ࡱ> '`.bjbjDDfR&&e&)ddddddd$+++P+D:,DD,,(,,,-.l.8BBBBBBB$3FhHtCd#0--#0#0Cdd,,Cn444#0d,d,B@4#0B44n^?0ddfA,~, R_Tw+0H@$BCD@J20J@fAJdfA +/>i/,4/$/j+/+/+/CCM3N+/+/+/D#0#0#0#0D dddddd Danmarks Statistik, Velfrd 23-09-2010 Indkomst og Levevilkr PLT/- Akt.nr. Til Personskattesystemet 2006 i hovedtrk Hvis man er bosiddende i Danmark, skal man som hovedregel betale skat af hele sin indkomst, dvs. bde den indkomst man erhverver i Danmark og indkomst fra udlandet. Generelt skal man betale skat af alle indkomster, herunder lnindkomst, overskud af egen virksomhed, pension, renteindtgter og personalegoder. Alle har dog et eller flere fradrag, som er belb, der fratrkkes indkomsten inden man beregner skat. Der findes herudover en rkke skattefrie goder, der ikke skattemssigt opgres som indkomst og dermed ikke beskattes. Skatteberegningen foregr i to separate opgrelser, hvor den frste (skattepligtig indkomst) er alle indkomster (p nr aktieudbytter og fortjeneste ved salg af aktier mv. ejet mere end tre r) med en rkke fradrag, og den anden er aktieudbytter og fortjeneste ved salg af aktier mv. ejet mere end tre r. 1 Skattepligtig indkomst I skatteopgrelsen anvender man begreberne, personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmssige fradrag og skattepligtig indkomst. Hertil kommer en del af aktieindkomsterne som beskattes srskilt aktieindkomst, se afsnit 2. Personlig indkomst Erhvervsindkomst, skattepligtige overfrselsindkomster inkl. udbetalinger fra private pensionsordninger, mv. fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, bidrag til pensionsordninger og ATP, vrige fradrag i personlig indkomst samt tilbagebetalt kontanthjlp. Fradrag fra bidrag til kapitalpensionsordninger kan ikke overstige 42.000 kr. i 2006. Kapitalindkomst I kapitalindkomsten indgr renteindtgter, skattepligtig indtgt fra udlejning af sommerhus og helrsbolig en del af ret, reservefondsudlodninger fra kreditforeninger, overskud p visse skibsanparter, visse fortjenester ved salg af fast ejendom, visse fortjeneste ved salg af aktier ejet mindre end tre r og visse kursgevinster p vrdipapirer, fratrukket betalte renteudgifter, se ogs publikationerne Skatten og Skatten/Erhvev. Ligningsmssige fradrag Beskftigelsesfradrag, underholdsbidrag og brnebidrag, gaver til godkendte foreninger, befordringsfradrag, fagforeningskontingent, A-kassebidrag og efterln/fleksydelses-bidrag, indskud p etableringskonto mm. Skattepligtig indkomst Personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmssige fradrag. Afvigelser for selvstndige i virksomhedsordningerne Hovedreglerne I virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen indgr virksomhedsrenterne i virksomhedens resultat (giver fuld skatteeffekt). Et belb svarende til nettoformuen i virksomheden gange obligationsrenten i frste halvr kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst- dog hjest et belb svarende til positiv overskud efter fradrag af virksomhedsrenter (for kapitalafkastordningen det strste belb af virksomhedsoverskuddet efter virksomhedsrenter og strrelsen af negativ kapitalindkomst). Man kan vlge at lade en del af overskuddet blive stende i virksomheden mod at betale en forelbig skat p 28 pct. (2006). Belbet indgr frst i skatteberegningen i det r, hvor det trkkes ud af virksomheden (i kapitalafkastordningen kan der hjest blive stende et belb svarende til 25 pct. af virksomhedsresultat fr renter, en rkke komplicerede regler i virksomhedsordningen undgs til gengld) 2 Aktieindkomster Gevinster og tab p aktier ejet hjest tre r beskattes som kapitalindkomst. Aktiedbytter og gevinster og tab ved salg af aktier mv. ejet mere end tre r beskattes srskilt. jf. punkt 5 nedenfor. 3 Skattefrie indkomster Nedenstende indkomster beskattes ikke og medregnes derfor ikke i de skattemssigt definerede indkomstbegreber, personlig indkomst, skattepligtig indkomst og bruttoindkomst, men i de vrige indkomstbegreber: Brnefamilieydelse og brnetilskud Boligsttte Skattefrie tillg til frtidspensionister Varmetilskud til folkepensionister Skattefri kontanthjlp 4 Skatteberegning i hovedtrk Der er forskellige skatte- og sociale bidragssatser. Indkomstskatten i Danmark bestr af en statsskat, en amtsskat (udgr fra 2007) og en kommuneskat. Desuden er der en kirkeskat, som dog er frivillig. Ud over indkomstskatten betales sociale bidrag (arbejdsmarkedsbidrag af erhvervsindkomst). Statsskat Statsskatten af almindelig skattepligtig indkomst (ekskl. akteudbytter mm.) er delt i bundskat, mellemskat og topskat. De tre skattetyper har forskellig opgrelse af den indkomst der beregnes skat af: Bundskat= 5,48 pct. af (indkomst fradrag vedr. bundskat) Mellemskat=6 pct. af (indkomst fradrag vedr. mellemskat- 265.500 kr.) Topskat=15 pct. af (indkomst fradrag vedr. topskat-318.700 kr.) Opgrelsen af bundskat, mellemskat og topskat er mere prcist beskrevet nedenfor. Hvis negativ nettokapitalindkomst overstiger 20 pct. af den personlige indkomst foretages reduktion af den samlede skat (jf. publikationen Skatten, 2007). Bundskatten i 2006 er lig med 5,48 pct. af personlig indkomst + (kapitalindkomst hvis den er positiv). Eventuel negativ nettokapitalindkomst hos gteflle kan fratrkkes i kapitalindkomsten. Mellemskatten beregnes i 2006 med 6 pct. af indkomsten ud over 265.500 kr. Indkomsten i mellemskatteberegningen er lig med personlig indkomst + (kapitalindkomst hvis den er positiv). En eventuel negativ nettokapitalindkomst hos gteflle fratrkkes i kapitalindkomsten inden skatteberegning. Kan den ene gteflle ikke udnytte sit bundfradrag p 265.500 kr. overfres den overskydende del til den anden gteflle. Topskatten beregnes i 2006 med 15 pct. af indkomsten ud over 318.700 kr. Hvis kommune- + amtsskatteprocent overstiger 32,52 pct. reduceres topskatteprocenten p 15 med forskellen (skatteloftet p 59 pct.). Indkomsten i topskatteberegningen er personlig indkomst + bidrag til kapitalpensionsordning (eget +arbejdsgivers andel) inkl. bidrag til privattegnet kapitalpensionsordning+ (kapitalindkomst hvis den er positiv). En eventuel negativ nettokapitalindkomst hos gteflle fratrkkes i kapitalindkomsten inden skatteberegning. Kommune- og amtsskat Kommune- og amtsskat betales med en procentsats fastsat af den enkelte kommune, amt ud af Skattepligtig indkomst Kirkeskat Den frivillige kirkeskat betales med en procentsats fastsat i den enkelte kommune af Skattepligtig indkomst Personfradrag Skatten reduceres med kommual- + amtskommunal- + kirke- + bundskatteprocent gange et personfradrag, som i 2006 er p 38.500 kr. for personer over 17 r ( eller gift). For vrige er personfradraget p 28.600 kr. Sociale bidrag De sociale bidrag bestr af et arbejdsmarkedsbidrag p otte pct., som betales af erhvervsindkomst. Der skal betales bidrag, uanset om man er fuldt skattepligtig eller begrnset skattepligtig. 1998-2003 betalte man desuden en pct. i srlig pensionsbidrag (ordningen er suspenderet 2004-2008 og ophvet fra 2009). 5 Srlig skatteberegning aktieudbytter mm. Skatteberegning for udbytte af danske brsnoterede aktier og udbytte/tab ved salg af aktier ejet mere end tre r: Skatteprocenten p aktieindkomsten afhnger af, om indkomsten overstiger en progressionsgrnse. I 2006 bliver aktieindkomsten op til 44.300 kr. (88.600 kr. for gtepar) beskattet med 28 pct. I 2006 bliver aktieindkomsten over 44.300 kr. (88.600 kr. for gtepar) beskattet med 43 pct. 6 Ejendomsvrdiskat af bolig Ejendomsvrdiskatten er baseret p ejendommens vrdi. Vrdiskatten beregnes ud fra skattemyndighedernes vurdering af ejendommen pr. 1. oktober i indkomstret, 1. januar 2001+ fem pct. og ejendomsvrdien 1. januar 2002. Ejendomsvrdiskatten beregnes som udgangspunkt som en pct. af det mindste af de tre opgrelser. For den del af ejendomsvrdien, der ligger ud over 3.040.000, beregnes der tre pct. i ejendomsvrdiskat. Der er indbygget lempelser for personer, som har ejet den nuvrende bolig fr 1. juli 1998 og lempelser for personer p efterln samt frtids- og folkepension. Lempelser for hidtidige ejere glder ogs pensionister. 7 Undtagelser for skattebetaling i hovedtrk Arbejde i udlandet Ved arbejde i udlandet reduceres den danske skat med betalt skat i udlandet. Arbejde med ophold i udlandet i mere end seks mneder giver reelt mulighed for fritagelse for dansk skat af lnindkomsten fra udlandet. Ansttelse i internationale organisationer Den faste stab i en rkke internationale organisationer i Danmark er fritaget for skat af lnnen herfra. Det glder organisationer under FN, EU, Europardet, OECD m.fl. For denne type indkomster haves der ingen registeroplysninger. Udenlandske forskere og ngle-medarbejdere Som udenlandsk ekspert eller forsker kan man i de frste tre r efter ansttelse njes med at betale en bruttoskat p 25 pct. af lnindtgten i stedet for den normale indkomstskat. Til gengld bortfalder retten til fradrag og det sociale bidrag p otte pct. skal betales. For udenlandske eksperter skal mnedslnnen mindst vre p 58.600 kr. i 2006 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag. Hvis personen opholder sig mere end fire r i Danmark efter de tre r p forskerordning ophves de tre r p forskerordning og indkomsten fra disse tre r beskattes efter normale regler. Forskere ansat p projekt godkendt af et forskningsrd har ikke noget krav om en mindsteln for at indtrde i ordningen og har heller ikke fire rs kravet. Betaling af sociale bidrag i Danmark Det er muligt at blive fritaget for at betale dansk arbejdsmarkedsbidrag, hvis man fortsat er socialt sikret i hjemlandet, har midlertidigt ophold i Danmark, f.eks. som udstationeret, og hvis Danmark har indget en aftale om social sikring med dette land. Arbejdsgiver vil vre forpligtet til at betale social sikring efter hjemlandets regler. For yderligere detaljer og andre r se publikationen Skatten diverse rgange samt diverse udgaver af Skatter og afgifter.   PAGE 2 PAGE 4 &'=>AU\iz{ 2 3 b c ! " , G ] " # % & ¸hNh^756\aJhNhz\aJhNh^7NH\aJhNh^7\aJh2h^7CJOJQJ h2hh2h^7NH h2h^7 h^7NHhhzhjh^7h7'DOPU{! " 0 [$\$gd^7 gdzgd^7 & Fgd^7 & F 775$7$8$9DH$^7`gd^7gd^7 $ a$ e.. 0Lyz!",pg\hNh^7NHaJhNhaJ hNh^7CJOJPJQJaJhPJaJhNhzPJaJhNhPJaJhNh^7NHPJaJhNh^7PJaJhNh^7aJhNh^7CJOJQJaJhNh^7CJOJQJaJhNh^756\aJhNh^7\aJhNh\aJ$0./0esg gd & F 775$7$8$9DH$^7`gd^7 & F P5$7$8$9DH$gd & FP5$7$8$9DH$gdgd^7gd^7,-0esKL^_efgk3;IJ 2^Ĺ}w} haJ hNaJh^7hhNhMqPJaJhNhPJaJhNh%TPJaJhNh^7NHPJaJhNh^7PJaJ hNh^7CJOJPJQJaJhNh^75aJhNh%TaJhNh^7aJhNh^7CJOJQJaJ.^fhsv23qrPRVaiq!"')¹ h^76hhhiGh^76hMqhh%T h^7NHh^7hhhEaJ h^7aJhhaJhNh:aJhNNHaJ hNaJhNh8eaJ haJhNhaJ6eHPEƀ--gdHPEƀ--gd & FPgd9Po'HPEƀ--gdHPEƀ--gdHPEƀ--gdPnhi/0 ! % gd2=:gd^7gd^7 & F 775$7$8$9DH$^7`gd^7)-.st!,-3^_`akl%st3@wx49: * q r h2=:h^,hz h%Thzh%Th^76 hNHhh h^7NHh^7hh%TN v!w!!""]#^##$|$$'C'W'-(.(Y(A)B)m)$ & FP5$7$8$9DH$a$gdtr & F 05$7$8$9DH$^`0gd^7gd^7gd^7 !+!,!B!M!o!"""""""""""""#7#S#Z#[#\#^#_#######$ $$E$I$Q$f$g$|$~$$$$$$%(%6%%%&&P&Q&&&''hh',]hhtrh%T hW@h^7hN hhN hh8eh hh^7hh h^7NH hNHh^7hD'&('((((();)<)@)C)_)`)l)))))**** +{+~+++++++E,`,a,d,g,h,i,,,,---2.3.5.c.d.e.f.h.i.k.l.n.o.q.r.s.ӸӴjhe0JUhehp]jhp]Uhih8e hqh^7 hs1NHhs1 hzNHhz h',]NHh',] hnh^7 hNHhh h^7NHh^7@b Titel$$$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJ ph36 @"6 Sidefod %&)@1& Sidetal8OQ8 LedetekstTNS$bOb {Z Ledetekst&$$d&#$*$/a$6CJOJQJP0@bP Opstilling - punkttegn & F^1@r^ Opstilling - tal eller bogst. & FNN Indholdsfortegnelse 1x5JJ Indholdsfortegnelse 2<FF Indholdsfortegnelse 3re@r L!Formateret HTML ,Formateret HTMLCJOJQJ^JaJT6@T ROpstilling - punkttegn 2 & FT7@T ROpstilling - punkttegn 3 & FXOX ^7Ledetekst Tegn#6CJOJQJ_HaJmHsHtHT^@T ^7 Normal (Web)$dd[$\$a$ CJOJQJPZ@P 2=:Almindelig tekst CJOJQJ^JaJF@F "z Ballontekst!CJOJQJ^JaJBO!B !z Tegn Tegn2CJOJQJ^JaJF'@1F %TKommentarhenvisningCJaJ@@B@ %%TKommentartekst$CJaJ6OQ6 $%T Tegn Tegn1OJQJ<j@AB< '%T Kommentaremne&5\2ORq2 &%T Tegn Tegn5\NN%T0 Korrektur( CJOJQJ_HaJmHsHtHU&R5R&'DOU{!" 0. / 0 e s ~&&&&&&7r5&'DOPU{!" 0. / 0 e s g 9Pnhi/0 !%vw]^|CW- . Y A!B!m!g$h$$%%e&g&j&m&p&}&~&&&&&0000000000000000000000000000000000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P0P(0P00000(0P0|(0P0000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0 00'DOPU{!" 0. / 0 e s g 9Pnhi/0 !%vw]^|CW- . Y A!B!m!g$h$$%%e&h&k&n&q&&&000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000(000000(00(00000000000000000000000@000 (((+ ^) 's.."$%'0P m).. !#&(. #%+!4!48@0( B S ? DSTKontorDatoSektion BrugerinitialUdkast JournalnrTilTitelBrdtekststart _Toc139282703 _Toc139282704 _Toc139282705'>ENTU{ & '>ENTU{ &i»dûd_Ļ<)=&-A&>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ŋ&'/02Y e d&e&e&g&g&h&h&j&k&m&n&p&q&&&&&&""-. aaSS[[__&&$&%&d&e&e&g&g&h&h&j&k&m&n&p&q&&&&&""-. aaSS[[__&&c&d&e&e&g&g&h&h&j&k&m&n&p&q&&&&""-. aaSS[[__&&$&%&c&d&e&e&g&g&h&h&j&k&m&n&p&q&&&& |PY}H~~&Yl2/XS\\DfΡֻ\H, ry]CuBMY^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hhh^h`. hh^h`OJQJo(-h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( eh^e`OJQJo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(BMH,~ry]C}|,7➶ hbߠCvyTLxR!n~V6Z7$BA8e{Z o8^7_+%,^,h,/s1"3A}4e62=:L=L=MNLPRS%T,TKgTPeW',]p]Mqtr+~VRiJOzWj Ozj:9EPIaze(Y<{=1HLkQ&aJ۲ design20004V5 NotatXP@V5 okok@!&P@UnknownPeter Elmer LauritsenPeter Elmer Lauritsen'Peter Elmer Lauritsen20101027T145313806f Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial7Charter?SimSun?5 z Courier New9"Frutiger5& zaTahoma;Wingdings"1,F& G!GG!G$4d%%U 2qHP 2VC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Skabeloner\DsNotat.dotm%Personskattesystemet 2006 i hovedtrkPeter Elmer LauritsenPeter Elmer Lauritsen@     Oh+'04 T`  (Personskattesystemet 2006 i hovedtrkPeter Elmer LauritsenDsNotat.dotmPeter Elmer Lauritsen7Microsoft Office Word@d@pw5\@XNyY@S=TwG!G$ Rt@ f &" WMFCL[ olahRt EMF gn ^  ah% Rp@1Courier New?5 z Courie New,l\|0Ln0dv% TT Z/ J,@C@ LahP -!ah" Rp@Charter7CharteTF0t o o0Ln0dv% T ,J,@C@LahtDanmarks Statistik, @.4N.#0%2.$0Tx A,J,@C@ Lah\Velfrd9-B#4TTBM,J,@C@BLahP TXN,J,@C@NLahP2333TT,J,@C@LahP-TX6,J,@C@LahP0933TT7S,J,@C@7LahP-TdT,J,@C@TLahT20103333TT L,J,@C@ LahP -!ah" T,J,@C@LahxIndkomst og Levevilkr44/2M%200----0.#TT,MJ,@C@LahP T`N,J,@C@NLahTPLT307TT,J,@C@LahP/,TT,0J,@C@LahP-TT1,]J,@C@1LahP -!ah" TT J,@C@LahP TTM J,@C@LahP rT|Mu J,@C@NLah\Akt.nr. ;04#TTv J,@C@vLahP l,!ah" TT wJ,@C@bLahP -!ah" T`wYJ,@C@LahTTil7TTZwJ,@C@ZLahP G!ah" Rp@"FrutigernDln(ng H Gln|n(0V fV ]]0@00a09"Frutigr@0@Ln0Xdv% 3Tx&J,@C@ Lah\PersonsAA.4GG4T &J,@C@ LahhkattesystemetA@..@4A4-@hA-T &J,@C@ Lahp 2006 i hovedtrk!AAA@! !GGAAG-.hATT&J,@C@ LahP lH % T)J,@C@ILahHvis man er bosiddende i Danmark, skal man som hovedregel betale skat af lD-%N.4-#12%44-44-@.4N."0%0.N.4$1N32--4#-0-1-.-$0.. TgJ,@C@R<Lahhele sin indkomst, dvs. bde den indkomst man erhverver i Da4--%44301M%4,%0.4-4-44401N$N.4-"4--#--#@.TgJ,@C@R Lahdnmark og in4N.#0203TXgJ,@C@RLahPd-4 Tg1 J,@C@Lahtkomst fra udlandet. 01N$#.44.44-TT2 g^ J,@C@2 LahP - TTCCJ,@C@.LahP - TC)J,@C@HLahGenerelt skal man betale skat af alle indkomster, herunder lnindkomst, @-4-#--$0.-N.4-1-.--%0.-.-.--44/1N%,#-4-#444-#-2443/2M% T= J,@C@ <Lahoverskud af egen virksomhed, pension, renteindtgter og pers2--#%043).)-0-3)-#/%1N4-3(3-4%24)#-4-43C0-")2/)3-"%TT>o J,@C@> LahPo2Tp) J,@C@p Lahdnalegoder. 4.-/24,# T rJ,@C@y=LahAlle har dog et eller flere fradrag, som er belb, der fratr;-4.#420---#-"-#.4#.0%2N-#1-214-##.#CTTs J,@C@syLahPk/T )J,@C@yLahlkes indkomsten 0-%43/2M%-4 TT0J,@C@LahPiTx1SJ,@C@12L&" WMFC Oahnden man beregner skat. Der findes herudover en r44-4N.41-#-04-#%0.@-#44-%4-#442--#-4#CTTTJ,@C@TLahPk/T)J,@C@Lahke skattefrie goder, der 0-%0.-#-/24-#3-# T jJ,@C@ULahxikke skattemssigt opg/0-%0.-MC$%023/TT jJ,@C@ ULahP2TP jJ,@C@ U+Lahres som indkomst og dermed ikke beskattes. "-%%1N44/1N%204-#M-400-1-$0.-$TTjJ,@C@ULahP - TTjCJ,@C@LahP - TG J,@C@2 JLahSkatteberegningen foregr i to separate opgrelser, hvor den frste (skatt30.-1-#-0440-4 2#-/.# 2 %,3.#.- 13/2#-$-# 4-2# 4-42"%- &$0.TXG J,@C@2 LahPe-- T,G J,@C@ %Lahpligtig indkomst) er alle indkomster 3/034/2M%&-#.,4401N$-#TD G ) J,@C@ )Lah(p nr aktieudbytter og fortjeneste ved &3.3C#./,441.-#202"-4-%-,-4 T( )# J,@C@ OLahsalg af aktier mv. ejet mere end tre r) med en rkke fradrag, og den anden er %.0../-"N---N-"--44#-.#&N-4-3#B0/-#.4#.0204-3.44-4,# T# J,@C@| Lahtaktieudbytter og fo.0-441--#202TT # * J,@C@ | LahPr#T+ # J,@C@+ | 5Lahtjeneste ved salg af aktier mv. ejet mere end tre r.-4-$---4%.0..0-#N---N-#--44#-.#TT# J,@C@| LahP -Rp@"Frutiger9"Frutigr^ 0Ln0dv% TTY N J,@C@ LahP18TTOY J,@C@O LahP TY 2 J,@C@ LahxSkattepligtig indkomst888'&8=='===8=X,'TT3 Y p J,@C@3 LahP >!ah" % T,4 x J,@C@ %LahI skatteopgrelsen anvender man begre(%0.-13/2#-%-4(.4--44-#(N.4(1-0#-Ty 4 J,@C@y !Lahberne, personlig indkomst, kapita1-#4-(2-#%240'44/1N%'0.3.TX4 J,@C@ LahPl- T J,@C@ Lah`indkomst, 44/2M%T  J,@C@ Lahligningsmssige fradrag og 0340$NC$%0-#.4#.020T J,@C@ Lahxskattepligtig indkomst%0--20044/1N%T ) J,@C@ Lahl. Hertil kommer D-"/2MM-# Tx ~ J,@C@i 2Lahen del af aktieindkomsterne som beskattes srskilt-44-..0-44/1N%-"4-%2N1-%0--%$C#$0TX %~ J,@C@ i LahP a.TT& V~ J,@C@&i LahPk0TV -~ J,@C@Vi Lahdtieindkomst-43/2M%T. ~ J,@C@.i Lahh, se afsnit 2%-.%42TT ~ J,@C@i LahP.TT ,~ J,@C@i LahP - TT~ C J,@C@ LahP - Tl [J,@C@F0LahErhvervsindkomst, skattepligtige overfrselsindk5#4--#-%44/1N%$0.,3/0-2--#2"%-$44/T *[J,@C@ FLahomster inkl. udbetalinger fra 1N%-"4/441-.40-"#.!ah" &" WMFC /Td[J,@C@LahTpriv3#-TT[J,@C@LahPa.TX[-J,@C@LahPte-TT.[SJ,@C@.LahP &TT[)J,@C@TCLahpensionsordninger, mv. fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, bidrag til 3-4$24$2#444/-#&N-&#.#300,&.#1-5%N.#0-3%14#.0&14#.0&!ah" Rp@CharterO5 0\05 07Charte3 0P0K0Ln0dv% % % TR 7J,@C@"Lahpensionsordninger og ATP,3-4%24$2#4440-#20;63% TTS n 7J,@C@S "LahP % Tho 7J,@C@o "/Lahvrige fradrag i personlig indkomst samt tilbag2-#0-#.4#.03-#$23044/1N%%-N1.0TX7J,@C@"LahPe--!ah" T7 J,@C@Lah|betalt kontanthjlp. Fr1-.024.44C31#TT 7 J,@C@ LahPa.T 7J,@C@ "Lahdrag fra bidrag til kapitalpension4#.0#.14#.10.3.2-4%24T7J,@C@Lahtsordninger kan ikke$2#4440-#0.40/-TT7)J,@C@LahP !ah" % % T: J,@C@Lahoverstige 42.000 kr. i 20062--#%0-333330#3323TX; h J,@C@; LahP. % TTi J,@C@i LahP -!ah" % TTCJ,@C@lLahP - T J,@C@LahI kapitalindkomsten indgr r)0.3.4301N$-4)430.#)#T\ J,@C@ -Lahenteindtgter, skattepligtig indtgt fra udle-4-44C/-#)$0.-300)44C0(#.)44-TXJ,@C@LahPj- T^J,@C@I Lah`ning af so440.%1TT^J,@C@ILahPmMT*^J,@C@IBLahmerhus og helrsbolig en del af ret, reservefondsudlodninger fra N-#44$2/4,.#%120-34--.#-#,%-#--244%4324340-#". T^f J,@C@Lahxkreditforeninger, ove0#-42#-340-#2--TTg ^ J,@C@g LahPr#T| ^ J,@C@ Lah\skud p $0343.Tp ^ J,@C@ LahXvisse -%%-T ^ J,@C@ Lahhskibsanparter%01%.43.#-"TT ^ J,@C@ LahP,TT ^ J,@C@ LahP Tp ^J,@C@ LahXvisse -%%-T^)J,@C@Lahxfortjenester ved salg 2"-4-%-#--4%.0 T:J,@C@% Lahdaf fast eje..%--TT:J,@C@%LahPn4Tv :J,@C@% Lah`dom, visse41N-$%-Tw ):J,@C@w %:Lah fortjeneste ved salg af aktier ejet mindre end tre r og 2"-4-%---4%.0..0,#--N44#--44#-.#2/ T: J,@C@Lahvisse kursgevinster p v-%%-04#%0--4$-#3.-BTT :3 J,@C@ LahPr#TP4 :J,@C@4 +Lahdipapirer, fratrukket betalte renteudgifter43.2#-##.#300,1-.-#-4-440-"T:*J,@C@ Lah`, se ogs %-20$. TJ,@C@ Lahdpublikation3410.24TlJ,@C@LahXerne -#4-T J,@C@LahpSkatten og Ska&" WMFC tten30.-42030.-4TT J,@C@ LahP/,Tp J,@C@ LahXErhvev5"4---TT J,@C@ LahP.TT J,@C@ LahP , TTCJ,@C@pLahP - TxNJ,@C@Lah\Beskft8-$0BTO)J,@C@OELahigelsesfradrag, underholdsbidrag og brnebidrag, gaver til godkendte 0-%-$#.4#.0444-#423%14#.02012#4,14#.00.--#0240-43, TaJ,@C@L9Lahforeninger, befordringsfradrag, fagforeningskontingent, A2#-440-"=1-2#4"40%#.4#.0=.02#-44/%/2340-4=;TTaJ,@C@LLahP-T)aJ,@C@LLahlkassebidrag og 0.%%-14#.0=2/ TaS J,@C@Lahxefterln/fleksydelses--#24,,0$.4-%-%TTT ap J,@C@T LahP-T q a}J,@C@q Lahbidrag, indskud p etableringsko14".044%0443.-.1-#4/%/2TT~aJ,@C@~LahPn4TpaJ,@C@LahXto mm.2MNTTaJ,@C@LahP , TTC=J,@C@(LahP - T> J,@C@LahPersonlig indkomst og kapita3-#%2404301N$200-3.TT >J,@C@ ,Lahlindkomst fratrukket ligningsmssige fradrag34/2M%#.#300,0440$NB%%0-#.4#.0TT>J,@C@LahP.TT>J,@C@LahP , TTCJ,@C@LahP - TTCJ,@C@sLahP -Rp@Charter7Charte] 0Ln0dv% TJ,@C@4LahAfvigelser for selvstndige i virksomhedsordningerne</30)0'6')0/(!F7630/'3)6Q807(6&77730'70TTJ,@C@LahP ,Rp@Charter7Charte^ 0Ln0dv% TdJ,@C@OELahI virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen indgr virksomhedsre&-#/%1N4-3%2#4340-4%20%0.3..0.$2#4340,4&440.#&-#/%1N4-3%#-TXdJ,@C@OLahPn-3 Txd J,@C@2Lahterne i virksomhedens resultat (giver fuld skattee-#4--#0%1M4-4-4%#-$4.&0--#44%0.-,TT d J,@C@ LahPfTl dJ,@C@ LahXfekt)-0&TTdJ,@C@LahP.TTdJ,@C@LahP TTdJ,@C@LahP , TbJ,@C@M Lahd Et belb sv51-21%-T)bJ,@C@MALaharende til nettoformuen i virksomheden gange obligationsrenten i .#-44-4-22#N4-4-"0$2M4-4,40.40-210.24%#-3,4!ah" TbJ,@C@ Lah`frste hal2#$-4.TTbJ,@C@LahPv-TbKJ,@C@9Lahr kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst.#0.4.-%".3-#%24043/2M%/.3.4301N$TTLbhJ,@C@LLahP-Tib)J,@C@i Lahd dog hjest 42032-%!ah" T()>J,@C@)OLahet belb svarende til positiv overskud efter&WMFC fradrag af virksomhedsrenter (for -1-21%-.#-44-22$-2--#$044--##.4#.0.-#0$2M4-4%#-4-#%1#!ah" !z ZRp@Charter7Charte8[ O] 0Ln0dv% T* WJ,@C@,ELz ZpPersonlig indkomst+! (,&,*)(@TT WJ,@C@ELz ZP &" !z % TuJ,@C@wLzlKapitalindkomst2*)*,*)(@TTJ,@C@LzP &" !z%  TpJ,@C@rLz|Ligningsmssige fradrag'&,,&@5&! ** *&TTJ,@C@LzP &" !z? % TKJ,@C@Lz?xSkattepligtig indkomst*)*!*&&,*((@TTKJ,@C@Lz?P '" !zd % T_J,@C@M LzdhHovedreglerne8($!* !&! -!TT_J,@C@MLzdP '" % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 ."System-@1Courier New- 2 r ,'@Charter-)2 (HDanmarks Statistik, 2 (Velfrd  2 ( )2 (23 2 (-2 (#09 2 (2-2 (62010 2 (S ,',2 8HIndkomst og Levevilkr 2 8 D2 8PLT 2 8&/ 2 8-- 2 81 ,' 2 HH 2 HG 2 HAkt.nr. 2 H; ,' 2 XH ,'2 hHTil 2 hW ,'@"Frutiger- 32 Persons 2 kattesystemet   %2 2006 i hovedtrki  2  -y2 IHvis man er bosiddende i Danmark, skal man som hovedregel betale skat af   e2 <hele sin indkomst, dvs. bde den indkomst man erhverver i Da  2 J nmark og in 2 d-)2 komst fra udlandet.  2 S 2 w2 HGenerelt skal man betale skat af alle indkomster, herunder lnindkomst,  e2 <overskud af egen virksomhed, pension, renteindtgter og pers  2 Xo2 _ nalegoder. g2 =Alle har dog et eller flere fradrag, som er belb, der fratr 2 :k"2 Akes indkomsten  2 $iV2 $2nden man beregner skat. Der findes herudover en r  2 $k12 $ke skattefrie goder, der ,2 4ikke skattemssigt opg 2 4dL2 4k+res som indkomst og dermed ikke beskattes.   2 4i 2 D z2 TJSkatteberegningen foregr i to separate opgrelser, hvor den frste (skatt2 Te-C2 d%pligtig indkomst) er alle indkomster  I2 d)(p nr aktieudbytter og fortjeneste ved . 2 sOsalg af aktier mv. ejet mere end tre r) med en rkke fradrag, og den anden er   (2 aktieudbytter og fo 2 Mr[2 R5tjeneste ved salg af aktier mv. ejet mere end tre r.  2 p @"Frutiger- 2 1 2 ,2 Skattepligtig indkomst   2 ,'-C2 %I skatteopgrelsen anvender man begre =2 !berne, personlig indkomst, kapitae 2 l-2 indkomst, 42 ligningsmssige fradrag og ,2 skattepligtig indkomst #2 ?. Hertil kommer  V2 2en del af aktieindkomsterne som beskattes srskilt  2 a 2 k2 tieindkomst 2 U , se afsnit 2 2 . 2  2 S2 0Erhvervsindkomst, skattepligtige overfrselsindk 82 omster inkl. udbetalinger fra ,'2 priv 2 a2 te 2  p2 Cpensionsordninger, mv. fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, bidrag til m ,'@Charter---12 /pensionsordninger og ATP,- 2 /} -R2 //vrige fradrag i personlig indkomst samt tilbag 2 /e-,'.2 ?betalt kontanthjlp. Fr 2 ?ea>2 ?k"drag fra bidrag til kapitalpension(2 ?)sordninger kan ikke. 2 ? ,'--42 Ooverstige 42.000 kr. i 20062 Oz. - 2 O ,'- 2 _ 52 oI kapitalindkomsten indgr r O2 o-enteindtgter, skattepligtig indtgt fra udle 2 oj-2 ~ ning af so 2 ~m n2 ~$Bmerhus og helrsbolig en del af ret, reservefondsudlodninger fra +2 kreditforeninger, ove 2 [r2 `skud p 2 visse 2 skibsanparter 2 , 2 2 visse ,2 &fortjenester ved salg 2 af fast eje 2 n2 ! dom, visse b2 ]: fortjeneste ved salg af aktier ejet mindre end tre r og 12 visse kursgevinster p vr 2 trL2 y+dipapirer, fratrukket betalte renteudgifterl2 j , se ogs 2 publikation2 #erne &2 ?Skatten og Skatten 2 /2 Erhvev 2 . 2  2 2 Beskft s2 Eigelsesfradrag, underholdsbidrag og brnebidrag, gaver til godkendte a2 9foreninger, befordringsfradrag, fagforeningskontingent, A  2 =-"2 Akassebidrag og +2 efterln/fleksydelses 2 X-;2 \ bidrag, indskud p etableringsko 2 n2 to mm. 2 G 2 52 Personlig indkomst og kapita M2 ,lindkomst fratrukket ligningsmssige fradrag  2 . 2  2 - 2 = @Charter-Y2 M4Afvigelser for selvstndige i virksomhedsordningerne  2 M( @Charter-s2 ]EI virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen indgr virksomhedsre 2 ]n-V2 m2terne i virksomhedens resultat (giver fuld skattee 2 mf2 mfekt). 2 m. 2 m 2 m 2  Et belb svm2 "Aarende til nettoformuen i virksomheden gange obligationsrenten i d ,'2 frste hal 2 va2 9r kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst  2 Z-2 ^ dog hjest ,'2 Oet belb svarende til positiv overskud efter fradrag af virksomhedsrenter (for ,',7@Charter-&2 u7Personlig indkomst 2 7 ',qb7- "2 n7bqKapitalindkomst 2 n7bq ',7- .2 Z7Ligningsmssige fradrag 2 7 ', 7- ,2 d7 Skattepligtig indkomst 2 7 ',`P7- 2 ] 7P`Hovedreglerne 2 ]7P` '-՜.+,D՜.+,d px (Danmarks StatistikG%' &Personskattesystemet 2006 i hovedtrk 1 Skattepligtig indkomst 2 Aktieindkomster 3 Skattefrie indkomster" 4 Skatteberegning i hovedtrk3 5 Srlig skatteberegning aktieudbytter mm.% 6 Ejendomsvrdiskat af bolig5 7 Undtagelser for skattebetaling i hovedtrk Titel Overskrifter`@(<T_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOncen%DDe frste 46 variable fra indkomsten samt en rkke tilhrende bilag RST@dst.dkRune Stefansson !"#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FR_Tw1Table*OJWordDocumentfRSummaryInformation(P,DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FpvVw1Table*OJWordDocumentfRSummaryInformation(P, ieindkomster 3 Skattefrie indkomster" 4 Skatteberegning i hovedtrk3 5 Srlig skatteberegning aktieudbytter mm.% 6 Ejendomsvrdiskat af bolig5 7 Undtagelser for skattebetaling i hovedtrk Titel Overskrifter_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnceDocumentSummaryInformation8TCompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,d px (Danmarks StatistikG%' &Personskattesystemet 2006 i hovedtrk 1 Skattepligtig indkomst 2 Akt