Gå til sidens indhold

Hoved­revision af national­regnskab

Hovedrevision af nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance

Revision 2014

Danmarks Statistik har offentliggjort en hovedrevideret udgave af nationalregnskabet, statistikken om de offentlige finanser samt betalingsbalancen. Ved revisionen 15. september 2014 er nationalregnskabet og offentlige finanser overgået til at følge de nye europæiske retningslinjer i European System of National and Regional Accounts (ESA 2010), som alle EU-lande er forpligtet til at indføre senest ved udgangen af september 2014. Betalingsbalancen er tilsvarende d. 9. oktober 2014 overgået til de nye retningslinjer, Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th edition (BPM6). Samtidig med overgangen til de nye internationale retningslinjer er der lavet data- og metoderevisioner, der forbedrer kvaliteten i statistikkerne.

Nationalregnskabet

Nationalregnskabet revideres tilbage til dets start i 1966. Effekten af revisionen varierer, men i alle årene indebærer den en opjustering af BNP på mellem 1,6 pct. og 3,1 pct. For perioden efter 2008 kan effekterne af hovedrevisionen dog ikke adskilles fra de løbende revisioner af kilder, der også foretages i foreløbige opgørelser. Revisionen påvirker ikke billedet af den økonomiske vækst i perioden siden 1966.

Revision af BNP

Formålet med de nye retningslinjer er at sikre, at nationalregnskabet bedst muligt afspejler udviklingen i samfundsøkonomien. Et af elementerne i revisionen er således, at værdier skabt gennem forskning og udvikling værdisættes og indgår på samme måde som anden produktion af varer og tjenester.

Ved offentliggørelsen er revisionen af nationalregnskabet og dens hovedeffekter belyst i forskellige udgivelser:

Artiklen i Nyt fra Danmarks Statistik giver et hurtigt overblik over en række af revisionens hovedresultater, mens netmagasinet Bag tallene belyser, at revisionen medfører et faldende skattetryk. Temapublikationen Nationalregnskab og offentlige finanser – ESA 2010  belyser ændringerne og deres effekter mere dybtgående på tværs af revisionen, ligesom effekterne er sammenfattet i menupunktet Hovedeffekter af revisionen til venstre.

Læs pressemeddelelsen om hovedrevisionen af nationalregnskabet mv.

Eurostat har 17. oktober offentliggjortrevisionens effekter på BNP i de enkelte EU-lande. Den samlede effekt på landenes BNP er opdelt i effekten, der skyldes ændringer i de internationale retningslinjer, og effekten, der skyldes statistiske forbedringer. Eurostat offentliggør information om revisionen på deres hjemmeside.

Betalingsbalancen

De nye retningslinjer er indarbejdet for perioden 2005-2014 og har begrænset effekt på saldoen på betalingsbalancens løbende poster, men der sker forskydninger mellem især vare- og tjenesteposterne. Derimod giver datarevisionerne anledning til revisioner i saldoen på de løbende poster. Revisionerne varierer i både omfang og retning over årene. En detaljeret beskrivelse af de nye retningslinjer og deres effekt fremgår af

Både betalingsbalancens løbende og finansielle poster er omfattet af revisionen. Revisionen af de finansielle poster foretages af Danmarks Nationalbank, læs mere om dette.

Effekten af globaliseringen skal belyses yderligere i løbet af det kommende år. I forbindelse med implementeringen af de nye retningslinjer for betalingsbalancen har Danmarks Statistik udvidet indsamlingen af oplysninger på tjenesteskemaet om bl.a. salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet. Dette har åbnet for en mere direkte sammenligning med oplysninger indberettet til andre statistikker. På baggrund af dette vil Danmarks Statistik gennemføre en systematisk kortlægning af udvalgte større virksomheders aktiviteter i udlandet. Det forventes bl.a. at have betydning for sondringen mellem merchanting og forarbejdningsaktiviteter.

Analysen er nu afsluttet og der gennemføres en revision af betalingsbalancen 10. okt. 2016 – læs mere om resultaterne og revisionen her

Aktiviteter:

Tidspunkt Aktivitet
1. april 2014  Formaterne på Nationalregnskabets nye Statistikbankmatricer gøres tilgængelig,
ved at matricerne præsenteret med dummyværdier.
3. juni 2014  Program og præsentationer fra Workshop for undervisere i økonomi ved de videregående uddannelser.
12.-13. juni 2014  Eurostat konference i Luxembourg, "The accounts of society"
16. juni 2014  Program og præsentationer fra brugerseminar om fortolkningen af hovedrevisionens resultater.
20. juni 2014  Formaterne på Offentlige finansers nye Statistikbankmatricer gøres tilgængelig,
ved at matricerne præsenteret med dummyværdier.
20. juni 2014  Formaterne på Betalingsbalancens nye Statistikbankmatricer gøres tilgængelig,
ved at matricerne præsenteret med dummyværdier.
19. august 2014 Program og præsentation for workshop for økonomiske journalister og kommentatorer med indlæg af Steen Bocian 
20. august  Lancering af Betaversion af udvalgte årsdata frem til og med året 2008.
15. sept. 2014 Offentliggørelse af det hovedreviderede årlige nationalregnskab for årene 1966-2013.
25. sep. 2014 Offentliggørelse af de hovedreviderede offentlige finanser. 1. kvartal 1999 - 2. kvartal 2014.
30. sept. 2014  Offentliggørelse af det hovedreviderede kvartalsvise nationalregnskab fra
1. kvartal 1990–2. kvartal 2014. 
1. okt. 2014  ADAMs databank på hovedreviderede data.
9. okt. 2014 Offentliggørelse af hovedrevideret månedlig betalingsbalance fra 1. måned 2005 - 8. måned 2014.
10. okt. 2014 10årsoversigtens tabeller med tal for nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalancen opdateres med hovedreviderede tal og offentliggøres i en PDF-version på www.dst.dk/tiaar.

 

Kontakt

Kirsten Balling
Telefon: 39 17 39 11

Hovedrevision af betalingsbalancen

Læs sær-udgave