ࡱ> acb (ɀ\pBjarne Moesgaard Ba==xX/!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1PArial1PArial1@Arial1Arial1Arial""kr"\ #,##0_);\("kr"\ #,##0\)'""kr"\ #,##0_);[Red]\("kr"\ #,##0\)(#"kr"\ #,##0.00_);\("kr"\ #,##0.00\)-("kr"\ #,##0.00_);[Red]\("kr"\ #,##0.00\)@*;_("kr"\ * #,##0_);_("kr"\ * \(#,##0\);_("kr"\ * "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)H,C_("kr"\ * #,##0.00_);_("kr"\ * \(#,##0.00\);_("kr"\ * "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) *  ,  (    # "  (!@  (!@ #8!@  h #x  h!@ #x!@  h  h  ( #x  (  ( #x "8    (P (P #8P "8P    "    8@  8 "8 "8@ "8 @ "8@@ "8! @ "8!@@ ( ( (   (@ "8@  (@ " " (@ (@ (@ "8@ (@ "8@ !  ( @  (  ( @  (  ( ( ( ( "8 "8 "8 "8@ ( ( (@ (@ "8@  " (@ "8@ (P (P "8P "8 "8 "8 @   # ( "8 ( "8 ( "8 " "8@ "8 "8 @ "8@@ "8 "8!@ "8 "8! @ "8!@@ "8@ "8 "8"@ ` 1]Ark1--`i - RegnskabsrResultatopgrelse)*Poster der er kommenteret i vejledningen6Ordinr drift fr finansielle og ekstraordinre poster1.000 kr./1.000 euro1a1bjVirksomheder med forskudt regnskabsr udfylder p grundlag af dette. Det skal i s fald vre det regnskab,Finansielle posterEkstraordinre posterSkatterResultatanvendelseOMSAUERADRKGLDLGKENEKLOEUDHLUASIUDVBULOLOTDEEKUDLGAGPUDGAUDGANMINOAKSEUDRFEPINKIUDFARIFARIOMNFAORUDGEOIEOUARFSSSARAAREKEGNUDBYBalanceAktiver AnlgsaktiverIAATMaterielle anlgsaktiverGRBYATAMAADIFinansielle anlgsaktiverFMAAMAATTilgodehavenderTILGABAEABOAAATOmstningsaktiverPrimo 1.000 kr./ PRHBURHBPVUFUVUFPFKVUFKVUIAFTSVTANTITGT3Vrdipapirer, kapitalandele og likvide beholdningerOBAEOBAVLIBEVKTOMATATPassiverEGULHENSLGLALGAKGPAST Investeringer\Investeringer omfatter alene aktiver, der er bestemt til firmaets vedvarende eje eller brug.vKb af byggegrunde eller opfrelsesudgifter til nybygninger, der er bestemt til videresalg, skal derfor ikke medtages.nMoms samt sminventar/driftsmidler, der straks udgiftfres i resultatopgrelsen, medtages heller ikke. Derimodbmedtages alle aktiverede udgifter til egenproduktion af svel materielle som immaterielle aktiver.pHvis der i regnskabsret er indget nye finansielle leasing-kontrakter, skal leasing-genstandens anskaffelsessumTilgang8fx forskudsafskrivninger, kurstab og offentlige tilskud.TIAA Fast ejendomKEBOPNYKUBGXOmbygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmnings- ogOFBBWVeje, havne, pladser o.l. Kb af eksisterende anlg, nyanlg samt ombygninger, herunderVHPKFET DriftsmidlerDTAMTDRTTFMAATITIAFKAfgang (til salgspris)WUnder afgang anfrer De afhndede aktivers salgspris. For afhndede bygninger og grundeWanfrer De belbet omregnet til kontantvrdi. Hvis De ikke kender salgsprisen, kan De i\stedet benytte den bogfrte vrdi (svarende til de afhndede aktivers anskaffelsespris minus(de akkumulerede afskrivninger p disse).AIAASABYSUBGSVHPFEGTSTAMSADIADRTAFAT)A. Egenfremstillede varer og handelsvarer_Handelsvarer er indkbte varer, der alene udvejes, ompakkes eller opdeles i firmaet. Rvarer og\mellemprodukter, der er indkbte til brug i produktionen, men som slges uden forarbejdning,[skal medtages som handelsvarer. Indkbte frdige dele, der samles af firmaet, betragtes som Handelsvarer Egenfr. varerHOMSHKOBAOHAAHB. Finansiel leasinggFinansiel leasing er kendetegnet ved, at der foreligger en lngerevarende kontrakt (typisk svarende tilgaktivets brugstid), hvorefter alle vsentlige risici og fordele forbundet med den juridiske ejendomsretier overdraget til leasingtageren. Normalt vil de samlede afdrag i leasingperioden svare til anskaffelses-summen af det leasede aktiv.!anskaffelsessum angives nedenfor:FLFEFTAMFADIC. TilbagemeldingQSt X hvis De nsker at f tilsendt en gratis regnskabsstatistik for den branche,som Deres firma tilhrer.St X Kontaktperson i Deres virksomhed"Navn (brug venligst blokbogstaver) Telefonnummer LokalnummerE-post*Dato samt evt. firmastempel og underskriftEOMSEKOBPVBTUVBTKRHELPRELUL^ Omstning. Belbet opgres efter fradrag af prisnedslag, mervrdi- og punktafgifter & & & & & & & & & QArbejde udfrt for egen regning og opfrt under aktiver * & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ZOmkostninger til anskaffelse af sminventar/driftsmidler med kort levetid*& & & & & & & & & & & & & & ..:Pensionsomkostninger*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .EAndre omkostninger til social sikring*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ._Nedskrivninger af omstningsaktiver i det omfang de overstiger normale nedskrivninger*& & & & & & & & .;Sekundre omkostninger*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .KResultat fr finansielle og ekstraordinre poster& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ORenteindtgter o.l. af omstningsaktiver, jf. punkt 50-56& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ONedskrivning af finansielle anlgs- og omstningsaktiver*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .<Renteomkostninger o.l. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .=Ekstraordinre indtgter& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..=Ekstraordinre omkostninger& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Trets resultat, fr skat af ordinrt og ekstraordinrt resultat& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .NSelskabsskat mv. af ordinrt og ekstraordinrt resultat& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .WKonsolidering, dvs. overfrsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 78a medtages.]Hvis et eller flere af punkterne 88-89 ikke kendes, bedes De i stedet udfylde punkt 90 og 91.[Sprgsml 92-94 besvares kun, hvis firmaet har ikke-udlbne finansielle leasing-kontrakter.dMaterielle anlgsaktiver under udfrelse og forudbetalinger for materielle anlgsaktiver& & & & & & & & .. Varebeholdninger SUnder tilgang anfrer De vrdien fr bogfringsmssige og finansielle reguleringer,egenfremstillede varer. og tjenester % TBM O % Anden regnskabsperiode. Angiv hvilken: fra til % Danske kroner % Euro ^Hvis der i regnskabet er angivet nye finansielle leasing-kontrakter, skal leasing-genstandenes!$ St kryds: Belb er angivet i: << VALUTA>>CVR-nr.:<>:rets resultat& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... M Immaterielle anlgsaktiver i alt (herunder software)*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 4 :Grunde og bygninger*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .7Tilgodehavender& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & GBeholdninger af aktier og ejerandelsbeviser& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & KBeholdninger af obligationer og andre vrdipapirer& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & AFinansielle anlgsaktiver i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & JRvarer, hjlpematerialer, brndsel og emballage& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..>Varer under fremstilling*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .< IEgenfremstillede frdigvarer til videresalg*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .?Kbte varer til videresalg*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & <Varebeholdninger i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .MTilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .GIgangvrende arbejder for fremmed regning*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..;Tilgodehavender i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & FBeholdning af aktier og ejerandelsbeviser& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & JBeholdning af obligationer og andre vrdipapirer& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ;Likvide beholdninger& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .QVrdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..9Egenkapital ultimo& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?Hensatte forpligtelser& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... CLangfristet gld til leverandrer& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .=Anden langfristet gld*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..DKortfristet gld til leverandrer& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..<Anden kortfristet gld*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & IImmaterielle anlgsaktiver (herunder software)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .<Kb af ubebyggede grunde& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .:ventilationsanlg& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Regnskabsrets investeringerCgrundforbedring, byggemodning mv. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..;Fast ejendom i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..@Produktionsanlg og maskiner& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. HAndre anlg, driftsmateriel og inventar& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. <Driftsmidler i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..>Salg af ubebyggede grunde& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..ESalg af veje, havne, pladser o.l. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..DSalg af produktionsanlg og maskiner& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..LSalg af andre anlg, driftsmateriel og inventar& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . <Driftsmidler i alt & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .4Omstning& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .1Kb& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & CAnslet omstning af handelsvarer & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..TAnslet avance af handelsvareomstningen (i pct. af salgsprisen)& & & & & & & & & & & & & & & & & & ..7Fast ejendom& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..EAndre anlg, driftsmidler og inventar& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .FAATAForudbetalinger p kbte varer& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .Supplerende sprgsml:Anlgsaktiver i alt (33 + 38 + 42)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..;Omstningsaktiver i alt (49 + 53 + 57)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .4Aktiver i alt (43 + 58)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .4Afgang i alt (79+83+86)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..6Tilgang i alt (67+73+76+77)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ../Passiver i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .P Andre driftsindtgter (kun indtgter af sekundr karakter)* & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & : f Kb af rvarer, hjlpematerialer, frdigvarer og emballage (ekskl. kb af energi, jf. punkt 5)*& & & & & & .:^ c Kb af energi (el, varme og produktion, undtagen brndstof til registrerede motorkretjer)*& & & & & & & [ P Kb af underentrepriser og lnarbejde (kun ikke-ansatte)*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..&8 [ Omkostninger til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) & & & & & & & & & & & & & & L Y Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma (fx vikarbureau)*& & & & & & & & & & & & & & & & & .6F d Ordinre tab p debitorer (konstaterede tab samt ndring i hensttelse til imdegelse af tab)& & & & ..^ X Eksterne omkostninger i vrigt (bortset fra poster af sekundr karakter)*& & & & & & & & & & & & & & & H Y Lnninger og gager (refusioner fratrkkes ikke, men anfres under punkt 2)*& & & & & & & & & & & & & .J a Indtgter af kapitalandele, jf. punkt 40. (negative belb bedes anfrt under punkt 24)*& & & & & & & & & .*V j Udbytte (udbetalt el. deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere o.l. & & & & & & ..! N Andre tilgodehavender (inkl. periodeafgrnsningsposter)*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7 K Kb af eksisterende bygninger (inkl. grundvrdi)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..0 M Opfrselsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..#3 < _ Heraf investering i udstyr og anlg til forureningsbekmpelse (end-of-line udstyr)*& & & & & & & & & & & .>R I Immaterielle anlgsaktiver (herunder software)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . D Salg af bygninger (inkl. grundvrdi)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & $ Y Forgelse (+) / formindskelse (-) af lagre (rvarer, frdigvarer mv.)*& & & & & & & & & & & & & & & & & ..+E TAADQOmkostninger til langtidsleje og operationel leasing*& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..UltimoM(sprgsml 78a skal kun besvares af industrifirmaer)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .SUdbytte i vrigt af finansielle anlgsaktiver, jf. punkt 40& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .URenteindtgter o.l. af finansielle anlgsaktiver, jf. punkt 39 og 41& & & & & & & & & & & & & & & & .mPunkt 88-91 udfyldes kun, hvis der i den angivne omstning indgr bde egenfremstillede varer og handelsvarer`Materielle anlgsaktiver under udfrelse og forudbetalinger for materielle anlgsaktiver& & & & & & & .@Produktionsanlg og maskiner& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & EAndre anlg, driftsmateriel og inventar & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .?Materielle anlgsaktiver i alt& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & [Afskrivninger og nedskrivninger af materialle og immaterielle anlgsaktiver*& & & & & & & & & & & & & ..HLPRHLULRegnskabsstatistik 2003hhvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj 2003 og 30. april 2004. De anfrte oplysninger vedrrer: % Kalenderret 2003 "2 G!Q+r[5m/ e6  f wQ #?(.+,.o27Y; > C@FJQUj Z (ɀ 0bkt}em dMbP?_*+%9&'(~?)~?M\\srvnet1\LSSTN11? 3dXXLetter.HP LaserJet 9000 PCL 62xeKUQ׺ɧR[iE ©dڏPxؤ?R!5?ν#h>fuVe]3Un >` MZ^b R4I_`73M2?&}e.ҧt_ i#D|Rj=6OgRgt2Tf25@/C?o j4JQ[}ia61v2ldv-<]Z_W?Ui Uz"(%'-S¡}=JQf{ɧn/旦i;+|>[ˁ\Q }q<2Dϭu%_0F RCYX}q>\" dXXU} } } } } I } I } $  w2   a  @        ! " #  ./////01/ , -  --  l - k -- k mb l- k k ( [88 88888 99 sss999( tt  s s  u u~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ @ ~ @ uu~ "@ ~ "@ uu~ $@ ~ $@ uu~ &@ ~ &@ uu~ (@ ~ (@ uu~ *@ ~ *@ u u~ !,@ !~ !,@ !u!u~ ".@ "~ ".@ "u"u~ #0@ #~ #0@ #u#u>0(0&0&L020BBBBBBBBBBBBBBBB$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 5 6 7 8 9 : a; wG< a = 4> ? A B C ~ $1@ $~ $1@ $u$u~ %2@ %~ %2@ %u%u~ &3@ &&~ &3@ &z&z ''+~ ( 4@ (~ (!4@ (s (s~ ) 5@ )~ )!5@ )u!)u~ * 6@ *~ *!6@ *u"*u~ + 7@ +~ +!7@ +u#+u~ , 8@ ,~ ,!8@ ,u$,u~ - 9@ -~ -!9@ -u%-u . .tt~ / :@ /~ /!:@ /s&/s~ 0 ;@ 0~ 0!;@ 0u'0u~ 1"<@ 11~ 1#<@ 1z(1z 2$ 2tt~ 3%=@ 3&3&&&&~ 3'=@ 3{)3{~ 5]>@ 5)5((((~ 5*>@ 5s*5s 6 ~ 7?@ 7~ 7?@ 7s+7s~ 8&@@ 8&8&&&&~ 8&@@ 8z,8z:cccccccdc ;y-;yyyyyyyy<nnnnnnnon =. =t=t >3/~ ?@@ ?7~ ?@@ ?s0?s A71~ BA@ B~ BA@ Bs2Bs~ CA@ C~ CA@ Cu3Cu@DBBTBBBBBBBBTTTBT(&BBD E F H I J K L N 4 O 4P Q R S T U V W X Y Z [ \ ^ _ ` a b c ~ DB@ D~ DB@ Ds4Ds~ EB@ E~ EB@ Eu6Eu~ FC@ F7~ FC@ Fu7Fu H75~ IC@ I~ IC@ Is9Is~ JD@ J~ JD@ Ju:Ju~ KD@ K~ KD@ Ku;Ku~ LE@ L7~ LE@ LuLu~ NE@ NN@@@@~ N]E@ Nv<Nv O= OH> OH P7 P? P?~ QF@ Q~ QF@ Q:@ Q;A~ RF@ R~ RF@ R<B R=C~ SG@ S~ SG@ S< S=~ TG@ T~ TG@ T< T=~ UH@ U~ UH@ U<D U=E~ VH@ V7~ VH@ V> V?W X78X~ YI@ Y~ YI@ YwGYx~ ZI@ Z~ ZI@ ZsFZs~ [J@ [~ [J@ [wH[x~ \J@ \7~ \J@ \|I\} ^7J~ _K@ _~ _K@ _sK_s~ `K@ `~ `K@ `uL`u~ aL@ a~ aL@ auMau~ bL@ b7~ bL@ bzNbz c>0BBBBBBBT**FFFFFF BBBBBBBBd 4 e f 4 g 4h 4i j k l m n o p 4 r 4s at u av w x y az { | } a~ hC a 4  ~ dAM@ dAdBBBB~ d\M@ dvOdv e6H6~ fAM@ fAfBBBB~ f\M@ fvPfvgUUVVVVWXX hQh5~ iN@ i~ iN@ isRis~ jN@ j~ jN@ juSju~ kO@ k~ kO@ kuTku~ lO@ l~ lO@ luUlu~ mP@ m~ mP@ mumu~ n@P@ n~ n@P@ n~Vn~oIJDDDD oD oED~ pAP@ pApBBBB~ p\P@ pvWpv r^Xr______`_sb tYub vZ w[ x\yb z] {}cccccccdc ~y~yyyyyyyyeffffffgf ^5 tt 7 777 7_ 777BXTTBBBBBB2T(  (       @    4  ~ P@ 7~ P@ s`s 7a~ Q@ ~ Q@ sbs~ @Q@ ~ @Q@ scs~ Q@ ~ Q@ sds~ Q@ e ~ Q@ sfs~ R@ g ~ R@ shs~ @R@ 7~ @R@ sis 7j~ R@ ~ R@ sks~ R@ ~ R@ uu~ S@ 7~ S@ sls~ @S@ ~ @S@ sms~ S@ 4444~ 3S@ vnv  7 tot KpKKKKKKLK 7q 7r tt 7s 7t~ S@ 7 ~ S@ sus 7a~ T@ ~ T@ svs8BBBB44BBBBBT4(&BB VV r hS r V         ~ @T@ ~ @T@ sws~ T@ 6~ T@ sxs~ T@ 7~ T@ sys 7j~ U@ ~ U@ szs~ @U@ ~ @U@ s{s~ U@ 7~ U@ s|s~ AU@ A~ \U@ v}vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV UU pXXAABBBB\ZZaaaaaaaba yyyyyyyyynnnnnnnon U~q 7 7 7 7 7 Y& h ij~ V@ ~ V@ : ;~ @V@ ~ @V@ : ; 7 Y&~ V@ ~ V@ ss<8BBBBBB2(FF  4        4        ~ V@ ~ V@ KMMMMMMNM 7 7 7 7 7 7 7 Y& ~ W@ ~ W@ ss~ @W@ ~ @W@ ss~ W@ ~ W@ KMMMMMMNM  O kD D DP DDDED SQ SQ SQ SQ F FR SQ SQ SQ SQ ST<XB( BBB(*F& DDDDDDDED0>@ "dLLjjppkkllmmnnbbddffii\\__``aa55CCDDEE7788??BB==00112233,,--..//(())**++##$$%%&& !!""~~;;ZZFFIIJJKKNNYY[[ 7 Oh+'0HP`| NetvrkBjarne MoesgaardMicrosoft Excel@@C{@t.՜.+,D՜.+, PXt | Danmarks Statistik Ark1 Regneark4@ (_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnce/Regnskabsstatistik BMO@dst.dkBjarne Moesgaard !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^Root Entry FWorkbookԝSummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8WRoot Entry Fp*dWorkbookԝSummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVe ՜.+,D՜.+, PXt | Danmarks Statistik Ark1 Regneark@t_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnce_PreviousAdHocReviewCycleIDQz06Bilag til regnskabsstatistikkens hjkvalitetsvariable BMO@dst.dkBjarne Moesgaard/