D05 D6805 D99 DCO DFYFU DTBO1 DTEO1 DTKO1 DTMO1 ELFYFU FESSE IWBUS IWEU JRFESS JRFIBO1 JRFIMO1 JRFYFU JRQO1 KIWBEU KPVEO1 KPVMO1 KWFGEU KWFGUS PWULO1 ZFIBO1 ZFIMRO1 ZFYFU ZQO1