genindlæggelser: Data er sammenlignelighed over tid.

Sammenhæng med anden statistik

  • Hjemmehjælp: Statistikken for visiteret hjemmehjælp under fritvalgsordningen er baseret på oplysninger om de personer, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp og de hjemmehjælpsydelser, der er omfattet af visitationen. Kommunernes indberettede data med visiteret og leveret hjemmehjælp sammenholdes i fejlsøgningen og i kontakten med kommunerne.
  • Boligvalg, forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, træning og brugertilfredshed: Der udgives ikke andre statistikker om emnerne.

- Forløb og genindlæggelser: Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen udgiver andre årlige statistikker, der også bygger på Landspatientregistret, og de indeholder bl.a. oplysninger om forløb. Indikatoren for sengeliggedage kan ikke umiddelbart sammenlignes med disse statistikker, da indikatoren kun omfatter nogle udvalgte diagnosegrupper for personer på 67 år og derover. En sammenligning er endvidere vanskelig, fordi antal forløb pr. udskrivning er opgjort efter en køns- og aldersstandardisering. Oplysninger om genindlæggelser kan ikke genfindes i andre statistikker.

Intern konsistens

  • Generelt for hjemmehjælp, forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, rehabilitering og træning: For de kommuner, der ikke kan indberette via EOJ pga. systemskift o. lign., modtages et regneark. Det er ikke altid, at regnearket er fyldestgørende. Fx kan dato for førstegangsvisitation mangle, hvor kommunen har indsendt regneark for visiteret tid.
  • Forløb og genindlæggelser: Det forudsættes, at de underliggende populationer er sammenlignelige, eksempelvis i forekomsten af de enkelte sygdomme. I Danmark varierer forekomsten af den enkelte sygdom væsentligt fra kommune til kommune. Der ses også en vis variation i alders- og kønsfordeling. For at håndtere de befolkningsmæssige forskelle imellem kommunerne er sengedagematerialet dels standardiseret for alder og kønsforskelle og dels stratificeret (inddelt) i rimeligt ensartede diagnosegrupper. Genindlæggelser er kun standardiseret på regions- og landsniveau grundet et for lavt antal observationer på kommuneniveau. Der er ikke foretaget korrektion for sygdommenes sværhedsgrad eller for forekomsten af konkurrerende sygdomme (co-morbiditet), idet der ikke foreligger de nødvendige data til at foretage sådanne korrektioner. Grundet denne manglende korrektion skal direkte sammenligninger imellem de enkelte kommuner tolkes forsigtigt.