Gå til sidens indhold

Europæisk statistik­system - ESS

Danmarks Statistik er en del af det europæiske statistiksystem (ESS). ESS er et partnerskab mellem Kommissionens statistiske myndighed (Eurostat), de nationale statistikbureauer og andre nationale statistikproducenter i medlemsstaterne. I Danmark producerer 14 andre myndigheder europæiske statistikker og indgår som sådan i ESS. ESS-partnerskabet inkluderer også EFTA-landene. Det europæiske statistiksamarbejde er reguleret i loven om europæiske statistikker.

Formålet med det europæiske statistiksamarbejde er at producere sammenlignelige statistikker af høj kvalitet. Statistikkerne udgør et vigtigt grundlag for at planlægge, gennemføre og evaluere en række politik- og samarbejdsområder. EU-statistikker udarbejdes ud fra et statistisk femårsprogram, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. For at kunne give brugere et mere detaljeret kendskab til ESS udgives der hvert år en ESS-rapport, der belyser de seneste tiltag og udviklinger af systemet.

En stor del af EU-statistikkerne er bestemt gennem lovgivning. Danmarks Statistik deltager aktivt i alle faser af EU-lovgivningsprocessen. Dette foregår blandt andet i Kommissionens (Eurostat’s) arbejdsgrupper, hvor eksperter fra Danmarks Statistik og de øvrige medlemsstater konsulteres i forbindelse med udarbejdelse og implementering af EU's statistiklovgivning.

Det Europæiske Statistiske Systems Komité (ESSC), som er det overordnede organ inden for ESS-samarbejdet, består af generaldirektørerne for de nationale statistikinstitutioner.

I disse år undergår det europæiske statistiske system en reformproces, der udspringer af en vision for samarbejdet i det europæiske statistiske system frem mod 2020. Reformprocessen fokuserer på fem områder: 1) brugerbehov og interessentsamarbejde, 2) kvalitet, 3) nye datakilder, 4) effektive og kvalitetssikrede statistiske produktionsprocesser samt 5) formidling og kommunikation.


Eurostat

Eurostat er EU’s statistiske kontor, som har til opgave at tilvejebringe EU-statistikker, der gør det muligt at sammenligne lande og regioner. Eurostat er nedsat i henhold til en afgørelse truffet af Kommissionen.


EU-lovgivning på statistik­området

For at EU-statistikker kan være sammenlignelige fra land til land og over tid, laves langt størstedelen af statistikkerne ud fra forpligtende retsakter. Gældende retsakter på statistikområdet

Gældende retsakter på statistikområdet


Retnings­linjer for europæisk statistik

Retningslinjerne gælder for al statistik produceret af danske myndigheder til EU-formål og er baseret på European Statistics Code of Practice. Retningslinjerne vedrører krav til faglig uafhængig, kvalitet, dokumentation mv.


European Statistics Code of Practice

European Statistics Code of Practice (Adfærdskodeks for europæiske statistikker ) er tiltrådt af ECOFIN-rådet i 2005 og angiver de overordnede kvalitetsstandarder for europæisk statistik.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

 

EU's medlemslande skal i henhold til forordningen om europæiske statistikker EU 223/2009 udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker i overensstemmelse med European Statistics Code of Practice. Medlemsstaterne skal regelmæssigt rapportere til EU-kommissionen om implementeringen af Code of Practice i medlemsstaten.

 Report on compliance with the European Statistics Code of Practice in Denmark, June 2017

Kontakt

Danmarks Statistik