аЯрЁБс>ўџ XZўџџџYџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџмЅhcр e€*ЙЅ'˜~ ˜~ ~Ђ~Ђ~Ђ~Ђ~Ђ’Ђ’Ђ’Ђ’Ђ’Ђ’ЂЎЂ0’Ђ)Є—оЃтЃтЃтЃтЃтЃіЃ Є 'Є)Є)Є)Є)Є)Є)ЄРЄXЅЁ)Є~ЂЄ2тЃтЃЄЄ)ЄЄ~Ђ~ЂтЃоЃЄЄЄЄ~ЂтЃ~ЂтЃЄ№ йщЗШ’Ђ’Ђ~Ђ~Ђ~Ђ~ЂЄ'ЄЄЄ  Regnskabsstatistik Tцllingsхr Tцllingsnr. 1997 5640-01 Regnskabsхr: Virksomheder med forskudt regnskabsхr udfylder pх grundlag af dette. Det skal i sх fald vцre det regnskab, hvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj 1997 og 30. april 1998. De anfјrte oplysninger vedrјrer: (Sцt kryds) ( Kalenderхret 1997 ( Anden regnskabsperiode. Angiv hvilken: Fra 199 til 199ResultatopgјrelseOrdinцr drift fјr finansielle og ekstraordinцre poster1.000 kr.1a.Omsцtning. Belјbet opgјres efter fradrag af prisnedslag, mervцrdi- og punktafgifter 1a OMS1b.Arbejde udfјrt for egen regning og opfјrt under aktiver( 1bAUER2. Andre driftsindtцgter. Her anfјres kun indtцgter af sekundцr karakter( 2ADR3.Forјgelse (+) / formindskelse (-) af lagre (rхvarer, fцrdigvarer mv.)( 3DLG4. Kјb af rхvarer, hjцlpematerialer, fцrdigvarer og emballage (ekskl. kјb af energi, jfr. punkt 5)( 4KRH5. Kјb af energi (til opvarmning og produktion, undtagen brцndstof til registrerede motorkјretјjer)( 5KENE6.Kјb af lјnarbejde og underentrepriser (kun ikke-ansatte)( 6KLOE7.Udgifter til husleje (ekskl. varme. Omfatter kun udgifter i lejeforhold) 7UDHL8.Udgifter til anskaffelse af smхinventar/driftsmidler med kort levetid( 8UASI9.Ordinцre tab pх debitorer. Konstaterede tab samt цndring i hensцttelse til imјdegхelse af tab pх debitorer 9OTDE10.иvrige eksterne udgifter (bortset fra poster af sekundцr karakter)( 10OEEU11.Lјnninger og gager (refusioner fratrцkkes ikke, men anfјres under punkt 2)( 11LGAG12.Pensionsudgifter( 12PUDG13.Andre udgifter til social sikring( 13AUDG14.Afskrivninger og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlцgsaktiver( 14ANMI15.Nedskrivning af omsцtningsaktiver i det omfang de overstiger normale nedskrivninger( 15NOAK16.Sekundцre udgifter( 16SEUD17.Resultat fјr finansielle og ekstraordinцre poster 17RFEP 18.Finansielle poster Indtцgter af kapitalandele. Negative belјb bedes anfјrt under pkt. 22( 18 INKI19.Udbytte i јvrigt af finansielle anlцgsaktiver 19UDFA20.Renteindtцgter o.l. af finansielle anlцgsaktiver 20RIFA21.Renteindtцgter o.l. af omsцtningsaktiver 21RIOM22.Nedskrivning af finansielle anlцgs- og omsцtningsaktiver( 22NFAO23.Renteudgifter o.l. 23RUDG 24.Ekstraordinцre poster Ekstraordinцre indtцgter 24 EOI25.Ekstraordinцre udgifter 25EOU26.Хrets resultat, fјr skat af ordinцrt og ekstraord. resultat 26ARFS 27.Skatter Selskabsskat mv. af ordinцrt og ekstraord. resultat (Udfyldes ikke for personligt ejede firmaer) ( 27 SSAR28.Хrets resultat 28AARE 29.Resultatanvendelse Konsolidering, dvs. overfјrsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 29 KEGN30.Udbytte (udbetalt eller deklareret), udbetaling til indehavere, efterbetaling til andelshavere og anden udlodning 30UDBY( Poster der er kommenteret i vejledningen. BalanceAktiverAnlцgsaktiver1.000 kr.31.Immaterielle anlцgsaktiver i alt( 31IAAT 32.Materielle anlцgsaktiver Grunde og bygninger( 32GRBY33.Tekniske anlцg og maskiner (der fortrinsvis benyttes i produktionen) 33ATAM34.Andre anlцg, driftsmateriel og inventar (fx edb-udstyr, kјretјjer og kontorinventar, der ikke direkte benyttes i produktionen) 34AADI35.Forudbetalinger for materielle anlцgsaktiver og materielle anlцgsaktiver under udfјrelse 35FMAA36.Materielle anlцgsaktiver i alt 36MAAT 37.Finansielle anlцgsaktiver Tilgodehavender 37TILG38.Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser 38ABAE39.Beholdning af obligationer og andre vцrdipapier 39ABOA40.Finansielle anlцgsaktiver i alt 40FAAT41.Anlцgsaktiver i alt (31+36+40) 41AATOmsцtningsaktiver Varebeholdninger inkl. igangvцrende arbejderUltimo 1.000 kr.Ultimo 1.000 kr.42.Rхvarer, hjцlpematerialer, brцndsel og emballage 42PRHBURHB43.Varer under fremstilling( 43PVUFUVUF44.Fremstillede fцrdigvarer( 44PFFHUFFH45.Igangvцrende arbejder for fremmed regning( 45PIAFUIAF46.Forudbetalinger pх kјbte varer 46PFKVUFKV47.Varebeholdninger i alt 47POATUOATTilgodehavender48.Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 48TSVT49.Andre tilgodehavender (inkl. periodeafgrцnsningsposter)( 49ANTI50.Tilgodehavender i alt 50TGTVцrdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger51.Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser 51OBAE52.Beholdning af obligationer og andre vцrdipapirer 52OBAV53.Likvide beholdninger 53LIBE54.Vцrdipapirer, kapitalandele og likvide beholdninger i alt 54VKT55.Omsцtningsaktiver i alt (47+50+54) 55OMAT56.Aktiver i alt (41+55) 56ATPassiver57.Egenkapital ultimo 57EGUL58.Hensцttelser 58HENS59.Langfristet gцld til leverandјrer 59LGL60.Anden langfristet gцld( 60ALG61.Kortfristet gцld til leverandјrer 61KGL62.Anden kortfristet gцld( 62AKG63.Passiver i alt 63PAST( Poster der er kommenteret i vejledningen. Investeringer Investeringer omfatter alene aktiver, der er bestemt til firmaets vedvarende eje eller brug. Kјb af byggegrunde eller opfјrelsesudgifter til nybygninger, der er bestemt til videresalg, skal derfor ikke medtages. Moms og forudbetalinger samt smхinventar/driftsmidler, der straks udgiftsfјres i resultatopgјrelsen, medtages heller ikke. Derimod medtages aktiverede udgifter til egen opfјrelse af fast ejendom samt til reparationsarbejder og til egen fabrikation af driftsmidler til eget brug. Hvis der i regnskabsхret er indgхet nye finansielle leasing-kontrakter, skal leasing-genstandenes anskaffelsessum medtages, uanset om denne anskaffelsessum er aktiveret i regnskabet eller ej. Ved angivelse af tilgang anvendes den bogfјrte vцrdi fјr bogfјringsmцssige og finansielle reguleringer, fx forskudsafskrivninger, kurstab og offentlige tilskud. Ved afgang anvendes salgsprisen/erstatningssummen for det afhцndede aktiv. For afhцndede bygninger og grunde er det belјbet omregnet til kontantvцrdi, der skal anfјres. Regnskabsхrets investeringerTilgang1.000 kr.64.Immaterielle anlцgsaktiver 64TIAAFast ejendom65.Kјb af eksisterende bygninger (inkl. grundvцrdi) 65KEB66.Opfјrelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 66OPNY67.Kјb af ubebyggede grunde 67KUBG68.Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer, herunder opvarmnings- og ventilationsanlцg 68 OFBB69.Veje, havne, pladser o.l. Kјb af eksisterende anlцg, nyanlцg samt ombygninger, herunder grundforbedring, byggemodning mv. 69 VHPK70.Fast ejendom i alt 70FET Driftsmidler71.Tekniske anlцg og maskiner (der fortrinsvis benyttes i produktionen) 71DTAM72.Andre anlцg, driftsmateriel og inventar (fx edb-udstyr, kјretјjer og kontorinventar, der ikke direkte benyttes i produktionen) 72TAAD73.Driftsmidler i alt 73TDRT74.Tilgang i alt (64+70+73) 74ATITAfgang75.Immaterielle anlцgsaktiver 75AIAAFast ejendom76.Salg af bygninger (inkl. grundvцrdi) 76SABY77.Salg af ubebyggede grunde 77SUBG78.Salg af veje, havne, pladser o.l. 78SVHP79.Fast ejendom i alt 79FEGTDriftsmidler80.Salg af tekniske anlцg og maskiner (der fortrinsvis benyttes i produktionen) 80STAM81.Salg af andre anlцg, driftsmateriel og inventar (fx edb-udstyr, kјretјjer og kontorinventar, der ikke direkte benyttes i produktionen) 81SADI82.Driftsmidler i alt 82ADRT83.Afgang i alt (75+79+82) 83AFAT Supplerende spјrgsmхlA.Handelsvarer Punkt 84-89 udfyldes kun, hvis der i den angivne omsцtning indgхr handelsvarer. Som handelsvarer angives indkјbte varer, der alene udvejes, ompakkes eller opdeles i firmaet. Rхvarer og mellemprodukter, der er indkјbt til brug i produktionen, men som sцlges uden forarbejdning, skal medtages som handelsvarer. Indkјbte fцrdige dele, der samles af firmaet, betragtes som rхvarer, der ikke skal medtages her. 1.000 kr.84.Omsцtning 84HOMS85.Kјb 85HKOB86.Lager primo 86HLPR87.Lager ultimo 87HLULHvis et eller flere af punkterne 84-87 ikke kendes, bedes De i stedet udfylde punkt 88 og 89.88.Anslхet omsцtning af handelsvarer 88AOHpct.89.Anslхet avance af handelsvareomsцtningen (i pct. af salgsprisen) 89AAHB.Finansiel leasingSpјrgsmхl 90-93 besvares kun, hvis firmaet har ikke-udlјbne finansielle leasing-kontrakter. Finansiel leasing er kendetegnet ved, at der foreligger en lцngerevarende (typisk svarende til aktivets brugstid) kontrakt, hvorefter alle vцsentlige risici og fordele forbundet med den juridiske ejendomsret er overdraget til leasingtageren. Normalt vil de samlede afdrag i leasingperioden svare til anskaffelsesvцrdien af det leasede aktiv.1.000 kr.90.Regnskabsхrets samlede udgifter til finansiel leasing 90RSUFHvis der i regnskabsхret er indgхet nye finansielle leasing-kontrakter, skal leasing- genstandenes anskaffelsessum angives nedenfor:91.Fast ejendom 91FLFE92.Tekniske anlцg og maskiner 92FTAM93.Andre anlцg, driftsmateriel og inventar 93FADIEr udgifterne til finansiel leasing aktiveret i regnskabets balance ?Ja _____ Nej _____ C.Igangvцrende arbejderIgangvцrende arbejder for fremmed regning (punkt 45) er vцrdisat til( kostpriser (faktureringsprincippet)( kostpriser inkl. avancetillцg (produktionsprincippet)D.TilbagemeldingSцt XSцt X hvis De јnsker at fх tilsendt en gratis regnskabsstatistik for den branche, som Deres firma tilhјrer.TBMEventuel telefonisk henvendelse bedes rettet til:Dato samt evt. firmastempelNavnTelefonnummer Lokalnummer -Ž‘ФЁ–—œ7Єƒ.ЅШAІЇЇЈvЉєЊŒ&JKMZABDZ[]—˜Њ­хц№ёJ“”НыьCDДЕКЛОРд&'^pq—Ъ !MœЦ№ё L M Q R n o Ё Ђ ў џ c d ‡ ˆ ˜ Ы л ю 4 5 8 9 m ƒ д §њјіјѓ№юыц§ц§ф№іыіітптпптпіітптптпттптп§пппппнітппінVJЋccJocUccUcUcUcUc cW  ! ) ^ Š ‹ Œ ™ ­ Ў Џ З И О б .˜ЃЄЯвглпсъэя№§0123B\opœЦўUWXЯ№џДдф#OPийGH‘ЉЛЬ/QRbx„Йa›ЊЭноѓў˜™№ёўўќљўўўўќєђ№э№ышыўхђљђђљќќќђђђўхђхљљљђђќљђђђўўхшљљўUcUccUccVJЋcJЋcUZFIW!ЁЅŒЋБQRorszЇДТшћ.=’“”ž­бњ3ŠŒ›АОзийфхыьѕ*EWУиуё F H ˆ п с т № !!+!:!O!R!T!U!V!b!c!Г!с"х"u#v#|#й#p$‡$ˆ$Š$ц$ќїѕѓ№ѓѓѓѓѓю№ѓыѕѕююѕѕѕюююѕѓѓѓыѓѕѕюѕѕюѕююѕѓ№ќыќѕѓѕѕќѓѕUccUcUVJЋcUc]ц$Š&‹&&С&Ф&!'В'њ'!(<(=(ˆ(‰(В(Г(ь(џ())y)Щ)Ъ)в)т)џ)*A*§ћјћћѕѓ№№ѕѓюююьucJoUUcUVVc   %&'>KL=ўііђюдЭЭЭЭЭЭЭЭФЛГГГГГГГŸ” PPЊЙОчЦ&џџџџџџџџџџџџџџџџ n №n xnnЙО(Ћ0Ц&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ  =–—˜ЊЋЌ­Ўхц№ёђіїLQUїюкгХРРКККДˆyyuq   +ЙОLVrШ C D E I J ^ a f дббЩЩХС•‡‡{•ббЩЩХС x x x x+ЙОLVrШ !Ь& џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџ џџ џџ P P P< P PИFЛ ОЬ& џџџџџџ PP +ЙОLVrШ #?#L#O#T#U#V#Z#[#i#l#q#їїёыПММДДАЌПММДДАЌПММДДАЌ   +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџ џџ x x x q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#{#|#к#л#м#н#о#п#дббЭЧЭУ•ббЭЧЭУidd (+ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ-Н8џЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ ( +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџп#р#с#т#у#ф#х#щ#ъ# $$$$$$$$$$їюштДЏЏїюштƒ€€xxtp   +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџ џџ (-Н8џЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ ( ( (X ( $ $!$%$&$h$k$o$p$q$t$†$‡$ˆ$‰$Š$ц$ &дббЩЩХС•ŠjХбdХ <ЙО4[Џ Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ P P+ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџ џџ   +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ &=&>&?&@&A&B&C&D&N&O&P&T&U&Œ&&”&•&–&—&˜&ќљйљљббќЭЁљљббќЭuќљљ+ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџ џџ+ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџ џџ  ЙО4Џ>!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ˜&™&š&›&œ&&"'#'$'%'&'''(')'*'+','-'.'2'3'ќљбќљќљќќЅќќљљќљyљљq +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ+ЙОLнЏЮ >!$Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџ'Н8џЙО@Џ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ 3'A'D'I'J'K'O'P'l'o't'u'v'z'{'Є'Ї'Ќ'­'Ў'Џ'А'Б'јє№ФССјјє№•ССјјє№•єСєС+ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџ џџ +ЙОL[wЏ >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџ џџ  Б'В'Г'Д'њ'ћ'ќ'§'ў'џ'(((((((((((( (рмммййй­мйййрммййммййЙО4Џ; T!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ+ЙОLуЏ >!$Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ЙО4 >!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ (!("(%(;(<(=(>(?(„(…(†(‡(ˆ(Ў(Џ(А(Б(В(ъ(ы(ь(ркккеЕБББЎЕЈЈЈЃЕ˜xЙО4[ЏБ Ь&џџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџџџџџ P P ( ( ЙО4[ЏБ Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ P PЙО4 >!Ь&џџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџџџџџ џџь(э(№(џ())))t)x)y)z)Ќ)­)Щ)Ъ)Ы)а)б)в)њњњєдааЪЦІњњњњ†ааааЙО4ЏX Ь& џџџџџџ џџџџ џџџџ џџџџџџЙО4[Џ>!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџ P ЙО4[Џ>!Ь&џџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџ џџ P Pв)г)д)е)ж)з)и)й)к)л)м)н)о)п)р)с)т)у)џ)********* * * * *рммййрммййрммййЙГГЎЎрммййрммййр P PЙО4ЏX Ь&џџџџ џџџџџџ џџ џџџџџџџџџџџџ ЙО4ЏX Ь&џџџџџџџџџџџџџџ џџ џџџџџџџџџџџџ * ******ќќљљйв ЙО4ЏX Ь&џџџџ џџџџџџ џџ џџџџџџ џџ FK@ёџNormal]a.@. Heading 1р№U]c.@. Heading 2р№U]c,@, Heading 3р№U],@, Heading 4 №<U]c"A@ђџЁ"Default Paragraph Font+@ђ Endnote Text4@4 Footnote Text}ƒџq]cb0`!b List BulletG ƒ˜ў 4€ƒўO"OpremsPZ1`!2Z List Number@ e›ў 4€e. @BFooter ™&@R&Headerіœ8!(&@Ђa(Footnote Reference ]ce"@r" Normal Indent:ўO: Ledetekst џ,м1%V]c"ўO’"Dato/Nr. ‘џ"&>@&Title р№U]c(ўOСВ(OversigtsTabelLillec6ўOТ6OversigtsTabelStd qуT]cўOБв LilleCelle0ўO0Tabeloverskrift PU]ўO LedetekstTNS ўOСStdCelle (ўOБ(LilleCelleMedLuft!P.ўO".LilleCelleStreg"q<( "ўO2" ExcelKцde #cяАџ&ўOС&EnhedStd $VPPc$ўOБ$ EnhedLille %VPP(ўO!b(LilleCelleMidtStreg&( &ўOСr&StdCelleMedLuft'P*ўOС‚* StdCelleStreg (q<( &ўO’&StdCelleMidtStreg)( 0>ўOВ>Efterretn serie*ЮїPаУ& UV[]c6<ўOЂ<Efterretn dato+ЮїPP(Э!Щ§]c.ўOТ.Efterretn Indh,x/ ,ўOв, EfterretnTop-x& р‘џ"4ўO4TabTitel.ј іPј U] )@Ђё Page Number]^c,ўO,DiaTablхrubrik 0<<,]a,J@,Subtitle 1?ј< V]ac*ўO* Engelsk titel2V]a @ TOC 13xUc@TOC 24<c@TOC 35c$@$TOC 4 6”Џa$@$TOC 5 7pЏa$@$TOC 6 8LЏa$@$TOC 7 9(Џa$@$TOC 8 :Џa$@$TOC 9 ;рЏa>-@ёџТ> Macro Text!< рР €` @ рa(ўOёџв(Producentmening=x] ўOЂс udpunkt ]`(bc4ўOёџђ4 NytDetail?CєPэє?ј ]ac,ўOёџђ,NytFra@CєрUV[]ac8ўOёџ8 NytHeader ACєЄќаUV[]ab cМ$ўO"$abstractB&I (I ]cўOЂ1 Hyperlink^b"ўOЂA"FollowedHyperlink^bўOЂQ HTML VariableV'*џџџџ ц$A*=UПеW д Р f а Й г ЫјnфДWЭ6Њ QћqФp› с‹уъ 5!#q#п#$ &˜&3'Б' (ь(в) ** !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK'Artikel Brјdtekst'' print€9600џ@—Times New Roman Symbol "ArialWingdings Charter"Frutiger"Frutiger Cn"Arial Black"Frutiger Light"€†№ХЉ–тУІЉтУІ˜Š&І7 D†№ЁW:\WORD\SKABELON\DSPUBL.DOT Danmarks StatistikAkt. nr. 5640_2Skema til regnskabsstatistik for industrien i 1995Michael PedersenBjarne Moesgaard !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRўџџџ§џџџWўџџџ_ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџaџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF№ йщЗШVWordDocumentџџџџЙЅCompObjџџџџџџџџџџџџjSummaryInformation(џџџџџџџџ ўџџџ ўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вqўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0№˜ Ьиє<P lx   Ќ И Фаиршф!Danmarks StatistikAkt. nr. 5640_џMichael Pedersen3Skema til regnskabsstatistik for industrien i 1995 DSPUBL.DOTBDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFuУ*“ШV€WordDocumentџџџџЙЅCompObjџџџџџџџџџџџџjSummaryInformation(џџџџџџџџ  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRўџџџџџџџџџџџџџџџ\џџџџ[§џџџўџџџўџџџ]ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ ЌџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџBjarne Moesgaard5Microsoft Word for Windows 95@Œ†G@xЙNДМ@Ќ-ЕШ@о”дЗШІ7 ўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎР@Hdl t| „фDanmarks StatistikD !Danmarks StatistikAkt. nr. 5640_Ј@аирTt _AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleIDфЬДГг6Bilag til regnskabsstatistikkens hјjkvalitetsvariable BMO@dst.dkBjarne Moesgaard­<‚х