Gå til sidens indhold

Tre regnskaber i ét

Denne side opdateres ikke længere, da den hører til et afsluttet projekt. Siden indeholder stadig nyttig information om hvad et grønt nationalregnskab er, men alle tal og offentliggørelser fra det grønne nationalregnskab finder du på emnesiden for grønt nationalregnskab

 

Det grønne nationalregnskab består af tre hovedgrupper af regnskaber:

Regnskaber for fysiske strømme

Regnskaberne for fysiske strømme omfatter energi og udslip til luft, vand og spildevand samt materialer og affald. Samlet viser regnskaberne for fysiske strømme, hvordan den danske økonomi bliver forsynet med energi, vand og materialer gennem produktion og import, hvordan de bruges i erhvervene og husholdningerne og de resulterende udslip af fx drivhusgasser, udledning af spildevand samt generering af affald.

Energiregnskabet opgøres både i mængder og værdier og giver et samlet overblik over energistrømmene i dansk økonomi. Regnskabet kan bruges til at belyse dansk økonomis energiintensitet og i analyser af erhvervenes direkte og indirekte energiforbrug. Emneside om Energi og udslip til luft.

Regnskabet over udslip til luft kan bruges i analyser af klima- og miljøøkonomiske spørgsmål, herunder til at belyse de bagvedliggende årsager til udviklingen i udslip af drivhusgasser og luftforurenende stoffer. Emneside om Energi og udslip til luft.

Regnskabet for vand viser erhvervenes indvinding af vand og leverancerne af vand fra vandforsyningen til erhverv og husholdninger. Regnskabet kan bruges til at belyse erhvervenes vandintensitet og i analyser af, hvilke typer efterspørgsel, der forårsager forbruget af vand, fx om det er det private forbrug eller eksporten. Spildevandsregnskabet viser, hvor meget spildevand der udledes af de enkelte erhverv og husholdningerne. Emneside om Vand og spildevand

Materiale- og affaldsregnskaberne giver et fundament til at forstå de overordnede sammenhænge mellem på det ene side materialeforbrug og på den anden side generering af affald og andre uønskede restprodukter. Emneside om Materialer og affald.

Regnskaber for fysiske strømme - Grønt nationalregnskab

Grøn økonomi - regnskaber for miljømæssige transaktioner

Den anden bestanddel af det grønne nationalregnskab er regnskaber, der belyser aspekter af den grønne økonomi. Regnskaberne omfatter de offentlige miljøudgifter og indtægter, grønne afgifter, miljøstøtte, produktion af grønne varer og tjenester, omkostninger til miljøbeskyttelse samt ressourceproduktivitetsmål. Regnskaberne er opgjort i kroner. Emneside om Grøn økonomi.

Regnskabet for offentlige miljøudgifter og -indtægter belyser det offentliges aktiviteter rettet mod at forebygge og bekæmpe forurening samt overgang til bæredygtige teknologier.

Opgørelsen af miljørelaterede skatter viser, hvor meget erhverv og husholdninger betaler til staten. Opgørelsen kan bruges i miljøøkonomiske analyser af princippet om, at ”forureneren betaler”. Tilsvarende viser opgørelsen af de miljømotiverede subsider, hvor meget erhvervene modtager i miljøstøtte.

Statistikken for miljøbeskyttelsesomkostninger viser virksomhedernes udgifter til miljøbeskyttelse.

Opgørelsen af grønne varer og tjenester belyser størrelsen af den grønne økonomi og kan anvendes i analyser af grøn økonomisk vækst. Grønne varer og tjenester anvendes i beskyttelse af miljøet og til at reducere miljøbelastende ressourcer.

Ressourceproduktivitetsmål belyser, hvor effektivt virksomhederne udnytter ressourcerne og kan bruges til at analysere produktionens bæredygtighed.

Grøn økonomi - Grønt nationalregnskab

Regnskaber for naturressourcer

Beholdningen af naturressourcer opgøres i mængder såvel som værdier ved starten og udgangen af året og samtidig opgøres ændringer i løbet af året. Opgørelserne gælder olie og naturgas i Nordsøen, arealopgørelser, skov og fisk. Emneside om naturressourcer.

Regnskaberne kan bruges i analyser af bæredygtighed og i formueopgørelser af et lands samlede formue og er samtidig et første skridt mod et egentlig ’grønt’ BNP (udtømningsjusteret BNP).

Regnskaber for naturressourcer - Grønt nationalregnskab