dk.dst 00735784-1738-48d5-bd10-aa37a912580f 20 CodeList urn:ddi:dk.dst:00735784-1738-48d5-bd10-aa37a912580f:20 dk.dst 00735784-1738-48d5-bd10-aa37a912580f 20 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2023-12-01T00:00:00","DateOnly":"2023-12-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2023-12-01"} cm:IsCurrent True cm:ContactPerson {"da":"HRS","en":"HRS"} cm:MaintenanceUnit {"da-DK":"","da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rjd Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), afsluttede uddannelser, v1:2023 Classification of education (DDU), completed educations, v1:2023 Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), afsluttede uddannelser, v1:2023 Classification of education (DDU), completed educations, v1:2023 DDU står for Den Danske Uddannelsesklassifikation og er det danske klassifikationssystem for alle uddannelser i Danmark. Klassifikationen drives af Danmarks Statistik i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) samt Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM). Klassifikationen dækker både regulerede og private uddannelser og tjener som en national standard for at organisere, beskrive og sammenligne de forskellige uddannelsesmuligheder inden for Danmarks uddannelsessystem. Alle uddannelser i DDU har en unik 4-cifret afsluttende uddannelseskode (AUDD), fx 4443: Møller. Uddannelsen placeres i fire grupper i en hierarkisk struktur, som inddeler uddannelserne efter niveauer, indholdsmæssige forskelle og slægtskab: **Hovedområde (HOMR)** En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau. **Hovedgruppe (HGRP)** En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser. **Mellemgruppe (MGRP)** En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind. **Undergruppe (UGRP)** En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe. Der er indtil videre offentliggjort tre nye statistikbanktabeller, baseret på DDU: - UDDALL10: [Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DDU), alder, køn og status (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UDDALL10&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) - EUD34: [Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DDU), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=EUD34&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) - KVEU20: [Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DDU), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KVEU20&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) DDU stands for Den Danske Uddannelsesklassifikation and is the Danish classification system for all educations in Denmark. Statistics Denmark operates the classification in cooperation with The Ministry of Higher Education and Science (UFM) as well as the Ministry of Children and Education (BUVM). The classification covers both regulated and private educations and serves as a national standard for organising, describing and comparing the different possibilities for educations within Denmark’s educational system. All educations in DDU have a unique four-digit completed educations code, called AUDD-code, e.g. 4443: Miller. The education is placed in four groups in a hierarchical structure, which categorises the educations based level, differences in content and kinship: **Main area** A one-digit classification which describes the level of education at an aggregated level **Main group** A two-digit classification that represents the element of a legal or functional difference between the main areas in the education types within the same overall educational level. For example, distinctions can be made between vocational bachelors, academic bachelors and other medium cycle further educations within the main area=6,’’Medium cycle further education’’. **Middle group** A three-digit classification and the first level in the classification of education where a division is made based on the content differences of the educational programs. Here, the education- and admission regulations are included. **Sub group** A four-digit classification, which gives a more detailed content based division of educations within the same middle group. So far, three new statbank tables based on DDU have been published: - UDDALL10: [Educational activity by region, education (DDU), age, sex and status (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UDDALL10&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) - EUD34: [Educational activity at upper secondary vocational educations by education (DDU), age, ancestry, national origin, sex, status and education part (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=EUD34&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) - KVEU20: [Participation in supplementary courses by field of education (DDU), region, age, sex, points in time and unit (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KVEU20&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) AUDD_Hovedområde AUDD_Hovedområde En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau. A one-digit classification which describes the level of education at an aggregated level Nominal AUDD_Hovedgruppe AUDD_Hovedgruppe En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser. A two-digit classification that represents the element of a legal or functional difference between the main areas in the education types within the same overall educational level. For example, distinctions can be made between vocational bachelors, academic bachelors and other medium cycle further educations within the main area=6,’’Medium cycle further education’’. Nominal AUDD_Mellemgruppe AUDD_Mellemgruppe En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind. A three-digit classification and the first level in the classification of education where a division is made based on the content differences of the educational programs. Here, the education- and admission regulations are included. Nominal AUDD_Undergruppe AUDD_Undergruppe En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe. A four-digit classification, which gives a more detailed content based division of educations within the same middle group. Nominal AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskoder for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til. Completed education codes for the classification of education, that an education can lead to. Nominal urn:ddi:dk.dst:206cdeb7-08be-4336-8528-500e1029f4cd:20 dk.dst 206cdeb7-08be-4336-8528-500e1029f4cd 20 dk.dst 34b52fd8-a40d-4acb-b9ec-3920db7dd7ee 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:e7804c9c-c6f0-4241-a168-970e893dc21f:20 dk.dst e7804c9c-c6f0-4241-a168-970e893dc21f 20 dk.dst 19978769-b953-47b1-93d3-60023f018120 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:3f49c60f-1ab6-49a1-8d14-33174146b9dc:20 dk.dst 3f49c60f-1ab6-49a1-8d14-33174146b9dc 20 dk.dst 5b50733d-683a-45d5-afc4-ab8266f7f69a 2 Category 010 urn:ddi:dk.dst:d1ed1e9f-e744-443a-8b34-1a54d1aa6c9e:20 dk.dst d1ed1e9f-e744-443a-8b34-1a54d1aa6c9e 20 dk.dst 8df4b078-62df-4ce9-8422-fee958c26d50 2 Category 0100 urn:ddi:dk.dst:dfcf1b32-5597-4740-a9c6-5084abbcbf37:20 dk.dst dfcf1b32-5597-4740-a9c6-5084abbcbf37 20 dk.dst 33e05957-42f8-4319-90d3-ab5a122e10db 2 Category 1100 urn:ddi:dk.dst:d016ef87-0142-460b-8601-5aa95b60e0b6:20 dk.dst d016ef87-0142-460b-8601-5aa95b60e0b6 20 dk.dst 55b8c194-3d3e-42b2-8701-75c35edb8555 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:96b5bae0-8d78-411b-8ab1-ccd71bdcefb7:20 dk.dst 96b5bae0-8d78-411b-8ab1-ccd71bdcefb7 20 dk.dst e73c21dd-85aa-46c5-87e8-3030c65768e4 2 Category 011 urn:ddi:dk.dst:3e852956-bc34-4599-af11-64d1b6f75407:20 dk.dst 3e852956-bc34-4599-af11-64d1b6f75407 20 dk.dst 5ef61b92-8f3d-4be3-8792-904e92779123 2 Category 0111 urn:ddi:dk.dst:a3d6a98d-5c0c-4b58-8411-210a72503ff0:20 dk.dst a3d6a98d-5c0c-4b58-8411-210a72503ff0 20 dk.dst 0db5ef8f-fa8e-4105-8424-c874916333da 2 Category 0200 urn:ddi:dk.dst:f6d2be62-fffa-4dd0-8940-606fcce1ec34:20 dk.dst f6d2be62-fffa-4dd0-8940-606fcce1ec34 20 dk.dst f647b88d-6188-4c7d-984d-315330e9be67 2 Category 1101 urn:ddi:dk.dst:1de2fa6a-8404-4eb3-9208-332c7f5091e6:20 dk.dst 1de2fa6a-8404-4eb3-9208-332c7f5091e6 20 dk.dst 2a91155b-e2d4-41e2-bf6f-da1eb415dfe6 2 Category 012 urn:ddi:dk.dst:2f0b64e6-9f14-4cb6-841b-9d0e130dd879:20 dk.dst 2f0b64e6-9f14-4cb6-841b-9d0e130dd879 20 dk.dst 3857186d-802d-4aec-ad4d-847e467839d4 2 Category 0120 urn:ddi:dk.dst:40f71a74-188a-472a-884b-12d5d981ba16:20 dk.dst 40f71a74-188a-472a-884b-12d5d981ba16 20 dk.dst 201fc662-669e-4d2b-a830-d8b08dcce507 2 Category 1102 urn:ddi:dk.dst:0ae19846-1183-43b7-bcd7-9e98f0fb8d62:20 dk.dst 0ae19846-1183-43b7-bcd7-9e98f0fb8d62 20 dk.dst 9e351449-22fc-487d-9308-5e023aeee25c 2 Category 013 urn:ddi:dk.dst:65c50e5c-dbd4-4f60-b1f5-9391613cdd55:20 dk.dst 65c50e5c-dbd4-4f60-b1f5-9391613cdd55 20 dk.dst 8e1cf3c4-85a1-489b-b309-c993c1c82afa 2 Category 0130 urn:ddi:dk.dst:55448c8b-4164-4453-bb09-2bb69dc7022c:20 dk.dst 55448c8b-4164-4453-bb09-2bb69dc7022c 20 dk.dst d63d3237-9d64-4460-8f31-fa351b0fbbc6 2 Category 1103 urn:ddi:dk.dst:0285f8d4-4fbe-4d82-a5f5-80d107637e20:20 dk.dst 0285f8d4-4fbe-4d82-a5f5-80d107637e20 20 dk.dst 62627358-8238-4077-8ece-85cd36d23c7b 2 Category 014 urn:ddi:dk.dst:6d0bde34-13ca-4e6f-b9a7-c7e5be78971e:20 dk.dst 6d0bde34-13ca-4e6f-b9a7-c7e5be78971e 20 dk.dst 01e38236-b1ff-494f-8c4e-1d5279f3eba1 2 Category 0140 urn:ddi:dk.dst:2eb7898f-7740-405d-8d29-7df265504ea1:20 dk.dst 2eb7898f-7740-405d-8d29-7df265504ea1 20 dk.dst 7701817a-9e96-48cf-a24a-9005806dd515 2 Category 1104 urn:ddi:dk.dst:99d687f9-bf7b-4707-8dbb-d8222282df33:20 dk.dst 99d687f9-bf7b-4707-8dbb-d8222282df33 20 dk.dst 55e97dd8-94a0-48e4-8252-2f2a0f0e980f 2 Category 015 urn:ddi:dk.dst:e0b125b9-b9bf-46e5-ba61-edfd42ed48a6:20 dk.dst e0b125b9-b9bf-46e5-ba61-edfd42ed48a6 20 dk.dst 07bc10e6-9e77-45fb-9457-c6d7de34d752 2 Category 0150 urn:ddi:dk.dst:e23b32bd-b6f8-4b4d-a597-0e5bb01d46d3:20 dk.dst e23b32bd-b6f8-4b4d-a597-0e5bb01d46d3 20 dk.dst 9086ec26-70e9-4502-a5c3-bb338d0b804e 2 Category 1105 urn:ddi:dk.dst:85b6febb-ce91-4050-857a-13b16ea5cf40:20 dk.dst 85b6febb-ce91-4050-857a-13b16ea5cf40 20 dk.dst a164024c-4bd3-41f3-bf5e-9e11e7f5c9cb 2 Category 016 urn:ddi:dk.dst:fe4ad46e-c30d-43d8-85cf-2b428c71f9fa:20 dk.dst fe4ad46e-c30d-43d8-85cf-2b428c71f9fa 20 dk.dst 645533ca-de51-4218-809c-acda1820add1 2 Category 0160 urn:ddi:dk.dst:699ed860-db5d-4742-9339-12c4e19e9183:20 dk.dst 699ed860-db5d-4742-9339-12c4e19e9183 20 dk.dst cc7dd8af-0fc9-45ce-b8bb-e3c3fdec621a 2 Category 1006 urn:ddi:dk.dst:7e384dc1-257e-4df8-9793-61714de09498:20 dk.dst 7e384dc1-257e-4df8-9793-61714de09498 20 dk.dst 8fe570b2-4ee2-43a7-b8d5-acd0fde1e33f 2 Category 1106 urn:ddi:dk.dst:3bb47f08-b8e0-47b8-90c1-5285de5070cb:20 dk.dst 3bb47f08-b8e0-47b8-90c1-5285de5070cb 20 dk.dst e478e4f9-d711-42ae-9316-07824ff56e1e 2 Category 1206 urn:ddi:dk.dst:c429b5b8-4dae-49a7-98c0-c6db1620a441:20 dk.dst c429b5b8-4dae-49a7-98c0-c6db1620a441 20 dk.dst 7a75b4df-ef24-463f-a756-62744f97bbc7 2 Category 017 urn:ddi:dk.dst:77196d97-69e3-4e41-9196-aba231dbba51:20 dk.dst 77196d97-69e3-4e41-9196-aba231dbba51 20 dk.dst 613eb6d3-3e47-4041-8416-322bb6526091 2 Category 0170 urn:ddi:dk.dst:78afa5d4-b6be-48df-8b6a-89d5984b33f0:20 dk.dst 78afa5d4-b6be-48df-8b6a-89d5984b33f0 20 dk.dst 9564a224-040e-45db-84c0-2c56eb3e5991 2 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:c6fc797e-92e8-425a-9ea3-e46a7b9c2d11:20 dk.dst c6fc797e-92e8-425a-9ea3-e46a7b9c2d11 20 dk.dst a0049706-24e0-4133-b1fd-1ee895b99659 2 Category 1007 urn:ddi:dk.dst:f60c8ad5-383a-455c-92d3-1236ad237aaa:20 dk.dst f60c8ad5-383a-455c-92d3-1236ad237aaa 20 dk.dst 4002bdf9-4993-4218-a516-59dcb6d9f118 2 Category 1107 urn:ddi:dk.dst:c91166df-66c5-45a7-b300-a21c78c2655d:20 dk.dst c91166df-66c5-45a7-b300-a21c78c2655d 20 dk.dst 5c88507c-2b91-41f0-b463-9dc3ed7af79c 2 Category 1207 urn:ddi:dk.dst:e57f8b9e-5067-4b68-a626-6d7c9be868a9:20 dk.dst e57f8b9e-5067-4b68-a626-6d7c9be868a9 20 dk.dst 190b25bf-b2eb-4926-9f62-499361a5d9a5 2 Category 018 urn:ddi:dk.dst:d9109e15-95b5-41d2-9c84-ccd47b349c85:20 dk.dst d9109e15-95b5-41d2-9c84-ccd47b349c85 20 dk.dst 840eebff-0253-4a1c-85ae-2c0fae746f48 2 Category 0181 urn:ddi:dk.dst:e9e95c74-8a1b-4227-81de-1f634078913c:20 dk.dst e9e95c74-8a1b-4227-81de-1f634078913c 20 dk.dst 1f0b1f30-3cb5-412f-a0f5-07fc82b08978 2 Category 1008 urn:ddi:dk.dst:487802bc-6815-4e88-be0f-fb088739a997:20 dk.dst 487802bc-6815-4e88-be0f-fb088739a997 20 dk.dst 4f12c83a-fd16-4330-9d5d-f41d15cfdb31 2 Category 1021 urn:ddi:dk.dst:c7a8a4b2-859f-4239-aa23-ab1fa962da49:20 dk.dst c7a8a4b2-859f-4239-aa23-ab1fa962da49 20 dk.dst 3bae3108-2bb5-4f66-9012-af598bf8971a 2 Category 1108 urn:ddi:dk.dst:673cc262-cb5e-40ec-805a-a1a81600a26c:20 dk.dst 673cc262-cb5e-40ec-805a-a1a81600a26c 20 dk.dst b190877d-5978-4021-89f4-205753c8e615 2 Category 1121 urn:ddi:dk.dst:591bb460-e33f-494d-9c6a-e81a0fe0b75f:20 dk.dst 591bb460-e33f-494d-9c6a-e81a0fe0b75f 20 dk.dst 3b7fe05e-0984-4ac8-81f4-c47095bc06fa 2 Category 1208 urn:ddi:dk.dst:c23fe30e-8511-4ba0-9e8e-5fcbd9a64125:20 dk.dst c23fe30e-8511-4ba0-9e8e-5fcbd9a64125 20 dk.dst 81408017-0e37-43eb-8acb-fae74a046f78 2 Category 1721 urn:ddi:dk.dst:aa23e46e-2a3b-40ef-b9b0-0f6144364903:20 dk.dst aa23e46e-2a3b-40ef-b9b0-0f6144364903 20 dk.dst 4bf1a1af-19de-4546-9bdc-3f26b698fc92 2 Category 0182 urn:ddi:dk.dst:d167a851-1d65-46fa-b9a4-96bf30a67e34:20 dk.dst d167a851-1d65-46fa-b9a4-96bf30a67e34 20 dk.dst 359a637e-7e8e-4650-8784-f6668969b046 2 Category 2508 urn:ddi:dk.dst:f4191894-093f-45a8-afc3-8d234233e01b:20 dk.dst f4191894-093f-45a8-afc3-8d234233e01b 20 dk.dst de630902-17f5-4922-a94e-e91f7392408c 2 Category 019 urn:ddi:dk.dst:543be46a-0732-46a2-8aaf-b17d8807f493:20 dk.dst 543be46a-0732-46a2-8aaf-b17d8807f493 20 dk.dst 382e42f2-3bbc-47f2-95ad-f352b12021cb 2 Category 0191 urn:ddi:dk.dst:2f3af5ae-fbcd-42ff-8f92-5fd3dedb5987:20 dk.dst 2f3af5ae-fbcd-42ff-8f92-5fd3dedb5987 20 dk.dst a0710b78-88fd-423f-a313-3ed96383d20a 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:2687f987-b9f4-4c25-921b-2c4124e62c1c:20 dk.dst 2687f987-b9f4-4c25-921b-2c4124e62c1c 20 dk.dst 8aebd30f-47b9-4da7-8c74-79b40c9e215e 2 Category 1009 urn:ddi:dk.dst:8c790b89-1e98-4419-a72c-0651c260e595:20 dk.dst 8c790b89-1e98-4419-a72c-0651c260e595 20 dk.dst ad57a821-09b1-4d33-88b2-a825ed5cb954 2 Category 1022 urn:ddi:dk.dst:adb818ab-f1dc-41f9-a030-53218337d281:20 dk.dst adb818ab-f1dc-41f9-a030-53218337d281 20 dk.dst 2a6e4ed3-1257-4e65-8d48-d708ea50b586 2 Category 1109 urn:ddi:dk.dst:d898d2a2-d360-4906-9b69-af3e6517286e:20 dk.dst d898d2a2-d360-4906-9b69-af3e6517286e 20 dk.dst 3a08afd4-dc29-42ce-b355-21fe8e926a80 2 Category 1122 urn:ddi:dk.dst:3308266c-e7cd-4bed-ac32-9e14ccee5d39:20 dk.dst 3308266c-e7cd-4bed-ac32-9e14ccee5d39 20 dk.dst 80a08814-9c6c-4a73-bb4b-1784939b31de 2 Category 1209 urn:ddi:dk.dst:77e2bb4e-7bdd-4a9e-84ed-84ff17d87e23:20 dk.dst 77e2bb4e-7bdd-4a9e-84ed-84ff17d87e23 20 dk.dst 474992fb-9ff5-4603-abfa-e0d120712966 2 Category 1509 urn:ddi:dk.dst:346deef0-127d-410e-8ed1-901ac18a0485:20 dk.dst 346deef0-127d-410e-8ed1-901ac18a0485 20 dk.dst f9993dd0-97da-4f9a-a9da-3312ddaa25ae 2 Category 1522 urn:ddi:dk.dst:52f89123-0364-4abb-8ed0-6bbdd285276a:20 dk.dst 52f89123-0364-4abb-8ed0-6bbdd285276a 20 dk.dst 8475cbf8-9698-486b-8840-e5989124f2a5 2 Category 1722 urn:ddi:dk.dst:df3ac27f-a926-4561-a0f7-3ebae1998336:20 dk.dst df3ac27f-a926-4561-a0f7-3ebae1998336 20 dk.dst 248e6619-b08c-44fd-8504-fc357e4885d5 2 Category 0192 urn:ddi:dk.dst:cdce6b94-6665-4509-9308-c67ab53ac640:20 dk.dst cdce6b94-6665-4509-9308-c67ab53ac640 20 dk.dst 68a4192c-1198-4fe7-b047-446b52a92bc3 2 Category 2401 urn:ddi:dk.dst:8f310134-8b95-415e-99cf-20a3cfa23ab1:20 dk.dst 8f310134-8b95-415e-99cf-20a3cfa23ab1 20 dk.dst 0af0c527-b113-4432-9fa4-802246ef8827 2 Category 2509 urn:ddi:dk.dst:21ef0817-315d-4e2f-b557-6fffb6d3e892:20 dk.dst 21ef0817-315d-4e2f-b557-6fffb6d3e892 20 dk.dst 959b37c8-b943-454f-8170-5999c3f5f17a 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:e56967ad-29a4-42b6-9f84-25256e00e556:20 dk.dst e56967ad-29a4-42b6-9f84-25256e00e556 20 dk.dst d43c3756-3fc7-443f-a65a-5e4acd9d1445 2 Category 023 urn:ddi:dk.dst:d58fe054-533f-462a-8873-1b1f0a5e3cf8:20 dk.dst d58fe054-533f-462a-8873-1b1f0a5e3cf8 20 dk.dst eabd56ac-b6cf-49da-ab63-74dbdf133923 2 Category 0231 urn:ddi:dk.dst:1e008f1d-e7bd-4954-a1ef-028fb946f0e7:20 dk.dst 1e008f1d-e7bd-4954-a1ef-028fb946f0e7 20 dk.dst ef9dfd73-fe10-425f-8087-15e891da6c5a 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:2d0d85a0-0756-4f60-8d8a-31b0bf4a0c5f:20 dk.dst 2d0d85a0-0756-4f60-8d8a-31b0bf4a0c5f 20 dk.dst d42916ee-4f4c-4f45-9830-7ff7cd51d8bf 2 Category 1023 urn:ddi:dk.dst:6e6b0262-0222-4fce-a38a-685c94ea6617:20 dk.dst 6e6b0262-0222-4fce-a38a-685c94ea6617 20 dk.dst 8184a875-4786-4035-8a10-465982bac30c 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:f9684ec3-2be0-448f-a8f7-750b368679d7:20 dk.dst f9684ec3-2be0-448f-a8f7-750b368679d7 20 dk.dst ae0700c3-b07b-43ce-8c55-b97c0482b356 2 Category 1123 urn:ddi:dk.dst:c4bf32e5-e483-450e-a811-036dc02bd018:20 dk.dst c4bf32e5-e483-450e-a811-036dc02bd018 20 dk.dst d8586862-0e1a-418b-82fe-1df2e7db45ac 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:5f2661f5-98dd-4e96-acee-66c213fb8117:20 dk.dst 5f2661f5-98dd-4e96-acee-66c213fb8117 20 dk.dst d1c41e29-9bd3-46f3-aae2-6c4aa5adb6b4 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:df2fa48c-a7ae-4e11-b75b-3a637534cead:20 dk.dst df2fa48c-a7ae-4e11-b75b-3a637534cead 20 dk.dst c79e862d-5890-49b7-a1fc-78baf5b88884 2 Category 1423 urn:ddi:dk.dst:0772df3d-6154-4c1b-b30d-879bacd746e4:20 dk.dst 0772df3d-6154-4c1b-b30d-879bacd746e4 20 dk.dst 9be7d1e3-be59-4dd6-893d-5393027c60d8 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:51ec1f89-7a45-4782-959c-7f83994965af:20 dk.dst 51ec1f89-7a45-4782-959c-7f83994965af 20 dk.dst 3fa25426-b620-4ce6-96e6-9fc907488394 2 Category 1523 urn:ddi:dk.dst:7272dbbf-5107-4bb8-acc6-ed238437395b:20 dk.dst 7272dbbf-5107-4bb8-acc6-ed238437395b 20 dk.dst 1276ca71-089a-494f-8737-0263b7f760b2 2 Category 1723 urn:ddi:dk.dst:ecf4393e-ab5b-4a5a-8977-4071c5843b34:20 dk.dst ecf4393e-ab5b-4a5a-8977-4071c5843b34 20 dk.dst 34da70e0-0d90-4e21-b46c-e75ce92fc7e6 2 Category 0232 urn:ddi:dk.dst:f2935020-4a2c-497d-918b-71710774017d:20 dk.dst f2935020-4a2c-497d-918b-71710774017d 20 dk.dst bb063efd-8e59-4125-a54b-33ca6b1e59ff 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:f8c65635-36d0-4aec-9a12-73bc02357e31:20 dk.dst f8c65635-36d0-4aec-9a12-73bc02357e31 20 dk.dst 3dc000ff-d0cf-42d3-912e-d3e63db2a6ec 2 Category 024 urn:ddi:dk.dst:ba7604ff-ca07-4582-8c98-7026bb6e71f8:20 dk.dst ba7604ff-ca07-4582-8c98-7026bb6e71f8 20 dk.dst 18a06173-e37e-48ce-9a84-bb56cc11a349 2 Category 0243 urn:ddi:dk.dst:3c79b9bb-7627-40eb-a5c0-b0d75aadea4c:20 dk.dst 3c79b9bb-7627-40eb-a5c0-b0d75aadea4c 20 dk.dst 7ca7efe3-f647-499b-b568-7b49426639b2 2 Category 1011 urn:ddi:dk.dst:44a6f0ac-9eb8-47fe-a529-7578789466ab:20 dk.dst 44a6f0ac-9eb8-47fe-a529-7578789466ab 20 dk.dst 1484e029-d07e-4ca1-95dc-19300a196591 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:c2441a83-8534-4e4b-b589-14b25386ce63:20 dk.dst c2441a83-8534-4e4b-b589-14b25386ce63 20 dk.dst b95fe457-cb77-4012-8909-dda23dfd1fa2 2 Category 0244 urn:ddi:dk.dst:dad934be-1919-415d-97ff-35c5b41addc4:20 dk.dst dad934be-1919-415d-97ff-35c5b41addc4 20 dk.dst c67a8bce-3113-400e-86e3-5839328d6924 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:2efb78b4-8c79-449f-a5f2-49c4ccd45f28:20 dk.dst 2efb78b4-8c79-449f-a5f2-49c4ccd45f28 20 dk.dst a10f2069-52a2-4fbc-8fd9-9895d4a55246 2 Category 0249 urn:ddi:dk.dst:2bd0a236-97fe-4997-b19f-ceb875244a91:20 dk.dst 2bd0a236-97fe-4997-b19f-ceb875244a91 20 dk.dst 3a2ec1e7-db5e-458b-887f-8df82216ec5a 2 Category 2028 urn:ddi:dk.dst:b7d55114-7474-4570-9690-30bb4e7bcb86:20 dk.dst b7d55114-7474-4570-9690-30bb4e7bcb86 20 dk.dst 4090bc64-0d29-4841-842a-b78ea2df1360 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:91332487-e99e-4eb9-9c74-db0f26dcbef9:20 dk.dst 91332487-e99e-4eb9-9c74-db0f26dcbef9 20 dk.dst c2ae0638-0b73-46b8-9a69-adf91e0df814 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:94064136-2a11-4f2c-b963-15b9adf8b1eb:20 dk.dst 94064136-2a11-4f2c-b963-15b9adf8b1eb 20 dk.dst 16564e6b-f108-406e-a52d-6c7f9a99828d 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:6afd0d0f-4196-42c4-acfc-83ae7bb11075:20 dk.dst 6afd0d0f-4196-42c4-acfc-83ae7bb11075 20 dk.dst fcfb43b5-7b18-430c-9c04-f1c833ff277c 2 Category 1311 urn:ddi:dk.dst:06689206-a021-4c7b-867b-a1430aa33d3e:20 dk.dst 06689206-a021-4c7b-867b-a1430aa33d3e 20 dk.dst 23bfec18-4e16-452b-af84-44ad7e5474a7 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:39d0dba6-77a2-4e69-8b1e-17b003750d51:20 dk.dst 39d0dba6-77a2-4e69-8b1e-17b003750d51 20 dk.dst 67a76bb1-11f2-4dd9-855f-bf7dfefbb8c5 2 Category 1352 urn:ddi:dk.dst:f031071f-9776-476e-803d-dd80cefabd34:20 dk.dst f031071f-9776-476e-803d-dd80cefabd34 20 dk.dst 69f67eba-b44e-413f-b175-96e40357c9c6 2 Category 1353 urn:ddi:dk.dst:f301f757-6ce8-4275-afa0-92db1bef97d4:20 dk.dst f301f757-6ce8-4275-afa0-92db1bef97d4 20 dk.dst 2bcc45f9-4246-4a6b-a50e-4c04237533bb 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:281d0358-ff4c-4f85-9eb3-c3d77e26e664:20 dk.dst 281d0358-ff4c-4f85-9eb3-c3d77e26e664 20 dk.dst 13d34d1f-fc54-4da7-b2cc-1f319b6f3b98 2 Category 1355 urn:ddi:dk.dst:8329885b-68dd-4458-bdfe-3df6b2f68e32:20 dk.dst 8329885b-68dd-4458-bdfe-3df6b2f68e32 20 dk.dst 66ba43ba-7285-42b6-a86a-f7db6fa9e535 2 Category 1356 urn:ddi:dk.dst:245626a4-520b-4757-92ad-9986081b01fe:20 dk.dst 245626a4-520b-4757-92ad-9986081b01fe 20 dk.dst 161baf0f-1e46-46c5-9975-b75be9a91f79 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:3aab06b5-3a0d-470b-b28a-259ed22ac18e:20 dk.dst 3aab06b5-3a0d-470b-b28a-259ed22ac18e 20 dk.dst f3f1abd1-8987-490f-931e-7832ed90a9ac 2 Category 1359 urn:ddi:dk.dst:8007fe10-6684-46b7-ac8e-6e47b6618740:20 dk.dst 8007fe10-6684-46b7-ac8e-6e47b6618740 20 dk.dst d7acfcff-a12a-4ac2-b4f2-0201340e9791 2 Category 2003 urn:ddi:dk.dst:6926f9b6-4a23-42c3-805c-d628751196a7:20 dk.dst 6926f9b6-4a23-42c3-805c-d628751196a7 20 dk.dst b4b794ed-2fa3-4e27-9640-1d8c54989bf9 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:bfc99580-a033-4236-a8a5-130c17d3db54:20 dk.dst bfc99580-a033-4236-a8a5-130c17d3db54 20 dk.dst e48a4aad-df10-4842-9db9-905949561a92 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:6d2a41c1-1825-4a09-9dcf-549cd2681430:20 dk.dst 6d2a41c1-1825-4a09-9dcf-549cd2681430 20 dk.dst 26b88a4e-38e8-4ba7-b69c-396331218374 2 Category 2417 urn:ddi:dk.dst:211abe66-cfb5-42a3-b0f8-850426653d40:20 dk.dst 211abe66-cfb5-42a3-b0f8-850426653d40 20 dk.dst 4e5723e7-e17a-4f30-9bc9-08e0ceb56162 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:f1fcf60b-31bd-4266-a5e3-584a89d0909c:20 dk.dst f1fcf60b-31bd-4266-a5e3-584a89d0909c 20 dk.dst c9ffaa34-b615-4243-bf0c-6ceec9fb8574 2 Category 2472 urn:ddi:dk.dst:ffffd2a4-40f8-4ff5-b68b-408d4b3ba9b8:20 dk.dst ffffd2a4-40f8-4ff5-b68b-408d4b3ba9b8 20 dk.dst 7ce845f6-b319-4d26-8245-62a5510d2f53 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:fa335f7a-5044-49ab-8337-04d921c2bfe6:20 dk.dst fa335f7a-5044-49ab-8337-04d921c2bfe6 20 dk.dst 81b3332d-a67b-4a3b-b9b0-4c864a248594 2 Category 4056 urn:ddi:dk.dst:1878ed37-b68a-4227-9a6a-33c79549bc59:20 dk.dst 1878ed37-b68a-4227-9a6a-33c79549bc59 20 dk.dst 2639106d-442f-42d3-bb57-91a98a9d7b9a 2 Category 4057 urn:ddi:dk.dst:22e37159-75aa-43a3-9912-fe8a830c06d6:20 dk.dst 22e37159-75aa-43a3-9912-fe8a830c06d6 20 dk.dst 3b25e068-2d2c-472f-9dd9-45a9c1aada9d 2 Category 4058 urn:ddi:dk.dst:b686e81b-321d-49fd-ae51-3f5f809d3e7a:20 dk.dst b686e81b-321d-49fd-ae51-3f5f809d3e7a 20 dk.dst a343f319-4c44-4f65-943a-6d19f7813676 2 Category 4059 urn:ddi:dk.dst:ceb5d4e2-f80c-4108-b822-6c0387913025:20 dk.dst ceb5d4e2-f80c-4108-b822-6c0387913025 20 dk.dst 2fa59f83-a9a7-4818-9d23-682d3f26224f 2 Category 4199 urn:ddi:dk.dst:7645f2d2-6cb1-4c68-a930-9a7d72e4923d:20 dk.dst 7645f2d2-6cb1-4c68-a930-9a7d72e4923d 20 dk.dst 52aa5329-9fba-4cab-86e0-cc5a531f5e3d 2 Category 4202 urn:ddi:dk.dst:f18a93ac-ec31-4cbf-aeb1-e6df9931ee32:20 dk.dst f18a93ac-ec31-4cbf-aeb1-e6df9931ee32 20 dk.dst cee16b58-84da-4a28-8fb5-298f420ec7c3 2 Category 5015 urn:ddi:dk.dst:d63dfa58-2895-4a57-be57-aef3717a44f6:20 dk.dst d63dfa58-2895-4a57-be57-aef3717a44f6 20 dk.dst faec5096-9020-4304-a36b-48b9aff5cbf1 2 Category 5016 urn:ddi:dk.dst:80d7c7c0-be52-4b96-bc7d-9710815e4c2e:20 dk.dst 80d7c7c0-be52-4b96-bc7d-9710815e4c2e 20 dk.dst 491704b7-75e2-4762-8747-873b4ba74fda 2 Category 5018 urn:ddi:dk.dst:ab4fcf74-8fa3-4f2c-bafe-8ddb9e2d7dfa:20 dk.dst ab4fcf74-8fa3-4f2c-bafe-8ddb9e2d7dfa 20 dk.dst 5e9139b2-dd24-4a11-8885-41147abbc0c5 2 Category 5019 urn:ddi:dk.dst:26b526bd-bcea-4374-8df2-fbf6dd2ccb78:20 dk.dst 26b526bd-bcea-4374-8df2-fbf6dd2ccb78 20 dk.dst cbd0f94a-26f6-40b5-bd1b-5fadbedb07aa 2 Category 5044 urn:ddi:dk.dst:74004805-e5c2-499b-9001-7e1fb31f251e:20 dk.dst 74004805-e5c2-499b-9001-7e1fb31f251e 20 dk.dst 6a920400-9579-4350-b230-e9601da5841e 2 Category 5048 urn:ddi:dk.dst:9284e276-12a9-46f2-94a5-cdd162b79965:20 dk.dst 9284e276-12a9-46f2-94a5-cdd162b79965 20 dk.dst 8dd13bd0-13c3-4377-a922-f58a9dfb76d0 2 Category 5049 urn:ddi:dk.dst:7d85dd7a-ebb7-4cfb-9c1b-cb8f512098a4:20 dk.dst 7d85dd7a-ebb7-4cfb-9c1b-cb8f512098a4 20 dk.dst ced48957-8949-49a7-bbc0-cdf8c20cedba 2 Category 5051 urn:ddi:dk.dst:4b5cf55a-36a5-48f3-b2c2-a9506a073abc:20 dk.dst 4b5cf55a-36a5-48f3-b2c2-a9506a073abc 20 dk.dst 0a46cec5-7c88-455a-9991-049d7d38263d 2 Category 5052 urn:ddi:dk.dst:9be12224-d675-4d07-8e99-500997c1dd6d:20 dk.dst 9be12224-d675-4d07-8e99-500997c1dd6d 20 dk.dst 72bd026f-7868-4f32-bb65-9ac151d7ca8a 2 Category 5053 urn:ddi:dk.dst:13ed94f2-0133-40ff-ad03-48765936ad3e:20 dk.dst 13ed94f2-0133-40ff-ad03-48765936ad3e 20 dk.dst dbd392ce-c436-4783-a84f-4b50dd663ba8 2 Category 5054 urn:ddi:dk.dst:c85292a8-403e-42d4-950a-3dd119f1afbb:20 dk.dst c85292a8-403e-42d4-950a-3dd119f1afbb 20 dk.dst 62ce7048-6ea7-4527-83c5-74d73077da51 2 Category 5091 urn:ddi:dk.dst:240a2ee3-9c00-4675-a18a-7adbfd4c92c5:20 dk.dst 240a2ee3-9c00-4675-a18a-7adbfd4c92c5 20 dk.dst 7e4bab34-87f3-459c-8eea-b325a8fcbcad 2 Category 5600 urn:ddi:dk.dst:a152866d-0276-490e-a7b7-a5c6e02953e0:20 dk.dst a152866d-0276-490e-a7b7-a5c6e02953e0 20 dk.dst 25ec76e1-2f1b-4ec7-92be-32e34a73a1cf 2 Category 9661 urn:ddi:dk.dst:0dea935e-517a-418c-b98c-803df15fe667:20 dk.dst 0dea935e-517a-418c-b98c-803df15fe667 20 dk.dst 4a348fe8-b911-47e9-ade9-4723fb5ae205 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:63b22980-6082-40ce-a4de-352006c8adc5:20 dk.dst 63b22980-6082-40ce-a4de-352006c8adc5 20 dk.dst b55272df-6ecb-4495-9767-b6a27f78c8fc 2 Category 9606 urn:ddi:dk.dst:2b30a786-11a1-4ef5-abc0-877977bd938f:20 dk.dst 2b30a786-11a1-4ef5-abc0-877977bd938f 20 dk.dst eface3fc-fdc0-4f40-8740-c3faffb07cd5 2 Category 1313 urn:ddi:dk.dst:24bc1020-e261-4047-bd6c-f4a8f9a80e69:20 dk.dst 24bc1020-e261-4047-bd6c-f4a8f9a80e69 20 dk.dst e7c87d9d-202b-4154-81a7-86c5a590b8e0 2 Category 9604 urn:ddi:dk.dst:ac2bd5d5-2dc0-40fa-8540-ed0004fa962b:20 dk.dst ac2bd5d5-2dc0-40fa-8540-ed0004fa962b 20 dk.dst 7250ba21-0abd-41b5-90f8-bfd685712210 2 Category 1314 urn:ddi:dk.dst:a926c339-fd48-43db-b881-55cbf316f0a4:20 dk.dst a926c339-fd48-43db-b881-55cbf316f0a4 20 dk.dst 234bf9e5-c146-42f8-9e71-4fb7c919e18b 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:d65dbbbe-c6bd-43ed-b47c-c8041ab1a637:20 dk.dst d65dbbbe-c6bd-43ed-b47c-c8041ab1a637 20 dk.dst 59a2f4e0-b440-4ce2-a058-4aa6d24bac63 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:5c30425f-bd2a-4bf0-afb9-cc271191288a:20 dk.dst 5c30425f-bd2a-4bf0-afb9-cc271191288a 20 dk.dst 720d52cd-d62d-48ea-b66b-283675e42178 2 Category 2441 urn:ddi:dk.dst:e6262512-f296-43b3-8900-6075f37e1ff8:20 dk.dst e6262512-f296-43b3-8900-6075f37e1ff8 20 dk.dst 763dd387-89ef-40e3-88ca-43fc87636041 2 Category 2442 urn:ddi:dk.dst:f4bd9f61-c7ef-4535-b0c2-0b158ece2090:20 dk.dst f4bd9f61-c7ef-4535-b0c2-0b158ece2090 20 dk.dst f6f58d7c-5bc5-4820-bda8-085405a54ce3 2 Category 2443 urn:ddi:dk.dst:1f6abee5-c49c-45dd-8463-2a2c1df550e6:20 dk.dst 1f6abee5-c49c-45dd-8463-2a2c1df550e6 20 dk.dst a77b9a9c-43cd-40ff-872c-6360700f6747 2 Category 2444 urn:ddi:dk.dst:ca0874a2-5982-4aaa-978f-bf0f9989dd37:20 dk.dst ca0874a2-5982-4aaa-978f-bf0f9989dd37 20 dk.dst dd1db159-1565-4975-a2f1-8136a2b9e6b9 2 Category 2445 urn:ddi:dk.dst:a3ac7730-da21-4aca-a5e8-b132994e8c82:20 dk.dst a3ac7730-da21-4aca-a5e8-b132994e8c82 20 dk.dst 79b30fb2-3f5a-4083-92d4-bc95ab40b76e 2 Category 2447 urn:ddi:dk.dst:a7deb9e8-dacc-417f-994d-d07a4ba21579:20 dk.dst a7deb9e8-dacc-417f-994d-d07a4ba21579 20 dk.dst 93eff7f8-ea27-419d-88e8-12ca3506a1b2 2 Category 1315 urn:ddi:dk.dst:5eb7bb24-6471-47da-85b1-b080fed72f1a:20 dk.dst 5eb7bb24-6471-47da-85b1-b080fed72f1a 20 dk.dst d551d5a1-38f2-404b-bce7-ed0a658b3ef2 2 Category 9607 urn:ddi:dk.dst:6005bd08-9f87-4235-ab25-1583d7f45ed9:20 dk.dst 6005bd08-9f87-4235-ab25-1583d7f45ed9 20 dk.dst d128bcad-dbef-4b6f-a0e0-ac675948139f 2 Category 1316 urn:ddi:dk.dst:ffe23a2c-79a3-4ecd-98fe-0e68bff17a0f:20 dk.dst ffe23a2c-79a3-4ecd-98fe-0e68bff17a0f 20 dk.dst 3d264e39-e0fb-4669-94ff-81c304b2a224 2 Category 1365 urn:ddi:dk.dst:86e2184d-8b9a-479f-9d74-9c90a5a3f2dd:20 dk.dst 86e2184d-8b9a-479f-9d74-9c90a5a3f2dd 20 dk.dst dfe9a71c-abc1-48e6-b230-c8fb04b809ef 2 Category 1317 urn:ddi:dk.dst:0db94e53-a971-4e25-9031-669bf4e59d02:20 dk.dst 0db94e53-a971-4e25-9031-669bf4e59d02 20 dk.dst ad6e675e-a80e-4a26-b784-c6aeb933f12e 2 Category 1301 urn:ddi:dk.dst:9debfca5-e3d6-4884-8521-9815b11b3421:20 dk.dst 9debfca5-e3d6-4884-8521-9815b11b3421 20 dk.dst 45c40a65-a347-4143-bb04-50e61653f21e 2 Category 1302 urn:ddi:dk.dst:4713a79b-4c31-4876-8b79-e399ca56251f:20 dk.dst 4713a79b-4c31-4876-8b79-e399ca56251f 20 dk.dst d6b24d3c-df75-47d4-acba-1c28291d77e4 2 Category 1303 urn:ddi:dk.dst:203f07ee-16f6-437e-9e4a-b9d637496bda:20 dk.dst 203f07ee-16f6-437e-9e4a-b9d637496bda 20 dk.dst f53dd5a4-e7db-4711-8d66-cb51b4602f8a 2 Category 1304 urn:ddi:dk.dst:52513a05-571f-4aa2-9860-f58e2fb0a3c4:20 dk.dst 52513a05-571f-4aa2-9860-f58e2fb0a3c4 20 dk.dst e685b5b3-54fc-4ad0-a54f-1eacea55a598 2 Category 1305 urn:ddi:dk.dst:c8aed7c8-9ef4-4c86-b5cb-6455f820fd0c:20 dk.dst c8aed7c8-9ef4-4c86-b5cb-6455f820fd0c 20 dk.dst 44cdef6f-a7f0-45a3-aacb-805aab62284c 2 Category 3319 urn:ddi:dk.dst:87524355-7065-49e5-a400-4fcc7b200a14:20 dk.dst 87524355-7065-49e5-a400-4fcc7b200a14 20 dk.dst 7e790756-86da-4f22-a0c4-ed33e94fff2b 2 Category 1318 urn:ddi:dk.dst:1cc9a2bd-114d-4030-8beb-b2d2d5021445:20 dk.dst 1cc9a2bd-114d-4030-8beb-b2d2d5021445 20 dk.dst f888680a-afc8-47d1-b203-ec49375251ca 2 Category 3961 urn:ddi:dk.dst:6d433f4c-52f6-4d74-a8aa-ff02046a0b0b:20 dk.dst 6d433f4c-52f6-4d74-a8aa-ff02046a0b0b 20 dk.dst 5d377a77-dd62-4cbe-92ba-0d4d7d5f7f24 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:99c70b4a-3b58-4e1c-9023-e6a279cc83a2:20 dk.dst 99c70b4a-3b58-4e1c-9023-e6a279cc83a2 20 dk.dst fece7567-95d8-4f14-aafc-2577820b9d53 2 Category 1321 urn:ddi:dk.dst:c87ceba7-ea4b-4cf1-8f6c-2102fbfe02b1:20 dk.dst c87ceba7-ea4b-4cf1-8f6c-2102fbfe02b1 20 dk.dst afe1c317-4257-4619-806a-24138ed729ad 2 Category 1901 urn:ddi:dk.dst:5847ac2f-b543-48cb-b7b1-d5cc12fe8351:20 dk.dst 5847ac2f-b543-48cb-b7b1-d5cc12fe8351 20 dk.dst ae71d550-b2d3-4107-aaa9-3c60b3657aed 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:d8db2a5e-3b59-4a5c-8c4b-b88448622152:20 dk.dst d8db2a5e-3b59-4a5c-8c4b-b88448622152 20 dk.dst 20fae80d-be42-404b-9651-63f0242acdc0 2 Category 1331 urn:ddi:dk.dst:8df7ac01-2d20-40d5-8d4c-ee96741f60fa:20 dk.dst 8df7ac01-2d20-40d5-8d4c-ee96741f60fa 20 dk.dst eeb5fd10-ec09-4446-93d5-8eff12e27d9b 2 Category 4764 urn:ddi:dk.dst:962e565c-427d-4838-b296-1e21e325efc7:20 dk.dst 962e565c-427d-4838-b296-1e21e325efc7 20 dk.dst d6470316-f0ab-4fea-b46d-fa5cce736f4a 2 Category 4765 urn:ddi:dk.dst:430aefa8-f058-4ee5-8f02-8a178552ba0f:20 dk.dst 430aefa8-f058-4ee5-8f02-8a178552ba0f 20 dk.dst 337fb1e5-974c-49bf-a094-8ce8d6ce1790 2 Category 4766 urn:ddi:dk.dst:d1ea9d41-ebdb-4a6e-adf8-778f751bf3d7:20 dk.dst d1ea9d41-ebdb-4a6e-adf8-778f751bf3d7 20 dk.dst b734aa00-8e0a-437a-a117-84dec118ca23 2 Category 4767 urn:ddi:dk.dst:f096121a-895d-4e83-85a0-4ac552d795b0:20 dk.dst f096121a-895d-4e83-85a0-4ac552d795b0 20 dk.dst bfe9c756-0b11-41e9-95b8-ac60f70adb7a 2 Category 4768 urn:ddi:dk.dst:6c4ab131-06f5-4b84-b02b-2112e6021cd3:20 dk.dst 6c4ab131-06f5-4b84-b02b-2112e6021cd3 20 dk.dst 24685003-3b41-4d42-9045-36668eadbd85 2 Category 18 urn:ddi:dk.dst:441002c4-f1c4-4dd3-8985-9664ea1136f8:20 dk.dst 441002c4-f1c4-4dd3-8985-9664ea1136f8 20 dk.dst 38e17cac-3d80-4724-a746-1b8f84940af2 2 Category 181 urn:ddi:dk.dst:751b6245-0387-44af-8ba3-4b77c8386d28:20 dk.dst 751b6245-0387-44af-8ba3-4b77c8386d28 20 dk.dst ffe6100e-e26e-4e55-a52c-279a06d9ba0c 2 Category 1812 urn:ddi:dk.dst:df3ba604-4b50-44a1-9df3-6bd84b7a1c3f:20 dk.dst df3ba604-4b50-44a1-9df3-6bd84b7a1c3f 20 dk.dst 4420fa27-c362-47d5-98c5-6b3f48fafe6f 2 Category 2425 urn:ddi:dk.dst:9f0a96e6-8e22-4e17-9716-8f03c319f173:20 dk.dst 9f0a96e6-8e22-4e17-9716-8f03c319f173 20 dk.dst 4c70e473-b2d8-4085-89fd-61a9ff5e14f5 2 Category 182 urn:ddi:dk.dst:9afedfac-44c4-4040-be49-8a2956e561c4:20 dk.dst 9afedfac-44c4-4040-be49-8a2956e561c4 20 dk.dst fb6fa710-ca78-4168-8220-b1bcba06f173 2 Category 1821 urn:ddi:dk.dst:d12bd184-a8d5-4f74-a4c5-a146f1ce6b63:20 dk.dst d12bd184-a8d5-4f74-a4c5-a146f1ce6b63 20 dk.dst caa7b05d-2f4c-43a8-ad21-14a613c1f0a8 2 Category 2492 urn:ddi:dk.dst:996eac47-78b5-4330-81e3-6927f9a52b5b:20 dk.dst 996eac47-78b5-4330-81e3-6927f9a52b5b 20 dk.dst 073ed511-8c27-4dc5-8fcb-0847a8f6389a 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:a422680e-487c-4834-9515-e997a6edaedd:20 dk.dst a422680e-487c-4834-9515-e997a6edaedd 20 dk.dst 9b81e65d-cab0-4f94-a60a-aefd031370a3 2 Category 1831 urn:ddi:dk.dst:ae4abcd1-a061-4166-9486-679937d44453:20 dk.dst ae4abcd1-a061-4166-9486-679937d44453 20 dk.dst 69dad850-4338-4920-b826-16523ce916a4 2 Category 2530 urn:ddi:dk.dst:27f2788e-04ff-4816-9667-0922284607e2:20 dk.dst 27f2788e-04ff-4816-9667-0922284607e2 20 dk.dst a925e668-2c48-45be-9fba-10cdd88c55d9 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:e07935db-3371-4aa0-86de-e0245a995384:20 dk.dst e07935db-3371-4aa0-86de-e0245a995384 20 dk.dst 17a40c0e-d619-49fa-bab1-cc866fd74047 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:a0d1150e-6eaf-499d-804b-2049d61b8807:20 dk.dst a0d1150e-6eaf-499d-804b-2049d61b8807 20 dk.dst 4fdb358f-b3c3-4d5b-9664-db91f6108844 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:bb158605-9980-4f2c-9105-406b9ee0a427:20 dk.dst bb158605-9980-4f2c-9105-406b9ee0a427 20 dk.dst 5235b322-6279-49f3-88e5-16f93fc4eb83 2 Category 2221 urn:ddi:dk.dst:504c18ab-eab0-4732-b336-9bb88f9fcfdc:20 dk.dst 504c18ab-eab0-4732-b336-9bb88f9fcfdc 20 dk.dst b5445446-e1cd-4b3e-a015-1673a3f0ab6c 2 Category 1031 urn:ddi:dk.dst:0b91eeab-3667-4898-98ff-3cd81fd3a0b2:20 dk.dst 0b91eeab-3667-4898-98ff-3cd81fd3a0b2 20 dk.dst d5bb0b62-b728-476f-94eb-3f20ec0c878b 2 Category 1032 urn:ddi:dk.dst:f88e9fab-8b6e-47c4-a9c9-863aa37ecf39:20 dk.dst f88e9fab-8b6e-47c4-a9c9-863aa37ecf39 20 dk.dst 47df879a-b2f4-4879-9829-ed7340be8a35 2 Category 1041 urn:ddi:dk.dst:a428cf5b-6e02-4819-b86f-19f9b870ed79:20 dk.dst a428cf5b-6e02-4819-b86f-19f9b870ed79 20 dk.dst 6ab341b7-6f85-492d-995a-b328a905f4c0 2 Category 1042 urn:ddi:dk.dst:8e72fcc9-db42-45f6-84ce-8259084f2bce:20 dk.dst 8e72fcc9-db42-45f6-84ce-8259084f2bce 20 dk.dst 666e6f05-d1f4-4afb-8230-558ef4a02d3f 2 Category 1531 urn:ddi:dk.dst:703279a1-2467-4115-89fd-bc50d2002c45:20 dk.dst 703279a1-2467-4115-89fd-bc50d2002c45 20 dk.dst 9082ee86-dee4-4eaf-aae0-6ff3cf1f23f9 2 Category 1532 urn:ddi:dk.dst:80092312-2d9b-4080-a71a-257cc63c703f:20 dk.dst 80092312-2d9b-4080-a71a-257cc63c703f 20 dk.dst 3bbe1ab8-beee-4612-b811-2e43822e77f3 2 Category 1539 urn:ddi:dk.dst:9868aa8d-688c-4fb1-b089-e6dad0e756a2:20 dk.dst 9868aa8d-688c-4fb1-b089-e6dad0e756a2 20 dk.dst 4eb9d0c2-1b36-43f2-931e-f691001fc06a 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:70e3edc5-847b-4ad2-9c0c-f6b96742945b:20 dk.dst 70e3edc5-847b-4ad2-9c0c-f6b96742945b 20 dk.dst 169b0e3d-33ae-4ecc-95a5-a0bbf650ccdb 2 Category 2231 urn:ddi:dk.dst:bc4b8ba2-f18e-439e-a035-6aa3fc0e8bf7:20 dk.dst bc4b8ba2-f18e-439e-a035-6aa3fc0e8bf7 20 dk.dst 390faad5-6f1c-4587-89e7-73c8fdb1ca87 2 Category 5028 urn:ddi:dk.dst:7a1581a6-9b89-4a66-8af3-92a05a8e8904:20 dk.dst 7a1581a6-9b89-4a66-8af3-92a05a8e8904 20 dk.dst cb6441e2-370c-4e49-ab2d-bd4eecd0b43a 2 Category 5029 urn:ddi:dk.dst:6821429e-a06d-4d29-a6d0-24e9e5b13a62:20 dk.dst 6821429e-a06d-4d29-a6d0-24e9e5b13a62 20 dk.dst 517edc18-5658-4fd6-917d-b9e81a567b76 2 Category 5090 urn:ddi:dk.dst:76b276b1-87d9-4302-b3bd-5b321d009884:20 dk.dst 76b276b1-87d9-4302-b3bd-5b321d009884 20 dk.dst 71a235b9-47f2-480c-a87e-c8e6de5be6e1 2 Category 5098 urn:ddi:dk.dst:71f5d522-897a-407b-8b28-3e1784ac0f36:20 dk.dst 71f5d522-897a-407b-8b28-3e1784ac0f36 20 dk.dst 192ef318-5900-41f4-ab9c-a9fea748fdb2 2 Category 2232 urn:ddi:dk.dst:5d2d2881-63ef-4828-b82c-f6390effd933:20 dk.dst 5d2d2881-63ef-4828-b82c-f6390effd933 20 dk.dst 1894e534-1c37-41d9-af64-cd9088f4d5e5 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:5e567e64-41fd-427f-bf31-10803470e215:20 dk.dst 5e567e64-41fd-427f-bf31-10803470e215 20 dk.dst 5f4af81c-ec64-468b-bbcf-f25823b9e6b6 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:38158f62-ec25-4de6-b3ec-a03fb10524a2:20 dk.dst 38158f62-ec25-4de6-b3ec-a03fb10524a2 20 dk.dst 37407da8-3c65-4a99-b91b-96a8be0c1c2c 2 Category 2233 urn:ddi:dk.dst:da5c5909-e665-4b30-8f9d-5410b455c12c:20 dk.dst da5c5909-e665-4b30-8f9d-5410b455c12c 20 dk.dst 7d725a96-570a-4a49-a271-af9bb4fbddb5 2 Category 4008 urn:ddi:dk.dst:b65b095f-c32d-4433-bf0d-6d5d14f8df7e:20 dk.dst b65b095f-c32d-4433-bf0d-6d5d14f8df7e 20 dk.dst 1b13e0cd-aa22-40a3-83dd-33f541835e8b 2 Category 224 urn:ddi:dk.dst:077211c5-f342-40e0-bcd6-a57b2a25ddb4:20 dk.dst 077211c5-f342-40e0-bcd6-a57b2a25ddb4 20 dk.dst 3d4d3e27-53a9-45a6-bd98-48d6b5683f98 2 Category 2241 urn:ddi:dk.dst:3fe14020-07ad-4abe-96c7-84ee81b62e5a:20 dk.dst 3fe14020-07ad-4abe-96c7-84ee81b62e5a 20 dk.dst e36bf0b3-f189-455b-8645-37232ca07524 2 Category 5080 urn:ddi:dk.dst:12b6a54d-f4c0-4bd0-b627-79d6599fe989:20 dk.dst 12b6a54d-f4c0-4bd0-b627-79d6599fe989 20 dk.dst 6b6a0143-8fa6-487e-b091-98b9c8617fa8 2 Category 5081 urn:ddi:dk.dst:f230d825-7bea-476f-8870-830b5fbdebe8:20 dk.dst f230d825-7bea-476f-8870-830b5fbdebe8 20 dk.dst 7603af8d-0379-407f-a5bf-776cecf6dac8 2 Category 5088 urn:ddi:dk.dst:83cfd86f-a7bc-4bf0-b061-08fea2fa3696:20 dk.dst 83cfd86f-a7bc-4bf0-b061-08fea2fa3696 20 dk.dst 2857d9e6-a46b-4a31-b4ab-19df03be98f8 2 Category 5092 urn:ddi:dk.dst:26511d8a-f2da-4905-aed8-feb27c6683ee:20 dk.dst 26511d8a-f2da-4905-aed8-feb27c6683ee 20 dk.dst 578994b5-893f-4357-b7f0-5de2921af391 2 Category 5097 urn:ddi:dk.dst:8813dbe8-9038-4db0-af41-945da6c0c654:20 dk.dst 8813dbe8-9038-4db0-af41-945da6c0c654 20 dk.dst efa95a40-764a-4c36-bcd8-ba1678f40abf 2 Category 225 urn:ddi:dk.dst:cdc7da3f-ce60-430f-8d3a-90a4be97afc2:20 dk.dst cdc7da3f-ce60-430f-8d3a-90a4be97afc2 20 dk.dst c6d98d05-8446-4c32-8112-3481a93d4f78 2 Category 2251 urn:ddi:dk.dst:66f13d96-707b-4a81-b9ea-c5c73e8ee0ec:20 dk.dst 66f13d96-707b-4a81-b9ea-c5c73e8ee0ec 20 dk.dst e5f29eac-83a1-4a5e-9f92-efc9cb049b62 2 Category 0215 urn:ddi:dk.dst:773f3433-d6f3-495a-a28e-754eefce35ef:20 dk.dst 773f3433-d6f3-495a-a28e-754eefce35ef 20 dk.dst 50ecd426-09bf-4f39-a4b2-4345fec151a8 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:ff19eb64-fbe6-406b-b117-736020d582ed:20 dk.dst ff19eb64-fbe6-406b-b117-736020d582ed 20 dk.dst fa7b2036-ce6b-41d0-8b4b-007729f2f431 2 Category 1049 urn:ddi:dk.dst:473f49f1-0b92-4a90-b13e-2e27e7607341:20 dk.dst 473f49f1-0b92-4a90-b13e-2e27e7607341 20 dk.dst 34282e3a-e7ee-4b6f-b9f1-c05d96b17b34 2 Category 1051 urn:ddi:dk.dst:5efa84b5-44a8-495c-a2e5-a99bd57bd62e:20 dk.dst 5efa84b5-44a8-495c-a2e5-a99bd57bd62e 20 dk.dst da10b06c-76ae-4dd2-95bf-3af32655795a 2 Category 1052 urn:ddi:dk.dst:6e3b9f18-afa4-4986-9aad-3063d177cff3:20 dk.dst 6e3b9f18-afa4-4986-9aad-3063d177cff3 20 dk.dst 2720aec4-a18c-4ab0-bff1-3fc28f83edea 2 Category 1061 urn:ddi:dk.dst:b9638d6d-e2af-4794-8979-2830068636ef:20 dk.dst b9638d6d-e2af-4794-8979-2830068636ef 20 dk.dst 426ddf30-3e85-4574-ae4c-f38d0be5e4e2 2 Category 1062 urn:ddi:dk.dst:6d52776a-af7c-4123-89c2-415290a3cb5e:20 dk.dst 6d52776a-af7c-4123-89c2-415290a3cb5e 20 dk.dst aa29e281-dc8b-4ae4-97a8-b42c2f9f0706 2 Category 1064 urn:ddi:dk.dst:6a821174-b8bc-46f9-b226-7ea55e327ae0:20 dk.dst 6a821174-b8bc-46f9-b226-7ea55e327ae0 20 dk.dst 3dc18485-d5ae-4cc4-a1de-46b374f48742 2 Category 1069 urn:ddi:dk.dst:deb780f5-ef56-41e1-9b19-4690a2cf32ac:20 dk.dst deb780f5-ef56-41e1-9b19-4690a2cf32ac 20 dk.dst 458bd197-41c4-4e2f-a993-bdd59aaede0f 2 Category 1070 urn:ddi:dk.dst:c4d7e397-55b9-45d7-91b8-26d4eb5caaf0:20 dk.dst c4d7e397-55b9-45d7-91b8-26d4eb5caaf0 20 dk.dst 92addb6e-7df9-4246-a24d-5c7ce0eb40b7 2 Category 1071 urn:ddi:dk.dst:7282ba8f-5732-4991-9d35-3273b2316c54:20 dk.dst 7282ba8f-5732-4991-9d35-3273b2316c54 20 dk.dst 3005a0ff-dfff-479f-9cbf-53f47ecd6af6 2 Category 1072 urn:ddi:dk.dst:4fe5e467-67b5-450b-abe8-cdd2edb9d52c:20 dk.dst 4fe5e467-67b5-450b-abe8-cdd2edb9d52c 20 dk.dst 07d140a1-fcd6-41e6-bfef-4f80dea41c70 2 Category 1073 urn:ddi:dk.dst:310f5f1f-c275-4ead-b897-4cbd8cd8aa88:20 dk.dst 310f5f1f-c275-4ead-b897-4cbd8cd8aa88 20 dk.dst 3ed09236-d674-4e50-8100-4d452c764946 2 Category 1080 urn:ddi:dk.dst:1b51b9de-f587-4b6a-863f-ddd39c14b771:20 dk.dst 1b51b9de-f587-4b6a-863f-ddd39c14b771 20 dk.dst 8b1a48ba-1757-4f85-9e00-e87bba6b9318 2 Category 1081 urn:ddi:dk.dst:be4b0f00-5c27-4795-96bf-0d7f4179aaa8:20 dk.dst be4b0f00-5c27-4795-96bf-0d7f4179aaa8 20 dk.dst 65e7f1ea-403b-45c0-a57b-ed3cf338c02d 2 Category 1082 urn:ddi:dk.dst:cb7b6d7d-bf28-4349-8987-bad17d66b2a4:20 dk.dst cb7b6d7d-bf28-4349-8987-bad17d66b2a4 20 dk.dst dabac0f0-1818-41be-9827-687bf2ee4a93 2 Category 1083 urn:ddi:dk.dst:cc25cf6a-66a1-4924-8637-6c95df41d365:20 dk.dst cc25cf6a-66a1-4924-8637-6c95df41d365 20 dk.dst e35ff6d4-bd29-443e-b276-9c0568743e8e 2 Category 1084 urn:ddi:dk.dst:1dfc7fd2-9b71-4d24-ac69-db790e83470c:20 dk.dst 1dfc7fd2-9b71-4d24-ac69-db790e83470c 20 dk.dst 883a1f91-6448-443f-bce5-1471f9490277 2 Category 1097 urn:ddi:dk.dst:b4d376bb-784c-403e-865f-885e8ea5dd59:20 dk.dst b4d376bb-784c-403e-865f-885e8ea5dd59 20 dk.dst e55d87fe-edcd-406c-aa28-1bc6face9ecc 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:fec52a52-01e0-44b3-9250-e748d6315979:20 dk.dst fec52a52-01e0-44b3-9250-e748d6315979 20 dk.dst 155f89fd-b06f-4f43-ae9d-e1eaf2cbc90d 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:811e12b1-85bb-4d9e-b34b-0cc2ee4c7c15:20 dk.dst 811e12b1-85bb-4d9e-b34b-0cc2ee4c7c15 20 dk.dst d2ac9ae2-7739-41c9-b591-7b4e83800366 2 Category 1142 urn:ddi:dk.dst:438d0ade-ee83-4c01-8cf4-f1bd7b5a5313:20 dk.dst 438d0ade-ee83-4c01-8cf4-f1bd7b5a5313 20 dk.dst 57ef8c3e-90e0-4c18-b5a9-867ad1668ee5 2 Category 1143 urn:ddi:dk.dst:fe7e85cc-e994-4302-a347-59195273fe1d:20 dk.dst fe7e85cc-e994-4302-a347-59195273fe1d 20 dk.dst 60a99ab4-3f4c-497f-9aa9-befd697175d3 2 Category 1144 urn:ddi:dk.dst:fb92d8e9-3ef0-4cc6-9b68-0d9dc72e4527:20 dk.dst fb92d8e9-3ef0-4cc6-9b68-0d9dc72e4527 20 dk.dst ee4a3ba2-1a03-4f80-9dac-06ca10bedc17 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:ff37c1de-97df-4b07-b867-c37079dfeac7:20 dk.dst ff37c1de-97df-4b07-b867-c37079dfeac7 20 dk.dst fb4c5587-0f44-45dd-88e8-367ea5c52b74 2 Category 1146 urn:ddi:dk.dst:8bcd03e4-d894-4b0f-9bb6-d1ac8a4193ae:20 dk.dst 8bcd03e4-d894-4b0f-9bb6-d1ac8a4193ae 20 dk.dst 2ccc90af-0b62-4772-a39b-22b725b7ed05 2 Category 1149 urn:ddi:dk.dst:bf03e724-4e74-4d85-b7a4-77573941dfc5:20 dk.dst bf03e724-4e74-4d85-b7a4-77573941dfc5 20 dk.dst 462002c9-8f4d-468b-86e6-6e495461f35f 2 Category 1151 urn:ddi:dk.dst:0e871db8-48c7-4f7d-bc89-4c4636f5931c:20 dk.dst 0e871db8-48c7-4f7d-bc89-4c4636f5931c 20 dk.dst 2289c9c7-82dd-4c41-8deb-2f2b75698960 2 Category 1152 urn:ddi:dk.dst:71711819-7ba3-48cb-89d6-688e3bb0a8e3:20 dk.dst 71711819-7ba3-48cb-89d6-688e3bb0a8e3 20 dk.dst c239d6f9-fe7f-401b-8dbd-c85fdd9ae50a 2 Category 1153 urn:ddi:dk.dst:ea8b4998-9dd0-4e1e-8d4d-29730a8fa7a0:20 dk.dst ea8b4998-9dd0-4e1e-8d4d-29730a8fa7a0 20 dk.dst 6513e317-9509-4722-a9ff-9cd2a61efc41 2 Category 1154 urn:ddi:dk.dst:6e1ab985-a027-445b-9b65-7cd763abc205:20 dk.dst 6e1ab985-a027-445b-9b65-7cd763abc205 20 dk.dst 4454481d-12f9-4a13-b426-ab043a0db24d 2 Category 1155 urn:ddi:dk.dst:1889073f-0b4f-47e3-86bf-bf05920fbd68:20 dk.dst 1889073f-0b4f-47e3-86bf-bf05920fbd68 20 dk.dst 357ae324-6b1a-45e4-928a-23e5c7e6c5ad 2 Category 1161 urn:ddi:dk.dst:6bcbb125-8acc-4d17-a7de-a5ce4f1e5086:20 dk.dst 6bcbb125-8acc-4d17-a7de-a5ce4f1e5086 20 dk.dst b7744fed-7711-4cdb-996d-eb86be914f63 2 Category 1162 urn:ddi:dk.dst:bf239f38-72ce-4cad-9e3f-06079ea37034:20 dk.dst bf239f38-72ce-4cad-9e3f-06079ea37034 20 dk.dst 478f7903-9d6c-4c7c-ad20-5b27423f34ac 2 Category 1163 urn:ddi:dk.dst:41ba0175-0f1f-4f65-a39c-15da7bd0773d:20 dk.dst 41ba0175-0f1f-4f65-a39c-15da7bd0773d 20 dk.dst de86d22c-901f-42be-a673-07f2f52bef99 2 Category 1164 urn:ddi:dk.dst:324e18cd-45c7-43d4-82e6-6847a0f8083f:20 dk.dst 324e18cd-45c7-43d4-82e6-6847a0f8083f 20 dk.dst f7125e47-3b06-4098-a2e4-e2ee72823a0a 2 Category 1165 urn:ddi:dk.dst:579b3566-7208-44b3-a6c8-6d8555b7df3a:20 dk.dst 579b3566-7208-44b3-a6c8-6d8555b7df3a 20 dk.dst 0e150760-b84f-45cc-a22b-13493e37a558 2 Category 1169 urn:ddi:dk.dst:e5ea35e6-230e-4963-b961-5bb23db08dcd:20 dk.dst e5ea35e6-230e-4963-b961-5bb23db08dcd 20 dk.dst 9208bd31-444c-45ee-bec0-71a16d45e61e 2 Category 1171 urn:ddi:dk.dst:41a8ac96-6408-4412-b5bb-788a709a5883:20 dk.dst 41a8ac96-6408-4412-b5bb-788a709a5883 20 dk.dst b0be1c99-e628-4f11-b0be-54af11a54320 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:b27ce86a-96a3-4c63-93f0-5036abd6a8cb:20 dk.dst b27ce86a-96a3-4c63-93f0-5036abd6a8cb 20 dk.dst 5f7f58e4-aefc-4c22-a581-9a76622b62e4 2 Category 1173 urn:ddi:dk.dst:1a07ad8c-3e0f-404c-9e1f-26e3e7f37bd7:20 dk.dst 1a07ad8c-3e0f-404c-9e1f-26e3e7f37bd7 20 dk.dst 216f4b61-791f-496b-9325-72a1a8448f3e 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:56cae133-c846-434f-b5d1-68caea885973:20 dk.dst 56cae133-c846-434f-b5d1-68caea885973 20 dk.dst 05211032-8276-4c83-b262-e6bca31bd506 2 Category 1175 urn:ddi:dk.dst:076fe027-f078-4961-9ee2-3761c8e5fe11:20 dk.dst 076fe027-f078-4961-9ee2-3761c8e5fe11 20 dk.dst 81cec54b-c943-403f-a78a-1e8d9f702c9d 2 Category 1179 urn:ddi:dk.dst:059b38ce-1ec5-4140-8d2d-f20e1f6ef43e:20 dk.dst 059b38ce-1ec5-4140-8d2d-f20e1f6ef43e 20 dk.dst 40a2465a-f471-4a71-91d6-df592ea1eee5 2 Category 1181 urn:ddi:dk.dst:c6f366f7-9271-49d0-b084-d9ba8c49fee8:20 dk.dst c6f366f7-9271-49d0-b084-d9ba8c49fee8 20 dk.dst 92c44323-1a68-42bb-872c-3e2dfe584f8e 2 Category 1182 urn:ddi:dk.dst:a2f84ab4-1874-47b3-b078-60e8170ba751:20 dk.dst a2f84ab4-1874-47b3-b078-60e8170ba751 20 dk.dst 29916932-292e-4c70-ae87-e426ce69f01b 2 Category 1183 urn:ddi:dk.dst:41aadb9a-ff95-4129-8a3f-e42e6a133aa3:20 dk.dst 41aadb9a-ff95-4129-8a3f-e42e6a133aa3 20 dk.dst e835b58a-46c5-4351-a175-e73563af7b6e 2 Category 1184 urn:ddi:dk.dst:966c4a95-2548-4c79-98d3-2ea2b32c6a2e:20 dk.dst 966c4a95-2548-4c79-98d3-2ea2b32c6a2e 20 dk.dst 054b7ee8-d384-422e-ba17-505de75a9c81 2 Category 1185 urn:ddi:dk.dst:a6d629c5-260d-45cb-a410-c668a2e79dc5:20 dk.dst a6d629c5-260d-45cb-a410-c668a2e79dc5 20 dk.dst 954eedbb-a340-44cb-aa16-600d6a8c6d3d 2 Category 1189 urn:ddi:dk.dst:1f6f10d7-d5e6-4143-9d45-563c05986a3f:20 dk.dst 1f6f10d7-d5e6-4143-9d45-563c05986a3f 20 dk.dst 363de37e-83c8-4f4c-a566-b49a089d12ca 2 Category 1196 urn:ddi:dk.dst:eb7a22af-a720-45ac-926b-dadee2e4532f:20 dk.dst eb7a22af-a720-45ac-926b-dadee2e4532f 20 dk.dst b76a7429-5092-4bb4-a1cc-cc5ae630c0b9 2 Category 1197 urn:ddi:dk.dst:dcc1ee33-5c49-4a3c-a4b9-db549d6170f3:20 dk.dst dcc1ee33-5c49-4a3c-a4b9-db549d6170f3 20 dk.dst d1b73cab-6988-45a4-8717-6d42fdaf6667 2 Category 1198 urn:ddi:dk.dst:6b10dd1c-74cd-4d41-801a-7b2b3a3a6253:20 dk.dst 6b10dd1c-74cd-4d41-801a-7b2b3a3a6253 20 dk.dst b5cee0e8-5c2b-4434-a24d-f824f6a6703a 2 Category 1199 urn:ddi:dk.dst:0ff3bfe5-141a-4570-9339-a09e79eb519f:20 dk.dst 0ff3bfe5-141a-4570-9339-a09e79eb519f 20 dk.dst 9893816e-acd3-4f3e-bb63-c4fa24d1c69e 2 Category 2252 urn:ddi:dk.dst:5b2f9e20-c8c8-4779-a234-f9741a6a359a:20 dk.dst 5b2f9e20-c8c8-4779-a234-f9741a6a359a 20 dk.dst ed065aff-d424-4f76-99a7-3f24a1988ce5 2 Category 1551 urn:ddi:dk.dst:9d26a279-7aa2-4de3-a7f6-a6237e49d3c8:20 dk.dst 9d26a279-7aa2-4de3-a7f6-a6237e49d3c8 20 dk.dst 9e0e6efc-3898-4b52-8c85-b4b96d5c92af 2 Category 1552 urn:ddi:dk.dst:2ab9bb71-a3c3-48e8-9cff-7c8d7c5aa352:20 dk.dst 2ab9bb71-a3c3-48e8-9cff-7c8d7c5aa352 20 dk.dst 9491ebe1-664a-42a0-b93c-8519e4dfe4ad 2 Category 1553 urn:ddi:dk.dst:10cf2625-a24b-48c3-ad22-cd0c7d72b904:20 dk.dst 10cf2625-a24b-48c3-ad22-cd0c7d72b904 20 dk.dst 33fef8bc-c975-4ba5-b38d-c97601c03c6d 2 Category 1555 urn:ddi:dk.dst:b4a2f52c-4651-4c1e-ab55-2d9918042789:20 dk.dst b4a2f52c-4651-4c1e-ab55-2d9918042789 20 dk.dst 9af883c7-fddc-4ec8-80ae-8f537f63f324 2 Category 1559 urn:ddi:dk.dst:5038f763-20e7-4807-9f5b-aadce73d8b04:20 dk.dst 5038f763-20e7-4807-9f5b-aadce73d8b04 20 dk.dst 691248e0-649d-4247-bace-c24503fd9163 2 Category 1561 urn:ddi:dk.dst:3d6cdc84-4d3d-4991-8cf1-68fb59dc4c5c:20 dk.dst 3d6cdc84-4d3d-4991-8cf1-68fb59dc4c5c 20 dk.dst f02722f9-3657-4b9a-810a-685467d75cbe 2 Category 1562 urn:ddi:dk.dst:7ba683b3-5b77-4b09-a322-6418d79d0a1b:20 dk.dst 7ba683b3-5b77-4b09-a322-6418d79d0a1b 20 dk.dst 6a82d130-00bd-4736-aa3e-92576944d15e 2 Category 1563 urn:ddi:dk.dst:6989ba98-63b9-4054-ac4c-dd30a7f8bc7d:20 dk.dst 6989ba98-63b9-4054-ac4c-dd30a7f8bc7d 20 dk.dst 9640ac14-6a27-4d28-a680-fce829c6c9bb 2 Category 1565 urn:ddi:dk.dst:63d1e036-ffd8-4b22-9620-4538ef4cb810:20 dk.dst 63d1e036-ffd8-4b22-9620-4538ef4cb810 20 dk.dst c69b9f92-39b8-4ec6-bd67-209d9fdc5272 2 Category 1569 urn:ddi:dk.dst:db249f78-a56e-4597-b546-914ec2e2450b:20 dk.dst db249f78-a56e-4597-b546-914ec2e2450b 20 dk.dst 536a4e4e-d6e8-4a6c-b106-bb5c93dd5c4c 2 Category 1650 urn:ddi:dk.dst:e4636121-602d-4a3f-addb-a8fa3e5cf7de:20 dk.dst e4636121-602d-4a3f-addb-a8fa3e5cf7de 20 dk.dst dd6d93bf-167f-4bbd-9b0d-218a8168655b 2 Category 1651 urn:ddi:dk.dst:377810ad-80c0-42bd-b2a4-3f2a470a9760:20 dk.dst 377810ad-80c0-42bd-b2a4-3f2a470a9760 20 dk.dst f9ea32ab-159d-4942-a8df-b5497efc192c 2 Category 1652 urn:ddi:dk.dst:16cc3b4a-0d43-4f43-bdda-a019aa48d82a:20 dk.dst 16cc3b4a-0d43-4f43-bdda-a019aa48d82a 20 dk.dst 79a9bcd8-ad8b-4968-9c8c-f57fe2364314 2 Category 1671 urn:ddi:dk.dst:5c8bcbb1-d7f7-48bc-b8f0-90906feef0e8:20 dk.dst 5c8bcbb1-d7f7-48bc-b8f0-90906feef0e8 20 dk.dst ee9e57d0-cda0-4d1a-b13e-cb9e99696483 2 Category 1672 urn:ddi:dk.dst:ce804ecb-43bb-4ec4-8089-87ff8507a6e6:20 dk.dst ce804ecb-43bb-4ec4-8089-87ff8507a6e6 20 dk.dst ba84809c-44a6-4732-b2d1-b1b3f9fb0434 2 Category 1673 urn:ddi:dk.dst:859396e4-9d55-479b-90ce-344ef4492470:20 dk.dst 859396e4-9d55-479b-90ce-344ef4492470 20 dk.dst 72ddc21e-2462-4a36-9195-b271c43da10f 2 Category 1679 urn:ddi:dk.dst:6d18ba1a-6ff3-4b91-9e1e-4d910fee95c5:20 dk.dst 6d18ba1a-6ff3-4b91-9e1e-4d910fee95c5 20 dk.dst e756cfcd-fec8-4181-b25b-7a874153ea3d 2 Category 1681 urn:ddi:dk.dst:03042161-57f1-4a14-a6fa-6cb7d4314fdb:20 dk.dst 03042161-57f1-4a14-a6fa-6cb7d4314fdb 20 dk.dst 281c20f0-6102-44fe-9bca-5591104679f8 2 Category 1682 urn:ddi:dk.dst:a7d28620-3ebe-4c27-8a11-4bfe5d6000f5:20 dk.dst a7d28620-3ebe-4c27-8a11-4bfe5d6000f5 20 dk.dst 7cf1ccb5-ea8f-4692-9806-c7a5ac827fb5 2 Category 1683 urn:ddi:dk.dst:ea5ac7b1-9785-43d6-a841-7142d96cbb51:20 dk.dst ea5ac7b1-9785-43d6-a841-7142d96cbb51 20 dk.dst bd3b9916-0f20-492a-8c2c-7fd9712e201e 2 Category 1689 urn:ddi:dk.dst:66705262-fdbe-41c8-9a0b-d49f156beac7:20 dk.dst 66705262-fdbe-41c8-9a0b-d49f156beac7 20 dk.dst 5632d3ac-f373-4ec2-b240-2058871e66dc 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:fde3f27d-0dbf-44a1-b53f-04fb4e702f7c:20 dk.dst fde3f27d-0dbf-44a1-b53f-04fb4e702f7c 20 dk.dst 83ac2b90-9c81-49c6-9227-1091faf7621d 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:2878bb5c-fa27-47c0-8cec-09f380e60156:20 dk.dst 2878bb5c-fa27-47c0-8cec-09f380e60156 20 dk.dst 7910277e-2b4d-4852-9d66-41360f714eee 2 Category 2311 urn:ddi:dk.dst:61039d9b-e804-45fe-86fc-2e11a995fbff:20 dk.dst 61039d9b-e804-45fe-86fc-2e11a995fbff 20 dk.dst aa0d70f8-92f8-40e6-aac2-2585546080b0 2 Category 1891 urn:ddi:dk.dst:31f421f8-9354-46aa-ad9f-533937784e7b:20 dk.dst 31f421f8-9354-46aa-ad9f-533937784e7b 20 dk.dst b31dbcd0-6606-41ff-8a1b-619cc3cb3471 2 Category 2312 urn:ddi:dk.dst:93c2c7fa-7569-4d94-8228-82de18586e6a:20 dk.dst 93c2c7fa-7569-4d94-8228-82de18586e6a 20 dk.dst 05f0ef0e-1bdd-403a-8f0c-1fd1e30be1e8 2 Category 1098 urn:ddi:dk.dst:9b3f1dac-7093-43cd-a40d-4b82859502e2:20 dk.dst 9b3f1dac-7093-43cd-a40d-4b82859502e2 20 dk.dst 5b43874f-39c3-4db5-a29f-e85fd74b027a 2 Category 1892 urn:ddi:dk.dst:53d2eb7b-efc0-4ad1-9c04-2f8885a2b2e1:20 dk.dst 53d2eb7b-efc0-4ad1-9c04-2f8885a2b2e1 20 dk.dst 8508785e-b41b-49aa-b995-db8e4d122d59 2 Category 1893 urn:ddi:dk.dst:5858a019-7b4b-4bc5-ae5f-abe175602a94:20 dk.dst 5858a019-7b4b-4bc5-ae5f-abe175602a94 20 dk.dst e2a1acb2-2427-42d0-987f-e4d9a16c0ea2 2 Category 1899 urn:ddi:dk.dst:0026b431-5655-4e15-b780-c5846bba3911:20 dk.dst 0026b431-5655-4e15-b780-c5846bba3911 20 dk.dst cc10e3a4-64e6-4672-adb0-65587c5629de 2 Category 2313 urn:ddi:dk.dst:1964815f-f765-40d5-9dbe-a07f19d6894a:20 dk.dst 1964815f-f765-40d5-9dbe-a07f19d6894a 20 dk.dst 73641163-cb63-4791-9bae-25d99dead2ad 2 Category 1896 urn:ddi:dk.dst:fc62d50a-7097-42af-9e15-2283f8f95965:20 dk.dst fc62d50a-7097-42af-9e15-2283f8f95965 20 dk.dst d0757769-8856-4213-ae15-7ce828634ff3 2 Category 2314 urn:ddi:dk.dst:92a34d69-0b45-438b-90b6-8e1818d87d7f:20 dk.dst 92a34d69-0b45-438b-90b6-8e1818d87d7f 20 dk.dst 51cf32f4-06c2-4460-8f61-48df9b7b9f32 2 Category 1897 urn:ddi:dk.dst:800a45c2-88d5-4f24-b80a-514b5a2b225a:20 dk.dst 800a45c2-88d5-4f24-b80a-514b5a2b225a 20 dk.dst a2fe4c1c-e28d-4a8e-9e28-25c274aa2037 2 Category 1898 urn:ddi:dk.dst:cb2cd282-3335-4f1b-8ade-4558a8e3e5a9:20 dk.dst cb2cd282-3335-4f1b-8ade-4558a8e3e5a9 20 dk.dst fed53498-df22-4aed-8c76-1739ec9e2acf 2 Category 2315 urn:ddi:dk.dst:fdf4879f-9ad1-4409-aeb9-bdea9aa0b9cc:20 dk.dst fdf4879f-9ad1-4409-aeb9-bdea9aa0b9cc 20 dk.dst 95a00495-1a54-4bce-8196-ffe5a8d2d786 2 Category 1881 urn:ddi:dk.dst:080f3fc8-e0d7-49bd-b899-420b6253671d:20 dk.dst 080f3fc8-e0d7-49bd-b899-420b6253671d 20 dk.dst 75337280-3e39-4818-a290-695bd47380bf 2 Category 1882 urn:ddi:dk.dst:3ad01be3-a08d-4c95-8b19-73be044134f0:20 dk.dst 3ad01be3-a08d-4c95-8b19-73be044134f0 20 dk.dst e5c3c4bc-efed-4165-b074-c935bc07b979 2 Category 1883 urn:ddi:dk.dst:35f42541-c831-49bb-b9bc-514a86979e67:20 dk.dst 35f42541-c831-49bb-b9bc-514a86979e67 20 dk.dst 6d16a97f-aee5-4c24-a68b-d4bb9e13acfa 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:af42efd2-0bf1-4447-b02d-846af4296eb5:20 dk.dst af42efd2-0bf1-4447-b02d-846af4296eb5 20 dk.dst 7d1d2dc0-0ee1-4e59-b84b-4d3ea9b6c6b5 2 Category 2321 urn:ddi:dk.dst:d15792a9-fc08-4d94-ad6f-f0f679010821:20 dk.dst d15792a9-fc08-4d94-ad6f-f0f679010821 20 dk.dst 37124636-de71-4d55-8d7e-0eae69c63917 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:adc7c5a7-e826-4021-8ca8-0fcf6cbfa12e:20 dk.dst adc7c5a7-e826-4021-8ca8-0fcf6cbfa12e 20 dk.dst 6bc1581c-5a73-4d4a-96ef-70441569727c 2 Category 5298 urn:ddi:dk.dst:7e57a8b7-f468-455a-bc3c-1a253e08af81:20 dk.dst 7e57a8b7-f468-455a-bc3c-1a253e08af81 20 dk.dst 5afd59b9-f2db-4c3b-a677-f859a5193b0a 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:c9e5bd67-3580-4096-993d-07d47e1f096e:20 dk.dst c9e5bd67-3580-4096-993d-07d47e1f096e 20 dk.dst 4a7ba9ce-b763-4574-b754-6b26893d9c18 2 Category 5881 urn:ddi:dk.dst:d6366f8a-2435-406d-91e3-c754be20ee67:20 dk.dst d6366f8a-2435-406d-91e3-c754be20ee67 20 dk.dst f736369e-d2f9-41db-992c-086e6bc9f5ed 2 Category 5882 urn:ddi:dk.dst:417e60e7-3371-4cfc-864e-c5da5729e784:20 dk.dst 417e60e7-3371-4cfc-864e-c5da5729e784 20 dk.dst 40d781d0-a343-4e92-962c-084ff0430da4 2 Category 5883 urn:ddi:dk.dst:ab2445ea-73a4-41f1-a036-d543e19ff7ff:20 dk.dst ab2445ea-73a4-41f1-a036-d543e19ff7ff 20 dk.dst 9b618706-3a99-4bcf-a859-c46609d24a66 2 Category 5884 urn:ddi:dk.dst:3cc5a823-c3ab-43de-9180-a0e95c93c3ef:20 dk.dst 3cc5a823-c3ab-43de-9180-a0e95c93c3ef 20 dk.dst 374582cf-011a-4bf8-9fdb-f8f964e07cc5 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:e0e94240-ff3f-44d7-bcbb-2c080b71edb4:20 dk.dst e0e94240-ff3f-44d7-bcbb-2c080b71edb4 20 dk.dst 859a00d5-1c37-4f35-ba3c-feeb566ab01b 2 Category 2331 urn:ddi:dk.dst:7e072644-c58f-41ea-88be-0b3a2976a1f4:20 dk.dst 7e072644-c58f-41ea-88be-0b3a2976a1f4 20 dk.dst ff7f60d3-b6b6-4aa7-a851-452466883e3b 2 Category 1190 urn:ddi:dk.dst:2f5637d6-3ffc-4a06-a7c8-79d1fa250a07:20 dk.dst 2f5637d6-3ffc-4a06-a7c8-79d1fa250a07 20 dk.dst c1510ee7-6e51-420a-a877-bd4eee43f6c1 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:8de5eeba-ea5d-4942-9a36-1ebce3b39c06:20 dk.dst 8de5eeba-ea5d-4942-9a36-1ebce3b39c06 20 dk.dst f959784e-9832-4b09-8025-e55b7cd02940 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:b5a3671d-6fab-4a1a-86e9-fcf0395b4850:20 dk.dst b5a3671d-6fab-4a1a-86e9-fcf0395b4850 20 dk.dst 0c5931b1-f1e7-43ad-a237-843aa98a0d34 2 Category 2341 urn:ddi:dk.dst:107d5a28-cceb-4782-a276-4adb4ec5381f:20 dk.dst 107d5a28-cceb-4782-a276-4adb4ec5381f 20 dk.dst 91122424-a316-468d-be06-9849adba6fe3 2 Category 1511 urn:ddi:dk.dst:b7014a2f-7b68-4505-8558-1cb2296f97a6:20 dk.dst b7014a2f-7b68-4505-8558-1cb2296f97a6 20 dk.dst 7c8129f0-ec51-4c2c-8e1a-e8ff7b273ce3 2 Category 1549 urn:ddi:dk.dst:f5d70602-33b6-44de-8b6d-16bfb4bda0bb:20 dk.dst f5d70602-33b6-44de-8b6d-16bfb4bda0bb 20 dk.dst 652b367f-5d27-4142-9668-920ced2a7ece 2 Category 2342 urn:ddi:dk.dst:796e74dd-0b8c-414a-a09d-8805e48d2cd9:20 dk.dst 796e74dd-0b8c-414a-a09d-8805e48d2cd9 20 dk.dst ef2b66e6-2910-487d-8afc-43c9b597d6b2 2 Category 1195 urn:ddi:dk.dst:a4a3ef1d-13e1-4146-80d5-4c4ea570d324:20 dk.dst a4a3ef1d-13e1-4146-80d5-4c4ea570d324 20 dk.dst c9f217ae-eb5f-48d2-b1a8-63c6795eeea9 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:4b83d988-2812-477d-8d53-d9d26745e7e6:20 dk.dst 4b83d988-2812-477d-8d53-d9d26745e7e6 20 dk.dst d6555fbd-e2ab-4704-9c6a-33cb0ba19b99 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:0d98d08e-c6d6-4cf9-96fd-fd56906fd498:20 dk.dst 0d98d08e-c6d6-4cf9-96fd-fd56906fd498 20 dk.dst baec0ecc-a16b-4db9-805f-56cf3197dd11 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:5ba3552d-203d-4c9a-ac5a-e826cc77ba1a:20 dk.dst 5ba3552d-203d-4c9a-ac5a-e826cc77ba1a 20 dk.dst 2f2b6479-a5cd-4120-baac-a652c8745aae 2 Category 3111 urn:ddi:dk.dst:0756821a-882c-4b7b-9a04-a2cfb8110158:20 dk.dst 0756821a-882c-4b7b-9a04-a2cfb8110158 20 dk.dst 29e7ece2-2c8a-4652-8051-0280c721806f 2 Category 3232 urn:ddi:dk.dst:9f854f49-8d1e-468e-9715-ff1fbbb82639:20 dk.dst 9f854f49-8d1e-468e-9715-ff1fbbb82639 20 dk.dst d1340e4d-f9aa-4c52-b8a5-258ae6b051ec 2 Category 3113 urn:ddi:dk.dst:262ccbda-ff52-44ff-8341-a04bd43782a8:20 dk.dst 262ccbda-ff52-44ff-8341-a04bd43782a8 20 dk.dst 4a8966c4-a04d-4a69-92a9-15ce35d77039 2 Category 3233 urn:ddi:dk.dst:0546a5a4-bd20-48bd-92ed-997a4f0b0eaf:20 dk.dst 0546a5a4-bd20-48bd-92ed-997a4f0b0eaf 20 dk.dst 16967f83-54b9-4992-a2f6-1561f061fd82 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:7b9e9dcb-9d3b-4024-8a97-c086cbaa41e7:20 dk.dst 7b9e9dcb-9d3b-4024-8a97-c086cbaa41e7 20 dk.dst 2fba712a-3fe2-4916-978a-3022c7f6fece 2 Category 3121 urn:ddi:dk.dst:cf1b632f-bd66-4c13-bddb-914a4de15cfd:20 dk.dst cf1b632f-bd66-4c13-bddb-914a4de15cfd 20 dk.dst 536f5df6-5f0d-4001-9274-802ecda178f7 2 Category 4734 urn:ddi:dk.dst:b0dcb5b4-c609-49e5-ada5-3a4c9a5aee62:20 dk.dst b0dcb5b4-c609-49e5-ada5-3a4c9a5aee62 20 dk.dst 81403d56-4b15-415c-9523-956299bfa296 2 Category 4739 urn:ddi:dk.dst:87ab83cc-547f-473d-a5f2-bc00bfea7e45:20 dk.dst 87ab83cc-547f-473d-a5f2-bc00bfea7e45 20 dk.dst f166b228-2ca5-473e-b740-895d50efbd61 2 Category 5144 urn:ddi:dk.dst:199212d1-2aa2-4cf4-8b48-aa6d1d14d847:20 dk.dst 199212d1-2aa2-4cf4-8b48-aa6d1d14d847 20 dk.dst 61e15c4b-1602-4a61-89b2-212e44505ca4 2 Category 3122 urn:ddi:dk.dst:428e2b39-bbdc-4bf7-b42b-2adf1fbec1d8:20 dk.dst 428e2b39-bbdc-4bf7-b42b-2adf1fbec1d8 20 dk.dst 9f6b2c27-cba6-4374-987a-08771479c5ce 2 Category 4463 urn:ddi:dk.dst:471d7ef7-f1a9-4c00-b656-acec67053160:20 dk.dst 471d7ef7-f1a9-4c00-b656-acec67053160 20 dk.dst 07b19cd4-6560-4723-abb5-4042dbac5a45 2 Category 4715 urn:ddi:dk.dst:66e20bc6-f291-4c2a-9074-d1ba9ba54839:20 dk.dst 66e20bc6-f291-4c2a-9074-d1ba9ba54839 20 dk.dst 9f60dc69-74d4-424d-93fd-25e9fa95f5bd 2 Category 4733 urn:ddi:dk.dst:040106c6-615c-43bc-b7fb-23e6d0d2deac:20 dk.dst 040106c6-615c-43bc-b7fb-23e6d0d2deac 20 dk.dst 3e9275a4-481a-403e-b85c-d36aed4451d1 2 Category 4735 urn:ddi:dk.dst:314d3aa3-ddb7-4f1c-8f24-28a534b1fdd3:20 dk.dst 314d3aa3-ddb7-4f1c-8f24-28a534b1fdd3 20 dk.dst 06401702-0055-44fe-a6a3-873f0fdd93c0 2 Category 3123 urn:ddi:dk.dst:5dcfe83a-7082-43af-a47f-c8fc44a42503:20 dk.dst 5dcfe83a-7082-43af-a47f-c8fc44a42503 20 dk.dst 27ed79c3-6bd6-460d-82f8-c3d201e4622d 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:c11a04e7-6004-4feb-a833-b31be09bb290:20 dk.dst c11a04e7-6004-4feb-a833-b31be09bb290 20 dk.dst 3e26ff6c-c788-4be8-be81-cce867b9fea5 2 Category 3241 urn:ddi:dk.dst:873fe0cf-b6b0-4cb5-83c7-a801f55488d4:20 dk.dst 873fe0cf-b6b0-4cb5-83c7-a801f55488d4 20 dk.dst 8f327d7c-c9fd-478a-8781-aba246f525bc 2 Category 3242 urn:ddi:dk.dst:caa4b504-e5b8-478e-83fd-9bf245d21e7c:20 dk.dst caa4b504-e5b8-478e-83fd-9bf245d21e7c 20 dk.dst e87b18d9-1d8e-4f2e-a470-2bab14062e5b 2 Category 3597 urn:ddi:dk.dst:6dd6f4c2-1dab-4a52-8839-7288fc85bc03:20 dk.dst 6dd6f4c2-1dab-4a52-8839-7288fc85bc03 20 dk.dst 4a84c0f2-eee4-4671-a860-f424a7c6ba7a 2 Category 4001 urn:ddi:dk.dst:25c1f2cb-37d8-46a2-a780-2c0929f3512d:20 dk.dst 25c1f2cb-37d8-46a2-a780-2c0929f3512d 20 dk.dst 694098fd-c8f6-4f78-aa3b-0873baf45d69 2 Category 4002 urn:ddi:dk.dst:9adfa101-57e7-4a55-a2c2-507a8c46c3e6:20 dk.dst 9adfa101-57e7-4a55-a2c2-507a8c46c3e6 20 dk.dst ad8df5b5-7847-4162-9149-fc893dfda0c1 2 Category 4003 urn:ddi:dk.dst:0f32cb81-1e01-4c7f-9e89-64d8875d808c:20 dk.dst 0f32cb81-1e01-4c7f-9e89-64d8875d808c 20 dk.dst 48eb7d8e-9a14-4d67-8b8c-ab4003f514fd 2 Category 4004 urn:ddi:dk.dst:2270b2f6-7658-4011-b21e-e2bcd45c8980:20 dk.dst 2270b2f6-7658-4011-b21e-e2bcd45c8980 20 dk.dst 44193835-e2d5-414e-abb5-11dd14061e9d 2 Category 4198 urn:ddi:dk.dst:3d0949ab-2fda-42d2-8bf2-0f62ecf30473:20 dk.dst 3d0949ab-2fda-42d2-8bf2-0f62ecf30473 20 dk.dst e370ddd2-a4ed-4681-b4ac-e85363a2b05b 2 Category 4200 urn:ddi:dk.dst:a45bb72e-5810-4f3e-8437-158a38ac000a:20 dk.dst a45bb72e-5810-4f3e-8437-158a38ac000a 20 dk.dst 9cc7ab28-ddd4-4b8f-9069-2f4f22b4ebff 2 Category 4710 urn:ddi:dk.dst:e36fe2ac-a7d9-49e0-94af-0e01a3fb1983:20 dk.dst e36fe2ac-a7d9-49e0-94af-0e01a3fb1983 20 dk.dst a6e7580e-0239-4b14-ad21-1622c97113dd 2 Category 4717 urn:ddi:dk.dst:feb9e2f8-1c28-452b-ab47-f2557441c1e4:20 dk.dst feb9e2f8-1c28-452b-ab47-f2557441c1e4 20 dk.dst 0bff5dfa-d5e2-4fe4-8789-af4084633794 2 Category 3124 urn:ddi:dk.dst:3fc01c65-7e26-4385-b349-408b740f4b2e:20 dk.dst 3fc01c65-7e26-4385-b349-408b740f4b2e 20 dk.dst 4c5e616b-39f7-4d54-8409-4aef564e6a00 2 Category 3598 urn:ddi:dk.dst:b64e891f-d425-420c-a5b9-ccff422d440e:20 dk.dst b64e891f-d425-420c-a5b9-ccff422d440e 20 dk.dst ba24cfe3-531b-4638-9744-3449804fbd12 2 Category 4712 urn:ddi:dk.dst:30060744-fc05-4a5a-9cfb-b86aeb96bd86:20 dk.dst 30060744-fc05-4a5a-9cfb-b86aeb96bd86 20 dk.dst e5d0f77e-b731-447b-9281-d2935b397106 2 Category 4713 urn:ddi:dk.dst:ec47b9bc-6c53-43dc-94da-ac04fd00ea8c:20 dk.dst ec47b9bc-6c53-43dc-94da-ac04fd00ea8c 20 dk.dst 1a855a5a-698a-4629-b01a-16676bdc7772 2 Category 4714 urn:ddi:dk.dst:95c13bf3-3da8-42da-b01e-86477f375e61:20 dk.dst 95c13bf3-3da8-42da-b01e-86477f375e61 20 dk.dst c8f9196f-750e-4686-933b-872eee9940f9 2 Category 4716 urn:ddi:dk.dst:d6648fec-0cef-4d5d-a348-469dad6276c6:20 dk.dst d6648fec-0cef-4d5d-a348-469dad6276c6 20 dk.dst b6017564-bb85-4839-8084-ab418892c13c 2 Category 4730 urn:ddi:dk.dst:5345a7e9-6cb2-4695-8300-65aa06e07bb3:20 dk.dst 5345a7e9-6cb2-4695-8300-65aa06e07bb3 20 dk.dst 2adde50c-d976-4dc0-95af-46610a470c96 2 Category 4731 urn:ddi:dk.dst:b12a94ba-1863-4a73-ab7f-858dae33751d:20 dk.dst b12a94ba-1863-4a73-ab7f-858dae33751d 20 dk.dst 23c48552-9bb5-4606-8320-16694eec1a4a 2 Category 4732 urn:ddi:dk.dst:7d37cee9-7a37-411b-98a0-31fa4f9049b6:20 dk.dst 7d37cee9-7a37-411b-98a0-31fa4f9049b6 20 dk.dst d84fa680-ea66-41ff-b555-dc4a463f1e07 2 Category 4736 urn:ddi:dk.dst:7df6dc7d-bc51-45cf-9c2f-9c1dffdeca98:20 dk.dst 7df6dc7d-bc51-45cf-9c2f-9c1dffdeca98 20 dk.dst 89dbb4a7-a026-4733-825c-fbc9f9087a04 2 Category 4737 urn:ddi:dk.dst:34d10393-9f43-4f2d-aaa4-db3eee53cecb:20 dk.dst 34d10393-9f43-4f2d-aaa4-db3eee53cecb 20 dk.dst 9a7ffd50-3433-48e8-83ca-0a0292a94bdd 2 Category 4738 urn:ddi:dk.dst:782cf465-3ba3-483c-9b08-aeaf246f8722:20 dk.dst 782cf465-3ba3-483c-9b08-aeaf246f8722 20 dk.dst 8779ea0b-7f6c-483d-af46-b1d660fbfe79 2 Category 4740 urn:ddi:dk.dst:d4aed7ca-2e72-4bc7-bc72-a47635db1d4d:20 dk.dst d4aed7ca-2e72-4bc7-bc72-a47635db1d4d 20 dk.dst 58d78ea8-8fe3-40c8-9a0e-9bae713645d9 2 Category 4750 urn:ddi:dk.dst:b1509cc9-735b-40bc-aaf7-893d351cf48c:20 dk.dst b1509cc9-735b-40bc-aaf7-893d351cf48c 20 dk.dst 7e21fd95-f1f2-4a81-9f20-230d630e7725 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:b1e090a0-1bb2-49de-bd7e-4ed701430fc2:20 dk.dst b1e090a0-1bb2-49de-bd7e-4ed701430fc2 20 dk.dst 87d146db-2994-427d-86af-c1a10e771bc8 2 Category 3131 urn:ddi:dk.dst:4ad962fb-1b01-435f-ab22-17fcd2e4dcc6:20 dk.dst 4ad962fb-1b01-435f-ab22-17fcd2e4dcc6 20 dk.dst b562a6fc-22b3-44c1-8796-1adb0c4267fd 2 Category 3402 urn:ddi:dk.dst:909d4a0b-4a93-4bab-af21-ef708ed2cf59:20 dk.dst 909d4a0b-4a93-4bab-af21-ef708ed2cf59 20 dk.dst 3fe56ec2-dea1-4b8b-9cf8-a8c8c5dbd6dd 2 Category 3132 urn:ddi:dk.dst:479bcbe9-e499-48bb-8ad9-1a8c06b573c9:20 dk.dst 479bcbe9-e499-48bb-8ad9-1a8c06b573c9 20 dk.dst 4c995d2c-7bf0-4fb3-a226-27839d524859 2 Category 3403 urn:ddi:dk.dst:3bfd0d0a-b802-413f-9a80-bfbca9263d14:20 dk.dst 3bfd0d0a-b802-413f-9a80-bfbca9263d14 20 dk.dst ea48e232-73ec-4756-a5e0-84c69c83b0c3 2 Category 3133 urn:ddi:dk.dst:2e704aab-a495-448c-9011-b6a5642ff509:20 dk.dst 2e704aab-a495-448c-9011-b6a5642ff509 20 dk.dst 50ad733b-5c2a-4bbb-8413-2ef2762092fc 2 Category 3401 urn:ddi:dk.dst:4487e144-f121-4b07-b64d-5473abfec153:20 dk.dst 4487e144-f121-4b07-b64d-5473abfec153 20 dk.dst 1822e51b-3491-4612-9318-dff4283b8abb 2 Category 3134 urn:ddi:dk.dst:959ff4ba-390a-469b-adb1-8b3e17345de7:20 dk.dst 959ff4ba-390a-469b-adb1-8b3e17345de7 20 dk.dst a5b9a86b-b8f7-40fa-857b-1eaafdf692d7 2 Category 3404 urn:ddi:dk.dst:6fd7ddfe-e4ea-4830-9d51-efe18e853a0d:20 dk.dst 6fd7ddfe-e4ea-4830-9d51-efe18e853a0d 20 dk.dst 852f6785-878e-46a0-80c5-de542cfcb455 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:dff38fe3-ddb3-4847-8284-10fe52e6db8d:20 dk.dst dff38fe3-ddb3-4847-8284-10fe52e6db8d 20 dk.dst 37774228-f33b-434a-9563-5ac1c46d8083 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:31a36312-9b05-4637-bab3-2ebbe859d392:20 dk.dst 31a36312-9b05-4637-bab3-2ebbe859d392 20 dk.dst f0042a1e-0897-4141-bd78-cab15a2cebf7 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:ed6b99f8-469a-4012-8846-62b3664dc39c:20 dk.dst ed6b99f8-469a-4012-8846-62b3664dc39c 20 dk.dst 829a91a4-dce6-45a3-9344-5e2333c62699 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:6024dbf0-5336-40dd-9481-670c669861a6:20 dk.dst 6024dbf0-5336-40dd-9481-670c669861a6 20 dk.dst e3eb8537-be67-4916-9066-35a0c7fb304f 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:0e66cbbe-14fa-44a6-a592-f1612d85a73b:20 dk.dst 0e66cbbe-14fa-44a6-a592-f1612d85a73b 20 dk.dst 0e4d1b4c-568e-4109-aab3-45c1469f20d2 2 Category 0320 urn:ddi:dk.dst:2bfb8556-232f-42ca-a8c5-58b24f4c7acf:20 dk.dst 2bfb8556-232f-42ca-a8c5-58b24f4c7acf 20 dk.dst 8e9454c7-c838-4e10-8397-047f91dccc32 2 Category 0390 urn:ddi:dk.dst:58ec1139-c219-449e-b17f-a29334bd645b:20 dk.dst 58ec1139-c219-449e-b17f-a29334bd645b 20 dk.dst 28c41616-e386-4e90-9594-05bfcc85d5d3 2 Category 3225 urn:ddi:dk.dst:06bbf7eb-18fa-414a-824c-feab1ea28e3a:20 dk.dst 06bbf7eb-18fa-414a-824c-feab1ea28e3a 20 dk.dst 79e9bf2f-b16c-44a6-a9fd-82547536ce61 2 Category 4124 urn:ddi:dk.dst:c9d791ec-31db-436b-a468-9a12e3b1ddb1:20 dk.dst c9d791ec-31db-436b-a468-9a12e3b1ddb1 20 dk.dst d7080596-a918-44ab-b92a-e8e3482c03fb 2 Category 4482 urn:ddi:dk.dst:0b1da18d-67ea-4e38-9957-90c622e42e46:20 dk.dst 0b1da18d-67ea-4e38-9957-90c622e42e46 20 dk.dst ab6bb615-b6d4-47d3-bb3d-f2f93e6291a0 2 Category 4488 urn:ddi:dk.dst:db9a3d7b-2f6e-4f19-b11a-12ae8bb8880f:20 dk.dst db9a3d7b-2f6e-4f19-b11a-12ae8bb8880f 20 dk.dst cb27bf86-f60b-4dc6-8add-fa06b6735ef6 2 Category 4498 urn:ddi:dk.dst:04e4020e-7594-4ba4-9159-df51a8633127:20 dk.dst 04e4020e-7594-4ba4-9159-df51a8633127 20 dk.dst b7515953-bffb-4bda-8aee-09c8b99bb3a3 2 Category 4499 urn:ddi:dk.dst:276e417c-b504-4e82-9d77-6030e2283e50:20 dk.dst 276e417c-b504-4e82-9d77-6030e2283e50 20 dk.dst 26cdcf4d-2ef2-4cfd-9e75-44541ccb858b 2 Category 4511 urn:ddi:dk.dst:149ccaf0-47f5-47e0-8d89-f7e0f9aa0a49:20 dk.dst 149ccaf0-47f5-47e0-8d89-f7e0f9aa0a49 20 dk.dst 87a66167-dffd-4163-93da-6eaf823e211a 2 Category 4522 urn:ddi:dk.dst:303f452e-85a5-4904-9dd0-b4b893663d83:20 dk.dst 303f452e-85a5-4904-9dd0-b4b893663d83 20 dk.dst 309ec0c1-f30f-4560-b392-fe261447efe6 2 Category 4523 urn:ddi:dk.dst:27733ed3-9fa3-429b-953d-0c071fa363b1:20 dk.dst 27733ed3-9fa3-429b-953d-0c071fa363b1 20 dk.dst 749e19c7-712f-410d-a4c3-6c8d8bde6463 2 Category 4524 urn:ddi:dk.dst:daafd6bc-1e7e-4742-9dbe-c85469f17984:20 dk.dst daafd6bc-1e7e-4742-9dbe-c85469f17984 20 dk.dst 7bae1f08-9b69-4231-9a75-0bfea01f7aa4 2 Category 4533 urn:ddi:dk.dst:aa94d5d1-cbea-4f4c-8d41-a0c07085a07a:20 dk.dst aa94d5d1-cbea-4f4c-8d41-a0c07085a07a 20 dk.dst 409ee7f6-7862-47f0-af0e-a605fdd0b1e5 2 Category 4534 urn:ddi:dk.dst:b9512480-f26d-47ec-a59a-d38a665d8d98:20 dk.dst b9512480-f26d-47ec-a59a-d38a665d8d98 20 dk.dst bccdbb74-940f-49b6-ae51-efdb639e4c12 2 Category 4536 urn:ddi:dk.dst:5a686bcc-8f03-4db7-a202-2f3d32985d1f:20 dk.dst 5a686bcc-8f03-4db7-a202-2f3d32985d1f 20 dk.dst b78ce925-8c98-4550-854e-c69e4f8717ce 2 Category 4542 urn:ddi:dk.dst:c9626fa9-1e1f-4c15-9c6b-ca8561183f1d:20 dk.dst c9626fa9-1e1f-4c15-9c6b-ca8561183f1d 20 dk.dst 236fa0b5-3d9b-4346-84b7-14a2ce4540b6 2 Category 4545 urn:ddi:dk.dst:cf3bb0bd-626e-4aea-af79-1fbab8fee7e7:20 dk.dst cf3bb0bd-626e-4aea-af79-1fbab8fee7e7 20 dk.dst 30cc79e4-8efa-482d-bc44-64e6f1c1f86a 2 Category 4546 urn:ddi:dk.dst:275a71f4-07a9-4618-aeb2-4bf264e7f2d4:20 dk.dst 275a71f4-07a9-4618-aeb2-4bf264e7f2d4 20 dk.dst 76fcfbd9-8e59-4b7f-bdc0-abeb4d2fa797 2 Category 4709 urn:ddi:dk.dst:53ca0c7e-a81a-46ab-96cb-3035fa9099ba:20 dk.dst 53ca0c7e-a81a-46ab-96cb-3035fa9099ba 20 dk.dst ff252695-fa55-4da0-88f1-2d2c1d2d7360 2 Category 4728 urn:ddi:dk.dst:e3aad073-3e0b-4758-a73b-249092003e78:20 dk.dst e3aad073-3e0b-4758-a73b-249092003e78 20 dk.dst aa520daf-60f3-4378-83be-74e14f6a1706 2 Category 4756 urn:ddi:dk.dst:d209d3ed-efa8-4a2c-aee8-f770e2023404:20 dk.dst d209d3ed-efa8-4a2c-aee8-f770e2023404 20 dk.dst 169fc2d4-808e-4820-9fb0-ab1b365a226c 2 Category 4780 urn:ddi:dk.dst:2352bf28-e460-449c-8557-d1c3254e0bda:20 dk.dst 2352bf28-e460-449c-8557-d1c3254e0bda 20 dk.dst a64848e4-28cf-4efe-99d3-9af9af10c956 2 Category 4781 urn:ddi:dk.dst:13953612-1ba6-446e-9dd3-58bf48e96cfe:20 dk.dst 13953612-1ba6-446e-9dd3-58bf48e96cfe 20 dk.dst babb9b8a-4803-4017-adf4-f3c4fe966eae 2 Category 4782 urn:ddi:dk.dst:4711a6ca-3a90-4d54-ae78-1051df7eb63d:20 dk.dst 4711a6ca-3a90-4d54-ae78-1051df7eb63d 20 dk.dst 633a457b-a071-4d89-be64-6d11124816a4 2 Category 4790 urn:ddi:dk.dst:7a958299-3282-4201-b2d1-903d5a21153c:20 dk.dst 7a958299-3282-4201-b2d1-903d5a21153c 20 dk.dst 78113f50-927c-4ce4-8b7a-d56ef3d8beca 2 Category 4791 urn:ddi:dk.dst:cbc21f11-3a63-4eb1-8fa8-d248ff8c2487:20 dk.dst cbc21f11-3a63-4eb1-8fa8-d248ff8c2487 20 dk.dst 12d4fd70-de7a-4876-8be7-0687e01e5460 2 Category 4792 urn:ddi:dk.dst:c846a89c-bd80-451f-8172-4261d12cf8fd:20 dk.dst c846a89c-bd80-451f-8172-4261d12cf8fd 20 dk.dst c74088f1-e55b-45e4-b2b3-6017f45103b3 2 Category 4880 urn:ddi:dk.dst:49d7762b-e6e5-450e-9620-73bc64fc8b13:20 dk.dst 49d7762b-e6e5-450e-9620-73bc64fc8b13 20 dk.dst 7961981c-c2ea-468b-a490-c86c543b81d8 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:f47a39d7-3eb5-400d-888a-3b2fa05e1093:20 dk.dst f47a39d7-3eb5-400d-888a-3b2fa05e1093 20 dk.dst c5612a98-9b79-4111-91f5-16569d436a26 2 Category 5145 urn:ddi:dk.dst:838611bd-f12e-406d-b0a6-62ba68ee4949:20 dk.dst 838611bd-f12e-406d-b0a6-62ba68ee4949 20 dk.dst 4e2e4f2c-2b37-4321-9f84-2d580d9d7567 2 Category 5146 urn:ddi:dk.dst:5f66e5ad-44b8-4f67-b837-cae1912158fa:20 dk.dst 5f66e5ad-44b8-4f67-b837-cae1912158fa 20 dk.dst a56873ec-ccad-4736-bb12-37a1109f9854 2 Category 5147 urn:ddi:dk.dst:56b036d6-ed29-4cae-ab6a-536f46cb112b:20 dk.dst 56b036d6-ed29-4cae-ab6a-536f46cb112b 20 dk.dst e564fafa-97ef-453e-a151-a02b75debc02 2 Category 5148 urn:ddi:dk.dst:5a394e9f-39e4-4860-b1ed-6d9229ce8fc4:20 dk.dst 5a394e9f-39e4-4860-b1ed-6d9229ce8fc4 20 dk.dst e3faafd7-ba76-418b-a02b-3f9da941564a 2 Category 5149 urn:ddi:dk.dst:29defdd1-2622-4781-a2e2-d38134936f38:20 dk.dst 29defdd1-2622-4781-a2e2-d38134936f38 20 dk.dst 1d557b86-5476-4f42-8779-2e0da8509fe8 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:d61e307a-be9f-4800-8df4-f19169ab93fb:20 dk.dst d61e307a-be9f-4800-8df4-f19169ab93fb 20 dk.dst 8687fb9a-2ea6-41a6-a5af-52ed0a798a71 2 Category 5443 urn:ddi:dk.dst:8ba19774-e976-4fc3-ac81-4475e1c6fa3a:20 dk.dst 8ba19774-e976-4fc3-ac81-4475e1c6fa3a 20 dk.dst 3985a3c9-5171-470a-bc5e-67bd0f65c73d 2 Category 9468 urn:ddi:dk.dst:6ba0d1e5-91e1-4629-9d60-49df38ec3920:20 dk.dst 6ba0d1e5-91e1-4629-9d60-49df38ec3920 20 dk.dst 3181d3d8-99d7-4aae-9635-354455f17e76 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:77228860-31d4-44cc-8524-9a9c7bb08569:20 dk.dst 77228860-31d4-44cc-8524-9a9c7bb08569 20 dk.dst 0935fd31-d889-4374-8ba8-d8d632169ca8 2 Category 0375 urn:ddi:dk.dst:58c8279c-2554-4c3e-b81b-e2e197738d2d:20 dk.dst 58c8279c-2554-4c3e-b81b-e2e197738d2d 20 dk.dst 2811d336-27cf-448f-bb5d-84bd1a602b36 2 Category 0380 urn:ddi:dk.dst:4c1a6fba-aacc-4a87-b2fc-d0d9f10db3fe:20 dk.dst 4c1a6fba-aacc-4a87-b2fc-d0d9f10db3fe 20 dk.dst 2c8e93a1-748d-4e44-8d7d-398659225e6f 2 Category 2490 urn:ddi:dk.dst:57a6b19e-e337-4e2f-ad89-9e92a73cbea4:20 dk.dst 57a6b19e-e337-4e2f-ad89-9e92a73cbea4 20 dk.dst c4e905b6-973f-4ff3-a0e8-2f1745235a0e 2 Category 3227 urn:ddi:dk.dst:b9a9b985-f50d-443b-8ae0-08fdac1c3d7a:20 dk.dst b9a9b985-f50d-443b-8ae0-08fdac1c3d7a 20 dk.dst 0dd15720-efb2-48d4-a35b-18426e2f0661 2 Category 3229 urn:ddi:dk.dst:ffdcd09c-fc06-4340-ae7c-abac3c90776b:20 dk.dst ffdcd09c-fc06-4340-ae7c-abac3c90776b 20 dk.dst e1617d28-86a9-4687-941c-2bdf23aab704 2 Category 3231 urn:ddi:dk.dst:7bda04fc-af46-47c8-bc7b-2202e76c5321:20 dk.dst 7bda04fc-af46-47c8-bc7b-2202e76c5321 20 dk.dst ef58e790-3069-42e2-8998-ac3d69e758de 2 Category 3235 urn:ddi:dk.dst:2da69e91-aa25-45b8-b595-c7d3004b445a:20 dk.dst 2da69e91-aa25-45b8-b595-c7d3004b445a 20 dk.dst e83ceaf7-3ace-4464-b0af-c0bcc6315cb2 2 Category 3236 urn:ddi:dk.dst:ff7a953a-649d-4d76-80d5-c03ea24dd246:20 dk.dst ff7a953a-649d-4d76-80d5-c03ea24dd246 20 dk.dst 05853f21-51f6-40dc-96c0-8438e71e6b78 2 Category 3237 urn:ddi:dk.dst:dffc2637-67e9-4495-8289-ee2f678c2016:20 dk.dst dffc2637-67e9-4495-8289-ee2f678c2016 20 dk.dst 34370399-f39c-4926-b485-9c7042aead06 2 Category 3243 urn:ddi:dk.dst:d3618c04-e680-4396-a0c4-ff5572175809:20 dk.dst d3618c04-e680-4396-a0c4-ff5572175809 20 dk.dst 506e285c-073d-49bd-8a65-fc7cdc79d17a 2 Category 3244 urn:ddi:dk.dst:2a32933f-edee-4f8c-a592-9ca387373e5d:20 dk.dst 2a32933f-edee-4f8c-a592-9ca387373e5d 20 dk.dst 27c5ddc2-a77b-4bd5-9f97-c973e620cd09 2 Category 3260 urn:ddi:dk.dst:05e1eee8-29af-466c-9f6b-8129ea74dffb:20 dk.dst 05e1eee8-29af-466c-9f6b-8129ea74dffb 20 dk.dst a273d64b-1917-4831-97f5-9362be057a71 2 Category 3270 urn:ddi:dk.dst:4fc3cd14-fdfb-4023-b45a-cb285a8bb6d5:20 dk.dst 4fc3cd14-fdfb-4023-b45a-cb285a8bb6d5 20 dk.dst 5b2a24ba-0dfd-4713-875b-5d54effa8f6a 2 Category 3271 urn:ddi:dk.dst:afe951f6-cc2f-4364-942c-3dca420b2666:20 dk.dst afe951f6-cc2f-4364-942c-3dca420b2666 20 dk.dst d92fd9ca-1cc7-472a-ac12-dd21d69a9405 2 Category 3300 urn:ddi:dk.dst:bcb2471a-1d39-43ff-bd7c-9196f52f1ca4:20 dk.dst bcb2471a-1d39-43ff-bd7c-9196f52f1ca4 20 dk.dst e8e716c0-d9b5-4c52-8f21-331c915e27e2 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:abdd26b6-0720-434d-9676-a0f11c821a18:20 dk.dst abdd26b6-0720-434d-9676-a0f11c821a18 20 dk.dst 7bd0cc8f-beb4-4475-9474-f3450283f9ad 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:98aa8bfa-505b-44d9-a5d8-399094cf46d8:20 dk.dst 98aa8bfa-505b-44d9-a5d8-399094cf46d8 20 dk.dst 1404678a-0478-4540-bd5f-98a632b40d99 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:d3633a3f-763c-4967-afe1-17bbe5812a4a:20 dk.dst d3633a3f-763c-4967-afe1-17bbe5812a4a 20 dk.dst 17e41d05-2fd2-4141-8bb0-31c8dbb5ad66 2 Category 3880 urn:ddi:dk.dst:d0d85cc0-1932-49a4-b2b0-227bec4ca792:20 dk.dst d0d85cc0-1932-49a4-b2b0-227bec4ca792 20 dk.dst 938f2cdd-6328-49b7-9852-d546cd2a99a7 2 Category 4098 urn:ddi:dk.dst:1ae4a9ca-2c1c-4b23-870e-cec16e4328ea:20 dk.dst 1ae4a9ca-2c1c-4b23-870e-cec16e4328ea 20 dk.dst 548edd0f-a48e-4bef-ac30-48e9020048b2 2 Category 4129 urn:ddi:dk.dst:996e3267-3503-427a-a913-e29a4e78a094:20 dk.dst 996e3267-3503-427a-a913-e29a4e78a094 20 dk.dst 704828f0-a896-4f9b-af5e-2f4a725e4f82 2 Category 4168 urn:ddi:dk.dst:aa6efb3f-0077-4f9f-b569-e42ff008052b:20 dk.dst aa6efb3f-0077-4f9f-b569-e42ff008052b 20 dk.dst 0025f910-e0d2-4037-b9c6-9760a14cbb78 2 Category 4407 urn:ddi:dk.dst:2573ac8d-21bd-472a-b1a5-badbc313fc20:20 dk.dst 2573ac8d-21bd-472a-b1a5-badbc313fc20 20 dk.dst 6b92438a-b029-4676-80ee-12ed01079079 2 Category 4410 urn:ddi:dk.dst:d2f224b8-0708-4563-b9ee-d7815a547871:20 dk.dst d2f224b8-0708-4563-b9ee-d7815a547871 20 dk.dst 0b42ec35-cdf7-4ec7-8221-082953a28512 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:750771a9-405f-4f58-bfd9-a514ed08c36e:20 dk.dst 750771a9-405f-4f58-bfd9-a514ed08c36e 20 dk.dst faa3bd7c-0c41-49f9-9810-dc2ea5b81724 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:5f5f8ee8-bb8c-4cee-a9eb-feb39eb14755:20 dk.dst 5f5f8ee8-bb8c-4cee-a9eb-feb39eb14755 20 dk.dst f93a4ee2-6b2d-4008-9879-7c06a329b3d4 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:f1c504a9-0bbc-4f85-ad50-452f19cd0a11:20 dk.dst f1c504a9-0bbc-4f85-ad50-452f19cd0a11 20 dk.dst fd70ba8d-b628-4125-834b-f3e2beed9fc3 2 Category 4414 urn:ddi:dk.dst:6948eadc-8bde-4531-a240-deb54f748cde:20 dk.dst 6948eadc-8bde-4531-a240-deb54f748cde 20 dk.dst 50c3c78a-9a7d-4002-b06f-a0ab9edffc74 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:28c425f7-d07d-41ec-8a4f-d751a7765099:20 dk.dst 28c425f7-d07d-41ec-8a4f-d751a7765099 20 dk.dst 866f4e26-10b3-4070-a6d3-23e64a3ff923 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:3d7648ac-1f34-46f4-bd2d-aa6344ed8d45:20 dk.dst 3d7648ac-1f34-46f4-bd2d-aa6344ed8d45 20 dk.dst eec52437-b5a7-4880-8481-6945af217163 2 Category 4417 urn:ddi:dk.dst:815ec589-c022-4de1-b75d-b6297cb613b3:20 dk.dst 815ec589-c022-4de1-b75d-b6297cb613b3 20 dk.dst ceca9680-c191-407a-9d13-1aada0c2df6b 2 Category 4418 urn:ddi:dk.dst:7aa4faf9-019c-437f-b7aa-188cde8cfbfa:20 dk.dst 7aa4faf9-019c-437f-b7aa-188cde8cfbfa 20 dk.dst 81f6b724-32f6-4c93-b37f-3d04c065f744 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:20d3bdd9-1f45-465d-8a7e-8677d8a2dbbc:20 dk.dst 20d3bdd9-1f45-465d-8a7e-8677d8a2dbbc 20 dk.dst 0f536e78-8887-44f7-9408-0318b71c1df1 2 Category 4420 urn:ddi:dk.dst:27980a22-dc11-43e9-b358-82f0086bca95:20 dk.dst 27980a22-dc11-43e9-b358-82f0086bca95 20 dk.dst 02a5db4d-d200-4228-91b4-da651581cbd9 2 Category 4421 urn:ddi:dk.dst:ed63c4bf-1f24-4a0f-be3f-f14130cbc8eb:20 dk.dst ed63c4bf-1f24-4a0f-be3f-f14130cbc8eb 20 dk.dst 08c36063-7db4-43a6-91a1-2b4a0a2b7c2b 2 Category 4422 urn:ddi:dk.dst:49bebb23-98fa-4417-920b-d228f647ad9f:20 dk.dst 49bebb23-98fa-4417-920b-d228f647ad9f 20 dk.dst da100865-d38a-45d0-b834-708a4f022557 2 Category 4423 urn:ddi:dk.dst:90757503-4885-4d28-89e8-fdf107e4c48a:20 dk.dst 90757503-4885-4d28-89e8-fdf107e4c48a 20 dk.dst e04f7374-1cc6-40d4-a27b-91c2c8539af8 2 Category 4424 urn:ddi:dk.dst:edc9b884-9a34-4b7f-924e-a23e7be4ccdd:20 dk.dst edc9b884-9a34-4b7f-924e-a23e7be4ccdd 20 dk.dst aabf1261-d607-4f28-8787-48c54b6c612c 2 Category 4425 urn:ddi:dk.dst:2dadc90f-6289-4970-8187-240c558c4477:20 dk.dst 2dadc90f-6289-4970-8187-240c558c4477 20 dk.dst db3ff87f-ecb7-4b7b-960e-85ac3ba68710 2 Category 4426 urn:ddi:dk.dst:da30071d-8917-44a3-a9c7-94d4aefca4ec:20 dk.dst da30071d-8917-44a3-a9c7-94d4aefca4ec 20 dk.dst 8899b30f-c888-443a-81da-14912bd2a7e5 2 Category 4427 urn:ddi:dk.dst:5f6fb931-4d41-4c0d-8b2d-745242dd5530:20 dk.dst 5f6fb931-4d41-4c0d-8b2d-745242dd5530 20 dk.dst a8792d9e-9758-4036-a6d4-cbc84b068295 2 Category 4428 urn:ddi:dk.dst:c3009eb0-03af-4493-8e80-eff709c09289:20 dk.dst c3009eb0-03af-4493-8e80-eff709c09289 20 dk.dst ccb11071-87b5-4711-a341-3b4f643823ed 2 Category 4429 urn:ddi:dk.dst:c3b17363-2c8c-4a4e-b7ac-6a1ce3026d8d:20 dk.dst c3b17363-2c8c-4a4e-b7ac-6a1ce3026d8d 20 dk.dst b220a62c-9820-4ea0-aa83-59f8c89bc521 2 Category 4430 urn:ddi:dk.dst:634be542-4b1a-432a-86ee-2c41d58e8ce8:20 dk.dst 634be542-4b1a-432a-86ee-2c41d58e8ce8 20 dk.dst 57a7fbfb-32b6-4285-8698-739b2b2dbf02 2 Category 4431 urn:ddi:dk.dst:22f10a51-11c4-4e49-9bb0-4e2a04603b43:20 dk.dst 22f10a51-11c4-4e49-9bb0-4e2a04603b43 20 dk.dst b679b98a-f1d7-4179-af86-d56ed100c4bf 2 Category 4432 urn:ddi:dk.dst:fec87a61-5d1a-43eb-bf31-203d24957927:20 dk.dst fec87a61-5d1a-43eb-bf31-203d24957927 20 dk.dst 882ee3d3-163a-4ced-b881-d34132616451 2 Category 4433 urn:ddi:dk.dst:afa2059d-4245-4e43-962c-005ef0a5a715:20 dk.dst afa2059d-4245-4e43-962c-005ef0a5a715 20 dk.dst 3850c113-8736-4e52-89b0-25c8524f7402 2 Category 4434 urn:ddi:dk.dst:7bbc3e99-7d38-4302-b914-ce14e6a22b9f:20 dk.dst 7bbc3e99-7d38-4302-b914-ce14e6a22b9f 20 dk.dst 09437120-2c87-4f72-baff-25b80fbc953e 2 Category 4435 urn:ddi:dk.dst:3d745073-41ee-41b2-ac87-02b4b834b3b3:20 dk.dst 3d745073-41ee-41b2-ac87-02b4b834b3b3 20 dk.dst 08c6af86-f983-4505-b0ea-ba006cdf1a58 2 Category 4436 urn:ddi:dk.dst:920a9295-40d6-4324-8487-6fd05b7fa03b:20 dk.dst 920a9295-40d6-4324-8487-6fd05b7fa03b 20 dk.dst c78c9f3d-2504-4ccb-9d5b-e77cb2974176 2 Category 4437 urn:ddi:dk.dst:58b78b86-1a48-4d47-8926-c302c8db16eb:20 dk.dst 58b78b86-1a48-4d47-8926-c302c8db16eb 20 dk.dst a5c4c350-3ee0-4acc-b76d-3ae512261ac3 2 Category 4438 urn:ddi:dk.dst:ce13d826-d034-4fa8-94a9-7074820f1f65:20 dk.dst ce13d826-d034-4fa8-94a9-7074820f1f65 20 dk.dst 2e6bd3ea-3505-40c0-9270-fddbdb0b5a95 2 Category 4439 urn:ddi:dk.dst:c31b366e-a3a1-4f34-b36b-e11d2efd3bdb:20 dk.dst c31b366e-a3a1-4f34-b36b-e11d2efd3bdb 20 dk.dst 97050af3-0f1d-4948-9a6f-7cedbbfbcc95 2 Category 4440 urn:ddi:dk.dst:5cdd70a8-2a09-41b4-9eea-f3a2f393cf97:20 dk.dst 5cdd70a8-2a09-41b4-9eea-f3a2f393cf97 20 dk.dst 454490ac-0aa9-4bfe-b4de-900725d3ed2c 2 Category 4441 urn:ddi:dk.dst:96cecb59-6cae-47e2-84c9-d5ae4568e8f1:20 dk.dst 96cecb59-6cae-47e2-84c9-d5ae4568e8f1 20 dk.dst 268d2747-2407-4d84-9c2f-04c133c850a8 2 Category 4442 urn:ddi:dk.dst:a039a731-bf62-406d-a9a8-4dfabe9dc1f4:20 dk.dst a039a731-bf62-406d-a9a8-4dfabe9dc1f4 20 dk.dst fa4d7ed7-d32f-4748-8f19-4bfcc1f2740b 2 Category 4443 urn:ddi:dk.dst:de07980c-083a-46fe-8ff0-e117262a91e3:20 dk.dst de07980c-083a-46fe-8ff0-e117262a91e3 20 dk.dst ba8e3a1a-5247-4ca4-8cdc-d30df0f3e437 2 Category 4444 urn:ddi:dk.dst:ff2f2c67-ab22-4f94-a56b-896d0ee7434d:20 dk.dst ff2f2c67-ab22-4f94-a56b-896d0ee7434d 20 dk.dst b67e502f-dba7-48a1-ae2b-76834541b993 2 Category 4445 urn:ddi:dk.dst:021f9d37-f9e5-400b-b477-2f3b11ae1f43:20 dk.dst 021f9d37-f9e5-400b-b477-2f3b11ae1f43 20 dk.dst c6461cff-87e7-48f1-a668-1fe8debf2dfa 2 Category 4446 urn:ddi:dk.dst:3629ec1b-faf3-4aea-bcec-f4d083a3a5b4:20 dk.dst 3629ec1b-faf3-4aea-bcec-f4d083a3a5b4 20 dk.dst c277677a-c6d3-42af-a511-db269e363aa2 2 Category 4447 urn:ddi:dk.dst:4512f9df-aa85-4376-af8f-f02559e1ecca:20 dk.dst 4512f9df-aa85-4376-af8f-f02559e1ecca 20 dk.dst 76905079-f89a-4125-ac7c-c085185b09c8 2 Category 4448 urn:ddi:dk.dst:61833570-9a63-4960-b0f9-ed18a848a873:20 dk.dst 61833570-9a63-4960-b0f9-ed18a848a873 20 dk.dst 3500fe3e-f8b9-451d-b1ff-da13a507b878 2 Category 4449 urn:ddi:dk.dst:632b88ee-cc9d-436c-a58f-257dbb307562:20 dk.dst 632b88ee-cc9d-436c-a58f-257dbb307562 20 dk.dst 4ef3f753-d608-42fd-b5c0-d16c5114c23b 2 Category 4457 urn:ddi:dk.dst:6fc4ec3d-0bea-40cc-85a6-eb5dfaa97f3c:20 dk.dst 6fc4ec3d-0bea-40cc-85a6-eb5dfaa97f3c 20 dk.dst fa088838-cf55-4b25-8249-a60de385b900 2 Category 4466 urn:ddi:dk.dst:1754889b-dbe4-409b-91b2-e3435ab91153:20 dk.dst 1754889b-dbe4-409b-91b2-e3435ab91153 20 dk.dst a2cff0aa-0544-4e75-9975-3d36eb9cc5b9 2 Category 4477 urn:ddi:dk.dst:50823f01-a263-4005-95ba-00e2effba7f4:20 dk.dst 50823f01-a263-4005-95ba-00e2effba7f4 20 dk.dst 405997a7-287b-41b5-8430-fe39f7e3a65c 2 Category 4505 urn:ddi:dk.dst:3f807a30-1bf2-4197-b3ac-7d41d9042d9b:20 dk.dst 3f807a30-1bf2-4197-b3ac-7d41d9042d9b 20 dk.dst e6690fca-f5ed-4297-a6b3-38783eafc22b 2 Category 4537 urn:ddi:dk.dst:94e2d01d-4a78-46ed-80e5-5d094a746d38:20 dk.dst 94e2d01d-4a78-46ed-80e5-5d094a746d38 20 dk.dst 9a57899c-2817-43f7-ac1d-3131cfda737d 2 Category 4538 urn:ddi:dk.dst:2e1850f0-5760-4417-ac2e-da7a5378c1eb:20 dk.dst 2e1850f0-5760-4417-ac2e-da7a5378c1eb 20 dk.dst 38d0a96f-e877-4db0-9037-c4cd42440df2 2 Category 4539 urn:ddi:dk.dst:26688756-c6ce-463e-a6da-168c6b0fcba8:20 dk.dst 26688756-c6ce-463e-a6da-168c6b0fcba8 20 dk.dst b96968f9-975a-437a-8288-80c9e4a98870 2 Category 4564 urn:ddi:dk.dst:affd69e4-a91d-4d9b-bb5e-bde8e3bc7185:20 dk.dst affd69e4-a91d-4d9b-bb5e-bde8e3bc7185 20 dk.dst a1342312-7933-461b-97f2-f708be1b3b38 2 Category 4565 urn:ddi:dk.dst:c781f0e8-3b33-496f-97f9-dc870193b5c4:20 dk.dst c781f0e8-3b33-496f-97f9-dc870193b5c4 20 dk.dst 1060e637-4172-4ee3-86cf-8433d5b99e00 2 Category 4566 urn:ddi:dk.dst:59a82350-c28b-4bab-a8da-f66c6e459fa5:20 dk.dst 59a82350-c28b-4bab-a8da-f66c6e459fa5 20 dk.dst 300cc86b-25bc-4307-aad4-cef58cf89e73 2 Category 4570 urn:ddi:dk.dst:cbcfba87-d644-4439-995c-41fb7f910222:20 dk.dst cbcfba87-d644-4439-995c-41fb7f910222 20 dk.dst 82db65c6-db20-47e1-808b-c564d93f39a6 2 Category 4575 urn:ddi:dk.dst:831d457f-abcf-4cbd-856a-a41e74fce3e4:20 dk.dst 831d457f-abcf-4cbd-856a-a41e74fce3e4 20 dk.dst 03d6b395-bb09-4bb3-8ebb-5435df61357a 2 Category 4576 urn:ddi:dk.dst:0994f0fc-a1a3-4900-8393-9b11dfc164e3:20 dk.dst 0994f0fc-a1a3-4900-8393-9b11dfc164e3 20 dk.dst 6c58ed5d-8517-4057-ab56-1a9bdbc3adfb 2 Category 4577 urn:ddi:dk.dst:b0664383-7042-4659-91a6-bae38c80a761:20 dk.dst b0664383-7042-4659-91a6-bae38c80a761 20 dk.dst 8996f4d8-553e-4893-97e0-49ea587277f5 2 Category 4578 urn:ddi:dk.dst:93f156ec-99e2-423f-8d01-ecd8c6dc7e8a:20 dk.dst 93f156ec-99e2-423f-8d01-ecd8c6dc7e8a 20 dk.dst e8bfb91f-3717-42b5-9001-e9b60d981849 2 Category 4613 urn:ddi:dk.dst:26422593-df72-4f3a-a8d3-8126301144ae:20 dk.dst 26422593-df72-4f3a-a8d3-8126301144ae 20 dk.dst 6f0d8bd4-3a07-43f3-91e6-4a7632f18d83 2 Category 4614 urn:ddi:dk.dst:aa5e8fe4-067c-4191-ba4b-043003dce019:20 dk.dst aa5e8fe4-067c-4191-ba4b-043003dce019 20 dk.dst 8d18fd1a-1626-4c72-ad9f-5a4e2c8ebf35 2 Category 4615 urn:ddi:dk.dst:4d31a575-edb8-4b92-bce9-4e8380f5a39b:20 dk.dst 4d31a575-edb8-4b92-bce9-4e8380f5a39b 20 dk.dst 771681b2-2e73-47b3-b775-63ec7521ffdf 2 Category 4616 urn:ddi:dk.dst:17c72233-124a-4629-9dde-fb3008e08ab1:20 dk.dst 17c72233-124a-4629-9dde-fb3008e08ab1 20 dk.dst cdc7a266-c0dc-45bd-b0e3-2cca4cede40c 2 Category 4617 urn:ddi:dk.dst:11c76c86-7a67-4f0e-8d36-9fe99e6f7d31:20 dk.dst 11c76c86-7a67-4f0e-8d36-9fe99e6f7d31 20 dk.dst 77eb2f9a-fe2c-44e7-8034-8425e3a26709 2 Category 4618 urn:ddi:dk.dst:9265f469-1223-4de3-8efa-2ced3e0e6e4a:20 dk.dst 9265f469-1223-4de3-8efa-2ced3e0e6e4a 20 dk.dst f8ff6b5c-7345-4f7b-b4aa-88976fa9408d 2 Category 4619 urn:ddi:dk.dst:7988a82f-4b33-43e8-8d22-5619e0488cca:20 dk.dst 7988a82f-4b33-43e8-8d22-5619e0488cca 20 dk.dst 346e1867-d622-4697-870e-cb0b1f099187 2 Category 4620 urn:ddi:dk.dst:f1de4a55-27ed-4856-9a03-bdda6399a3d3:20 dk.dst f1de4a55-27ed-4856-9a03-bdda6399a3d3 20 dk.dst 866fe21e-92a3-4b33-b728-2cf1dfaac8b0 2 Category 4621 urn:ddi:dk.dst:d293f96d-9c3b-481a-b984-f13b05bc77b5:20 dk.dst d293f96d-9c3b-481a-b984-f13b05bc77b5 20 dk.dst 6981b0cc-2128-499b-989c-e362968ce677 2 Category 4622 urn:ddi:dk.dst:e30842ff-b7c8-43cc-84ac-7e57da3d765e:20 dk.dst e30842ff-b7c8-43cc-84ac-7e57da3d765e 20 dk.dst a41c5200-9f9f-4b6c-bf48-88d69756b9d3 2 Category 4623 urn:ddi:dk.dst:3b17f0fd-3044-410b-b145-caba912f252e:20 dk.dst 3b17f0fd-3044-410b-b145-caba912f252e 20 dk.dst 82fe9f9b-dd77-41b5-9449-f1cab43151bb 2 Category 4624 urn:ddi:dk.dst:02e2e145-cd27-43c1-aeec-b397742b3727:20 dk.dst 02e2e145-cd27-43c1-aeec-b397742b3727 20 dk.dst 5c0cf7b8-25c1-40ed-825e-d453474457ac 2 Category 4625 urn:ddi:dk.dst:47c69860-55f6-4569-a652-6565bfcc27e6:20 dk.dst 47c69860-55f6-4569-a652-6565bfcc27e6 20 dk.dst 64c2426b-3dbd-4ea3-9c8d-a31753b0b7dc 2 Category 4626 urn:ddi:dk.dst:c9891196-6d37-45ed-a63c-b60a6e11206a:20 dk.dst c9891196-6d37-45ed-a63c-b60a6e11206a 20 dk.dst 3ac6ea53-df92-4e91-9af9-d1710e625467 2 Category 4627 urn:ddi:dk.dst:155ca7ed-7327-4b36-a752-fd19cdb37edc:20 dk.dst 155ca7ed-7327-4b36-a752-fd19cdb37edc 20 dk.dst c173fea5-6838-4b5d-8d99-2a82dc1b1b88 2 Category 4628 urn:ddi:dk.dst:503faaee-095a-4024-8129-62c3369e207f:20 dk.dst 503faaee-095a-4024-8129-62c3369e207f 20 dk.dst 572d9a94-f894-40c2-99e6-c05cc064764b 2 Category 4629 urn:ddi:dk.dst:25d3ca9b-195f-472e-ab81-d70e5195cdb9:20 dk.dst 25d3ca9b-195f-472e-ab81-d70e5195cdb9 20 dk.dst 38ddc416-9d18-48c5-80d4-398572586b85 2 Category 4630 urn:ddi:dk.dst:fcdd6a96-901d-46c5-9bd0-da82ec445e6a:20 dk.dst fcdd6a96-901d-46c5-9bd0-da82ec445e6a 20 dk.dst d9413f4b-b8a4-4e0b-9f44-a5f484a073ad 2 Category 4631 urn:ddi:dk.dst:bbb48396-2028-4774-aeb8-f7e977cc0496:20 dk.dst bbb48396-2028-4774-aeb8-f7e977cc0496 20 dk.dst 4cf81e7d-b064-4328-9ec5-3f498b9c021c 2 Category 4633 urn:ddi:dk.dst:3ba2b6de-9b14-4de8-ad36-81fd586f8538:20 dk.dst 3ba2b6de-9b14-4de8-ad36-81fd586f8538 20 dk.dst 6cb6e4ba-d5f1-4171-92f9-e75c30f2e3f6 2 Category 4634 urn:ddi:dk.dst:959b3e17-f064-4983-88d5-445b196dd8b5:20 dk.dst 959b3e17-f064-4983-88d5-445b196dd8b5 20 dk.dst 26f16ac1-6a9e-4eae-b6ce-7aaf4b012bec 2 Category 4635 urn:ddi:dk.dst:c19b4c08-b799-45f4-889b-43d83c9b50f7:20 dk.dst c19b4c08-b799-45f4-889b-43d83c9b50f7 20 dk.dst 6f710dfc-f170-46f8-bf58-e9e5aa4466e6 2 Category 4636 urn:ddi:dk.dst:ba220b6f-a145-47aa-8718-c6f36d53994e:20 dk.dst ba220b6f-a145-47aa-8718-c6f36d53994e 20 dk.dst 5dad392b-93a9-47ab-a156-1b8e57348fe4 2 Category 4637 urn:ddi:dk.dst:1c9d41b7-4e40-4399-8ea6-5d36a80b8c23:20 dk.dst 1c9d41b7-4e40-4399-8ea6-5d36a80b8c23 20 dk.dst 0e1b6505-b51e-4c71-8cd1-feb304967cd8 2 Category 4638 urn:ddi:dk.dst:1ec9964e-565b-41ea-82f5-2123a0865c7d:20 dk.dst 1ec9964e-565b-41ea-82f5-2123a0865c7d 20 dk.dst 74586ef7-0d54-4d76-a25f-46dd09522319 2 Category 4639 urn:ddi:dk.dst:ec3ecb61-8146-4f0e-817b-62f4c376d8c0:20 dk.dst ec3ecb61-8146-4f0e-817b-62f4c376d8c0 20 dk.dst 4b86c393-4ad6-4dfe-a652-deb7709d6428 2 Category 4640 urn:ddi:dk.dst:94109153-089a-476c-b682-a6a40e46c2af:20 dk.dst 94109153-089a-476c-b682-a6a40e46c2af 20 dk.dst 8aa58856-5cae-489c-bdaf-2b5e38623c56 2 Category 4641 urn:ddi:dk.dst:778f81e5-1c49-4395-aaa0-e009f5d89fb5:20 dk.dst 778f81e5-1c49-4395-aaa0-e009f5d89fb5 20 dk.dst 755e60a7-33d0-4e86-82b9-6d89f5ae811a 2 Category 4642 urn:ddi:dk.dst:1cfb4c7e-08f2-42a2-b08a-de7228508b27:20 dk.dst 1cfb4c7e-08f2-42a2-b08a-de7228508b27 20 dk.dst 7234b791-ab39-43a3-b60e-3eb566c26ec0 2 Category 4643 urn:ddi:dk.dst:5be6fa36-6b80-4af2-9595-843409f36bc8:20 dk.dst 5be6fa36-6b80-4af2-9595-843409f36bc8 20 dk.dst 9c4e37d4-bc50-44dc-848c-685176ab9a8e 2 Category 4673 urn:ddi:dk.dst:75bf71c7-d03f-40cf-ad93-e304b3d1bfc9:20 dk.dst 75bf71c7-d03f-40cf-ad93-e304b3d1bfc9 20 dk.dst ce17ba0b-2feb-4ee1-a9a8-a52bcd8a9f36 2 Category 4680 urn:ddi:dk.dst:443a8d39-013d-4130-9c20-7fc43c14075a:20 dk.dst 443a8d39-013d-4130-9c20-7fc43c14075a 20 dk.dst f50243ea-c6dd-401d-b1ef-80eb9ed6a7f5 2 Category 4688 urn:ddi:dk.dst:b9f2627d-fdbf-4b54-82a6-ed3c2f5e730b:20 dk.dst b9f2627d-fdbf-4b54-82a6-ed3c2f5e730b 20 dk.dst 76a7591b-7b7b-44ad-8432-e57b0ea50ed9 2 Category 4689 urn:ddi:dk.dst:eaec0e3b-cf34-49c1-b51f-76b27b74bfae:20 dk.dst eaec0e3b-cf34-49c1-b51f-76b27b74bfae 20 dk.dst 4ed60d34-993b-41dc-92fa-2e1c393884aa 2 Category 4690 urn:ddi:dk.dst:0c4d3d47-4f35-421e-abe5-a538e220f772:20 dk.dst 0c4d3d47-4f35-421e-abe5-a538e220f772 20 dk.dst ead03fb0-06f6-484e-a479-18a85c656f75 2 Category 4691 urn:ddi:dk.dst:ae0d81a7-e144-4534-8481-a3d9595e2b8c:20 dk.dst ae0d81a7-e144-4534-8481-a3d9595e2b8c 20 dk.dst 0fcb9a6e-4c44-4d52-9639-035a5d262c64 2 Category 4692 urn:ddi:dk.dst:3790ca35-6138-418a-a10a-129c42b742e2:20 dk.dst 3790ca35-6138-418a-a10a-129c42b742e2 20 dk.dst fc6de75c-a3ed-46c2-a0e5-3fefcca8f35d 2 Category 4695 urn:ddi:dk.dst:cda44f23-6087-4ad7-90e8-892c753d5bfb:20 dk.dst cda44f23-6087-4ad7-90e8-892c753d5bfb 20 dk.dst 987bd49c-0fd5-4aed-ae05-879f1558a66c 2 Category 4697 urn:ddi:dk.dst:c99b406e-d093-4505-9d82-d28225a01809:20 dk.dst c99b406e-d093-4505-9d82-d28225a01809 20 dk.dst aae3dfb3-bc32-4d01-b01f-1096aa66dd36 2 Category 4698 urn:ddi:dk.dst:87630c80-dc6c-484e-8157-df30711237c0:20 dk.dst 87630c80-dc6c-484e-8157-df30711237c0 20 dk.dst 09335d51-28ce-4913-a742-3af39b57b146 2 Category 4699 urn:ddi:dk.dst:4d4ed83d-35e8-4c4a-8a09-65307d05114c:20 dk.dst 4d4ed83d-35e8-4c4a-8a09-65307d05114c 20 dk.dst d19d4964-fea4-4f63-a4b9-5af8f016c106 2 Category 4700 urn:ddi:dk.dst:eca76be6-5696-40ae-974f-b9d521395a14:20 dk.dst eca76be6-5696-40ae-974f-b9d521395a14 20 dk.dst f12b9b70-7e58-45a8-9dab-42ad8be1b4f9 2 Category 4706 urn:ddi:dk.dst:a36109f0-f64e-4825-aa0a-76124cc6d31c:20 dk.dst a36109f0-f64e-4825-aa0a-76124cc6d31c 20 dk.dst e1b11c35-2dc0-44be-9320-8dde75cd8581 2 Category 4707 urn:ddi:dk.dst:0b8304b5-067d-4470-a177-8bf08524586c:20 dk.dst 0b8304b5-067d-4470-a177-8bf08524586c 20 dk.dst 7b6355ca-0d0e-463d-9085-a00c01f98ca7 2 Category 4718 urn:ddi:dk.dst:14146b2b-1eec-414b-85bf-42580171f061:20 dk.dst 14146b2b-1eec-414b-85bf-42580171f061 20 dk.dst 8472218f-e0d2-440a-bc2c-53d90cb75e1e 2 Category 4720 urn:ddi:dk.dst:c80d2307-039b-426c-9d85-9357b300adbf:20 dk.dst c80d2307-039b-426c-9d85-9357b300adbf 20 dk.dst 224f9909-d938-476e-891a-a975c4a0348c 2 Category 4721 urn:ddi:dk.dst:cb4b9087-8f01-46bb-9ed3-5e969f038086:20 dk.dst cb4b9087-8f01-46bb-9ed3-5e969f038086 20 dk.dst d93f487f-8875-4a64-8401-bf18f7833efa 2 Category 4784 urn:ddi:dk.dst:d5dc0625-2982-4bd1-a705-021cdc0570c0:20 dk.dst d5dc0625-2982-4bd1-a705-021cdc0570c0 20 dk.dst 0d168793-aa06-4487-970d-da285b10e429 2 Category 4788 urn:ddi:dk.dst:f25aedb0-6632-4254-a996-c391fb0947d5:20 dk.dst f25aedb0-6632-4254-a996-c391fb0947d5 20 dk.dst 414d775c-195c-4c77-ac5f-e330c36fce73 2 Category 4877 urn:ddi:dk.dst:91a5787c-337a-4f30-bcec-d319f02c8b88:20 dk.dst 91a5787c-337a-4f30-bcec-d319f02c8b88 20 dk.dst c37c10d3-d941-4169-bb24-852a59e7c626 2 Category 4878 urn:ddi:dk.dst:0da00041-d289-4b41-952c-e4b919583503:20 dk.dst 0da00041-d289-4b41-952c-e4b919583503 20 dk.dst c3902192-95ec-48fc-b790-aacfe69526d1 2 Category 4879 urn:ddi:dk.dst:d442c455-5415-4070-8fb7-fde11467e0ef:20 dk.dst d442c455-5415-4070-8fb7-fde11467e0ef 20 dk.dst 43c37d60-8cea-416f-b86a-4ad529817c49 2 Category 9484 urn:ddi:dk.dst:6c3ef7cd-9901-43f7-84f7-460ad120a386:20 dk.dst 6c3ef7cd-9901-43f7-84f7-460ad120a386 20 dk.dst 73dd1ff7-2efb-409d-ab3c-7f110b54d71c 2 Category 9485 urn:ddi:dk.dst:909c309a-0a0d-4d43-97e8-5e43509e4381:20 dk.dst 909c309a-0a0d-4d43-97e8-5e43509e4381 20 dk.dst 0547c088-ef22-453a-96d0-a1c1afe650d0 2 Category 9486 urn:ddi:dk.dst:41c54b91-2b9b-48f3-9a3c-f26490f18698:20 dk.dst 41c54b91-2b9b-48f3-9a3c-f26490f18698 20 dk.dst 26717903-d6c6-4921-be13-8fcad194c69f 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:b78e340d-6d77-4cce-8b3e-515ff8fdb5cc:20 dk.dst b78e340d-6d77-4cce-8b3e-515ff8fdb5cc 20 dk.dst 735cc960-a46d-4fa6-8406-cc8da6bb4538 2 Category 0339 urn:ddi:dk.dst:877eec40-5e8c-4e2a-98f2-a1e8bd35d957:20 dk.dst 877eec40-5e8c-4e2a-98f2-a1e8bd35d957 20 dk.dst 74b67e88-ce3c-4a46-81ce-b4adb256ba24 2 Category 0360 urn:ddi:dk.dst:a189fe38-4998-4e94-916a-3915dff4c4d7:20 dk.dst a189fe38-4998-4e94-916a-3915dff4c4d7 20 dk.dst 18f4eb0f-680e-40a2-89d3-5eac1c88f8e2 2 Category 3226 urn:ddi:dk.dst:c54db9cb-c0df-4988-abdd-1644777c2eae:20 dk.dst c54db9cb-c0df-4988-abdd-1644777c2eae 20 dk.dst c9da47a5-3e2e-4dfc-a5d7-969bf49b51c8 2 Category 3238 urn:ddi:dk.dst:9c6bd95c-5652-4aa4-9a00-4199d3659076:20 dk.dst 9c6bd95c-5652-4aa4-9a00-4199d3659076 20 dk.dst bfff14b3-b883-41d1-b990-8de8aa283840 2 Category 3239 urn:ddi:dk.dst:97f98292-9ef2-4647-b412-b41aff7ed4d9:20 dk.dst 97f98292-9ef2-4647-b412-b41aff7ed4d9 20 dk.dst ee5bf9f5-7b43-42fb-aa78-d9c2158ba184 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:3c73d168-3bdf-41ab-a5ad-006bdb21dd43:20 dk.dst 3c73d168-3bdf-41ab-a5ad-006bdb21dd43 20 dk.dst 019fc17c-0b01-430b-911c-83b7186e6105 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:eb531fb2-29e5-4422-96f4-53d3bf7c07fd:20 dk.dst eb531fb2-29e5-4422-96f4-53d3bf7c07fd 20 dk.dst 0b6246a9-5f48-43e5-aeea-b98bd1608790 2 Category 4010 urn:ddi:dk.dst:7d701120-e005-4ab6-a2c2-17e7a0391cda:20 dk.dst 7d701120-e005-4ab6-a2c2-17e7a0391cda 20 dk.dst 75a7ba85-1134-4062-a389-718c8183681a 2 Category 4166 urn:ddi:dk.dst:1f2f8d4b-7b77-488c-98a9-e8f87e2ee44b:20 dk.dst 1f2f8d4b-7b77-488c-98a9-e8f87e2ee44b 20 dk.dst 3fc7cb52-69d3-4efe-aa09-29046dd54957 2 Category 4188 urn:ddi:dk.dst:4f89c16a-7db0-4263-8dc7-18031368d46f:20 dk.dst 4f89c16a-7db0-4263-8dc7-18031368d46f 20 dk.dst 7035fba3-ee6e-486f-b940-8653ae0f2c0b 2 Category 4189 urn:ddi:dk.dst:a4571541-ee4b-4ff7-9124-cbcd4400d7e4:20 dk.dst a4571541-ee4b-4ff7-9124-cbcd4400d7e4 20 dk.dst f4f4a889-f3c7-4e61-a4ae-3dbb3c90f04a 2 Category 4192 urn:ddi:dk.dst:b4e8b400-2e54-4df4-aa6d-e83c5e79264e:20 dk.dst b4e8b400-2e54-4df4-aa6d-e83c5e79264e 20 dk.dst 7ab3ecff-31be-4420-8f40-b19c41314144 2 Category 4193 urn:ddi:dk.dst:012c7ab2-d9ec-4966-890a-b864b79c6a3a:20 dk.dst 012c7ab2-d9ec-4966-890a-b864b79c6a3a 20 dk.dst f0fd678f-f5ed-462e-95f6-ce71c16c0d44 2 Category 4194 urn:ddi:dk.dst:08c49117-309a-4560-9e3c-7f8d5ba916db:20 dk.dst 08c49117-309a-4560-9e3c-7f8d5ba916db 20 dk.dst 93ba1b76-db9b-4bbc-a9e5-d28cf821fe12 2 Category 4196 urn:ddi:dk.dst:ce9a5e1f-1efd-46c8-b4ee-68ee7cf7d240:20 dk.dst ce9a5e1f-1efd-46c8-b4ee-68ee7cf7d240 20 dk.dst 27f877e4-7466-4af4-a401-730996167be6 2 Category 4197 urn:ddi:dk.dst:08d8deab-aa21-4e2f-bf5d-b3b90d815390:20 dk.dst 08d8deab-aa21-4e2f-bf5d-b3b90d815390 20 dk.dst e65cf624-5017-4475-908c-3b10b23021e6 2 Category 4201 urn:ddi:dk.dst:53a0acad-54fe-4b37-85d5-2a423bb85982:20 dk.dst 53a0acad-54fe-4b37-85d5-2a423bb85982 20 dk.dst 0c77de62-8112-4cc4-b802-ac18fe9d91ae 2 Category 4203 urn:ddi:dk.dst:ae0b5810-37a3-4207-9b63-0ad0c1d00cc6:20 dk.dst ae0b5810-37a3-4207-9b63-0ad0c1d00cc6 20 dk.dst d35d7625-164e-4fd0-bea5-af4c6d64d6b5 2 Category 4580 urn:ddi:dk.dst:2ec314c4-4cdc-4982-b965-3ac2a0b4cd88:20 dk.dst 2ec314c4-4cdc-4982-b965-3ac2a0b4cd88 20 dk.dst 5bc82115-53c7-4f24-8864-5d9a17ab0e51 2 Category 4719 urn:ddi:dk.dst:4d762b81-0fda-41f5-9f1e-704530942f72:20 dk.dst 4d762b81-0fda-41f5-9f1e-704530942f72 20 dk.dst 6978b9f5-ddc1-4f41-8370-fb84be0dfe2a 2 Category 4758 urn:ddi:dk.dst:ec26cbd8-33a0-4c2d-a78e-18103ee5ab84:20 dk.dst ec26cbd8-33a0-4c2d-a78e-18103ee5ab84 20 dk.dst 110153c6-561d-45c0-bfcd-73c1062b6de8 2 Category 4901 urn:ddi:dk.dst:d21a0bfd-d6ca-4750-bde7-aedfddc4b303:20 dk.dst d21a0bfd-d6ca-4750-bde7-aedfddc4b303 20 dk.dst 88853d97-a5c7-4bfb-8385-57564d2f3398 2 Category 4902 urn:ddi:dk.dst:b0400b64-ac00-4b5c-a82e-6707ef39960d:20 dk.dst b0400b64-ac00-4b5c-a82e-6707ef39960d 20 dk.dst 018b45e6-7c08-498f-a6d9-6fd41cef920c 2 Category 4903 urn:ddi:dk.dst:f4065957-d337-4571-8839-508dcf5e2b41:20 dk.dst f4065957-d337-4571-8839-508dcf5e2b41 20 dk.dst e3e9e935-ac3a-43ee-bf31-8ddc12dd3eeb 2 Category 4904 urn:ddi:dk.dst:bffac520-f5b4-44c3-b58e-f45c9a9088f9:20 dk.dst bffac520-f5b4-44c3-b58e-f45c9a9088f9 20 dk.dst 11a658e8-3f2b-4f7b-b89e-8f852fd9fff8 2 Category 4905 urn:ddi:dk.dst:8715737c-afea-4f05-b9d4-c4cfd3efce38:20 dk.dst 8715737c-afea-4f05-b9d4-c4cfd3efce38 20 dk.dst d8b60d42-bba8-4473-9e27-0f564525c0e1 2 Category 4906 urn:ddi:dk.dst:d8ebbb70-8117-4819-8f94-8eaed811f71d:20 dk.dst d8ebbb70-8117-4819-8f94-8eaed811f71d 20 dk.dst ffa98ab9-0984-44c1-a124-0f6f387bc2b7 2 Category 4907 urn:ddi:dk.dst:f3f725dc-8cee-4028-a7de-fcc5218db856:20 dk.dst f3f725dc-8cee-4028-a7de-fcc5218db856 20 dk.dst 30220522-c448-40da-9a8e-416bdcd09e7d 2 Category 4908 urn:ddi:dk.dst:c73680f0-74c7-4476-bf16-0c5d644adbef:20 dk.dst c73680f0-74c7-4476-bf16-0c5d644adbef 20 dk.dst 4a8285f6-829a-4ec3-be2c-0e784e0c92aa 2 Category 4909 urn:ddi:dk.dst:b000ce30-166a-4df5-9553-ee408caef540:20 dk.dst b000ce30-166a-4df5-9553-ee408caef540 20 dk.dst aadc342f-f2d1-4753-86ae-89791928a5cb 2 Category 4910 urn:ddi:dk.dst:6515796a-db88-44fe-97db-c2dee91be942:20 dk.dst 6515796a-db88-44fe-97db-c2dee91be942 20 dk.dst 9dcab1ec-9743-4526-afc6-c2d0de8a328f 2 Category 4911 urn:ddi:dk.dst:8fb1e09e-cce9-434d-bcbd-db0dad0ed8b1:20 dk.dst 8fb1e09e-cce9-434d-bcbd-db0dad0ed8b1 20 dk.dst f243c6c1-2ee1-4dfb-9477-a5cc7c6ddee4 2 Category 4912 urn:ddi:dk.dst:2be2138c-e8bd-4b00-889c-3cd5e809dc7a:20 dk.dst 2be2138c-e8bd-4b00-889c-3cd5e809dc7a 20 dk.dst cb3903c4-7f2c-4b5e-bd37-a1393d53a057 2 Category 4913 urn:ddi:dk.dst:a99e8818-0524-4c7e-92b1-3b2312a6f49a:20 dk.dst a99e8818-0524-4c7e-92b1-3b2312a6f49a 20 dk.dst 28d29abf-7d9a-48a5-8179-a894d591f538 2 Category 4914 urn:ddi:dk.dst:186d74ec-23a1-44e4-8489-54dc595a928f:20 dk.dst 186d74ec-23a1-44e4-8489-54dc595a928f 20 dk.dst 9d47cb58-2b27-43d8-b72f-e615fdfeacbd 2 Category 4915 urn:ddi:dk.dst:649d5808-9e7d-467c-a1d8-4e1ba99d63d2:20 dk.dst 649d5808-9e7d-467c-a1d8-4e1ba99d63d2 20 dk.dst 6db7828d-3678-408d-8d64-523a1655739d 2 Category 4916 urn:ddi:dk.dst:fc04d149-3cfe-4d3d-91eb-b0b8f15a646e:20 dk.dst fc04d149-3cfe-4d3d-91eb-b0b8f15a646e 20 dk.dst d20698de-96b3-490e-8d4a-1ef0f3014565 2 Category 4917 urn:ddi:dk.dst:91b98d09-4f8d-4305-ba03-ae6cd74ea28e:20 dk.dst 91b98d09-4f8d-4305-ba03-ae6cd74ea28e 20 dk.dst dea5ff1b-bcc9-49e5-a72a-c90553ba4824 2 Category 4918 urn:ddi:dk.dst:d7613082-5206-499e-8ba8-7f03f6fc7bba:20 dk.dst d7613082-5206-499e-8ba8-7f03f6fc7bba 20 dk.dst 6dbe9882-3f39-4f06-85d6-b201fb8a4a5f 2 Category 4919 urn:ddi:dk.dst:b14fd3f9-6de4-4f7d-a0ea-0958fc4ecf5c:20 dk.dst b14fd3f9-6de4-4f7d-a0ea-0958fc4ecf5c 20 dk.dst c5ef9c0a-adfb-4d01-b639-7b9dfd93bb19 2 Category 4920 urn:ddi:dk.dst:2cae3427-0d7d-4f4d-b13e-774c32d48e82:20 dk.dst 2cae3427-0d7d-4f4d-b13e-774c32d48e82 20 dk.dst 75796586-4c3d-4bc0-923b-c1853ac8c4fa 2 Category 4921 urn:ddi:dk.dst:aa43e54d-a65e-45f7-a97d-e20ef80d0f8b:20 dk.dst aa43e54d-a65e-45f7-a97d-e20ef80d0f8b 20 dk.dst f8c34cf8-ba55-4332-be0b-c54bd59e1fd1 2 Category 4922 urn:ddi:dk.dst:5ffec93d-56e8-4ec3-817b-f40db626ccfe:20 dk.dst 5ffec93d-56e8-4ec3-817b-f40db626ccfe 20 dk.dst b93c6be5-9205-4fe6-8e7b-3282620821df 2 Category 4923 urn:ddi:dk.dst:90c81fac-51f0-4e25-b905-945034ca688f:20 dk.dst 90c81fac-51f0-4e25-b905-945034ca688f 20 dk.dst a886a90c-ee19-4acc-be00-ff1dd8233e13 2 Category 4924 urn:ddi:dk.dst:32de8d25-e978-4ee2-b38b-42eeead8de21:20 dk.dst 32de8d25-e978-4ee2-b38b-42eeead8de21 20 dk.dst 4e80e5b5-af8d-40b6-bd3f-e8e5fcb16024 2 Category 4925 urn:ddi:dk.dst:5fc7caa5-90c1-447f-9d71-59f448a20418:20 dk.dst 5fc7caa5-90c1-447f-9d71-59f448a20418 20 dk.dst 828fcf4d-02e4-4d35-91dc-bcffa8278d2b 2 Category 4926 urn:ddi:dk.dst:ebf06058-3e83-4a4d-b265-70f32aef3de7:20 dk.dst ebf06058-3e83-4a4d-b265-70f32aef3de7 20 dk.dst 8216b98c-c0d8-4da4-a570-2bea9387a975 2 Category 4927 urn:ddi:dk.dst:5a5c703b-af9c-4634-b4b7-863b49f6defd:20 dk.dst 5a5c703b-af9c-4634-b4b7-863b49f6defd 20 dk.dst ef844d74-82a6-417e-ac40-8e75993784f1 2 Category 4928 urn:ddi:dk.dst:7b313e89-fb34-4f62-b044-eacce5beda92:20 dk.dst 7b313e89-fb34-4f62-b044-eacce5beda92 20 dk.dst 1fb22d2c-cf48-4898-abcd-2cb7cbc8f838 2 Category 4929 urn:ddi:dk.dst:64fea016-682b-4b35-be81-c043a177b75c:20 dk.dst 64fea016-682b-4b35-be81-c043a177b75c 20 dk.dst f435f460-2824-4fae-9977-a8b073aa5d8a 2 Category 4930 urn:ddi:dk.dst:b299001e-77df-40a2-baf9-21122713adad:20 dk.dst b299001e-77df-40a2-baf9-21122713adad 20 dk.dst b1ca2d4b-fb4b-4c8c-a38e-1d33abd49207 2 Category 4931 urn:ddi:dk.dst:30022b92-4f63-4fb8-9009-e6b64e2fba50:20 dk.dst 30022b92-4f63-4fb8-9009-e6b64e2fba50 20 dk.dst 466e38b7-3809-487a-8e62-27c952d4f513 2 Category 4932 urn:ddi:dk.dst:e3b945a2-f33e-4a98-b99a-268fbdda6465:20 dk.dst e3b945a2-f33e-4a98-b99a-268fbdda6465 20 dk.dst 0dca4642-876a-4c00-94f1-f197311c2675 2 Category 4933 urn:ddi:dk.dst:540c831f-a3b5-411b-923c-2522ee004b80:20 dk.dst 540c831f-a3b5-411b-923c-2522ee004b80 20 dk.dst d362574a-c475-4014-be13-fbf226838e4f 2 Category 4934 urn:ddi:dk.dst:6e11c22c-4f34-4631-a157-4b9ff428d41a:20 dk.dst 6e11c22c-4f34-4631-a157-4b9ff428d41a 20 dk.dst 34b71078-2370-4839-9364-111a5a42abd1 2 Category 4937 urn:ddi:dk.dst:5114507c-4b46-458f-ad23-4359ae5832ef:20 dk.dst 5114507c-4b46-458f-ad23-4359ae5832ef 20 dk.dst af8d250e-ff88-456f-9169-469cfebdc694 2 Category 4938 urn:ddi:dk.dst:decf3025-7c0c-471d-9714-71c907beae82:20 dk.dst decf3025-7c0c-471d-9714-71c907beae82 20 dk.dst 32890c87-3b41-4e2a-9159-0f7a1be132af 2 Category 4939 urn:ddi:dk.dst:c0d2c424-c0be-4609-ab63-80db77ac4961:20 dk.dst c0d2c424-c0be-4609-ab63-80db77ac4961 20 dk.dst 8cf9992c-6fa8-45d0-a76b-2cf92a243572 2 Category 4940 urn:ddi:dk.dst:78a116b8-7149-43d0-a764-c05529cc51e5:20 dk.dst 78a116b8-7149-43d0-a764-c05529cc51e5 20 dk.dst 8596a00c-a7e3-4696-a86d-fff685f671e7 2 Category 4941 urn:ddi:dk.dst:1aeedd72-44f6-4025-a3f5-bf0143f39d38:20 dk.dst 1aeedd72-44f6-4025-a3f5-bf0143f39d38 20 dk.dst b14faa88-3c27-4fb9-9fac-ea8b9bcf3eff 2 Category 4942 urn:ddi:dk.dst:a4e82cda-3933-4b85-8dd8-db058fed7d62:20 dk.dst a4e82cda-3933-4b85-8dd8-db058fed7d62 20 dk.dst 70ee2692-d7a4-467e-aede-31d56f31c304 2 Category 4943 urn:ddi:dk.dst:bf5331c3-c5be-48b1-b795-94c8e7405981:20 dk.dst bf5331c3-c5be-48b1-b795-94c8e7405981 20 dk.dst 95eab500-5ca8-4235-b64f-62ec21a93974 2 Category 4945 urn:ddi:dk.dst:0f340d36-4ba0-4c5f-8327-661d9305a1cb:20 dk.dst 0f340d36-4ba0-4c5f-8327-661d9305a1cb 20 dk.dst 9af5ad8e-755e-49ec-beeb-ea8d1e39365c 2 Category 4946 urn:ddi:dk.dst:060221d0-a47f-4454-9a2d-8f6fbe4ac6e9:20 dk.dst 060221d0-a47f-4454-9a2d-8f6fbe4ac6e9 20 dk.dst 933af790-ca14-4642-b933-1403a3f0611d 2 Category 4947 urn:ddi:dk.dst:43023e42-d349-4b51-b0fa-2552bd986b02:20 dk.dst 43023e42-d349-4b51-b0fa-2552bd986b02 20 dk.dst 052d155d-aa1e-40c5-967e-8d3dba546e2f 2 Category 4948 urn:ddi:dk.dst:32ec4bec-d340-4227-9a24-f96652c32f9c:20 dk.dst 32ec4bec-d340-4227-9a24-f96652c32f9c 20 dk.dst 4cddffea-3890-4ec3-8e01-4e29773d0fad 2 Category 4949 urn:ddi:dk.dst:cabe1918-9914-4466-be14-881492e152ac:20 dk.dst cabe1918-9914-4466-be14-881492e152ac 20 dk.dst 4b637c01-5900-4eee-baef-95c40a06aec7 2 Category 4951 urn:ddi:dk.dst:f9576680-c472-41dd-b8b7-48db07a22a0d:20 dk.dst f9576680-c472-41dd-b8b7-48db07a22a0d 20 dk.dst 19456a45-f265-4209-b1ea-26db3dcedb3f 2 Category 4952 urn:ddi:dk.dst:43a45924-6d41-41a7-9764-951b36569728:20 dk.dst 43a45924-6d41-41a7-9764-951b36569728 20 dk.dst b69ed249-d0f1-4a04-ba1a-a280d4f80b30 2 Category 4953 urn:ddi:dk.dst:3ceb3a8c-b021-474e-baeb-165e8208d837:20 dk.dst 3ceb3a8c-b021-474e-baeb-165e8208d837 20 dk.dst de002857-d83f-47b6-8a42-e38ad1f0584e 2 Category 4954 urn:ddi:dk.dst:c22e6407-60c3-4857-8077-2a153f58506c:20 dk.dst c22e6407-60c3-4857-8077-2a153f58506c 20 dk.dst 6df36c21-4b83-44b3-bcfb-cc8b8f0cb6f4 2 Category 4955 urn:ddi:dk.dst:9c95b06e-e3a8-46fc-aa4d-b9979b0700c5:20 dk.dst 9c95b06e-e3a8-46fc-aa4d-b9979b0700c5 20 dk.dst e08ec6d5-612b-40c8-bd5b-4aa93ec0f9df 2 Category 4956 urn:ddi:dk.dst:70f43d85-0d00-408c-a755-1995f0bf65bb:20 dk.dst 70f43d85-0d00-408c-a755-1995f0bf65bb 20 dk.dst 2db99c5d-9326-449f-8ccc-977198cf5dae 2 Category 4957 urn:ddi:dk.dst:8ba277a6-b915-4281-8663-b9038db15d10:20 dk.dst 8ba277a6-b915-4281-8663-b9038db15d10 20 dk.dst c5e92079-1fcd-4c73-a0c0-b3b43baf7fed 2 Category 4958 urn:ddi:dk.dst:f59c34a2-9793-4255-80b1-9a1e8cc4c0a6:20 dk.dst f59c34a2-9793-4255-80b1-9a1e8cc4c0a6 20 dk.dst c1ee3443-6fa6-42a7-a057-5ecb77495601 2 Category 4959 urn:ddi:dk.dst:e38d98a1-a395-4089-ba03-bc5f6d960160:20 dk.dst e38d98a1-a395-4089-ba03-bc5f6d960160 20 dk.dst 6bd24c58-a9c0-4ab1-9637-55f1f8d8e297 2 Category 4960 urn:ddi:dk.dst:c5b31e79-3e8f-494c-b106-8e059a62b491:20 dk.dst c5b31e79-3e8f-494c-b106-8e059a62b491 20 dk.dst 91748067-02f7-4e98-88c2-a21587674216 2 Category 4961 urn:ddi:dk.dst:280920c8-467c-4bfb-81fd-2e25e0d4f8da:20 dk.dst 280920c8-467c-4bfb-81fd-2e25e0d4f8da 20 dk.dst 90b8a73c-78bd-4cbc-b4d1-88a9de86ae29 2 Category 4962 urn:ddi:dk.dst:bd93a918-7ea3-4a40-999a-00a6a167774a:20 dk.dst bd93a918-7ea3-4a40-999a-00a6a167774a 20 dk.dst 11f79f3a-54f8-431e-a09a-590e00b58704 2 Category 4963 urn:ddi:dk.dst:bf3607aa-5503-4e04-873b-82e546af01ca:20 dk.dst bf3607aa-5503-4e04-873b-82e546af01ca 20 dk.dst c1f06962-4b3a-440a-8bde-275e0bd4cdb4 2 Category 4964 urn:ddi:dk.dst:740faae4-043c-4419-8029-bd38782d9602:20 dk.dst 740faae4-043c-4419-8029-bd38782d9602 20 dk.dst 74369fdc-58d0-423d-aa04-a1ff1bc07efd 2 Category 4965 urn:ddi:dk.dst:d39f47f2-fe06-4b34-adf8-44b7f2622290:20 dk.dst d39f47f2-fe06-4b34-adf8-44b7f2622290 20 dk.dst ed66f69c-c0e3-41f3-a32a-cb3bc62eeb8b 2 Category 4966 urn:ddi:dk.dst:53dbb0ee-a73e-4b3f-8ecd-d80eeaf03952:20 dk.dst 53dbb0ee-a73e-4b3f-8ecd-d80eeaf03952 20 dk.dst 4d280107-6610-430d-867f-2aa7f2e96540 2 Category 4967 urn:ddi:dk.dst:a5eb2929-384c-4ec4-b435-ec8758ace26a:20 dk.dst a5eb2929-384c-4ec4-b435-ec8758ace26a 20 dk.dst 0b6514aa-e051-4c7e-9a8e-57df1143034a 2 Category 4969 urn:ddi:dk.dst:2296fb8e-d565-497c-8cab-33ce3fecfbd6:20 dk.dst 2296fb8e-d565-497c-8cab-33ce3fecfbd6 20 dk.dst 9600a233-4fd6-466b-bf12-c49b89eb08cf 2 Category 4970 urn:ddi:dk.dst:44d684fd-e6fa-4dcc-8b05-7a65fc0f9318:20 dk.dst 44d684fd-e6fa-4dcc-8b05-7a65fc0f9318 20 dk.dst 31620dfa-9f64-4beb-81d1-54ff28ec4512 2 Category 4971 urn:ddi:dk.dst:b97c7038-d3b2-4541-b37b-417e8ba807ce:20 dk.dst b97c7038-d3b2-4541-b37b-417e8ba807ce 20 dk.dst efa0e535-bc92-454d-b1b1-275508b7fc82 2 Category 4977 urn:ddi:dk.dst:e4e00650-fd38-45fd-bcf6-52f3f84772b5:20 dk.dst e4e00650-fd38-45fd-bcf6-52f3f84772b5 20 dk.dst c4039397-8a84-496f-b11b-04073efcc5f1 2 Category 4978 urn:ddi:dk.dst:116fc417-a753-4d57-ba0d-6c539133f196:20 dk.dst 116fc417-a753-4d57-ba0d-6c539133f196 20 dk.dst 5d51b9c5-dfdf-429f-acb2-93c52fb9c11e 2 Category 4979 urn:ddi:dk.dst:ee627234-c8c5-42d0-b5f7-d807b407350c:20 dk.dst ee627234-c8c5-42d0-b5f7-d807b407350c 20 dk.dst 4dd737bc-0316-4a0c-9e9c-b746ee1b5a58 2 Category 4981 urn:ddi:dk.dst:e6684af3-3805-464e-9117-a6d723e7bf2a:20 dk.dst e6684af3-3805-464e-9117-a6d723e7bf2a 20 dk.dst d4dd8370-7478-4877-8da5-9e7e95359e15 2 Category 4982 urn:ddi:dk.dst:0adca659-102d-456f-ae66-27eaa30bb8ae:20 dk.dst 0adca659-102d-456f-ae66-27eaa30bb8ae 20 dk.dst 9f4078d2-29a3-4176-9776-aa895cc13233 2 Category 4983 urn:ddi:dk.dst:a5f8ba4c-e89b-4612-950b-5944278c7b6f:20 dk.dst a5f8ba4c-e89b-4612-950b-5944278c7b6f 20 dk.dst 78d46a12-f0f2-43d1-a44e-7404849b4a0a 2 Category 4984 urn:ddi:dk.dst:ca0575be-33d5-450c-bab6-50bdd9147741:20 dk.dst ca0575be-33d5-450c-bab6-50bdd9147741 20 dk.dst 620ba17e-eb16-40ca-9693-63cebbec2d3a 2 Category 4985 urn:ddi:dk.dst:47f747cb-bcd4-4596-aa14-76d958142697:20 dk.dst 47f747cb-bcd4-4596-aa14-76d958142697 20 dk.dst a30d430c-7192-41d5-bb24-a9729f57be02 2 Category 4986 urn:ddi:dk.dst:b22b1bbb-7618-4fc5-82b7-0a44836a349c:20 dk.dst b22b1bbb-7618-4fc5-82b7-0a44836a349c 20 dk.dst ff38a4f3-8008-42a8-b0a3-28d3089b3508 2 Category 4988 urn:ddi:dk.dst:58ac3309-7944-4a6c-8ddc-4d071216acdf:20 dk.dst 58ac3309-7944-4a6c-8ddc-4d071216acdf 20 dk.dst 398537f8-d60a-4181-9c76-2f3477c810a6 2 Category 4989 urn:ddi:dk.dst:65df9edf-db67-466c-9b76-bc3382c2644e:20 dk.dst 65df9edf-db67-466c-9b76-bc3382c2644e 20 dk.dst 7a0e7f84-be79-4c82-bac0-3d266887f968 2 Category 4990 urn:ddi:dk.dst:f485b598-5adf-48b6-bbcf-8c8a9d60fb40:20 dk.dst f485b598-5adf-48b6-bbcf-8c8a9d60fb40 20 dk.dst fd9eba9d-f092-4644-bac8-0f228df23815 2 Category 4991 urn:ddi:dk.dst:269f8dba-1da6-4ea1-8cca-d9ca23a75ea8:20 dk.dst 269f8dba-1da6-4ea1-8cca-d9ca23a75ea8 20 dk.dst fdc70541-d4fa-4247-aedb-47c82c9eb617 2 Category 4992 urn:ddi:dk.dst:8026f5dc-eb34-4ce2-aaa5-1a771df839f5:20 dk.dst 8026f5dc-eb34-4ce2-aaa5-1a771df839f5 20 dk.dst 483c2f16-d0b4-418d-b2e4-19fbf5cc7457 2 Category 4996 urn:ddi:dk.dst:c4c20707-4bff-465c-b69a-c7cf5e37e5ac:20 dk.dst c4c20707-4bff-465c-b69a-c7cf5e37e5ac 20 dk.dst 2730768a-f1f3-458d-a214-9b79c3aad34d 2 Category 4997 urn:ddi:dk.dst:5531fc90-9fb6-4ab4-8d56-1210fc88e314:20 dk.dst 5531fc90-9fb6-4ab4-8d56-1210fc88e314 20 dk.dst f6825261-6310-49b7-b247-59a8b16d31a7 2 Category 4998 urn:ddi:dk.dst:0d7ad451-b248-4ccf-8034-59edcded375f:20 dk.dst 0d7ad451-b248-4ccf-8034-59edcded375f 20 dk.dst 1e8ac738-59ae-451b-b9c5-2cfc66c06620 2 Category 5200 urn:ddi:dk.dst:92084b90-c2bc-4d24-ac1c-5befcd0a1ada:20 dk.dst 92084b90-c2bc-4d24-ac1c-5befcd0a1ada 20 dk.dst 6c4d922f-dbbc-4085-b178-0fbc91a0e39a 2 Category 5201 urn:ddi:dk.dst:aad44d0c-36d3-4497-bd66-b7007eb1161d:20 dk.dst aad44d0c-36d3-4497-bd66-b7007eb1161d 20 dk.dst 499965fb-5e90-46f4-99eb-0d411378b633 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:9035cadc-75f8-4b26-a1fd-f5879e69b180:20 dk.dst 9035cadc-75f8-4b26-a1fd-f5879e69b180 20 dk.dst 58758484-52fb-420e-b45c-7f3b29c11031 2 Category 3304 urn:ddi:dk.dst:94b2ce52-9dd9-4a48-b936-2e29df7f5f7b:20 dk.dst 94b2ce52-9dd9-4a48-b936-2e29df7f5f7b 20 dk.dst 334bb2ee-d94b-4b29-819a-90db1d001466 2 Category 0353 urn:ddi:dk.dst:cf503f64-0e45-42f0-9b51-af54df362dff:20 dk.dst cf503f64-0e45-42f0-9b51-af54df362dff 20 dk.dst 36accd1e-8898-4cee-b955-669cd4a16cd2 2 Category 0354 urn:ddi:dk.dst:95f9d58a-9033-4fbb-acbe-cdcdf13cbb67:20 dk.dst 95f9d58a-9033-4fbb-acbe-cdcdf13cbb67 20 dk.dst 99ed10fc-83c9-47b2-a2a5-00f7fe062d32 2 Category 0355 urn:ddi:dk.dst:62169692-977c-4cfe-ab1d-b1e7e5c4a393:20 dk.dst 62169692-977c-4cfe-ab1d-b1e7e5c4a393 20 dk.dst cc77194c-4226-4b31-9625-70c1b191b5be 2 Category 0358 urn:ddi:dk.dst:065ec951-0197-4ed1-8ef8-51164b6def29:20 dk.dst 065ec951-0197-4ed1-8ef8-51164b6def29 20 dk.dst f34905b1-d349-421e-adda-23ecdfc52a32 2 Category 0385 urn:ddi:dk.dst:01ab2e7e-af40-4b70-88a1-60548e9e268b:20 dk.dst 01ab2e7e-af40-4b70-88a1-60548e9e268b 20 dk.dst 567850af-a737-4534-b514-548b1e85c299 2 Category 3228 urn:ddi:dk.dst:0cde8d32-0d64-4e81-9a5b-cfdd00f909b0:20 dk.dst 0cde8d32-0d64-4e81-9a5b-cfdd00f909b0 20 dk.dst df0003b9-c270-45ee-8ca6-db27631e96f3 2 Category 3234 urn:ddi:dk.dst:822f176d-9c64-4f3a-9949-7eeba876ca0f:20 dk.dst 822f176d-9c64-4f3a-9949-7eeba876ca0f 20 dk.dst b068f6b5-716b-4663-8a14-61838b938662 2 Category 3245 urn:ddi:dk.dst:aae0ac7b-5a21-4640-85ea-4bea6a82673b:20 dk.dst aae0ac7b-5a21-4640-85ea-4bea6a82673b 20 dk.dst f4147d55-86fd-434c-b6aa-d5b5e068ef20 2 Category 3246 urn:ddi:dk.dst:219df978-132f-4e73-9f4b-fbeeb4cbad92:20 dk.dst 219df978-132f-4e73-9f4b-fbeeb4cbad92 20 dk.dst 77e01b77-93f8-415e-b94c-4218a1c9c965 2 Category 3247 urn:ddi:dk.dst:398b5c06-d6af-478b-9f7d-c1bde6daf169:20 dk.dst 398b5c06-d6af-478b-9f7d-c1bde6daf169 20 dk.dst c323cdf2-e7e3-47b0-a38e-d07719f9d914 2 Category 3248 urn:ddi:dk.dst:f67212ae-0302-43e9-8d4d-cb515f7cd387:20 dk.dst f67212ae-0302-43e9-8d4d-cb515f7cd387 20 dk.dst d25fe26b-13be-4660-b642-ae7726729565 2 Category 3249 urn:ddi:dk.dst:22d5b01c-621c-4a12-b9b1-b4ac3fadf32a:20 dk.dst 22d5b01c-621c-4a12-b9b1-b4ac3fadf32a 20 dk.dst 1b7aa2d0-593e-49ac-a9e3-b9cd74b490d5 2 Category 3250 urn:ddi:dk.dst:edb8ff44-a068-40b1-9f8f-74398a139d4f:20 dk.dst edb8ff44-a068-40b1-9f8f-74398a139d4f 20 dk.dst 5d4f3395-8c08-4aa2-925a-21ab606eaecf 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:8e99f5df-c0a5-47b2-8fed-9def84ca65b6:20 dk.dst 8e99f5df-c0a5-47b2-8fed-9def84ca65b6 20 dk.dst b166f446-d4dc-418a-a247-7fb371f36aec 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:3f1bd8f9-e58f-4ea6-9b8b-d6025cf9c118:20 dk.dst 3f1bd8f9-e58f-4ea6-9b8b-d6025cf9c118 20 dk.dst a96bad63-c12e-4422-9eb1-bcecabe16acd 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:c4a9408d-dde0-40c4-8a5b-1e28eed8886d:20 dk.dst c4a9408d-dde0-40c4-8a5b-1e28eed8886d 20 dk.dst e913f2f1-d590-429b-9aab-c69581b6f914 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:022f7c87-0bbf-43cc-ac68-cb0024a33537:20 dk.dst 022f7c87-0bbf-43cc-ac68-cb0024a33537 20 dk.dst a88d6dc4-8f95-4783-b4e7-ca02852cfb10 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:ccdc54e8-16bf-4b36-874d-d5d46339254c:20 dk.dst ccdc54e8-16bf-4b36-874d-d5d46339254c 20 dk.dst 7618caf5-b435-483f-bc11-207c08b7522d 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:941bea04-196f-4d7c-9d41-c3c8107f367d:20 dk.dst 941bea04-196f-4d7c-9d41-c3c8107f367d 20 dk.dst 7a09328a-b72a-4c9a-8975-2b8936ade8e4 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:422ea1c0-cdec-4745-a351-af121d89193a:20 dk.dst 422ea1c0-cdec-4745-a351-af121d89193a 20 dk.dst 415ecc19-7c0c-48f6-9d3b-08f6ecbf7884 2 Category 3262 urn:ddi:dk.dst:9dfa8a0f-d854-4514-9428-8d7b1add207d:20 dk.dst 9dfa8a0f-d854-4514-9428-8d7b1add207d 20 dk.dst 0b88dbea-96e5-4520-94ed-05a0fc190dfb 2 Category 3263 urn:ddi:dk.dst:bb1e9ef0-bbbf-4832-848b-70b8a6392991:20 dk.dst bb1e9ef0-bbbf-4832-848b-70b8a6392991 20 dk.dst b29c9052-30bf-4cc3-b6c1-9f26c424b4a7 2 Category 3264 urn:ddi:dk.dst:71a54082-6064-45c3-b98a-34aa90484ad7:20 dk.dst 71a54082-6064-45c3-b98a-34aa90484ad7 20 dk.dst fc909dda-1548-466f-816a-a01a16e45b22 2 Category 3265 urn:ddi:dk.dst:117460f5-a175-459f-929b-91f61fe3db3e:20 dk.dst 117460f5-a175-459f-929b-91f61fe3db3e 20 dk.dst 49eb7a88-5c0b-4234-bf3d-b82c002130a2 2 Category 3266 urn:ddi:dk.dst:d47b9617-d763-4c48-a97e-b2c98a69639a:20 dk.dst d47b9617-d763-4c48-a97e-b2c98a69639a 20 dk.dst 589055ef-5f78-480c-aea4-2f17fc8b7e5c 2 Category 3267 urn:ddi:dk.dst:f802cf59-b99b-45a7-a400-9799ff1741ba:20 dk.dst f802cf59-b99b-45a7-a400-9799ff1741ba 20 dk.dst 91f6d82e-d1ab-4c4c-a571-da37b941bda5 2 Category 3268 urn:ddi:dk.dst:7a9fd8ff-a974-4eb0-addb-2a8c8b8e6b1b:20 dk.dst 7a9fd8ff-a974-4eb0-addb-2a8c8b8e6b1b 20 dk.dst 9a10a8f4-9350-4e37-884d-0bd5f638a69f 2 Category 3269 urn:ddi:dk.dst:df7205a9-067b-4b6f-82c9-cc41d34c0749:20 dk.dst df7205a9-067b-4b6f-82c9-cc41d34c0749 20 dk.dst 03dab8ed-d54b-4cf0-b0cc-e2a1d9c043d9 2 Category 3275 urn:ddi:dk.dst:a8e2c185-c143-4823-a35b-fce54ae40e73:20 dk.dst a8e2c185-c143-4823-a35b-fce54ae40e73 20 dk.dst 26eda3a3-9c1f-44fd-89df-d7f0e1c6c370 2 Category 3292 urn:ddi:dk.dst:f3423906-483e-4b22-816f-b966b3bd63d2:20 dk.dst f3423906-483e-4b22-816f-b966b3bd63d2 20 dk.dst de48247c-05cb-4bd4-9224-e2b9be8270cb 2 Category 3293 urn:ddi:dk.dst:640b819b-d557-41c2-8adb-44d28e1a0f7c:20 dk.dst 640b819b-d557-41c2-8adb-44d28e1a0f7c 20 dk.dst 9cbdba40-11a8-4329-997c-71c712b31df4 2 Category 3294 urn:ddi:dk.dst:0a9b825a-6fba-4aa7-b563-a543659e6ffc:20 dk.dst 0a9b825a-6fba-4aa7-b563-a543659e6ffc 20 dk.dst dc11cc1e-3bc5-4b5f-9fa7-485d54e50d96 2 Category 3295 urn:ddi:dk.dst:3bc004fc-9f8a-43c3-9a64-29f7069ddab1:20 dk.dst 3bc004fc-9f8a-43c3-9a64-29f7069ddab1 20 dk.dst 7542dd50-7bdd-4806-9e65-e007a1520303 2 Category 3296 urn:ddi:dk.dst:b78481a6-6da1-46dd-9d91-7721022e8801:20 dk.dst b78481a6-6da1-46dd-9d91-7721022e8801 20 dk.dst 5a838222-9f02-4c20-877d-96a9f8aac9c0 2 Category 3297 urn:ddi:dk.dst:06d7c705-686c-4ef4-af8f-636081b59215:20 dk.dst 06d7c705-686c-4ef4-af8f-636081b59215 20 dk.dst 1a3a4c5c-496f-4569-a2ff-22bae8223717 2 Category 3298 urn:ddi:dk.dst:7c053785-8906-41ae-9e00-2945a7dd1f17:20 dk.dst 7c053785-8906-41ae-9e00-2945a7dd1f17 20 dk.dst 14d87142-8f8a-4b5c-9ad8-5739cbd6c05c 2 Category 3299 urn:ddi:dk.dst:c1b80cb1-c5e0-49e8-ba98-85dacc109a8d:20 dk.dst c1b80cb1-c5e0-49e8-ba98-85dacc109a8d 20 dk.dst 33c6fc37-7774-4b53-96ea-0a5f425ad6ce 2 Category 3785 urn:ddi:dk.dst:ca45fad6-c1bb-48c1-825c-e1e6a6dcc30b:20 dk.dst ca45fad6-c1bb-48c1-825c-e1e6a6dcc30b 20 dk.dst 833248ab-0bda-4588-b03f-a4487487945f 2 Category 4038 urn:ddi:dk.dst:223f350e-b04b-4bc2-8ad5-e55352d33e4f:20 dk.dst 223f350e-b04b-4bc2-8ad5-e55352d33e4f 20 dk.dst 7457e62a-0668-4382-8258-057ff64b9db2 2 Category 4039 urn:ddi:dk.dst:d51134ea-5c5b-40a8-82dc-0d1837752024:20 dk.dst d51134ea-5c5b-40a8-82dc-0d1837752024 20 dk.dst 45e6a1c4-187f-45e3-8ab6-202d83148abd 2 Category 4044 urn:ddi:dk.dst:b9458b75-2540-4ba1-9a74-c2b04f82ec74:20 dk.dst b9458b75-2540-4ba1-9a74-c2b04f82ec74 20 dk.dst 20e938b6-e83f-4bd4-8945-0ccb754afd3d 2 Category 4045 urn:ddi:dk.dst:da4aa569-58c6-4247-a8cc-78604a500274:20 dk.dst da4aa569-58c6-4247-a8cc-78604a500274 20 dk.dst 99f8de56-c11e-4804-9ee0-797a60f768ad 2 Category 4053 urn:ddi:dk.dst:a6c3506d-1403-4898-a0a8-9b4eac83cf1d:20 dk.dst a6c3506d-1403-4898-a0a8-9b4eac83cf1d 20 dk.dst 48e92e5b-34d8-48b5-9340-5e8496d6e97d 2 Category 4101 urn:ddi:dk.dst:02991ce8-4def-4607-b4ed-03301411da43:20 dk.dst 02991ce8-4def-4607-b4ed-03301411da43 20 dk.dst 5f48f102-35e0-4511-a5a4-7a9f50ca8bfe 2 Category 4103 urn:ddi:dk.dst:39072afb-1696-4f71-bce6-7b08f5c353b9:20 dk.dst 39072afb-1696-4f71-bce6-7b08f5c353b9 20 dk.dst 044cee85-6c29-4b60-970b-414ac6bcd894 2 Category 4108 urn:ddi:dk.dst:b33ace89-1c23-4ac4-bfae-1887d18dc487:20 dk.dst b33ace89-1c23-4ac4-bfae-1887d18dc487 20 dk.dst 2d1f9e25-d9b7-4a88-9b0e-381f38033cce 2 Category 4117 urn:ddi:dk.dst:fbad2e44-ade9-4d72-a171-7ababb921419:20 dk.dst fbad2e44-ade9-4d72-a171-7ababb921419 20 dk.dst 52845ff6-ab79-4f4f-9cb3-af33e1ae0a54 2 Category 4118 urn:ddi:dk.dst:c29f40bb-2ae7-4cf8-87a7-08e76607294e:20 dk.dst c29f40bb-2ae7-4cf8-87a7-08e76607294e 20 dk.dst 2021987b-db10-4a29-b66e-6d0daa110ebb 2 Category 4119 urn:ddi:dk.dst:eebceea4-a207-47e2-be5c-73aab1a2447a:20 dk.dst eebceea4-a207-47e2-be5c-73aab1a2447a 20 dk.dst 8395dbbd-6238-4282-8ab8-e1277e368a02 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:0ed8aba5-d51e-4850-bfa6-e33ee3f28993:20 dk.dst 0ed8aba5-d51e-4850-bfa6-e33ee3f28993 20 dk.dst fe9ecda5-9f6a-46e3-83d1-3fbc2d61fda5 2 Category 4121 urn:ddi:dk.dst:47b5b9d9-7e6b-45d6-84e6-be47f37d429c:20 dk.dst 47b5b9d9-7e6b-45d6-84e6-be47f37d429c 20 dk.dst 615a1f93-5abd-461c-ad03-df8a539836a4 2 Category 4122 urn:ddi:dk.dst:7aa8f782-f0c9-45c6-a72a-add75a5798c0:20 dk.dst 7aa8f782-f0c9-45c6-a72a-add75a5798c0 20 dk.dst 660d238f-5231-49d1-94af-ff3d2b09b840 2 Category 4123 urn:ddi:dk.dst:2eb3745f-3e88-49bb-939f-8da67f4b6014:20 dk.dst 2eb3745f-3e88-49bb-939f-8da67f4b6014 20 dk.dst e3895dc8-666f-4ac0-b3c8-35dba652b685 2 Category 4125 urn:ddi:dk.dst:b60c5e20-7d2b-4762-9ef3-8077c543d3b8:20 dk.dst b60c5e20-7d2b-4762-9ef3-8077c543d3b8 20 dk.dst 1705a14d-fdd6-4ef0-a579-bc421daf6992 2 Category 4127 urn:ddi:dk.dst:fa0e4fe9-7f11-4e20-8bc4-15d644386dbf:20 dk.dst fa0e4fe9-7f11-4e20-8bc4-15d644386dbf 20 dk.dst 4122fa02-3991-42ed-82af-1a656a811cb9 2 Category 4128 urn:ddi:dk.dst:b1b8a3b4-093c-4cf8-bfea-2613925b70b9:20 dk.dst b1b8a3b4-093c-4cf8-bfea-2613925b70b9 20 dk.dst 8ae47a4d-ffb2-488c-93fc-ea0e1d48a7ce 2 Category 4135 urn:ddi:dk.dst:2ce3e207-0b24-4440-96d8-daf64549d69a:20 dk.dst 2ce3e207-0b24-4440-96d8-daf64549d69a 20 dk.dst 2ffbb7b1-8531-4808-be38-0bada0b3ce7e 2 Category 4140 urn:ddi:dk.dst:b8726aec-9360-4fca-8995-2b2dd577a79c:20 dk.dst b8726aec-9360-4fca-8995-2b2dd577a79c 20 dk.dst fa142838-fb12-42aa-af2c-fd357d34141b 2 Category 4141 urn:ddi:dk.dst:3a639cf7-ec2d-4205-8be6-402bc8f737ef:20 dk.dst 3a639cf7-ec2d-4205-8be6-402bc8f737ef 20 dk.dst 751ee1d8-d9f1-47a5-80af-74cbe5b0d742 2 Category 4142 urn:ddi:dk.dst:fa2616da-c9e1-455e-8dcf-9b437652a3c4:20 dk.dst fa2616da-c9e1-455e-8dcf-9b437652a3c4 20 dk.dst d8f9955a-592e-4b6f-a086-d41f8d38456e 2 Category 4143 urn:ddi:dk.dst:0e080e1d-2986-407d-9ab3-00b675c0f5e2:20 dk.dst 0e080e1d-2986-407d-9ab3-00b675c0f5e2 20 dk.dst cc351ea0-44d0-43c3-9344-57a496a3c9e9 2 Category 4144 urn:ddi:dk.dst:248621ac-85d9-44ca-a0dc-e8060c1773c9:20 dk.dst 248621ac-85d9-44ca-a0dc-e8060c1773c9 20 dk.dst 080c1592-78c7-495a-a58c-e7494ea7b7fe 2 Category 4145 urn:ddi:dk.dst:b7023de5-9ca9-4f25-9baa-dc072b4e45af:20 dk.dst b7023de5-9ca9-4f25-9baa-dc072b4e45af 20 dk.dst ee2d7f1f-5624-4516-a296-0c49f6a78fe0 2 Category 4206 urn:ddi:dk.dst:091b5f11-a80d-4b95-9139-2dc9eead8151:20 dk.dst 091b5f11-a80d-4b95-9139-2dc9eead8151 20 dk.dst 531801ea-55ac-4da4-a19b-659731d772f1 2 Category 4207 urn:ddi:dk.dst:eafe1028-2c48-481c-94e1-4cfdf4a173cd:20 dk.dst eafe1028-2c48-481c-94e1-4cfdf4a173cd 20 dk.dst 8a440901-14d5-4519-a9b8-0729bf9405fe 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:7b9d292f-6a85-4757-8f1d-3673081bb624:20 dk.dst 7b9d292f-6a85-4757-8f1d-3673081bb624 20 dk.dst 61a9890d-aed1-405b-9ca7-c3d24e74cd25 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:54dff79c-1d8d-4edc-8bd1-a10e79769655:20 dk.dst 54dff79c-1d8d-4edc-8bd1-a10e79769655 20 dk.dst 2de0cd55-346f-44e7-837b-1c5996145ffa 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:ee0c26dd-d713-40c7-9f3a-4f3a279b7267:20 dk.dst ee0c26dd-d713-40c7-9f3a-4f3a279b7267 20 dk.dst e9b35478-fcf7-4196-bb57-983fa7660b31 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:31e29845-4948-4173-bb02-96f5a421bd00:20 dk.dst 31e29845-4948-4173-bb02-96f5a421bd00 20 dk.dst ef474b47-e8d1-43d8-bfe9-d92d4429efad 2 Category 4215 urn:ddi:dk.dst:bc6654db-8571-4953-893e-42ba42bdd5e6:20 dk.dst bc6654db-8571-4953-893e-42ba42bdd5e6 20 dk.dst 8f233250-017c-4057-b24d-c09132928726 2 Category 4217 urn:ddi:dk.dst:febcccb4-6fd2-4f9e-8c6a-11cdf34968ef:20 dk.dst febcccb4-6fd2-4f9e-8c6a-11cdf34968ef 20 dk.dst 8c5dd0e0-e5cc-4163-ad3f-41553f24871c 2 Category 4218 urn:ddi:dk.dst:eca0abfb-188c-4bf9-8e8d-fd52e86feaee:20 dk.dst eca0abfb-188c-4bf9-8e8d-fd52e86feaee 20 dk.dst d097e890-692e-4357-8f44-4b0320fad6ad 2 Category 4219 urn:ddi:dk.dst:7069b40a-56f3-4d04-8729-9f1e5519ff68:20 dk.dst 7069b40a-56f3-4d04-8729-9f1e5519ff68 20 dk.dst 0cd23415-4244-40ba-bdfd-d2ad0e14c48f 2 Category 4220 urn:ddi:dk.dst:1b38080c-18b6-4756-bbde-8a6a3b67d5a5:20 dk.dst 1b38080c-18b6-4756-bbde-8a6a3b67d5a5 20 dk.dst c0781bb5-60ac-4d20-a568-22f501b767bb 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:ef2a41c8-f21f-4d25-afa5-755e701a73b9:20 dk.dst ef2a41c8-f21f-4d25-afa5-755e701a73b9 20 dk.dst 4e9c3dd4-befb-4314-8cf2-5d2c672cbd17 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:7c33d7f9-6783-485c-aa87-5c716d3c1d2c:20 dk.dst 7c33d7f9-6783-485c-aa87-5c716d3c1d2c 20 dk.dst 95c1a0d1-1f9a-42e3-9218-ccac988a9f1e 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:6bc49cf1-c4c8-444a-a29f-b7cd59ba8505:20 dk.dst 6bc49cf1-c4c8-444a-a29f-b7cd59ba8505 20 dk.dst 7dd997f0-5ae6-4508-b19e-a050726cf80e 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:6f3acc9a-75c5-4a07-8944-27a740c3b665:20 dk.dst 6f3acc9a-75c5-4a07-8944-27a740c3b665 20 dk.dst 3744182b-ab27-45d5-9e0d-4ca99b40cdc5 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:514b9a6d-d017-4121-8fcb-0cd59cb23127:20 dk.dst 514b9a6d-d017-4121-8fcb-0cd59cb23127 20 dk.dst b8c8b3d4-1c1a-4576-8549-aeb860f703c3 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:574277b1-56dc-4cea-9c4f-8196151ca1f4:20 dk.dst 574277b1-56dc-4cea-9c4f-8196151ca1f4 20 dk.dst c9bcf5b5-a2ac-41ce-879d-367b28536e7a 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:131a0452-e12d-4387-bc47-ec9d48ce3275:20 dk.dst 131a0452-e12d-4387-bc47-ec9d48ce3275 20 dk.dst 7b3cc53f-ebab-4355-85c3-5e7fc469d1c8 2 Category 4228 urn:ddi:dk.dst:dd7dc9a0-335c-40d3-99d7-2e8ae61cc553:20 dk.dst dd7dc9a0-335c-40d3-99d7-2e8ae61cc553 20 dk.dst 8e5ffdc0-ccdd-4b2d-a3ef-d50d4015f09c 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:458af8a3-48f2-47d7-b8ae-22552de837a3:20 dk.dst 458af8a3-48f2-47d7-b8ae-22552de837a3 20 dk.dst dc37dfe8-bfa7-4591-bd3f-eb53e922f426 2 Category 4230 urn:ddi:dk.dst:23ea92b9-90d7-496e-9077-6bace69ff413:20 dk.dst 23ea92b9-90d7-496e-9077-6bace69ff413 20 dk.dst 97b1fe65-3c8b-44da-bdbb-ad2d1d11de2c 2 Category 4231 urn:ddi:dk.dst:a5c4f339-44ac-41b4-89c3-6d61fe398c01:20 dk.dst a5c4f339-44ac-41b4-89c3-6d61fe398c01 20 dk.dst 03959457-6f74-4532-bc3d-1ddcf447e2ce 2 Category 4232 urn:ddi:dk.dst:30485f48-238e-4377-a2cd-0c6b46db2e5a:20 dk.dst 30485f48-238e-4377-a2cd-0c6b46db2e5a 20 dk.dst dcdae57a-0c10-4869-a76a-dc0bac1c8198 2 Category 4233 urn:ddi:dk.dst:1a9218e2-2fce-435f-b637-8dde0c33b215:20 dk.dst 1a9218e2-2fce-435f-b637-8dde0c33b215 20 dk.dst fba20ce3-605b-4de7-99ff-32efb7d47595 2 Category 4234 urn:ddi:dk.dst:493d5351-b9ee-4728-ac5f-c62376ad626a:20 dk.dst 493d5351-b9ee-4728-ac5f-c62376ad626a 20 dk.dst c23a5c6b-3840-4ba2-953a-63211fccf97b 2 Category 4235 urn:ddi:dk.dst:b44ed5cd-2b3d-4587-8e38-b6665a9d60de:20 dk.dst b44ed5cd-2b3d-4587-8e38-b6665a9d60de 20 dk.dst a67a0fe9-f242-493e-b3b2-8cb15f4bf4e9 2 Category 4236 urn:ddi:dk.dst:231a1c3f-6447-416d-9b53-31eae52239a1:20 dk.dst 231a1c3f-6447-416d-9b53-31eae52239a1 20 dk.dst b25bdf29-f2d3-4528-ba3f-b15eba00a72f 2 Category 4237 urn:ddi:dk.dst:1b834a6b-568f-41c1-a086-fa1cf5eaa233:20 dk.dst 1b834a6b-568f-41c1-a086-fa1cf5eaa233 20 dk.dst a09f1b0b-6c45-4d11-be40-6f5fee93618e 2 Category 4238 urn:ddi:dk.dst:48633d9c-3627-4d9c-a80d-b701fe9b0baa:20 dk.dst 48633d9c-3627-4d9c-a80d-b701fe9b0baa 20 dk.dst 40a98d66-f162-4307-b1f3-97eaa076e4e7 2 Category 4239 urn:ddi:dk.dst:284664ea-1876-427e-9968-9b7952ef055c:20 dk.dst 284664ea-1876-427e-9968-9b7952ef055c 20 dk.dst a994e454-2217-4fb7-a7b2-561133721ec0 2 Category 4240 urn:ddi:dk.dst:66eb6e2e-81b6-4c2b-9b80-6b70815938f7:20 dk.dst 66eb6e2e-81b6-4c2b-9b80-6b70815938f7 20 dk.dst 77725384-91ff-4818-b5bd-264f7e15cb4e 2 Category 4241 urn:ddi:dk.dst:18e310e2-f712-4564-b7bb-8caa2b3ebe90:20 dk.dst 18e310e2-f712-4564-b7bb-8caa2b3ebe90 20 dk.dst 3262b4f0-4847-4bed-b939-0ef5c637be01 2 Category 4242 urn:ddi:dk.dst:a1023027-ed65-40a9-a18c-c89952490998:20 dk.dst a1023027-ed65-40a9-a18c-c89952490998 20 dk.dst 1cc6962b-1125-45d4-8bae-55428b4566ad 2 Category 4243 urn:ddi:dk.dst:aa6e3e4b-aada-43d8-80ae-e31bf10faa03:20 dk.dst aa6e3e4b-aada-43d8-80ae-e31bf10faa03 20 dk.dst 532674b4-8e1a-46fc-89dd-e02fac7ce281 2 Category 4244 urn:ddi:dk.dst:e2d9edc1-9f85-4fb9-9bc7-d258f03ef513:20 dk.dst e2d9edc1-9f85-4fb9-9bc7-d258f03ef513 20 dk.dst 47093f2c-2373-4f8e-99d4-4c0b0a4b211c 2 Category 4245 urn:ddi:dk.dst:944471be-602a-4566-851d-c02d1da4119b:20 dk.dst 944471be-602a-4566-851d-c02d1da4119b 20 dk.dst b65d6d56-ee97-4811-a83b-e48c753c8c3c 2 Category 4246 urn:ddi:dk.dst:d4e040be-1215-4f0c-befd-a427fa127818:20 dk.dst d4e040be-1215-4f0c-befd-a427fa127818 20 dk.dst a6810f84-5a50-47f4-b04e-27474b69bda7 2 Category 4247 urn:ddi:dk.dst:da40d0f8-4a5b-4d45-b13c-5da3cac0c0c0:20 dk.dst da40d0f8-4a5b-4d45-b13c-5da3cac0c0c0 20 dk.dst e80cff39-fc0c-417f-8166-7795c6b5df32 2 Category 4248 urn:ddi:dk.dst:60d4aff5-4f79-40eb-a08f-334bcf9f3b70:20 dk.dst 60d4aff5-4f79-40eb-a08f-334bcf9f3b70 20 dk.dst cd38ceee-a30e-4c6e-8c8d-c71b8134aadc 2 Category 4249 urn:ddi:dk.dst:480f36bd-8e31-4103-ae67-a2e71e2be01e:20 dk.dst 480f36bd-8e31-4103-ae67-a2e71e2be01e 20 dk.dst 672828cd-0599-4e36-9e24-684a46912ef3 2 Category 4250 urn:ddi:dk.dst:20d3752d-21ab-4567-a700-b1fad35cad0d:20 dk.dst 20d3752d-21ab-4567-a700-b1fad35cad0d 20 dk.dst eb9e00c1-b801-456b-adc1-db38d9348daa 2 Category 4251 urn:ddi:dk.dst:ad8ac348-c7a8-4a00-b3cd-3712fd2ca2ee:20 dk.dst ad8ac348-c7a8-4a00-b3cd-3712fd2ca2ee 20 dk.dst 1143de51-1127-42a9-9449-c1c00a18ebcd 2 Category 4252 urn:ddi:dk.dst:ddb696ba-ca62-4bc9-a2b2-f404a81c2b23:20 dk.dst ddb696ba-ca62-4bc9-a2b2-f404a81c2b23 20 dk.dst 2cc695f3-9abc-4f17-81a5-d2c98cc4a114 2 Category 4253 urn:ddi:dk.dst:939887c6-1fb9-4cdc-a860-5fdba7a149ad:20 dk.dst 939887c6-1fb9-4cdc-a860-5fdba7a149ad 20 dk.dst ba667b8a-33fb-44fd-b0b1-a9d71f2e2b9c 2 Category 4254 urn:ddi:dk.dst:7f77497a-2256-4039-887d-e15f7439e264:20 dk.dst 7f77497a-2256-4039-887d-e15f7439e264 20 dk.dst d15c7152-ec2c-4dde-8305-13bc56da5639 2 Category 4255 urn:ddi:dk.dst:0dc129ac-77fd-4765-885d-424fc92526dc:20 dk.dst 0dc129ac-77fd-4765-885d-424fc92526dc 20 dk.dst b8e17ce9-2fd6-4277-88e0-df13cea42762 2 Category 4256 urn:ddi:dk.dst:1d518bc1-f2d6-4cd7-85f9-62d0ddbf9e2e:20 dk.dst 1d518bc1-f2d6-4cd7-85f9-62d0ddbf9e2e 20 dk.dst 823f5f4a-caba-43d1-b449-8c07761dc559 2 Category 4257 urn:ddi:dk.dst:75f25da1-be4e-48f0-a752-a553848327a2:20 dk.dst 75f25da1-be4e-48f0-a752-a553848327a2 20 dk.dst 1930551d-306c-46f4-b2b6-eef95608025c 2 Category 4258 urn:ddi:dk.dst:e872181f-8179-49e0-ac3b-23c5895f1998:20 dk.dst e872181f-8179-49e0-ac3b-23c5895f1998 20 dk.dst d5eefc78-13de-4233-b45b-4e9016b4c269 2 Category 4259 urn:ddi:dk.dst:fddf3013-4662-44e5-b00d-82302ac4cdf0:20 dk.dst fddf3013-4662-44e5-b00d-82302ac4cdf0 20 dk.dst 8efe4611-091b-46f6-895c-9ef7de493664 2 Category 4260 urn:ddi:dk.dst:377559a3-f61b-47bf-8669-088a62f2dcd2:20 dk.dst 377559a3-f61b-47bf-8669-088a62f2dcd2 20 dk.dst 5c54e0d7-65d9-44ca-a763-7ed03b9a92b5 2 Category 4261 urn:ddi:dk.dst:be8c576f-7643-4016-917c-2634f6e53b1a:20 dk.dst be8c576f-7643-4016-917c-2634f6e53b1a 20 dk.dst 67384ab6-d9af-48b9-97b9-064de9a5f074 2 Category 4262 urn:ddi:dk.dst:647de77b-06d6-4429-a7e0-3b16440cda69:20 dk.dst 647de77b-06d6-4429-a7e0-3b16440cda69 20 dk.dst 13ff45c1-b9a2-4d12-b599-eb7ff57ed50a 2 Category 4263 urn:ddi:dk.dst:f37f0be8-0551-451f-90d9-8b652a195e21:20 dk.dst f37f0be8-0551-451f-90d9-8b652a195e21 20 dk.dst a5065cdd-0892-4054-bd59-ba23c6525b92 2 Category 4264 urn:ddi:dk.dst:42e53b10-9e65-4ed8-a466-043732a0750e:20 dk.dst 42e53b10-9e65-4ed8-a466-043732a0750e 20 dk.dst d2a88d52-9f31-48a4-9025-804024cbebff 2 Category 4265 urn:ddi:dk.dst:f766522f-35e1-4580-9565-e442b4f313d7:20 dk.dst f766522f-35e1-4580-9565-e442b4f313d7 20 dk.dst 1487eddd-3b64-438d-9209-c8f1d8c03fd0 2 Category 4266 urn:ddi:dk.dst:5323dbc1-a3ee-40ab-8947-ec50e7239449:20 dk.dst 5323dbc1-a3ee-40ab-8947-ec50e7239449 20 dk.dst b37b8bb8-da0b-4c95-812a-19b324f8218b 2 Category 4267 urn:ddi:dk.dst:f3d80548-744a-47d9-bfeb-30cd05f5748e:20 dk.dst f3d80548-744a-47d9-bfeb-30cd05f5748e 20 dk.dst 834dfba7-f8db-4efa-b8c3-4c3eaebfcfa6 2 Category 4268 urn:ddi:dk.dst:8e39518f-406f-4036-a84d-30123fbee59e:20 dk.dst 8e39518f-406f-4036-a84d-30123fbee59e 20 dk.dst b777f049-3bdf-4caf-ac57-cde0a0c4dfc7 2 Category 4269 urn:ddi:dk.dst:e43e8d3d-e6c5-4718-bc30-abeae35684d6:20 dk.dst e43e8d3d-e6c5-4718-bc30-abeae35684d6 20 dk.dst c78cdb94-c32e-4f8d-934c-eddf27b23ff4 2 Category 4270 urn:ddi:dk.dst:78b43424-da2a-4c99-b32b-7a14d5df2746:20 dk.dst 78b43424-da2a-4c99-b32b-7a14d5df2746 20 dk.dst f04d6f00-9ef3-4c86-b624-d2b6bff9a15d 2 Category 4271 urn:ddi:dk.dst:11279dbb-71f3-4c2d-af5c-94a95444dd99:20 dk.dst 11279dbb-71f3-4c2d-af5c-94a95444dd99 20 dk.dst b0c2b34a-b8db-4fee-9d49-0d1fe2c23fb6 2 Category 4272 urn:ddi:dk.dst:0565d08b-acb8-4548-b0e0-991c5a0c31a0:20 dk.dst 0565d08b-acb8-4548-b0e0-991c5a0c31a0 20 dk.dst f8629c8f-efdf-4f91-81e5-0c601fc85ee9 2 Category 4273 urn:ddi:dk.dst:55862367-2fc6-48f1-8b99-9a0556e86125:20 dk.dst 55862367-2fc6-48f1-8b99-9a0556e86125 20 dk.dst 7967a09f-5750-4f09-a0db-b429b30bf883 2 Category 4274 urn:ddi:dk.dst:60ecbf26-d855-4787-8c69-e1bc334fca80:20 dk.dst 60ecbf26-d855-4787-8c69-e1bc334fca80 20 dk.dst 6fd7f217-d33e-4c31-af64-21f363ccebb0 2 Category 4275 urn:ddi:dk.dst:2dcc4ac7-744a-4ff0-8fae-4cc16f3c34e5:20 dk.dst 2dcc4ac7-744a-4ff0-8fae-4cc16f3c34e5 20 dk.dst 63c4a876-1255-4dfb-a890-5d789712e2b5 2 Category 4276 urn:ddi:dk.dst:869e82ee-bca8-4b0c-960d-43beac1eb198:20 dk.dst 869e82ee-bca8-4b0c-960d-43beac1eb198 20 dk.dst ea7c7dfd-ad61-4ee4-8f55-78009facfa35 2 Category 4277 urn:ddi:dk.dst:c5bf7ac7-1961-47c6-9520-a075d8766b5b:20 dk.dst c5bf7ac7-1961-47c6-9520-a075d8766b5b 20 dk.dst 78e6b1ab-6f3a-4af0-a6fd-1fdd2bd06d0f 2 Category 4278 urn:ddi:dk.dst:076e9ad2-aa4d-4cbb-a81c-9c41deb7af37:20 dk.dst 076e9ad2-aa4d-4cbb-a81c-9c41deb7af37 20 dk.dst faf89750-05a9-4f00-bd93-e4cfe3d0f072 2 Category 4279 urn:ddi:dk.dst:f10fb862-cfb2-4fe2-8844-7cf79c1dc26f:20 dk.dst f10fb862-cfb2-4fe2-8844-7cf79c1dc26f 20 dk.dst 5d78a9de-8077-4e87-b14f-11f25069716c 2 Category 4280 urn:ddi:dk.dst:22a6f6ba-6d2e-4958-a77f-23290043a6c0:20 dk.dst 22a6f6ba-6d2e-4958-a77f-23290043a6c0 20 dk.dst f4bc2b8a-5330-4183-b62f-9eeda549e7e9 2 Category 4281 urn:ddi:dk.dst:2ca3fca0-d60b-4c0f-8c95-6d637728870d:20 dk.dst 2ca3fca0-d60b-4c0f-8c95-6d637728870d 20 dk.dst b26f6962-ebc4-4149-ae92-591d6e84606c 2 Category 4282 urn:ddi:dk.dst:5a380758-507d-47ed-9039-5454272a5b53:20 dk.dst 5a380758-507d-47ed-9039-5454272a5b53 20 dk.dst 95e899c8-7a00-4439-903b-97abd01a87d9 2 Category 4283 urn:ddi:dk.dst:aa798c3b-2e73-40ab-8b59-ae472bbe09d6:20 dk.dst aa798c3b-2e73-40ab-8b59-ae472bbe09d6 20 dk.dst e59837bd-f4c8-483c-bbb9-5475aac1f0c2 2 Category 4284 urn:ddi:dk.dst:dad86411-e456-4e47-a43e-8966fcd67475:20 dk.dst dad86411-e456-4e47-a43e-8966fcd67475 20 dk.dst 6f42dc46-d8ab-44b8-aa74-25d3b31e5f9f 2 Category 4285 urn:ddi:dk.dst:932bb5d8-4590-47d8-adc9-2dab7445d3ad:20 dk.dst 932bb5d8-4590-47d8-adc9-2dab7445d3ad 20 dk.dst 98b83f44-1218-4f4c-a5cc-ad9d2d91977a 2 Category 4286 urn:ddi:dk.dst:7b8b473e-c63d-420f-ba6a-ac2984f81627:20 dk.dst 7b8b473e-c63d-420f-ba6a-ac2984f81627 20 dk.dst 294d5635-e9ce-4023-b849-ab249cb73eda 2 Category 4287 urn:ddi:dk.dst:7b40b25d-0dd8-444f-8ff0-cd30f439b96b:20 dk.dst 7b40b25d-0dd8-444f-8ff0-cd30f439b96b 20 dk.dst 390ce362-5e0c-4b61-851f-b93cf4b3d4cd 2 Category 4288 urn:ddi:dk.dst:6635a491-2ea4-42de-84e6-3170af282a76:20 dk.dst 6635a491-2ea4-42de-84e6-3170af282a76 20 dk.dst b8813daf-f439-4702-97d0-e72926228728 2 Category 4289 urn:ddi:dk.dst:8209ba56-b2c5-43e5-85f7-dcf1542ac4fc:20 dk.dst 8209ba56-b2c5-43e5-85f7-dcf1542ac4fc 20 dk.dst 93da1a73-a5dd-4359-b9be-eed3aaf7f85b 2 Category 4290 urn:ddi:dk.dst:13834046-8ea2-430f-ad8e-59eb498cdae9:20 dk.dst 13834046-8ea2-430f-ad8e-59eb498cdae9 20 dk.dst 857c78ef-4d18-461d-b0bf-3ddc7e3ad431 2 Category 4291 urn:ddi:dk.dst:3911182b-2a67-4de5-a81b-0825688c3a9c:20 dk.dst 3911182b-2a67-4de5-a81b-0825688c3a9c 20 dk.dst 7317b6ed-234e-4a0e-bdca-fb453c1ada6d 2 Category 4292 urn:ddi:dk.dst:da4450de-4239-4e91-95ba-a864c1c65850:20 dk.dst da4450de-4239-4e91-95ba-a864c1c65850 20 dk.dst ecd86bb8-ab45-4ad1-8de2-d4c2699104e0 2 Category 4293 urn:ddi:dk.dst:6d436838-0203-430d-befc-8a9bc8d4c111:20 dk.dst 6d436838-0203-430d-befc-8a9bc8d4c111 20 dk.dst acdec838-1d00-4fb3-afc4-4e844ffe1674 2 Category 4294 urn:ddi:dk.dst:54a85223-1798-4e05-b544-6a2f83a390a8:20 dk.dst 54a85223-1798-4e05-b544-6a2f83a390a8 20 dk.dst 5b5699b5-7895-40e7-a878-51cda92647c0 2 Category 4295 urn:ddi:dk.dst:7f3e3386-d83e-4411-916f-d50cf5e4d998:20 dk.dst 7f3e3386-d83e-4411-916f-d50cf5e4d998 20 dk.dst 0346c8a7-fdac-4165-bc01-69d15771f629 2 Category 4296 urn:ddi:dk.dst:85d2622e-09e4-47ad-8bb4-34a4045cfc1b:20 dk.dst 85d2622e-09e4-47ad-8bb4-34a4045cfc1b 20 dk.dst d821605e-4e98-471a-98fe-4d7969e8f6eb 2 Category 4297 urn:ddi:dk.dst:d15343a5-419b-4978-b617-1fab378cb456:20 dk.dst d15343a5-419b-4978-b617-1fab378cb456 20 dk.dst d3ab215e-dbd8-4fe4-aeb9-3a4b9dae9eaa 2 Category 4298 urn:ddi:dk.dst:f48a6731-043c-4e5e-a223-471180a74068:20 dk.dst f48a6731-043c-4e5e-a223-471180a74068 20 dk.dst 5f8b5c62-f9c9-45e6-9408-ff0c07bc16d1 2 Category 4299 urn:ddi:dk.dst:d3cae967-6fc2-4040-a8fd-c16550fb543f:20 dk.dst d3cae967-6fc2-4040-a8fd-c16550fb543f 20 dk.dst 20e52b72-9bf7-41c5-a38d-a704b0b836ab 2 Category 4300 urn:ddi:dk.dst:3213ebbb-dc0e-4fb2-962c-89c4086a043c:20 dk.dst 3213ebbb-dc0e-4fb2-962c-89c4086a043c 20 dk.dst dd611843-ae3e-46f8-99e4-c5848a19075b 2 Category 4301 urn:ddi:dk.dst:197b3297-fe6c-4249-9ce8-4730d6268bcb:20 dk.dst 197b3297-fe6c-4249-9ce8-4730d6268bcb 20 dk.dst e59db920-aca7-44dc-a3c4-3c376b0daaa6 2 Category 4302 urn:ddi:dk.dst:ccba3ae0-a621-4b87-93b0-eaaa23937da3:20 dk.dst ccba3ae0-a621-4b87-93b0-eaaa23937da3 20 dk.dst 146e8caf-803a-4f56-bce8-437d9fa3c624 2 Category 4303 urn:ddi:dk.dst:d79fe81c-facb-4ae5-86ff-84e067e4dd99:20 dk.dst d79fe81c-facb-4ae5-86ff-84e067e4dd99 20 dk.dst 88eb3535-ca4a-4df4-8507-f6cf76b6670e 2 Category 4304 urn:ddi:dk.dst:1a2d17b5-400a-4b83-baea-1a4718c096b4:20 dk.dst 1a2d17b5-400a-4b83-baea-1a4718c096b4 20 dk.dst 8945677e-89a2-4e7c-9665-93c5cddb2d7f 2 Category 4305 urn:ddi:dk.dst:bad65275-f3c3-4147-a7bb-84fb7e7f168f:20 dk.dst bad65275-f3c3-4147-a7bb-84fb7e7f168f 20 dk.dst 849ccccf-cb22-411f-9b25-53e134553c3e 2 Category 4306 urn:ddi:dk.dst:cf0ab76b-04d8-4780-9cc7-114a3467be48:20 dk.dst cf0ab76b-04d8-4780-9cc7-114a3467be48 20 dk.dst 96a5afc3-1167-4ff6-a05d-06899575e455 2 Category 4307 urn:ddi:dk.dst:d6caa8fd-a98f-40a3-8fe1-f65682c7b831:20 dk.dst d6caa8fd-a98f-40a3-8fe1-f65682c7b831 20 dk.dst c816bc95-a2e3-474d-8402-c44cdfcc1dc8 2 Category 4308 urn:ddi:dk.dst:4ed80e47-4528-41b9-90f6-b999b35fdd97:20 dk.dst 4ed80e47-4528-41b9-90f6-b999b35fdd97 20 dk.dst 1ab02ec1-fd8a-4ca6-990a-11fcc28414df 2 Category 4310 urn:ddi:dk.dst:82283138-1e6b-4b01-b5ab-848033201310:20 dk.dst 82283138-1e6b-4b01-b5ab-848033201310 20 dk.dst b6ad4e94-4add-41d6-922d-91399fb6f4a2 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:04fc4955-3805-45df-87af-481f546b7845:20 dk.dst 04fc4955-3805-45df-87af-481f546b7845 20 dk.dst 529b49d5-70e7-4b76-b479-e051357dc750 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:3fe82271-808b-4e56-9029-8f9ccb864008:20 dk.dst 3fe82271-808b-4e56-9029-8f9ccb864008 20 dk.dst 4b3f36d0-62ac-438d-9735-37813eb1015c 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:2f80d7e3-8ec1-45fa-97b7-4d52eae0f9cc:20 dk.dst 2f80d7e3-8ec1-45fa-97b7-4d52eae0f9cc 20 dk.dst a65d65c8-f71c-4162-b36a-653591d780f1 2 Category 4314 urn:ddi:dk.dst:0b0171b5-7cbc-4a86-88ff-e29498dae653:20 dk.dst 0b0171b5-7cbc-4a86-88ff-e29498dae653 20 dk.dst 9cb5be47-d354-49e8-8aaf-deb2b70e7417 2 Category 4315 urn:ddi:dk.dst:bc3260c8-0a7c-4b95-85fc-121664dad79f:20 dk.dst bc3260c8-0a7c-4b95-85fc-121664dad79f 20 dk.dst 718cc499-5cd0-47ef-b8b3-baffee06788f 2 Category 4316 urn:ddi:dk.dst:a55a3501-bebe-4576-ba3e-7cec8fe0ec09:20 dk.dst a55a3501-bebe-4576-ba3e-7cec8fe0ec09 20 dk.dst f95dc59d-c2eb-46cc-aaef-cdaca3569a01 2 Category 4317 urn:ddi:dk.dst:2b20eae0-29f3-4783-81f9-5426f60860b6:20 dk.dst 2b20eae0-29f3-4783-81f9-5426f60860b6 20 dk.dst 155bd4e1-db87-4da1-b210-a95914233a44 2 Category 4318 urn:ddi:dk.dst:23687141-7d91-428f-8942-c81b1fd2bac1:20 dk.dst 23687141-7d91-428f-8942-c81b1fd2bac1 20 dk.dst dd926100-f190-4a6b-a800-33b23eaa2d5d 2 Category 4319 urn:ddi:dk.dst:fbcbbd5f-e95f-4d37-9dcf-00526e0a8c49:20 dk.dst fbcbbd5f-e95f-4d37-9dcf-00526e0a8c49 20 dk.dst 57643eee-6bc6-436e-a9df-4b8a8071d2d6 2 Category 4320 urn:ddi:dk.dst:cd9bc386-434b-41a0-9d2a-c95d7bdbdbaa:20 dk.dst cd9bc386-434b-41a0-9d2a-c95d7bdbdbaa 20 dk.dst 635ea732-6f9e-4d26-a30b-c7cf10e43f92 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:60479db3-2ee6-48d8-8ca9-0f06cf9cdcd3:20 dk.dst 60479db3-2ee6-48d8-8ca9-0f06cf9cdcd3 20 dk.dst 76ed9b4b-3b2c-48fb-83f7-3722f6492458 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:d0b88620-62ae-4f8f-8e82-47896e39e530:20 dk.dst d0b88620-62ae-4f8f-8e82-47896e39e530 20 dk.dst c43479fa-cacd-40e0-bd27-da1fd4ddbeec 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:02fba66d-a5f8-4646-af80-9026793c3397:20 dk.dst 02fba66d-a5f8-4646-af80-9026793c3397 20 dk.dst 39b64b61-392f-4b7b-a537-1414a2d5abc4 2 Category 4324 urn:ddi:dk.dst:6840e811-23fd-4544-8bef-2aedee7894b3:20 dk.dst 6840e811-23fd-4544-8bef-2aedee7894b3 20 dk.dst a2412d60-4f4f-474f-b94b-927b3cab17a0 2 Category 4325 urn:ddi:dk.dst:e3d65e9c-a75f-46be-9ed0-70822b1a43f5:20 dk.dst e3d65e9c-a75f-46be-9ed0-70822b1a43f5 20 dk.dst 2354403b-baab-4bfb-be41-609983c72410 2 Category 4326 urn:ddi:dk.dst:db47b2b1-d4c7-4f76-88f7-57cce1a32215:20 dk.dst db47b2b1-d4c7-4f76-88f7-57cce1a32215 20 dk.dst 51d56f62-657a-4097-904b-6a9bae4497d1 2 Category 4327 urn:ddi:dk.dst:a4cb240b-4c29-41c8-aec4-1b2426f85b9b:20 dk.dst a4cb240b-4c29-41c8-aec4-1b2426f85b9b 20 dk.dst 6a72894c-eae2-4c0d-b5f6-f44d62df4e98 2 Category 4328 urn:ddi:dk.dst:5fbe71ca-aaca-4140-a98a-d64064f54453:20 dk.dst 5fbe71ca-aaca-4140-a98a-d64064f54453 20 dk.dst 0a011cd3-73c4-498a-9465-bc2944d81d72 2 Category 4329 urn:ddi:dk.dst:5f13af1a-47a1-4222-9ab8-6715b1262aab:20 dk.dst 5f13af1a-47a1-4222-9ab8-6715b1262aab 20 dk.dst d18a0819-4cf5-4318-b15e-3107d858e7ac 2 Category 4330 urn:ddi:dk.dst:cf754fa5-de21-410e-81f1-4bf3b5d16bbb:20 dk.dst cf754fa5-de21-410e-81f1-4bf3b5d16bbb 20 dk.dst 8d3be409-8e88-4081-83e4-7c326fad59dd 2 Category 4331 urn:ddi:dk.dst:a26f8ee5-a2f2-4289-9ac2-ecb3fe25baa5:20 dk.dst a26f8ee5-a2f2-4289-9ac2-ecb3fe25baa5 20 dk.dst 69094140-1089-4e27-bd65-9645149387b1 2 Category 4332 urn:ddi:dk.dst:48a9b8fd-ee93-47e3-b7b6-8fb84810f35f:20 dk.dst 48a9b8fd-ee93-47e3-b7b6-8fb84810f35f 20 dk.dst 8cc514ad-c900-4d36-b019-d78462117d40 2 Category 4333 urn:ddi:dk.dst:c7120186-78e1-45bf-9860-51063979b2a4:20 dk.dst c7120186-78e1-45bf-9860-51063979b2a4 20 dk.dst fdf74b22-faba-4cc7-9c88-1892a99eca9a 2 Category 4334 urn:ddi:dk.dst:2d0c95fe-68b0-4859-9c6e-f70af0212529:20 dk.dst 2d0c95fe-68b0-4859-9c6e-f70af0212529 20 dk.dst 49a1da61-47f7-487d-8aa9-9e1711dd6635 2 Category 4335 urn:ddi:dk.dst:7b28e033-396e-48cc-b0ae-62829af55db6:20 dk.dst 7b28e033-396e-48cc-b0ae-62829af55db6 20 dk.dst 0979501a-dd2d-4ddd-beab-a8c73d33c199 2 Category 4336 urn:ddi:dk.dst:1d5793d1-9553-40fe-875a-ff5a33b2e3dd:20 dk.dst 1d5793d1-9553-40fe-875a-ff5a33b2e3dd 20 dk.dst 53644dba-a1a7-4403-9c7a-6a99a7264d08 2 Category 4337 urn:ddi:dk.dst:74adfd24-fcbb-47f9-87a4-0ee4264aa353:20 dk.dst 74adfd24-fcbb-47f9-87a4-0ee4264aa353 20 dk.dst 88e4d297-f1a9-41e8-a8d8-b5eceff47996 2 Category 4338 urn:ddi:dk.dst:a7b2d02d-a673-4e37-b9b9-1216f9304346:20 dk.dst a7b2d02d-a673-4e37-b9b9-1216f9304346 20 dk.dst c1ef42b1-cbb2-43e7-8483-d6a37c22f316 2 Category 4339 urn:ddi:dk.dst:5b8bd32c-f36f-4116-b1bc-dadb7eb0c0ce:20 dk.dst 5b8bd32c-f36f-4116-b1bc-dadb7eb0c0ce 20 dk.dst 66ee2ad4-8d5d-4f43-9878-fbc32a61abf5 2 Category 4340 urn:ddi:dk.dst:379ec790-fa28-415e-a6f3-2d685de58344:20 dk.dst 379ec790-fa28-415e-a6f3-2d685de58344 20 dk.dst 5e47ce33-1762-4c06-ba05-58e7a3f8e6a1 2 Category 4341 urn:ddi:dk.dst:e83c248a-e771-42e6-b9f4-e9b8a6271c1d:20 dk.dst e83c248a-e771-42e6-b9f4-e9b8a6271c1d 20 dk.dst 4bc16286-f61b-4065-8ea5-8d2dee20b187 2 Category 4342 urn:ddi:dk.dst:c67fba96-eafb-48da-920b-0c7c518bbfd3:20 dk.dst c67fba96-eafb-48da-920b-0c7c518bbfd3 20 dk.dst e79feda7-c76b-4514-9ded-9c7f2388007d 2 Category 4343 urn:ddi:dk.dst:bee597b4-4868-4eab-8775-0e50252b2a37:20 dk.dst bee597b4-4868-4eab-8775-0e50252b2a37 20 dk.dst e677cc7f-b54d-4549-8f06-3821f396ff68 2 Category 4345 urn:ddi:dk.dst:96632592-c8d4-42fd-951e-afe06fb49c1e:20 dk.dst 96632592-c8d4-42fd-951e-afe06fb49c1e 20 dk.dst 2fd096cf-14e3-4ecd-9d53-56daed7f6707 2 Category 4346 urn:ddi:dk.dst:c09d98b3-a07c-4646-a71e-6c13d3b75d87:20 dk.dst c09d98b3-a07c-4646-a71e-6c13d3b75d87 20 dk.dst 7f148027-a841-4c70-bc4d-3283a74fdeb8 2 Category 4347 urn:ddi:dk.dst:07df5f52-79c7-48d3-8dab-48f26ca21410:20 dk.dst 07df5f52-79c7-48d3-8dab-48f26ca21410 20 dk.dst 4868b35b-8720-45e9-8ad9-98e0b9a6934d 2 Category 4348 urn:ddi:dk.dst:054cf139-0dc7-4a36-ab2a-e25cbcff3b7a:20 dk.dst 054cf139-0dc7-4a36-ab2a-e25cbcff3b7a 20 dk.dst 44696be4-e05a-4fef-bb96-69306fb2c573 2 Category 4349 urn:ddi:dk.dst:5d9e4712-e87c-433f-a7c7-749f34a79539:20 dk.dst 5d9e4712-e87c-433f-a7c7-749f34a79539 20 dk.dst 767e6650-5cdc-4106-bec1-d3553db522a0 2 Category 4350 urn:ddi:dk.dst:e4c3330c-feda-44ab-888e-1994d4555fad:20 dk.dst e4c3330c-feda-44ab-888e-1994d4555fad 20 dk.dst 5cc0c356-b2aa-45e9-9f06-a8f04fc42f3b 2 Category 4351 urn:ddi:dk.dst:818403de-92e6-471b-b80d-608dbfd53493:20 dk.dst 818403de-92e6-471b-b80d-608dbfd53493 20 dk.dst 64bdb055-8f02-439e-acb4-fa874d46dba5 2 Category 4352 urn:ddi:dk.dst:4da8e5a6-b017-4463-8ca8-3f63e5ad1727:20 dk.dst 4da8e5a6-b017-4463-8ca8-3f63e5ad1727 20 dk.dst 9b9e7246-79e7-4edb-af61-238074beb1a5 2 Category 4353 urn:ddi:dk.dst:bd71ef3d-5c05-4c92-a979-ff05fd238623:20 dk.dst bd71ef3d-5c05-4c92-a979-ff05fd238623 20 dk.dst ffe9d967-38ba-4a3c-b5bf-f1f3ee1a6199 2 Category 4354 urn:ddi:dk.dst:a56adbf6-5f72-472a-91d5-40f13c4db71e:20 dk.dst a56adbf6-5f72-472a-91d5-40f13c4db71e 20 dk.dst cbda5296-1341-46ca-8e95-e08c8a07e25f 2 Category 4355 urn:ddi:dk.dst:87c149d9-d1ea-4c0c-baaf-4d7d3a7654cb:20 dk.dst 87c149d9-d1ea-4c0c-baaf-4d7d3a7654cb 20 dk.dst d0acdd67-7c06-4f71-a6e4-0394b1df26c9 2 Category 4356 urn:ddi:dk.dst:c88ffc54-7fd0-404f-b498-46d7bef5593f:20 dk.dst c88ffc54-7fd0-404f-b498-46d7bef5593f 20 dk.dst 0cda5595-daf2-41aa-b114-3bcfbf60d473 2 Category 4357 urn:ddi:dk.dst:5d5d1f0b-de25-4815-9929-a2b2e92ea48c:20 dk.dst 5d5d1f0b-de25-4815-9929-a2b2e92ea48c 20 dk.dst 7a609b17-7303-4633-88e6-e72bb2aebb9a 2 Category 4358 urn:ddi:dk.dst:7382e0e2-1fd5-48cf-8e77-928450cdbf3f:20 dk.dst 7382e0e2-1fd5-48cf-8e77-928450cdbf3f 20 dk.dst a4be5c72-434b-498d-bbe6-c3d9e0a8a466 2 Category 4359 urn:ddi:dk.dst:bd8df043-3478-4086-b726-7f2bb53bc8a5:20 dk.dst bd8df043-3478-4086-b726-7f2bb53bc8a5 20 dk.dst 511fdd50-6a19-41e6-8ce7-1262c55e567f 2 Category 4360 urn:ddi:dk.dst:fa7a9fa9-c00c-43d4-b836-aa3f3779e9ce:20 dk.dst fa7a9fa9-c00c-43d4-b836-aa3f3779e9ce 20 dk.dst 36a4f8b3-49bb-4a07-8f86-49be939fe13c 2 Category 4361 urn:ddi:dk.dst:04039099-2cf8-42c1-94cd-445f3f568cf0:20 dk.dst 04039099-2cf8-42c1-94cd-445f3f568cf0 20 dk.dst 093c64a4-486c-46cd-9d4b-6cf77a6b391e 2 Category 4362 urn:ddi:dk.dst:0666273e-90c8-411b-ad7e-07adfcdf6d2a:20 dk.dst 0666273e-90c8-411b-ad7e-07adfcdf6d2a 20 dk.dst be2a7e02-0033-40ea-b39a-fb84db1617bc 2 Category 4363 urn:ddi:dk.dst:e03e330f-e8af-4fa1-acf8-f5f60f31f040:20 dk.dst e03e330f-e8af-4fa1-acf8-f5f60f31f040 20 dk.dst 0fa1f530-92d2-46b0-b708-85fddfe7075d 2 Category 4364 urn:ddi:dk.dst:f098e297-577f-4545-b5c8-0eb23f885e2f:20 dk.dst f098e297-577f-4545-b5c8-0eb23f885e2f 20 dk.dst 6054e254-b098-43c3-8e8c-247068850b96 2 Category 4365 urn:ddi:dk.dst:83e24b24-104e-4fff-ac73-d8275ec545cb:20 dk.dst 83e24b24-104e-4fff-ac73-d8275ec545cb 20 dk.dst 55da3087-c3d9-4c34-ab44-5183b5f15b01 2 Category 4366 urn:ddi:dk.dst:453fb5b8-fc3b-4db5-8b25-004049182935:20 dk.dst 453fb5b8-fc3b-4db5-8b25-004049182935 20 dk.dst 042ca908-113f-4801-ba1c-f469dca86eb2 2 Category 4367 urn:ddi:dk.dst:ea69e575-04cb-43b7-8100-3e6fd9a29c9c:20 dk.dst ea69e575-04cb-43b7-8100-3e6fd9a29c9c 20 dk.dst 40880e68-f549-4390-b831-72c68c4cb0ab 2 Category 4368 urn:ddi:dk.dst:da021ba9-2281-4957-bcdf-8a4a1b6567da:20 dk.dst da021ba9-2281-4957-bcdf-8a4a1b6567da 20 dk.dst 4064e23c-dcc9-4bea-be82-41bf4e8c6064 2 Category 4369 urn:ddi:dk.dst:4ad220df-6d4d-47ea-8c45-881d6402580a:20 dk.dst 4ad220df-6d4d-47ea-8c45-881d6402580a 20 dk.dst 77cecb3d-053d-43f1-9fb3-5d21d4bb7fd6 2 Category 4370 urn:ddi:dk.dst:cb07f05b-9ddb-4972-83af-84003e7421b5:20 dk.dst cb07f05b-9ddb-4972-83af-84003e7421b5 20 dk.dst a3e497b0-c33b-4071-acf5-1dbc2700a281 2 Category 4371 urn:ddi:dk.dst:970fd911-9528-4398-b330-45396da3efa6:20 dk.dst 970fd911-9528-4398-b330-45396da3efa6 20 dk.dst 3beaedbd-ba3d-4982-a8d7-fef0d03e2830 2 Category 4372 urn:ddi:dk.dst:de5937a3-43a2-4092-80fa-35675e8a04fc:20 dk.dst de5937a3-43a2-4092-80fa-35675e8a04fc 20 dk.dst 4ed86bb3-3d53-4cd6-b038-70282a0ba51d 2 Category 4373 urn:ddi:dk.dst:66d29824-d4f4-4748-9546-109fb763062d:20 dk.dst 66d29824-d4f4-4748-9546-109fb763062d 20 dk.dst 26569b86-b32b-4444-8e89-960ec68eda57 2 Category 4375 urn:ddi:dk.dst:fb301559-87de-482c-8b6a-26c6c7e74177:20 dk.dst fb301559-87de-482c-8b6a-26c6c7e74177 20 dk.dst b969e6fd-7bcc-41b5-a7e8-a5449b35c26a 2 Category 4376 urn:ddi:dk.dst:8bc1064f-3b5e-48b4-a42c-81120f7f9e0f:20 dk.dst 8bc1064f-3b5e-48b4-a42c-81120f7f9e0f 20 dk.dst 2090e8da-cccc-4e02-813b-29925e93cf47 2 Category 4377 urn:ddi:dk.dst:3b2fa51e-2619-47ba-bfe9-53522d71a121:20 dk.dst 3b2fa51e-2619-47ba-bfe9-53522d71a121 20 dk.dst 951d7c6e-7727-44a8-b9b9-7b25e6b3df02 2 Category 4378 urn:ddi:dk.dst:35c6b103-9c85-46c5-9616-89fd6a3f2c90:20 dk.dst 35c6b103-9c85-46c5-9616-89fd6a3f2c90 20 dk.dst 1c98b98d-1aee-42eb-ac0e-4b64d46c5d5c 2 Category 4379 urn:ddi:dk.dst:8af279b4-fe2b-48d4-ab2b-e9c70b18727d:20 dk.dst 8af279b4-fe2b-48d4-ab2b-e9c70b18727d 20 dk.dst 392ed7b7-9560-4426-aba8-0beeea381549 2 Category 4380 urn:ddi:dk.dst:9fca82bd-aed7-448b-94a4-f40846605857:20 dk.dst 9fca82bd-aed7-448b-94a4-f40846605857 20 dk.dst 4807d65a-77c2-4352-8d80-046aca5e4977 2 Category 4381 urn:ddi:dk.dst:cee8afd3-ae82-4c77-952b-40f24899a86e:20 dk.dst cee8afd3-ae82-4c77-952b-40f24899a86e 20 dk.dst 939a1ec9-28e0-4497-830d-b9d98e50e80a 2 Category 4382 urn:ddi:dk.dst:e48487ec-5d5b-40d5-9c9b-5fd851cf0b8c:20 dk.dst e48487ec-5d5b-40d5-9c9b-5fd851cf0b8c 20 dk.dst 6f83700b-537c-497e-b0ba-d5fa19fbe783 2 Category 4385 urn:ddi:dk.dst:96bb8c7d-49e5-4181-9908-4bf14a8847ed:20 dk.dst 96bb8c7d-49e5-4181-9908-4bf14a8847ed 20 dk.dst 2f069272-6d8f-4b5b-8a1d-06bf90f8f655 2 Category 4386 urn:ddi:dk.dst:ac7301d6-7e27-46bf-b2cb-056406b6bf8d:20 dk.dst ac7301d6-7e27-46bf-b2cb-056406b6bf8d 20 dk.dst 2759deaf-d464-4690-8098-cb206583581e 2 Category 4387 urn:ddi:dk.dst:33594fb5-cf82-4676-a5c6-8d964fb623f2:20 dk.dst 33594fb5-cf82-4676-a5c6-8d964fb623f2 20 dk.dst 405d82b9-e435-439b-a7d6-701eb36b6f8b 2 Category 4388 urn:ddi:dk.dst:d655d2ec-bdf6-409a-b5c6-b1500d832f79:20 dk.dst d655d2ec-bdf6-409a-b5c6-b1500d832f79 20 dk.dst fa816f65-1f89-4ce2-9a41-1469bfe1acfb 2 Category 4389 urn:ddi:dk.dst:d4656684-e936-4cb9-960c-953a5cec2587:20 dk.dst d4656684-e936-4cb9-960c-953a5cec2587 20 dk.dst 98a0f7ce-ebcd-46cd-9652-5398e20fde80 2 Category 4391 urn:ddi:dk.dst:03ba5ae1-09b2-4638-bb43-d201a2ac197c:20 dk.dst 03ba5ae1-09b2-4638-bb43-d201a2ac197c 20 dk.dst 5f4cab89-699d-4cc4-879e-39b96727848b 2 Category 4392 urn:ddi:dk.dst:b7d4a252-79b4-4e56-a9a0-a1038eabefc0:20 dk.dst b7d4a252-79b4-4e56-a9a0-a1038eabefc0 20 dk.dst bb7a5cf5-280d-4fc0-a6ba-86765f1da3a0 2 Category 4393 urn:ddi:dk.dst:1e31e91e-e1f5-46bf-8bf7-e85a609a3f98:20 dk.dst 1e31e91e-e1f5-46bf-8bf7-e85a609a3f98 20 dk.dst 7836f247-c7fa-483f-9f48-7c8e4684884d 2 Category 4394 urn:ddi:dk.dst:8e4be5fd-74c2-47cb-a1cb-7ab08bf19426:20 dk.dst 8e4be5fd-74c2-47cb-a1cb-7ab08bf19426 20 dk.dst 222e65a4-781b-4302-b13a-d4bc77de165d 2 Category 4395 urn:ddi:dk.dst:35e39c49-afcc-4c22-85c6-9566b976e720:20 dk.dst 35e39c49-afcc-4c22-85c6-9566b976e720 20 dk.dst 0fff715e-2e17-4d91-a734-15a91485c969 2 Category 4396 urn:ddi:dk.dst:c3c89c6f-32d3-4f05-8cd4-642503f421f8:20 dk.dst c3c89c6f-32d3-4f05-8cd4-642503f421f8 20 dk.dst 860f31dc-69e7-4fed-b796-0b90e37879d4 2 Category 4397 urn:ddi:dk.dst:9a8a1b25-a64f-461a-aab3-04d255f30d78:20 dk.dst 9a8a1b25-a64f-461a-aab3-04d255f30d78 20 dk.dst 973f62b0-b6ae-4212-9587-f658c249155e 2 Category 4398 urn:ddi:dk.dst:ace28466-c8c7-4adc-85ce-d3840bdaa224:20 dk.dst ace28466-c8c7-4adc-85ce-d3840bdaa224 20 dk.dst e5ef77a0-0c47-4024-91e3-afa3495a6972 2 Category 4399 urn:ddi:dk.dst:c798d3b2-323f-4a6c-8350-f4789b3dc867:20 dk.dst c798d3b2-323f-4a6c-8350-f4789b3dc867 20 dk.dst efad55d4-3de2-44c4-8e1e-1dcfa928cd9c 2 Category 4400 urn:ddi:dk.dst:10597bfd-f8c1-442a-a2cb-e23ad0c8027d:20 dk.dst 10597bfd-f8c1-442a-a2cb-e23ad0c8027d 20 dk.dst 572a15f3-6052-4022-bd78-f315afdbcd11 2 Category 4402 urn:ddi:dk.dst:d923a63f-fb1b-41f3-b0f9-ea3fc0e811c9:20 dk.dst d923a63f-fb1b-41f3-b0f9-ea3fc0e811c9 20 dk.dst 93660854-a84c-4f6d-af85-ab56f4b14b48 2 Category 4403 urn:ddi:dk.dst:b061d3bd-712a-499f-b07b-24da049fe181:20 dk.dst b061d3bd-712a-499f-b07b-24da049fe181 20 dk.dst 3e24b61b-678e-41d0-890b-2b2ed56f67e8 2 Category 4404 urn:ddi:dk.dst:6caeb15e-d20e-484b-9089-3a9e12b24121:20 dk.dst 6caeb15e-d20e-484b-9089-3a9e12b24121 20 dk.dst 9f77a3c4-11ed-40d7-a791-5189c8da1a52 2 Category 4451 urn:ddi:dk.dst:675505b8-0a8e-43d7-975c-f86b6e2cf4dc:20 dk.dst 675505b8-0a8e-43d7-975c-f86b6e2cf4dc 20 dk.dst cce48d89-9dd5-4d32-87a5-d0b92c539d24 2 Category 4452 urn:ddi:dk.dst:1f44b797-4f87-472c-b8c9-d77477375254:20 dk.dst 1f44b797-4f87-472c-b8c9-d77477375254 20 dk.dst 8d7d98cb-0b5d-4010-b6b0-d0544fadfb19 2 Category 4453 urn:ddi:dk.dst:17479145-5476-48e5-a555-3a98d143a529:20 dk.dst 17479145-5476-48e5-a555-3a98d143a529 20 dk.dst 4fbd3065-9f2a-4f53-9f79-a8e95741f16a 2 Category 4454 urn:ddi:dk.dst:fa780bda-4ded-4ae0-baf6-779c75196713:20 dk.dst fa780bda-4ded-4ae0-baf6-779c75196713 20 dk.dst 10ae5fec-4820-40c4-ac47-f87e345342ce 2 Category 4455 urn:ddi:dk.dst:b59375bf-e648-4c48-bf60-c3c9b378cc38:20 dk.dst b59375bf-e648-4c48-bf60-c3c9b378cc38 20 dk.dst 7a8dadca-5563-4e9c-83c1-402ba8a2053a 2 Category 4456 urn:ddi:dk.dst:f563368b-5401-4b29-9499-570dddb2af0e:20 dk.dst f563368b-5401-4b29-9499-570dddb2af0e 20 dk.dst dce1d894-69ee-4bf5-9f2d-224fd95ee28b 2 Category 4458 urn:ddi:dk.dst:dd30b687-592a-4e6c-b564-cc4815f5fe00:20 dk.dst dd30b687-592a-4e6c-b564-cc4815f5fe00 20 dk.dst f861613c-a07b-47e0-8d2c-d84d6dce2bcc 2 Category 4459 urn:ddi:dk.dst:4fa122c4-5dd4-4855-ab17-29cfe9a4901d:20 dk.dst 4fa122c4-5dd4-4855-ab17-29cfe9a4901d 20 dk.dst cb9d8419-3750-4ee8-bc1e-25fd1c1bd9f7 2 Category 4460 urn:ddi:dk.dst:b3bc8107-fb3f-49c0-ab46-de35488f1a16:20 dk.dst b3bc8107-fb3f-49c0-ab46-de35488f1a16 20 dk.dst dc47cd93-cd9d-4597-b2dd-82002f7b8ec3 2 Category 4461 urn:ddi:dk.dst:f80ebee0-7b7c-4d93-ada9-6a7552ed176b:20 dk.dst f80ebee0-7b7c-4d93-ada9-6a7552ed176b 20 dk.dst a2646dc6-54a6-4b31-af86-40c2c123b0ae 2 Category 4462 urn:ddi:dk.dst:654844d1-8a3d-414a-8478-78ed90fb95cf:20 dk.dst 654844d1-8a3d-414a-8478-78ed90fb95cf 20 dk.dst 1d2c95b9-fc62-412d-8f80-9d545c072ad5 2 Category 4464 urn:ddi:dk.dst:456b329d-9a17-4fda-bb28-d345ff1af33f:20 dk.dst 456b329d-9a17-4fda-bb28-d345ff1af33f 20 dk.dst 6676186f-5a02-4c44-8da0-fe9fbffaa944 2 Category 4465 urn:ddi:dk.dst:022ef08f-1cfe-4575-8b8d-a636986f0fa5:20 dk.dst 022ef08f-1cfe-4575-8b8d-a636986f0fa5 20 dk.dst 8e4ac234-e969-49f7-a5d3-15ec914b2221 2 Category 4467 urn:ddi:dk.dst:a417bd1f-0866-4649-a481-1f087d6c00d4:20 dk.dst a417bd1f-0866-4649-a481-1f087d6c00d4 20 dk.dst e88f2ddb-f924-40ae-ae15-8c82897516dc 2 Category 4468 urn:ddi:dk.dst:f2e3465c-c962-4206-a53c-f1b10cebfd91:20 dk.dst f2e3465c-c962-4206-a53c-f1b10cebfd91 20 dk.dst d41019da-5719-430d-8fdf-ee11f88e9815 2 Category 4469 urn:ddi:dk.dst:cdc663a9-86d8-4b76-ab1d-4ce17ca695f1:20 dk.dst cdc663a9-86d8-4b76-ab1d-4ce17ca695f1 20 dk.dst af5f3146-5c29-43a8-99eb-e84b64a5fc6b 2 Category 4470 urn:ddi:dk.dst:fb41c665-5e63-4693-b02e-bc233dd2cefb:20 dk.dst fb41c665-5e63-4693-b02e-bc233dd2cefb 20 dk.dst 578e7fb2-8945-43aa-a105-1bf4668016bd 2 Category 4471 urn:ddi:dk.dst:659be71f-bf96-418a-8882-cc87e524d673:20 dk.dst 659be71f-bf96-418a-8882-cc87e524d673 20 dk.dst e4821b62-524b-49bb-a4fe-f12f1314bfc5 2 Category 4472 urn:ddi:dk.dst:820f0493-11d3-48c7-9b93-eb67dbed9075:20 dk.dst 820f0493-11d3-48c7-9b93-eb67dbed9075 20 dk.dst 15a2b565-b7a5-459f-b614-6a5ee8c01f8a 2 Category 4473 urn:ddi:dk.dst:d7527dad-7cfa-4e1c-9cb6-a5932175ad3a:20 dk.dst d7527dad-7cfa-4e1c-9cb6-a5932175ad3a 20 dk.dst 127fa1d5-7fbf-4666-846c-10d9f63bd148 2 Category 4475 urn:ddi:dk.dst:52f06f30-50f2-4558-b573-7c729a8c172e:20 dk.dst 52f06f30-50f2-4558-b573-7c729a8c172e 20 dk.dst 8319a292-fa3a-4e40-ae2d-6e5ddc4e58ba 2 Category 4478 urn:ddi:dk.dst:89c5d0d7-5b12-4eb0-9e9f-eb7977d8e33f:20 dk.dst 89c5d0d7-5b12-4eb0-9e9f-eb7977d8e33f 20 dk.dst 072a8021-5f66-49ca-8b87-6d3467fb19c2 2 Category 4479 urn:ddi:dk.dst:8c2eada9-2ed3-47b0-9917-c2aee5a43126:20 dk.dst 8c2eada9-2ed3-47b0-9917-c2aee5a43126 20 dk.dst cd419cee-6a5b-4b00-ac4f-1b2a42981cb8 2 Category 4480 urn:ddi:dk.dst:362593e4-b65a-4d24-8c00-cbda9c66307b:20 dk.dst 362593e4-b65a-4d24-8c00-cbda9c66307b 20 dk.dst c108de6c-6224-4675-a926-293b4a5a6ac2 2 Category 4481 urn:ddi:dk.dst:933f5967-4243-44a7-a405-93ddfc5b3153:20 dk.dst 933f5967-4243-44a7-a405-93ddfc5b3153 20 dk.dst b7b6b6f0-618b-4a8f-9532-dfa457fcdb82 2 Category 4483 urn:ddi:dk.dst:6ba9f0cb-a551-4893-9588-17c51b7d7a66:20 dk.dst 6ba9f0cb-a551-4893-9588-17c51b7d7a66 20 dk.dst 9ea8a695-edfc-4de4-864a-4148f233a71d 2 Category 4484 urn:ddi:dk.dst:72da1bfd-8061-4541-9d7c-03fdb9a700f5:20 dk.dst 72da1bfd-8061-4541-9d7c-03fdb9a700f5 20 dk.dst 92516a1b-42db-4bed-8b99-131e1f02a010 2 Category 4485 urn:ddi:dk.dst:24017730-47b2-47f2-a46e-8277abb22c75:20 dk.dst 24017730-47b2-47f2-a46e-8277abb22c75 20 dk.dst ba8dda0a-80e2-4f80-bfd7-784645813516 2 Category 4486 urn:ddi:dk.dst:9ff395a3-9319-44f7-9be0-8d70f741c52b:20 dk.dst 9ff395a3-9319-44f7-9be0-8d70f741c52b 20 dk.dst 440da6fe-0170-41bf-8edf-1dd4ecccc805 2 Category 4487 urn:ddi:dk.dst:918f2d30-52c4-41ab-8d08-0e6aa88c9dc7:20 dk.dst 918f2d30-52c4-41ab-8d08-0e6aa88c9dc7 20 dk.dst 061e5b9f-cc8a-449e-a516-e1829f2bebde 2 Category 4489 urn:ddi:dk.dst:b3bb72ce-4937-46cf-a9df-11fdb107815c:20 dk.dst b3bb72ce-4937-46cf-a9df-11fdb107815c 20 dk.dst 868444aa-b424-4a4f-9c61-463c17af1053 2 Category 4490 urn:ddi:dk.dst:f47990f5-900f-4c08-8e6a-7613359f31f8:20 dk.dst f47990f5-900f-4c08-8e6a-7613359f31f8 20 dk.dst 9d9fa975-f0bf-4902-b205-2ff711683b76 2 Category 4492 urn:ddi:dk.dst:8e117878-bdd9-4f22-b276-8a32e9c72c21:20 dk.dst 8e117878-bdd9-4f22-b276-8a32e9c72c21 20 dk.dst 2a60a9c2-d231-447d-b3f3-21c1e76c65b4 2 Category 4493 urn:ddi:dk.dst:d853a859-af87-4db9-8d0e-285283476e9e:20 dk.dst d853a859-af87-4db9-8d0e-285283476e9e 20 dk.dst 014ea271-8c80-4ccc-bbed-8afe3d33bffe 2 Category 4494 urn:ddi:dk.dst:fda848ea-9700-40f1-9b10-c0df6ab580ec:20 dk.dst fda848ea-9700-40f1-9b10-c0df6ab580ec 20 dk.dst 98317c70-76c1-43d4-adc7-5adf920ce65c 2 Category 4495 urn:ddi:dk.dst:f538411a-4d46-461b-bfa7-8199aa808db5:20 dk.dst f538411a-4d46-461b-bfa7-8199aa808db5 20 dk.dst 1bfcdf0c-d0dc-4874-acc2-676a3f579873 2 Category 4496 urn:ddi:dk.dst:bfb5e846-e0eb-4b36-affa-7481d4604ad0:20 dk.dst bfb5e846-e0eb-4b36-affa-7481d4604ad0 20 dk.dst 1458e5ee-c484-4195-bda9-fabce53bf15b 2 Category 4497 urn:ddi:dk.dst:453e198b-8880-456a-ab11-6519238ab253:20 dk.dst 453e198b-8880-456a-ab11-6519238ab253 20 dk.dst c64dc2f0-9342-494d-a74c-d1e1425d5364 2 Category 4500 urn:ddi:dk.dst:7e6ae2f0-ae5f-49bf-bcd9-e051e8db522f:20 dk.dst 7e6ae2f0-ae5f-49bf-bcd9-e051e8db522f 20 dk.dst 8e6971f6-185f-4427-b585-070eb1c39311 2 Category 4501 urn:ddi:dk.dst:9833800d-27c8-4eac-a681-0ea7c996e002:20 dk.dst 9833800d-27c8-4eac-a681-0ea7c996e002 20 dk.dst bfac9b59-dba6-4bd2-b257-69cd6c71f3e9 2 Category 4502 urn:ddi:dk.dst:cc90d414-4acb-4857-a516-af6115bf0ad7:20 dk.dst cc90d414-4acb-4857-a516-af6115bf0ad7 20 dk.dst 1807d977-f943-4309-816d-7463f62e14c5 2 Category 4503 urn:ddi:dk.dst:28cc26f6-059f-4cbf-b07b-92385cf5b949:20 dk.dst 28cc26f6-059f-4cbf-b07b-92385cf5b949 20 dk.dst 22f83cf2-bff3-4c6b-952b-db4e4c9ba648 2 Category 4504 urn:ddi:dk.dst:252053fb-9894-4a07-84ea-d7ca8866f5a4:20 dk.dst 252053fb-9894-4a07-84ea-d7ca8866f5a4 20 dk.dst fe20d2e2-c310-48ad-b8b8-2d3e7808158d 2 Category 4506 urn:ddi:dk.dst:69bbd3f2-3fb8-45a5-baf3-0bc2147b463c:20 dk.dst 69bbd3f2-3fb8-45a5-baf3-0bc2147b463c 20 dk.dst e959700b-6457-4c03-82f6-2a9e2d435262 2 Category 4507 urn:ddi:dk.dst:5e7a51d5-1bf1-4c40-b651-9a233460f6f7:20 dk.dst 5e7a51d5-1bf1-4c40-b651-9a233460f6f7 20 dk.dst bfa0e1f4-d0fa-4a4a-aaa4-aba80ef19c1f 2 Category 4508 urn:ddi:dk.dst:100447eb-0818-4502-9952-63b6472e6c30:20 dk.dst 100447eb-0818-4502-9952-63b6472e6c30 20 dk.dst 3d1e8ad8-ec25-4e0e-af10-77a138bb603d 2 Category 4509 urn:ddi:dk.dst:a9b76d89-fa3e-4f9d-ba13-0899e86c4ecc:20 dk.dst a9b76d89-fa3e-4f9d-ba13-0899e86c4ecc 20 dk.dst fbf5d6a2-3c89-4347-a5d4-b6d894957100 2 Category 4510 urn:ddi:dk.dst:a8473fd9-2099-4254-9e93-04c5ea51554b:20 dk.dst a8473fd9-2099-4254-9e93-04c5ea51554b 20 dk.dst 1ded2571-d2bf-4aab-b584-6cbb08a08712 2 Category 4512 urn:ddi:dk.dst:aa9cb222-1cce-4fbe-88d1-54979d7049f5:20 dk.dst aa9cb222-1cce-4fbe-88d1-54979d7049f5 20 dk.dst 2df66d14-eef5-4e4d-95d4-bb8ebd773d25 2 Category 4513 urn:ddi:dk.dst:fb2ce2b3-ff1c-4358-ba80-6502b501e83b:20 dk.dst fb2ce2b3-ff1c-4358-ba80-6502b501e83b 20 dk.dst 382f2715-34d1-42ba-ac16-2fb3fec1b6cf 2 Category 4514 urn:ddi:dk.dst:11a41bdb-0d99-4b7b-a40f-fe0c047d604f:20 dk.dst 11a41bdb-0d99-4b7b-a40f-fe0c047d604f 20 dk.dst 7a3806ab-eaad-430f-9a6e-b765c9063d77 2 Category 4515 urn:ddi:dk.dst:68b79631-6451-493b-95dd-32dcdfd9b81d:20 dk.dst 68b79631-6451-493b-95dd-32dcdfd9b81d 20 dk.dst ef95ea7b-e72a-4071-a1e5-39d80a787bf6 2 Category 4516 urn:ddi:dk.dst:acf2d9fd-cdee-4802-b5b6-6cc048f093af:20 dk.dst acf2d9fd-cdee-4802-b5b6-6cc048f093af 20 dk.dst cdbc50d2-b54c-468d-b21e-556dbedea774 2 Category 4517 urn:ddi:dk.dst:b3ab6cef-79cd-4cf2-b96f-9cbee6abebc5:20 dk.dst b3ab6cef-79cd-4cf2-b96f-9cbee6abebc5 20 dk.dst cf895b4a-39da-4db9-94a7-8cfe6f2b3b3a 2 Category 4518 urn:ddi:dk.dst:ce5278be-0974-4c46-aca2-83dc85092950:20 dk.dst ce5278be-0974-4c46-aca2-83dc85092950 20 dk.dst a1f882c5-0c53-4806-958e-0bd3224c710d 2 Category 4519 urn:ddi:dk.dst:1a48517e-1d19-4e81-862f-2e0da1843626:20 dk.dst 1a48517e-1d19-4e81-862f-2e0da1843626 20 dk.dst 0dff49fd-277b-4fd9-b768-1011c830f391 2 Category 4520 urn:ddi:dk.dst:977ecd24-038e-47b9-8ac0-c4b22f5f2f09:20 dk.dst 977ecd24-038e-47b9-8ac0-c4b22f5f2f09 20 dk.dst e8a67833-08ef-4627-bc8a-b36d73ffd491 2 Category 4521 urn:ddi:dk.dst:3981e108-8676-4fbb-a4e7-6e5ae04db274:20 dk.dst 3981e108-8676-4fbb-a4e7-6e5ae04db274 20 dk.dst 96b4fa99-875f-4996-967c-7a4fecbe6532 2 Category 4525 urn:ddi:dk.dst:6f2acea0-b329-43ec-9b82-ac5915d2f51e:20 dk.dst 6f2acea0-b329-43ec-9b82-ac5915d2f51e 20 dk.dst 844dbcfc-54a5-4fb9-8e07-aedd2cd99f51 2 Category 4526 urn:ddi:dk.dst:5fc8b0a4-b13d-487f-b744-4f323b06730c:20 dk.dst 5fc8b0a4-b13d-487f-b744-4f323b06730c 20 dk.dst 855e6c3c-569f-4573-bdc9-f0718e733538 2 Category 4527 urn:ddi:dk.dst:addda8ac-4adf-4152-8130-8316a3c92bb8:20 dk.dst addda8ac-4adf-4152-8130-8316a3c92bb8 20 dk.dst 0212d12d-7a4a-48d4-b0eb-eb7bdd039b20 2 Category 4528 urn:ddi:dk.dst:bb58318a-3ab5-4051-b9ff-27cd6091b7ef:20 dk.dst bb58318a-3ab5-4051-b9ff-27cd6091b7ef 20 dk.dst 82b86b6b-294d-4519-a037-2704e742be66 2 Category 4529 urn:ddi:dk.dst:0c1880f5-1eef-4648-ac21-f541a167b50d:20 dk.dst 0c1880f5-1eef-4648-ac21-f541a167b50d 20 dk.dst a1b683dc-f9d1-4b25-b972-99d3def6da43 2 Category 4530 urn:ddi:dk.dst:e8f2f0a3-d852-4831-83aa-d98d96c094b9:20 dk.dst e8f2f0a3-d852-4831-83aa-d98d96c094b9 20 dk.dst d7ce00df-b116-48ec-a7b6-0d37fc2e3069 2 Category 4531 urn:ddi:dk.dst:918c9d29-ec35-4c87-9314-1b32262bc87a:20 dk.dst 918c9d29-ec35-4c87-9314-1b32262bc87a 20 dk.dst 8bdc6526-d848-4e7f-9356-ba98d71fa70a 2 Category 4532 urn:ddi:dk.dst:04127ee0-c570-4def-9004-07871dc2a764:20 dk.dst 04127ee0-c570-4def-9004-07871dc2a764 20 dk.dst 72f71728-2114-4bf3-b81b-4f8bb58ca97f 2 Category 4540 urn:ddi:dk.dst:100dd35e-20a8-46ff-9ac2-e6ee18c13bbc:20 dk.dst 100dd35e-20a8-46ff-9ac2-e6ee18c13bbc 20 dk.dst a4d19946-95cf-48db-b845-f4a1b90727eb 2 Category 4541 urn:ddi:dk.dst:5b55fc99-9a1c-49f8-b057-941c9b857523:20 dk.dst 5b55fc99-9a1c-49f8-b057-941c9b857523 20 dk.dst 17ecb897-4a9a-42f7-ae8c-4a829cb03741 2 Category 4543 urn:ddi:dk.dst:5627e3fa-7b62-44e0-b23b-ab78ff37091b:20 dk.dst 5627e3fa-7b62-44e0-b23b-ab78ff37091b 20 dk.dst ede1889c-0ca2-4832-9aaa-4fb8c0f63bd4 2 Category 4547 urn:ddi:dk.dst:4dffcf73-a88e-4087-a643-99882cbdf800:20 dk.dst 4dffcf73-a88e-4087-a643-99882cbdf800 20 dk.dst c8a4c993-67d6-45a8-8d67-8df0e53823d6 2 Category 4548 urn:ddi:dk.dst:9ba57a68-767f-4082-8a6d-1d01f7cf31ea:20 dk.dst 9ba57a68-767f-4082-8a6d-1d01f7cf31ea 20 dk.dst aa766935-f985-465d-aa31-684a6a103802 2 Category 4549 urn:ddi:dk.dst:eaa08546-855c-45f4-b9f5-a3e68029f32d:20 dk.dst eaa08546-855c-45f4-b9f5-a3e68029f32d 20 dk.dst dd0bcc2a-a10b-4e96-a3da-7b4c77f249e3 2 Category 4550 urn:ddi:dk.dst:e735a225-03ad-4574-8fa0-c3a3f3ba07ce:20 dk.dst e735a225-03ad-4574-8fa0-c3a3f3ba07ce 20 dk.dst f04f928e-637a-45ed-b2e5-8bbb130e244d 2 Category 4551 urn:ddi:dk.dst:9ecd87c5-a699-417a-98e1-19c9d948cfdd:20 dk.dst 9ecd87c5-a699-417a-98e1-19c9d948cfdd 20 dk.dst bab345b0-ecb5-4064-8d9d-ffb29e26aec2 2 Category 4552 urn:ddi:dk.dst:539619f7-e573-41a8-bfaf-859300990cbf:20 dk.dst 539619f7-e573-41a8-bfaf-859300990cbf 20 dk.dst 9fd987d7-1c81-4519-bd49-cead666e1b01 2 Category 4553 urn:ddi:dk.dst:03a45647-619d-434d-adb5-10cc636c0200:20 dk.dst 03a45647-619d-434d-adb5-10cc636c0200 20 dk.dst f2b1fd21-2263-4ab5-9149-b41d353b8094 2 Category 4554 urn:ddi:dk.dst:da09bc49-ee7b-4c80-939e-1c77185c1d98:20 dk.dst da09bc49-ee7b-4c80-939e-1c77185c1d98 20 dk.dst 17b29efd-de43-480a-b73b-6d217177fd53 2 Category 4556 urn:ddi:dk.dst:4b7266bf-9de1-42b4-bb8c-c3d64eb9ad82:20 dk.dst 4b7266bf-9de1-42b4-bb8c-c3d64eb9ad82 20 dk.dst caa01677-1e8e-4023-beb0-f0a69dd97bff 2 Category 4557 urn:ddi:dk.dst:1c4f1806-2dde-4313-a4e7-6b10285d642e:20 dk.dst 1c4f1806-2dde-4313-a4e7-6b10285d642e 20 dk.dst f7caef41-539c-4782-a155-4d27dea27ab6 2 Category 4558 urn:ddi:dk.dst:c053d11a-69aa-4436-aa3b-827951649046:20 dk.dst c053d11a-69aa-4436-aa3b-827951649046 20 dk.dst 02b91c92-14b1-4882-bac8-21df05e048f7 2 Category 4559 urn:ddi:dk.dst:2e61c721-3528-4f12-a1c8-9c4560da185f:20 dk.dst 2e61c721-3528-4f12-a1c8-9c4560da185f 20 dk.dst 8988ce94-7c96-4590-a8c2-6463b337167a 2 Category 4560 urn:ddi:dk.dst:20a6fe8f-2554-44d7-be9b-5a33bfd05c73:20 dk.dst 20a6fe8f-2554-44d7-be9b-5a33bfd05c73 20 dk.dst 0b0167f4-1371-4756-93f4-ad59b836e5f0 2 Category 4563 urn:ddi:dk.dst:29aaa8b5-744d-4fa2-83a4-363013b129d1:20 dk.dst 29aaa8b5-744d-4fa2-83a4-363013b129d1 20 dk.dst b63d6596-730c-4eb1-8e90-45df4d77e6a5 2 Category 4567 urn:ddi:dk.dst:3d447db6-aae6-4ba4-a2a9-9176b0716929:20 dk.dst 3d447db6-aae6-4ba4-a2a9-9176b0716929 20 dk.dst c8aba5a1-5c3c-45d7-8e0d-0e8a762ae52a 2 Category 4568 urn:ddi:dk.dst:f22332d3-a632-4d1b-a7f4-998ca949dcb2:20 dk.dst f22332d3-a632-4d1b-a7f4-998ca949dcb2 20 dk.dst 1c7bf960-0141-423a-aa05-843be72c980d 2 Category 4569 urn:ddi:dk.dst:dd9f62d2-fa12-4a73-b728-de935175b51c:20 dk.dst dd9f62d2-fa12-4a73-b728-de935175b51c 20 dk.dst 6655ecb7-9ad7-4946-af96-340a8a1d30ed 2 Category 4571 urn:ddi:dk.dst:4ef36afd-4c7f-42cd-9d0c-c5efd7916c58:20 dk.dst 4ef36afd-4c7f-42cd-9d0c-c5efd7916c58 20 dk.dst 779c1da9-4afb-4018-856c-d47cc4e884ce 2 Category 4572 urn:ddi:dk.dst:cff71063-37bb-4ad1-9840-12b9276466be:20 dk.dst cff71063-37bb-4ad1-9840-12b9276466be 20 dk.dst d27ad45e-bad4-4166-aefe-c1dcd02eb179 2 Category 4573 urn:ddi:dk.dst:8469f200-4fb1-42b7-8173-43f34a279857:20 dk.dst 8469f200-4fb1-42b7-8173-43f34a279857 20 dk.dst 4a721efc-a4dd-4540-ae4a-b35cca4359e5 2 Category 4574 urn:ddi:dk.dst:5c132725-13da-4fd0-9515-d0c1ff4cd8be:20 dk.dst 5c132725-13da-4fd0-9515-d0c1ff4cd8be 20 dk.dst c3545110-21e6-471c-acb2-2b5e6373d05e 2 Category 4579 urn:ddi:dk.dst:015a13d7-be4a-419f-a58c-6e8df387312d:20 dk.dst 015a13d7-be4a-419f-a58c-6e8df387312d 20 dk.dst e3664d99-ad27-443a-8e93-4aae845f827b 2 Category 4581 urn:ddi:dk.dst:6ca51c8d-5537-4312-8eb0-b49f78df6d99:20 dk.dst 6ca51c8d-5537-4312-8eb0-b49f78df6d99 20 dk.dst fa9178d7-124c-46b2-940f-879347e9d0cd 2 Category 4582 urn:ddi:dk.dst:2587a438-2ca5-4690-a9a2-8e52f639a095:20 dk.dst 2587a438-2ca5-4690-a9a2-8e52f639a095 20 dk.dst 5ac0e8f2-865d-40ce-815d-c6ba64b64695 2 Category 4600 urn:ddi:dk.dst:0eb056b7-0193-4717-8ac7-a6bc9ce322f3:20 dk.dst 0eb056b7-0193-4717-8ac7-a6bc9ce322f3 20 dk.dst a12211bf-af2a-4be4-b23d-00b45ddf09a1 2 Category 4601 urn:ddi:dk.dst:e08cb4f3-6ee8-4a05-9ffc-c4e88d97bdea:20 dk.dst e08cb4f3-6ee8-4a05-9ffc-c4e88d97bdea 20 dk.dst 32a1f636-ec99-44f5-b101-a13220976459 2 Category 4602 urn:ddi:dk.dst:b27c16e9-c8a9-4387-ba89-c0997027e831:20 dk.dst b27c16e9-c8a9-4387-ba89-c0997027e831 20 dk.dst bb182b9e-5eed-4716-a808-4c4c88baca02 2 Category 4603 urn:ddi:dk.dst:b06c2a56-d080-49d2-9fae-9777b21bbf3c:20 dk.dst b06c2a56-d080-49d2-9fae-9777b21bbf3c 20 dk.dst 94458d52-836d-44be-b5ad-a53563ff72a2 2 Category 4606 urn:ddi:dk.dst:0a2a5e82-8016-4da3-acd9-f5a9c5e814e8:20 dk.dst 0a2a5e82-8016-4da3-acd9-f5a9c5e814e8 20 dk.dst 414bcc6d-70c3-47c6-83c6-00ab9d642e83 2 Category 4607 urn:ddi:dk.dst:fbe00d0c-a4cf-40a5-9553-e8cae3badb2d:20 dk.dst fbe00d0c-a4cf-40a5-9553-e8cae3badb2d 20 dk.dst d79b68c8-084a-4b2e-8be9-29d872af7a55 2 Category 4608 urn:ddi:dk.dst:203aadab-c4b5-4d86-b890-59efb2e2df67:20 dk.dst 203aadab-c4b5-4d86-b890-59efb2e2df67 20 dk.dst c6f1821d-e792-444a-bee5-6e3b7b363629 2 Category 4609 urn:ddi:dk.dst:d4cb7a58-209b-486a-bf57-663328054661:20 dk.dst d4cb7a58-209b-486a-bf57-663328054661 20 dk.dst 19ce4602-a4b6-43a2-ac8a-66557aced21c 2 Category 4610 urn:ddi:dk.dst:f82e48f7-3bab-4a0d-aea8-e7d3006d23c2:20 dk.dst f82e48f7-3bab-4a0d-aea8-e7d3006d23c2 20 dk.dst fe677754-430a-4e7c-a636-02af6aefbcc4 2 Category 4611 urn:ddi:dk.dst:7e7ef5ef-138b-45bf-81cd-28f60c119b12:20 dk.dst 7e7ef5ef-138b-45bf-81cd-28f60c119b12 20 dk.dst ae321212-7c9b-4347-be3b-09a86d7b9d71 2 Category 4612 urn:ddi:dk.dst:6f9b423f-8414-4e50-a655-981ea231c3b1:20 dk.dst 6f9b423f-8414-4e50-a655-981ea231c3b1 20 dk.dst 1eda278b-f855-4811-913d-4e2d18862f58 2 Category 4644 urn:ddi:dk.dst:49d9d9e8-8d3a-49bd-9b20-7362aa80c890:20 dk.dst 49d9d9e8-8d3a-49bd-9b20-7362aa80c890 20 dk.dst f8a2ee44-538a-43bb-b1fd-7520d2495aee 2 Category 4645 urn:ddi:dk.dst:f8bc06c4-e10b-44e1-8660-bd364c67e847:20 dk.dst f8bc06c4-e10b-44e1-8660-bd364c67e847 20 dk.dst 09308d5d-b122-4aff-89d8-4bbea2cdac16 2 Category 4646 urn:ddi:dk.dst:444f827a-e1f9-4862-b7cd-14bcc2f9c366:20 dk.dst 444f827a-e1f9-4862-b7cd-14bcc2f9c366 20 dk.dst dcfceefc-33de-46b9-81e2-f2f6e6a2e220 2 Category 4647 urn:ddi:dk.dst:975ac6de-cf9f-45d7-a427-64ae8dd3bd24:20 dk.dst 975ac6de-cf9f-45d7-a427-64ae8dd3bd24 20 dk.dst 6a3e0062-3973-4075-b5c0-6314bfcdad1b 2 Category 4648 urn:ddi:dk.dst:2d682641-284f-4682-b3c2-8e5c56edc616:20 dk.dst 2d682641-284f-4682-b3c2-8e5c56edc616 20 dk.dst ad18bd66-227c-4025-873f-aeaf955ca7fe 2 Category 4650 urn:ddi:dk.dst:519e7b3d-0811-4270-a89e-82563a60f3b7:20 dk.dst 519e7b3d-0811-4270-a89e-82563a60f3b7 20 dk.dst eabf4d78-1a67-405a-bd4c-b7d452a7335b 2 Category 4651 urn:ddi:dk.dst:69aa6ec3-19ad-413e-a120-1b410894b8e0:20 dk.dst 69aa6ec3-19ad-413e-a120-1b410894b8e0 20 dk.dst e219c981-6c63-4071-99e5-246b01209c9f 2 Category 4652 urn:ddi:dk.dst:c817b40d-4b45-4f84-85fc-60469d6a4cfe:20 dk.dst c817b40d-4b45-4f84-85fc-60469d6a4cfe 20 dk.dst 46164b2f-5f51-4627-b29f-4930083c6262 2 Category 4653 urn:ddi:dk.dst:9f881a72-46ce-499f-b3b6-f386ff502219:20 dk.dst 9f881a72-46ce-499f-b3b6-f386ff502219 20 dk.dst 094b3352-4071-476c-8d61-bc30574f9180 2 Category 4654 urn:ddi:dk.dst:8a0fe2b0-fde2-4d51-aaeb-413bca659b66:20 dk.dst 8a0fe2b0-fde2-4d51-aaeb-413bca659b66 20 dk.dst 957a6562-dfdb-4ae9-bcd4-429a61ee2af5 2 Category 4655 urn:ddi:dk.dst:815f7b9b-ca3c-4c2b-b5b1-3726332a2918:20 dk.dst 815f7b9b-ca3c-4c2b-b5b1-3726332a2918 20 dk.dst e9190f5f-4b83-4783-94fc-5e462b42287e 2 Category 4656 urn:ddi:dk.dst:993dc57b-42d5-4281-b90f-7df8763bdb9c:20 dk.dst 993dc57b-42d5-4281-b90f-7df8763bdb9c 20 dk.dst 7d2f2390-165a-42e3-b153-10d36b0f6220 2 Category 4657 urn:ddi:dk.dst:3b6753af-aff8-4b51-b1c3-3b9a8e3ce38a:20 dk.dst 3b6753af-aff8-4b51-b1c3-3b9a8e3ce38a 20 dk.dst c03984cb-8616-4afc-aec5-48c288972145 2 Category 4659 urn:ddi:dk.dst:8fe6972e-2b6a-4ea5-af21-186f85d3b0a2:20 dk.dst 8fe6972e-2b6a-4ea5-af21-186f85d3b0a2 20 dk.dst a6dc9eae-dfb4-4e75-b680-4c6fa65e403a 2 Category 4660 urn:ddi:dk.dst:10c75c86-57c8-42d3-8ee6-0b391a705829:20 dk.dst 10c75c86-57c8-42d3-8ee6-0b391a705829 20 dk.dst 743295cf-f978-4695-a444-62b5aa0078d0 2 Category 4661 urn:ddi:dk.dst:905452c3-8b34-4c5f-b3cf-66ac7c2cafc7:20 dk.dst 905452c3-8b34-4c5f-b3cf-66ac7c2cafc7 20 dk.dst 73140412-b530-4e8e-b1ba-1dd57b414d39 2 Category 4662 urn:ddi:dk.dst:936fa51e-f77c-4af4-9f7b-bdb8ad331b0e:20 dk.dst 936fa51e-f77c-4af4-9f7b-bdb8ad331b0e 20 dk.dst ca1dc660-a9b6-4d96-92bc-8e57ea8a83a9 2 Category 4663 urn:ddi:dk.dst:04034c2e-3157-4afe-9c53-b53603055d05:20 dk.dst 04034c2e-3157-4afe-9c53-b53603055d05 20 dk.dst a4cd1d2c-d17b-4520-9155-a6d0d77683a0 2 Category 4664 urn:ddi:dk.dst:6a2a2c97-c330-494a-962a-915957111f5f:20 dk.dst 6a2a2c97-c330-494a-962a-915957111f5f 20 dk.dst 234c522b-a334-4343-b3f3-663f6cf7d43a 2 Category 4665 urn:ddi:dk.dst:fd5bac29-5c9e-4fe7-999a-12b119a06e28:20 dk.dst fd5bac29-5c9e-4fe7-999a-12b119a06e28 20 dk.dst 99d6b0ab-6057-451a-829e-0d360ba08479 2 Category 4666 urn:ddi:dk.dst:2f0c9841-1799-477b-aedf-3c7fc458b23a:20 dk.dst 2f0c9841-1799-477b-aedf-3c7fc458b23a 20 dk.dst 5e2b6626-f658-4e27-beb0-8f6c5d699153 2 Category 4667 urn:ddi:dk.dst:7452def4-c8db-4dd3-9112-5a27eafeb883:20 dk.dst 7452def4-c8db-4dd3-9112-5a27eafeb883 20 dk.dst 014e00c5-2f5f-4605-82d4-2500165098f9 2 Category 4668 urn:ddi:dk.dst:9c2413b3-0f2c-44e4-8c8c-fcf5491ab11e:20 dk.dst 9c2413b3-0f2c-44e4-8c8c-fcf5491ab11e 20 dk.dst 43cca6cc-f081-4540-a44d-0385c82d0be1 2 Category 4669 urn:ddi:dk.dst:6233ce6e-c71f-4937-a260-680b6cb23bf5:20 dk.dst 6233ce6e-c71f-4937-a260-680b6cb23bf5 20 dk.dst e64e0a7b-dfc1-42db-8f45-5bee3bc371c2 2 Category 4670 urn:ddi:dk.dst:b6ae4814-0ece-4467-a94e-ef16125781aa:20 dk.dst b6ae4814-0ece-4467-a94e-ef16125781aa 20 dk.dst 87238e27-5088-450a-8ba2-415df6e1f2f7 2 Category 4672 urn:ddi:dk.dst:f41d9f35-82fb-4a2d-a0e8-509cd8e3184a:20 dk.dst f41d9f35-82fb-4a2d-a0e8-509cd8e3184a 20 dk.dst bbd0f61f-94cd-4d5f-80ec-03cef7523ee8 2 Category 4674 urn:ddi:dk.dst:4d1277f3-c34e-4ee9-bd84-4659b192604e:20 dk.dst 4d1277f3-c34e-4ee9-bd84-4659b192604e 20 dk.dst 20207c37-5d8b-4f03-83fa-6660be30cab9 2 Category 4675 urn:ddi:dk.dst:9b5a0ab8-37da-4dbb-aedc-33d4d9bb6868:20 dk.dst 9b5a0ab8-37da-4dbb-aedc-33d4d9bb6868 20 dk.dst ce876869-21a4-498e-ba5b-5f3b36d028b4 2 Category 4676 urn:ddi:dk.dst:2ac3cc3d-18cb-4f3d-bb5d-2cf1769d1206:20 dk.dst 2ac3cc3d-18cb-4f3d-bb5d-2cf1769d1206 20 dk.dst 0383bc28-e2fc-4e5f-ba14-7c95e6dd76cd 2 Category 4677 urn:ddi:dk.dst:34833552-8713-42f5-8145-390a431db782:20 dk.dst 34833552-8713-42f5-8145-390a431db782 20 dk.dst a22ba5a5-2740-46c4-9f77-6caa6930dcba 2 Category 4678 urn:ddi:dk.dst:35cce728-3f49-441c-854e-f6bce65d3c64:20 dk.dst 35cce728-3f49-441c-854e-f6bce65d3c64 20 dk.dst ae696ea7-3e85-4767-bb23-5d05b76a2235 2 Category 4679 urn:ddi:dk.dst:59e3e4ce-4c54-49a5-bd47-acd9ddc23b9a:20 dk.dst 59e3e4ce-4c54-49a5-bd47-acd9ddc23b9a 20 dk.dst 7700ec1a-7eeb-4130-a695-ac3add92bc44 2 Category 4681 urn:ddi:dk.dst:96af5f24-48a3-4972-b4f4-d7135f07b76f:20 dk.dst 96af5f24-48a3-4972-b4f4-d7135f07b76f 20 dk.dst 84bf6ac3-b2f8-4739-8860-43b9c97837dd 2 Category 4682 urn:ddi:dk.dst:e21465a7-dd2f-48fa-8a53-2c1862a55c3d:20 dk.dst e21465a7-dd2f-48fa-8a53-2c1862a55c3d 20 dk.dst f2baa7e5-3b03-4439-b865-ef800567b085 2 Category 4683 urn:ddi:dk.dst:b4f353a5-c99f-47ef-a994-4d25e6a7ed18:20 dk.dst b4f353a5-c99f-47ef-a994-4d25e6a7ed18 20 dk.dst 1ee26c92-4406-4354-85c4-6cc72296c5e6 2 Category 4684 urn:ddi:dk.dst:35018878-7182-47d2-8b16-b72bc5e0eff7:20 dk.dst 35018878-7182-47d2-8b16-b72bc5e0eff7 20 dk.dst 1d88489c-dedc-4b71-9c8d-91ea94791ca7 2 Category 4685 urn:ddi:dk.dst:afeb85e9-22a5-4b46-b2e0-7f95fc255808:20 dk.dst afeb85e9-22a5-4b46-b2e0-7f95fc255808 20 dk.dst 9713fb4c-d00f-4e39-903e-126736fad333 2 Category 4686 urn:ddi:dk.dst:26f5d8ac-3e5a-47db-be23-0ba448d3a0f2:20 dk.dst 26f5d8ac-3e5a-47db-be23-0ba448d3a0f2 20 dk.dst 81868755-8dba-454a-879b-43cbe0dbac97 2 Category 4693 urn:ddi:dk.dst:b5787bd2-74dc-435d-ac6c-8825bc62ea76:20 dk.dst b5787bd2-74dc-435d-ac6c-8825bc62ea76 20 dk.dst 79847025-0ed7-4bb5-b01d-b7484437dc37 2 Category 4694 urn:ddi:dk.dst:381e7794-b0e3-4103-aa16-2c398c4a0db1:20 dk.dst 381e7794-b0e3-4103-aa16-2c398c4a0db1 20 dk.dst e63a1571-b6fa-42a1-bb63-d714569ada97 2 Category 4696 urn:ddi:dk.dst:b0e0ef0e-60ed-419f-9825-3f601c1a38d9:20 dk.dst b0e0ef0e-60ed-419f-9825-3f601c1a38d9 20 dk.dst 64203856-af0a-43e1-aa94-b747d1efe9a6 2 Category 4701 urn:ddi:dk.dst:1894198f-95cd-4a90-b60e-2eac7543bcda:20 dk.dst 1894198f-95cd-4a90-b60e-2eac7543bcda 20 dk.dst 72d87dee-67ec-45bd-81dc-ac4485c3b407 2 Category 4702 urn:ddi:dk.dst:6add1005-bb29-460c-b76e-8b2a05ce4570:20 dk.dst 6add1005-bb29-460c-b76e-8b2a05ce4570 20 dk.dst 6f74b788-2e3c-4a59-8e2c-817c8d728ef7 2 Category 4703 urn:ddi:dk.dst:f336f199-2661-4baa-a5df-52726ecd5e9b:20 dk.dst f336f199-2661-4baa-a5df-52726ecd5e9b 20 dk.dst 6813e908-542e-4572-851a-b70e98ab600c 2 Category 4704 urn:ddi:dk.dst:5fe44b85-825a-4c5a-8424-3f5f286e8756:20 dk.dst 5fe44b85-825a-4c5a-8424-3f5f286e8756 20 dk.dst db4b7846-9f4b-4471-bfcd-fae9f939ea21 2 Category 4705 urn:ddi:dk.dst:60ce0266-2282-430d-b528-e52df6faa0f0:20 dk.dst 60ce0266-2282-430d-b528-e52df6faa0f0 20 dk.dst c208d353-6562-447a-9acc-79ba03bd01fd 2 Category 4708 urn:ddi:dk.dst:3c4272bd-6b9d-4399-8652-e081cdbeaa19:20 dk.dst 3c4272bd-6b9d-4399-8652-e081cdbeaa19 20 dk.dst 9ea58061-d0a2-4aaa-b729-24cde020f398 2 Category 4722 urn:ddi:dk.dst:aef1f728-aad9-4768-85e7-0a2035d51740:20 dk.dst aef1f728-aad9-4768-85e7-0a2035d51740 20 dk.dst ddd87041-7a08-4ca7-8b8e-bf35f4bae499 2 Category 4723 urn:ddi:dk.dst:ee7211f6-50d1-48cf-a700-61c5ba806425:20 dk.dst ee7211f6-50d1-48cf-a700-61c5ba806425 20 dk.dst b625d019-56ac-4798-97c2-8b20f1a5378b 2 Category 4724 urn:ddi:dk.dst:066620f1-e466-49be-9c3e-a8ddb7f651c5:20 dk.dst 066620f1-e466-49be-9c3e-a8ddb7f651c5 20 dk.dst 07665fb1-5168-4592-807f-44f365c80a46 2 Category 4726 urn:ddi:dk.dst:068a2001-b5c2-44b1-a3ae-4bc82c775415:20 dk.dst 068a2001-b5c2-44b1-a3ae-4bc82c775415 20 dk.dst 4a77830f-ca2a-4da3-ac6f-d2b2d2056cf0 2 Category 4727 urn:ddi:dk.dst:c7df8a27-dedb-4c17-b703-ba0867b15a5e:20 dk.dst c7df8a27-dedb-4c17-b703-ba0867b15a5e 20 dk.dst 30d56266-7406-4760-a1ab-bf2ac090cc35 2 Category 4729 urn:ddi:dk.dst:b097378b-7acc-4bb5-9567-71bcd5b86420:20 dk.dst b097378b-7acc-4bb5-9567-71bcd5b86420 20 dk.dst ecf87f0b-8d25-4a81-9c2c-0ceffdf47b9a 2 Category 4754 urn:ddi:dk.dst:3501c943-fa92-4277-8bdc-8fa31706e0f2:20 dk.dst 3501c943-fa92-4277-8bdc-8fa31706e0f2 20 dk.dst f1b80850-e9a3-4561-9354-3bcf4d93e8a6 2 Category 4755 urn:ddi:dk.dst:2daf1955-7d49-4892-9ef1-56556e0de871:20 dk.dst 2daf1955-7d49-4892-9ef1-56556e0de871 20 dk.dst 5a0fd196-2bd5-4b52-8e8a-df4852e2f2c9 2 Category 4757 urn:ddi:dk.dst:231ea786-2248-4ca4-b433-86b4bcb0fc3d:20 dk.dst 231ea786-2248-4ca4-b433-86b4bcb0fc3d 20 dk.dst 5c7d2fc9-5bb1-4bce-be3c-cdc0984db201 2 Category 4759 urn:ddi:dk.dst:b4ffb6f1-2c3c-4b07-8ddc-34a957b199bd:20 dk.dst b4ffb6f1-2c3c-4b07-8ddc-34a957b199bd 20 dk.dst 2faa3e0f-52b6-42be-a92d-c503dacd2c76 2 Category 4783 urn:ddi:dk.dst:17d8bba1-9fec-4813-a051-df321b966f63:20 dk.dst 17d8bba1-9fec-4813-a051-df321b966f63 20 dk.dst 2dde545a-eebf-400e-a321-054bb21ec57c 2 Category 4785 urn:ddi:dk.dst:98a5685d-2cd3-4475-b70e-9ec765827c94:20 dk.dst 98a5685d-2cd3-4475-b70e-9ec765827c94 20 dk.dst 0ead7092-4f82-40a7-9206-b94840ea871b 2 Category 4786 urn:ddi:dk.dst:411ff0ee-1c64-4428-a237-a5a6898bfcae:20 dk.dst 411ff0ee-1c64-4428-a237-a5a6898bfcae 20 dk.dst 95ea69d0-9c9e-4a4b-9491-3737738a89af 2 Category 4787 urn:ddi:dk.dst:93fe7f5f-9901-4be0-9a07-645599f0276d:20 dk.dst 93fe7f5f-9901-4be0-9a07-645599f0276d 20 dk.dst 3193258d-ba60-41cb-8e29-14668b37ffb2 2 Category 4789 urn:ddi:dk.dst:1de09cbd-d143-4722-a236-399a2377ed07:20 dk.dst 1de09cbd-d143-4722-a236-399a2377ed07 20 dk.dst effe552e-6c3b-4e76-ab79-b4978cf3fba8 2 Category 4850 urn:ddi:dk.dst:d9d96e57-dcad-48a1-8a26-894d1cf66572:20 dk.dst d9d96e57-dcad-48a1-8a26-894d1cf66572 20 dk.dst 0d55dae9-1553-433f-a429-251623923923 2 Category 4851 urn:ddi:dk.dst:0c2d2059-6777-496b-be28-b25d74e9625e:20 dk.dst 0c2d2059-6777-496b-be28-b25d74e9625e 20 dk.dst 0e8fc308-bca6-4bf1-9640-bfa401c3eb30 2 Category 4853 urn:ddi:dk.dst:69abfdb5-942d-458b-b5c9-0ae3b19ac019:20 dk.dst 69abfdb5-942d-458b-b5c9-0ae3b19ac019 20 dk.dst 5135769a-afd0-4df0-b2d1-465082012d91 2 Category 4854 urn:ddi:dk.dst:1408b689-669c-42d8-af90-629ae1a565bc:20 dk.dst 1408b689-669c-42d8-af90-629ae1a565bc 20 dk.dst 31ef8d74-663a-4070-acde-a141a0186cb1 2 Category 4855 urn:ddi:dk.dst:4fc3b7d6-36c4-4f69-a067-50b6b10e5f12:20 dk.dst 4fc3b7d6-36c4-4f69-a067-50b6b10e5f12 20 dk.dst a33b2ccd-3a5d-4cee-b9e3-969e6a0d367b 2 Category 4856 urn:ddi:dk.dst:ce94b0c3-31e5-4d2f-8926-d79580e19f3f:20 dk.dst ce94b0c3-31e5-4d2f-8926-d79580e19f3f 20 dk.dst 9c712898-05ad-4d8e-bccd-81a8ec364960 2 Category 4858 urn:ddi:dk.dst:ed316abc-f910-4f03-81d9-3e9cbcb9e1f5:20 dk.dst ed316abc-f910-4f03-81d9-3e9cbcb9e1f5 20 dk.dst a770894d-4f76-4023-b445-8f8c953f50e4 2 Category 4859 urn:ddi:dk.dst:731e6edb-614f-4984-a6f9-fe9859127a89:20 dk.dst 731e6edb-614f-4984-a6f9-fe9859127a89 20 dk.dst d6a362e7-6365-4dee-b197-25faf1614037 2 Category 4860 urn:ddi:dk.dst:4825041e-c19b-4cff-9b0d-2d1d7da19bb8:20 dk.dst 4825041e-c19b-4cff-9b0d-2d1d7da19bb8 20 dk.dst 4be5abb3-a844-4030-bcb2-3ea4aeb34610 2 Category 4861 urn:ddi:dk.dst:e3a94682-460b-4ea9-90a9-c33d3ae9dbfd:20 dk.dst e3a94682-460b-4ea9-90a9-c33d3ae9dbfd 20 dk.dst 5e8addd1-514e-474c-b4ff-7a71cbc9947f 2 Category 4870 urn:ddi:dk.dst:87bb836c-6eb6-488b-b566-44ff36ae2717:20 dk.dst 87bb836c-6eb6-488b-b566-44ff36ae2717 20 dk.dst 9cbdd74f-ebc1-4630-862d-20ed9399fe6b 2 Category 4871 urn:ddi:dk.dst:90667e67-0fcf-4ec2-bc26-5fc3367b3a6b:20 dk.dst 90667e67-0fcf-4ec2-bc26-5fc3367b3a6b 20 dk.dst 4f2dda22-abff-4f9e-a58b-cdffe9c2f06a 2 Category 4874 urn:ddi:dk.dst:92c76b34-a72e-47cb-8573-b4dade9311e5:20 dk.dst 92c76b34-a72e-47cb-8573-b4dade9311e5 20 dk.dst dcd6b00e-e32c-4afe-ba01-197eb6f33bff 2 Category 4875 urn:ddi:dk.dst:1471db37-9ab1-435f-b641-afb0e14f537d:20 dk.dst 1471db37-9ab1-435f-b641-afb0e14f537d 20 dk.dst b160124e-954c-4fb9-b285-5235b9d36012 2 Category 4881 urn:ddi:dk.dst:7b20b95b-6bbb-4f4a-a47b-91120f28b102:20 dk.dst 7b20b95b-6bbb-4f4a-a47b-91120f28b102 20 dk.dst 06baebb4-4c6a-4f22-a1c2-582ca1f119d2 2 Category 4882 urn:ddi:dk.dst:d6216aaa-b4db-432d-9783-5bf31449d8f8:20 dk.dst d6216aaa-b4db-432d-9783-5bf31449d8f8 20 dk.dst 073bea0b-f779-4fe2-9242-b2df141c7873 2 Category 5032 urn:ddi:dk.dst:8d3b27b5-cb22-4002-aa4d-ec8727a25efd:20 dk.dst 8d3b27b5-cb22-4002-aa4d-ec8727a25efd 20 dk.dst fbd75dff-e43f-4070-909d-554a4d4d4ebd 2 Category 9330 urn:ddi:dk.dst:35a43dfc-aeeb-4a8a-89bb-1842bce8047f:20 dk.dst 35a43dfc-aeeb-4a8a-89bb-1842bce8047f 20 dk.dst fab7488f-3c31-4af6-b773-a0ef1f0b23e8 2 Category 9636 urn:ddi:dk.dst:f07d05f3-e1a0-4ce7-b9b1-a322423ff4d7:20 dk.dst f07d05f3-e1a0-4ce7-b9b1-a322423ff4d7 20 dk.dst 9ec6dd58-1139-4ff2-841a-1e3f8faa5653 2 Category 9911 urn:ddi:dk.dst:1783d96f-210f-41b2-8187-b1efea6e7157:20 dk.dst 1783d96f-210f-41b2-8187-b1efea6e7157 20 dk.dst 8bff10bc-0e01-4dca-9320-bf5dd5a6f1e7 2 Category 9913 urn:ddi:dk.dst:fb6f33e5-9a65-4b93-87f3-7990c45d6652:20 dk.dst fb6f33e5-9a65-4b93-87f3-7990c45d6652 20 dk.dst 42c8eb88-122b-4cbc-860f-b78cf9383480 2 Category 9914 urn:ddi:dk.dst:e912f920-9a64-4321-be40-5644484e0100:20 dk.dst e912f920-9a64-4321-be40-5644484e0100 20 dk.dst af42a78d-76b8-4ecb-b3e1-9d5982d15cfd 2 Category 9919 urn:ddi:dk.dst:d357ebc4-aee9-4335-907a-29e88645ebe8:20 dk.dst d357ebc4-aee9-4335-907a-29e88645ebe8 20 dk.dst a57dadc9-ac62-47c9-8597-09666d0ec4d0 2 Category 9920 urn:ddi:dk.dst:7e1b0c4a-d102-4a59-b8e7-d729b455e63a:20 dk.dst 7e1b0c4a-d102-4a59-b8e7-d729b455e63a 20 dk.dst 2ab620aa-7a5b-41d6-9e80-8ae9bb7194b5 2 Category 9933 urn:ddi:dk.dst:4d8e6d81-3467-4fdc-b25a-6c057285543e:20 dk.dst 4d8e6d81-3467-4fdc-b25a-6c057285543e 20 dk.dst a81239bc-0441-4b86-883d-b980aa9b46d2 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:7f976c04-a851-4a43-9528-f45226da274a:20 dk.dst 7f976c04-a851-4a43-9528-f45226da274a 20 dk.dst 05d27eed-96b3-44a7-9447-2e8fa38c2740 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:572f3fbb-f60d-4c08-b73d-069ef6b29a51:20 dk.dst 572f3fbb-f60d-4c08-b73d-069ef6b29a51 20 dk.dst 962fe152-abb4-4d1c-976b-6eaaf77a2d0f 2 Category 3901 urn:ddi:dk.dst:775f9794-0217-4516-946d-2b6f59b70934:20 dk.dst 775f9794-0217-4516-946d-2b6f59b70934 20 dk.dst 87b3c4ca-1393-435f-b253-3b5791d0d4f1 2 Category 4725 urn:ddi:dk.dst:4d452670-9d41-461c-be5b-933c38a10f26:20 dk.dst 4d452670-9d41-461c-be5b-933c38a10f26 20 dk.dst b271d804-3059-46de-9585-358c679895e8 2 Category 398 urn:ddi:dk.dst:53940858-432f-4e7e-b1f0-6be7ae182dda:20 dk.dst 53940858-432f-4e7e-b1f0-6be7ae182dda 20 dk.dst ae848457-6491-4cd9-bf0e-ae5ccfb63490 2 Category 3980 urn:ddi:dk.dst:d8c2cc18-fadd-4853-9852-e1321d29d613:20 dk.dst d8c2cc18-fadd-4853-9852-e1321d29d613 20 dk.dst 1f9232d9-2482-4686-b153-98c853638101 2 Category 2476 urn:ddi:dk.dst:a03bde43-42a9-455e-bb02-5a9e35bd9fbc:20 dk.dst a03bde43-42a9-455e-bb02-5a9e35bd9fbc 20 dk.dst 5f0f3875-7e8c-4f91-bae6-f4ec435d4294 2 Category 2477 urn:ddi:dk.dst:46222b49-c404-4df3-8bb6-b04602ac0f9c:20 dk.dst 46222b49-c404-4df3-8bb6-b04602ac0f9c 20 dk.dst 27d588e6-24da-4eff-8399-a06db5a3ca3f 2 Category 2478 urn:ddi:dk.dst:0a42f616-e71d-4410-ad66-1409efb15100:20 dk.dst 0a42f616-e71d-4410-ad66-1409efb15100 20 dk.dst 0df741e5-9875-4942-b31f-01aa779180f3 2 Category 2479 urn:ddi:dk.dst:021b32c2-5063-463c-9c65-31a50122006c:20 dk.dst 021b32c2-5063-463c-9c65-31a50122006c 20 dk.dst f9993f30-f2c0-4e5c-a076-9fed320caee9 2 Category 2480 urn:ddi:dk.dst:9c31bf98-9e2a-4316-90fd-7bf557420c4c:20 dk.dst 9c31bf98-9e2a-4316-90fd-7bf557420c4c 20 dk.dst 39444a0b-66fa-4599-b035-7e2444360c8e 2 Category 2481 urn:ddi:dk.dst:2eb1eb8a-b338-410b-a593-f86d8f2cc5da:20 dk.dst 2eb1eb8a-b338-410b-a593-f86d8f2cc5da 20 dk.dst a6411074-a305-46ae-ae4d-71bb17db3c59 2 Category 2483 urn:ddi:dk.dst:28437f29-be99-4117-b1bf-129e01ac9bd8:20 dk.dst 28437f29-be99-4117-b1bf-129e01ac9bd8 20 dk.dst a0d63008-5d84-4a04-a883-7d1c27f2ef8b 2 Category 2484 urn:ddi:dk.dst:d75b4c98-831e-4946-b7be-828615c58a00:20 dk.dst d75b4c98-831e-4946-b7be-828615c58a00 20 dk.dst a04c4061-ba93-4405-9cae-c0cd8aea13f3 2 Category 4090 urn:ddi:dk.dst:ef62b6e8-b3ba-4e02-8ae6-bdc1ee95c4b3:20 dk.dst ef62b6e8-b3ba-4e02-8ae6-bdc1ee95c4b3 20 dk.dst d588cb76-18d3-45f5-9630-31fc58e4cf11 2 Category 4094 urn:ddi:dk.dst:14db8d99-8a33-4d44-95da-ec0096874490:20 dk.dst 14db8d99-8a33-4d44-95da-ec0096874490 20 dk.dst 7d3e126c-1751-4aa0-94aa-2681dbd91e66 2 Category 3981 urn:ddi:dk.dst:aef36857-ac81-448f-bb0e-bfb497a0803c:20 dk.dst aef36857-ac81-448f-bb0e-bfb497a0803c 20 dk.dst 0b84507a-e712-4de8-b29d-78b9f8580349 2 Category 2459 urn:ddi:dk.dst:2f6b4484-9311-4163-aca3-bc5da12b8a5d:20 dk.dst 2f6b4484-9311-4163-aca3-bc5da12b8a5d 20 dk.dst 18292f73-7022-41a0-a324-b2a1e5875f4f 2 Category 2460 urn:ddi:dk.dst:d7f3615f-fc51-415d-b6e0-58953a08257d:20 dk.dst d7f3615f-fc51-415d-b6e0-58953a08257d 20 dk.dst 204f7b2f-5662-4104-b5a6-30c70191bf4d 2 Category 2485 urn:ddi:dk.dst:2fe42890-c52d-4470-85fa-13ba549c579e:20 dk.dst 2fe42890-c52d-4470-85fa-13ba549c579e 20 dk.dst 7f3d03ea-e397-4e4c-9a13-db817b0dfe6c 2 Category 2487 urn:ddi:dk.dst:b3f76ba1-b32f-4264-a8a9-2466da13c9b2:20 dk.dst b3f76ba1-b32f-4264-a8a9-2466da13c9b2 20 dk.dst 77667276-a619-4b0b-8c43-d100e725aa14 2 Category 3982 urn:ddi:dk.dst:ca2abda1-22d5-46a9-8b7f-992a4699bc66:20 dk.dst ca2abda1-22d5-46a9-8b7f-992a4699bc66 20 dk.dst cc0d6d3a-2f24-4d87-8aaf-b5c1620ae1ed 2 Category 0220 urn:ddi:dk.dst:7997a7d6-4ea4-4a98-8665-9638234a79e5:20 dk.dst 7997a7d6-4ea4-4a98-8665-9638234a79e5 20 dk.dst e18d84a0-c67a-45ed-860c-fba4f2217bd5 2 Category 0239 urn:ddi:dk.dst:a138b80a-d21e-43a6-a727-6d9fd7eaa95d:20 dk.dst a138b80a-d21e-43a6-a727-6d9fd7eaa95d 20 dk.dst d67d9d15-4c0b-47d4-abba-693989f4fa90 2 Category 0253 urn:ddi:dk.dst:2ac1ded8-5680-4e93-998c-031ed6dadaf0:20 dk.dst 2ac1ded8-5680-4e93-998c-031ed6dadaf0 20 dk.dst 19c22b70-f82e-433f-bb46-98cfe456b6fb 2 Category 0254 urn:ddi:dk.dst:273a0923-0bf1-4235-be40-e92e1962bc88:20 dk.dst 273a0923-0bf1-4235-be40-e92e1962bc88 20 dk.dst b9189f39-9f06-41f3-912f-d8a71a0a9ed7 2 Category 0255 urn:ddi:dk.dst:4cf5b131-7ea8-4722-88bf-ef5d5d6acee8:20 dk.dst 4cf5b131-7ea8-4722-88bf-ef5d5d6acee8 20 dk.dst 87018d88-49c4-476b-9985-e2a48f84b7f9 2 Category 0258 urn:ddi:dk.dst:528ffd9a-b1df-4c85-8086-cdcc4a2bbf0a:20 dk.dst 528ffd9a-b1df-4c85-8086-cdcc4a2bbf0a 20 dk.dst 1718824e-fe86-447e-9c57-d3c66cd0db33 2 Category 0260 urn:ddi:dk.dst:2fff6127-314f-4de2-bff0-bef93b9e0f33:20 dk.dst 2fff6127-314f-4de2-bff0-bef93b9e0f33 20 dk.dst 1917661d-4ade-4139-bc64-59ec1f907a69 2 Category 0275 urn:ddi:dk.dst:c48ec281-222f-48ad-b433-9e0ad6836357:20 dk.dst c48ec281-222f-48ad-b433-9e0ad6836357 20 dk.dst c57542e5-a2e2-4a51-b03d-e002f2dc8df4 2 Category 0280 urn:ddi:dk.dst:6459582e-47c2-4c1e-ab6a-28d9ab5570ac:20 dk.dst 6459582e-47c2-4c1e-ab6a-28d9ab5570ac 20 dk.dst 35ce6b6b-cbec-4659-bfd9-504704d4a04f 2 Category 0285 urn:ddi:dk.dst:8474f416-1aa5-4950-b607-4f73c4c622f6:20 dk.dst 8474f416-1aa5-4950-b607-4f73c4c622f6 20 dk.dst a30003c4-1ae7-4c3d-91ec-3df36063b38b 2 Category 0290 urn:ddi:dk.dst:858554d0-ff92-449f-80ff-ca37b950f89e:20 dk.dst 858554d0-ff92-449f-80ff-ca37b950f89e 20 dk.dst 29ec9ed6-7e94-44f9-b7b4-af7341f75372 2 Category 0299 urn:ddi:dk.dst:6096dd9c-cf6c-4a89-9e18-25d1bab0874d:20 dk.dst 6096dd9c-cf6c-4a89-9e18-25d1bab0874d 20 dk.dst 26f48fe6-a01f-44a0-b1a1-41fb98b5d448 2 Category 2900 urn:ddi:dk.dst:b450dd33-5880-4c85-9a1f-36e5d08996f0:20 dk.dst b450dd33-5880-4c85-9a1f-36e5d08996f0 20 dk.dst b17c4da4-4637-4b3e-b138-cbc10ba71856 2 Category 2901 urn:ddi:dk.dst:ac1a3cf0-ff8b-4ade-91d7-6c11d18391d6:20 dk.dst ac1a3cf0-ff8b-4ade-91d7-6c11d18391d6 20 dk.dst fe6e0cb0-d98b-47f8-895c-783223c41b92 2 Category 2902 urn:ddi:dk.dst:8233243f-fbec-495a-8d01-5d0f571bdfe8:20 dk.dst 8233243f-fbec-495a-8d01-5d0f571bdfe8 20 dk.dst 7eb855b0-ac0b-4d02-824b-8b936093b3b5 2 Category 2903 urn:ddi:dk.dst:767d9bcb-35e8-4d20-96c7-66647643213b:20 dk.dst 767d9bcb-35e8-4d20-96c7-66647643213b 20 dk.dst 940628e5-d37a-4c75-be76-75a62c3c65ac 2 Category 2904 urn:ddi:dk.dst:cce91d2b-27db-4881-ace7-78b9b325ddb3:20 dk.dst cce91d2b-27db-4881-ace7-78b9b325ddb3 20 dk.dst d97a0278-bb7c-42e3-8f8e-2cb8da0e24be 2 Category 2905 urn:ddi:dk.dst:8a5e71dc-338c-4f20-8cc7-ec3835a7163d:20 dk.dst 8a5e71dc-338c-4f20-8cc7-ec3835a7163d 20 dk.dst 17c34e56-6957-44a3-9ba7-7c4cd6bbbade 2 Category 2906 urn:ddi:dk.dst:c98b7ed5-bc2f-4576-bca4-b83b390d24cd:20 dk.dst c98b7ed5-bc2f-4576-bca4-b83b390d24cd 20 dk.dst 2d512f21-c134-4fca-98dd-c05057fb3995 2 Category 2907 urn:ddi:dk.dst:a5e7111b-d1ec-4f6b-8675-7d625ca0ee90:20 dk.dst a5e7111b-d1ec-4f6b-8675-7d625ca0ee90 20 dk.dst df0890d6-ccf7-4e62-b643-82f29434a217 2 Category 2908 urn:ddi:dk.dst:c0798a99-c2da-4a04-80bd-419cbd907a4f:20 dk.dst c0798a99-c2da-4a04-80bd-419cbd907a4f 20 dk.dst 1c5ed110-eb11-4231-913c-adcf1bf98a93 2 Category 2909 urn:ddi:dk.dst:b7c11d5a-d88a-4d62-af5b-8bb3459d35b6:20 dk.dst b7c11d5a-d88a-4d62-af5b-8bb3459d35b6 20 dk.dst 30c30ebd-4c40-4b24-aa66-8bca99fd8106 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:8c4b562f-5405-4eb1-b0dd-15a29f57cbe0:20 dk.dst 8c4b562f-5405-4eb1-b0dd-15a29f57cbe0 20 dk.dst bda95fc4-966e-4d13-9269-950ad3d46e4c 2 Category 2911 urn:ddi:dk.dst:f939b34e-20b9-47f6-83cb-07d1ec0e4066:20 dk.dst f939b34e-20b9-47f6-83cb-07d1ec0e4066 20 dk.dst 44701ca1-d781-46ad-b562-67ba0e99e403 2 Category 2912 urn:ddi:dk.dst:c1cbc92b-71e4-4366-8032-f5129d584c43:20 dk.dst c1cbc92b-71e4-4366-8032-f5129d584c43 20 dk.dst 001e95a9-071f-4c42-b697-73e60e7da88e 2 Category 2913 urn:ddi:dk.dst:f15d6762-eaa3-4da3-8d53-7e67bcc05845:20 dk.dst f15d6762-eaa3-4da3-8d53-7e67bcc05845 20 dk.dst 160dd953-47c9-453c-bbd8-e9b7bc8a1b86 2 Category 2914 urn:ddi:dk.dst:a5f4e25b-e7c8-41dc-b0df-2038b6160bf6:20 dk.dst a5f4e25b-e7c8-41dc-b0df-2038b6160bf6 20 dk.dst 4a0154e8-eb38-431c-b0df-7f07064b1a41 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:b282a613-3bab-48b8-ae81-c678ae0ac7a5:20 dk.dst b282a613-3bab-48b8-ae81-c678ae0ac7a5 20 dk.dst 1f60afca-1ded-475f-bf2d-3a18035fbb90 2 Category 2916 urn:ddi:dk.dst:070e94cc-0f7b-4e6d-84db-6aff2a029f10:20 dk.dst 070e94cc-0f7b-4e6d-84db-6aff2a029f10 20 dk.dst 9a31b228-b902-44a5-9c42-d3ae1eedac82 2 Category 2917 urn:ddi:dk.dst:bee3555c-67a9-4734-948c-deb3a815198d:20 dk.dst bee3555c-67a9-4734-948c-deb3a815198d 20 dk.dst 5c5ea3d3-990e-44ad-9515-b7e482b0b568 2 Category 2918 urn:ddi:dk.dst:39bd6df6-54e5-4cee-acfd-93a57e863f83:20 dk.dst 39bd6df6-54e5-4cee-acfd-93a57e863f83 20 dk.dst 31616124-47f9-4a7c-b980-6efd2e665cad 2 Category 2919 urn:ddi:dk.dst:ddeb101a-68da-4cba-ba1d-e118138fa1a2:20 dk.dst ddeb101a-68da-4cba-ba1d-e118138fa1a2 20 dk.dst e9ec1fb0-a8f8-4531-9af0-edb313d69b1e 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:f8b4d656-d628-4131-a0a9-ad8af3c21b9e:20 dk.dst f8b4d656-d628-4131-a0a9-ad8af3c21b9e 20 dk.dst 7b274b6f-1341-4460-a66f-67cd5a70390f 2 Category 2921 urn:ddi:dk.dst:6aa9b38a-888b-45d6-a71b-ea21e6b683b6:20 dk.dst 6aa9b38a-888b-45d6-a71b-ea21e6b683b6 20 dk.dst dbe8bc38-c0a0-43cd-84b8-46e21bdeabcf 2 Category 2922 urn:ddi:dk.dst:1b3a3bcf-b7e4-4579-99b2-590a688e289a:20 dk.dst 1b3a3bcf-b7e4-4579-99b2-590a688e289a 20 dk.dst afd7ba57-78a5-46df-85d4-be15d21b8514 2 Category 2924 urn:ddi:dk.dst:b5c43a64-f48a-48ba-a1f8-6c7852bac0ad:20 dk.dst b5c43a64-f48a-48ba-a1f8-6c7852bac0ad 20 dk.dst d953290b-a470-4efb-93ad-2b7d8d0fe9a0 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:3a513a76-8abb-46f6-89c0-1543c16b3559:20 dk.dst 3a513a76-8abb-46f6-89c0-1543c16b3559 20 dk.dst c6db7d34-bf19-4506-98e7-cba2874cd6a1 2 Category 2926 urn:ddi:dk.dst:f0f35268-a495-4e1d-b203-e6fe3a510437:20 dk.dst f0f35268-a495-4e1d-b203-e6fe3a510437 20 dk.dst 21b2852a-4483-4264-8351-d3db53eb4a17 2 Category 2950 urn:ddi:dk.dst:88130ba3-ff2f-4849-8b30-d038ccaa0af7:20 dk.dst 88130ba3-ff2f-4849-8b30-d038ccaa0af7 20 dk.dst fe546efb-bb09-42f5-93f2-43883ecc4c90 2 Category 2951 urn:ddi:dk.dst:d4d8dff8-ae94-4c3f-bb02-60221e562c66:20 dk.dst d4d8dff8-ae94-4c3f-bb02-60221e562c66 20 dk.dst ef632204-8d57-4a4e-976e-aa7b600dfc87 2 Category 2952 urn:ddi:dk.dst:36a207b0-585b-4d80-8f1a-8cc8359798bb:20 dk.dst 36a207b0-585b-4d80-8f1a-8cc8359798bb 20 dk.dst 84cea872-7105-4b9e-8e91-bfbb2bc79a10 2 Category 2953 urn:ddi:dk.dst:a80954ad-0b3c-4a09-9907-0b1290faceff:20 dk.dst a80954ad-0b3c-4a09-9907-0b1290faceff 20 dk.dst 51c24128-c748-4393-b4a2-ab87651737b7 2 Category 2954 urn:ddi:dk.dst:93ad2291-7399-484f-9d2d-458be514abd4:20 dk.dst 93ad2291-7399-484f-9d2d-458be514abd4 20 dk.dst cf5a3f73-6add-40ac-bfcb-03662de96112 2 Category 2955 urn:ddi:dk.dst:a52dbf97-11d2-40c1-bb50-ebceeeaec756:20 dk.dst a52dbf97-11d2-40c1-bb50-ebceeeaec756 20 dk.dst 6df5ff60-a1be-4509-a1ed-f32fde4e3063 2 Category 2956 urn:ddi:dk.dst:07d50511-8706-4c22-9dcf-f113cb3294ac:20 dk.dst 07d50511-8706-4c22-9dcf-f113cb3294ac 20 dk.dst 6d979c15-869a-473e-a723-952a756b5386 2 Category 2957 urn:ddi:dk.dst:67a71835-c6b2-4d36-8aa9-cc892f545283:20 dk.dst 67a71835-c6b2-4d36-8aa9-cc892f545283 20 dk.dst 4ef23839-96e7-4999-a61f-9aa5d4dfc54b 2 Category 2958 urn:ddi:dk.dst:fbfe33ca-9b11-4168-8db7-1642aa32cc2c:20 dk.dst fbfe33ca-9b11-4168-8db7-1642aa32cc2c 20 dk.dst 3a1e82f2-3934-4c0f-8abd-2c552b14a0b8 2 Category 2959 urn:ddi:dk.dst:a95b613f-79b9-40f9-8f9b-f2c6e272edef:20 dk.dst a95b613f-79b9-40f9-8f9b-f2c6e272edef 20 dk.dst 1bfdc5fd-f6b7-4419-9d4f-69c2de9629af 2 Category 2960 urn:ddi:dk.dst:e33080af-a947-458d-9474-cc40f2e2e71a:20 dk.dst e33080af-a947-458d-9474-cc40f2e2e71a 20 dk.dst e319f576-4653-4c61-986b-c2fd7b452139 2 Category 2961 urn:ddi:dk.dst:a7ab301a-d529-4bad-9e8a-eb8abcc87460:20 dk.dst a7ab301a-d529-4bad-9e8a-eb8abcc87460 20 dk.dst d0532c6b-d4bd-4e72-9362-040363bb4291 2 Category 2962 urn:ddi:dk.dst:d36f783c-e578-425d-b944-daca778491b3:20 dk.dst d36f783c-e578-425d-b944-daca778491b3 20 dk.dst 65c79471-cc05-4382-ad13-d2854f2f09c6 2 Category 2969 urn:ddi:dk.dst:e6eb1d9a-86fe-423d-91a0-e9fc2d9e1de5:20 dk.dst e6eb1d9a-86fe-423d-91a0-e9fc2d9e1de5 20 dk.dst 371b35f6-cdc1-4f44-bc17-2bae2bd1cc36 2 Category 2970 urn:ddi:dk.dst:1523046f-7aba-47c1-8c61-18df58f091dd:20 dk.dst 1523046f-7aba-47c1-8c61-18df58f091dd 20 dk.dst 4971683b-8000-4b98-a20d-fe8e01d283d0 2 Category 2971 urn:ddi:dk.dst:3c38ee38-2e10-4adc-bc20-ec917f799968:20 dk.dst 3c38ee38-2e10-4adc-bc20-ec917f799968 20 dk.dst 598213e9-778c-4775-a52f-c4704aabce2d 2 Category 2972 urn:ddi:dk.dst:ffe56e75-b76f-4902-89c6-61c82367938f:20 dk.dst ffe56e75-b76f-4902-89c6-61c82367938f 20 dk.dst df4990bb-c9e0-44a3-bb04-9ae313bfeeae 2 Category 2973 urn:ddi:dk.dst:4d7cfd53-faa7-4e72-88e1-3eba94a804f0:20 dk.dst 4d7cfd53-faa7-4e72-88e1-3eba94a804f0 20 dk.dst 09db8c87-0695-46c7-8c46-513295c5d81d 2 Category 2974 urn:ddi:dk.dst:391ab8c5-2fcc-4b45-9007-868f9a32dda2:20 dk.dst 391ab8c5-2fcc-4b45-9007-868f9a32dda2 20 dk.dst dca5a1f1-8506-4aa4-971e-076ba7b6ec34 2 Category 2975 urn:ddi:dk.dst:8787b007-0d84-4e4a-9329-c01af2708596:20 dk.dst 8787b007-0d84-4e4a-9329-c01af2708596 20 dk.dst 3bcab07e-9589-40bb-95ad-039ba15b4957 2 Category 2976 urn:ddi:dk.dst:404be929-4c1e-4019-8134-afd8f4a526ad:20 dk.dst 404be929-4c1e-4019-8134-afd8f4a526ad 20 dk.dst a3c2223b-082a-4739-8a88-a071571b9d42 2 Category 2977 urn:ddi:dk.dst:95cc93a6-ecc8-401b-9172-401a9049fc00:20 dk.dst 95cc93a6-ecc8-401b-9172-401a9049fc00 20 dk.dst 9f53b8ab-5092-4c25-87ba-08a4e87b6f83 2 Category 2978 urn:ddi:dk.dst:54a06246-2db9-4fe6-b547-983769cb6781:20 dk.dst 54a06246-2db9-4fe6-b547-983769cb6781 20 dk.dst 068798d9-794b-4c54-81ec-320554470b78 2 Category 2979 urn:ddi:dk.dst:1dd7ce05-3cc6-4842-b96e-d122eb10c5a6:20 dk.dst 1dd7ce05-3cc6-4842-b96e-d122eb10c5a6 20 dk.dst 1c28dc6b-c38b-4b04-b1b5-21be0cbe9bab 2 Category 2980 urn:ddi:dk.dst:54477fae-e0a5-4fc5-86b0-366973b19a0a:20 dk.dst 54477fae-e0a5-4fc5-86b0-366973b19a0a 20 dk.dst 59423cad-f1c1-4873-a29f-28735d027cb5 2 Category 2981 urn:ddi:dk.dst:c5c7c209-c948-4c9b-97e1-85ba2eff7c83:20 dk.dst c5c7c209-c948-4c9b-97e1-85ba2eff7c83 20 dk.dst 4f82c0fa-76ad-41a2-8017-6eefa8aa0081 2 Category 2982 urn:ddi:dk.dst:2cc288a8-506a-4bf9-a99b-e0a645975c53:20 dk.dst 2cc288a8-506a-4bf9-a99b-e0a645975c53 20 dk.dst f419be66-8400-4daa-94d3-177dc181777f 2 Category 2983 urn:ddi:dk.dst:eb8f9f5b-25f8-42cc-b840-ef79abedf8ce:20 dk.dst eb8f9f5b-25f8-42cc-b840-ef79abedf8ce 20 dk.dst 3882531d-5127-4d96-841a-b90fb98ba404 2 Category 2984 urn:ddi:dk.dst:c71ac212-c0ba-42c9-8da2-d18fa49b0a87:20 dk.dst c71ac212-c0ba-42c9-8da2-d18fa49b0a87 20 dk.dst 04225f15-5f9b-47f3-940c-adfc3c9025c4 2 Category 2985 urn:ddi:dk.dst:80db537a-d65d-40a6-885d-d0ecc6cc927b:20 dk.dst 80db537a-d65d-40a6-885d-d0ecc6cc927b 20 dk.dst c90a573a-1c4a-4417-b3c8-c71d19fc285a 2 Category 2986 urn:ddi:dk.dst:9ee2a3b2-2f82-4419-a31a-e20314a9652f:20 dk.dst 9ee2a3b2-2f82-4419-a31a-e20314a9652f 20 dk.dst 7e2c1365-a9fb-4d67-82d9-ccc5daffed0b 2 Category 2990 urn:ddi:dk.dst:516f9f3c-0c1a-4c53-a722-72e40362bd4b:20 dk.dst 516f9f3c-0c1a-4c53-a722-72e40362bd4b 20 dk.dst bb7e0f07-b3a7-405d-9d2f-b7932f772301 2 Category 2991 urn:ddi:dk.dst:3f76da0d-c6e3-44f1-b2eb-566a8250f27a:20 dk.dst 3f76da0d-c6e3-44f1-b2eb-566a8250f27a 20 dk.dst efa03a11-5051-49b6-bea5-1ea23a1dc4ab 2 Category 2992 urn:ddi:dk.dst:db1c2e71-50b9-486d-a086-e2b85abc56b4:20 dk.dst db1c2e71-50b9-486d-a086-e2b85abc56b4 20 dk.dst 6d4ac9e0-9f63-41d2-8f2c-c70c78d90e60 2 Category 3044 urn:ddi:dk.dst:a5626652-385b-4eca-a20e-37057d7233a7:20 dk.dst a5626652-385b-4eca-a20e-37057d7233a7 20 dk.dst 8b09c4fc-0749-4827-bac9-0fc831fe45fc 2 Category 3135 urn:ddi:dk.dst:5dbba691-6ede-44a5-8289-8aa548a67a81:20 dk.dst 5dbba691-6ede-44a5-8289-8aa548a67a81 20 dk.dst ffea6a9e-c0b7-4ff1-9357-6ee147988b2a 2 Category 3159 urn:ddi:dk.dst:d596ba6c-a9cc-41a9-908f-30e18af12a7f:20 dk.dst d596ba6c-a9cc-41a9-908f-30e18af12a7f 20 dk.dst 1d06939f-3c53-49fa-8c68-5ded0b26d1c6 2 Category 3175 urn:ddi:dk.dst:975a3bb8-8876-4e58-9ea8-6e874902a243:20 dk.dst 975a3bb8-8876-4e58-9ea8-6e874902a243 20 dk.dst 8b6e061a-971b-4db8-b726-9baf2de6178d 2 Category 3181 urn:ddi:dk.dst:d0a7d319-021a-4c54-9ecc-1dd38c4e58ef:20 dk.dst d0a7d319-021a-4c54-9ecc-1dd38c4e58ef 20 dk.dst d4568256-43ea-4f14-a89b-f65a4af33844 2 Category 3281 urn:ddi:dk.dst:69907b78-989f-4217-bf27-3568795204d0:20 dk.dst 69907b78-989f-4217-bf27-3568795204d0 20 dk.dst 0f53a81f-7144-4056-b074-abf1809956f5 2 Category 3285 urn:ddi:dk.dst:3a4151a2-758e-4719-affd-c1c99a67d19a:20 dk.dst 3a4151a2-758e-4719-affd-c1c99a67d19a 20 dk.dst 659eea1d-1fdc-4a19-9f2f-6d4ab892dd17 2 Category 3287 urn:ddi:dk.dst:654c37a6-64e1-4e00-bd78-df94ca8ec50c:20 dk.dst 654c37a6-64e1-4e00-bd78-df94ca8ec50c 20 dk.dst 869192e6-a372-4c0a-9b00-8692e2ffd6d0 2 Category 3291 urn:ddi:dk.dst:ed14fafb-33f3-4489-a109-ee06246dc774:20 dk.dst ed14fafb-33f3-4489-a109-ee06246dc774 20 dk.dst e08b817f-b5d3-4815-9aba-3820d57e54f0 2 Category 3364 urn:ddi:dk.dst:d06a046c-0caa-41da-8482-e729ecfffdc8:20 dk.dst d06a046c-0caa-41da-8482-e729ecfffdc8 20 dk.dst d455eedd-2ba1-4f87-92c1-418fe837da31 2 Category 3365 urn:ddi:dk.dst:f5b4fe3e-5b34-417f-b6cd-2061b066b02f:20 dk.dst f5b4fe3e-5b34-417f-b6cd-2061b066b02f 20 dk.dst 88655df6-83fa-4636-abe0-62860bf78aa0 2 Category 3599 urn:ddi:dk.dst:2a099d7e-a68a-42bd-8573-400c9f031e10:20 dk.dst 2a099d7e-a68a-42bd-8573-400c9f031e10 20 dk.dst fe848f50-efe6-4e67-b530-74b7ee978aee 2 Category 3600 urn:ddi:dk.dst:6b5bb949-86a2-403f-95dc-b4924e915c12:20 dk.dst 6b5bb949-86a2-403f-95dc-b4924e915c12 20 dk.dst 80e9c3d4-205a-46b6-b19b-96dacac61e2a 2 Category 3601 urn:ddi:dk.dst:adda1d8e-4b1f-40c2-b8c6-9098607ef9af:20 dk.dst adda1d8e-4b1f-40c2-b8c6-9098607ef9af 20 dk.dst 2bd432d8-3487-49ee-8d49-231eeda5614e 2 Category 3602 urn:ddi:dk.dst:d35fd328-6697-4f1b-9c65-949695476592:20 dk.dst d35fd328-6697-4f1b-9c65-949695476592 20 dk.dst c256f260-9538-4ef3-8557-4ed2399a8fcf 2 Category 3603 urn:ddi:dk.dst:79cfc7cd-2c75-41db-b023-1a7c3ad208d3:20 dk.dst 79cfc7cd-2c75-41db-b023-1a7c3ad208d3 20 dk.dst 5f35141e-504a-4280-8843-e415c7a046b3 2 Category 3604 urn:ddi:dk.dst:3a79fe9a-cfe8-4279-b88c-6149fe7ee23b:20 dk.dst 3a79fe9a-cfe8-4279-b88c-6149fe7ee23b 20 dk.dst d5012e6e-552d-46da-8c3e-1b7dbe2313b8 2 Category 3605 urn:ddi:dk.dst:1c175419-ba3e-4e61-87e6-8d795cf722b1:20 dk.dst 1c175419-ba3e-4e61-87e6-8d795cf722b1 20 dk.dst 4530d022-5001-41b4-a76f-f701e88f0f93 2 Category 3606 urn:ddi:dk.dst:3c696ea8-398a-4b2d-992f-e02c59f6d09c:20 dk.dst 3c696ea8-398a-4b2d-992f-e02c59f6d09c 20 dk.dst 19e7fb39-483c-4e10-92ec-a129f3553ce4 2 Category 3607 urn:ddi:dk.dst:b275a0b1-979e-463a-9c61-ecbd7ec04ea3:20 dk.dst b275a0b1-979e-463a-9c61-ecbd7ec04ea3 20 dk.dst 4ce1af21-3d31-4b73-9a38-d593dc6075ce 2 Category 3608 urn:ddi:dk.dst:585150c8-57e8-4d41-807d-3623495c91f3:20 dk.dst 585150c8-57e8-4d41-807d-3623495c91f3 20 dk.dst 0666e510-9ea2-4baa-8e9b-5276d42668bb 2 Category 3609 urn:ddi:dk.dst:378775e1-522a-424c-8f6e-0456deb395f0:20 dk.dst 378775e1-522a-424c-8f6e-0456deb395f0 20 dk.dst a96d0a4d-cd98-48a3-a2ae-6d894a78367d 2 Category 3610 urn:ddi:dk.dst:44131c58-2a11-4861-9f16-bc334ef87c72:20 dk.dst 44131c58-2a11-4861-9f16-bc334ef87c72 20 dk.dst 54348adf-3af1-40ae-aba9-7c572ede2b6e 2 Category 3611 urn:ddi:dk.dst:aa91c14e-f66a-4fcd-98da-f6136eb5472f:20 dk.dst aa91c14e-f66a-4fcd-98da-f6136eb5472f 20 dk.dst 4e3c7f3b-1592-44ba-a078-407dcffe77ac 2 Category 3612 urn:ddi:dk.dst:3c1f38f9-e6ac-4421-97f7-6904df69435a:20 dk.dst 3c1f38f9-e6ac-4421-97f7-6904df69435a 20 dk.dst 9e953cab-4ff5-467e-85ec-7e6749f4b342 2 Category 3613 urn:ddi:dk.dst:ccb20ef7-dab9-45f7-9c56-e81ae330bd2f:20 dk.dst ccb20ef7-dab9-45f7-9c56-e81ae330bd2f 20 dk.dst 7bc31de4-9c50-4f65-8c37-0330d36a082f 2 Category 3614 urn:ddi:dk.dst:58156fb4-3f70-4e3a-9682-39b266f899ca:20 dk.dst 58156fb4-3f70-4e3a-9682-39b266f899ca 20 dk.dst 09ec103b-1756-447f-9f98-9ac1624b48dd 2 Category 3615 urn:ddi:dk.dst:f9cd425b-249c-4867-bcb8-387b65e9c96a:20 dk.dst f9cd425b-249c-4867-bcb8-387b65e9c96a 20 dk.dst 803a324b-f9bd-40c7-ade9-278b25d000d9 2 Category 3616 urn:ddi:dk.dst:b43d18f0-10a0-4c2d-b918-5830d591fa6c:20 dk.dst b43d18f0-10a0-4c2d-b918-5830d591fa6c 20 dk.dst 009999a2-bb2a-4baf-9faa-321fe3191796 2 Category 3617 urn:ddi:dk.dst:77ffb03f-8c0b-487b-91a6-731512700e53:20 dk.dst 77ffb03f-8c0b-487b-91a6-731512700e53 20 dk.dst 74a115b7-0923-4265-af90-5fc748f7471a 2 Category 3618 urn:ddi:dk.dst:6838cd34-872b-4f49-a796-ad59f173ad6f:20 dk.dst 6838cd34-872b-4f49-a796-ad59f173ad6f 20 dk.dst 59e8de4c-841f-453f-baeb-0cbd1e42ee08 2 Category 3619 urn:ddi:dk.dst:7f031001-5b9a-490a-b60e-8042fe33c36c:20 dk.dst 7f031001-5b9a-490a-b60e-8042fe33c36c 20 dk.dst 2b70f8e1-4eb8-48cb-9c14-5848f9f8a3a0 2 Category 3620 urn:ddi:dk.dst:9304c5c5-b00a-474e-b8f6-a1d2ce993561:20 dk.dst 9304c5c5-b00a-474e-b8f6-a1d2ce993561 20 dk.dst 29827d11-1950-403a-a38c-869ff70043ce 2 Category 3621 urn:ddi:dk.dst:d8121ade-cceb-4e95-9f62-4f50ac6033d0:20 dk.dst d8121ade-cceb-4e95-9f62-4f50ac6033d0 20 dk.dst 8764b716-a811-4a90-8e86-f9cb43079d40 2 Category 3622 urn:ddi:dk.dst:1b85b1b5-b71f-4940-96c2-5457cf4b5267:20 dk.dst 1b85b1b5-b71f-4940-96c2-5457cf4b5267 20 dk.dst 0a068d02-4386-47a1-9df0-9a73a1018101 2 Category 3623 urn:ddi:dk.dst:d195fbc0-7c43-41a9-9576-a2f9df89c459:20 dk.dst d195fbc0-7c43-41a9-9576-a2f9df89c459 20 dk.dst 5c804f4c-1d11-4633-bc50-d3bb82855abf 2 Category 3624 urn:ddi:dk.dst:17901fb8-4c6c-4d39-a7e3-5f26798ab29b:20 dk.dst 17901fb8-4c6c-4d39-a7e3-5f26798ab29b 20 dk.dst c9c1a3f3-e6d1-46ab-a1f2-ecd08e2a51d4 2 Category 3625 urn:ddi:dk.dst:14c13117-1411-4eca-9e15-0bf5f106a8d5:20 dk.dst 14c13117-1411-4eca-9e15-0bf5f106a8d5 20 dk.dst 96c5bd37-9815-4445-8764-4ff5aa953ac6 2 Category 3626 urn:ddi:dk.dst:235e8871-955e-4e82-94bf-c705cb20df73:20 dk.dst 235e8871-955e-4e82-94bf-c705cb20df73 20 dk.dst aea30b54-d099-4c81-badd-78eb48169b04 2 Category 3627 urn:ddi:dk.dst:9a843ad7-4394-472d-8082-a9e9e92cdbd6:20 dk.dst 9a843ad7-4394-472d-8082-a9e9e92cdbd6 20 dk.dst a8cd9525-a408-4e6b-8a5d-b8343c431ea8 2 Category 3628 urn:ddi:dk.dst:0814d556-161b-47c1-a5e3-0163e0421f10:20 dk.dst 0814d556-161b-47c1-a5e3-0163e0421f10 20 dk.dst 23d480d1-ca3b-402b-ae4d-039cd4c9c30b 2 Category 3629 urn:ddi:dk.dst:3cee8d9a-2a01-4cf9-b660-433361bdc350:20 dk.dst 3cee8d9a-2a01-4cf9-b660-433361bdc350 20 dk.dst cfacb850-6934-46a7-b7fa-88e2f3c2f801 2 Category 3630 urn:ddi:dk.dst:def3ee74-d7cd-4a26-a6cc-043db7385227:20 dk.dst def3ee74-d7cd-4a26-a6cc-043db7385227 20 dk.dst de81b00e-5525-482c-a4fd-6414d2fe0383 2 Category 3631 urn:ddi:dk.dst:0457b867-2ac2-4de9-b669-810ba24fdfd9:20 dk.dst 0457b867-2ac2-4de9-b669-810ba24fdfd9 20 dk.dst c5f7cb51-df6b-4e15-8598-b7a558b25b96 2 Category 3632 urn:ddi:dk.dst:e3f1e1c1-b685-483f-be97-33fc98040f6a:20 dk.dst e3f1e1c1-b685-483f-be97-33fc98040f6a 20 dk.dst 5a7c9a9e-4c7f-4e90-ac6f-b81e62e06dee 2 Category 3633 urn:ddi:dk.dst:e0d97c81-c342-4fd7-afac-232056a624e6:20 dk.dst e0d97c81-c342-4fd7-afac-232056a624e6 20 dk.dst 158616ff-8bc1-4179-b2bd-ea1c993d9f57 2 Category 3634 urn:ddi:dk.dst:1ba450fb-5da9-4159-b095-4b9045c0c480:20 dk.dst 1ba450fb-5da9-4159-b095-4b9045c0c480 20 dk.dst fba133d0-fd04-46cf-afe1-d306d6c5f7f5 2 Category 3635 urn:ddi:dk.dst:2a3a22f8-31da-4cd2-9b99-43ed8f3d5bed:20 dk.dst 2a3a22f8-31da-4cd2-9b99-43ed8f3d5bed 20 dk.dst f463fe35-cd51-4d4c-8c3a-9cf8b4ea7aba 2 Category 3636 urn:ddi:dk.dst:9fe2c407-d5d3-4757-bac0-53330bc7ad47:20 dk.dst 9fe2c407-d5d3-4757-bac0-53330bc7ad47 20 dk.dst a870e295-beb0-4449-8444-8a1693bab50b 2 Category 3637 urn:ddi:dk.dst:8b5acf64-9900-4193-a680-ed52ccd9d830:20 dk.dst 8b5acf64-9900-4193-a680-ed52ccd9d830 20 dk.dst f352d50b-e036-426f-b8ed-da1e68019862 2 Category 3638 urn:ddi:dk.dst:a800d234-afc6-4776-9c59-fc8787f0e169:20 dk.dst a800d234-afc6-4776-9c59-fc8787f0e169 20 dk.dst 2f90cacd-0fb6-448e-9f8c-e0e3fa625b40 2 Category 3639 urn:ddi:dk.dst:55a868c4-d39e-4125-a5d7-b46edd05d8d9:20 dk.dst 55a868c4-d39e-4125-a5d7-b46edd05d8d9 20 dk.dst 2f2049be-0520-4d72-8ac5-80bbfe7f0e79 2 Category 3640 urn:ddi:dk.dst:6f7b57b4-e72e-4409-aab5-4a1ca26db0c5:20 dk.dst 6f7b57b4-e72e-4409-aab5-4a1ca26db0c5 20 dk.dst 4cc3f8bd-1541-4a31-a81c-71e511609c08 2 Category 3641 urn:ddi:dk.dst:9c617ed5-7f17-493c-94ff-909ad5fe96cb:20 dk.dst 9c617ed5-7f17-493c-94ff-909ad5fe96cb 20 dk.dst ecc4e436-9ec6-467c-8579-a192563717bf 2 Category 3642 urn:ddi:dk.dst:b953060f-7d51-46bf-b485-c529befee89a:20 dk.dst b953060f-7d51-46bf-b485-c529befee89a 20 dk.dst 0b0fc103-bf25-4a79-b84e-0ffd2d50500f 2 Category 3643 urn:ddi:dk.dst:4ca2c2d2-7e28-4ca6-844c-c1bd0c40995b:20 dk.dst 4ca2c2d2-7e28-4ca6-844c-c1bd0c40995b 20 dk.dst 15d46440-46d5-42a7-b773-9b7855519e6c 2 Category 3644 urn:ddi:dk.dst:4ba8c4a2-2cfe-4130-945b-1d8ad05d2046:20 dk.dst 4ba8c4a2-2cfe-4130-945b-1d8ad05d2046 20 dk.dst c4981b57-56d3-4539-8d4e-b9e7989c635b 2 Category 3645 urn:ddi:dk.dst:d2175dec-a80a-4a38-b0e4-357479f26516:20 dk.dst d2175dec-a80a-4a38-b0e4-357479f26516 20 dk.dst 094e23a8-45ce-4fda-863a-f7382e000d0f 2 Category 3646 urn:ddi:dk.dst:ae5d027c-6bfc-4e6b-ba19-75cf357552db:20 dk.dst ae5d027c-6bfc-4e6b-ba19-75cf357552db 20 dk.dst a6de8e98-e7e1-4b6c-96dc-a80f71a4a321 2 Category 3647 urn:ddi:dk.dst:ef914888-1f8b-4fb1-856c-5534aaac640e:20 dk.dst ef914888-1f8b-4fb1-856c-5534aaac640e 20 dk.dst 2d36e11e-0f44-4b5a-aa0a-3a75de89bf8a 2 Category 3648 urn:ddi:dk.dst:32f8d303-de0e-4172-9754-de8e3aeab73a:20 dk.dst 32f8d303-de0e-4172-9754-de8e3aeab73a 20 dk.dst c4eb2f0a-c1a6-4933-8156-a87c678aa752 2 Category 3649 urn:ddi:dk.dst:e451d8ab-9e8c-4457-9cdb-cd94ad61b2e1:20 dk.dst e451d8ab-9e8c-4457-9cdb-cd94ad61b2e1 20 dk.dst 483a7a99-582b-49b2-a4ca-a23c39e30c92 2 Category 3650 urn:ddi:dk.dst:e4a5bf04-d321-435b-9982-ac7272308dac:20 dk.dst e4a5bf04-d321-435b-9982-ac7272308dac 20 dk.dst 3018bfce-8f64-4272-ac48-b043f67b9e49 2 Category 3651 urn:ddi:dk.dst:e98bd9de-f131-434f-a7ec-e527c485c03d:20 dk.dst e98bd9de-f131-434f-a7ec-e527c485c03d 20 dk.dst 398877db-a89f-4785-ac35-6d77704e82ef 2 Category 3652 urn:ddi:dk.dst:0e868d9c-b95f-42ff-84e0-83fbed29d35e:20 dk.dst 0e868d9c-b95f-42ff-84e0-83fbed29d35e 20 dk.dst fd065941-27fc-4de7-a9d7-b13d2a8f5354 2 Category 3653 urn:ddi:dk.dst:30eeda44-67f8-4610-b56f-e73ce9b3c769:20 dk.dst 30eeda44-67f8-4610-b56f-e73ce9b3c769 20 dk.dst d10f1a12-f988-44b4-9965-db6cbff55a4e 2 Category 3654 urn:ddi:dk.dst:8fdb2e59-6dce-4ce0-997e-cc00fb90846a:20 dk.dst 8fdb2e59-6dce-4ce0-997e-cc00fb90846a 20 dk.dst 49f9d52d-b8a5-4ad7-ac65-a2e4f8269e04 2 Category 3655 urn:ddi:dk.dst:72faf278-4902-4e76-9ce2-5e10accaa621:20 dk.dst 72faf278-4902-4e76-9ce2-5e10accaa621 20 dk.dst f6a09600-a417-4380-acd4-613f3b0cb9de 2 Category 3656 urn:ddi:dk.dst:2e5f455a-45f2-4af6-bc6e-d9fd6d1aada6:20 dk.dst 2e5f455a-45f2-4af6-bc6e-d9fd6d1aada6 20 dk.dst 94ea1ff0-9b3f-4913-96ea-a0accc424c6e 2 Category 3657 urn:ddi:dk.dst:6c396232-d822-439f-b86f-7cbc09a1cca9:20 dk.dst 6c396232-d822-439f-b86f-7cbc09a1cca9 20 dk.dst 27b9cfe3-10be-433c-898c-7c8eed318c9d 2 Category 3658 urn:ddi:dk.dst:b66c7d68-1d6d-4b4c-8613-894947e9dccd:20 dk.dst b66c7d68-1d6d-4b4c-8613-894947e9dccd 20 dk.dst 5977886a-3b25-4b60-8847-1b4465cc6268 2 Category 3659 urn:ddi:dk.dst:0f450d6b-6002-4ecb-be39-3671412910d9:20 dk.dst 0f450d6b-6002-4ecb-be39-3671412910d9 20 dk.dst 54974b1f-3e2d-4c44-823c-c572bc3131f3 2 Category 3660 urn:ddi:dk.dst:3a95a0a0-29df-470f-a706-d794ea09c598:20 dk.dst 3a95a0a0-29df-470f-a706-d794ea09c598 20 dk.dst 59d8f9f3-33bb-4273-b8f6-98ba2a8d7e92 2 Category 3661 urn:ddi:dk.dst:e8c75e8f-6cde-414f-9caa-4bc88d970c22:20 dk.dst e8c75e8f-6cde-414f-9caa-4bc88d970c22 20 dk.dst 6d315798-9075-4852-ae37-09e975442c52 2 Category 3662 urn:ddi:dk.dst:67288a09-3a6c-40a9-8c92-764903020fec:20 dk.dst 67288a09-3a6c-40a9-8c92-764903020fec 20 dk.dst 2db81a69-9ee1-41a2-80fe-b87b3340bd9e 2 Category 3663 urn:ddi:dk.dst:b4e806c7-a86c-4c65-b066-8e9dbf0db0cb:20 dk.dst b4e806c7-a86c-4c65-b066-8e9dbf0db0cb 20 dk.dst 7626d5d0-fe28-4204-902b-4ad8b5123167 2 Category 3664 urn:ddi:dk.dst:2291150f-23bf-491c-93a2-c97fcce1c569:20 dk.dst 2291150f-23bf-491c-93a2-c97fcce1c569 20 dk.dst d8ec5c18-3cb0-43f4-899c-10c71b9369f8 2 Category 3665 urn:ddi:dk.dst:b863153d-76fc-4f48-bf2e-0b16126130e8:20 dk.dst b863153d-76fc-4f48-bf2e-0b16126130e8 20 dk.dst 73034e8a-e40d-41d5-bc57-2f504105e903 2 Category 3666 urn:ddi:dk.dst:6bb63b59-ef3d-4bda-a738-92092f2063bb:20 dk.dst 6bb63b59-ef3d-4bda-a738-92092f2063bb 20 dk.dst 3063d340-90ce-482a-aaa8-38f58f51eb94 2 Category 3667 urn:ddi:dk.dst:697df605-597c-48ef-bc52-202836955ff8:20 dk.dst 697df605-597c-48ef-bc52-202836955ff8 20 dk.dst 8b2f2141-ef24-48dc-b860-74ff9cce83e2 2 Category 3668 urn:ddi:dk.dst:58598a87-78c6-4f79-b06c-b8813df5c5c7:20 dk.dst 58598a87-78c6-4f79-b06c-b8813df5c5c7 20 dk.dst a8fe659f-f456-4da0-9e5d-0e84bf85340c 2 Category 3669 urn:ddi:dk.dst:27ea1f5b-a4f7-4133-a3e2-b2d36f6af191:20 dk.dst 27ea1f5b-a4f7-4133-a3e2-b2d36f6af191 20 dk.dst 827d7af3-2946-4834-90ba-4ce3e5c721bd 2 Category 3670 urn:ddi:dk.dst:b16ad492-82ba-4862-a065-15bf17265f3c:20 dk.dst b16ad492-82ba-4862-a065-15bf17265f3c 20 dk.dst 31ba5e5c-3fa1-4d09-ba58-1830b7bfdd15 2 Category 3671 urn:ddi:dk.dst:75c78564-8fb4-4803-9a1d-a61c25d9d4cb:20 dk.dst 75c78564-8fb4-4803-9a1d-a61c25d9d4cb 20 dk.dst cc474cec-f407-4fb7-8091-1a17312d0b38 2 Category 3672 urn:ddi:dk.dst:d57e1384-43cf-4679-9549-cd97e992d8c0:20 dk.dst d57e1384-43cf-4679-9549-cd97e992d8c0 20 dk.dst ebca2026-501a-45c9-9388-5619b97dbbce 2 Category 3673 urn:ddi:dk.dst:892ede48-516a-4f6b-ba79-342b3c5dbcd3:20 dk.dst 892ede48-516a-4f6b-ba79-342b3c5dbcd3 20 dk.dst 3bb22895-149f-4de6-9d63-dd3422452714 2 Category 3674 urn:ddi:dk.dst:df2cdfca-c00b-4fce-9472-7463a2306b26:20 dk.dst df2cdfca-c00b-4fce-9472-7463a2306b26 20 dk.dst c9e1e027-21e2-4824-bcbe-f3f2b8134a32 2 Category 3675 urn:ddi:dk.dst:0f23897b-d101-4b5d-ac90-0d325954f537:20 dk.dst 0f23897b-d101-4b5d-ac90-0d325954f537 20 dk.dst a53d33ef-198c-44c6-b37a-c4db2af5a12a 2 Category 3676 urn:ddi:dk.dst:946b118e-7b4f-4cef-b0e3-9688a8ac097f:20 dk.dst 946b118e-7b4f-4cef-b0e3-9688a8ac097f 20 dk.dst c122ea32-6bff-4444-a8d0-2f8a4503be61 2 Category 3677 urn:ddi:dk.dst:19733cc1-44c5-4e59-b491-0ca1ebdc3066:20 dk.dst 19733cc1-44c5-4e59-b491-0ca1ebdc3066 20 dk.dst ac31bba3-ac38-4331-97e4-ccdf8da799fc 2 Category 3678 urn:ddi:dk.dst:f7fb72f3-4b6e-4b39-a425-5f363e6b1d91:20 dk.dst f7fb72f3-4b6e-4b39-a425-5f363e6b1d91 20 dk.dst 2c8af8cb-cc4a-4ff4-8cd9-2c61620899ee 2 Category 3679 urn:ddi:dk.dst:9e4be36d-e311-432c-a0eb-bc29fe0dc346:20 dk.dst 9e4be36d-e311-432c-a0eb-bc29fe0dc346 20 dk.dst f8a2ec66-2e06-4f80-964d-d0c29c4c98df 2 Category 3680 urn:ddi:dk.dst:1746ee25-aaee-43b7-a6df-47a9f371da40:20 dk.dst 1746ee25-aaee-43b7-a6df-47a9f371da40 20 dk.dst 804eb3ec-b6bd-473d-9591-63f929703ac9 2 Category 3681 urn:ddi:dk.dst:9f9f3412-c0fb-4303-880d-0c7e25e4f455:20 dk.dst 9f9f3412-c0fb-4303-880d-0c7e25e4f455 20 dk.dst 43d57b3c-3d6b-44e3-8857-49913d3c9d98 2 Category 3682 urn:ddi:dk.dst:7922c420-30b6-4841-b76c-dec8bc9fded1:20 dk.dst 7922c420-30b6-4841-b76c-dec8bc9fded1 20 dk.dst 3d1117d7-f627-4532-89d1-f70042873bb9 2 Category 3683 urn:ddi:dk.dst:4ec23213-88d6-4fd3-b0b6-c024ba231083:20 dk.dst 4ec23213-88d6-4fd3-b0b6-c024ba231083 20 dk.dst eb4b13cf-118b-4be6-830d-243a7b6e0cc2 2 Category 3684 urn:ddi:dk.dst:c4ebc22f-1f55-4860-b394-9fdd94a2301e:20 dk.dst c4ebc22f-1f55-4860-b394-9fdd94a2301e 20 dk.dst a23e5bbe-2c46-4aa4-8067-a238322a5d9a 2 Category 3685 urn:ddi:dk.dst:542a3f43-06df-48b5-8fae-85075b36652d:20 dk.dst 542a3f43-06df-48b5-8fae-85075b36652d 20 dk.dst ff80eb82-9735-4446-ab0a-bebc5b8edcf4 2 Category 3686 urn:ddi:dk.dst:d4fe3899-a5cd-4880-83cf-1243bc83bfdb:20 dk.dst d4fe3899-a5cd-4880-83cf-1243bc83bfdb 20 dk.dst 816bfed6-8f00-4185-b14e-45244eaf89ca 2 Category 3687 urn:ddi:dk.dst:d7cd29ea-1d35-4767-a707-64da1ddb159e:20 dk.dst d7cd29ea-1d35-4767-a707-64da1ddb159e 20 dk.dst 50539b45-235c-489f-ae00-1534f16d7770 2 Category 3688 urn:ddi:dk.dst:57cec50b-e05a-4819-be99-de98d15f178d:20 dk.dst 57cec50b-e05a-4819-be99-de98d15f178d 20 dk.dst 6067d0d1-ad23-4b63-b306-9d97b634ba8f 2 Category 3689 urn:ddi:dk.dst:0bd63347-193d-47d9-85e2-a62774e8adfb:20 dk.dst 0bd63347-193d-47d9-85e2-a62774e8adfb 20 dk.dst 9902a830-a2d1-4d10-92bb-117ef60a7bd4 2 Category 3690 urn:ddi:dk.dst:022e0b8d-d240-400c-94d9-4b6abd0a6a65:20 dk.dst 022e0b8d-d240-400c-94d9-4b6abd0a6a65 20 dk.dst 7b6385c3-954f-4419-8890-61789c896b37 2 Category 3691 urn:ddi:dk.dst:338d7b19-7967-448d-8602-dd2ef2bb1929:20 dk.dst 338d7b19-7967-448d-8602-dd2ef2bb1929 20 dk.dst 38be7bc5-7e38-46a3-9af1-eb53c408a3b4 2 Category 3692 urn:ddi:dk.dst:3ac0a7b1-7e29-4953-b091-35252512452b:20 dk.dst 3ac0a7b1-7e29-4953-b091-35252512452b 20 dk.dst 04592784-cd8b-444a-9a79-05b5e5599c5e 2 Category 3693 urn:ddi:dk.dst:2bf4b7bb-71a1-460a-8211-c23d2915ef29:20 dk.dst 2bf4b7bb-71a1-460a-8211-c23d2915ef29 20 dk.dst 98fb0971-4dda-4daa-baac-ba9cf1c64c79 2 Category 3694 urn:ddi:dk.dst:41eedf86-0f54-41fa-92d3-f3f691d7253b:20 dk.dst 41eedf86-0f54-41fa-92d3-f3f691d7253b 20 dk.dst 30044a10-4c01-4772-8432-5c1cc628db9d 2 Category 3695 urn:ddi:dk.dst:aced252d-69e9-43a6-a125-0ae351c6e7d5:20 dk.dst aced252d-69e9-43a6-a125-0ae351c6e7d5 20 dk.dst 2ee69e0c-6c7b-4563-805a-41df4a2aeb7f 2 Category 3696 urn:ddi:dk.dst:ed226ba7-c70a-4742-aa80-1d4c0a519a7a:20 dk.dst ed226ba7-c70a-4742-aa80-1d4c0a519a7a 20 dk.dst 7dd787e2-37cf-4bbd-b36b-2065cb655928 2 Category 3697 urn:ddi:dk.dst:a57e7d80-79d4-457b-b904-1401a268ec0e:20 dk.dst a57e7d80-79d4-457b-b904-1401a268ec0e 20 dk.dst cbc615b4-92db-4ab6-9ff6-20fa478e6d10 2 Category 3698 urn:ddi:dk.dst:fd4d3150-482f-4caf-af0a-a0237236987f:20 dk.dst fd4d3150-482f-4caf-af0a-a0237236987f 20 dk.dst 119c724c-2e42-46bf-844d-37216bcb1bf0 2 Category 3699 urn:ddi:dk.dst:191ffbd6-78fc-4603-af7e-a660e11706e3:20 dk.dst 191ffbd6-78fc-4603-af7e-a660e11706e3 20 dk.dst e21bd3df-d661-409b-8aed-db4f925204d4 2 Category 3700 urn:ddi:dk.dst:1f27978a-9456-41a0-a18f-225b47c835b1:20 dk.dst 1f27978a-9456-41a0-a18f-225b47c835b1 20 dk.dst 2f860b7e-54c7-4980-956e-ee763d24d2a1 2 Category 3701 urn:ddi:dk.dst:9000c59b-e8c6-4adf-b171-cce2135e8b58:20 dk.dst 9000c59b-e8c6-4adf-b171-cce2135e8b58 20 dk.dst 17358750-727f-4ec0-8b99-7564b4ca632d 2 Category 3702 urn:ddi:dk.dst:7014afc7-34e9-490d-9de3-9a1de1289172:20 dk.dst 7014afc7-34e9-490d-9de3-9a1de1289172 20 dk.dst 677e37ed-0f1e-43db-9287-880a20e89709 2 Category 3703 urn:ddi:dk.dst:fe1eef46-cb67-47f7-842c-1d3acbeaaf44:20 dk.dst fe1eef46-cb67-47f7-842c-1d3acbeaaf44 20 dk.dst f7390971-823b-49c2-b12a-21b3b394bcb5 2 Category 3704 urn:ddi:dk.dst:2718c306-a425-45ef-ad6a-88c44f3c25cd:20 dk.dst 2718c306-a425-45ef-ad6a-88c44f3c25cd 20 dk.dst 492f7b26-e959-4c51-ab31-faeaaa9ff8db 2 Category 3705 urn:ddi:dk.dst:075f1cf8-f557-40d9-8796-c6dbe2f28c00:20 dk.dst 075f1cf8-f557-40d9-8796-c6dbe2f28c00 20 dk.dst daa3eb74-7051-4e41-8c40-f3517ca0e644 2 Category 3706 urn:ddi:dk.dst:fb81d2d5-c433-422b-9666-835eeac47ba6:20 dk.dst fb81d2d5-c433-422b-9666-835eeac47ba6 20 dk.dst efc41fbb-3bb1-4cb2-98ff-83991e79b880 2 Category 3707 urn:ddi:dk.dst:637e8c5f-76e0-4cec-9cf8-58dee12a9dad:20 dk.dst 637e8c5f-76e0-4cec-9cf8-58dee12a9dad 20 dk.dst 8bd3efbb-60a1-42d7-bcb1-d2e9f9810106 2 Category 3708 urn:ddi:dk.dst:65c0c498-c742-4900-b9fb-7f9a4579a567:20 dk.dst 65c0c498-c742-4900-b9fb-7f9a4579a567 20 dk.dst ffc673d4-793f-48a9-ae21-c008f5f3ffa9 2 Category 3709 urn:ddi:dk.dst:a691cdd0-d8d0-4e50-9d12-f4e5fec9ad6c:20 dk.dst a691cdd0-d8d0-4e50-9d12-f4e5fec9ad6c 20 dk.dst db2ce6f7-45ec-4dff-be8f-d69320e0b74e 2 Category 3710 urn:ddi:dk.dst:6574afa5-b953-4762-ba2e-4690d16f9fc4:20 dk.dst 6574afa5-b953-4762-ba2e-4690d16f9fc4 20 dk.dst 14e1c53d-b415-41bf-a4f3-08cb0a83c11b 2 Category 3711 urn:ddi:dk.dst:25ddaceb-5a0a-400e-8e4a-330e629e18e0:20 dk.dst 25ddaceb-5a0a-400e-8e4a-330e629e18e0 20 dk.dst d3230a35-9b65-4f74-9c5e-be804c471299 2 Category 3712 urn:ddi:dk.dst:4b384cbd-8635-49a9-911e-c497d72f8d3c:20 dk.dst 4b384cbd-8635-49a9-911e-c497d72f8d3c 20 dk.dst 1539ca72-ea31-450c-aaff-2626114bde7f 2 Category 3713 urn:ddi:dk.dst:d71d6145-1b20-4a44-ae1d-2abbbdcac753:20 dk.dst d71d6145-1b20-4a44-ae1d-2abbbdcac753 20 dk.dst e8e7e9e4-6d9d-4208-abdc-133c6f9d5cf3 2 Category 3714 urn:ddi:dk.dst:aec15e69-9daf-411f-b4e6-a60002007d1f:20 dk.dst aec15e69-9daf-411f-b4e6-a60002007d1f 20 dk.dst b4c4de44-b37f-4324-a1fd-acdf89336f5d 2 Category 3715 urn:ddi:dk.dst:7e1d0bfd-e0c7-4d61-a051-0611ab7b2923:20 dk.dst 7e1d0bfd-e0c7-4d61-a051-0611ab7b2923 20 dk.dst 92bc7f99-f684-437a-b325-2bfb22d34602 2 Category 3716 urn:ddi:dk.dst:dedbc2a9-80d8-4d84-be18-e9beb71460aa:20 dk.dst dedbc2a9-80d8-4d84-be18-e9beb71460aa 20 dk.dst 6252bb4d-213c-4e4c-abda-940fc4958c98 2 Category 3717 urn:ddi:dk.dst:76f6d29b-eb00-46bb-86c3-5436eb2ccc68:20 dk.dst 76f6d29b-eb00-46bb-86c3-5436eb2ccc68 20 dk.dst 612e888b-fc8f-4c51-9fdc-60b67221ba12 2 Category 3718 urn:ddi:dk.dst:1cd54f73-3d45-4753-9392-68038d938dd4:20 dk.dst 1cd54f73-3d45-4753-9392-68038d938dd4 20 dk.dst 2cca986d-5851-4832-9989-4ced5bfe3803 2 Category 3719 urn:ddi:dk.dst:4e6558ce-9b3e-4175-aeaf-c63cadbc7db6:20 dk.dst 4e6558ce-9b3e-4175-aeaf-c63cadbc7db6 20 dk.dst c3d1e5f1-93b9-4d57-b2d2-3b51a00bfae2 2 Category 3720 urn:ddi:dk.dst:e5b22a4a-0264-4d83-acc1-ea470fa43fcc:20 dk.dst e5b22a4a-0264-4d83-acc1-ea470fa43fcc 20 dk.dst 42e76aec-5b1b-464b-8929-ada7df68311d 2 Category 3721 urn:ddi:dk.dst:8da1b82f-1321-4191-b358-ecc1fc2bb0c4:20 dk.dst 8da1b82f-1321-4191-b358-ecc1fc2bb0c4 20 dk.dst 058e1c28-8d1e-4903-ad33-9828b0816c99 2 Category 3722 urn:ddi:dk.dst:2b3ab787-f822-445a-91c0-ea07fa9a0425:20 dk.dst 2b3ab787-f822-445a-91c0-ea07fa9a0425 20 dk.dst 19f0732c-bae2-4830-b840-dae9227bf8df 2 Category 3723 urn:ddi:dk.dst:ecfc9e62-ec57-4893-b15c-1cd43481e545:20 dk.dst ecfc9e62-ec57-4893-b15c-1cd43481e545 20 dk.dst 94dc4cb3-68c5-4e00-a686-1f3cdbc86482 2 Category 3724 urn:ddi:dk.dst:24db8cb5-9ebd-4a9b-8b61-2f8e86e722ae:20 dk.dst 24db8cb5-9ebd-4a9b-8b61-2f8e86e722ae 20 dk.dst 9a6005ea-5c74-4d4c-af0e-cb79a83934b0 2 Category 3725 urn:ddi:dk.dst:5159cf05-f48e-4da8-8ab0-88bfc04c0050:20 dk.dst 5159cf05-f48e-4da8-8ab0-88bfc04c0050 20 dk.dst 474f42ed-0ee4-4cbc-b979-30bfac85d3d6 2 Category 3726 urn:ddi:dk.dst:3e8eed52-61ce-4e06-82c2-2ccbb0f2c2b8:20 dk.dst 3e8eed52-61ce-4e06-82c2-2ccbb0f2c2b8 20 dk.dst 2a130db4-d5e2-438b-9b2b-df550eb7f8d3 2 Category 3727 urn:ddi:dk.dst:184e229e-4780-4e88-8e51-344e1ebef5a9:20 dk.dst 184e229e-4780-4e88-8e51-344e1ebef5a9 20 dk.dst c4bd1f91-a9a2-40b2-83b0-05078702eec4 2 Category 3728 urn:ddi:dk.dst:340b2a5a-0bc0-4e4d-a3a2-8ffb758be77a:20 dk.dst 340b2a5a-0bc0-4e4d-a3a2-8ffb758be77a 20 dk.dst bafd82f5-0265-4e06-af60-37d4fe1cf687 2 Category 3729 urn:ddi:dk.dst:254b6686-38b6-44ae-b8b6-3454cdd603b5:20 dk.dst 254b6686-38b6-44ae-b8b6-3454cdd603b5 20 dk.dst 45752bb0-aebd-495b-988f-7608584cb13b 2 Category 3730 urn:ddi:dk.dst:6c2b9ba2-4e3f-402a-8a41-853e21b938e2:20 dk.dst 6c2b9ba2-4e3f-402a-8a41-853e21b938e2 20 dk.dst e5c845b6-ef25-4b83-99e3-80e721f891a3 2 Category 3731 urn:ddi:dk.dst:606ec571-befe-4d2b-8e97-ab5a5e0c13f2:20 dk.dst 606ec571-befe-4d2b-8e97-ab5a5e0c13f2 20 dk.dst 2f03103e-bf33-44bb-abd8-fe0c2cf2050d 2 Category 3732 urn:ddi:dk.dst:8cc885dc-a660-47d4-925c-2e0129fb4e47:20 dk.dst 8cc885dc-a660-47d4-925c-2e0129fb4e47 20 dk.dst a28de10d-2804-43f8-a3a2-a293e510f3fa 2 Category 3733 urn:ddi:dk.dst:67510e72-5d2c-4dbe-b606-449b559f5c4c:20 dk.dst 67510e72-5d2c-4dbe-b606-449b559f5c4c 20 dk.dst ba881319-0421-4988-97a1-975b0a5a3c9e 2 Category 3734 urn:ddi:dk.dst:4b5d239c-705c-4830-b737-04543189ce70:20 dk.dst 4b5d239c-705c-4830-b737-04543189ce70 20 dk.dst b88da3a7-f0e3-4376-abe9-60003d2d9a09 2 Category 3735 urn:ddi:dk.dst:599297d1-78b4-4a3e-996b-417d1a141684:20 dk.dst 599297d1-78b4-4a3e-996b-417d1a141684 20 dk.dst 8118f93a-1824-4b96-bc92-7a3f5f82a4b0 2 Category 3736 urn:ddi:dk.dst:13a7dad5-42aa-442f-b462-e26ca9d3af76:20 dk.dst 13a7dad5-42aa-442f-b462-e26ca9d3af76 20 dk.dst 869c68b7-fff4-4845-8c62-a9c492842640 2 Category 3737 urn:ddi:dk.dst:07737689-be4d-4176-b50e-caa8ff125ffe:20 dk.dst 07737689-be4d-4176-b50e-caa8ff125ffe 20 dk.dst 7c78e8b0-a159-476c-8989-0dbe97bcc40b 2 Category 3738 urn:ddi:dk.dst:6b51bca5-8f66-4367-be7f-3ba9066bf858:20 dk.dst 6b51bca5-8f66-4367-be7f-3ba9066bf858 20 dk.dst f996a514-2247-4d12-b509-001d4a5c751c 2 Category 3739 urn:ddi:dk.dst:b4cbdde6-0806-4d29-bc0b-c8ad93776718:20 dk.dst b4cbdde6-0806-4d29-bc0b-c8ad93776718 20 dk.dst 3cea1444-2d03-49d2-bee5-d9d2acfdaea0 2 Category 3740 urn:ddi:dk.dst:cf139dd2-de35-4de6-8f86-b01e9a26f37e:20 dk.dst cf139dd2-de35-4de6-8f86-b01e9a26f37e 20 dk.dst d36add2e-2d41-4531-84a9-495c171b21f7 2 Category 3741 urn:ddi:dk.dst:d02cfb40-190c-476a-ac14-9b08f5540354:20 dk.dst d02cfb40-190c-476a-ac14-9b08f5540354 20 dk.dst f1c50f37-91be-49ce-bc77-d3d5f10bc98e 2 Category 3742 urn:ddi:dk.dst:f16d575a-bcf6-4900-b88c-57c703a41ec7:20 dk.dst f16d575a-bcf6-4900-b88c-57c703a41ec7 20 dk.dst eb14e7bd-299f-4329-b3c9-43a8d22e9351 2 Category 3743 urn:ddi:dk.dst:212fca58-d935-4834-bced-cca5e6493d31:20 dk.dst 212fca58-d935-4834-bced-cca5e6493d31 20 dk.dst 5c1bdaa9-c35f-4eff-878d-4766f16f2de8 2 Category 3749 urn:ddi:dk.dst:1d182e2c-b1f3-4647-a00b-a45cb0048a6c:20 dk.dst 1d182e2c-b1f3-4647-a00b-a45cb0048a6c 20 dk.dst 5b43a330-6612-4b95-bef8-6317eac4af12 2 Category 3751 urn:ddi:dk.dst:66330962-6d52-47c0-b924-fe57780d6471:20 dk.dst 66330962-6d52-47c0-b924-fe57780d6471 20 dk.dst 52f21f4f-f471-4bd0-a70d-1e947d95771a 2 Category 3753 urn:ddi:dk.dst:3568e812-d829-4be6-967c-fac49ccd51ab:20 dk.dst 3568e812-d829-4be6-967c-fac49ccd51ab 20 dk.dst 28e5e5d9-3515-4c81-a449-d30daa343154 2 Category 3754 urn:ddi:dk.dst:a104019c-a614-4250-8e5e-70cf2aaf0269:20 dk.dst a104019c-a614-4250-8e5e-70cf2aaf0269 20 dk.dst c9cc6aa8-6571-4ebe-9f62-75727fe0c757 2 Category 3756 urn:ddi:dk.dst:38aad882-6b51-4625-a349-fba383ae3a97:20 dk.dst 38aad882-6b51-4625-a349-fba383ae3a97 20 dk.dst 284ecd68-7edd-4da6-9669-cafafb451962 2 Category 3757 urn:ddi:dk.dst:e8041c5e-5f6f-4ac1-aa0e-26ef57c8979e:20 dk.dst e8041c5e-5f6f-4ac1-aa0e-26ef57c8979e 20 dk.dst 8f027e15-8d32-4924-808f-a98f3cc66ff1 2 Category 3758 urn:ddi:dk.dst:9f870736-cbb1-47e7-91bf-105c028482b2:20 dk.dst 9f870736-cbb1-47e7-91bf-105c028482b2 20 dk.dst 8e205585-38aa-435d-9880-b674f2688142 2 Category 3759 urn:ddi:dk.dst:de2c4b3a-b363-4e96-bd8c-0859954d0ec2:20 dk.dst de2c4b3a-b363-4e96-bd8c-0859954d0ec2 20 dk.dst 9b603340-1269-47d0-aa7c-cb7bf9318a5f 2 Category 3761 urn:ddi:dk.dst:e2ce93ea-adac-4b11-b2a2-3f6850817de7:20 dk.dst e2ce93ea-adac-4b11-b2a2-3f6850817de7 20 dk.dst 3b874862-45e8-432c-b7bf-b27fc455588d 2 Category 3762 urn:ddi:dk.dst:35e82adc-91cf-45a7-8b2b-e5f26e1a33a1:20 dk.dst 35e82adc-91cf-45a7-8b2b-e5f26e1a33a1 20 dk.dst b8ab4dd2-7a92-4ed5-bbaf-12e1aad3647a 2 Category 3763 urn:ddi:dk.dst:369c5287-2bbb-4553-b0e9-780da52f7216:20 dk.dst 369c5287-2bbb-4553-b0e9-780da52f7216 20 dk.dst aee52008-010a-4cb0-a3d4-28c2106ef754 2 Category 3764 urn:ddi:dk.dst:a97a0d32-d896-4dd1-9700-00f7e8f028eb:20 dk.dst a97a0d32-d896-4dd1-9700-00f7e8f028eb 20 dk.dst 078bbf7b-45a4-484e-8232-6f1173f41181 2 Category 3766 urn:ddi:dk.dst:a7fcb03f-2aa2-453b-ae36-f1fbba7969c9:20 dk.dst a7fcb03f-2aa2-453b-ae36-f1fbba7969c9 20 dk.dst 911caa84-97fd-4c83-9eb3-445bf83e6446 2 Category 3767 urn:ddi:dk.dst:8c29869f-71de-4d10-ac2d-7a33d0b18a59:20 dk.dst 8c29869f-71de-4d10-ac2d-7a33d0b18a59 20 dk.dst c99ccbd0-44d9-40f6-8529-661fff1fb905 2 Category 3769 urn:ddi:dk.dst:24f467c4-a714-4cc3-9720-05cb02de6a14:20 dk.dst 24f467c4-a714-4cc3-9720-05cb02de6a14 20 dk.dst b916e8aa-321b-4b4c-ae5a-9e4ffe8fa850 2 Category 3771 urn:ddi:dk.dst:9c397752-5735-44b4-b3b6-b7d893121e8b:20 dk.dst 9c397752-5735-44b4-b3b6-b7d893121e8b 20 dk.dst 8cb0b4aa-2382-422c-b6e8-36657fc36ca9 2 Category 3772 urn:ddi:dk.dst:ae428e2d-aaa1-4b16-bf54-d254c4ba2076:20 dk.dst ae428e2d-aaa1-4b16-bf54-d254c4ba2076 20 dk.dst c287427e-5b14-49aa-a99c-c671817ed7b3 2 Category 3773 urn:ddi:dk.dst:71079d4b-5454-4843-a014-ea47bcfc8e09:20 dk.dst 71079d4b-5454-4843-a014-ea47bcfc8e09 20 dk.dst 88f06e73-ad15-43e8-9e35-7c8b64f18e02 2 Category 3774 urn:ddi:dk.dst:291ba6d5-ab1b-4b21-a76b-007f48d0300f:20 dk.dst 291ba6d5-ab1b-4b21-a76b-007f48d0300f 20 dk.dst 84d67a98-e886-4ae5-9e96-455d7ae61686 2 Category 3776 urn:ddi:dk.dst:faf17fcc-e9b8-4866-8be7-e33ed94068fb:20 dk.dst faf17fcc-e9b8-4866-8be7-e33ed94068fb 20 dk.dst f6925942-ebae-4878-b906-6b54cb431d48 2 Category 3777 urn:ddi:dk.dst:9c99ee4f-d807-4b61-9fe8-838cae65ac7c:20 dk.dst 9c99ee4f-d807-4b61-9fe8-838cae65ac7c 20 dk.dst 9b0c2be8-1084-4366-9671-934d936c91f3 2 Category 3778 urn:ddi:dk.dst:8e98f07b-4499-4d87-b316-8bd50a1ee6d8:20 dk.dst 8e98f07b-4499-4d87-b316-8bd50a1ee6d8 20 dk.dst 722ce777-285e-4450-a319-db9110626a9a 2 Category 3779 urn:ddi:dk.dst:0e6829e4-7162-4d65-9545-54b8f5a74b49:20 dk.dst 0e6829e4-7162-4d65-9545-54b8f5a74b49 20 dk.dst 843e6f63-b7ca-414d-b802-1827fb9cf419 2 Category 3781 urn:ddi:dk.dst:46019836-5035-4c5a-b36f-ec05d182f7c7:20 dk.dst 46019836-5035-4c5a-b36f-ec05d182f7c7 20 dk.dst 2c8c575c-ba42-4629-9d5a-027e5ad861ee 2 Category 3782 urn:ddi:dk.dst:7b810e47-da11-4c21-8d28-007a16246aaa:20 dk.dst 7b810e47-da11-4c21-8d28-007a16246aaa 20 dk.dst b5cb2e35-37ac-46ce-85e9-6f3ab79c0dc3 2 Category 3783 urn:ddi:dk.dst:4b3b4d44-129b-448a-af2d-6625ffa9fbc9:20 dk.dst 4b3b4d44-129b-448a-af2d-6625ffa9fbc9 20 dk.dst 6179eec6-d83e-4ee0-8425-647d9aa77715 2 Category 3784 urn:ddi:dk.dst:7925c6e6-848c-4d60-b62e-52a794718ca6:20 dk.dst 7925c6e6-848c-4d60-b62e-52a794718ca6 20 dk.dst c6b32eef-9610-4086-8251-e17780baf0cb 2 Category 3786 urn:ddi:dk.dst:53ba4f5a-06e3-42f4-a7d9-3d572b2a4b21:20 dk.dst 53ba4f5a-06e3-42f4-a7d9-3d572b2a4b21 20 dk.dst 10e6904b-4fa4-46f5-9db3-fd16724a0a06 2 Category 3787 urn:ddi:dk.dst:aa687b2a-651a-420a-8a1d-62f12bfca22d:20 dk.dst aa687b2a-651a-420a-8a1d-62f12bfca22d 20 dk.dst ae6882bc-048b-44fd-bb08-61c95473ff08 2 Category 3788 urn:ddi:dk.dst:27cbda91-fd4c-483c-a6aa-3e761470bf18:20 dk.dst 27cbda91-fd4c-483c-a6aa-3e761470bf18 20 dk.dst ce7dca9f-43c9-4331-a82a-b9dd73d66395 2 Category 3791 urn:ddi:dk.dst:27f623c2-b79c-4b34-9d4f-4c626e048e52:20 dk.dst 27f623c2-b79c-4b34-9d4f-4c626e048e52 20 dk.dst f29a9ee2-40bd-4bb8-aff1-794ed69cbce3 2 Category 3792 urn:ddi:dk.dst:fcb5b8ec-1dfb-4b3b-a1d6-9d3c91829c82:20 dk.dst fcb5b8ec-1dfb-4b3b-a1d6-9d3c91829c82 20 dk.dst 4e5ab2eb-744d-405d-a44d-24bb18dc637d 2 Category 3794 urn:ddi:dk.dst:833c6e9a-c09a-4c14-b9d8-36088d41e3f4:20 dk.dst 833c6e9a-c09a-4c14-b9d8-36088d41e3f4 20 dk.dst 46a246e3-0a47-4228-83ec-bd366610a389 2 Category 3795 urn:ddi:dk.dst:bd8132d7-08bd-4d78-bafd-1199a8be31fc:20 dk.dst bd8132d7-08bd-4d78-bafd-1199a8be31fc 20 dk.dst 73ea4667-68de-4d3e-bbd4-365bf5edca8e 2 Category 3796 urn:ddi:dk.dst:d37f081b-8cf9-46a7-a550-59821a4b787b:20 dk.dst d37f081b-8cf9-46a7-a550-59821a4b787b 20 dk.dst 28345cab-af40-4d8b-876d-5f391f341540 2 Category 3797 urn:ddi:dk.dst:7039f3e4-9e7f-4624-b6ae-68a5ef7c027c:20 dk.dst 7039f3e4-9e7f-4624-b6ae-68a5ef7c027c 20 dk.dst c8b0c97e-9b27-432e-be13-ca1a19f86f32 2 Category 3798 urn:ddi:dk.dst:f4c062f1-a95a-44a9-9083-31a9b9ea428c:20 dk.dst f4c062f1-a95a-44a9-9083-31a9b9ea428c 20 dk.dst eb0e5bfa-ab53-4970-9f34-e5e57e4c5dd6 2 Category 3799 urn:ddi:dk.dst:daa567c9-6ee5-4117-8679-106e826c35b1:20 dk.dst daa567c9-6ee5-4117-8679-106e826c35b1 20 dk.dst 0ec4c45b-6f9e-4ea1-8edb-5d63d5e6c8bc 2 Category 3805 urn:ddi:dk.dst:13d8d332-b9c3-4307-932f-b58feb931bee:20 dk.dst 13d8d332-b9c3-4307-932f-b58feb931bee 20 dk.dst a830a619-ac6e-472c-9862-ffe040845f4e 2 Category 3808 urn:ddi:dk.dst:16c36af3-0762-43c4-a0ac-66582c457a45:20 dk.dst 16c36af3-0762-43c4-a0ac-66582c457a45 20 dk.dst a75cc589-691a-41b5-b74e-ad343228c3ad 2 Category 3868 urn:ddi:dk.dst:00dfeb0c-e89a-46ee-b2c3-18ca5593d04c:20 dk.dst 00dfeb0c-e89a-46ee-b2c3-18ca5593d04c 20 dk.dst 5f8a599f-4614-40b6-8244-beefaef5f493 2 Category 3869 urn:ddi:dk.dst:89a7099f-c870-49ac-9cab-178ab016ac96:20 dk.dst 89a7099f-c870-49ac-9cab-178ab016ac96 20 dk.dst d816e9b4-376c-47ec-96aa-9b9828926bbd 2 Category 3871 urn:ddi:dk.dst:988473fe-d801-4314-9e22-89f1b461def1:20 dk.dst 988473fe-d801-4314-9e22-89f1b461def1 20 dk.dst ec0894a0-0532-4643-b826-089402a84508 2 Category 3873 urn:ddi:dk.dst:1f923db1-04f5-49c1-aea7-838121d251fd:20 dk.dst 1f923db1-04f5-49c1-aea7-838121d251fd 20 dk.dst 43ab71f4-ff0c-4371-ae97-ffd307aa39de 2 Category 3874 urn:ddi:dk.dst:ae64386e-b696-463e-ae15-ad4cd99ce715:20 dk.dst ae64386e-b696-463e-ae15-ad4cd99ce715 20 dk.dst 34f92a91-6024-4553-8ab6-d3f299ef420d 2 Category 3881 urn:ddi:dk.dst:138dc934-5062-4dd5-b72f-f879db9d8beb:20 dk.dst 138dc934-5062-4dd5-b72f-f879db9d8beb 20 dk.dst a469ba46-713c-474a-ae6d-b75361cc9ab1 2 Category 3882 urn:ddi:dk.dst:75c8de13-5b56-4bce-a79f-ef059a219f2b:20 dk.dst 75c8de13-5b56-4bce-a79f-ef059a219f2b 20 dk.dst 9ec8b4f1-c95b-4e7e-a995-2d964c9cccc3 2 Category 3883 urn:ddi:dk.dst:9091d89d-7116-47ff-8038-3784ae0a2d00:20 dk.dst 9091d89d-7116-47ff-8038-3784ae0a2d00 20 dk.dst ee31b8a4-5a15-4d4f-9e6c-4216eec0ee5f 2 Category 3884 urn:ddi:dk.dst:d604c51e-97da-432d-bb19-be21b3024517:20 dk.dst d604c51e-97da-432d-bb19-be21b3024517 20 dk.dst 18c9d1da-36d6-43d1-8102-2e903dc2343b 2 Category 3886 urn:ddi:dk.dst:907563d7-0d72-4a5d-b637-e1f7b6bda7c9:20 dk.dst 907563d7-0d72-4a5d-b637-e1f7b6bda7c9 20 dk.dst 889b965f-9306-4eb9-b438-60a9ae2c6b2c 2 Category 3887 urn:ddi:dk.dst:19c3efb2-64a7-414f-9eaa-2696a63ba84d:20 dk.dst 19c3efb2-64a7-414f-9eaa-2696a63ba84d 20 dk.dst b1a57eee-16fa-44f9-b472-ec3f3cf9193a 2 Category 3888 urn:ddi:dk.dst:8a6027ab-8074-472f-8b92-9c69a9a68fd8:20 dk.dst 8a6027ab-8074-472f-8b92-9c69a9a68fd8 20 dk.dst 827087fb-8474-4988-befa-ed8bddf7939b 2 Category 4051 urn:ddi:dk.dst:3cb0d0bb-631f-4850-b7c3-21acd0e25df2:20 dk.dst 3cb0d0bb-631f-4850-b7c3-21acd0e25df2 20 dk.dst c64427e8-85ff-4b18-b8c0-9b5e515bed4c 2 Category 9317 urn:ddi:dk.dst:71d7fd93-516c-41ba-8cc2-279fd3c413eb:20 dk.dst 71d7fd93-516c-41ba-8cc2-279fd3c413eb 20 dk.dst d5e9925c-d5ea-40bc-a43e-01112076049a 2 Category 9321 urn:ddi:dk.dst:b681b7a7-773b-4b1b-b5be-04fb2f7c1fdc:20 dk.dst b681b7a7-773b-4b1b-b5be-04fb2f7c1fdc 20 dk.dst a981e23a-b887-47e8-bd14-c7f493f06c27 2 Category 9322 urn:ddi:dk.dst:ca2cc058-8c14-4596-b88d-b5c952bb3243:20 dk.dst ca2cc058-8c14-4596-b88d-b5c952bb3243 20 dk.dst 20063b90-7974-4347-98c7-9d2124f8aaa4 2 Category 9327 urn:ddi:dk.dst:d9b2cf6f-a27c-4e09-a587-6e5702129be8:20 dk.dst d9b2cf6f-a27c-4e09-a587-6e5702129be8 20 dk.dst fc309d9b-c260-4b83-a311-2d604517ee70 2 Category 9328 urn:ddi:dk.dst:9c01ca0e-1998-4148-bfaa-ef826ef893e9:20 dk.dst 9c01ca0e-1998-4148-bfaa-ef826ef893e9 20 dk.dst 5e531de6-a6ca-4a3c-b39b-b1ffcce6e56a 2 Category 9329 urn:ddi:dk.dst:301741f8-7e4f-4a9b-b592-fd97d52facfb:20 dk.dst 301741f8-7e4f-4a9b-b592-fd97d52facfb 20 dk.dst c0e5aadf-0e4e-4523-a91d-141640e7188e 2 Category 9332 urn:ddi:dk.dst:1f1218a3-6367-4753-b35e-a0ccaa827319:20 dk.dst 1f1218a3-6367-4753-b35e-a0ccaa827319 20 dk.dst e0288d9d-a19f-40f6-8a27-2c5cc413e977 2 Category 9483 urn:ddi:dk.dst:a83aecda-cf4c-4edf-ac38-b95cbb24ea45:20 dk.dst a83aecda-cf4c-4edf-ac38-b95cbb24ea45 20 dk.dst 3efc818f-3b7c-480f-b866-04d0ea5f7715 2 Category 9677 urn:ddi:dk.dst:2e59049e-d1ec-456f-9d4a-cf8ced9845b3:20 dk.dst 2e59049e-d1ec-456f-9d4a-cf8ced9845b3 20 dk.dst 2a347908-c4ef-491b-9917-ac70321f6f00 2 Category 9678 urn:ddi:dk.dst:56935a28-ba35-4b48-ad25-0e7f9e32dc1b:20 dk.dst 56935a28-ba35-4b48-ad25-0e7f9e32dc1b 20 dk.dst 7b13eb83-0740-444b-99b9-57b4dfdeb922 2 Category 9679 urn:ddi:dk.dst:47ed958f-5482-4b8a-8ee7-d1cffc498ec1:20 dk.dst 47ed958f-5482-4b8a-8ee7-d1cffc498ec1 20 dk.dst cb012c85-2c7e-47de-bb25-5c1f356c5669 2 Category 9681 urn:ddi:dk.dst:0d0b6da1-d5d6-4bce-91c7-016684129e1a:20 dk.dst 0d0b6da1-d5d6-4bce-91c7-016684129e1a 20 dk.dst 5cfb22f2-aee9-44f0-a56e-e055303e40e0 2 Category 9682 urn:ddi:dk.dst:c44c104f-4bce-4fe9-ac47-22aaee65d0d2:20 dk.dst c44c104f-4bce-4fe9-ac47-22aaee65d0d2 20 dk.dst e5c72e7d-f687-4092-8d89-37fe7a025ea0 2 Category 9683 urn:ddi:dk.dst:33b0a153-7188-4e5e-9340-1a629b69e346:20 dk.dst 33b0a153-7188-4e5e-9340-1a629b69e346 20 dk.dst 8ebf7410-3d70-434b-a367-0b0d9d1ee205 2 Category 9684 urn:ddi:dk.dst:d2beda65-002e-4c58-bcbd-76ee96a0cccd:20 dk.dst d2beda65-002e-4c58-bcbd-76ee96a0cccd 20 dk.dst 7c05d8f4-40e9-4fe5-922a-cc2b0f360c89 2 Category 9685 urn:ddi:dk.dst:7f90fddc-c4f1-4cee-8aac-6f8e46930830:20 dk.dst 7f90fddc-c4f1-4cee-8aac-6f8e46930830 20 dk.dst dd30e7f8-7618-40b6-8226-7f8d271e66ca 2 Category 9689 urn:ddi:dk.dst:ec515fb5-dafd-4a09-88da-8a54afe2b055:20 dk.dst ec515fb5-dafd-4a09-88da-8a54afe2b055 20 dk.dst 5cea09be-6635-4973-8ca1-73e32efe1263 2 Category 9693 urn:ddi:dk.dst:24d2c7ba-379e-4d20-9d9f-f43c7e06fde1:20 dk.dst 24d2c7ba-379e-4d20-9d9f-f43c7e06fde1 20 dk.dst 0787f094-e405-4dab-81d8-5a392f8c8c73 2 Category 9694 urn:ddi:dk.dst:79399fdd-dfcb-4569-bfff-7f66e815f845:20 dk.dst 79399fdd-dfcb-4569-bfff-7f66e815f845 20 dk.dst 59ea2e06-434f-451d-af2a-7e6549e171f6 2 Category 9695 urn:ddi:dk.dst:fc5ccb55-00e3-4375-8047-0e469dc7a085:20 dk.dst fc5ccb55-00e3-4375-8047-0e469dc7a085 20 dk.dst ada2e5ea-792b-488f-8b0b-d4bf1bee1061 2 Category 9696 urn:ddi:dk.dst:64c07ecd-cc92-49d5-848e-a2d2a22703f8:20 dk.dst 64c07ecd-cc92-49d5-848e-a2d2a22703f8 20 dk.dst 30777989-bab1-49ba-a77f-d0d4486fa91e 2 Category 9697 urn:ddi:dk.dst:0cd251ca-c4af-4496-9be9-ed5fa8357721:20 dk.dst 0cd251ca-c4af-4496-9be9-ed5fa8357721 20 dk.dst 8df0b0df-4894-419d-ab3f-78a80e1c7a61 2 Category 9698 urn:ddi:dk.dst:221cf836-8a37-4264-96ed-f41176ccb0b2:20 dk.dst 221cf836-8a37-4264-96ed-f41176ccb0b2 20 dk.dst 04a655f0-e334-432d-9957-663cb136d631 2 Category 9699 urn:ddi:dk.dst:48502869-dcb5-47ce-9101-ba3796a95de6:20 dk.dst 48502869-dcb5-47ce-9101-ba3796a95de6 20 dk.dst 3cff9ea3-dfbb-4556-adc1-a83a3d04b14d 2 Category 9703 urn:ddi:dk.dst:797da9da-010e-4bff-82b8-dd5d3f117e18:20 dk.dst 797da9da-010e-4bff-82b8-dd5d3f117e18 20 dk.dst 1ba95901-dd59-4496-a756-7a2740ee4af0 2 Category 9704 urn:ddi:dk.dst:dcf29c7a-5132-4627-a1f0-0c933d41030b:20 dk.dst dcf29c7a-5132-4627-a1f0-0c933d41030b 20 dk.dst 0f85e003-51ca-44fd-8f61-c56ba565d7e6 2 Category 9706 urn:ddi:dk.dst:ad702bdb-15c6-4fc1-b279-e1cb5e734f39:20 dk.dst ad702bdb-15c6-4fc1-b279-e1cb5e734f39 20 dk.dst 512cee72-cc02-4ad5-86c9-da98bc038908 2 Category 9708 urn:ddi:dk.dst:1170fc02-cb99-491e-bc58-6e85f0747b76:20 dk.dst 1170fc02-cb99-491e-bc58-6e85f0747b76 20 dk.dst 0a8093d8-9e41-442d-9a1c-791f3fe496af 2 Category 9709 urn:ddi:dk.dst:4a17ab20-15e6-47ef-8f42-7bd8cba3bac0:20 dk.dst 4a17ab20-15e6-47ef-8f42-7bd8cba3bac0 20 dk.dst f278ccb6-cf91-4aae-afb8-386b997cc0af 2 Category 9710 urn:ddi:dk.dst:7f939640-1b9b-42e3-bbf9-9651b064d2e9:20 dk.dst 7f939640-1b9b-42e3-bbf9-9651b064d2e9 20 dk.dst 24c854b9-e0c1-4d80-9c1e-e9a5c0c872a8 2 Category 9711 urn:ddi:dk.dst:15212714-e705-4493-8dc5-356a17a3e58f:20 dk.dst 15212714-e705-4493-8dc5-356a17a3e58f 20 dk.dst 59844b26-8064-4f1a-bb83-7b879d99202a 2 Category 9712 urn:ddi:dk.dst:0cd6f6fd-4691-4b4a-80b4-bd460ffacfa4:20 dk.dst 0cd6f6fd-4691-4b4a-80b4-bd460ffacfa4 20 dk.dst 5444dfed-1422-4505-a486-e34eb4732d08 2 Category 9713 urn:ddi:dk.dst:05930152-fb7a-4b74-847e-901025135ea5:20 dk.dst 05930152-fb7a-4b74-847e-901025135ea5 20 dk.dst 2bcafe34-d8f3-4531-b6d1-11d080424da3 2 Category 9718 urn:ddi:dk.dst:3036cba0-e9f0-4e61-907b-d4e81a381cff:20 dk.dst 3036cba0-e9f0-4e61-907b-d4e81a381cff 20 dk.dst fdbed050-9aab-4766-9e13-cbad2502bacc 2 Category 9719 urn:ddi:dk.dst:cb13435c-498f-4794-a3a4-3cabdb4ac79d:20 dk.dst cb13435c-498f-4794-a3a4-3cabdb4ac79d 20 dk.dst d8841798-5320-4ed6-a343-034e626014e4 2 Category 9723 urn:ddi:dk.dst:063dca24-0cb2-453e-9b40-33a63bead780:20 dk.dst 063dca24-0cb2-453e-9b40-33a63bead780 20 dk.dst 25d7298f-a165-4c09-a924-1b60561f863b 2 Category 9724 urn:ddi:dk.dst:4b9c410d-e140-4119-9c05-3660bc858aa0:20 dk.dst 4b9c410d-e140-4119-9c05-3660bc858aa0 20 dk.dst 696263af-9e12-40e3-aea2-14ecd6016a6e 2 Category 9725 urn:ddi:dk.dst:e9670c10-dcf0-4609-af73-62bd1ca8c001:20 dk.dst e9670c10-dcf0-4609-af73-62bd1ca8c001 20 dk.dst 0475e6e2-a82a-488b-8f39-cdb00bfb8a83 2 Category 9726 urn:ddi:dk.dst:3cebbfe7-61b3-481c-bf8f-aeaae52aa0ad:20 dk.dst 3cebbfe7-61b3-481c-bf8f-aeaae52aa0ad 20 dk.dst 0bd63b7f-8738-4201-b7d7-3b3a8a3e1e5a 2 Category 9730 urn:ddi:dk.dst:0bfde474-c208-4315-9d6f-c5c88d579415:20 dk.dst 0bfde474-c208-4315-9d6f-c5c88d579415 20 dk.dst 55aa3d1d-1b36-471a-8f61-b75fcfd3fc76 2 Category 9731 urn:ddi:dk.dst:ee8396a2-33f8-4d09-a99c-74727e503edb:20 dk.dst ee8396a2-33f8-4d09-a99c-74727e503edb 20 dk.dst 3d89e864-e38a-4cc4-a529-86c871de6228 2 Category 9732 urn:ddi:dk.dst:1c38c8d9-4229-4f2c-bbc9-661e37003195:20 dk.dst 1c38c8d9-4229-4f2c-bbc9-661e37003195 20 dk.dst 5b91cc3f-9788-4273-bfbf-8cd5eb48f0be 2 Category 9733 urn:ddi:dk.dst:24bd4018-b835-4976-9b90-b74090526e12:20 dk.dst 24bd4018-b835-4976-9b90-b74090526e12 20 dk.dst 242d31a0-0d18-4922-a933-fa76451e7c1c 2 Category 9734 urn:ddi:dk.dst:afdf37ac-4056-47f9-ae15-b5242dded24b:20 dk.dst afdf37ac-4056-47f9-ae15-b5242dded24b 20 dk.dst 0bd45811-aacd-4ceb-893f-72c6962e1f5e 2 Category 9735 urn:ddi:dk.dst:cc8985ae-816a-48c0-bcf0-e1d3fdf5ad78:20 dk.dst cc8985ae-816a-48c0-bcf0-e1d3fdf5ad78 20 dk.dst 3585a0e2-b493-43ed-8ac9-fc9f75fb1b2c 2 Category 9736 urn:ddi:dk.dst:7740dc68-b96c-4358-a635-d0bf5b00f07f:20 dk.dst 7740dc68-b96c-4358-a635-d0bf5b00f07f 20 dk.dst af739d9b-ee29-4a5b-ab28-060976f030d8 2 Category 9737 urn:ddi:dk.dst:56963895-f066-4e3c-a4eb-81a1b9f40657:20 dk.dst 56963895-f066-4e3c-a4eb-81a1b9f40657 20 dk.dst 8cb8401e-96ff-4de8-b24c-4def24d89ddf 2 Category 9738 urn:ddi:dk.dst:22197457-08e1-4266-bd22-7aa32694740a:20 dk.dst 22197457-08e1-4266-bd22-7aa32694740a 20 dk.dst 07b6a800-9dd4-46ef-a87d-b6d50274c452 2 Category 9739 urn:ddi:dk.dst:1ce24eb4-526d-4fa0-bc98-2eb5b64e0c64:20 dk.dst 1ce24eb4-526d-4fa0-bc98-2eb5b64e0c64 20 dk.dst 0eb8ac3f-3285-4cdc-a31a-fcede5872ef2 2 Category 9740 urn:ddi:dk.dst:0751d1f2-63e2-4d52-bf1a-c1d7c92889a6:20 dk.dst 0751d1f2-63e2-4d52-bf1a-c1d7c92889a6 20 dk.dst 96456e53-a355-4236-ba3b-f4750f921572 2 Category 9741 urn:ddi:dk.dst:460972cc-00df-4d8e-b34a-220a303bfaed:20 dk.dst 460972cc-00df-4d8e-b34a-220a303bfaed 20 dk.dst 3ef84998-ce1f-4b4a-ac95-a846296719f1 2 Category 9742 urn:ddi:dk.dst:b095de88-dc68-46a4-9532-44bd0394da01:20 dk.dst b095de88-dc68-46a4-9532-44bd0394da01 20 dk.dst 2ed1554f-686c-4b14-8d69-5d0dd2722419 2 Category 9743 urn:ddi:dk.dst:ebf32f4e-de6c-4658-9852-eeb66dc1336d:20 dk.dst ebf32f4e-de6c-4658-9852-eeb66dc1336d 20 dk.dst 01564db3-7718-47e3-b659-8b367c7f3d96 2 Category 9744 urn:ddi:dk.dst:9ba053a7-40c3-4e65-8f93-84c101b7b841:20 dk.dst 9ba053a7-40c3-4e65-8f93-84c101b7b841 20 dk.dst dcf93052-5102-4836-b646-8b7c0393affd 2 Category 9745 urn:ddi:dk.dst:cf15c185-1b61-4152-94ad-17d1041de42d:20 dk.dst cf15c185-1b61-4152-94ad-17d1041de42d 20 dk.dst 4c67843e-f18a-42c1-b3b3-b2f85781f990 2 Category 9746 urn:ddi:dk.dst:f6c9c4fa-bac9-4455-b81b-4c2255c1316a:20 dk.dst f6c9c4fa-bac9-4455-b81b-4c2255c1316a 20 dk.dst 2936aa99-358b-4383-8e6b-5a64feda3382 2 Category 9747 urn:ddi:dk.dst:b3f24278-31a9-4f09-876b-b187a9e0ab91:20 dk.dst b3f24278-31a9-4f09-876b-b187a9e0ab91 20 dk.dst 85dff872-d60e-4553-8717-8e5796709729 2 Category 9748 urn:ddi:dk.dst:896afef3-eaf8-4fd6-877c-447df9253ffc:20 dk.dst 896afef3-eaf8-4fd6-877c-447df9253ffc 20 dk.dst 39923f24-ed1f-4d49-b091-8f211fc5934f 2 Category 9749 urn:ddi:dk.dst:ed3c547a-b897-4a57-92fb-d2ccf72b7612:20 dk.dst ed3c547a-b897-4a57-92fb-d2ccf72b7612 20 dk.dst 0d442779-b85c-49f9-bd9e-0c6076030ad4 2 Category 9750 urn:ddi:dk.dst:bc92cf67-1144-4f8f-8edc-628a539e0260:20 dk.dst bc92cf67-1144-4f8f-8edc-628a539e0260 20 dk.dst 8f868e58-ce59-4ef5-842c-99e6ceabc2f6 2 Category 9751 urn:ddi:dk.dst:7242ed41-2cd2-432c-ad4f-ad81d5056059:20 dk.dst 7242ed41-2cd2-432c-ad4f-ad81d5056059 20 dk.dst 6fab2a30-ad10-422e-a88e-649c8d815220 2 Category 9752 urn:ddi:dk.dst:31418522-c56e-425e-b271-08c99cc05648:20 dk.dst 31418522-c56e-425e-b271-08c99cc05648 20 dk.dst f4df8ab6-72b0-4e22-aee2-885086af5bf7 2 Category 9753 urn:ddi:dk.dst:3251711f-667b-42c7-a9ec-71b32f2cfdb0:20 dk.dst 3251711f-667b-42c7-a9ec-71b32f2cfdb0 20 dk.dst 260b3af1-0fbb-4b3e-aaa0-d86605f6eac0 2 Category 9754 urn:ddi:dk.dst:0b1d041e-ff02-4b0b-b2df-97258b4bac0a:20 dk.dst 0b1d041e-ff02-4b0b-b2df-97258b4bac0a 20 dk.dst b03a1e57-2435-4cc4-8a25-cf4182594277 2 Category 9755 urn:ddi:dk.dst:bfb19354-2a39-439e-81c8-a3b7b6276b32:20 dk.dst bfb19354-2a39-439e-81c8-a3b7b6276b32 20 dk.dst cdb2ecba-8c38-468c-8a2d-fed2feee77d0 2 Category 9756 urn:ddi:dk.dst:1d15b6f2-bb23-4bee-a7d6-b330d14dae6f:20 dk.dst 1d15b6f2-bb23-4bee-a7d6-b330d14dae6f 20 dk.dst d300fec9-1207-4d34-9371-24f2e3e93e45 2 Category 9757 urn:ddi:dk.dst:0840bbe5-5343-4e96-b6cb-4e656b7cdecf:20 dk.dst 0840bbe5-5343-4e96-b6cb-4e656b7cdecf 20 dk.dst 27a65b88-8d5e-4522-9745-d1dd78cc02e3 2 Category 9758 urn:ddi:dk.dst:ae3c5107-508c-4b21-affd-c00fec53b081:20 dk.dst ae3c5107-508c-4b21-affd-c00fec53b081 20 dk.dst b4958f1f-c467-4a62-bc84-c8d709cc89cf 2 Category 9759 urn:ddi:dk.dst:c53a203c-2bc5-4739-8f9e-95bafbd36b64:20 dk.dst c53a203c-2bc5-4739-8f9e-95bafbd36b64 20 dk.dst 6b5ef53e-fb0a-41c6-aedd-eb62429219b0 2 Category 9760 urn:ddi:dk.dst:4c495c0c-1a93-43c8-988c-ebba813db85b:20 dk.dst 4c495c0c-1a93-43c8-988c-ebba813db85b 20 dk.dst b530bb2b-47c0-4b7b-a197-cb89533460e5 2 Category 9761 urn:ddi:dk.dst:07cbd1dd-8da8-44a1-af70-d4051f96876e:20 dk.dst 07cbd1dd-8da8-44a1-af70-d4051f96876e 20 dk.dst eb26becf-c1e3-4904-a58d-96715995d0e6 2 Category 9762 urn:ddi:dk.dst:dbefeb0c-41f5-4a17-b947-d2e355f04305:20 dk.dst dbefeb0c-41f5-4a17-b947-d2e355f04305 20 dk.dst fcfb61c8-ade6-45a6-a9d2-87e2f6866d55 2 Category 9763 urn:ddi:dk.dst:6619933f-473c-4856-8917-5f2f6a0796c2:20 dk.dst 6619933f-473c-4856-8917-5f2f6a0796c2 20 dk.dst acc28e5a-c1e5-49c2-b87d-aa8a64d81e62 2 Category 9764 urn:ddi:dk.dst:88f66946-b2fd-422a-adee-3d6fb3c0e405:20 dk.dst 88f66946-b2fd-422a-adee-3d6fb3c0e405 20 dk.dst cc46b4d4-6865-4a43-840c-ad32fd607ada 2 Category 9765 urn:ddi:dk.dst:88af19a7-5f9e-4594-8f89-97a4f8c97c47:20 dk.dst 88af19a7-5f9e-4594-8f89-97a4f8c97c47 20 dk.dst 897bb86c-aecb-4d9a-99e8-bfd427586f94 2 Category 9766 urn:ddi:dk.dst:8b474289-27a3-43ea-8cc6-e0fe156ad191:20 dk.dst 8b474289-27a3-43ea-8cc6-e0fe156ad191 20 dk.dst 6bf60c70-38ad-46f5-95d6-158ebe05389f 2 Category 9767 urn:ddi:dk.dst:2d2a8783-da2e-4a7a-afa5-62c80a9ff68f:20 dk.dst 2d2a8783-da2e-4a7a-afa5-62c80a9ff68f 20 dk.dst 46b4a984-9010-4dbd-8c5d-cf2e098c347c 2 Category 9768 urn:ddi:dk.dst:b3b91053-dd5c-4449-b114-5db7b84e02db:20 dk.dst b3b91053-dd5c-4449-b114-5db7b84e02db 20 dk.dst 333a541b-a11b-4ce5-83e0-8ea77e72bd6b 2 Category 9769 urn:ddi:dk.dst:9f4a6f3a-aef4-437e-8069-e922cd430225:20 dk.dst 9f4a6f3a-aef4-437e-8069-e922cd430225 20 dk.dst b22a30a2-de62-494f-9d9c-bbcbd54fd487 2 Category 9770 urn:ddi:dk.dst:70aa932d-8258-4b83-be66-3bf32df2e9a6:20 dk.dst 70aa932d-8258-4b83-be66-3bf32df2e9a6 20 dk.dst 41b05a72-2533-44b8-bbcd-5b5c8512e7f3 2 Category 9771 urn:ddi:dk.dst:dd5d2f87-d1e8-48eb-a646-d4831c78192d:20 dk.dst dd5d2f87-d1e8-48eb-a646-d4831c78192d 20 dk.dst d31d5bc9-9980-4724-8468-e8a81b4751ce 2 Category 9772 urn:ddi:dk.dst:e5d10b23-b717-4ed2-9607-cd6945ce2523:20 dk.dst e5d10b23-b717-4ed2-9607-cd6945ce2523 20 dk.dst 56b3eb8d-1526-4120-9838-bcfbb5506de4 2 Category 9773 urn:ddi:dk.dst:c0c96e50-8e3d-453a-b470-fd1713e69695:20 dk.dst c0c96e50-8e3d-453a-b470-fd1713e69695 20 dk.dst 1db475b3-4508-4765-a980-eed999f4c0f2 2 Category 9774 urn:ddi:dk.dst:bb752aef-73b1-46f9-b285-82cd34a8563c:20 dk.dst bb752aef-73b1-46f9-b285-82cd34a8563c 20 dk.dst 3a43a1dc-88f0-4163-b5e5-0e01672d262b 2 Category 9775 urn:ddi:dk.dst:010c56ce-101e-4848-87fa-3649cb03f23b:20 dk.dst 010c56ce-101e-4848-87fa-3649cb03f23b 20 dk.dst 07ca91d5-a684-4995-a152-580b9a835af0 2 Category 9776 urn:ddi:dk.dst:04db3fc0-f484-425c-a1f6-abf5a042dc10:20 dk.dst 04db3fc0-f484-425c-a1f6-abf5a042dc10 20 dk.dst 53a59ddb-c999-4a94-a451-bed6b2f98ae9 2 Category 9777 urn:ddi:dk.dst:f828ce9b-3c9f-4f85-a28e-0c658ae0bd2b:20 dk.dst f828ce9b-3c9f-4f85-a28e-0c658ae0bd2b 20 dk.dst 1ec05f8f-a8b0-4b95-80f1-87eb35ca767d 2 Category 9778 urn:ddi:dk.dst:9b6a2b54-fc07-4e02-8945-84b538a005d0:20 dk.dst 9b6a2b54-fc07-4e02-8945-84b538a005d0 20 dk.dst 27a34e90-3a94-4943-ad2b-9804721fa26f 2 Category 9779 urn:ddi:dk.dst:99e55824-c7dd-4e5d-8dba-be2158f4d9ea:20 dk.dst 99e55824-c7dd-4e5d-8dba-be2158f4d9ea 20 dk.dst 9ce161c7-9bc5-4235-9645-f286d3aa2e7e 2 Category 9780 urn:ddi:dk.dst:c65932bd-9cd5-4883-898e-6887963d48b1:20 dk.dst c65932bd-9cd5-4883-898e-6887963d48b1 20 dk.dst b3d7d7fd-792e-405d-8cc5-223aac9e6276 2 Category 9781 urn:ddi:dk.dst:c2372966-1a2f-45fc-90e8-57edd296987b:20 dk.dst c2372966-1a2f-45fc-90e8-57edd296987b 20 dk.dst 67e5e59d-1425-4ee8-9066-0145726fcf35 2 Category 9782 urn:ddi:dk.dst:95f2ee9b-aa8f-4e53-8ee9-5be5a03860c0:20 dk.dst 95f2ee9b-aa8f-4e53-8ee9-5be5a03860c0 20 dk.dst 6545e1aa-6f6a-446a-b18a-667203328b36 2 Category 9783 urn:ddi:dk.dst:b7cf1715-7c48-420e-9a3b-4e4b4b5a8f8f:20 dk.dst b7cf1715-7c48-420e-9a3b-4e4b4b5a8f8f 20 dk.dst be44e94f-7a9d-4087-9f01-35308e0160d9 2 Category 9784 urn:ddi:dk.dst:c25ddd32-04e9-4900-930c-7c75e4baf5c0:20 dk.dst c25ddd32-04e9-4900-930c-7c75e4baf5c0 20 dk.dst 7ec5b525-568c-4261-b27c-aab275e8a194 2 Category 9785 urn:ddi:dk.dst:c1f40be0-cfe2-4e07-97fb-10305ffed3c0:20 dk.dst c1f40be0-cfe2-4e07-97fb-10305ffed3c0 20 dk.dst a675166b-b0ac-43e7-b572-592025d4e272 2 Category 9786 urn:ddi:dk.dst:6b7ae684-edab-43d7-bd6e-89ce7d6134a7:20 dk.dst 6b7ae684-edab-43d7-bd6e-89ce7d6134a7 20 dk.dst cdcf6ff7-02e9-4466-9ebf-76daf091ac3f 2 Category 9787 urn:ddi:dk.dst:a197d850-1fc6-4f4c-b0d7-398861982995:20 dk.dst a197d850-1fc6-4f4c-b0d7-398861982995 20 dk.dst 6f58dfff-7c91-46ef-b5b3-fcf6e3631615 2 Category 9788 urn:ddi:dk.dst:e0018823-b614-44b0-88d9-a0fe117a2aea:20 dk.dst e0018823-b614-44b0-88d9-a0fe117a2aea 20 dk.dst 03735129-acd8-44d4-bc7d-45bfebc427b2 2 Category 9800 urn:ddi:dk.dst:1fb9a682-4b46-4ca4-abba-e86ac390b841:20 dk.dst 1fb9a682-4b46-4ca4-abba-e86ac390b841 20 dk.dst 286fd5dc-72cd-4f30-a69e-57ab4d1f5193 2 Category 9801 urn:ddi:dk.dst:17feea1f-49c6-4fa0-bcc8-d7df10ef269f:20 dk.dst 17feea1f-49c6-4fa0-bcc8-d7df10ef269f 20 dk.dst 5d499e43-e42c-4591-8c8f-ce78ded7d148 2 Category 9802 urn:ddi:dk.dst:895d25a0-6266-44c0-a645-d5f459d2da27:20 dk.dst 895d25a0-6266-44c0-a645-d5f459d2da27 20 dk.dst 990b53c8-e6c2-4025-a533-d179e6300c70 2 Category 9803 urn:ddi:dk.dst:f11eb06a-4568-4683-8f49-74383f7eaa38:20 dk.dst f11eb06a-4568-4683-8f49-74383f7eaa38 20 dk.dst 83559d37-62bd-40c2-b202-73fc12ce0101 2 Category 9804 urn:ddi:dk.dst:e4942e1b-4a12-462e-8b0e-d9c962687ac2:20 dk.dst e4942e1b-4a12-462e-8b0e-d9c962687ac2 20 dk.dst 154a66b5-d045-4bc0-9fd5-8e3e5fec3b27 2 Category 9805 urn:ddi:dk.dst:a8107624-ebf3-4b63-ad6c-53f032cae392:20 dk.dst a8107624-ebf3-4b63-ad6c-53f032cae392 20 dk.dst 2171e407-7f1c-4349-81ff-799cfabf2ed2 2 Category 9806 urn:ddi:dk.dst:855e7bc0-dc81-4f8b-b4a5-c2fcb7c561d8:20 dk.dst 855e7bc0-dc81-4f8b-b4a5-c2fcb7c561d8 20 dk.dst b3d7c034-7442-4fad-b391-15e7c6da12a4 2 Category 9807 urn:ddi:dk.dst:f8a7ca3a-de47-46cc-b5d6-f0d9844cbbc0:20 dk.dst f8a7ca3a-de47-46cc-b5d6-f0d9844cbbc0 20 dk.dst 5f8aa2ec-207a-459c-b04a-c4c7dc7e0363 2 Category 9808 urn:ddi:dk.dst:7a8082e7-4a31-4b36-83f6-3003aa8318a7:20 dk.dst 7a8082e7-4a31-4b36-83f6-3003aa8318a7 20 dk.dst aece4490-9b22-4f84-99fc-868d4da85636 2 Category 9809 urn:ddi:dk.dst:eaf64648-fad0-4e58-8d3f-addcf94ba539:20 dk.dst eaf64648-fad0-4e58-8d3f-addcf94ba539 20 dk.dst 7c88ef74-670d-4adc-9c41-20d49ae58504 2 Category 9811 urn:ddi:dk.dst:b09d1b78-8e6e-43d1-be20-ee8adb24b568:20 dk.dst b09d1b78-8e6e-43d1-be20-ee8adb24b568 20 dk.dst b5b7e05b-7547-4233-b56f-6ff08ec6d569 2 Category 9812 urn:ddi:dk.dst:a9bf4c82-3540-4464-b0d0-204176f324f5:20 dk.dst a9bf4c82-3540-4464-b0d0-204176f324f5 20 dk.dst 07d33a44-68ef-42ea-9a2b-5dac017a7e60 2 Category 9813 urn:ddi:dk.dst:5c3e70e8-e960-4562-afe3-1c84387bd878:20 dk.dst 5c3e70e8-e960-4562-afe3-1c84387bd878 20 dk.dst 0c3e91b7-71a8-414b-8bb4-de7745825c5d 2 Category 9814 urn:ddi:dk.dst:74226da7-e0a2-45d3-b5a5-1948aa76fbac:20 dk.dst 74226da7-e0a2-45d3-b5a5-1948aa76fbac 20 dk.dst 82f6cd15-5bf5-4725-8216-7824d8b0cb2f 2 Category 9815 urn:ddi:dk.dst:e6cc287c-b59a-4e1a-85d6-21d87e2d63ed:20 dk.dst e6cc287c-b59a-4e1a-85d6-21d87e2d63ed 20 dk.dst b740f11b-40f1-4280-ba94-ec4fd43d96a0 2 Category 9816 urn:ddi:dk.dst:8357035e-1f9c-490f-92a9-0e7e2288846d:20 dk.dst 8357035e-1f9c-490f-92a9-0e7e2288846d 20 dk.dst 5a33beb3-c3fb-4765-99e5-af0f161e4f93 2 Category 9817 urn:ddi:dk.dst:8893365a-3510-490e-9f9f-278d1894dabb:20 dk.dst 8893365a-3510-490e-9f9f-278d1894dabb 20 dk.dst c961050e-51ce-4603-96e1-5bd59699b7d5 2 Category 9818 urn:ddi:dk.dst:ad614dc0-8508-4d95-9577-819eed02b7ac:20 dk.dst ad614dc0-8508-4d95-9577-819eed02b7ac 20 dk.dst b490a76a-3c7f-49dc-b595-a45c5a7ea92a 2 Category 9819 urn:ddi:dk.dst:5cf50d92-870c-4234-a354-633d59ae974b:20 dk.dst 5cf50d92-870c-4234-a354-633d59ae974b 20 dk.dst c2a74115-1694-4597-947d-f5513f9cf2b8 2 Category 9820 urn:ddi:dk.dst:aa73d1c2-453b-4a05-bb69-8c21f3ec0922:20 dk.dst aa73d1c2-453b-4a05-bb69-8c21f3ec0922 20 dk.dst c000a0d3-45cc-4ced-b856-8331fa8c30a8 2 Category 9821 urn:ddi:dk.dst:fee53553-3755-4a46-a5a0-df5d82698ebe:20 dk.dst fee53553-3755-4a46-a5a0-df5d82698ebe 20 dk.dst 26734b56-87d0-42dc-9ce8-dc587f5c80a1 2 Category 9822 urn:ddi:dk.dst:e1d13de3-f802-4581-af5d-78adcdfa224b:20 dk.dst e1d13de3-f802-4581-af5d-78adcdfa224b 20 dk.dst 5709c78a-ea30-4b52-ae3d-b75703943723 2 Category 9823 urn:ddi:dk.dst:3dcc7cd7-1a11-41a6-a01e-37662a3b5827:20 dk.dst 3dcc7cd7-1a11-41a6-a01e-37662a3b5827 20 dk.dst 5ff946a0-d873-4ee8-ba4d-71faafd56d4b 2 Category 9824 urn:ddi:dk.dst:e74c47ef-cac9-4471-afab-4dcad24c2cde:20 dk.dst e74c47ef-cac9-4471-afab-4dcad24c2cde 20 dk.dst 21e8efda-362f-41c3-a203-eea41e268f79 2 Category 9825 urn:ddi:dk.dst:b0005436-f58a-49f1-a4ab-d573ec76b8e9:20 dk.dst b0005436-f58a-49f1-a4ab-d573ec76b8e9 20 dk.dst ccc0fc10-9625-4fb0-8a25-a873fb3f98ca 2 Category 9826 urn:ddi:dk.dst:9d9a43d7-b45d-4cc1-bc69-016cf47ef850:20 dk.dst 9d9a43d7-b45d-4cc1-bc69-016cf47ef850 20 dk.dst 7233f87c-3c79-4893-922c-d5d9689a0030 2 Category 9827 urn:ddi:dk.dst:f1f252ce-ff21-4347-9619-df488e07c0cb:20 dk.dst f1f252ce-ff21-4347-9619-df488e07c0cb 20 dk.dst 141d0cf4-628c-4978-80c9-b4d572eada44 2 Category 9828 urn:ddi:dk.dst:0c87f574-f75a-4d1b-8911-12ca92b419df:20 dk.dst 0c87f574-f75a-4d1b-8911-12ca92b419df 20 dk.dst f6c33faf-665e-483a-bcee-1d298d392080 2 Category 9830 urn:ddi:dk.dst:ed72f25b-232f-4213-ab42-5a28fe38a3e1:20 dk.dst ed72f25b-232f-4213-ab42-5a28fe38a3e1 20 dk.dst 3506926a-cf1c-4fa0-a56a-c8beaa0ac13a 2 Category 9831 urn:ddi:dk.dst:4d0617c3-3cc6-43d9-b764-1ff41df98285:20 dk.dst 4d0617c3-3cc6-43d9-b764-1ff41df98285 20 dk.dst 6e2f5632-6fd3-4bc9-be42-d7c4e3992917 2 Category 9832 urn:ddi:dk.dst:4210b5c7-23cb-4c55-8543-7e0d43d82c70:20 dk.dst 4210b5c7-23cb-4c55-8543-7e0d43d82c70 20 dk.dst cfffc66b-4882-4b8c-87c8-6656b876b7fe 2 Category 9833 urn:ddi:dk.dst:64373084-26a5-4c30-9a96-a0cbfcc1f12e:20 dk.dst 64373084-26a5-4c30-9a96-a0cbfcc1f12e 20 dk.dst 9dbe6fd9-376a-4adb-ba11-4744aacb0f6d 2 Category 9834 urn:ddi:dk.dst:2da10c74-1002-401e-a901-8449e61c00e6:20 dk.dst 2da10c74-1002-401e-a901-8449e61c00e6 20 dk.dst 4ab8f536-f5ff-4b04-b8b9-6cb38d1e8046 2 Category 9835 urn:ddi:dk.dst:61bbb842-0107-433e-968b-51580bd21dfb:20 dk.dst 61bbb842-0107-433e-968b-51580bd21dfb 20 dk.dst 9d585b55-eb69-4c57-81cb-9b0ee434d5c8 2 Category 9836 urn:ddi:dk.dst:593a0a34-21f1-46bb-a2d2-6b02c74642f5:20 dk.dst 593a0a34-21f1-46bb-a2d2-6b02c74642f5 20 dk.dst 7372a9ce-fe52-462b-aea2-1d268e12973b 2 Category 9837 urn:ddi:dk.dst:4dfa8a9f-d0be-40fd-84c0-b2a7a5323d99:20 dk.dst 4dfa8a9f-d0be-40fd-84c0-b2a7a5323d99 20 dk.dst c575e0d9-62ec-4d56-9d0d-aae0cc591921 2 Category 9838 urn:ddi:dk.dst:8297aac9-8cb2-4b4d-8bce-5b6507078b6f:20 dk.dst 8297aac9-8cb2-4b4d-8bce-5b6507078b6f 20 dk.dst 77ba6a75-8603-44e8-ba47-e333cd0bed8a 2 Category 9839 urn:ddi:dk.dst:d9787f92-7e3e-4080-a380-c406aa7677ec:20 dk.dst d9787f92-7e3e-4080-a380-c406aa7677ec 20 dk.dst 0d4c7310-d0ee-4d87-b3eb-d41584f0a4d4 2 Category 9840 urn:ddi:dk.dst:9c1d15d2-6639-4668-8c11-50d065973d43:20 dk.dst 9c1d15d2-6639-4668-8c11-50d065973d43 20 dk.dst ecf85be8-dcaa-4e95-a72b-64fd1012c6b2 2 Category 9841 urn:ddi:dk.dst:c40da336-d0fd-4636-b8b8-18d82456dc7c:20 dk.dst c40da336-d0fd-4636-b8b8-18d82456dc7c 20 dk.dst 4443629d-63e6-46d6-a8df-900b8b22d680 2 Category 9842 urn:ddi:dk.dst:c675375d-fade-4a71-b506-32cf58d2d201:20 dk.dst c675375d-fade-4a71-b506-32cf58d2d201 20 dk.dst cfee8c08-df85-4676-bd2a-51bf66b4e2cc 2 Category 9843 urn:ddi:dk.dst:68d699b2-9695-499c-bfba-4ea88f0c3f28:20 dk.dst 68d699b2-9695-499c-bfba-4ea88f0c3f28 20 dk.dst 8f9dd611-d315-4f14-bd16-a4a04631a9c6 2 Category 9844 urn:ddi:dk.dst:e81cda24-3d09-4f0e-8aa0-88d415864f47:20 dk.dst e81cda24-3d09-4f0e-8aa0-88d415864f47 20 dk.dst d9261249-379d-44a4-8b18-434b497312e8 2 Category 9845 urn:ddi:dk.dst:89a1bdc3-e00b-4503-a451-7ee5378111a5:20 dk.dst 89a1bdc3-e00b-4503-a451-7ee5378111a5 20 dk.dst d003596b-1b81-4293-9aef-d7acc676d014 2 Category 9846 urn:ddi:dk.dst:695a5e27-df99-47f8-8769-0b39f60a3ddd:20 dk.dst 695a5e27-df99-47f8-8769-0b39f60a3ddd 20 dk.dst 7db7cb3a-3674-4e8c-8d36-d57032dd01ca 2 Category 9847 urn:ddi:dk.dst:96f3846d-e458-4cfd-be86-7ae01a07a987:20 dk.dst 96f3846d-e458-4cfd-be86-7ae01a07a987 20 dk.dst 30e4b38f-9f90-4e15-a434-edfa68955202 2 Category 9848 urn:ddi:dk.dst:fd34a822-6354-4358-8b7e-9d2d5f66c73f:20 dk.dst fd34a822-6354-4358-8b7e-9d2d5f66c73f 20 dk.dst 94efb8ca-5bf3-458d-98b7-9568e9f8ce47 2 Category 9849 urn:ddi:dk.dst:70efd05d-58be-4a94-a019-d234d1854340:20 dk.dst 70efd05d-58be-4a94-a019-d234d1854340 20 dk.dst 4af467fb-4289-470c-8ed4-bc6a0a5421c2 2 Category 9850 urn:ddi:dk.dst:bd0b8264-4d6e-4dfa-a943-0b34d7d4b09a:20 dk.dst bd0b8264-4d6e-4dfa-a943-0b34d7d4b09a 20 dk.dst 64c4582d-d194-4eb3-b727-5950421dc5fa 2 Category 9851 urn:ddi:dk.dst:3ffb1b95-0c76-49e7-8532-ecac84468a8c:20 dk.dst 3ffb1b95-0c76-49e7-8532-ecac84468a8c 20 dk.dst 3e508e83-1266-4032-b125-fd7ea7a0b434 2 Category 9852 urn:ddi:dk.dst:fe4e734e-295c-46eb-b935-08b06026ad2b:20 dk.dst fe4e734e-295c-46eb-b935-08b06026ad2b 20 dk.dst 35207ff4-a607-4154-a034-5dc82cf6103a 2 Category 9853 urn:ddi:dk.dst:5e7e7987-7dd5-496c-bdce-264918177071:20 dk.dst 5e7e7987-7dd5-496c-bdce-264918177071 20 dk.dst 085d6375-c5e3-4a8d-b608-0055cc438225 2 Category 9854 urn:ddi:dk.dst:0c457440-8c22-4896-9b38-7a992f011c38:20 dk.dst 0c457440-8c22-4896-9b38-7a992f011c38 20 dk.dst 2210f09f-19a6-4841-90fa-7b9e7f0b2e33 2 Category 9855 urn:ddi:dk.dst:fe865e4e-0e64-475e-adaa-f33151abdc89:20 dk.dst fe865e4e-0e64-475e-adaa-f33151abdc89 20 dk.dst ff6d8da2-a910-487b-a47f-a20326afef58 2 Category 9856 urn:ddi:dk.dst:e046fae5-298b-40e2-9940-12615093870e:20 dk.dst e046fae5-298b-40e2-9940-12615093870e 20 dk.dst e0a3ab07-4d7c-4f1a-a0cc-1b6913e6c69f 2 Category 9858 urn:ddi:dk.dst:f4dd4835-ce8e-4e71-b3a3-35e6be36b140:20 dk.dst f4dd4835-ce8e-4e71-b3a3-35e6be36b140 20 dk.dst 2ca00851-b521-4150-9c74-355ac7857e8a 2 Category 9859 urn:ddi:dk.dst:a273cc97-3af8-4ada-9631-830ae6fd4f75:20 dk.dst a273cc97-3af8-4ada-9631-830ae6fd4f75 20 dk.dst fddc8bc3-767b-4adc-82c3-2a5663545f9e 2 Category 9860 urn:ddi:dk.dst:0b9d8160-d7c8-4dfb-accc-90043df70556:20 dk.dst 0b9d8160-d7c8-4dfb-accc-90043df70556 20 dk.dst 1449da9c-98b0-4209-879f-c09e41c3897d 2 Category 9861 urn:ddi:dk.dst:0b41ebcc-a9dc-4590-8ed2-126f784ae961:20 dk.dst 0b41ebcc-a9dc-4590-8ed2-126f784ae961 20 dk.dst fad43bc2-358a-4b81-b2e6-dbf6abce03fd 2 Category 9862 urn:ddi:dk.dst:6e768b54-38f8-4366-8438-372c0fabd9a2:20 dk.dst 6e768b54-38f8-4366-8438-372c0fabd9a2 20 dk.dst 930b2ba6-3aff-48e1-8165-c9aa92f49da3 2 Category 9863 urn:ddi:dk.dst:4aff91fa-ae6e-4efa-b1fc-bfd949dce970:20 dk.dst 4aff91fa-ae6e-4efa-b1fc-bfd949dce970 20 dk.dst 554de252-cc2c-4a94-9a38-70fd261ecd2e 2 Category 9864 urn:ddi:dk.dst:5922f97e-530b-4f5f-b4d8-aed46337a2e0:20 dk.dst 5922f97e-530b-4f5f-b4d8-aed46337a2e0 20 dk.dst 139639fa-17cf-42c5-b33b-2a9db7635e87 2 Category 9865 urn:ddi:dk.dst:b921d89c-a993-4f12-a1b5-94be24f0a15c:20 dk.dst b921d89c-a993-4f12-a1b5-94be24f0a15c 20 dk.dst 6b0425e5-f1ab-4afd-b76c-fa972fbf070d 2 Category 9866 urn:ddi:dk.dst:7043841f-27f3-4ed2-b665-b2eda76392ad:20 dk.dst 7043841f-27f3-4ed2-b665-b2eda76392ad 20 dk.dst 6808e786-ec95-40f0-b55c-84c4c6a38ba1 2 Category 9868 urn:ddi:dk.dst:2e713562-f24a-4f80-b249-938a10bf4c7a:20 dk.dst 2e713562-f24a-4f80-b249-938a10bf4c7a 20 dk.dst 7aa9dadf-f7b5-4e3a-aebe-2a7686599663 2 Category 9869 urn:ddi:dk.dst:a042c49a-3037-4bbd-a304-9c292172153e:20 dk.dst a042c49a-3037-4bbd-a304-9c292172153e 20 dk.dst 39aa257a-1f82-4dab-8241-99dee3c3f4ff 2 Category 9870 urn:ddi:dk.dst:743bb0eb-c6ff-4465-a3fd-8270b1e0026e:20 dk.dst 743bb0eb-c6ff-4465-a3fd-8270b1e0026e 20 dk.dst d9e13f68-b9e2-4ab3-a247-f8cb8dd719ef 2 Category 9871 urn:ddi:dk.dst:04d0494e-0fbd-483f-8d57-a4cdc0a4dc8f:20 dk.dst 04d0494e-0fbd-483f-8d57-a4cdc0a4dc8f 20 dk.dst e6a3b401-8126-471b-a6f1-2b7d3c3cf36e 2 Category 9872 urn:ddi:dk.dst:17e89343-33a8-4e29-8e74-699ed3d86c7b:20 dk.dst 17e89343-33a8-4e29-8e74-699ed3d86c7b 20 dk.dst 7dbd6fc7-18be-4f3c-b672-ba333d7b268b 2 Category 9873 urn:ddi:dk.dst:b2e21241-7b1b-4ecd-8ddb-fec8476a19ab:20 dk.dst b2e21241-7b1b-4ecd-8ddb-fec8476a19ab 20 dk.dst ff3a1b75-5e27-434f-b7e2-79c6420037e1 2 Category 9874 urn:ddi:dk.dst:9d6082a3-eb8c-4881-8be1-7213a28ec8a0:20 dk.dst 9d6082a3-eb8c-4881-8be1-7213a28ec8a0 20 dk.dst dbf3db32-7111-4300-aefe-5b6f9db742ac 2 Category 9875 urn:ddi:dk.dst:c176d38a-433c-4e75-89a4-496835e499c8:20 dk.dst c176d38a-433c-4e75-89a4-496835e499c8 20 dk.dst 504ee598-803a-4893-94f8-6a5fb941415f 2 Category 9876 urn:ddi:dk.dst:68b6c403-3b6c-4291-b67f-ca0d171a4c9e:20 dk.dst 68b6c403-3b6c-4291-b67f-ca0d171a4c9e 20 dk.dst e6c4325c-924f-4741-a253-420e6b32b0c0 2 Category 9877 urn:ddi:dk.dst:ff8b989b-330f-460f-bf65-e5bb6f559889:20 dk.dst ff8b989b-330f-460f-bf65-e5bb6f559889 20 dk.dst 26784374-2b41-427f-bc31-2aa152340776 2 Category 9880 urn:ddi:dk.dst:049314c1-b4bf-4477-ba37-57cd4aeabb69:20 dk.dst 049314c1-b4bf-4477-ba37-57cd4aeabb69 20 dk.dst 3d2b6f83-dfbf-44b7-a025-a2170c49d2c7 2 Category 9881 urn:ddi:dk.dst:68b44236-2955-4b23-a3a7-4b948c68dac9:20 dk.dst 68b44236-2955-4b23-a3a7-4b948c68dac9 20 dk.dst fce2668e-7c98-448e-85f2-7e7c7891cb89 2 Category 9882 urn:ddi:dk.dst:b42da2cf-d6fd-444f-9e39-7d6a21211e86:20 dk.dst b42da2cf-d6fd-444f-9e39-7d6a21211e86 20 dk.dst 0899b521-2c05-49b3-a4c0-1d0c0f584365 2 Category 9884 urn:ddi:dk.dst:42d3b400-3553-42a3-863c-e632ffafa0d0:20 dk.dst 42d3b400-3553-42a3-863c-e632ffafa0d0 20 dk.dst 8e02714b-c2c0-44e7-8fa2-a51d37cdcebd 2 Category 9888 urn:ddi:dk.dst:6503bdc9-d0c1-411f-92fe-ab601b9b4ff5:20 dk.dst 6503bdc9-d0c1-411f-92fe-ab601b9b4ff5 20 dk.dst f0b4b305-5c4c-4f52-a8f8-006227067424 2 Category 9889 urn:ddi:dk.dst:c4ca5bca-3489-4b54-867f-6353ad759433:20 dk.dst c4ca5bca-3489-4b54-867f-6353ad759433 20 dk.dst ccc22678-aa0a-4d30-8743-731ff12eb716 2 Category 3983 urn:ddi:dk.dst:55d2b12f-f233-4ad5-9981-8cdc947b43ab:20 dk.dst 55d2b12f-f233-4ad5-9981-8cdc947b43ab 20 dk.dst ecbbf999-6815-43ac-abf7-5bf9dcfc900d 2 Category 2005 urn:ddi:dk.dst:8135aa9f-a37b-4de2-90a7-152ef5214b48:20 dk.dst 8135aa9f-a37b-4de2-90a7-152ef5214b48 20 dk.dst 13a7fe7d-a4e6-4027-aebb-64259e552049 2 Category 2007 urn:ddi:dk.dst:ff6435dd-4389-40bf-8a7b-fe915e03bd9b:20 dk.dst ff6435dd-4389-40bf-8a7b-fe915e03bd9b 20 dk.dst acb1a441-2f1f-4678-bfba-fba36857bc64 2 Category 2008 urn:ddi:dk.dst:20cc0454-a040-4f22-adac-500d74df5b6a:20 dk.dst 20cc0454-a040-4f22-adac-500d74df5b6a 20 dk.dst 395c26c5-2bd4-4ac6-aed2-668bc375a727 2 Category 2009 urn:ddi:dk.dst:4b3f6d99-d70d-42ba-8912-eec44dcf6279:20 dk.dst 4b3f6d99-d70d-42ba-8912-eec44dcf6279 20 dk.dst 76315964-f300-4035-9c7e-88c88cca609c 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:2daf80e2-299b-42c4-a824-03a55dc1892a:20 dk.dst 2daf80e2-299b-42c4-a824-03a55dc1892a 20 dk.dst 53df95de-8daa-4c23-8e9e-6fa2211e2ecc 2 Category 2015 urn:ddi:dk.dst:9fddad8f-8988-47ac-b43c-8f5663fce64d:20 dk.dst 9fddad8f-8988-47ac-b43c-8f5663fce64d 20 dk.dst e20860d7-812b-402b-b30d-d121a00f6fd5 2 Category 2016 urn:ddi:dk.dst:719311f1-c0a2-46a4-a1d4-3c84f0a3828b:20 dk.dst 719311f1-c0a2-46a4-a1d4-3c84f0a3828b 20 dk.dst c4706fbf-74ca-46e3-adb8-3cb8fd23bd20 2 Category 2017 urn:ddi:dk.dst:0e5ce501-6754-4bf9-8e45-a180978bdef1:20 dk.dst 0e5ce501-6754-4bf9-8e45-a180978bdef1 20 dk.dst f520558b-3c2f-41ca-8d59-c4b7acce7553 2 Category 2018 urn:ddi:dk.dst:f17f5817-b62c-4b8c-b1ca-83d3ff6d8a85:20 dk.dst f17f5817-b62c-4b8c-b1ca-83d3ff6d8a85 20 dk.dst 9695515d-34e7-447c-9b77-78ec071647c3 2 Category 2019 urn:ddi:dk.dst:6651cc77-215b-4f56-a6d5-33be743602d5:20 dk.dst 6651cc77-215b-4f56-a6d5-33be743602d5 20 dk.dst 71241205-72dc-49d5-a4d6-4f902110f88b 2 Category 2021 urn:ddi:dk.dst:23ecb4ed-4113-4d6a-b5dc-e561afb7510f:20 dk.dst 23ecb4ed-4113-4d6a-b5dc-e561afb7510f 20 dk.dst bf702eee-5ebf-46f3-a006-e55ea57e0802 2 Category 2022 urn:ddi:dk.dst:89b7dc56-3863-4276-b0b3-a9493c3cb2bd:20 dk.dst 89b7dc56-3863-4276-b0b3-a9493c3cb2bd 20 dk.dst 27f572af-7f0b-4b7c-8911-3679766cb5e9 2 Category 2027 urn:ddi:dk.dst:0af2b386-a41d-436c-bcac-04b73d30d64e:20 dk.dst 0af2b386-a41d-436c-bcac-04b73d30d64e 20 dk.dst c2f62450-5d1c-4ad6-8953-b280159c0b3e 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:7d97fe71-717d-4555-95a7-bd7a5f692ff2:20 dk.dst 7d97fe71-717d-4555-95a7-bd7a5f692ff2 20 dk.dst 0f6996ff-545c-4f5a-9910-df35d6f9a7e7 2 Category 4080 urn:ddi:dk.dst:d31b405a-4293-4aef-bce9-5a7e800fa4e6:20 dk.dst d31b405a-4293-4aef-bce9-5a7e800fa4e6 20 dk.dst 70b51aaa-a088-4241-b215-f7b86e6ff622 2 Category 5183 urn:ddi:dk.dst:f749cc5c-319a-4909-8c3a-ef8cdfebb88e:20 dk.dst f749cc5c-319a-4909-8c3a-ef8cdfebb88e 20 dk.dst b78b6512-4e69-4647-a499-017536a2b5f4 2 Category 5184 urn:ddi:dk.dst:90d4f1bd-ce05-4126-a155-8b05af0b36f4:20 dk.dst 90d4f1bd-ce05-4126-a155-8b05af0b36f4 20 dk.dst b9b27e00-38b4-4f56-8ab7-1c0b3132b67b 2 Category 9564 urn:ddi:dk.dst:2a996fb7-7be6-4e4a-951b-9f927e19c996:20 dk.dst 2a996fb7-7be6-4e4a-951b-9f927e19c996 20 dk.dst 0fc17c8b-bd43-420e-93f3-c879d491af07 2