ࡱ> {}z @,;bjbjʚʚ^X3$T;;;P,<$P<LTQ<<(<<<=g>T>,PPPPPPP$RRHUP>==>>P<<PsDsDsD><<YP@sD>PsDsDRL;N<< pͰ*;@FM-P,P0QMf@V/A(@V<;Nd J;N@VP(>>sD>>>>>PPTT8%WDTT8%Danmarks Statistik, VI-kontoret TIME \@ "d. MMMM yyyy" 1. august 2008 Erhvervsregistret VSM/- Akt.nr. Dok.nr. 3.49-1 Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) Indledning Dette papir indeholder en oversigt over virksomhedsformerne i ESR samt de tilhrende koder og definitioner Koder P nuvrende tidspunkt indeholder ESR flgende virksomhedsformer: Virksomhedsformer 10 Enkeltmandsvirksomhed 20 Ddsbo 30 Interessentskab 40 Kommanditselskab 50 Partrederi 60 Aktieselskab 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab 80 Anpartsselskab 90 Fond 100 Erhvervsdrivende fond 110 Forening 115 Frivillig forening 130 Andelsselskab (-forening) 140 Andelsselskab (-forening) med begrnset ansvar 150 Forening eller selskab med begrnset ansvar 160 Europisk konomisk Firmagruppe 170 Filial af udenlandsk aktieselskab, komman-ditaktieselskab eller selskab med tilsvarende retsform 180 Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab med tilsvarende retsform 190 Filial af udenlandsk virksomhed med begrnset ansvar 195 SCE-selskab 196 Filial af udenlandsk SCE-selskab 210 Filial af anden udenlandsk virksomhedsform 200 Anden udenlandsk virksomhed 220 Fast forretningssted af Europisk konomisk Firmagruppe 230 Statslig administrativ enhed 240 Amtskommune 245 Region 250 Primrkommune 260 Menighedsrd 270 Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 280 vrige virksomhedsformer 290 SE-selskab 990 Uoplyst virksomhedsform Definitioner Enkeltmands- virksomhed 10 Virksomhedsformen omfatter juridiske enheder, hvor der kun er n personlig ejer, som hfter uden begrnsning med hele sin formue. Der stilles ikke srlige kapitalkrav for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Enkeltmandsvirksomheden er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder (LEV) kapitel 2. Ddsbo 20 Et ddsbo foreligger, nr ejeren af en enkeltmandsvirksomhed dr, og ddsboet driver virksomheden videre. Drives virksomheden videre af en efterlevende gteflle, der hensidder i uskiftet bo, foreligger ikke et ddsbo, men virksomheden drives af en ny juridisk enhed. Interessentskab 30 Et interessentskab er en juridisk enhed, der ejes og drives af to eller flere deltagere. Der stilles ikke krav om kapitalindskud fra deltagernes side. I et interessentskab hfter deltagerne personligt, uden begrnsning og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser. Et interessentskab er omfattet af LEV kapitel 1, 2 og 7. Kommanditselskab 40 Et kommanditselskab er et selskab, som ejes og drives af to eller flere deltagere, hvilket ligner interessentskabsformen. Den afgrende forskel er imidlertid hftelsesformen. I kommanditselskabet hfter en eller flere af deltagerne (komplementarerne) personligt, uden begrnsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens n eller flere deltagere (kommanditisterne) kun hfter begrnset med sit/deres indskud. Der stilles ikke krav om kapitalindskud fra deltagernes side. Et kommanditselskab er omfattet af LEV kapitel 1, 2 og 7 og aktieselskabslovens 173, stk. 8. Partrederi 50 Et partrederi er et samejeforhold om et enkelt skib, for hvilket de nrmere retsforhold reguleres efter deklaratoriske regler i Sloven. Hver partreder hfter proratarisk for rederiets forpligtelser, det vil sige i forhold til sin andel i skibet. Aktieselskab 60 Et aktieselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvori ingen af aktionrerne hfter direkte eller med deres formue for selskabets forpligtelser. Der stilles krav om et minimumsindskud, som er fastsat i aktieselskabsloven (ASL). Aktieselskaber er omfattet af reglerne i aktieselskabsloven. Kommanditaktieselskab/ Partnerselskab 70 Et partnerselskab bestr af en eller flere ansvarlige deltagere (komplementarer) og af en eller flere deltagere med begrnset ansvar (kommanditaktionrer). Partnerselskaber adskiller sig fra kommanditselskabet ved, at selskabskapitalen skal vre indskudt i forbindelse med selskabets stiftelse, samt at selskabet skal have fast kapital. Partnerselskaber er omfattet af reglerne i ASL. Anpartsselskab 80 Et anpartsselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af anpartshaverne hfter direkte eller med deres formue for selskabets forpligtelser. Der stilles krav om et minimumsindskud, som er fastsat i anpartsselskabsloven (APSL). Anpartsselskaber er omfattet af reglerne i APSL. Fond 90 En fond er selvejende og har dermed ikke nogen ejerkreds. Karakteristisk er, at fonden har en formue, som er udskilt uigenkaldeligt fra stifterens formue, at fonden har et forml, og at der er etableret en ledelse, der er selvstndig i forhold til stifteren. Fonde, der opfylder de almindelige fondsretlige grundstninger og ikke er erhvervsdrivende eller har begrnset erhvervsdrift, jf. lov om erhvervsdrivende fonde (LEF), jf. 1, stk. 3, er omfattet af lov om fonde og visse foreninger (FL). Fonde, der er undtaget fra LEF jf. 1, stk. 4 og 5, er ikke omfattet af FL. Erhvervsdrivende fond 100 Definitionen er som ovenfor under fond. En fond, der er erhvervsdrivende, er omfattet af LEF. Forening 110 Foreninger defineres som en varigere sammenslutning med vekslende medlemskreds til opnelse af flles forml. Deltagerne hfter personligt, uden begrnsning og solidarisk for foreningens forpligtelser. I ideelle foreninger er udgangspunktet, at der er begrnset hftelse. (Omfatter ikke frivillige foreninger 115.) Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, andre faglige foreninger samt brancheforeninger, der omfattes af FL 2, skal i CVR have virksomhedsformen forening. Frivillig forening 115 Frivillige foreninger er kendetegnet ved at vre foreninger, der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige, fx A-skat eller moms. Andelsselskab (-forening) 130 Et andelsselskab er en virksomhed, hvis forml er at virke til fremme af deltagernes flles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandrer, eller p lignende mde, og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omstningen, eller forbliver indestende i virksomheden. Andelsselskaber er endvidere karakteriseret ved, at selskabsdeltagerne i reglen, men ikke ndvendigvis, har omstningspligt med selskabet, at kredsen af deltagere og kapitalgrundlaget er vekslende, og at stemmeretten ikke str i forhold til kapitalindskud. Deltagerne hfter personligt, uden begrnsning og solidarisk. Andelsselskaber er omfattet af LEV. Andelsselskab (-forening) med begrnset ansvar 140 Definitionen er som ovenfor under "andelsselskab". Dog hfter ingen af deltagerne personligt, uden begrnsning og solidarisk for selskabets forpligtelser. Andelsselskaber (-foreninger) med begrnset ansvar er omfattet af LEV. Forening eller selskab med begrnset ansvar 150 Definitionen for en forening med begrnset ansvar er som ovenfor under "forening". Dog hfter ingen af deltagerne personligt, uden begrnsning og solidarisk for selskabets forpligtelser. Registrering skal ske hos E&S, sfremt foreningen er erhvervsdrivende og har til forml at fremme deltagernes konomiske interesser gennem erhvervsdriften. I andre tilflde skal registrering ske hos T&S. Definitionen for et selskab med begrnset ansvar er som ovenfor under andelsselskab, men uden det karakteristiske andelsforml. Dog hfter ingen af deltagerne personligt, uden begrnsning og solidarisk for selskabets forpligtelser. Europisk konomisk Firmagruppe 160 En srlig EU-interessentskabsform, hvor gruppens deltagere (virksomheder/personer i EUs medlemslande) hfter med hele deres formue (personligt) og solidarisk for gruppens forpligtelser. Selskabsformen bygger p Rdets forordning nr. 2137/85 og dansk gennemfrelseslovgivning. Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab eller selskab med tilsvarende retsform 170 En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Nr filialen har hjemsted i Danmark, glder ASLs regler. Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab med tilsvarende retsform 180 En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. APSLs regler glder, nr filialen har hjemsted i Danmark. Filial af udenlandsk virksomhed med begrnset ansvar 190 En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Reglerne i LEV glder, nr filialen har hjemsted i Danmark. SCE-selskab 195 SCE-selskab er et europisk andelsselskab, alts en flleseuropisk selskabsform for andelsselskab med begrnset ansvar og har en startkapital. Et SCE-selskab kan dannes ved at fussionere flere andelsselskaber fra forskellige lande, men ogs et nationalt andelsselskab kan omdannes til et SCE-selskab under forudstning af, at det har haft et forretningssted eller et datterselskab i en anden medlemsstat i mindst to r. Et SCE-selskab kan flytte hjemsted imellem EU-landene. Som udgangspunkt er det den nationale andelsselskabslovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtgtsmssige hjemsted, der glder for stiftelsen. Filial af udenlandsk SCE-selskab 196 En filial af et SCE-selskab er ligesom SCE-selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Anden udenlandsk virksomhed 200 Virksomhedsformen anvendes om enhver udenlandsk virksomhed med udenlandsk ejerforhold, der har en tilknytning til Danmark uden at dette begrunder en filialregistrering, men alligevel en enhedsregistrering i Danmark. Der kan vre tale om en hvilken som helst juridisk organisationsform. Filial af anden udenlandsk virksomhedsform 210 En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Fast forretningssted af Europisk konomisk Firmagruppe 220 Et fast forretningssted er det sted i en EU/ES medlemsstat, hvorfra firmagruppen driver virksomhed udover virksomheden i den stat, hvor firmagruppen har hjemsted. Statslig administrativ enhed 230 En statslig administrativ enhed er et dansk ministerium. Amtskommune 240 Omfatter en dansk amtskommune. Region 245 Omfatter en dansk region Primrkommune 250 Omfatter en dansk primrkommune. Menighedsrd 260 Virksomhedsformen dkker over folkekirkelige menighedsrd, der er oprettet i henhold til lov om menighedsrd, jf. lovbekendtgrelse nr. 571 af 21. juni 1996. Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 270 Omfatter alle juridiske enheder, der har fet tildelt et CVR-nummer i E&S, og som endnu ikke er registreret i E&Ss register. vrige virksomhedsformer 280 Virksomhedsformen dkker over juridiske enheder, der ikke har kunnet indplaceres under de vrige virksomhedsformer. SE-selskab 290 Societas Europaea er en europisk aktieselskabsform med filialer i flere europiske lande. Vrtslandets aktieselskabslovgivning er gldende for SE-selskaber. Uoplyst virksomhedsform 990 Dkker over oprettede juridiske enheder, hvor det ikke har vret muligt fastlgge en virksomhedsform. Henvisninger til E&S mv Udenlandske selskaber og filialer Vejledning for oprettelse af filialer af udenlandske aktieselskaber, anpartsselskaber og kommandit-aktieselskaber (hefter kaldet udenlandske selskaber), i Danmark E&S Selskaber og fonde (internet) Udenlandske selskaber kan vlge at drive virksomhed i Danmark enten ved at stifte et datterselskab eller ved direkte at udve virksomhed gennem en filial. En filial skal som udgangspunkt ikke have aktie- eller anpartskapital, da den er en integreret del af det udenlandske hovedselskab. Reglerne for filialer af udenlandske selskaber findes i aktieselskabsloven kapitel 17 og anpartsselskabsloven kapitel 11. NB! Bemrk at reglerne ikke dkker andre virksomhedstypers etablering i Danmark (se ogs nedenfor under 2.a). 2.a.: Hvilke selskaber Som udgangspunkt er det kun udenlandske aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditaktieselskaber, der kan benytte adgangen i aktie- og anpartsselskabslovene til at drive virksomhed i Danmark gennem en filial. Det vil sige udenlandske selskaber, der i hjemlandet er organiseret i en form, der er direkte sammenlignelig med de nvnte danske selskabsformer.1 Et udenlandsk selskab har pligt til at anmelde en filial til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis det vil drive virksomhed direkte i Danmark. Filialen m ikke starte med at drive erhvervsvirksomhed fr anmeldelse er sket. Det er en betingelse, at filialens forml falder ind under hovedselskabets forml. Note 1: Det betyder, at udenlandske virksomheder, der er sammenlignelige med virksomheder registret efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), skal bruge reglerne i LEV, hvis de vil oprette en filial i Danmark, og kan derfor ikke flge denne vejledning. PAGE 2 PAGE 2 !9:HIbmv|~ lmVWz -01RS~̹ hDGrhjbhhjbCJNH h CJhhjbCJ hjbNHhB*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJphhh mH sH hjbmH sH hs|vhjbmH sH hjbmHnHujhjbUhjb3Jbm}7 = " 4 < V c z &&&&77< gd $ a$ ;+;z  A p  + g < ^` yz.1z{ /3 ~ab!"56?@AB!!!!""T##### $i$j$%%t%u%%%&&&&E'F'''''&('(v(w(((A)B))))3*4*P*h h hjbCJNHaJh hjbCJaJhjbNHaJ hjbaJ h\yhjbhjb hjbNHN()?C?@Z^Q!R!!!g"h" h"""S#T# $!$ % %,%0%D&E&&&'''''''(((((()) ))))y*z*++++j,k,,,,3-4-5-Q-U-s.t...I/J///*0+0P*Q***\+]+,,j,,,----..?/@///0000l1m12222$3n3o33*4+44H5Y7i7j777n8o88888ȴȐȐȐ~"hjbB*CJH*OJQJaJph#hjbB*CJNHOJQJaJph"hjb5B*CJOJQJaJph&hjb0J5B*CJOJQJaJphhjbB*CJOJQJaJphhjbB*CJaJphh hjbNHhjb hjbaJhjbNHaJ1+0,0I0M00000000000000000111"1&1111122222222333 3$33333E4F4H4`4v44I5i66S7Y78< 6 "  s 3 d8-DM 899:W:X:::; ;;;;;;;;;;;%;&;';(;+;,;ͻͻͻʹh+0JmHnHuhjb0JmHnHu hjb0Jjhjb0JUhjb hFPhjb#hjbB*CJNHOJQJaJphhjbB*CJOJQJaJph#hjbB*CJNHOJQJaJphhjbB*CJOJQJaJph8::;;;;);*;+;,; " s m % d8-DM / 0&P 1h. A!"#$%+ 01h. A!"#$% N@N Normal$a$ CJOJQJ_HaJmHsHtHf@f Overskrift 1$$$@&a$5CJOJQJ\^JaJf@f Overskrift 2$$$@&a$5CJOJQJ\]^Jb@b Overskrift 3$$$@&a$5OJQJ\^JaJNA@N Standardskrifttype i afsnitZiZ Tabel - Normal :V 44 la 6k6Ingen oversigt *O* Tab :@: Sidehoved %b>@b Titel$$$a$'5B* CJKHOJQJ\^JaJ ph36 @"6 Sidefod %&)@1& Sidetal8OQ8 LedetekstTNS$bOb Ledetekst&$$d&#$*$/a$6CJOJQJP0@bP Opstilling - punkttegn & F^1@r^ Opstilling - tal eller bogst. & FNN Indholdsfortegnelse 1x5JJ Indholdsfortegnelse 2<FF Indholdsfortegnelse 3re@r !Formateret HTML ,Formateret HTMLCJOJQJ^JaJT6@T Opstilling - punkttegn 2 & FT7@T Opstilling - punkttegn 3 & FHOH Normal (Web)2$a$ CJOJQJ(W@( Strk5\,3X1X""&"&"&"&"&"&oE(G,,3 dJbm}7="4<Vcz Ap+g yz.1z { /3()?C?@Z^QRghST ! ,0DE !!!!!y"z"####j$k$$$$3%4%5%Q%U%s&t&&&I'J'''*(+(,(I(M((((((((((((((((()))")&)))))*******+++ +$+++++E,F,H,`,v,,I-i..S/Y/0223333)3*3-3000000x0x00 00000000000000000000000000000000000000000000 000000 000 0 000000000000000000000000000000 00000!000!00000!0000!00000000)0000)000x000)0)000x00)0)000 00)000(000000010100 0 001000!@01@0@00!010000101000 00101000(0109000(00900 0(09090000(09090 0(0x0(0900 00(0909000900 0000000000000000@0@00@0A0Jbm}7="4<Vcz Ap+gyz1z { 3()C?@^QRghST ! 0DE !!!!y"z"####j$k$$$3%5%U%s&t&&I'J''*(+(,(M((((((((((((()))&))))*****+++$+++E,F,H,`,v,,I-i..S/Y/023-300000 000000000000 000000000000000000000000000 0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.0@0.00000@0000 000 000 0 000 00 0(0 00 0(0(0000(000(0(00(@00000!0)00(0)0 00@0)@0@0 010 0000010 000001000 010000010000000000100 0 090 0080900!008@08 @000900008@00@0@0@0080R ~P*8,;#'*z h")+028,;!"$%&()++; 9H,3 t !4!48@0( B S ? DSTKontorDatoSektion BrugerinitialUdkast JournalnrTilTitelBrdtekststart J\cl~-3 J\cl~-3ntF\{5@ h}z~ !!!!}"""" ####$,$$$$$$$;*E*p*t*++$+,+-+5+++],_,,,?-G-//33(3*3-3dk 33(3*3-3: Jcdn~67=cz -1@ { .3)>C@^Rh +0E !!!$$5%U%t&&J''''+(,(M((((((())&))))*****++$+++F,G,H,_,`,u,S/X/3-33-3 |>A6p}Jx~88f >OP \DfΡֻ\H, BMY^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hhh^h`. hh^h`OJQJo(-h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. eh^e`OJQJo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(BMH,~}| $ ].GpHQ +t(5jA$x!(HW$ 65W(5jA[D [DH{;]hLGpHQ5W n w (HW 6 H{;]]. n whL + jbb=5%t&-3 A0 design2000IFNotatXPIFokok@xF,3`@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& Verdana7Charter9"Frutiger?5 z Courier New;Wingdings"1RʦRʦF&+f+fY4d22^3QH jbW:\SkabelonXP\Word\DsNotat.dot;Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) NetvrkNetvrk<     Oh+'0`0 4 DP l x <Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) Netvrk DsNotat.dotNetvrk2Microsoft Word 10.0@@\!@,<*@,<*+G. Rt >z tn."Systemn"30O n-@Charter- ,2 ahDanmarks Statistik, VI@.4N.#0%2.$09 2 cah-s2 ahkontoret0142#- 2 ah s{ 2 Nah1. august 20083.404%3333 2 ah s-ha'%2 ahErhvervsregistretk5#4--#-%#-0%#, 2 ah s 2 NahVSM/93P, 2 6ah-s 2 Sah s,ha' 2 ah s 2 ah sr2 NahAkt.nr. ;04# 2 vah s,ha' 2 bah s^ 2 bNahDok.nr. @104#2 bah3.49233 2 b@ah-s 2 b]ah1s3 2 bah s-ha' 2 ah s 2 ah sn 2 ah s 2 /ah s 2 Nah s 2 m ah s 2 ah sha'@"Frutiger- 3)2 ahVirksomhedsformer i O!.@4GhGAG4.G.gA. !!=2 !ahDet Erhvervsstatistiske Register T@-!A.GA@.A43-A. 4-!4A@!GAG!3.A- @"Verdana-- 3 2 ah(s'2 >ahESRAAG 2 ah)s'- 2 .ah s 2 Jah s; - 32 ahIndledning!GG!AGG!GG 2 eah sI -z2 JahDette papir indeholder en oversigt over virksomhedsformerne i ESR samt de @--3.3#44-324-#,42--#%02--#-#0$1N3-4%2#N-#4-53;%-N4- 2 ahtilhrende kod32#-44-/24&2 ]aher og definitioner-#204-324-# 2 ah s,@"Frutiger-2 aahKoderrHBB<* 2 aIah sD-m2 8 AahP nuvrende tidspunkt indeholder ESR flgende virksomhedsformer:3.44-C#-44-4%344044-424-#53;20-44--#0$2M4-4$2"N-# 2 8 ah s, 2 ah s-2 ah1033 2 }ah s{+2 ahEnkeltmandsvirksomhed 540-N.44%-"0$2M4-3 2 ah s-ha'2 ah2033 2 }ah s{2 ahDdsbo@23%12 2 %ah s,ha'2 ah3033 2 }ah s{"2 ahInteressentskab4-#-%%-3%0.1 2 c ah s,ha'2 _ ah4033 2 _ }ah s{#2 _ ahKommanditselskab82MN.44%-$0.1 2 _ ah s-ha'2 ah5033 2 }ah s{2 ahPartrederi3.##-4-# 2 ah s-ha'2 < ah6033 2 < }ah s{2 < ahAktieselskab;0-%-%0.1 2 < ah s,ha'2 ah7033 2 }ah s{A2 $ahKommanditaktieselskab/Partnerselskab82MN.44-0-%-$0.1,3.#4-#%-%0.1 2 ah s,ha'2 ah8033 2 }ah s{ 2 ahAnpartsselskab;43.#$%-$0.1 2 M ah s-ha'2 ah9033 2 }ah s{2 ahFond1244 2 ah s-ha'2 ah100333 2 ah sH+2 ahErhvervsdrivende fond 5#4--#-%4#--44-244 2 ah s,ha'2 cah110333 2 cah sH2 cahForening12#-440 2 c]ah s,ha'2 ah115333 2 ah sH&2 ahFrivillig forening1#-02#-440 2 ah s,ha'2 ?ah130333 2 ?ah sH"2 ?ahAndelsselskab (;44-%%-%0.1& 2 ?` ah-s2 ?} ahforening) 2#-440% 2 ? ah s-ha'2 ah140333 2 ah sH"2 ahAndelsselskab (;44-%%-%0.1& 2 ` ah-s82 } ahforening) med begrnset ansvar2#-440%N-41-0#C4%-.4%-.# 2 }ah s-ha'2 ah150333 2 ah sHL2 +ahForening eller selskab med begrnset ansvar12#-440--#%-$0.1N-41-0#C4%-.4%-.# 2 ah s-ha'2 ah160333 2 ah sH:2 ahEuropisk konomisk Firmagruppe54#22C$0C/241N%01"N.0#433- 2 ah s,ha'2 ah170333 2 ah sH 2 ahFs1G2 )(ahilial af udenlandsk aktieselskab, komman..44-4.44%0.0,%-%0.101MN.4 2 ah-s82 ahditaktieselskab eller selskab 4./,%-%0.1--#%-$0.1ha'/2 fahmed tilsvarende retsformN-4%-.#-44-#-%2"M 2 f ah s-ha'2 ah180333 2 ah sHs2 EahFilial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab med tilsvarende ret1."."44-4.44%0".32.#%%-$0.1"--#"%-$0.1"N-4"%-.#-44-"#-2 ahs-%ha'2 Bahform2"N 2 Bah s,ha'2 ah190333 2 ah sHY2 4ahFilial af udenlandsk virksomhed med begrnset ansvar1..44-4.44%0-#0$2M4-4N-41-0#C4%,.4%-.# 2 oah s-ha'2 ah195333 2 ah sH2 ahSCE3:5 2 ah-s2 ahselskabg%-%0.1 2 ah s,ha'2 ah196333 2 ah sH2 ahFili1)2 wahal af udenlandsk SCE..44-4.44%03:5 2 ah-s2 ahselskabg%-%0.1 2 ah s,ha'2 ah210333 2 ah sHJ2 *ahFilial af anden udenlandsk virksomhedsform1...44-444-4.44&0-#0$1N4-4$2"N 2 ah s,ha'2 iah200333 2 iah sH42 iahAnden udenlandsk virksomhed;44-444-4.44%0-#0$1N4-4 2 i ah s,ha'2 ah220333 2 ah sH^2 7ahFast forretningssted af Europisk konomisk Firmagruppe1.%2##-340%$-4.54#22C$010231N$01#N-0#433- 2 ah s,ha'2 Eah230333 2 Eah sH52 EahStatslig administrativ enhed3.%0.3N4$#.--43-4 2 EN ah s-ha'2 ah240333 2 ah sH2 ahAmtskommune;M%/1NN44- 2 U ah s,ha'2 "ah245333 2 "ah sH2 "ahRegion;-024 2 "ah s,ha'2 ah250333 2 ah sH2 ahPrimrkommune3#NC"/2MN44- 2 ah s,ha'2 ah260333 2 ah sH2 ahMenighP-4042 'ahedsrd-3%#.4 2 1 ah s,ha'2 lah270333 2 lah sH=2 l!ahEnhed under oprettelse i Erhvervs544-4444-#23#--%-5#4--#-% 2 l1 ah-s+2 lN ah og Selskabsstyrelsen203-%0.1%$."-%-4 2 lah s-ha'2 ah280333 2 ah sH/2 ahvrige virksomhedsformerC-#0--#0%1N4-3%2#M-# 2 ah s-ha'2 Iah290333 2 Iah sH2 IahSE35 2 I`ah-s2 I}ahselskabg%-%0.1 2 Iah s,ha'2 ah990333 2 ah sH.2 ahUoplyst virksomhedsform@13-%-#/%1N4-3%2"M 2 ah s-ha') z@"Frutiger-%2 z ) Virksomhedsformerd2*.C.*..C* 2 z ) s,'-hhaagg``ff__ee^^dd]]cc\\bb[[aaZZ``YY _ _X X ^ ^W W ] ]V V \ \U U [ [T T ZZSSYYRRXXQQWWPPVVOO՜.+,D՜.+, px [Danmarks Statistikf2 <Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) Koder DefinitionerHenvisninger til E&S mv Titel OverskriftertH0D`h_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnce:yL Definitioner af VIRKFORM-koder BMO@dst.dkBjarne Moesgaardy3V !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy|Root Entry F =Ͱ*~1Table-|VWordDocument^XSummaryInformation(Y0DocumentSummaryInformation8rCompObjj FMicrosoft Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q