SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"HP.1";1;Hospitaler;"Autoriserede institutioner, der primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser og behandling, som omfatter sundhedsydelser fra læger og sygeplejersker og andre sundhedsydelser til indlagte patienter, samt de specialiserede overnatningsfaciliteter, der kræves til indlagte patienter, og som desuden leverer sundhedsydelser til dagpatienter, ambulante patienter og i forbindelse med pleje i eget hjem. ";;;;; 2;"HP.1.1";2;Somatiske hospitaler;"Autoriserede institutioner som primært leverer generelle medicinske (både operationelle og ikke-operationelle) og diagnostiske ydelser til indlagte patienter med medicinske tilstande. Somatik defineres i det danske sundhedsvæsen som al kropslig behandling som foretages på et sygehus. ";;;;; 3;"HP.1.2";2;Psykiatriske hospitaler;"Autoriserede institutioner som primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser samt overvågningstjenester til indlagte patienter med alvorlig psykisk sygdom eller misbrug. Behandling kræver ofte et længere ophold og kræver intensiv farmaceutisk behandling. ";;;;; 4;"HP.1.3";2;Specialhospitaler;"Autoriserede institutioner som primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser samt overvågningstjenester til indlagte patienter med en specifik type af sygdom eller medicinsk tilstand. ";;;Psykiatriske hospitaler;; 5;"HP.2";1;Boligfaciliteter med langtidspleje;"Institutioner, der primært omfatter bolig og langtidspleje, og som kombinerer sygepleje, overvågning og andre typer af pleje, som beboerne har behov for. En betydelig del af produktionsprocessen og den ydede pleje udgøres af en blanding af sundheds-og socialydelser med hovedvægt på sygepleje i kombination med personlig pleje. ";;;;; 6;"HP.2.1";2;Plejehjem/plejecentre, hospices, mv.;"Institutioner, der yder døgnbehandling og rehabiliteringstjenester for afhængige patienter. Plejen ydes i en længere periode til individer, som har behov for sygepleje. De yder overvejende langtidspleje, men lejlighedsvis akut sundheds-og sygepleje i forbindelse med bolig og andre former for social støtte, såsom hjælp til daglige opgaver og hjælp til en selvstændig tilværelse. ";;;;; 7;"HP.2.2";2;Botilbud for psykisk syge og misbrugere;"Institutioner, der beskæftiger sig med at tilbyde bolig og behandling til patienter med psykisk tilstande og misbrug. Sundhedsydelser er tilgængelige på disse institutioner, men biordnede til rådgivning, psykisk rehabilitering og støtte. ";"Rehabiliteringsfaciliteter for alkoholisme eller stofmisbrug, dag-og natfaciliteter. ";;;; 8;"HP.2.9";2;Andre langtidspleje faciliteter;"Bolig og sundhedspleje tjenester i organisationer som ikke kan klassificeres som HP.2.1 Plejehjem/plejecentre eller HP.2.2 Botilbud for psykisk syge og misbrugere. ";"Geriatriske genoptræningsfaciliteter. ";;;; 9;"HP.3";1;Ambulante aktører;"Aktører som primært yder sundhedstjenester direkte til ambulante patienter, som ikke har behov for indlæggelse. The inkluderer både almene lægepraksis, speciallæge praksis, tandlæge praksis, sundhedsklinikker, ambulante centre samt aktører på hjemmeplejeområdet. ";;;;; 10;"HP.3.1";2;Praksissektoren;"Omfatter alment praktiserende læger og speciallæger, hvor den praktiserende læge er uddannet i medicin og primært beskæftiger sig med selvstændig praksis af almen eller specialiseret karakter. Disse kan fungere som individuelle praktiserende læger eller i en gruppepraksis i deres egne eller lejede lokaler eller uafhængigt i andres faciliteter, såsom hospitaler eller sundhedsplejeorganisationers medicinske centre. ";;;Tandlæge praksis;; 11;"HP.3.1.1";3;Almen praksis;"Omfatter selvstændig praksis for læger uddannet i almen medicin eller tilsvarende. ";;;;; 12;"HP.3.1.2";3;Psykiatere;"Omfatter selvstændige og uafhængige psykiatere, som er læger uddannet inden for specialet psykiatri eller tilsvarende. ";;;Psykologer medtages under HP.3.3 Øvrige sundhedsklinikker;; 13;"HP.3.1.3";3;Andre speciallæger;Omfatter alle andre selvstændige praksis for læger uddannet med et andet speciale end almen medicin og psykiatri (svarende til ISCO-08 2212);"Anæstesiologi, Hudlæger, Diagnostisk radiologi, Gynækologi og obstetrik, Intern medicin, Kirurgi, Klinik biokemi, Neurologi, Ortopædisk kirurgi, Patologisk anatomi, Plastiskkirurgi, Børnesygdomme, Reumatologi, Øjenlægehjælp, Øre-, næse-, halslægehjælp. ";;Psykiatere;; 14;"HP.3.2";2;Tandlægepraksis;Omfatter selvstændige praktiserende tandlæger, som har en uddannelse i tandpleje eller tilsvarende (svarende til ISCO-08 2261);Tandkirurger, mund-og kæbekirurger, orale patologer, ortodontister, pædodonister, paradentoselæger og proteser;;;; 15;"HP.3.3";2;Øvrige sundhedsklinikker (herunder psykologer, fysioterapeuter mm.);"Består af en gruppe af paramedicinske og andre selvstændige sundhedspraktiserende grupper som primært levere ambulante behandlinger. Der kræves en form for licens for at blive registreret som en paramedicinsk sundhedspersonale. ";"Kiropraktorer, optomestrister, psykoterapeuter, fysio-, ergo- og taleterapeuter og audiologer, jordemødre. ";;;; 16;"HP.3.4";2;Ambulante sundhedscentre;"Aktører som tilbyder en bred vifte af ambulante tjenester af et team af medicinske og paramedicinsk personale ofte sammen med støttepersonale, som normalt samler flere specialer og/eller udfører specifikke funktioner i primær og sekundær pleje. Disse aktører behandlinger generelt patienter, som ikke har behov for indlæggelse og adskiller sig fra medicinske speciallæger ved deres multispecialiseringer og kompleksiteten af det anvendte medicinsk-tekniske udstyr og række af involverede typer af sundhedsprofessionelle. ";COVID-19 vaccinationscentre samt testcentre;;;; 17;"HP.3.4.1";3;"Familiecentre ";"Aktører med sundhedsfaglig personale som primært yder en række familie planlægningstjenester ambulant såsom prævention, genetisk og prænatal rådgivning, frivillig sterilisering og terapeutisk og abort. ";Fertilitetsklinkker, fødselsforberedelsestimer;;;; 18;"HP.3.4.2";3;Ambulante centre for psykisk syge og misbrugere;"Aktører med sundhedsfaglig personale som primært lever en ambulante tjenester relateret til diagnose og behandling af mentale sygdomme, alkohol-og stofmisbrug. De tilbyder rådgivning og information til an bred vifte af mentale sygedomme og misbrugere og henviser til behandlingsprogrammer, hvis nødvendigt. ";Behandlingshjem for folk med alkoholproblemer, stofmisbrug;;;; 19;"HP.3.4.3";3;Fritstående ambulante kirurgiske centre;"Specialiseret institutioner med læger og andet sundhedsfagligt personale som tilbyder kirurgiske ambulante tjenester. De har specialiseret faciliteter såsom operationsstuer, opvågningsstuer og special udstyr såsom anæstesi og røntgen. ";;;;; 20;"HP.3.4.4";3;Dialyse centre;"Aktører som tilbyder ambulant nyre dialyse tjenester. ";;;;; 21;"HP.3.4.9";3;Øvrige ambulante centre;"Aktører som tilbyder en bred vifte af ambulante tjenester af et team af medicinske og paramedicinsk personale ofte sammen med støttepersonale, som normalt samler flere specialer og/eller udfører specifikke funktioner i primær og sekundær pleje. sundhedsprofessionelle. ";;;;; 22;"HP.3.5";2;Aktører på hjemmeplejeområdet;"Aktører som levere kvalificeret sygeplejetjenester i patienternes eget hjem. Disse ydelser erstatter ofte indlagte langtidsydelser levet af HP.2 Boligfaciliteter med langtidspleje eller ambulante ydelser leveret af HP.3.3 Øvrige sundhedsklinikker. ";Personlig pleje, medicinske sociale tjenester, støtte til medicin, brug af medicinsk udstyr og forsyninger, rådgivning, 24-timer hjemmepleje, ergo-og erhvervsterapi, diæt- og ernæringsmæssige tjenesteydelser, sprogterapi, audiologi og højteknologisk pleje;;;; 23;"HP.4";1;Udbydere af fritstående hjælpetjenester;Institutioner, som stiller specifikke hjælpetjenester direkte til rådighed for ambulante patienter. Hjælpetjenesterne foretages under opsyn fra sundhedsprofessionelle and er ikke dækket i forbindelse med en hospitalskontakt eller anden kontakt med sundhedsvæsenet.;;;;; 24;"HP.4.1";2;Udbydere af transport og akutredning;"Aktører som primært beskæftiger sig med transport af patienter i tilfælde af nødsituationer i hjemmet eller på gaden samt i tilfælde af sygdom som en del af behandlingsprocessen. Ambulancekøretøjer er normalt udstyret med redningsudstyr, der betjenes af medicinsk uddannet personale ";"Ambulancetjenester herunder også i helikopter, patienttransport som er relateret til en specifik lægetjeneste såsom transplantologi. ";;"Transport af organer/kropsvæsker eller andre medicinske produkter, der behandles som mellemprodukt i hele behandlingsprocessen. ";; 25;"HP.4.2";2;Medicinske og diagnostiske laboratorier;"Aktører som leverer analytiske eller diagnostiske tjenester herunder analyse af væske eller genetiske tests direkte til ambulante patienter med eller uden en henvisning fra praktiserende læge. ";"Røntgen laboratorier, medicinske/kliniske laboratorier, medicinske patologiske laboratorier, medicinske retsmedicinske laboratorier, genomdatabank. ";;Blod og organbanker.;; 26;"HP.4.9";2;Andre udbydere af hjælpetjenester;"Andre aktører af hjælpetjenester som ikke er nævnte af dem nævnt ovenfor. ";"Tjenester til høretest, overvågning af pacemaker, evaluering af fysisk kondition. ";;;; 27;"HP.5";1;Apoteker og detailhandlere;Specialiseret aktører, hvis primære aktivitet er salg af medicinske artikler til offentligheden beregnet til forbrug og anvendelse af enkeltpersoner eller i husstanden herunder udstyr og reparation i kombination med salg.;;;;; 28;"HP.5.1";2;Apoteker;Aktører, som primært sælger både receptmedicin samt håndkøbsmedicin til befolkning. Apoteker operer under licens af nationalt farmaceutisk tilsyn. Normalt skal enten ejeren af et apotek eller dets ansatte være registreret farmaceut.;;;Supermarkeder;; 29;"HP.5.2";2;Detailhandlere og andre udbydere af medicinske goder og hjælpemidler;"Aktører som primært sælger medicinske goder og udstyr til offentligheden til individuelt brug eller til husholdningen. ";"Høreapparater, briller, kontaktlinser, proteser, kørestole, ortopædiske sko. ";;;; 30;"HP.5.9";2;Alle øvrige udbydere af lægemidler og medicinske goder;"Alle andre udbydere af lægemidler og medicinske goder som sælges til offentligheden til individuelt forbrug eller forbrug i husholdningen som ikke er nævnt andet sted. ";;;;; 31;"HP.6";1;Aktører indenfor sundhedsfremme og forebyggelse;"Organisationer som primært leverer kollektive forebyggelsesprogrammer og kampagner for specifikke grupper af individer eller for hele befolkningen. ";"Sygdomsovervågning, sundhedsfremmende instanser, lokale sundhedsmyndigheder osv. ";;;; 32;"HP.7";1;Sundhedsmyndigheder og sygeforsikringsselskaber;"Institutioner, som primært er beskæftiget med regulering af aktiviteter inden for sundhed og den generelle administration heraf. ";;;;; 33;"HP.7.1";2;Offentlige sundhedsmyndigheder;"Offentlig administration (undtagen social sikring), der primært beskæftiger sig med formulering og administration af regerings sundhedspolitik, administration af sundhedsfinansiering og fastsættelse og håndhævelse af standarder for medicinsk og paramedicinsk personale og for hospitaler, klinikker osv. herunder regulering og tilladelse til udbydere af sundhedsydelser. ";"Sundhedsafdelinger i regionale og kommunale myndigheder, sundhedsministeriets statistiske institutter og offentlige registre over sundhedsudbydere. ";;"Institutioner, der administrer befolkningsbaserede sundhedsregistre. ";; 34;"HP.7.2";2;Sociale sygesikringsselskaber;"Sociale sygesikringsselskaber, der varetager administration af sociale sygesikringsordninger. Sygekasser kan også varetage administration af arbejdsgivers sygesikringsordninger, som ikke tilbydes af regeringen. Ikke relevant for Danmark. Danmark har tidligere haft sygekasser men disse blev afskaffet i 1973. ";;;;; 35;"HP.7.3";2;Private sygeforsikringsselskaber;Private forsikringsselskaber som tilbyder flere typer af sundhedsforsikringer.;;;;; 36;"HP.7.9";2;Andre administrationsselskaber;Organisationer eller administrative enheder som ikke kan klassificeres inden for overstående kategorier.;;;;; 37;"HP.8";1;Resten af økonomien;"Består af husholdning og andre industrier som anses som værende sekundærer udbydere af sundhed. ";;;;; 38;"HP.8.1";2;Husholdninger;"Består af private husholdninger som leverer hjemmepleje til pårørende. ";;;"Ubetalt pleje ";; 39;"HP.8.2";2;Alle andre sekundære sundhedsaktører;"Organisationer som tilbyder sundhedstjenester som en biaktivitet f.eks. bedriftsundhedsydelser leveret i virksomheder, udbydere af social pleje med lejlighedsvis sundhedsydelser. ";"Patient transport, supermarkeder som sælge håndkøbsmedicin. ";;;; 40;"HP.8.9";2;"Alle andre aktører (i.a.n) ";"Aktører som er udenfor sundhedsaktører universet og ikke tilbyder sundhedsgoder eller tjenester, men som er specialiseret i sundhedsrelaterede aktiviteter såsom dem inden sundhedsrelaterede sociale udgifter og sundhedsfremme. ";;;;; 41;"HP.9";1;Resten af verden;Alle andre ikke-residente enheder, der leverer sundhedsvarer-og tjenester samt dem, der er involveret i sundhedsrelaterede aktiviteter,;;;;;