SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"105";1;Beboelsesbygninger;;;;;; 2;"110";2;Stuehuse til landbrugsejendome;;;;;; 3;"110";3;Stuehuse til landbrugsejendom;;;;;; 4;"120";2;Parcelhuse;;;;;; 5;"120";3;Fritliggende enfamilieshus (parcelhus);;;;;; 6;"121";3;Sammenbygget enfamiliehus;;;;;; 7;"130";2;Række-, kæde- og dobbelthuse;;;;;; 8;"131";3;Række- og kædehus;;;;;; 9;"132";3;Dobbelthus;;;;;; 10;"140";2;Etageboliger;;;;;; 11;"140";3;Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus;;;;;; 12;"150";2;Kollegier;;;;;; 13;"150";3;Kollegium;;;;;; 14;"160";2;Døgninstitutioner;;;;;; 15;"160";3;Boligbygning til døgninstitution;;;;;; 16;"190";2;Anden helårsbeboelse;;;;;; 17;"185";3;Anneks i tilknytning til helårsbolig;;;;;; 18;"190";3;Anden bygning til helårsbeboelse;;;;;; 19;"205";1;Erhvervsbygninger;;;;;; 20;"210";2;Avls- og driftsbygninger;;;;;; 21;"211";3;Stald til svin;;;;;; 22;"212";3;Stald til kvæg, får mv.;;;;;; 23;"213";3;Stald til fjerkræ;;;;;; 24;"214";3;Minkhal;;;;;; 25;"215";3;Væksthus;;;;;; 26;"216";3;Lade til foder, afgrøder mv.;;;;;; 27;"217";3;Maskinhus, garage mv.;;;;;; 28;"218";3;Lade til halm, hø mv.;;;;;; 29;"219";3;Anden bygning til landbrug mv.;;;;;; 30;"220";2;Fabrikker, værksteder og lignende;;;;;; 31;"221";3;Bygning til industri med integreret produktionsapparat;;;;;; 32;"222";3;Bygning til industri uden integreret produktionsapparat;;;;;; 33;"223";3;Værksted;;;;;; 34;"229";3;Anden bygning til produktion;;;;;; 35;"230";2;El-, gas- vand- og varmeværker;;;;;; 36;"231";3;Bygning til energiproduktion;;;;;; 37;"232";3;Bygning til forsyning- og energidistribution;;;;;; 38;"233";3;Bygning til vandforsyning;;;;;; 39;"234";3;Bygning til håndtering af affald og spildevand;;;;;; 40;"239";3;Anden bygning til energiproduktion og -distribution;;;;;; 41;"290";2;Anden bygning til produktion;;;;;; 42;"290";3;Anden bygning til produktion;;;;;; 43;"310";2;Transport- eller garageanlæg;;;;;; 44;"311";3;Bygning til jernbane- og busdrift;;;;;; 45;"312";3;Bygning til luftfart;;;;;; 46;"313";3;Bygning til parkering- og transportanlæg;;;;;; 47;"314";3;Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger;;;;;; 48;"315";3;Havneanlæg;;;;;; 49;"319";3;Andet transportanlæg;;;;;; 50;"320";2;Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.;;;;;; 51;"321";3;Bygning til kontor;;;;;; 52;"322";3;Bygning til detailhandel;;;;;; 53;"323";3;Bygning til lager;;;;;; 54;"324";3;Butikscenter;;;;;; 55;"325";3;Tankstation;;;;;; 56;"329";3;Anden bygning til kontor, handel og lager;;;;;; 57;"330";2;Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør og anden servicevirksomhed;;;;;; 58;"331";3;Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning;;;;;; 59;"332";3;Bed & breakfast mv.;;;;;; 60;"333";3;Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning;;;;;; 61;"334";3;Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv.;;;;;; 62;"339";3;Anden bygning til serviceerhverv;;;;;; 63;"390";2;Uspecificeret transport og handel;;;;;; 64;"390";3;Uspecificeret transport og handel;;;;;; 65;"405";1;Øvrige bygninger;;;;;; 66;"410";2;Bygninger anvendt til bibliotek, kirke, museum og lignende;;;;;; 67;"411";3;Biograf, teater, koncertsted mv.;;;;;; 68;"412";3;Museum;;;;;; 69;"413";3;Bibliotek;;;;;; 70;"414";3;Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund;;;;;; 71;"415";3;Forsamlingshus;;;;;; 72;"416";3;Forlystelsespark;;;;;; 73;"419";3;Anden bygning til kulturelle formål;;;;;; 74;"420";2;Bygninger anvendt til undervisning, forskning og lignende;;;;;; 75;"421";3;Grundskole;;;;;; 76;"422";3;Universitet;;;;;; 77;"429";3;Anden bygning til undervisning og forskning;;;;;; 78;"430";2;Bygninger anvendt til hospital, sygehus og lignende;;;;;; 79;"431";3;Hospital og sygehus;;;;;; 80;"432";3;Hospice, behandlingshjem mv.;;;;;; 81;"433";3;Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv.;;;;;; 82;"439";3;Anden bygning til sundhedsformål;;;;;; 83;"440";2;Bygninger anvendt til daginstitutioner;;;;;; 84;"441";3;Daginstitution;;;;;; 85;"442";3;Servicefunktion på døgninstitution;;;;;; 86;"443";3;Kaserne;;;;;; 87;"444";3;Fængsel, arresthus mv.;;;;;; 88;"449";3;Anden bygning til institutionsformål;;;;;; 89;"490";2;Uspecificeret institution;;;;;; 90;"490";3;Uspecificeret institution;;;;;; 91;"510";2;Sommerhuse;;;;;; 92;"510";3;Sommerhus;;;;;; 93;"585";3;Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus;;;;;; 94;"520";2;Uspecificeret ferieformål;;;;;; 95;"521";3;Feriecenter, center til campingplads mv.;;;;;; 96;"522";3;Bygning med ferielejligheder til erhvervsmæssig udlejning;;;;;; 97;"523";3;Bygning med ferielejligheder til eget brug;;;;;; 98;"529";3;Anden bygning til ferieformål;;;;;; 99;"530";2;Idrætshaller, klubhuse;;;;;; 100;"531";3;Klubhus i forbindelse med fritid og idræt;;;;;; 101;"532";3;Svømmehal;;;;;; 102;"533";3;Idrætshal;;;;;; 103;"534";3;Tribune i forbindelse med stadion;;;;;; 104;"535";3;Rideskole;;;;;; 105;"539";3;Anden bygning til idrætformål;;;;;; 106;"540";2;Kolonihavehuse;;;;;; 107;"540";3;Kolonihavehus;;;;;; 108;"590";2;Uspecificeret fritidsformål;;;;;; 109;"590";3;Anden bygning til fritidsformål;;;;;; 110;"910";2;Garager;;;;;; 111;"910";3;Garage (med plads til et eller to køretøjer);;;;;; 112;"920";2;Carporte;;;;;; 113;"920";3;Carport;;;;;; 114;"930";2;Udhuse;;;;;; 115;"930";3;Udhus;;;;;; 116;"940";3;Drivhus (ikke landbrug);;;;;; 117;"950";3;Fritliggende overdækning;;;;;; 118;"960";3;Fritliggende udestue;;;;;; 119;"970";3;Tiloversbleven landbrugsbygning;;;;;; 120;"999";2;Uoplyst anvendelse;;;;;; 121;"999";3;Uoplyst anvendelse, men undersøges;;;;;;