Gå til sidens indhold

PGF

Langt navn

Paragrafkode

Generel Beskrivelse

PGF er en kode, som angiver, efter hvilken paragraf i Lov om Social Service (tidligere Bistandsloven) støtten er givet. De til et hvert tidspunkt gældende paragraffer er i Danmarks Statistik kodet til nedenstående PGF-koder. Hvilke paragraffer koden dækker på forskellige tidspunkter, fremgår af den detaljerede beskrivelse i bilag 2 (PGF-Bilag)

PGF-koderne kan opdeles i tre kategorier: 1. Anbringelser uden for eget hjem :(PGF = 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,170,180,199). Disse PGF-koder angive, efter hvilken lovparagraf afgørelsen om anbringelsen er truffet. Barnet/den unge kan ikke være anbragt efter flere paragraffer samtidigt. Denne kategori gælder kun for data med anbringelser.

  1. Forebyggende foranstaltninger: PGF = 200 (er kun gældende til 2005), 210, 215, 220 (er kun gældende til 2010), 225, 230, 240, 245, 250, 252 (er kun gældende til 2018), 260, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 280 (er kun gældende til 2010), 290, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 451, 452, 455. I 2020 blev følgende paragraffer tilføjet: 256, 257, 258, 259, 261, 262, 268, 269, 277, 278, 408, 409, 498, 499. Disse PGF-koder angiver hvilke typer af forebyggende støtte der ydes. Barnet/den unge kan godt have flere foranstaltninger samtidigt.

  2. Andet: (PGF = 324, 346, 365, 368). ved tre af PGF-koderne under kategorien Andet (PGF = 324, 365, 368) bør man, hvis man benytter dem, fra gang til gang vurdere, om de skal tælle som anbringelse eller forebyggende foranstaltninger. Disse koder benyttes kun i årene 1977-1979. Den fjerde PGF-kode udenfor kategori (PGF = 346), der benyttes i årene 1976-1984, skal dog altid betragtes som en anbringelse. Koderne er i sin tid ikke indberettet med start- og slutdato, men som en krydsmarkering på indberetningsskemaet for om støtten er givet indenfor tællingsåret. Denne kategori gælder kun for data med anbringelser.

Børn og unge, som ved udgang af det seneste tællingsår har en ikke afsluttet foranstaltning, findes i registret ved at selektere på PGF_VTIL = 31-12-9999.

De største udsving i tallene for anbringelser og forebyggende foranstaltninger ses af bilag 0 (Graf) og bilag 1 (Tabel) nederst på siden. De største udsving sker i forlængelse af lovændringer i årene 1985, 1993, 2001 og 2006. Den seneste større reform, som forventes at påvirke tallene er Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar 2011. (Se nærmere beskrivelse om udsving i tallene under den detaljerede beskrivelse).

I 2006 overtog Ankestyrelsen dataindsamling for anbringelser, hvilket sammen med, at kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007, er årsagerne til, at der opstår et databrud i statistikken i 2006.

Fra 2014 har kommunerne også indberettet forebyggende familierettede foranstaltninger på personniveau. Populationen af udsatte børn og unge er herved udvidet kraftigt. "Udsatte børn i alt" opgjort pr. 31. december steg således fra 27.746 børn i 2013 til 44.806 børn i 2014 på grund af populationsændringen.

Detaljeret beskrivelse

De største udsving i antallet af anbringelser og/eller forebyggende foranstaltninger sker i årene 1985, 1993, 2001, 2006 og 2014.

1985: Fra 31. december 1984 udgik "Henstilling om døgnophold " (§33, stk. 1, nr. 1) pga. ændring i bistandsloven. De børn, der pr. 31. december 1984 var indberettet med denne kodeværdi, skulle ifølge den udsendte kodevejledning for 1985, enten bringes til ophør eller ændres til en anden anbringelsesparagraf pr. 1. januar 1985. For at undgå databrud mellem 1984 og 1985 skal PGF-kode = 346 lægges til anbringelsestallene i årene før 1985.

1993: Lovændringer i bistandsloven fra 1. januar 1993 betød, at visse former for bistand, som tidligere blev betragtet som anbringelser uden for hjemmet, blev flyttet til gruppen af forebyggende foranstaltninger. Placering på kost-/efterskole blev før 1993 i alle tilfælde betragtet som en anbringelse uden for hjemmet. Fra 1993 er der mulighed for at betragte kost/efterskole enten som en egentlig anbringelse uden for hjemmet eller som en forebyggende foranstaltning i form af økonomiskstøtte til opholdet, når forældremyndighedsindehaveren ikke har midler til opholdet. Endvidere blev aflastningsophold før 1993 registreret som en anbringelse uden for hjemmet, men er efter lovændringen rubriceret som en forebyggende foranstaltning.

2001: Ved ændring i Lov om Social Service med virkning fra 1. januar 2001 blev der indført en række nye foranstaltninger til at styrke den særlige støtte til udsatte børn og unge. Blandt andet blev den nye §62a indskrevet i Lov om Social Service og gav hermed kommunerne mulighed for at etablere et såkaldt efterværn for unge tidligere anbragte i alderen 18-22 år. De forebyggende foranstaltninger blev udvidet med muligheden for at tilbyde praktiktilbud til utilpassede unge med udbetaling af godtgørelse, og forældre til anbragte børn og unge skulle med ændringerne have tilbud om en støtteperson under anbringelsen. I 2001 blev "Ungdomssanktionen" etableret. Ungdomssanktionen er et alternativ til traditionel ubetinget fægselsstraf for unge mellem 15 og 17 år.

2006: Ændringer i Serviceloven med virkning fra 2006 (Anbringelsesreformen) medførte, at der blev lagt yderligere vægt på forebyggende og tidlig indsats og at økonomisk støtte til kost- og efterskole ikke længere indgik i opgørelserne.

Fra 2006 overtog Ankestyrelsen ansvaret for den primære dataindsamling om børn anbragt uden for eget hjem. Kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007 gav kommunerne en ny og større rolle på socialområdet Hvor opgavevaretagelsen tidligere var delt mellem kommuner og amter, fik kommunerne med reformen det fulde ansvar for hele det sociale område, herunder udsatte børn og unge. Kommunalreformen gav problemer med at få fuldt dækkende indberetninger for 2006 fra de nye kommuner.

Registret for udsatte børn og unge er derfor fra 2006 og frem dannet ved at flette oplysninger om anbringelser fra Ankestyrelsen sammen med oplysninger om forebyggende foranstaltninger indsamlet af Danmarks Statistik. Ved sammenligninger før og efter 2006, skal man være opmærksom på at overdragelsen af dataindsamling til Ankestyrelsen, ny datafangsmetode samt nye indberetningskommuner har betydet at tallene for 2006 er behæftet med større usikkerhed end øvrige år. Der er derfor databrud i statistikken i 2006.

2014 ra 2014 har kommunerne også indberettet forebyggende familierettede foranstaltninger på personniveau. Population af udsatte børn og unge er herved udvidet kraftigt . "Udsatte børn i alt" opgjort pr. 31. december steg således fra 27.746 børn i 2013 til 44.806 børn i 2014 på grund af populationsændringen.

Værdisæt

D280600.TXT_PGF_HISTORIK - Paragrafkode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2011 245 Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion
01-01-1993 31-12-1997 406 Ophold i dagtilbud eller lign.
01-01-1993 31-12-1997 415 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
01-01-1993 31-12-1997 420 Familiebehandling eller lign. støtte
01-01-1993 31-12-1997 425 Etablering af døgnophold for barnet og andre medlemmer af familien
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-1993 31-12-1997 406 Ophold i dagtilbud eller lign.
01-01-1993 31-12-1997 415 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
01-01-1993 31-12-1997 420 Familiebehandling eller lign. støtte
01-01-1993 31-12-1997 425 Etablering af døgnophold for barnet og andre medlemmer af familien
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-2001 31-12-2005 430 Etablering af kontaktperson for hele familien
01-01-2001 31-12-2006 435 Støtte person til forældremyndigheden
01-01-1993 31-12-1997 406 Ophold i dagtilbud eller lign.
01-01-1993 31-12-1997 415 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
01-01-1993 31-12-1997 420 Familiebehandling eller lign. støtte
01-01-1993 31-12-1997 425 Etablering af døgnophold for barnet og andre medlemmer af familien
01-01-2001 31-12-2005 430 Etablering af kontaktperson for hele familien
01-01-2006 31-12-2006 440 Anden hjælp (rådgivning, behandling og pædagogisk støtte)
01-01-1993 31-12-1997 406 Ophold i dagtilbud eller lign.
01-01-1993 31-12-1997 415 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
01-01-1993 31-12-1997 420 Familiebehandling eller lign. støtte
01-01-1993 31-12-1997 425 Etablering af døgnophold for barnet og andre medlemmer af familien
01-01-2001 31-12-2005 430 Etablering af kontaktperson for hele familien
01-01-2006 31-12-2006 440 Anden hjælp (rådgivning, behandling og pædagogisk støtte)
01-01-2001 31-12-2006 435 Støtte person til forældremyndigheden
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-2001 31-12-2005 430 Etablering af kontaktperson for hele familien
01-01-2006 31-12-2006 440 Anden hjælp (rådgivning, behandling og pædagogisk støtte)
01-01-2011 455 Forældrepålæg
01-01-2011 30-09-2014 407 Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter §11, stk. 3
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-2011 30-09-2014 451 Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn
01-01-2011 31-12-2013 452 Udgifter i forbindelse med prævention
01-01-1973 31-12-1992 100 Iværksat foreløbig anbringelse
01-01-1973 31-12-1992 100 Iværksat foreløbig anbringelse
01-01-1973 31-12-1992 100 Iværksat foreløbig anbringelse
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-1992 110 Iværksat anbringelse med samtykke
01-01-1958 31-12-1992 120 Iværksat anbringelse uden samtykke
01-01-1958 31-12-1992 120 Iværksat anbringelse uden samtykke
01-01-1958 31-12-1992 120 Iværksat anbringelse uden samtykke
01-01-1958 31-12-1992 120 Iværksat anbringelse uden samtykke
01-01-2006 130 Ungdomssanktion
01-01-2001 31-12-2005 140 Forlængelse af hjemtagelsesperioden
01-01-2001 31-12-2005 140 Forlængelse af hjemtagelsesperioden
01-01-2001 31-12-2006 150 Efterværn med døgnophold
01-01-2001 31-12-2006 150 Efterværn med døgnophold
01-01-2010 160 Afsoning (Straffuldbyrdelsesloven)
01-01-2010 170 Varetægtssurrogat (Retsplejeloven)
01-01-2010 180 Formandsafgørelse
199 Uoplyst paragraf
01-01-1976 31-12-1978 346 Henstillinger og pålæg
01-01-1976 31-12-1978 346 Henstillinger og pålæg
01-01-1977 31-12-1979 365 Privat familiepleje - Flytning nægtet
01-01-1977 31-12-1979 324 Privat familiepleje - Hjemtagelse nægtet
01-01-1976 31-12-1979 368 Særforsorgsklient i privat døgnpleje
01-01-1993 31-12-1996 200 Økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole
01-01-1993 31-12-1996 200 Økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole
01-01-1993 31-12-1996 200 Økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole
01-01-1991 31-12-1997 210 Aflastningsophold for børn/ung med ophold i eget hjem
01-01-1991 31-12-1997 210 Aflastningsophold for børn/ung med ophold i eget hjem
01-01-1991 31-12-1997 210 Aflastningsophold for børn/ung med ophold i eget hjem
01-01-1991 31-12-1997 210 Aflastningsophold for børn/ung med ophold i eget hjem
01-01-1958 31-12-1992 220 Beskikkelse af personlig rådgiver
01-01-1958 31-12-1992 220 Beskikkelse af personlig rådgiver
01-01-1958 31-12-1992 220 Beskikkelse af personlig rådgiver
01-01-1958 31-12-1992 220 Beskikkelse af personlig rådgiver
01-01-1958 31-12-1992 220 Beskikkelse af personlig rådgiver
01-01-1998 31-12-2005 230 Fast kontakt person
01-01-1998 31-12-2005 230 Fast kontakt person
01-01-1998 31-12-2005 230 Fast kontakt person
01-01-1998 31-12-2005 230 Fast kontakt person
01-01-2001 31-12-2005 240 Formidling af praktikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
01-01-2001 31-12-2005 240 Formidling af praktikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
01-01-2001 31-12-2005 240 Formidling af praktikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
01-01-2001 31-12-2005 240 Formidling af praktikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
01-01-2001 31-12-2006 250 Etablering af udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
01-01-2001 31-12-2006 250 Etablering af udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
01-01-2010 31-12-2010 252 Udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
01-01-2009 260 Børne- og ungepålæg
01-01-2010 31-12-2010 270 Fast kontaktperson for den unge i efterværn
01-01-2010 31-12-2010 270 Fast kontaktperson for den unge i efterværn
01-01-2011 271 Fast kontaktperson til unge, der inden det fyldte 18. år og den unge, der er fyldt 15 år, er eller var anbragt uden samtykke frem til det fyldte 23. år
01-01-2011 275 Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til selvstændig tilværelse for den unge over 18 år
01-01-2010 31-12-2010 280 Fast kontaktperson for den unge i efterværn
01-01-2010 290 Fast kontaktperson for unge over 18 år
01-01-2013 405 Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
01-01-2014 401 Netværks- eller samtalegrupper
01-01-2014 402 Rådgivning om familieplanlægning.
01-01-2014 274 Afholdelse af netværkssamråd på grund af kriminel adfærd
01-01-2013 272 Fast kontaktperson frem til det fyldte 19. år
01-01-2013 273 Kortvarige ophold på tidligere anbringelsessted for unge i efterværn
01-01-2011 30-09-2014 407 Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter §11, stk. 3
01-01-1993 31-12-1996 445 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §33, stk. 2
01-01-1993 31-12-1996 450 Udgifter der kan bidrage med at undgå anbringelse uden for hjemmet mv.
01-01-2011 30-09-2014 451 Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn
01-01-2011 31-12-2013 452 Udgifter i forbindelse med prævention
01-01-2014 403 Andre indsatser, der har til formål at forebygge vanskeligheder.
01-01-2014 404 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
01-01-2013 01-10-2014 400 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov.
01-01-2015 225 Behandling af barnets eller den unges problemer
01-01-2001 31-12-2006 250 Etablering af udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
01-01-2016 215 Aflastningsophold under døgnophold
01-01-2020 259 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 261 Behandling af barnets eller den unges problemer (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 262 Døgnophold for både barnet og andre medlemmer af familien (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 409 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne, og deres familier
01-01-2020 31-12-1999 258 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.( jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 31-12-1999 268 Aflastningsophold for barn/ung med ophold i eget hjem(jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 499 Etablering af kontaktperson for hele familien (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 277 Formidling af praktiktilbud til unge (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 278 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og støtte (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 31-12-1999 256 Være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-07-2020 408 Familievejledning for familier til børn under 18 år med betydelig og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
01-01-2020 31-12-1999 257 Straksreaktion (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 498 Familiebehandling (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2020 269 Fast kontaktperson for den unge alene (jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2024 461 Støtteperson fra familie/netværk for barnet eller den unge under anbringelsen
01-01-2024 462 Støtteperson uden for familie/netværk for barnet eller den unge under anbringelsen
01-01-2024 463 Venskabsfamilie fra familie/netværk barnet eller den unge under anbringelsen
01-01-2024 464 Venskabsfamilie uden for familie/netværk for barnet eller den unge under anbringelsen