Gå til sidens indhold

Intrastat Eksport: Ændringer fra januar 2022

Ny EU-lovgivning betyder ændringer i Intrastat fra januar 2022. Virksomheder med en årlig Intrastat Eksport på 10 mio. DKK eller mere skal fra januar 2022 indberette to nye oplysninger pr. varelinje. Oplysningerne skal anvendes som ny kilde til opgørelse af Intrastat Import i EU-landene. Modernisering af Intrastat vil i de kommende år gøre det muligt at hæve tærskelværdierne for indberetning, så flere virksomheder kan fritages for indberetning til Intrastat Import og Intrastat Eksport.

Læs mere om de nye krav i Intrastat Eksport fra 2022 nedenfor:

Tærskelværdier for indberetning hæves i 2022

Ved overgangen til det moderniserede Intrastat fra januar 2022 ændres lovkravet til indberetning af udenrigshandel. Dermed kan vi hæve vores tærskelværdier og fritage en række virksomheder for indberetning af eksport og import til Danmarks Statistik.

Tærskelværdier for pligt til at indberette til Intrastat Eksport fra januar 2022:

Intrastat Eksport i 2021 Indberetning i 2022
10 mio. DKK og derover Skal indberette
Under 10 mio. DKK Skal ikke indberette

Virksomheder, som er udvalgt på baggrund af handel i 2021, vil blive gjort pligtige fra og med januar 2022, mens virksomheder, der krydser tærsklen for handel i 2022, vil blive gjort pligtige fra den måned, hvor tærsklen krydses.

To nye lovpligtige oplysninger pr. varepost fra januar 2022

For virksomheder med en eksport i 2021 på 10 mio. DKK eller mere til EU og Nordirland bliver det fra januar 2022 obligatorisk at indberette to nye variable til Intrastat Eksport:

 • Varemodtagers momsnummer

Oplysningerne skal afgives som led i en modernisering af Intrastat, som i de kommende år vil gøre det muligt at fritage hovedparten af virksomhederne fra indberetning til Intrastat Import. Se mere nederst i dette afsnit.

Virksomheder, der indberetter til Intrastat Eksport, har siden januar 2021 haft mulighed for frivilligt at indberette de nye oplysninger og forberede sig på de nye krav.

Alle virksomheder med en samlet Intrastat Eksport på 10 mio. DKK eller mere i 2021, opfordres til allerede nu at påbegynde indberetning af de nye variable. Dette er for at sikre, at der ikke er tekniske eller andre udfordringer i forhold til indberetning af de nye variable, når det bliver obligatorisk fra januar 2022.

Tekniske udfordringer ved indberetning af de nye variable fra januar 2022 vil ikke være gyldig grund til udsættelse af indberetningen.

Oplysning om varens oprindelsesland

 • I Intrastat Eksport bliver det obligatorisk fra 1. januar 2022 at indberette varens oprindelsesland.
 • Ved oprindelsesland forstås det land, i hvilket varen er fremstillet, eller, hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, det land, hvori den sidste egentlige forarbejdning har fundet sted. Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det land, hvori denne behandling har fundet sted.
 • Oprindelseslandet kan enten være et EU-land, herunder Danmark (DK), eller et land uden for EU. I mange tilfælde vil eksportvarerne have oprindelse i Danmark, fordi varerne er fremstillet i Danmark.
 • Hvis oprindelseslandet ikke kan bestemmes, angives QV for ’Uoplyst EU-land’ eller QW for ’Uoplyst tredjeland’ i indberetningen afhængig af, hvorfra det skønnes mest sandsynligt, at varen har oprindelse.
 • Listen over landekoder, som skal anvendes ved indberetning af oprindelsesland, kan downloades her: Liste over landekoder.

Oplysning om varemodtagers momsnummer

 • I Intrastat Eksport bliver det obligatorisk fra 1. januar 2022 at indberette varemodtagerens momsnummer.
 • Det skal være momsnummeret på den virksomhed, som fysisk modtager varen i det EU-land, som angives som partnerland. Ved traditionel handel, der inkluderer to lande, vil det som udgangspunkt være det samme udenlandske momsnummer, som angives i ’EU salg uden moms’ til Skattestyrelsen.
 • Ved trekantshandel, hvor en vare sælges til en kunde i ét EU-land, men bliver leveret til en varemodtager i et andet EU-land, skal der som udgangspunkt angives et momsnummer på varemodtageren. Her adskiller Intrastat sig altså fra EU-salg uden moms, hvor momsnummer på fakturamodtager skal angives. Hvis momsnummer på varemodtager ikke kendes, benyttes i stedet koden ’QV999999999999’ for ’ukendt momsnummer’.
 • Ved fjernsalg til privatpersoner eller andre tilfælde, hvor et momsnummer på varemodtager ikke kendes, anvendes ligeledes koden ’QV999999999999’ for ’ukendt momsnummer’.

Tilpas filformater til de nye oplysninger

Hvis I indberetter oplysninger til Intrastat via upload-fil, skal jeres nuværende filformat ændres, så filerne indeholder de to nye lovpligtige variable: Varemodtagerens momsnummer og Varens oprindelsesland.

OBS: Tre forældede filformater, der ikke kan anvendes fra januar 2022: FTP, INTRA_DK og NY INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater som erstatning.

Læs mere om filformater og tilpasning her: Tilpas filformater.           

Modernisering af Intrastat

Indsamling af de nye oplysninger i Intrastat Eksport skyldes ny EU-lovgivning, der træder i kraft 1. januar 2022. Lovgivningen forpligter EU-landenes statistikmyndigheder til at udveksle mikro-data om EU-eksporten. Udvekslingen sker i et lukket system, og data bliver udelukkende anvendt til statistikformål.

De nye oplysninger bliver en ny kilde til opgørelse af de enkelte landes EU-import. Danmarks Statistik kan fx anvende tyske data for eksport til Danmark som kilde til opgørelsen af den danske import fra Tyskland. I takt med at denne nye kilde tages i brug bliver det i de kommende år muligt at fritage hovedparten af virksomhederne for indberetning til Intrastat Import.

For at holde den samlede byrde ved indberetning af Intrastat Eksport neutral sænker den nye EU-lovgivning kravene til, hvor stor en del af eksportstatistikken som skal baseres på indberetning. Det giver mulighed for at fritage de mindste eksportører fra 2022.

Nye transaktionsarter fra januar 2022

Fra 1. januar 2022 skal enkelte transaktionsarter fordeles på nye koder og en enkelt transaktionsart skal ikke længere indberettes.

  • Se oversigt over ændringer til transaktionskoder fra 2021 til 2022 her: Transaktionsarter 2021-2022.
  • Du kan læse om alle transaktionsarter i Intrastat (se afsnit 5.2.6) her : Vejledning til Intrastat 2022.
  • Vi anbefaler, at man orienterer sig i vejledningen, inden ændringerne træder i kraft fra januar 2022.
Tre filformater udgår fra januar 2022: FTP, INTRA-DK og NY INTRA-DK

Tre forældede filformater kan ikke anvendes til indberetning til Intrastat Eksport og Intrastat Import fra januar 2022: FTP, INTRA-DK og NY INTRA-DK. Disse filformater blev introduceret som midlertidige overgangsløsninger og udgår fra januar 2022. Der kommer ikke nye filformater som erstatning.

Læs mere om filformater, der kan anvendes fra 2022 her: Tilpas filformater.

Fortrolighed og sikker dataudveksling

Er dataudveksling sikker?

 • Ja. Mikrodata vil blive udvekslet mellem EU-landenes statistikmyndigheder i krypteret form via sikrede netværk. Samtidig vil de enkelte landes statistikmyndigheder kun få mulighed for at modtage mikrodata fra andre lande, hvis de består en ekstern sikkerhedscertificering, der er baseret på ISO 27001. Danmarks Statistik gennemførte denne certificering med succes i første halvår 2019.

Hvordan håndteres fortrolighed og hemmeligholdelse?                       

 • Udvekslede mikrodata må kun anvendes til statistikformål. Fortrolighed omkring behandling af data gælder både det land, som har indsamlet mikrodata, og det land, som modtager mikrodata.
 • Har en dansk virksomhed bedt om hemmeligholdelse af eksportdata for specifikke varer og/eller lande, skal det fuldt ud respekteres af de statistikmyndigheder, som modtager – og anvender – de berørte mikrodata i deres importstatistik. I de krypterede filer, som mikrodata sendes i, fremgår det tydeligt, hvilke transaktioner der er omfattet af hemmeligholdelse.
Uændrede frister og indberetning via IDEP.web

Ændrer indberetningsløsningerne sig?

 • Nej, Intrastat vil fortsat skulle indberettes i IDEP, men i eksportangivelsen skal oprindelsesland og varemodtagers momsnummer angives for hver varepost, og tre forældede filformater kan ikke længere anvendes fra januar 2022 (se ovenfor).

Ændres fristerne for indberetning?

 • Nej, nuværende frister for indberetning til Intrastat vil fortsætte.
Vejledning og spørgsmål om indberetning til Intrastat Eksport i 2022

Se samlet vejledning her: Vejledning til Intrastat 2022.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ændringerne til Intrastat: intrastat@dst.dk

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist