Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 1729,6 1729,6 1729,6 . . .
701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister)
701960 Valg og fravalg af skoler 0,6 0,6 0,6 . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 199,5 199,5 199,5 . . .
702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 . . .
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 . . .
702559 Udsatte lejere 17,2 17,2 17,2 . . .
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 213,0 213,0 213,0 . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 0,5 0,5 0,5 . . .
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 503,0 503,0 503,0 . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . 1185,1 1185,1 1185,1
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,6 0,6 0,6 . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 103,1 103,1 103,1 . . .
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 407,3 407,3 407,3 . . .
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1,4 1,4 1,4 . . .
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1,7 1,7 1,7 . . .
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 289,2 289,2 289,2 . . .
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,7 4,7 . . .
703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 2,8 2,8 2,8 . . .
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 4,7 4,7 4,7 . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 11,5 11,5 11,5 . . .
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 46,4 46,4 46,4 . . .
703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 11,1 11,1 11,1 . . .
703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 183,3 183,3 183,3 . . .
703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 180,5 180,5 180,5 . . .
703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 5,4 5,4 5,4 . . .
703880 Evaluering af Natteravnene 0,5 0,5 0,5 . . .
703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 53,1 53,1 53,1 . . .
704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 11,7 11,7 11,7 . . .
704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1,2 1,2 1,2 . . .
704166 Evaluering af Natteravnene 0,1 0,1 0,1 . . .
704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 4,1 4,1 4,1 . . .
704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 75,1 75,1 75,1 . . .
704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 38,4 38,4 38,4 . . .
704292 Unge, uddannelse og helbred 1150,3 1150,3 1150,3 . . .
704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 20,7 20,7 20,7 . . .
704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 155,3 155,3 155,3 . . .
704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 120,3 120,3 120,3 . . .
704633 Effects of Training 2 109,6 109,6 109,6 . . .
704634 Tilfredshedsanalyser 119,6 119,6 119,6 . . .
704678 Registeranalyse epilepsi patienter 350,9 350,9 350,9 . . .
704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 134,2 134,2 134,2 . . .
704816 Effekter og økonomi af MST 47,5 47,5 47,5 . . .
704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 194,6 194,6 194,6 . . .
705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 57,8 57,8 57,8 . . .
705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 221,4 221,4 221,4 . . .
705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 0,3 0,3 0,3 . . .
705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 187,5 187,5 187,5 . . .
706070 Nedrivning af huse 622,8 622,8 622,8 . . .
706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 249,0 249,0 249,0 . . .
706184 Dynamic Residential Sorting 1018,8 1018,8 1018,8 . . .
706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme 1510,7 1510,7 1510,7 . . .
706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 24,2 24,2 24,2 . . .
706573 Evaluering af ”Tidlig indsats – livslang effekt” 2,2 2,2 2,2 . . .
706592 Unges uddannelse og helbred 2 . . . 238,0 238,0 238,0
706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet 187,9 187,9 187,9 . . .
706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 494,7 494,7 494,7 . . .
706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje 133,6 133,6 133,6 . . .
707892 Omkostninger ved børneblindhed 16,6 16,6 16,6 . . .
707893 Sammenhæng mellem funktionsevne og omkostninger 1,1 1,1 1,1 . . .
All 11252 11252 11252 1423,1 1423,1 1423,1Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title . . . 12,2 12,2 12,2
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark 1,8 1,8 1,8 . . .
702569 Fælles database 61,2 61,2 61,2 . . .
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 9,6 9,6 9,6 . . .
All 72,6 72,6 72,6 12,2 12,2 12,2Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 411,0 392,4 392,4 . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 7,8 7,8 7,8 . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,2 3,2 . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 2386,3 2386,3 2386,3 . . .
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5,1 5,1 5,1 . . .
703617 Finasteride 32,5 32,5 32,5 . . .
704682 Finasteride and Male Breast Cancer 45,0 45,0 45,0 . . .
704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 47,1 47,1 47,1 . . .
704831 Arcoxia 0,2 0,2 0,2 . . .
704990 SIFs Projektdatabase . . . 2921,4 2958,2 3051,6
705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark 0,2 0,2 0,2 . . .
705861 Den seksuelle livskvalitet blandt kroniske smertepatienter i Danmark 0,0 0,0 0,0 . . .
705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5,6 5,6 5,6 . . .
705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 0,9 0,9 0,9 . . .
705931 Livet med en hjertesygdom 7,9 7,9 7,9 . . .
705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 4,9 4,9 4,9 . . .
705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 33,3 33,3 33,3 . . .
705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 43,3 43,3 43,3 . . .
706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 7,0 7,0 7,0 . . .
706054 Nordisk registerstudie til kortlægning af patienter med moderat til svær astma 653,3 653,3 653,3 . . .
706068 Databasen Børns sundhed . . . 46,2 46,2 46,2
706085 DenHeart 92,1 92,1 92,1 . . .
706086 Sygdomsbyrden ved Parkinsons sygdom i Danmark 0,4 0,4 0,4 . . .
706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel . . . 59,0 59,2 59,3
706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5,5 5,5 5,5 . . .
706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse 8,8 8,8 8,8 . . .
706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom 1,0 1,0 1,0 . . .
706330 Trivsel på Trods . . . 37,0 37,0 38,1
706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 39,3 39,3 39,3 . . .
706433 Medicinforbrug blandt kroniske smertepatienter i Danmark . . . 0,7 0,7 0,7
706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 0,0 0,0 0,0 . . .
706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 4,0 4,0 4,0 . . .
706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) . . . 3053,5 976,2 976,2
706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening 32,6 32,6 32,6 . . .
706545 Social ulighed i ulykker og vold 18,4 18,4 18,4 . . .
706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 26,2 26,2 26,2 . . .
706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 131,5 131,5 131,5 . . .
706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper 0,1 0,1 0,1 . . .
706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom 193,6 193,6 193,6 . . .
706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 . . . 65,6 65,6 65,6
706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark 66,9 66,9 66,9 . . .
706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. 0,5 0,5 0,5 . . .
706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study 1258,5 1258,5 1258,5 . . .
706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. 8,8 8,8 8,8 . . .
706900 Langtidseffekterne af rygestop intervention i Danmark 0,0 0,0 0,0 . . .
706958 The health of the 1% - inequality in mortality among the rich in Denmark from 2001 to 2016 83,0 83,0 83,0 . . .
707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients 0,5 0,5 0,5 . . .
707039 Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger – status og udvikling 29,5 29,5 29,5 . . .
707047 Mentalt helbred, risikoadfærd og uddannelse 0,6 0,6 0,6 . . .
707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study 38,0 38,0 38,0 . . .
707059 Multisygdom . . . 39,3 39,3 39,3
707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination . . . 125,4 126,2 126,2
707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 0,4 0,4 0,4 . . .
707215 Relationship between alcohol screening scores on CAGE-Copenhagen and alcohol related morbidity and mortality. . . . 3,6 3,6 3,6
707290 Ældrebefolkningens Sundhedstilstand 0,2 0,2 0,2 . . .
707291 Potential adverse events of HPV vaccination among Nordic girls and boys: Influence on educational attainment? . . . 230,1 230,1 230,1
707322 Undersøgelse af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted . . . 1589,7 1230,3 1230,2
707328 Spiseforstyrrelser i Danmark – risikoadfærd, forekomst og psykosocial trivsel 5,9 5,9 5,9 . . .
707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). . . . 385,3 385,3 385,3
707361 Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2017 og udviklingen siden 2010 13,8 13,8 13,8 . . .
707420 Kostkvalitet, kødindtag og sundhed 0,2 0,2 0,2 . . .
707474 Brug af spørgeskemadata til undersøgelse af om propensity score metoder kan balancere umålte variable i register-baserede studier 1,6 1,6 1,6 . . .
707499 Ungdomslivet med en hjertesygdom. 0,1 0,1 0,1 . . .
707510 Sundhed og trivsel blandt unge på gymnasiale uddannelser . . . 8,6 8,6 8,6
707609 Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark . . . 2696,3 2965,0 3453,2
707635 Unges søvnvaner 0,5 0,5 0,5 . . .
707658 Mental sundhed blandt unge i Danmark 13,0 13,0 13,0 . . .
707665 Spørgeskemabaseret sundhedsprofil: Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes. 5,1 5,1 5,1 . . .
707716 CARDIAC REHABILITATION REFERRAL FOR HEART FAILURE IN DENMARK: A REGISTRY-BASED ANALYSIS OF TRENDS AND PREDICTORS . . . 1,4 1,4 1,4
707717 Female infertility and multiple sclerosis . . . 12,6 12,6 12,6
707743 Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne . . . 40,6 40,6 40,6
707759 Evaluering af Novavís behandlingstilbud . . . 5,8 5,8 5,8
707812 Development and validation of a pediatric morbidity score . . . 9,9 9,9 9,9
707891 Den ældre skrøbelige patient og dens omgivelser . . . 392,5 392,5 392,5
707924 Evaluering af kurset ”Lær at tackle angst og depression blandt unge”. 10,4 10,4 10,4 . . .
707967 Forekomst og socio-demografisk fordeling af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge . . . 39,9 41,7 41,9
707985 Sammenhængene mellem pesticider i drikkevand og maligne blodsygdomme og fødselsudfald. 582,4 582,4 582,4 . . .
708003 SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLFORBRUG OG SELVMORD OG DØDSULYKKER BLANDT UNGE I DANMARK . . . 63,6 63,6 63,6
708067 Betydning af boligforhold og indeklima for folkesundheden . . . 55,9 55,9 56,0
708068 Mental sundhed blandt børn og unge i region Syddanmark 4,8 4,8 4,8 . . .
708126 Implementering og afprøvning af PUF-programmet i den kommunale sundhedspleje 0,4 0,4 0,4 . . .
708187 Betydningen af COVID-19 krisen og pludselig arbejdsløshed på mental sundhed i Danmark . . . 96,5 96,5 96,5
708248 Betydningen af risikofaktorer for sygelighed og dødelighed i Danmark 132,8 132,8 141,4 . . .
708267 Childhood poverty and long-term health consequences . . . 646,6 653,6 653,9
708270 Sundhedstilstanden blandt personer med handicap . . . 157,5 160,8 169,3
708273 Validity, reliability, and challenges of data from nationwide health surveys in Denmark. 0,6 0,6 0,6 . . .
708356 Muskel- og skeletlidelser i Danmark – Nøgletal 7,2 7,2 7,2 . . .
708366 SAMMENHÆNG MELLEM RISIKOFAKTORER BLANDT UNGE 1,3 1,3 1,3 . . .
708385 Kvantitativ evaluering af Børneliv i Sund Balance 1,4 1,4 1,4 . . .
708461 Uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og familieliv blandt unge voksne der har oplevet alvorlig sygdom hos en forælder i barndommen 11,5 11,5 11,5 . . .
708471 Sundere valg i supermarkeder 176,4 176,4 176,4 . . .
708632 Kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til personer med osteoporose: En evaluering af eksisterende indsatser og anbefalinger til fremtidig praksis . . . 2,1 2,1 2,1
708701 Ung med cerebral parese . . . 0,2 0,2 0,2
708760 Udvikling i mental sundhed blandt beskæftigede i Danmark 85,9 85,9 85,9 . . .
708854 Skolebørnsundersøgelsen 2018 og 2022 . . . 69,3 69,4 69,4
708894 Komplementær og alternativ behandling blandt mennesker med kroniske smerter i Danmark . . . 1,2 1,2 1,2
708914 Børns sundhed, trivsel og udvikling fra fødsel til udskoling (DBS) . . . 50,4 51,7 52,2
709011 Long-term opioid use in Denmark . . . 22,9 27,3 28,9
709174 Risikoen for luftvejssygdomme som konsekvens af at bo tæt på husdyrbesætninger . . . 63,9 186,1 240,1
709367 KRAM . . . 3,2 3,3 3,3
709455 Sundhedsprofil for gravide . . . . . 10,1
709583 Validering af sundhedsplejedata . . . . 6,4 6,4
All 6790,9 6772,3 6780,9 12998 11014 11672Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 226,8 226,8 226,8
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer (2021-DCRC-0068)
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger (2019-DCRC-0025) 24,4 24,4 24,4
All 251,2 251,2 251,2Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 10,4 10,4 10,4
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 1,0 1,0 1,0
All 11,4 11,4 11,4Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 9,3 9,3 9,3 . . .
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 8,2 8,2 . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 5,1 5,1 5,1 . . .
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 322,0 322,0 322,0 . . .
703683 SBI Tryghedsundersøgelse 0,5 0,5 0,5 . . .
704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark . . . 2251,6 2222,2 2233,1
704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 486,5 486,5 486,5 . . .
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 . . .
707297 Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner 19,2 19,2 19,2 . . .
708095 Diagnoser og trafikuheld 5,8 5,8 5,8 . . .
708161 Fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? 572,3 572,3 572,3 . . .
708244 Effekten af periodisk syn på ulykkesrisikoen 197,6 197,6 197,6 . . .
708280 Forskningsprojekt Dynamisk varmeregnskab 0,0 0,0 0,0 . . .
All 1648,0 1648,0 1648,0 2251,6 2222,2 2233,1Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 10. Finansministeriet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 0,2 0,2 0,2
704418 Analyse af detailhandelsdata
704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 4,7 4,7 4,7
704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 496,5 496,5 496,5
All 501,4 501,4 501,4Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
  Aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 107,7 107,7 107,7
706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder
707971 Urogenitalt prolaps og gynækologisk cancer 452,6 452,6 452,6
708130 Register based long-term follow-up of morbidity and mortality among women with previous GDM compared with women with no previous pregnancies complicated by GDM in Denmark 7,7 7,7 8,5
All 568,0 568,0 568,8Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 132,1 132,1 132,1 . . .
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer 7,9 7,9 7,9 . . .
702669 Brystkræftscreening 47,4 47,4 47,4 . . .
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 68,1 68,1 . . .
703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 233,2 233,2 233,2 . . .
703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 42,5 42,5 42,5 . . .
703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 238,6 238,6 238,6 . . .
704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. . . . 898,8 898,8 898,8
705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study . . . 2282,5 2283,2 2284,8
705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 0,6 0,6 0,6 . . .
706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 19,7 19,7 19,7 . . .
706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser 8,2 8,2 8,2 . . .
707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral 12,4 12,4 12,4 . . .
707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 0,8 0,8 0,8 . . .
707850 Environmental Exposures and Health . . . 585,8 584,9 586,1
707969 Nordic Helicobacter Pylori Eradication Project (NordHePEP) . . . 803,3 882,4 974,6
708066 Brug af kondom til behandling af celleforandringer (CIN) på livmoderhalsen 0,4 0,4 0,4 . . .
708368 Copenhagen Ultrafine Particles and Health (COUPH) . . . 86,6 86,6 86,6
All 811,8 811,8 811,8 4657,1 4736,0 4831,0Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 2,9 2,9 2,9
702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 124,6 124,6 124,6
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 26,9 26,9 26,9
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 68,9 68,9 68,9
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,9 0,9 0,9
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 32,5 32,5 32,5
706535 Hvad betyder social position, sociale relationer og psykisk velbefindende 0,0 0,0 0,0
All 256,7 256,7 256,7Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Epidemiologisk Forskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 11,1 11,1 11,1 . . .
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 10,1 10,1 10,1 . . .
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . 811,4 811,1 811,4
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika? 23,8 23,8 23,8 . . .
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 0,6 0,6 0,6 . . .
702923 Sammenhæng mellem almen praksis, patienterne og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet 5,4 5,4 5,4 . . .
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling . . . 114,5 115,4 115,5
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 17,4 17,4 17,4 . . .
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 58,3 58,3 58,3 . . .
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 30,3 30,3 30,3 . . .
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 279,8 279,8 279,8 . . .
704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 8,9 8,9 8,9 . . .
704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 1433,7 1433,7 1433,7 . . .
705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 2,3 2,3 2,3 . . .
705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD 2,6 2,6 2,6 . . .
706117 Reproductive history and subsequent morbidity . . . 3536,7 3537,1 3536,8
706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark 29,5 29,5 29,5 . . .
706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study . . . 1945,9 1807,7 1715,1
706568 Allergi og astma og komorbiditet 786,6 786,6 786,6 . . .
706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed . . . 193,8 193,8 .
706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases . . . 258,6 258,6 258,6
707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling . . . 1310,1 1310,1 1310,1
707672 Socioøkonomiske effekter ved spinalkirurgi, og korrelation med patientrapporteret effekter 484,1 484,1 484,1 . . .
707941 Prædiktorer for skolegang og karaktergennemsnit hos børn med hovedtraumer gennem de sidste 30 år – et landsdækkende kohortestudie . . . 110,0 110,0 110,0
708148 Vaccination granulomas in Denmark 2009-2020: Risk factors and prognosis . . . 60,0 60,0 60,0
708220 Kardiotoksicitet ved endokrin behandling med aromatasehæmmere hos kvinder med brystkræft . . . 77,4 77,4 77,5
708445 Thiazider og risikoen for udvikling af lavt saltindhold i blodet . . . 874,8 919,3 969,9
709351 Effectiveness and safety of novel drugs for heart failure: a register-based cohort study . . . . 62,2 94,1
All 3186,8 3186,8 3186,8 9293,2 9262,7 9059,1Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title . . . 1,7 1,7 1,7
702405 Metropolit-projektet
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 2,7 2,7 2,7 . . .
702475 Forbyggelse i kommunerne 1046,1 1046,1 1046,1 . . .
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark . . . 122,5 122,5 122,5
702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår . . . 39,7 39,9 40,0
702855 Inter99 49,7 49,7 49,7 . . .
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 2,1 2,1 2,1 . . .
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 0,1 0,1 0,1 . . .
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 308,4 308,4 308,4 . . .
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 176,8 176,8 176,8 . . .
704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 10,7 10,7 10,7 . . .
704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 0,4 0,4 0,4 . . .
706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 284,7 284,7 284,7 . . .
706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden 13,7 13,7 13,7 . . .
706212 FCFS Projektdatabase . . . 2679,5 3146,8 2623,9
706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 1,0 1,0 1,0 . . .
706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences . . . 1069,1 1069,1 1069,1
706376 To be or not to be (at the diabetes outpatient clinic) 0,1 0,1 0,1 . . .
706558 Sundhedsprofilen . . . 348,7 348,8 349,1
706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study . . . 13,3 13,5 13,5
706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases 17,3 17,3 17,3 . . .
706847 Ændringer i støtte til en slutdato for rygning og øgede tobaksafgifter fra 2013 til 2017 i Region Hovedstaden 0,6 0,6 0,6 . . .
706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen 4,8 4,8 4,8 . . .
706877 Byrden af allergiske sygdomme 414,7 414,7 414,7 . . .
706878 Thyroideafunktion og risiko for morbiditet og mortalitet. 0,3 0,3 0,3 . . .
706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer . . . 149,7 149,7 149,7
706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 2,0 2,0 2,0 . . .
706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. . . . 47,0 47,0 47,0
706968 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 1. 68,7 68,7 68,7 . . .
706974 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 2. 9,7 9,7 9,7 . . .
707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling 38,4 38,4 38,4 . . .
707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. 25,0 25,0 25,0 . . .
707231 Ensomhed og søvnproblemer 0,0 0,0 0,0 . . .
707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis . . . 813,2 813,2 813,2
707343 Aktiv patientstøtte – hele Danmark . . . 1,9 1,9 1,9
707385 RESULT, Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde 0,0 0,0 0,0 . . .
707487 Hormon substitution og depression 580,8 580,8 580,8 . . .
707504 Kropsstørrelse gennem livet og sundhed . . . 479,7 642,0 713,4
707585 Aktiv patientstøtte – udebliver analyse 2,8 2,8 2,8 . . .
707598 Risk factors for developing Charcot foot and the consequences of the disease 14,4 14,4 14,4 . . .
707600 Effekt og sikkerhed af forebyggende blodfortyndende behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark. 7,2 7,2 7,2 . . .
707664 Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. 18,5 18,5 18,5 . . .
707687 Biodiversity and risk of chronic inflammatory diseases 37,9 37,9 37,9 . . .
707727 A cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries 267,9 267,9 267,9 . . .
707731 Sammenhæng mellem kommunal rehabilitering og hhv. arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsydelser 24,4 24,4 24,4 . . .
707838 The Bispebjerg Acute Cohort Study I . . . 3099,6 3140,8 3150,4
707851 Effekt og sikkerhed af behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark . . . 594,1 594,1 594,2
707900 Risikofaktorer, prognoser og effekt af behandling af kronisk inflammatorisk sygdom i Danmark . . . 1213,3 1213,5 1213,5
707913 Nye perspektiver på farmakologisk behandling af mental sygdom. . . . 5444,0 5481,3 5409,5
707961 Consequences of celiac disease . . . 799,6 799,6 799,6
708022 Mønstre i rehabiliteringshenvisninger. . . . 676,3 676,3 676,3
708125 Do antiviral drugs protect from multiple sclerosis? 484,6 484,6 484,6 . . .
708198 Treatment patterns and outcome among patients with (familial) hypercholesterolemia . . . 2405,1 2776,9 4040,7
708222 Tramadol and other opioids – rational use and safety 430,9 430,9 430,9 . . .
708249 Characterizing food environments – Public health perspectives . . . 0,3 0,4 0,4
708282 Evaluering af effekten af jodberigelse på atrieflimren og behandling af thyroideasygdomme 1081,1 1081,1 1081,1 . . .
708303 TransformCF . . . 1832,2 1868,8 1752,6
708437 Baricitinib - utility, safety and effect . . . 107,5 94,3 76,9
708480 Palliativ Case-Management af Gastrointestinal Cancer . . . 29,7 29,7 29,7
708516 A family study: mental disorders in first degree relatives of patients with self-disorders . . . 0,2 0,3 0,3
708601 Behandlingsmønstre, karakteristika, risikofaktorer og prognose hos patienter med kræft i Danmark . . . 1098,5 1098,5 1098,5
708688 Mavetarmsygdom i Danmark, risikofaktorer, prognose, konsekvenser og effekt af behandling . . . 1394,1 1579,8 1609,9
708762 Lungesygdom i Danmark og Norge, risikofaktorer, prognose og effekt af behandling . . . 977,5 1072,7 1094,2
708764 MuLighed: Multisygdom, livskvalitet og lighed i sundhedsvæsnet . . . 32,9 32,9 32,9
708798 Forekomst, risikofaktorer, behandling og konsekvenser af allergiske sygdomme og lungesygdomme. . . . 340,5 340,5 340,5
709001 Socio-demografics, diseases, medicine and function of citizens in connection with the Danish Social Medicine Speciality - and their predictors of labour marked affiliation . . . 8,2 8,3 93,4
709052 ACL injuries in Denmark from 2000-2018: A nationwide cohort study . . . 116,2 116,2 116,2
All 5428,4 5428,4 5428,4 25936 27321 28074Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 138,6 138,6 138,6 . . .
701904 HK's medlemsspejl
706542 Danske lønmodtageres jobkvalitet 10,4 10,4 10,4 . . .
707442 Arbejdsmarkedsudvikling . . . 305,7 305,7 305,7
All 149,0 149,0 149,0 305,7 305,7 305,7Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 8,5 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
All 8,5 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 18,8 18,8 18,8 . . .
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune 0,8 0,8 0,8 . . .
702992 Folkeskolen som skaber af social kapital . . . 7753,7 7754,4 7807,3
703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 10,2 10,2 10,2 . . .
703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 1,8 1,8 1,8 . . .
703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 1,1 1,1 1,1 . . .
704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 1,4 1,4 1,4 . . .
704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter . . . 1816,5 1816,5 1816,5
704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE . . . 1159,2 1160,0 1160,0
704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb . . . 12,2 12,2 12,2
704512 Elevinddragelse 1,7 1,7 1,7 . . .
704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 0,0 0,0 0,0 . . .
704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 0,4 0,4 0,4 . . .
704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring . . . 116,7 116,7 116,7
707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred 139,0 139,0 139,0 . . .
707395 Neighborhood Characteristics . . . 14,9 14,9 14,9
707569 The Effects of Danish Citizenship on Immigrant Integration in Denmark . . . 153,6 160,9 167,0
707606 Konsekvenser af brugerbetaling for indvandreres helbred og brug af offentlige ydelser 128,8 128,8 128,8 . . .
707739 Why are some groups more violent? 338,8 338,8 338,8 . . .
707827 Wealth Trajectories and Political Behavior . . . 946,7 950,4 966,0
708030 Jobcentrenes adfærdsmæssige respons på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-system . . . 1734,7 1734,7 1734,7
708151 Kandidater og vælgerbefolkninger ved kommunalvalgene 1993-2017 75,3 75,3 75,3 . . .
708346 Assimilation Policies and Integration Outcomes in Danish Vulnerable Neighbourhoods 714,0 714,0 714,0 . . .
708386 Ledelses-og organisationsudvikling i den offentlige sektor . . . 978,1 978,1 978,1
708478 Sociodemografiske karakteristika, psykologiske opfattelser og COVID-19 adfærd . . . 292,9 293,7 293,7
708607 Unequal treatment in Grading . . . 184,0 184,1 184,1
709473 Udvidelse af det teraputiske rum: En undersøgelse af, hvordan digitale løsninger omformer psykiatrisk behandlingspraksisser . . . 3,4 11,8 12,4
All 1432,4 1432,4 1432,4 15167 15188 15264Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 57,4 57,4 57,4
705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten
All 57,4 57,4 57,4Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 375,0 375,0 375,0 . . .
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 5,6 5,6 5,6 . . .
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 . . .
704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd . . . 8555,8 6503,1 7083,1
All 380,8 380,8 380,8 8555,8 6503,1 7083,1Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 0,0 0,0 0,0
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 250,3 250,3 250,3 . . .
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 1,3 1,3 1,3 . . .
702807 ATIS/VOV 179,3 179,3 179,3 . . .
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 26,1 26,1 26,1 . . .
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 11,3 11,3 11,3 . . .
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 369,5 369,5 369,5 . . .
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 0,1 0,1 0,1 . . .
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 64,9 64,9 64,9 . . .
703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 42,4 42,4 42,4 . . .
704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU . . . 20,2 20,2 20,2
704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) . . . 124,2 124,2 124,2
704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 0,3 0,3 0,3 . . .
704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 265,8 265,8 265,8 . . .
704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 2,2 2,2 2,2 . . .
704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . 655,3 655,3 655,3
705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema . . . 0,7 0,7 0,7
705056 Sygefraværet i Danmark . . . 977,2 977,5 977,8
705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere . . . 904,6 904,7 904,9
706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 74,5 74,5 74,5 . . .
706357 Opregningsprojekt 0,7 0,7 0,7 . . .
706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) . . . 2091,2 2091,2 2091,2
706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) . . . 217,0 217,4 217,6
706885 Smerter, sygefravær, mentale helbredsproblemer og medicinforbrug blandt erhvervsaktive i Danmark 1,0 1,0 1,0 . . .
706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? 0,4 0,4 0,4 . . .
707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) 43,2 43,2 43,2 . . .
707473 Analyse af indkomst og arbejdsmiljø. 14,0 14,0 14,0 . . .
707560 Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen 1,6 1,6 1,6 . . .
707718 Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer . . . 894,2 894,2 894,2
707977 Betydning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og certificeret arbejdsmiljøledelse . . . 653,8 653,8 653,8
708291 Langtidsopfølgning af det store TTA (Tilbage Til Arbejde)-projekt 1,5 1,5 1,5 . . .
708521 NFA Projektdatabase . . . 2209,7 2210,6 2246,4
708597 Økonomisk byrde relateret til tekniske målinger af 24 timers fysisk aktivitet . . . 11,6 11,6 11,6
708695 En forskningsbaseret evaluering af restaurationslovens § 27 om eventuelle negative konsekvenser af lempelsen af restaurationsloven for beskæftigede unge under 18 år 0,3 0,3 0,3 . . .
708824 Dansk Arbejdstidsdatabase . . . 221,5 250,7 280,8
708955 Beskyttende faktorer og risikofaktorer i det ergonomiske og psykosociale arbejdsmiljø for langvarigt sygefravær og dårligt helbred . . . 0,1 0,1 0,1
709042 De samfundsmæssige omkostninger ved et dårligt arbejdsmiljø . . . 2031,8 2035,7 2210,4
709112 Økonomisk evaluering af forebyggelsestiltag mod luftvejsinfektioner i daginstitutioner. . . . 47,0 47,0 47,0
709424 Skiftearbejde og helbred . . . . . 58,1
All 1350,8 1350,8 1350,8 11060 11095 11394Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 38,4 38,4 38,4 . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid
703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. . . . 4128,4 4125,3 4131,1
703419 Fremtidsstudiet 2010 . . . 34,2 34,2 34,2
704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 0,1 0,1 0,1 . . .
706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 0,2 0,2 0,2 . . .
707348 Belysning af ældres situation, adfærd og præferencer på områder af særlig betydning for livskvaliteten 0,3 0,3 0,3 . . .
708208 Ulighed i sundhed 11,5 11,5 11,5 . . .
709398 Ledighed blandt seniorer . . . 0,1 0,1 0,1
All 50,5 50,5 50,5 4162,7 4159,5 4165,4Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 38,3 38,3 38,3 . . .
702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA
702483 Profil af fire årgange hf-elever samt to årgange avu-kursister 3,0 3,0 3,0 . . .
702582 Danes Abroad 1359,8 1359,8 1359,8 . . .
702679 Læsetest i 7. klasse 0,1 0,1 0,1 . . .
702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 0,0 0,0 0,0 . . .
702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 2,2 2,2 2,2 . . .
703099 Widening participation in higher education 15,0 15,0 15,0 . . .
703207 Retention of Vocational Students in the Danish VET-system 23,6 23,6 23,6 . . .
703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 0,6 0,6 0,6 . . .
703516 Køn og læring i uddannelsessystemet 0,0 0,0 0,0 . . .
703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 611,0 611,0 611,0 . . .
703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 0,3 0,3 0,3 . . .
703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 0,5 0,5 0,5 . . .
704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 4577,8 4577,8 4577,8 . . .
704591 POPULATION til 'The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark' (704121) 149,5 149,5 149,5 . . .
707575 School Culture, Educational Transitions and Social inequality . . . 809,9 825,5 840,6
707732 Professionsbachelorers videreuddannelse til kandidater 7,2 7,2 7,2 . . .
708278 Uligheder i uddannelseskarriere: Et dynamisk livsforløbsperspektiv . . . 366,0 412,6 416,2
708612 ATEL: Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills 0,0 0,0 0,0 . . .
All 6788,8 6788,8 6788,8 1175,9 1238,1 1256,8Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 24,8 24,8 24,8
702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat
702809 Forbrugsmønster for Lithium 0,5 0,5 0,5
702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 0,9 0,9 0,9
702978 Sikkerhed ved brug af gigtmidler af typen NSAID 74,3 74,3 74,3
703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 44,4 44,4 44,4
703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 16,7 16,7 16,7
703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 319,1 . .
703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 38,8 38,8 38,8
703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 12,5 12,5 12,5
703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark 0,0 0,0 0,0
703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 54,9 54,9 54,9
704067 First trimester exposure to methylphenidate 30,7 30,7 30,7
704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 76,2 76,2 76,2
704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 1,0 1,0 1,0
All 695,0 375,8 375,8Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 1,6 1,6 1,6 . . .
702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel
702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 120,6 120,6 120,6 . . .
703003 Evaluering af Ny Regulering 0,3 0,3 0,3 . . .
703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) . . . 11,4 11,4 11,4
703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 1,6 1,6 1,6 . . .
703765 Etnicitet og småbørnsmad 0,0 0,0 0,0 . . .
703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 2,3 2,3 2,3 . . .
703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 0,9 0,9 0,9 . . .
703859 Skolemadpakke Projektet 0,0 0,0 0,0 . . .
703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 70,7 70,7 70,7 . . .
704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 0,0 0,0 0,0 . . .
704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 14,0 14,0 14,0 . . .
704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 1,2 1,2 1,2 . . .
704909 Social bias in the effect of the tax on saturated fat 0,0 0,0 0,0 . . .
705816 Big Data by Security 117,1 117,1 117,1 . . .
705918 Food in Turbulent Times (FiTT) 0,3 0,3 0,3 . . .
705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget . . . 11,8 11,8 11,8
706938 Konsekvenser af aldring på fødevareadfærd . . . 75,7 75,7 75,7
707078 Analysing changes in the productive conditions for European farmers 1,7 1,7 1,7 . . .
707280 Personlige kostanbefalinger for personer der lever med kronisk livsstilsrelateret sygdom . . . 66,6 66,8 66,9
707746 Tættere på klimatilpasningens samlede effekter 364,4 364,4 364,4 . . .
708404 KU Kæledyr 2021 . . . 7,1 7,2 7,2
All 696,7 696,7 696,7 172,6 172,8 172,9Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 109,2 109,2 109,2
700788 Styret fertilitet
702719 Rekruttering til AAU 56,6 56,6 56,6
702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 0,7 0,7 0,7
703011 Findes der woorking poors i Danmark 0,9 0,9 0,9
703050 Ulighed i sundhed blandt børn 2,5 2,5 2,5
703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 2,1 2,1 2,1
703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 0,5 0,5 0,5
704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 135,4 135,4 135,4
704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 0,4 0,4 0,4
708206 Drug Offenders and their sanctions from 2013 to 2019 – a study of Danish register data 30,5 30,5 30,5
All 338,8 338,8 338,8Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 34,7 34,7 34,7
702508 Danske kvinders abortmønster fra 1981-2001 udvikling og årsagsfaktorer. En kohorteundersøgelse af kvinder født fra 1961.
703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 192,1 192,1 192,1
706009 En tværsnitsundersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt sygdomsramte personer er medlem af en patientforening 0,1 0,1 0,1
706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology 918,7 918,7 918,7
All 1145,6 1145,6 1145,6Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 7,3 7,3 7,3 . . .
701928 Forebygger antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin død og selvmord
701969 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme 0,4 0,4 0,4 . . .
702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 525,9 525,9 525,9 . . .
702628 Fertilitet ved psykiatrisk sygdom 0,1 0,1 0,1 . . .
702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 16,1 16,1 16,1 . . .
702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 239,0 239,0 239,0 . . .
703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 0,3 0,3 0,3 . . .
703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 0,0 0,0 0,0 . . .
703495 Tidlig intervention ved affektive lidelser (TIA-forsøget) 0,0 0,0 0,0 . . .
704265 Lithium and chronic kidney disease 461,6 461,6 461,6 . . .
704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 281,3 281,3 281,3 . . .
706220 Register wide association study (R-VAS). . . . 3659,6 3663,2 3663,4
707352 Psychosocial functioning, psychiatric and somatic disorders and life expectancy in unaffected siblings 431,4 431,4 431,4 . . .
708050 En undersøgelse af Behandlingsordningen 8,0 8,0 8,0 . . .
All 1971,5 1971,5 1971,5 3659,6 3663,2 3663,4Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 13,7 13,7 13,7
702670 Employment and wages among Ph.D.'s - Overflyttet til 706146
702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers - Overflyttet til 706147 93,7 93,7 93,7
703710 Evaluering af Videnpilotordningen - Overflyttet til 706151 80,5 80,5 80,5
703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 262,2 262,2 262,2
704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets - Overflyttet til 706149 86,7 86,7 86,7
704085 Inter-Enterprise Relations (702101) - Overflyttet til 706150 0,5 0,5 0,5
704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer - Overflyttet til 706143 50,0 50,0 50,0
704783 Entrepreneurial Careers - Overflyttet til 706152 473,4 473,4 473,4
All 1060,7 1060,7 1060,7Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 44. PLS RAMBØLL Management A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 31,5 31,5 31,5 . . .
704089 Evaluering af nationale tests
704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud 0,1 0,1 0,1 . . .
704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 387,0 387,0 387,0 . . .
707325 Deskriptiv analyse af anbragte børn og unges trivsel 2018 0,2 0,2 0,2 . . .
707588 Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt evaluering af delvist lukkede institutioner 331,4 331,4 331,4 . . .
707621 Evaluering af indsatsen ”Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD” 0,3 0,3 0,3 . . .
707792 Kommunaløkonomiske omkostninger ved trafikuheld i Aalborg Kommune 22,8 22,8 22,8 . . .
707841 Det specialiserede område i Odense Kommune og andre danske kommuner 108,0 108,0 108,0 . . .
707855 Evaluering af Sundhedsplejersker styrker Integration 1,9 1,9 1,9 . . .
708001 Evaluering af projekt ”Frikommuneforsøg i det nordjyske frikommunenetværk” 148,5 148,5 148,5 . . .
708157 Vejen til job gennem styrket praktikforløb 0,1 0,1 0,1 . . .
708233 Undersøgelse af konsekvenser af fattigdom set fra et børne- og ungeperspektiv 248,7 248,7 248,7 . . .
708397 Betydningen af uddannet personale på socialområdet 27,1 27,1 27,1 . . .
708493 Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet 0,3 0,3 0,3 . . .
708580 Dimittendanalyse af samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og efter/videreuddannelser 18,2 18,2 18,2 . . .
708609 Modning af Modificeret ACT – indsats til borgere med komplekse problemstillinger 1,8 1,8 1,8 . . .
708850 Muligheder for rekruttering af SOSU-elever 3,6 3,6 3,6 . . .
709241 Evaluering af Play@Heart 62,6 62,6 62,6 . . .
709480 Effektevaluering af Turbovækst . . . . 0,3 0,3
709490 SygtStærk . . . 9,7 12,2 27,4
All 1394,1 1394,1 1394,1 9,7 12,4 27,7Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title . . . 99,2 99,3 99,4
702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel
703773 Disorders of sex development 4,9 4,9 4,9 . . .
704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 23,1 23,1 23,1 . . .
704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 19,5 19,5 19,5 . . .
704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 29,9 29,9 29,9 . . .
704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 1350,6 1350,6 1350,6 . . .
705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 109,4 109,4 109,4 . . .
705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 3,8 3,8 3,8 . . .
706939 Hypoparathyroidisme i Danmark – Socioøkonomisk status, fertilitet og dødsårsager 0,7 0,7 0,7 . . .
707315 BMD ved fraktur hos patienter med diabetes sammenlignet med hos raske . . . 66,7 66,7 66,8
707623 Cushing’s Syndrome - Socio-economic consequences before and after surgery 9,1 9,1 9,1 . . .
708039 Epidemiologien for adrenogenitalt syndrom og 45,X/46,XY mosaicisme . . . 38,2 37,1 37,1
708193 Melatoninforbrug og frakturer i Danmark 32,1 32,1 32,1 . . .
708503 Testosteron substitution hos hypogonade mænd efter testikelkræftbehandling . . . 5,9 5,7 5,2
All 1583,4 1583,4 1583,4 210,0 208,8 208,5Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar
GB GB GB
Projekt title 0,9 0,9 0,9
703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune
All 0,9 0,9 0,9Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 48. Epinion A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 0,2 0,2 0,2 . . .
702515 Videnregnskab for Ingeniørhøjskolen i Århus
702708 Forældrebaggrund i Næstved kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
702709 Frafald på ungdoms-uddannelser i Favrskov kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 0,3 0,3 0,3 . . .
702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 0,2 0,2 0,2 . . .
702756 Elevprognoser i Tønder og Esbjerg Kommuner 0,2 0,2 0,2 . . .
702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 0,1 0,1 0,1 . . .
702759 Pendleranalyse for Tønder og Århus kommuner 0,0 0,0 0,0 . . .
702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 11,5 11,5 11,5 . . .
703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 0,1 0,1 0,1 . . .
703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,1 0,1 0,1 . . .
703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 0,1 0,1 0,1 . . .
703371 Skolernes sociale profil i Holbæk Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 0,1 0,1 0,1 . . .
703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 0,2 0,2 0,2 . . .
703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området 0,1 0,1 0,1 . . .
703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 0,6 0,6 0,6 . . .
703684 Sociale profiler Herlev Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 34,9 34,9 34,9 . . .
703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 0,2 0,2 0,2 . . .
703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 18,7 18,7 18,7 . . .
703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 1,1 1,1 1,1 . . .
703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
703962 Skolernes sociale profil i Brønderslev Kommun 0,0 0,0 0,0 . . .
704109 Beskæftigelseskarriere for personer med læsevanskeligheder 39,3 39,3 39,3 . . .
704190 Grønlandsk fødte i Danmark - uddannelse og arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 . . .
704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 2,3 2,3 2,3 . . .
704679 Vision for den fremskudte ungeindsats i Haderslev Kommune. 0,1 0,1 0,1 . . .
704826 Effekten af forberedende aktiviteter 0,0 0,0 0,0 . . .
704931 Til- og fraflyttere Ringkøbing-Skjern Kommune 16,6 16,6 16,6 . . .
704932 Internationale medarbejdere i Region Midtjylland 1,6 1,6 1,6 . . .
705094 Opgave for Privatskoleforeningen 3,9 3,9 3,9 . . .
705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 0,2 0,2 0,2 . . .
705959 Samfundsmæssig deltagelse blandt tidligere efterskoleelever 0,0 0,0 0,0 . . .
706153 Dagtilbuddenes sociale profil i Billund Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
706221 Henvisningsanalyse for gymnasier 0,0 0,0 0,0 . . .
706243 Analyse af danske virksomheders anvendelse af design og værdien heraf 0,1 0,1 0,1 . . .
706251 Meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoledeltagere 1,5 1,5 1,5 . . .
706253 Studieaktivitetsundersøgelse 0,0 0,0 0,0 . . .
706291 Kortlægning af læreruddannedes mobilitet 88,4 88,4 88,4 . . .
706435 Registeranalyse af akademikernes arbejdsmarked 116,2 116,2 116,2 . . .
706692 Kommuners anvendelse af frit skolevalg og forældres valg af skole 12,9 12,9 12,9 . . .
706753 Evaluering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 1,0 1,0 1,0 . . .
706823 Afspejler privatskoler elevgrundlaget i deres lokalområde? 13,4 13,4 13,4 . . .
706842 Social profil Kolding 0,1 0,1 0,1 . . .
706944 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
706956 Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 2,8 2,8 2,8 . . .
706997 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Hjørring Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
707021 Registeranalyse af højtuddannedes branchetilknytning og ledighed 404,3 404,3 404,3 . . .
707128 Ordblindes vej gennem uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet 19,0 19,0 19,0 . . .
707236 Benchmark og Best-Practice I Kommunale Praksisser på STU-forløb 7,3 7,3 7,3 . . .
707377 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,0 0,0 0,0 . . .
707437 Geografisk Uddannelsesdækning i Region Hovedstaden 0,5 0,5 0,5 . . .
707446 Undersøgelse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler 22,0 22,0 22,0 . . .
707640 Registeranalyse af beskæftigelse blandt maskinmesteruddannede 15,0 15,0 15,0 . . .
707646 Registeranalyse af fagforeningsmedlemskab og a-kassemedlemskab blandt højtuddannede 80,6 80,6 80,6 . . .
708011 Registerundersøgelse af Jobbankens kunder 0,1 0,1 0,1 . . .
708053 Hjørring Kommune - Sociale profiler for skoler og dagtilbud 2020 0,0 0,0 0,0 . . .
708101 Evaluering af internationale udskolinger i rammeforsøg 4,7 4,7 4,7 . . .
708141 Næstved Kommune - Sociale profiler for skoler 2020 0,0 0,0 0,0 . . .
708142 Kolding Kommune - Sociale profiler for dagtilbud 2020 0,0 0,0 0,0 . . .
708458 Etablering af en ny social profil model . . . 288,5 292,8 288,7
708494 Hillerød og Frederikshavn Kommune - Sociale profiler for skoler 2022 0,0 0,0 0,0 . . .
708705 Analyse af grundskolernes karakteristika, løfte- og fastholdes evne 35,3 35,3 35,3 . . .
708885 KOT-analyser . . . 35,6 36,3 188,0
709048 Ligestilling på det akademiske arbejdsmarked 21,8 21,8 21,8 . . .
709437 Arbejdskraft og kompetencebehov i den maritime sektor . . . 454,7 538,4 538,4
All 980,0 980,0 980,0 778,8 867,4 1015,1Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 49,4 49,4 49,4 . . .
702044 Depressionsbehandling under graviditeten
702051 Effects of Reproductive Loss 2,1 2,1 2,1 . . .
702722 Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring 0,0 0,0 0,0 . . .
702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 0,4 0,4 0,4 . . .
702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 2,1 2,1 2,1 . . .
702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 46,0 46,0 46,0 . . .
702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 22,8 22,8 22,8 . . .
702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 0,1 0,1 0,1 . . .
702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 0,2 0,2 0,2 . . .
702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 24,7 24,7 24,7 . . .
703343 Screening for diabetes i almen praksis 455,0 455,0 455,0 . . .
703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 45,6 45,6 45,6 . . .
703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 2,8 2,8 2,8 . . .
703364 Stress hos gravide og barnets helbred 1054,3 1054,3 1054,3 . . .
703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 147,5 147,5 147,5 . . .
703591 Livet med diabetes 0,1 0,1 0,1 . . .
703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 3,7 3,7 3,7 . . .
703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 0,3 0,3 0,3 . . .
703911 Tjek dit helbred 1,1 1,1 1,1 . . .
703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 1,9 1,9 1,9 . . .
703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 0,3 0,3 0,3 . . .
703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 0,2 0,2 0,2 . . .
704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 5,3 5,3 5,3 . . .
704618 PDB PHAU: Projektdatabase for folkesundhedsmæssige årsagsanalyser og interventioner . . . 2192,0 2078,7 2078,7
704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 218,8 218,8 218,8 . . .
704951 Sundhedsøkonomisk evaluering af alternative mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationsstrategier i Danmark 41,3 41,3 41,3 . . .
705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 1,8 1,8 1,8 . . .
705892 Omkostningsanalyser i et screeningsprogram: Danske ADDITION data 69,1 69,1 69,1 . . .
705893 Evaluering af behandlingseffekt efter farmakologisk intervention afhængig af genotyper 6,4 6,4 6,4 . . .
705894 Cardiovascular morbidity and all-cause mortality following a high risk screening program for diabetes. 378,5 378,5 378,5 . . .
705895 Socioøkonomiske og psykosociale faktorers betydning for type 2-diabetes 40,5 40,5 40,5 . . .
705899 Effekt af screening på forekomst af diabetes, hjertekarsygdom og mortalitet samt forbrug af sundhedsydelser og medicin. 90,0 90,0 90,0 . . .
705904 HbA1C trajectories and achievement of glycaemic targets among newly diagnosed diabetes patients 0,9 0,9 0,9 . . .
705906 Influence of Family History of Diabetes on Treatment Response 0,0 0,0 0,0 . . .
705909 Patient characteristics associated with the lowest rehabilitation abilities after total hip replacement – a registry-based longitudinal cohort study 0,0 0,0 0,0 . . .
705910 Morbiditet og mortalitet hos deltagere og ikke-deltagere i Ebeltoft projektet 18,7 18,7 18,7 . . .
705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale 0,6 0,6 0,6 . . .
706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke 10,3 10,3 10,3 . . .
706093 Risk of cardiovascular disease and mortality for people with undiagnosed diabetes 1,7 1,7 1,7 . . .
706164 Hornhindesygdommen keratoconus 1,4 1,4 1,4 . . .
706198 Prædiktorer for ikke-deltagelse i ”Dit liv – din sundhed” 3,3 3,3 3,3 . . .
706235 Individuals with diabetes in Denmark 235,9 235,9 235,9 . . .
706591 Glucose tolerance og depression 1,1 1,1 1,1 . . .
706745 Omfang og konsekvenser af variation . . . 1944,6 1944,6 1944,6
706918 Risikoprofil og lægesøgning hos deltagere og ikke-deltagere i ”Dit liv – din sundhed” 0,3 0,3 0,3 . . .
706922 The Impact of Lifestyle Factors on the Success of Assisted Reproduction 0,4 0,4 0,4 . . .
706937 Prenatal exposures and risk of infertility . . . 1,6 1,6 1,6
707035 Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization 564,1 564,1 564,1 . . .
707081 Maternelle sygdomme under graviditeten og for tidlig pubertetsudvikling hos børn 91,2 91,2 91,2 . . .
707119 Evaluering af sundhedsprojekt ’Tjek dit Helbred’ 525,3 525,3 525,3 . . .
707123 Heart Skills 0,0 0,0 0,0 . . .
707255 Astma, Allergi og KOL i relation til luftforurening og luftbåren allergen belastning 485,3 485,3 485,3 . . .
707433 Evaluering af sundhedsprojekt ’Dit liv – din sundhed’ 5,9 5,9 5,9 . . .
707434 Health behavior and health care seeking behavior in adults at risk for Type 2 diabetes 4,5 4,5 4,5 . . .
707479 Prævalensen af, prædiktorer for og konsekvenser af endometriose . . . 2091,6 2328,3 2355,7
707517 Burden of disease, quality of care and adherence to antidiabetic medication in immigrants with type 2 diabetes 760,2 760,2 760,2 . . .
707823 Complex multimorbidity and healthcare pathways in general practice 1394,9 1394,9 1394,9 . . .
707842 Sammenligning af morbiditet i ikke-vestlige indvandrere i forhold til etnisk danske patienter 4,8 4,8 4,8 . . .
707880 Livsstil og hjertekarsygdom – generaliseret til den brede befolkning. 67,4 67,4 67,4 . . .
707882 A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients 1190,3 1190,3 1190,3 . . .
707953 15-års follow-up på ADDITION-studiet . . . 28,3 28,8 29,2
708035 Forekomsten af irrationelle præferencer for mammografiscreening 0,0 0,0 0,0 . . .
708467 Skolepræstationer, trivsel og psykisk helbred hos børn med langvarige sygdomme . . . 253,0 253,0 255,7
708547 Symptomer efter COVID-19-vaccination og SARS-CoV-2-infektion. . . . 64,3 65,3 65,5
708741 Barrierer for (informeret) beslutningstagning i en dansk brystkræftscreeningskontekst 0,0 0,0 0,0 . . .
All 8080,6 8080,6 8080,6 6575,3 6700,3 6730,9Diskforbrug opgjort ultimo marts 2024 - fordelt på projekt og måned

Institution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jan feb mar
GB GB GB GB GB GB
Projekt title 0,0 0,0 0,0 . . .
702061 Hypospadi og brug af Loratine
702077 Early-life predictors of cognitive function 0,4 0,4 0,4 . . .
702703 Prognose efter ny hofte 2,1 2,1 2,1 . . .
702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 113,2 113,2 113,2 . . .
702724 Prognosen for børn med hjertefejl 3,2 3,2 3,2 . . .
702729 Parkinson medicin og hjerteklapsygdom 2,3 2,3 2,3 . . .
702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 0,1 0,1 0,1 . . .
702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 62,8 62,8 62,8 . . .
702735 Børn og unge med hjertesygdomme 338,9 338,9 338,9 . . .
702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 2,0 2,0 2,0 . . .
702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis 2,4 2,4 2,4 . . .
702751 Varenicline preganancy cohort study 86,6 86,6 86,6 . . .
702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 2610,6 2610,6 2610,6 . . .
702771 SSRI and adverse effects in the offspring 29,9 29,9 29,9 . . .
702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 1,7 1,7 1,7 . . .
702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 1,7 1,7 1,7 . . .
702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 13,3 13,3 13,3 . . .
702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 0,2 0,2 0,2 . . .
703302 Univentricular hearts in Denmark 1,6 1,6 1,6 . . .
703309 Diabetes behandling og cancer risiko 46,3 46,3 46,3 . . .
703311 Denusomab global safety methodology and background rate assessment 39,6 39,6 39,6 . . .
703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 28,8 28,8 28,8 . . .
703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 334,6 334,6 334,6 . . .
703386 Risikofaktorer for udvikling af eosinofil esophagitis 0,6 0,6 0,6 . . .
703387 Statins and colorectal cancer recurrence 5,9 5,9 5,9 . . .
703390 Incident hjerteinsufficien 25,8 25,8 25,8 . . .
703391 Prognose efter rekonstruktion af forreste korsbån 4,0 4,0 4,0 . . .
703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro 4,2 4,2 4,2 . . .
703398 Metoder til at identificere nye brugere af antibiotika og astmamedici 7,2 7,2 7,2 . . .
703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 12,7 12,7 12,7 . . .
703724 Cholesterol-Lowering Drugs and advanced Prostate Cancer risk 22,5 22,5 22,5 . . .
703905 Modermærkekræft: Kroniske sygdomme og medicinsk behandlings indflydelse på overlevelse 1,0 1,0 1,0 . . .
703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 88,1 88,1 88,1 . . .
703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde . . . 102,2 97,8 104,2
703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl 114,2 114,2 114,2 . . .
703997 Psychiatric comorbidity in patients with cardiovascular 357,6 357,6 357,6 . . .
704118 Impact of incident community-acquired bacteremia on subsequent social transfers and employment status 1,5 1,5 1,5 . . .
704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 53,1 53,1 53,1 . . .
704287 Cause-specific mortality in peptic ulcer bleeding 0,5 0,5 0,5 . . .
704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 2,4 2,4 2,4 . . .
704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 0,7 0,7 0,7 . . .
704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 303,6 303,6 303,6 . . .
704748 Forbrug af antibiotika og NSAID, tidligere infektioner og autoimmune sygdomme og risikoen for udvikling af akut myeloid leukæmi (AML) - et population 1,1 1,1 1,1 . . .
704899 Genetiske faktorer, endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 0,0 0,0 0,0 . . .
705004 KEA-projektdatabase . . . 5776,0 5879,4 5894,7
705027 Socioøkonomiske faktorers betydning for behandlingsvalg og prognose ved akut myeloid leukæmi 0,6 0,6 0,6 . . .
705036 Medicinske, sociale og demografiske prædiktorer for det sygehusbaserede omkostningsniveau 183,3 183,3 183,3 . . .
705092 Mortalitet og apopleksi efter transkateter aortaklapsubstitution 13,2 13,2 13,2 . . .
705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft . . . 13,6 15,0 16,5
705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications . . . 402,3 402,3 402,3
706015 Low Back Pain and Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Venous Thromboembolism 13,0 13,0 13,0 . . .
706345 Hjertesvigt og risiko for genindlæggelse 13,5 13,5 13,5 . . .
706377 Betydningen af receptpligtig medicin og kronisk bugspytkirtelbetændelse på risikoen og prognose for bugspytkirtelkræft 5,8 5,8 5,8 . . .
706442 Myocardial Infarction and Risk of Dementia 14,1 14,1 14,1 . . .
706450 The Burden of Health Care Contacts, Medication Use, and Clinic Diagnoses Before and After HPV Vaccination 280,7 280,7 280,7 . . .
706492 Bacterial Meningitis and Risk of Dementia 3,4 3,4 3,4 . . .
706514 Prevalence, Prognosis and Societal Cost of Congenital Heart Disease 972,8 972,8 972,8 . . .
706553 Plasma Vitamin B12, Vitamin B12 Treatment and Risk of Dementia 23,3 23,3 23,3 . . .
706603 Utilization, Safety, and Effectiveness of Blood Thinning Agents (Anticoagulants) in Denmark