SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri;;;;;; 2;"11";2;Landbrug og jagt;;;;;; 3;"11.1";3;Landbrug og gartneri;;;;;; 4;"11.10";4;Landbrug og gartneri;;;;;; 5;"11.101";5;Landbrug;Virksomheder med specialiseret produktion af egentlige landbrugsprodukter såsom hønserier, avlscentre o.l. hører også under denne gruppe, medens pelsdyravl, biavl og opdræt af sportsheste, der ikke udøves i forbindelse med traditionelt landbrug, hører under henholdsvis 11.104, 11.105 og 11.106.;;;;; 6;"11.102";5;Gartnerier, frugtplantager og planteskoler;;Virksomheder, som udelukkende eller fortrinsvis avler frugt, grøntsager og blomster, eller som fremdriver planter.;;Anlægsgartnere der fortrinsvis beskæftiger sig med anlæg, tilplantning og vedligeholdelse af haver, jf.11.103.;; 7;"11.103";5;Anlægsgartnerier;;;;;; 8;"11.104";5;Pelsdyravl;;;"Minkfarme mv. ";Pelsning af dyr, jf. 32.320.;; 9;"11.105";5;Biavl;;;;;; 10;"11.106";5;Stutterier;;;;;; 11;"11.107";5;Kenneler;;;;;; 12;"11.2";3;Landbrugsservice mv.;;;;;; 13;"11.20";4;Landbrugsservice mv.;;;;;; 14;"11.201";5;Landbrugsmaskinstationer;;Jordbearbejdning der tjener dyrkningsformål, samt mejning, tærskning, gødskning og bekæmpelse af ukrudt og skadedyr ved sprøjtning og pudring.;;Byggeriets maskinstationer, jf. 50.121.;; 15;"11.202";5;Drift af afvandingssystemer for landbrugsjord;;Landvindings- og pumpelag.;;;; 16;"11.209";5;Servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l.;;Tørring og rensning af landbrugsprodukter samt ægpakkerier. Klining af dyr.;;Dyrlægevirksomhed, jf. 93.320.;; 17;"11.3";3;Jagt;;;;;; 18;"11.30";4;Jagt;;;;;; 19;"11.300";5;Jagt;;Alene erhvervsmæssig udøvelse af jagt og vildtpleje.;;;; 20;"12";2;Skovbrug mv.;;;;;; 21;"12.0";3;Skovbrug mv.;;;;;; 22;"12.00";4;Skovbrug mv.;;;;;; 23;"12.000";5;Skovbrug mv.;;;Plantagedrift.;;; 24;"13";2;Fiskeri;;;;;; 25;"13.0";3;Fiskeri;;;;;; 26;"13.01";4;Hav- og kystfiskeri;;;;;; 27;"13.010";5;Hav- og kystfiskeri;;;;;; 28;"13.02";4;Andet fiskeri;;;;;; 29;"13.021";5;Dambrug;;;;;; 30;"13.029";5;Fiskeri i øvrigt;;;Ferskvandsfiskeri samt serviceydelser i frobindelse med fiskeri.;;; 31;"2";1;Råstofudvinding;;;;;; 32;"21";2;Brunkulslejer;;;;;; 33;"21.0";3;Brunkulslejer;;;;;; 34;"21.00";4;Brunkulslejer;;;;;; 35;"21.000";5;Brunkulslejer;;;;;; 36;"22";2;Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og naturgas;;;;;; 37;"22.0";3;Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og naturgas;;;;;; 38;"22.00";4;Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og naturgas;;;;;; 39;"22.000";5;Udvinding og efterforskning af olie og naturgas;;;;;; 40;"23";2;Malmgravning;;;;;; 41;"23.0";3;Malmgravning;;;;;; 42;"23.00";4;Malmgravning;;;;;; 43;"23.000";5;Malmgravning;;;Myremalm, manganmalm.;;; 44;"29";2;Anden råstofvirksomhed;;;;;; 45;"29.0";3;Anden råstofvirksomhed;;;;;; 46;"29.01";4;Grusgrave, stenbrud, kalk- og kridtbrud;;;;;; 47;"29.011";5;Ler- og grusgrave samt stenbrud;;;;;; 48;"29.012";5;Stenfiskeri;;;;;; 49;"29.013";5;Kalk- og kridtbrud;;;Udvinding af jordbrugskallk og indsamling af kalkholdige skaller.;;; 50;"29.02";4;Udvinding af mineraler til gødnings- og kemisk brug;;;;;; 51;"29.020";5;Udvinding af mineraler til gødnings- og kemisk brug;;;Kaliboringer.;;; 52;"29.03";4;Saltudvinding;;;;;; 53;"29.030";5;Saltudvinding;;;;;; 54;"29.09";4;Anden ikke-metallisk råstofudvinding i øvrigt;;;;;; 55;"29.090";5;Anden ikke-metallisk råstofudvinding i øvrigt;;Brydning af kiselgur, flint og moler.;Fremstilling af briketter og tørvestrøelse.;;; 56;"3";1;Fremstillingsvirksomhed;"1) Fremstillingsvirksomhed omfatter mekanisk eller kemisk omdannelse af uorganiske eller organiske stoffer til nye produkter. Fremstillingen kan foregå ved hjælp af maskiner eller ved håndkraft, og kan foregå på fabrikker, på værksteder eller i hjemmet. 2) Montering af industrielt fremstillede komponenter og dele hører som hovedregel under fremstillingsvirksomhed. monteringsarbejde på byggepladser hører dog under bygge- og anlægsvirksomhed, og virksomheder der er specialiseret i installation af husholdningsapparater som f.eks. ovne, komfurer, køleskabe, vaskemaskiner, hører under hovedgruppe 95.1 (reparation af biler, husholdningsmaskiner mv.). 3) Virksomheder, der er specialiserede i reparation af maskiner og udstyr til industri, handel og serviceerhverv, skal generelt placeres i samme branche indenfor fremstillingsvirksomhed som virksomheder, der primært beskæftiger sig med fremstilling af de pågældende varer. Reparation af husholdningsmaskiner og andre forbrugsvarer samt biler, skal derimod brancheplaceres under hovedgruppe 95.1 (reparation af biler, husholdningsmaskiner mv.).";;;;; 57;"31";2;Nærings- og nydelsesmiddelindustri;;;;;; 58;"31.1";3;Næringsmiddelindustri;;;;;; 59;"31.11";4;Slagterier og kødvaretilberedning;;;;;; 60;"31.111";5;Svineslagterier;Slagteriernes kød konserves afdelinger og pølsemagerier betragtes ikke som selvstændige virksomheder, men som hørende til slagterierne.;;;Ren kødvare- og kødkonservesfabrikker, jf. 31.112.;; 61;"31.112";5;Kødvare- og kødkonservesfabrikker;;;Fremstilling af kødekstrakt, bouillonterninger, fedevarer, pølser og fars. Se også note til 31.111.;;; 62;"31.113";5;Kreaturslagterier;;;;;; 63;"31.114";5;Offentlige slagtehuse;Med eller uden ansat slagtepersonale.;;;;; 64;"31.115";5;Talgsmelterier;;;;;; 65;"31.116";5;Tarmrenserier;Herunder enheder, der på slagterierne, men for tarmrensningsfirmaernes regning, udfører forberedende tarmrensning.;;;;; 66;"31.117";5;Fjerkræslagterier;;;Konservering af fjerkræ.;;; 67;"31.119";5;Kødtilberedning i øvrigt;;Røgning og saltning af indleverede kødvarer. Hjemmeslagtere.;;;; 68;"31.12";4;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 69;"31.121";5;Mejerier;Udsalg, hørende til mejeriet, betragtes som selvstændige virksomheder, når de er beliggende andetsteds.;;;;; 70;"31.122";5;Smelteostfabrikker;;;;;; 71;"31.123";5;Mælkekondenseringsfabrikker;;;;;; 72;"31.124";5;Konsumisfabrikker;;;;;; 73;"31.13";4;Grønt- og frugtkonservesfabrikker;;;;;; 74;"31.130";5;Grønt- og frugtkonservesfabrikker;;Fremstilling af marmelade, frugtsaft uden tilsætning af smagsstoffer, tørrede frugter og grøntsager, grønt- og frugtkonserves, stegte løg samt æblemosterier og frugtvinsfabrikker.;;;; 75;"31.14";4;Fiskeindustri;;;;;; 76;"31.141";5;Røgning og saltning af fisk;;;;;; 77;"31.142";5;Fiskehermetik-,fiskefars-og fiskefiletfabrikker;;;Dybfrysning af fisk.;;; 78;"31.15";4;Fremstilling af olier og fedtstoffer;;;;;; 79;"31.151";5;Oliemøller;;;;;; 80;"31.152";5;Margarinefabrikker;;;;;; 81;"31.153";5;Fiskemelsfabrikker;;;Fiskepaste og fiskeensilage.;;; 82;"31.154";5;Destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker;;;;;; 83;"31.16";4;Møller;;;;;; 84;"31.160";5;Møller;;Fremstilling af forskellige former for mel, gryn, corn-flakes mv.;;Fremstilling af kartoffelmel, jf. 31.211.;; 85;"31.17";4;Brødfabrikker og bagerier m.m.;;;;;; 86;"31.171";5;Brødfabrikker;;;;;; 87;"31.172";5;Kiks- og vaffelfabrikker;;;;;; 88;"31.173";5;Kagefabrikker i øvrigt;;Fremstilling af tvebakker, småkager og skærekager.;;;; 89;"31.174";5;Bagerforretninger;;;Konditorier med servering.;Udsalg hørende til kædebagerier hører under afdeling 62 (detailhandel) med mindre der bages på stedet.;; 90;"31.179";5;Anden fremstilling af bagervarer mv;;;Fremstilling af makaroni og spaghetti.;;; 91;"31.18";4;Sukkerfabrikker og -raffinaderier;;;;;; 92;"31.180";5;Sukkerfabrikker og -raffinaderier;;;;;; 93;"31.19";4;Chokolade- og sukkervarefabrikker;;;;;; 94;"31.190";5;Chokolade- og sukkervarefabrikker;;;Fremstilling af lakrids, tyggegummi og skumvarer.;;; 95;"31.21";4;Anden næringsmiddelindustri;;;;;; 96;"31.211";5;Kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker;;;Fremstilling af glucose.;Fremstilling af stivelsesklister, jf. 35.294.;; 97;"31.219";5;Fremstilling af næringsmidler i øvrigt;;"Krystalisværker. Kaffesurrogatfabrikker. Fremstilling af franske kartofler, krydderi- og madpræparattilvirkning (eddike, sennep, sukkerkulør, madkulør, frugtsaft tilsat smagsstoffer, salater og emulsioner). ";;"Kafferisterier der udfører lønarbejde henregnes til denne gruppe. Kafferistning, der udgør et led i videresalg af kaffe hører under gruppe 61 (engroshandel) eller 62 (detailhandel). Egentlige smørrebrødsfabrikker medregnes her, fremstilling af smørrebrød i butikker hører under 62 (detailhandel). ";; 98;"31.22";4;Fremstilling af færdige foderstoffer;;;;;; 99;"31.220";5;Fremstilling af færdige foderstoffer;;Lucernemels- og grøntfoderfabrikker samt skalleindustri.;;Blanding af foderstoffer, der i øvrigt ikke bearbejdes hører til afdeling 61 (engroshandel). Formaling af kornvarer til foderbrug jf. 31.16. Fremstilling af oliekager, jf. 31.151.;; 100;"31.3";3;Drikkevareindustri;;;;;; 101;"31.31";4;Sprit- og likørfabrikker;;;;;; 102;"31.310";5;Sprit- og likørfabrikker;;Fremstilling af whisky, gin mm. samt sprit til teknisk brug.;;;; 103;"31.33";4;Bryggerier og maltfabikker;;;;;; 104;"31.330";5;Bryggerier og maltfabikker;;;Ølbrygning i forbindelse med mineralvandsfremstilling.;;; 105;"31.34";4;Mineralvandsfabrikker;;;;;; 106;"31.340";5;Mineralvandsfabrikker;Se 31.330 vedrørende bryggerier med mineralvandsfabrik;;;;; 107;"31.4";3;Tobaksindustri;;;;;; 108;"31.40";4;Tobaksfabrikker;;;;;; 109;"31.400";5;Tobaksfabrikker;;Fremstilling af alle former for tobaksvarer, cigarer, cigaretter, shagtobak o.l.;;;; 110;"32";2;Tekstil-, beklædnings- og læderindustri;;;;;; 111;"32.1";3;Tekstilindustri;;;;;; 112;"32.11";4;Spinderier, væverier og efterbehandling af tekstiler;;;;;; 113;"32.111";5;Uldspinderier og -væverier;;Uld sammen med korte kemofibre, konfektionerede boligtekstiler fremstillet af stofer vævet i egen virksomhed.;;;; 114;"32.112";5;Bomuldsspinderier og -væverier;;Bomuld sammen med korte kemofibre, konfektionerede boligtekstiler fremstillet af stoffer vævet i egen virksomhed.;;;; 115;"32.113";5;Fremstilling af garner og stoffer af kemofibre;;;;Fremstilling af stoffer og garner af korte kemofibre sammne med uld, jf. 32.111 eller bomuld jf. 32.112.;; 116;"32.114";5;Håndvæverier;;;;;; 117;"32.115";5;Fremstilling af bånd, possement samt elastik;;;Etiketter, tyl, blonder og kniplinger.;;; 118;"32.116";5;Andre spinderier og væverier;;Hør og tynde garner af hamp og jute.;;;; 119;"32.117";5;Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker;;;Virksomheder der alene udfører mercerisering, dekatering o.l. ikke synlig efterbehandling. Farvning, mercerisering, dekatering o.l. efterbehandling i forbindelse med spinding, vævning, strikning eller rebslagning henhører under virksomhedens hovedaktivitet.;Imprægnering af stoffer med plast eller olie, jf. 32.190. Tekstilstoffer overtrukket med gummi, jf. 35.59. Garderoberenserier og garderobefarverier jf. 95.;; 120;"32.12";4;Fremstilling af færdige tekstilvarer eksl. beklædningsgenstande;;;;;; 121;"32.121";5;Fremstilling af broderier;;;;;; 122;"32.122";5;Plisse- og hulsømforretninger;;;Stofknapper, slåning af knaphuller. Kunststopning.;;; 123;"32.123";5;Flag- og teltfabrikker (inkl. sejlmagerier);;;Pressenninger og markiser.;;; 124;"32.124";5;Fremstilling af gardiner,sengetæpper og linned;;;;;; 125;"32.129";5;Anden tekstilvareindustri;;Fremstilling af dyner, puder, stoftryk, malerlærred, autoindtræk og -måtter samt sække.;;;; 126;"32.13";4;Trikotagefabrikker;;;;;; 127;"32.130";5;Trikotagefabrikker;;Fremstilling af strømper.;;Konfektionering udelukkende eller næsten udelukkende på grundlag af indkøbte trikotagestoffer, jf. 32.21.;; 128;"32.14";4;Tæppefabrikker;;;;;; 129;"32.140";5;Tæppefabrikker;;;Fremstillling af måtter og løbere af jute, sisal og kokos.;;; 130;"32.15";4;Rebslagerier og fiskenetfabrikker;;;;;; 131;"32.151";5;Rebslagerier;;;;;; 132;"32.152";5;Fiskenetfabrikker;;;;;; 133;"32.19";4;Anden tekstilindustri;;;;;; 134;"32.190";5;Anden tekstilindustri;;Halmvarafabrikker, fremstilling af rørvæv, opkradsning af gammelt stof, shoddyfabrikker, tvist-, vat samt filt- og krølhårsfabrikker.;Imprægnering af tekstilstoffer med plast eller olie.;;; 135;"32.2";3;Beklædningsindustri;;;;;; 136;"32.21";4;Konfektionsindustri;;;;;; 137;"32.211";5;Herrekonfektionsfabrikker;;Fremstilling af arbejdstøj.;;Fremstilling af kitler, jf 32.219.;; 138;"32.212";5;Kjolekonfektionsfabrikker;;Fremstilliing af kjoler, bluser, nederdele og buksedragter.;;;; 139;"32.213";5;Konfektionsfabrikker for dameovertøj;;;Fremstilling af dameyderbeklædning i øvrigt.;;; 140;"32.214";5;Skjortefabrikker;;;Fremstilling af herrypyjamas.;;; 141;"32.215";5;Fremstilling af korsetter mv.;;;;;; 142;"32.219";5;Anden konfektionsindustri;;Fremstilling af undertøj, nattøj til damer, badedragter, småbørnsbeklædning, kiminoer, slips og kitler.;;;; 143;"32.29";4;Anden beklædningsfremstilling;;;;;; 144;"32.291";5;Skrædderforretninger;;;Skræddermester som fremstiller damedragter og -frakker.;;; 145;"32.292";5;Kjolesyning;;;Syersker.;Fabriksmæssig fremstilling af kjoler, jf. 32.212. Håndværksmæssig fremstilling af dragter og frakker, jf. 32.291.;; 146;"32.293";5;Hattefabrikker;;;;Fremstilling af damehatte, jf. 32.295.;; 147;"32.294";5;Buntmagerier mv.;;;;Pelsberedere og pelsfarvere, jf. 32.320.;; 148;"32.295";5;Damehatte- og modevarefremstilling;;;;;; 149;"32.296";5;Handskefabrikker;;;;;; 150;"32.299";5;Beklædningsindustri i øvrigt;;;Fremstilling af indlæg o.l.;Fremstilling af parasoller og paraplyer, jf 39.099.;; 151;"32.3";3;Læderindustri;;;;;; 152;"32.31";4;Garverier;;;;;; 153;"32.310";5;Garverier;;;Læderfarverier.;;; 154;"32.32";4;Pelsberedning mv.;;;;Fremstilling af beklædningsgenstande, jf. 32.294.;; 155;"32.320";5;Pelsberedning mv.;;;Garvning, farvning, rensning o.l. af egene pelsskind samt slagtning af pelsdyr (pelsning).;;; 156;"32.33";4;Lædervarefabrikker;;;;;; 157;"32.330";5;Lædervarefabrikker;;Fremstilling af kufferter, tasker, mapper, punge, bælter og urremme m.m. af læder, plastic mv. samt maskindele af læder.;;Skotøjsfabrikker, jf. 32.401.;; 158;"32.4";3;Fodtøjsindustri;;;;;; 159;"32.40";4;Fodtøjsindustri;;;;;; 160;"32.401";5;Skotøjsfabrikker;;;Fremstilling af hjemmesko.;Fremstilling af gummifodtøj, jf. 35.590.;; 161;"32.402";5;Håndskomagere;;;;Skotøjsreparation, jf. 95.110.;; 162;"32.403";5;Træskofabrikker;;;;Fremstilling af træskobunde og træsko udelykkende af træ, jf. 33.191.;; 163;"32.409";5;Fodtøjsindustri i øvrigt;;;Fremstilling af hæle og andre dele til fodtøj.;Fremstilling af træskobunde, jf. 33.191.;; 164;"33";2;Træ- og møbelindustri;;;;;; 165;"33.1";3;Træindustri mm;;;;;; 166;"33.11";4;Fremstilling af trælast og andre bygningsartikler af trø;;;;;; 167;"33.111";5;Savværker mv.;;;Fremstilling af bunde og tøndestave, opskæring af drittelmateriale samt træuld.;Fremstilling af parketstaver, jf. 33.114.;; 168;"33.112";5;Træimprægneringsanstalter;;;;;; 169;"33.113";5;Fremstilling af spånplader, finer mv.;;;Fremstilling af møbelplader og fiberplader.;;; 170;"33.114";5;Fremstilling af bygningsartikler;;;Fremstilling af parketstaver og flethegn.;Fremstilling af bygningssnedkerartikler i forbindelse med opsætning samt fremstilling af træ- og sommerhuse, jf. afdeling 50.;; 171;"33.12";4;Træemballagefabrikker;;;;;; 172;"33.121";5;Træemballagefabrikker;;;Fremstilling af lastpaller.;;; 173;"33.122";5;Bødkere;;;;;; 174;"33.123";5;Kurvemagere;;;;Fremstilling af kurvemøbler, jf. 33.201.;; 175;"33.19";4;Anden træindustri;;;;;; 176;"33.191";5;Trævarefabrikker;;Fremstilling af redskaber og værktøj af træ, husholdningsgenstande af træ, træskobunde, trælæster, tommestoller, træmel mm., silobeholdere, skure.;;Fremstilling af legetøj, jf 39.091 og pibefabrikker, jf. 39.093.;; 177;"33.192";5;Rammelistefabrikker;;;Forgylderier og fremstilling af profilerede rammelister.;;; 178;"33.193";5;Trædrejere;;;Fremstilling af dejede dekorationsgenstande.;;; 179;"33.194";5;Billedskærere;;;;;; 180;"33.195";5;Modelsnedkere;;;;;; 181;"33.196";5;Korkvarefabrikker;;;;;; 182;"33.197";5;Ligkistefabrikker;;;;;; 183;"33.2";3;Møbelindustri;Herunder fremstilling af fast inventar til kontorer, butikker og lagre.;;;;; 184;"33.20";4;Møbelindustri;;;;;; 185;"33.201";5;Træ- og polstermøbelfabrikker;;;Polstrede og upolstrede siddemøbler med møbelstel af andet materiale end jern og metal. Inventar.;Inventar til indbygning, jf. 33.114. Inventar af jern og metal jf. 38.121.;; 186;"33.202";5;Møbelpolstrere;;;;;; 187;"33.203";5;Madrasfabrikker;;;Fremstilling af springsindlæg og fjederindlæg.;;; 188;"33.209";5;Møbelindustri i øvrigt;;Møbellakkerier. Afsyring af møbler og antikviteter.;;;; 189;"34";2;Papir og grafisk industri;;;;;; 190;"34.1";3;Papir- og papirvareindustri;;;;;; 191;"34.11";4;Papir- og papfabrikker;;;;;; 192;"34.110";5;Papir- og papfabrikker;;;Træsliberier. Fremstilling af halmcellulose.;;; 193;"34.12";4;Papir- og papembalagefabrikker;;;;;; 194;"34.120";5;Papir- og papembalagefabrikker;;Fremstilling af æsker, kartonnage, ægbakker, papirposer og -sække.;;;; 195;"34.19";4;Papir- og papvareindustri;;;;;; 196;"34.191";5;Tapetfabrikker;;;;;; 197;"34.199";5;Papir- og papvareindustri i øvrigt;;Fremstilling af konvolutter, papirduge, papirservietter o.l. Kotillionfabrikker.;;Fremstilling af lysfølsomt papir, jf. 35.295 og karbonpapir, jf. 39.094. Fremstilling af etiketter, billetter og seglmærker med påtryk, jf. 34.22.;; 198;"34.2";3;Grafisk industri;;;;"Skriftstøberier, jf. 38.199 . Gravering af ædle metaller, jf. 39.01.";; 199;"34.21";4;Reproduktionsanstalter og sætterier;;;;;; 200;"34.211";5;Reproduktionsanstalter;;Fremstilling af klicheer, trykplader, film til reproduktionsformål samt andre trykforme.;;;; 201;"34.212";5;Sætterier;;;;;; 202;"34.22";4;Trykkerier;;;Fremstilling af kort, etiketter, billetter mv. Trykkerier, der udgiver lokale periodiske annonceblade, tidsskrifter mv. samt trykkerier under de af 34.29 omfattede virksomheder.;;; 203;"34.221";5;Bogtrykkerier;;Højtryk.;;;; 204;"34.222";5;Offsettrykker (plantryk);;Litografiske trykkerier. Kombineret lyskopiering og zinktrykning, hvis zinktryk udgør mere end 1/4 af omsætningen.;;;; 205;"34.223";5;Serigrafiske trykkerier;;;;;; 206;"34.224";5;Anilintrykkerier;;;;;; 207;"34.229";5;Trykkerier i øvrigt;;;Dybtryk.;Lys- og fotokopiering, jf. 83.299.;; 208;"34.23";4;Bogbinderier;;;;;; 209;"34.230";5;Bogbinderier;;;Liniering og fremstilling af protokollet, notesbøger, kvitteringsblokke m.m.;;; 210;"34.24";4;Dagblade;;;;;; 211;"34.240";5;Dagblade;Dagbladenes sætterier og trykkerier regnes ikke som selvstændige virksomheder.;;;;; 212;"34.29";4;Anden grafisk virksomhed;;;;;; 213;"34.291";5;Bog- og kunstforlag;;;;;; 214;"34.292";5;Ugeblade og magasiner;;;;;; 215;"34.293";5;Distrikts- og annonceblade;;;;;; 216;"34.299";5;Anden grafisk virksomhed i øvrigt;;;Erhvervsmæssig udgivelse af tidsskrifter, fagblade mv.;;; 217;"35";2;Kemisk industri;;;;;; 218;"35.1";3;Kemisk Råstofindustri;;;;;; 219;"35.11";4;Fremstilling af kemiske råstoffer og forbindelser undtagen fremstilling af gødningsstoffer mv.;;;;;; 220;"35.111";5;Fremstilling af ilt og andre industrigasser;;;Fremstilling af andre komprimerede luftarter samt flydende og fast kulsyre.;;; 221;"35.119";5;Fremstilling af primære kemiske forbindelser og grundstoffer (ekskl. komprimerede luftarter);;Fremstilling af emulgatorer, enzymer, osteløbe, garveekstrakt, sada og farvestoffer.;Sulfomamider, ikke doserede og ikke i detailpakninger. Pesticider i form af isolerede kemiske forbindelser.;;; 222;"35.12";4;Fremstilling af kunstgødning og færdigblandede bekæmpelsesmidler;;;;;; 223;"35.121";5;Fremstilling af kunstgødning;;;Fremstilling af superfosfat.;;; 224;"35.122";5;Fremstilling af færdigblandede bekæmpelsesmidler;;;Fremstilling af træimpregneringsmidler uden bindemiddel.;;; 225;"35.13";4;Fremstilling af basisplast og plasthalvfabrikata mv.;;;;;; 226;"35.131";5;Fremstilling af basisplast mv.;;;Fremstilling af kunstharpiks.;;; 227;"35.132";5;Fremstilling af plader, folier, rør mv. af plast;;;Fremstilling af dug, bånd, monofilamenter, slanger, stænger og profler af plast.;;; 228;"35.133";5;Fremstilling af klæbestrimler;;;;;; 229;"35.2";3;Fremstilling af andre kemiske produkter;;;;;; 230;"35.21";4;Farve- og lakfabrikker;;;;"Fremstilling af trykfarver, jf. 35.299. Fremstilling af kunstnerfarver, jf. 39.099. ";; 231;"35.210";5;Farve- og lakfabrikker;;;Fremstilling af fernis og fortynder.;;; 232;"35.22";4;Medicinalvarefabrikker;;;;;; 233;"35.220";5;Medicinalvarefabrikker;;;Fremstilling af hormoner, vitaminer og antibiotika uanset indpakning samt andre lægemidler, doserede eller i detailpakninger.;;; 234;"35.23";4;Fremstilling af sæbe- og toiletmidler;;;;;; 235;"35.231";5;Sæbefabrikker;;;;Fremstilling af organiske overfladeaktive stoffer, jf. 35.299.;; 236;"35.232";5;Kosmetikfabrikker;;Fremstilling af parfume, tandpasta, barbersprit, shampoo o.l.;;;; 237;"35.29";4;fremstilling af øvrige kemiske produkter;;;;;; 238;"35.291";5;Sprængstoffabrikker;;;;Fremstilling af patron- og granathylstre, jf. 38.199.;; 239;"35.292";5;Pudse- og rensemiddelfabrikker;;;Fremstilling af møbelpolitur, bonevoks, skosværte og ovnsværte.;;; 240;"35.293";5;Fremstilling af stearinlys;;;;;; 241;"35.294";5;Limfabrikker;;;;;; 242;"35.295";5;Fremstilling af lysfølsomt papir og pap;;;;;; 243;"35.299";5;Kemisk industri i øvrigt;;Fremstilling af tændstikker, trykfarver, blæk, tusch, antifrostpræparater samt organiske overfladeaktive stoffer.;;;; 244;"35.3";3;Mineralolieindustri;;;;;; 245;"35.30";4;Mineralolieraffinaderier;;;;;; 246;"35.300";5;Mineralolieraffinaderier;;;;Blanding af mineralolier, jf. 35.409.;; 247;"35.4";3;Fremstilling af asfalt, tagpap. smøremidler og andre kulprodukter;;;;;; 248;"35.40";4;Fremstilling af asfalt, tagpap. smøremidler og andre kulprodukter;;;;;; 249;"35.401";5;Asfaltfabrikker;;;Fremstilling af tjæreprodukter;Udlægning af asfalt hører under hovedafdeling 5. Asfaltfabrikkernes entreprenørafdelinger betragtes som selvstændige virksomheder.;; 250;"35.402";5;Tagpapfabrikker;;;;;; 251;"35.409";5;Fremstilling af olie- og kulprodukter, bortset fra asfalt og tagpap;;;Blanding og krakning af mineralolier;;; 252;"35.5";3;Gummiindustri;;Fremstilling og reparation af alle former for gummiprodukter på basis af såvel natur- som syntetisk gummi, guttaperka, balata o.l.;;;; 253;"35.51";4;Vulkaniseringsanstalter mv.;;;;;; 254;"35.510";5;Vulkaniseringsanstalter mv.;;;Fremstilling af slidbanedæk, gummidæk og gummislanger til hjul.;;; 255;"35.59";4;Gummifabrikker;;;;;; 256;"35.590";5;Gummifabrikker;;;Fremstilling af gummifodtøj, gummilegetøj;;; 257;"35.6";3;Plastvareindustri;;;;;; 258;"35.60";4;Plastvareindustri;;;;;; 259;"35.601";5;Fremstilling af plastemballage;;Fremstilling af poser, spande, flasker, kasser, æsker og anden emballage af plast.;;;; 260;"35.609";5;Anden fremstilling af plastvarer;;;;Fremstilling af legetøj, jf. 39.091. Fremstilling af skilte og navneplader, jf. 39.097. Fremstilling af colostomiindretning o.l., jf. 38.511.;; 261;"36";2;Sten, ler- og glasindustri;;;;;; 262;"36.1";3;Porcelænsindustri;;;;;; 263;"36.10";4;Porcelænsindustri;;;;;; 264;"36.101";5;Porcelæns- og fajancefabrikker;;;;;; 265;"36.102";5;Fremstilling af keramik- og lervarer;;;;;; 266;"36.103";5;Porcelænsmalere og -brænderier;;;Klinkerier;;; 267;"36.2";3;Glas- og glasvareindustri;;;;;; 268;"36.20";4;Glas- og glasvareindustri;;;;;; 269;"36.201";5;Glasværker;;Fremstilling af vinduesglas, glasflasker, serviceglas mv.;;Fremstilling af glasuld, jf 36.994;; 270;"36.202";5;Glasbearbejdning;;Slibning og mattering, spejlfabrikker. Fremstilling af isolationsruder på grundlag af indkøbt glas.;;;; 271;"36.9";3;Fremstilling af tegl, cement og andre mineralske produkter;;;;;; 272;"36.91";4;Teglværker mm.;;;;;; 273;"36.911";5;Teglværker;;Fremstilling af musten, tagsten, drænrør samt keramikfliser til vægbeklædning.;;Kalksandstensfabrikker, jf. 36.995;; 274;"36.912";5;Fremstilling af molerprodukter;;;Fremstilling af kiselgurprodukter samt ildfast mørtel;Udvinding af moler og kiselgur, jf. 29.090;; 275;"36.92";4;Cementfabrikker, kalk- og kridværker, mørtelfabrikkker;;;;;; 276;"36.921";5;Cementfabrikker;;;;Cementvarefabrikker, jf. 36.993;; 277;"36.922";5;Kalk- og kridtværker;;;Fremstilling af brændt kalk;Rå kalk og jordbrugskalk, jf. 29.013. Kalkbrud, stenbrud, grusgrave og skærvefabrikker, jf. 29.01.;; 278;"36.923";5;Mørtelfabrikker;;;;Fremstilling af ildfast mørtel, jf. 36.912. Fremstilling af færdigblandet beton, jf. 36.992.;; 279;"36.99";4;Anden sten-, ler- og glasindustri;;;;;; 280;"36.991";5;Stenhuggerier;;;"Stensliberier . Fremstrilling af gravmonumenter, marmorvarer og møllesten .";;; 281;"36.992";5;Fremstilling af færdigblandet beton;;;;;; 282;"36.993";5;Betonvarefabrikker;;Beton- og cementstøberier (cementvarefabrikker), fremstilling af betonmursten, -tagsten, -fliser, -trappesten, og træbeton.;Terrazzo-, klinker, beton-, lecabeton-, slaggebeton- og afbestcementfabrikker;;; 283;"36.994";5;Fremstilling af glasuld og glasfiber;;;;Fremstilling af glasfiberbåde, jf. 38.412.;; 284;"36.995";5;Fremstilling af kalksandsten og gipsplader;;;;;; 285;"36.996";5;Fremstilling af slibematerialer;;;;;; 286;"36.999";5;Fremstilling af andre sten-,ler- og glasprodukter;;Fremstillling af bremseskiver, asbestvarer, pakninger med mineralske bestanddele, kryolitfabrikke, kunstgipserier samt fremstilling af rockwool og ekspanderet ler.;;;; 287;"37";2;Jern- og metalværker og støberier;;;;;; 288;"37.1";3;Stålværker og jernstøberier;;;;;; 289;"37.10";4;Stålværlker og jernstøberier;;;;;; 290;"37.101";5;Jern- og stålværker;;Hærderier samt fremstiling af jern og stål i blokke, stænger og plader.;;;; 291;"37.102";5;Jernstøberier;;Fremstilling af maskinstøbegods, kloakstøbegods, smedegods og støbte rør.;;Andre rør (ikke støbte), jf. 38.133.;; 292;"37.2";3;Metalværker og -støberier;;;;;; 293;"37.20";4;Metalværker og -støberier;;;;;; 294;"37.201";5;Metalværker;;;;;; 295;"37.202";5;Metalstøberier;;;Fremstilling af varmpresset metalgods;;; 296;"38";2;Jern- og metalindustri;;;;;; 297;"38.1";3;Jern- og metalvareindustri;;;;;; 298;"38.11";4;Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik;;;;;; 299;"38.110";5;Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik;;Fremstilling af skeer, gafler og knive. Fremstilling af låse, haveredskaber og håndværktøj.;;"Forgyldt eller forsølvet bestik jf. 39.01. Fremstilling af koge- og stegeredskaber, jf. 38.199 . Fremstilling af bolte, skruer og søm, jf. 38.194.";; 300;"38.12";4;Fremstilling af metalmøbler og lamper;;;;;; 301;"38.121";5;Metalmøbelfabrikker;;Fremstilling af inventar og møbler af stål og metal, persienner og lameller til persienner.;;;; 302;"38.122";5;Lampefabrikker;;;;Fremstilling af el-armatur, jf. 38.399.;; 303;"38.13";4;Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner mv.;;;;;; 304;"38.131";5;Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner ekskl. stationære tanke;;Fremstilling af elmaster, døre, vinduer, facadeelementer og mekaniske ventilatorer.;;;; 305;"38.132";5;Fremstilling af stationære beholdere;;Fremstilling af varmtvandsbeholdere, dampkedler og beholdere til komprimerede gasser.;;;; 306;"38.133";5;Rørfabrikker;;;;;; 307;"38.19";4;Anden jern- ogh metalvareindustri;;;;;; 308;"38.190";5;Fremstilling af centralvarmekedler;;;;;; 309;"38.191";5;Metalemballagefabrikker;;Fremstilling af emballage- og transportbeholdere.;;Fremstilling af beholdere til komprimerede gasser, jf. 38.132. Fremstilling af containere, jf. 38.199.;; 310;"38.192";5;Fremstilling af ovne og radiatorer;;;Fremstilling af oliefyr og vandvarmereoliefyr og vandvarmere;Fremstilling af oliefyrsaggregater jf. 38.299.;; 311;"38.193";5;Armaturfabrikker;;;Fremstilling af haner, ventiler og fittings;;; 312;"38.194";5;Fremstilling af bolte, skruer og søm;;;;;; 313;"38.195";5;Galvaniseringsanstalter mv.;;;Sandblæsning;;; 314;"38.196";5;Industrilakering;;;;;; 315;"38.197";5;Fremstilling af fjedre og kæder;;;;;; 316;"38.198";5;Fremstilling af tråd og trådvarer;;;;;; 317;"38.199";5;Fremstilling af andre jern- og metalvarer;;Fremstilling af koge- og stegeredskaber, sanitetsartikler, skriftstøberiartikler samt våben og ammunition.;;;; 318;"38.2";3;Maskinindustri;;;Virksomheder der fremstiller dele til maskiner samt mekaniske måleinstrumenter;Fremstilling af bil-, fly- og skibsmotorer, jf. 38.4. Elektriske husholdningsmaskiner såsom støvsugere, bone- og røremaskiner, jf. 38.3. Videnskabelige måleinstrumenter, jf. 38.5.;; 319;"38.21";4;Fremstilling af motorer (bortset fra elektriske motorer og skbsmotorer);;;;;; 320;"38.210";5;Fremstilling af motorer (bortset fra elektriske motorer og skbsmotorer);;;;;; 321;"38.22";4;Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør;;;;;; 322;"38.220";5;Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør;;;Front- og baglæssere til landbrugsmaskiner, korn- og frørensningsanlæg, kørtørringsanlæg og udmugningsanlæg;Fremstilling af mejerimaskiner, jf. 38.242.;; 323;"38.23";4;Fremstilling af maskiner til træ- og metal forarbejdning;;;;;; 324;"38.231";5;Fremstilling af maskiner til træforarbejdning;;;;;; 325;"38.232";5;Fremstilling af maskiner til metalforarbejdning;;Fremstilling af makinværktøj og tilbehør. Fremstilling af støbeforme.;;Fremstilling af industriovne (procesovne), jf. 38.299.;; 326;"38.233";5;Fremstilling af støberimaskiner og maskiner til valsning af metal;;;;;; 327;"38.24";4;Anden fremstilling af industrimaskiner;;;Fremstilling af sorterings- og tørringsanlæg borset fra anlæg af landbrugstype;;; 328;"38.241";5;Fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør;;;;Fremstilling af symaskiner, jf. 38.295.;; 329;"38.242";5;Fremstilling af maskiner til næringsmiddel- og kemisk industri;;;"Fremstilling af maskiner til gummi- og plastindustrien samt til gas- og vandværker . Fremstilling af påfyldningsanlæg og pakkemaskiner.";;; 330;"38.243";5;Fremstilling af maskiner til skotøjs-, papir-, papvare- og grafisk industri;;;;;; 331;"38.249";5;Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt;;;Fremstilling af mur- og betonbor, cementblandemaskiner samt maskiner til teglværker;;; 332;"38.25";4;Fremstilling af kontormakiner og vægte;;;;;; 333;"38.251";5;Fremstilling og reparation af kontor- og datamaskiner;;;Fremstilling af datamaskiner;;; 334;"38.252";5;Vægtfabrikker;;;;;; 335;"38.28";4;Smede- og maskinreparationsværksteder;;;;;; 336;"38.280";5;Smede- og maskinreparationsværksteder;;;Kleinmede og sliberier;Låsesmede, jf. 95.190.;; 337;"38.29";4;Anden fremstilling af maskiner;;;;;; 338;"38.291";5;Fremstilling af storkøkkenmateriel;;;;;; 339;"38.292";5;Fremstilling af komfurer og kogeapparater til husholdningsbrug;;;Fremstilling af kaffemaskiner og stegeovne;;; 340;"38.293";5;Fremstilling af øvrige husholdningsmaskiner;;Fremstrilling af køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørrecentrifuger samt presse- og strygemaskiner.;;;; 341;"38.294";5;Fremstilling af internt transportmateriel;;Transportører, spil, elevatorer, gaffeltrucks, kraner samt læssere.;;Transportmaterial af landbrugstype, jf. 38.220.;; 342;"38.295";5;Fremstilling og reparation af symaskiner;;;;;; 343;"38.296";5;Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksler;;;Fremstilling af industrigear;;; 344;"38.297";5;Fremstilling af maskiner til renserier og erhversvaskerier mv.;;;;;; 345;"38.298";5;Underleverandørfabrikker med jern- og metalforarbejdsning;;Virksomheder der fremstiller komponenter og maskindele for en anden virksomhed efter dennes tegninger og arbejdsbeskrivelser. Jern- og metalvarer o.l. fremstillet i lønarbejde. Stanserier og hammerværker.;;Støberier, jf. 37.102 og 37.202.;; 346;"38.299";5;Fremstilling af øvrige maskiner;;Fremstilling af køleanlæg,kompressorer, pumper og ventilatorer, fyringsaggregater, automater, styremaskiner og -apparater.;;Husholdningskøleskabe, jf. 38.293.;; 347;"38.3";3;Elektroindustri;;;;;; 348;"38.31";4;Fremstilling af el-motorer samt el-apparatur til maskiner;;;;;; 349;"38.311";5;Fremstilling af el-motorer samt el-apparatur til maskiner;;;Fremstilling af generatorer, omformere, transformere, kondensatorer, relæer, modstande, fordelings- og kontroltavler samt elektriske svejseapparater;;; 350;"38.312";5;Elektromekiske værksteder;;;;;; 351;"38.32";4;Fremstilling af telemateriel;;;;;; 352;"38.321";5;Radio- og fjernsynsfabrikker;;;Fremstilling af båndoptagere, grammofoner, grammofonplader, kanalvælgere, højttalere, mikrofoner samt antenner.;Radioreparationsværksteder, jf. 95.121.;; 353;"38.329";5;Fremstilling af telemateriel i øvrigt;;Fremstilling af radiotelefoni- og telegrafianlæg, trådtelefoni og trådtelegrafi, senderanlæg, radar, trafiksignaler, alarmanlæg, radiorør og røngtenapparater.;;;; 354;"38.33";4;Fremstilling af el-husholdningsartikler;;;;;; 355;"38.331";5;Fremstilling af el-vandvarmere, el-radiatorer og varmelegemer;;;;;; 356;"38.332";5;Fremstilling af øvrige el-husholdningsartikler;;Fremstilling af støvsugere, bone- og rørermaskiner, ventilatorer til husholdningsbrug, shavere og hårbehandlingsapparater.;;Fremstilling af køleskabe og vaskemaskiner, jf. 38.293, samt reparation af husholdningsartikler, jf. 95.122.;; 357;"38.39";4;Fremstilling af elektriske apparater og el-materiel i øvrigt;;;;;; 358;"38.391";5;Kabelfabrikker;;;;;; 359;"38.392";5;Akkumulator- og tørelementfabrikker;;Fremstilling af tørelementer, akkumulatorkasser, samt udskiftning af akkumulatorelementer med indbytning.;;;; 360;"38.393";5;Fremstilling af glødelamper og lysstofrør;;;;;; 361;"38.399";5;Anden fremstilling af elektrisk materiel;;Fremstilling af sikringer, mindre afbrydere, fatninger, elektrokul mm.;;Fremstilling af tunghøreapparater, jf. 38.512.;; 362;"38.4";3;Transportmiddelindustri;;;;;; 363;"38.41";4;Skibsværfter og bådebyggerier;;;;;; 364;"38.411";5;Jern- og stålskibsværfter;;Fremstilling af stålskibe på 100 BRT og derover.;;;; 365;"38.412";5;Træskibsværfter og bådebyggerier;;;;;; 366;"38.413";5;Skibsmotorfabrikker;;Fremstilling af forbrændingsmotore, dampmaskiner og -turbiner til fremdrift af skibe.;;;; 367;"38.419";5;Fremstilling af skibsmateriel i øvrigt;;;Fremstilling af skibsmaster, flåder og lignende flydende materiel;;; 368;"38.42";4;Fremstilling af banemateriel;;;;;; 369;"38.420";5;Fremstilling af banemateriel;;Alene fremstilling af jernbaners rullende materiel og motorer hertil.;;;; 370;"38.43";4;Karosserifabrikker og anden bilindustri;;;;;; 371;"38.431";5;Samling og fremstilling af biler mv.;Samling af biler, lokalt kombineret med engroshandel, opfattes som en virksomhed men med udskillelse af en bi funktion. En kombineret enhed henføres normalt til fremstilling, når mindst 30 % af omsætningen hidrører fra samling.;;;;; 372;"38.432";5;Karosserifabrikker, herunder fremstilling af påhængsvogne og skurvogne;;;Fremstilling af påhængsvogne, landbrgsvogne, campingvogne, skurvogne, lad til biler og tippelad;Samling i forbindelse med karossifremstilling, jf 38.431. Karrosseriopretning, jf. 95.132.;; 373;"38.439";5;Bilindustri i øvrigt;;Fremstiling af motorer, bremser, gear, hjul mv.;;Gummi, jf. 35.590, plast, jf. 35.609, glas til billygter o.l. jf. 36.202 og elektrisk udstyr, jf. 38.3.;; 374;"38.44";4;Cykel- og knallertfabrikker mv.;;;;;; 375;"38.440";5;Cykel- og knallertfabrikker mv.;;;Fremstilling af dele til cykler, knallerter og motorcykler;;; 376;"38.45";4;Flyvemaskineværksteder;;;;;; 377;"38.450";5;Flyvemaskineværksteder;;;Reparation og fremstilling af flydele, flymotorer, propeller mv.;Fremstilling af instrumenter til flyvemaskiner, højdemålere o.l., jf. 38.514. Elektrisk udstyr i øvrigt, jf. 38.3.;; 378;"38.49";4;Anden transportmiddelindustri;;;;;; 379;"38.491";5;Fremstilling af håndtransportvogne;;;Fremstilling af trillebøre;;; 380;"38.492";5;Barnevognsfabrikker;;;;;; 381;"38.499";5;Anden transportmiddelindustri i øvrigt;;;Karetmagere;Fremstilling af camping- og påhængsvogne, jf. 38.432. Fremstilling af legevogne, løbehjul, tricykler o.l. jf. 39.091.;; 382;"38.5";3;Fremstilling af instrumetner, samt optisk og fotografisk udstyr;;;;;; 383;"38.51";4;Instrumentfabrikker mv.;;;;;; 384;"38.511";5;Fremstilling af medicinske, ikke-elektriske instrumenter og apparater mv.;;;Medicinsk-kirurgiske møbler, kirurgisk værktøj, proteser og ortopædiske artikler;;; 385;"38.512";5;Fremstilling af medicinske elektriske instrumenter og apparater mv.;;;Fremstilling af høreapparater;;; 386;"38.513";5;Fremstilling af ikke-elektriske måleinstrumenter;;;Fremstilling af fysiske og nautiske instrumenter, samt termometre;;; 387;"38.514";5;Fremstilling af elektriske måleinstrumenter;;;;;; 388;"38.515";5;Bandagister;;;Fremstilling af fodindlæg;;; 389;"38.52";4;Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr;;;;;; 390;"38.520";5;Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr;;Fremstilling af optiske instumenter, linser, mikroskoper, kikkerter o.l.;Fremstilling af kontaktfotokopieringsmakiner og fotografiapparate. Fremstilling af råfilm.;Fremstilling af lysfølsomt papir, jf. 35.295. Filoptagelse, jf. hovedgruppe 9. Detailoptikere, jf. 62 (detailhandel).;; 391;"39";2;Anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 392;"39.0";3;Anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 393;"39.01";4;Guld- og sølvvarefremstilling;;;;;; 394;"39.011";5;Guld- og sølvvarefabrikker;;;Elektropletvarefabrikker og forsølvningsanstalter;;; 395;"39.012";5;Guld- og sølvsmedeværksteder;;;"Håndværksmæssig bestillingsproduktion ";Guld- og sølvsmedeforretninger med overvejende detailsalg, jf. afdeling 62.;; 396;"39.02";4;Fremstilling af musikinstrumenter;;Fremstilling af dele til musikinstrumenter.;Fremstilling af grammofonplader, jf. 38.321, indspilning (hovedafdeling 9). Reparation af musikinstrumenter samt pianostemning jf. 95.190.;;; 397;"39.020";5;Fremstilling af musikinstrumenter;;;Fremstilling af dele til musikinstrumenter;Fremstilling af grammofonplader, jf. 38.321, indspilning (hovedafdeling 9). Reparation af musikinstrumenter samt pianostemning, jf. 95.190.;; 398;"39.3";4;Fremstilling af sportsrekvisitter;;;;Fremstilling af sportsrekvisitter af gummi, jf. 35.590, af formstøbt plast, jf. 35.609. Fremstilling af telte, rygsække og sportstøj (afdeling 32). Fremstilling af våben, jf. 38.199.;; 399;"39.030";5;Fremstilling af sportsrekvisitter;;;;;; 400;"39.9";4;Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt;;;;;; 401;"39.091";5;Legetøjsfabrikker;;;;Fremstilling af legetøj af gummi, jf. 35.590.;; 402;"39.092";5;Fremstilling af børstevarer;;;;;; 403;"39.093";5;Pibefabrikker;;;;;; 404;"39.094";5;Fremstilling af karbonpapir, blyanter og farvebånd;;;fremstilling af pastelkridt;;; 405;"39.095";5;Fremstilling af kontorartikler i øvrigt;;;Fremstilling af pencils, kuglepenne, stencils, stempler og dybtrykspapir.;Fremstilling af kontormaskiner, jf. 38.251. Fremstilling af papirvarer til kontorbrug (afdeling 34).;; 406;"39.096";5;Fremstilling af lampeskærme;;;;Fremstilling af lampeskærme af metal, glas eller støbt plast.;; 407;"39.097";5;Skiltefabrikker og skiltemalere;;;;;; 408;"39.099";5;Fremstilling af andre varer;;Fremstilling af kunstige blomster og fjer, juletræspynt, varer af hår, lynlåse, kunstnerfarver, paraplyer og parasoller.;Fjerrenserier, konservatorer og kransebinderier;;; 409;"4";1;El-, gas-, varme- og vandforsyning;;;;;; 410;"41";2;El-, gas- og varmeforsyning;;;;;; 411;"41.0";3;El-, gas- og varmeforsyning;;;;;; 412;"41.01";4;Elværker;;;;;; 413;"41.010";5;Elværker;;;"Fordelingsanlæg og kombinerede el- og varmeværker . Drift af vindmøller.";;; 414;"41.02";4;Gasforsyning;;;;;; 415;"41.020";5;Gasforsyning;;Gasværker og naturgasselskaber.;;Handel med flaskegas, jf. 61.192 eller 62.222.;; 416;"41.03";4;Varmeværker;;;;;; 417;"41.030";5;Varmeværker;;;;;; 418;"42";2;Vandforsyning;;;;;; 419;"42.0";3;Vandforsyning;;;;;; 420;"42.00";4;Vandvæsen;;;;;; 421;"42.000";5;Vandvæsen;;;;;; 422;"5";1;Bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 423;"50";2;Bygge- og anlægsvirksomhed;;Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter aktiviteter der er knyttet til opførelse, forandring, vedligeholdelse og nedrivning af bygninger, samt udførelse af anlægsarbejder eksempelvis bygning og reparation af veje, jernbaner, flyvepladser, vand- og kloakanlæg.;"Hovedentreprenører, dvs. virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutet kontrakter til udførelse hos underentreprenører. Udlejning af entreprenørmaskinr og entreprenørmateriel hører under bygge- og anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til rådighed";;; 424;"50.1";3;Bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 425;"50.11";4;Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 426;"50.110";5;Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed;;Bygge og anlægsvirksomhed, der udføres af offentlige (herunder koncessionerede) virksomheders eller forvaltningsorganers eget personale, men derimod ikke udliciteret arbejde.;;;; 427;"50.12";4;Entrepenørvirksomheder mv.;;;;;; 428;"50.121";5;Almindelige entreprenørforretninger;;Virksomheder, der ikke selv har arbejdskraft, men som indgår hovedentreprisekontrakter til udførelse af underentreprenører. Entreprenørforretninger, der påtager sig arbejde inden for et videre felt af bygge- og anlægsarbejde samt maskinstationer, der udlejer entreprenørmateriel med personale.;;;; 429;"50.122";5;Dræningsmestre;;;;;; 430;"50.123";5;Brolæggermestre;;;;;; 431;"50.124";5;Kloakmestre;;;;;; 432;"50.13";4;Murerforretninger;;;;;; 433;"50.130";5;Murerforretninger;;;;;; 434;"50.14";4;Tømrer- og snedkerforretninger;;;;;; 435;"50.140";5;Tømrer- og snedkerforretninger;;;Maskinsnedkerier, der selv opstiller de fremstillede bygningsmaterialer;Snedkerier og fabrikker, som fremstiller bygningssnedkerartikler til salg, jf. 33.11.;; 436;"50.15";4;Malerforretninger;;;;;; 437;"50.150";5;Malerforretninger;;;Bygningstapetmestre;Skiltemalere, jf. 39.097, autolakererier, jf. 95.133, møbellakererier, jf. 33.209, samt industrilakering mv., jf. 38.196.;; 438;"50.16";4;VVS-installatører, blikkenslagerforretninger samt gas- og oliefyrservice;;;;;; 439;"50.160";5;VVS-installatører, blikkenslagerforretninger samt gas- og oliefyrservice;;;;;; 440;"50.17";4;Elektroinstallationsforretninger;;;;;; 441;"50.170";5;Elektroinstallationsforretninger;;;El-installatører med butikshandel;Reparation af elektriske husholdningsmaskiner, jf. 95.122.;; 442;"50.18";4;Glarmesterforretninger;;;;;; 443;"50.180";5;Glarmesterforretninger;;;Glarmestre med butikshandel;Ramelsitefabrikker, jf. 33.192.;; 444;"50.19";4;Anden bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 445;"50.191";5;Gulvbelægnings- og terrazzoforretninger, samt gulvafhøvling;;;Gulvafhøvling o.l.;;; 446;"50.192";5;Isoleringsforretninger;;;;;; 447;"50.193";5;Tagtækkere og tagpapdækkere;;;;;; 448;"50.194";5;Brøndborere;;;;;; 449;"50.195";5;Ovnsætning;;;Reparation af ovne og pejse;;; 450;"50.196";5;Stilladsforretninger;;;;;; 451;"50.199";5;Byggevirksomhed i øvrigt;;Stukkatører, facedesandblæsning, lynaflederopsætning og møllebyggere.;;;; 452;"6";1;Handel, restaurations- og hotelvirksomhed;;;;;; 453;"61";2;Engroshandel og vareformidling;;;;;; 454;"61.1";3;Engrohandel;Engroshandel omfatter videresalg (uden omdannelse) i eget navn og for egen regning af indkøbte varer til andre erhvervsdrivende samt til offentlige og private institutioner, hvad enten varerne af køberne anvendes til videresalg, til videreforarbejdning eller til forbrug i disse virksomhed eller institution eller indgår i deres produktionsapparat eller inventar mv. Til engroshandel henføres eksempelvis også importører og eksportører samt indkøbere af landbrugsprodukter og fisk, herunder andelsforetagender. Såfremt der i forbindelse med videresalget foretages fysisk samling, sortering, ompakning, påfyldning af flasker (men ikke lufttætte beholdere), nedkøling, montering samt salgsarbejde for kunderne, medtages også disse aktiviteter under engroshandel. Omfatter også opkøb og engroshandel af brugte varer og affald, herunder produkthandlere og autoophuggere. Særskilt beliggende salgsafdelinger for industrivirksomheder betragtes som hjælpeenheder til fremstillingsvirksomhed, hvis deres hovedaktivitet vedrører engrossalget af de pågældende industrivirksomheders produktion og de tildeles i dette tilfælde samme branchekode som industrivirksomheden.;;;;; 455;"61.11";4;Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 456;"61.111";5;Engroshandel med kolonialvarer;;;Engroshandelvirksomheder, der i forbindelse med kolonial forhandler flere varegrupper inden for nærings- og nydelsesmidler;;; 457;"61.112";5;Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ;;;;;; 458;"61.113";5;Engroshandel med fisk;;;;Auktionshandel med fisk, jf. 61.315.;; 459;"61.114";5;Engroshandel med frugt og grøntsager;;;;Auktionshandel med frugt og grøntsager, jf. 61.314 samt engroshandel med blomster og planter, jf. 61.158.;; 460;"61.115";5;Engroshandel med mælk, smør, ost og æg;;;Engroshandel med margarine og fedt;;; 461;"61.116";5;Engroshandel med kaffe, te og kakao;;;Engroshandelvirksomheder med kafferisteri;;; 462;"61.117";5;Engroshandel med chokolade og sukkervarer mv.;;;;;; 463;"61.118";5;Engroshandel med brød, kager og bisquits;;;;;; 464;"61.119";5;Engroshandel med øl og mineralvand;;;;;; 465;"61.121";5;Engroshandel med vin og spiritus;;;;;; 466;"61.122";5;Engroshandel med tobaksvarer;;;;;; 467;"61.13";4;Engroshandel med beklædning, tekstilvarer, skotøj;;;;;; 468;"61.131";5;Engroshandel med beklædning, trikotage og manukfaktur;;;;Engroshandel med råuld, garner og metervarer til industriel brug, jf. 61.165.;; 469;"61.132";5;Engroshandel med tæpper, møbelstoffer og boligtekstiler;;;;Engroshandelsvirksomheder, der sælger tæpper, møbelstoffer mv. i forbindelse med møbler, jf. 61.141.;; 470;"61.133";5;Engroshandel med skotøj;;;;;; 471;"61.14";4;Engroshandel med møbler, radio, fjernsyn, isenkram, el-husholdningsapparater;;;;;; 472;"61.141";5;Engroshandel med møbler;;;Engroshandelvirksomhder, der i forbindelse med møbler handler med tæpper, møbelstoffer mv.;;; 473;"61.142";5;Engroshandel med radio, fjernsyn og musikinstrumenter;;;Engroshandel med A.V.-udstyr;;; 474;"61.143";5;Engroshandel med isenkram, husholdningsartikler, kunsthåndværk og antikviteter;;;;;; 475;"61.144";5;Engroshandel med hårde hvidevarer og belysningsartikler;;;;;; 476;"61.15";4;Engroshandel med andre forbrugsvarer;;;;;; 477;"61.151";5;Engroshandel med toilet-, parfumeri- og rengøringsartikler;;;;;; 478;"61.152";5;Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler;;;;;; 479;"61.153";5;Engroshandel med guld- og sølvvarer, ure, optik og foto;;;;;; 480;"61.154";5;Engroshandel med cykler, knallerter og dele hertil;;;;;; 481;"61.155";5;Engroshandel med legetøj og sportsartikler;;;Engroshandel med campingudstyr og lystbåde;;; 482;"61.156";5;Engroshandel med bøger, blade, papir og papirvarer;;;Engroshandel med kontorartikler;Forlagsvirksomhed, jf. 34.29.;; 483;"61.157";5;Engroshandel med lædervarer, galanterivarer og souvenirs;;;Engroshandel med reklameartikler, festartikler, bijouterivarer, rygeartikler;;; 484;"61.158";5;Engroshandel med blomster og planter;;;;;; 485;"61.16";4;Engroshandel med råvarer og halvfabrikata;;;;;; 486;"61.161";5;Handel med korn, foder- og gødningsstoffer;;;;;; 487;"61.162";5;Engroshandel med frø, såsæd og blomsterløg;;;;;; 488;"61.163";5;Handel med kreaturer og grise mv.;;;;;; 489;"61.164";5;Handel med råhuder, læder og skind;;;Engroshandel med bogbinderiartikler, kunstlæder;;; 490;"61.165";5;Handel med råuld, garner og metervarer;;;Engroshandel med besætningsartikler;Engroshandel med beklædning, jf. 61.131.;; 491;"61.166";5;Handel med kemikalier;;;;Engroshandel med gødningsstoffer, jf. 61.161. Engroshandel med medicinalvarer, jf. 61.152.;; 492;"61.167";5;Handel med jern og andre metaller;;;;Engroshandel med rør og støbegods, jf. 61.169. Handel med gammelt jern og metal, jf. 61.173.;; 493;"61.168";5;"Handel med træ, trælast og bygningsartikler ";;;"Byggemarkeder . Engroshandel med køkkenelementer.";;; 494;"61.169";5;Handel med rør, sanitet og støbegods;;;;;; 495;"61.171";5;Engroshandel med farver, tapet og gulvbelægningsartikler;;;;Engroshandel med gulvbelægningsartikler i forbindelse med salg af tæpper og møbelstoffer, jf. 61.132. Engroshandel med farver, tapet og gulvbelægningsartikler i forbindelse med trælast og bygningsartikler, jf. 61.168.;; 496;"61.172";5;Handel med el-installationsmateriel og elektroniske komponenter;;;;Engroshandel med belysningsartikler., jf. 61.144.;; 497;"61.173";5;Handel med gammelt jern, metal, og papir mv. herunder autoophugning;;;Autoophugning;;; 498;"61.179";5;Handel med andre råvarer og halvfabrikata;;Engroshandel med emballageartikler, bageriartikler, slagteriartikler, blomsterhandlerartikler.;;;; 499;"61.18";4;Engroshandel med maskiner og udstyr;;;;;; 500;"61.181";5;Handel med landbrugsmaskiner;;;;;; 501;"61.182";5;Handel med industrimaskiner og entreprenørmateriel;;;Engroshandel med motorer og internt transportmateriel;Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj mv. jf. 61.183.;; 502;"61.183";5;Handel med værktøjsmaskiner, værktøj og maskintekniske artikler;;;Engroshandel med maskindele i fobindelse med værktøj mv.;;; 503;"61.184";5;Handel med kontor- og datamaskiner samt udstyr hertil;;;;;; 504;"61.185";5;Handel med læge- og hospitalsartikler;;;;Engroshandel med medicinalvarer, sygeplejeartikler mv., jf. 61.152.;; 505;"61.189";5;Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr;;;Engroshandel med butiksudstyr, skibs- og fiskeriudstyr samt maskiner og udstyr til skoler, hoteller, biografer mv.;Skibs- og fiskeriudstyr i forbindelse med skibsproviantering, jf. 61.291.;; 506;"61.19";4;Engroshandel med biler, benzin, brændsel;;;;;; 507;"61.191";5;Engroshandel med biler, motorcykler og dele hertil;;;Engrosvirksomheder, der sælger traktorer mv. i forbindelse med biler;Andre traktorforhandlere, jf. 61.181 eller 61.182.;; 508;"61.192";5;Engroshandel med benzin, fast og flydende brændsel, smøreolie;;;"Engroshandel med flaskegas . Engroshandel med oliefyr o.l. i forbindelse med brændsel.";;; 509;"61.29";4;Anden engroshandel;;;;;; 510;"61.291";5;Skibsproviantering;;;Engroshandel med skibs- og fiskeriudstyr i forbindelse med skibsproviantering;;; 511;"61.299";5;Engroshandel i øvrigt;;Virksomhder, der fortrinsvis beskæftiger sig med andre områder end de i de øvrige grupper nævnte, eller som i væsentligt omfang beskæftiger sig med flere af disse.;;;; 512;"61.3";3;Vareformidling;;Vareformidling omfatter salg af andres varer mod provision.;;;; 513;"61.3A";4;Engrosagenturer;;;;;; 514;"61.3B";4;Kommisionshandel;;Engrossalg for fremmed regning i eget navn.;;;; 515;"61.3C";4;Auktionshandel;;;;;; 516;"61.311";5;Engrosagenturer;;Engrossalg for fremmed regning i andens navn.;;;; 517;"61.312";5;Kvægkommisionærer;;;;;; 518;"61.313";5;Anden kommissionshandel;;;;;; 519;"61.314";5;Frugt- og grøntauktioner;;;;;; 520;"61.315";5;Fiskeauktioner;;;;;; 521;"61.319";5;Andre auktionsforretninger;;;Salg til private husholdninger og personer;;; 522;"62";2;Detailhandel;Detailhandel omfatter videresalg (uden omdannelse) af indkøbte varer til personligt brug eller husholdningsbrug. Detailsalget foregår almindeligvis fra butikker, varehuse, kiosker, stormagasiner og servicestationer, men salget kan eksempelvis også foregå fra postordreforretninger, stadepladser og ved omførsel. Udlejning af varer til personligt eller husholdningsbrug medregnes til detailhandel bortset fra udlejning af varer til fornøjelsesbrug og fritidsbrug (f.eks. både, kanoer, og rideheste (94.90)) samt udlejning af biler og motorcykler (71.161). Reparations- og installationsvirksomhed, der ydes af virksomheder hvis hovedaktivitet er detailhandel, er inkluderet i denne gruppe.;;;;; 523;"62.1";3;Detailhandel;;;;;; 524;"62.11";4;Kolonialforretninger, supermakeder mv.;;;;;; 525;"62.111";5;Kolonial og blandet købmandshandel uden grovvarer;;;Discountbutikker og døgnkiosker;;; 526;"62.112";5;Kolonial og blandet købmandshandel med grovvarer;;;;;; 527;"62.113";5;Supermarkeder;;;Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment. Se også note til 62.114;;; 528;"62.114";5;Varehuse (dobbeltsupermarkeder);;;Store selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætning af ikke-fødevarer udgør mere end 20 % af den samlede omsætning;;; 529;"62.12";4;Specialforretninger med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 530;"62.121";5;Slagter- og viktualieforretninger;;;"Smørrebrødsforretninger ";Diner transportable, jf. 63.101.;; 531;"62.122";5;Fiskeforretninger;;;;;; 532;"62.123";5;Mejeri- og brødudsalg;;;;;; 533;"62.124";5;Osteforretninger;;;;;; 534;"62.125";5;Frugt- og grøntforretninger;;;Frugt- og grøntforretninger, der også sælgger blomster;Forretninger der udelukkende sælger blomster, jf. 62.292.;; 535;"62.126";5;Tobaks- og vinforretninger;;;;Forretninger med overvejende salg af aviser og blade, jf. 62.194.;; 536;"62.127";5;Kaffe-,te- og delikatesseforretninger;;;;;; 537;"62.128";5;Chokoladeforretninger;;;;Iskiosker, jf. 62.129.;; 538;"62.129";5;Iskiosker;;;;Chokoladeforretninger, jf. 62.12. Salg af varme pølser, jf. 63.109.;; 539;"62.13";4;Detailhandel med farver, tapet, parfumeri- og apotekervarer;;;;;; 540;"62.131";5;Farve- og tapetforretning;;;;;; 541;"62.132";5;Parfumerier;;;Sygeplejeforretninger;;; 542;"62.133";5;Materialister mv.;;;;;; 543;"62.134";5;Apoteker;;;;;; 544;"62.135";5;Håndkøbsudsalg;;;;;; 545;"62.14";4;Stormagasiner;;;;;; 546;"62.140";5;Stormagasiner;;;;;; 547;"62.15";4;Detailhandel med beklædning, tekstil- og lædervarer;;;;;; 548;"62.151";5;Manufakturforretninger;;Forretninger der sælger kjolestoffer og klædevarer. Forhandling af disse varer i forbindelse med konfektion og trikotage hører også under manufakturforretninger.;;Forretninger, der udelukkende handler med boligtekstiler, jf. 62.152.;; 549;"62.152";5;Boligtekstilforretninger;;Forretninger der udelukkende forhandler boligtekstiler, dvs. gardiner, møbelstoffer, hvidevarer, sengeudstyr o.l.;;Forretninger med boligtekstiler i forbindelse med kjolestoffer, jf. 62.151.;; 550;"62.153";5;Trikotageforretninger;;;Garn,- strikkevare, korset, strømpe- og børnetøjsforretninger;;; 551;"62.154";5;Herreekviperingsforretninger;;;Drengekonfektionsforretninger;;; 552;"62.155";5;Damekonfektionsforretninger;;;Kole- og pelsforretninger;;; 553;"62.156";5;Herre- og damekonfektionsforretninger;;;;;; 554;"62.157";5;Skotøjsforretninger;;;;;; 555;"62.158";5;Lædervareforretninger;;;Handskeforretninger;;; 556;"62.159";5;Tekstil- og beklædningsvarer i øvrigt;;Forretninger, der handler med sy- og besætningsartikler, broderiartikler, sdamehatte, paraplyer samt brugt tøj (genbrugsforretnnger).;;;; 557;"62.16";4;Detailhandel med møbler, tæpper, kunst og gaveartikler;;;;;; 558;"62.161";5;Møbelforretninger;;;;;; 559;"62.162";5;Tæppeforretninger;;;;;; 560;"62.163";5;Kunst- og antikvitetsforretninger;;;;;; 561;"62.164";5;Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder);;;;;; 562;"62.17";4;Detailhandel med isemkram, radio, cykler mv.;;;;;; 563;"62.171";5;Isenkramforretninger;;;Specialforretninger med køkkenudstyr, glas og porcelæn;Specialforretninger for hårde hvidevarer, jf. 62.172.;; 564;"62.172";5;Specialforretninger for hårde hvidevarer;;;;;; 565;"62.173";5;Jagt-, sports- og campingudstyrsforretninger;;;Forhandling af campingudstyr;Forhandlere af campingvogne og både, jf. 62.212.;; 566;"62.174";5;"Cykel- og knallertforretninger ";;;Barnevognsforretninger;;; 567;"62.175";5;Cykel- og radioforretninger;;;;;; 568;"62.176";5;Radio- og tv-forhandlere,grammofonpladeforretninger ogvideoudlejning;;;;;; 569;"62.177";5;Musikforretninger;;;;Forhandling af grammofonplader i forbindelse med radio og TV eller som speciale, jf. 62.176.;; 570;"62.179";5;Forhandlere af symaskiner, støvsugere, lamper og trævarer mv.;;;;Detailsalg af el-artikler i forbindelse med el-installation, jf. 50.170.;; 571;"62.18";4;Detailhandel med guld- og sølvvarer, ure og optik, foto;;;;;; 572;"62.181";5;Urmagerforretninger;;;Optik i forbindelse med ure;;; 573;"62.182";5;Urmager- og guldsmedeforretninger;;;Optik i forbindelse med ure, guld- og sølvvarer;;; 574;"62.183";5;Guldsmede- og juvelerforretninger;;;;;; 575;"62.184";5;Specialoptikere;;;;;; 576;"62.185";5;Fotoforretninger;;;;;; 577;"62.19";4;Detailhandel med bøger, blade og papirvarer;;;;;; 578;"62.191";5;Boghandlere;;;;;; 579;"62.192";5;Bogantikvariater;;;;;; 580;"62.193";5;Papirvareforretninger;;;;Specialforretninger for kontormaskiner- og udstyr, jf. 61.184.;; 581;"62.194";5;Bladkiosker;;;;Forretninger med overvejende salg af tobak og vin, jf. 62.126.;; 582;"62.195";5;Frimærkeforretninger;;;Møntforretninger;;; 583;"62.21";4;Detailhandel med biler og benzin;;;;;; 584;"62.211";5;"Bil- og motorcykelforretninger ";;;Forhandling af dæk og batterier;Udlejning af biler og motorcykler, jf. 71.161.;; 585;"62.212";5;Forhandlere af autoudstyr, campingvogne og både;;;Udlejning af campingvogne;Forhandling af campingsudstyr, jf. 62.173.;; 586;"62.213";5;Servicestationer;;;;;; 587;"62.22";4;Detailhandel med brændsel;;;;;; 588;"62.221";5;Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel;;;Oliedepoter med salg fortrinsvis til parcelhuse;;; 589;"62.222";5;Detailhandel med flaskegas;;;;;; 590;"62.29";4;Detailhandel med andre varer;;;;;; 591;"62.291";5;Legetøjs- og hobbyforretninger;;;Galateri- og hobbyforretninger;;; 592;"62.292";5;Blomsterforretninger;;;;;; 593;"62.293";5;Fugle- og akvarieforretninger;;;;;; 594;"62.299";5;Andre forretninger;;Marskandisere. Desuden forretninger, der andler med andre varer end de forannævnte, fx frø, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse.;;Forretninger, der handler med brugt tøj, jf. 62.159.;; 595;"63";2;Reataurations- og hotelvirksomhed;;;;;; 596;"63.1";3;Restaurationsvirksomhed;;;;;; 597;"63.10";4;Restaurationsvirksomhed;;;;;; 598;"63.101";5;Restaurationer, cafeterier mv.;;;Diskoteker;;; 599;"63.102";5;Marketenderier;;;;;; 600;"63.109";5;Anden restaurationsvirksomhed;;Kaffebarer, pølsevogne, gillbarer samt drift af forsamlingshuse.;;;; 601;"63.2";3;Hotelvirksomhed;;;;;; 602;"63.20";4;Hotelvirksomhed;;;;;; 603;"63.201";5;Hoteller og moteller;;;Kroer med overnatningsmulighed;;; 604;"63.202";5;Vandrehjem;;;;;; 605;"63.203";5;Campingpladser;;;;;; 606;"63.209";5;Anden hotelvirksomhed;;;Feriepensionater, feriekolonier og kursusejendomme mv.;;; 607;"7";1;Transportvirksomhed mm.;;;;;; 608;"71";2;Transport-, pakhus- og oplagringsvirksomhed;;;;;; 609;"71.1";3;Landtransport;;;;;; 610;"71.11";4;Jernbaner;;;;;; 611;"71.110";5;Jernbaner;;;;;; 612;"71.12";4;Busdrift mv.;;;;;; 613;"71.121";5;"Busdrift ";;Kun rutefart.;;;; 614;"71.122";5;Rutebilstationer;;;;;; 615;"71.13";4;Anden vejpassagertransport;;;;;; 616;"71.131";5;Turistvognmænd;;;Skolebusser;;; 617;"71.132";5;Taxivognmænd;;;;;; 618;"71.133";5;Taxicentraler;;;;;; 619;"71.14";4;Fragtvognmænd mv.;;;;;; 620;"71.141";5;"Vognmandsforretninger ";;;Fragtmænd;;; 621;"71.142";5;Flytteforretninger;;;;;; 622;"71.143";5;Fragtcentraler;;;;;; 623;"71.149";5;Andre transportforretninger;;;Bladkompagniet og andre budforretninger;;; 624;"71.15";4;Rørtransport;;;;;; 625;"71.150";5;Rørtransport;;;;;; 626;"71.16";4;Hjælpevirksomhed for landtransport;;;;;; 627;"71.161";5;Udlejning af køretøjer uden fører;;;Udlejning af personbiler, lastbiler, påhængsvogne og motorcykler;;; 628;"71.162";5;Redningskorps;;;;Autobugsering, jf. 95.139.;; 629;"71.169";5;"Anden hjælpevirksomhed for landtransport ";;;Parkeringshuse og -pladser;;; 630;"71.2";3;Søtransport;;;;;; 631;"71.21";4;Søtransport;;;;;; 632;"71.211";5;Rederier;;;;;; 633;"71.212";5;Færgefart;;;;;; 634;"71.219";5;Anden søtransport;;Bådfart.;;;; 635;"71.23";4;Hjælpevirksomhed for søtransport;;;;;; 636;"71.231";5;Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen;;;Dykker- og frømandsvirksomhed;;; 637;"71.232";5;Havne;;;Lystbådehavne.;;; 638;"71.233";5;Laste- og losseentreprenører (stevedores) mv.;;;;;; 639;"71.234";5;Fyrvæsen og lodserier;;;;;; 640;"71.239";5;"Anden hjælpevirksomheder for søtransport ";;;;Udlejning af lystbåde, jf. 94.909.;; 641;"71.3";3;Lufttransport;;;;;; 642;"71.31";4;Lufttransport;;;;;; 643;"71.311";5;Ruteflyvnings- og charterselskaber;;;;;; 644;"71.319";5;Anden lufttransport;;Lufttaxiforretninger, rundflyvning mv.;;;; 645;"71.32";4;Hjælpevirksomhed for lufttransport;;;;;; 646;"71.321";5;Lufthavne;;;;;; 647;"71.329";5;"Anden hjælpevirksomhed for lufttransport ";;;Udlejning af fly.;;; 648;"71.9";3;Tenseteydelser i forbindelse med transport;;;;;; 649;"71.91";4;Transportservice;;;;;; 650;"71.911";5;Rejse- og turistbureauer;;;Turistforeninger.;;; 651;"71.912";5;Skibsmæglere;;;;;; 652;"71.913";5;Speditører og shippingvirksomhed;;;;;; 653;"71.914";5;Vejere og målere;;;;;; 654;"71.919";5;Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport;;;;;; 655;"71.920";5;Pakhus- og oplagringsvirksomhed;;;;;; 656;"72";2;Post og telekommunikation;;;;;; 657;"72.0";3;Post og telekommunikation;;;;;; 658;"72.00";4;Post og telekommunikation;;;;;; 659;"72.001";5;Postvæsen;;;;;; 660;"72.002";5;Telekommunikation;;;Telefonselskaber;;; 661;"8";1;Bankvirksomhed, finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomshandel og -administration, forretningsservice;;;;;; 662;"81";2;Bank- og finansieringsvirksomhed;;;;;; 663;"81.0";3;Bank- og finansieringsvirksomhed;;;;;; 664;"81.01";4;Banker og sparekasser;;;;;; 665;"81.011";5;Nationalbank;;;;;; 666;"81.012";5;Forretningsbanker;;;;;; 667;"81.013";5;Sparekasser;;;;;; 668;"81.014";5;Andelskasser;;;;;; 669;"81.015";5;Postgiro;;;;;; 670;"81.02";4;Anden kredit- og finansieringsvirksomhed;;;;;; 671;"81.021";5;Realkreditinstitutter;;Kreditforeningen Danmark, Jyllands Kreditforening, Forenede Kreditforeninger, Byggeriets Realkreditfond, Industriens Hypotekfond, Kreditforeningen for industrielle Ejendomme og Dansk Landbrugs Realkreditfond.;;;; 672;"81.022";5;Andre obligationsudstedende institutter;;Bl.a. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk Skibskreditfonden. Fiskeribanken. Kommunekreditforeningen. Hypotekbanken.;;;; 673;"81.023";5;Finansieringsfonde;;Bl.a. Grundejernes Investeringsfond. Det almennyttige byggeriers Landsbyggefond. Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond.;;;; 674;"81.024";5;Holding-, investerings-, finansieringsselskaber;;Bankierer, kontoringe og interessekontorer. Selskaber hvis eneste økonomiske aktivitet er at være deltagere i et interessantselskab, kommanditselskab eller partrederi.;;;; 675;"81.027";5;Børsmæglerselskaber;;;;;; 676;"81.028";5;Investeringsforeninger;;;;;; 677;"81.029";5;Anden Finansieringsvirksomhed;;;;;; 678;"81.03";4;Tjenesteydelser i forbindelse med bank- og finansieringsvirksomhed;;;;;; 679;"81.030";5;Tjenesteydelser i forbindelse med bank- og finansieringsvirksomhed;;"Københavns Fondsbørs. Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter. Provinsbankernes Clearingsbank. Licensvirksomhed. Boksudlejning. ";;;; 680;"81.09";4;Hvilende selskaber;;;;;; 681;"81.090";5;Hvilende selskaber;;;;;; 682;"82";2;Forsikringsvirksomhed;;;;;; 683;"82.0";3;Forsikringsvirksomhed;;;;;; 684;"82.00";4;Forsikringsvirksomhed;;;;;; 685;"82.001";5;Livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber;;;;;; 686;"82.003";5;Tjenesteydelser i forbindelse med livs- og skadesforsikring;;Skadestaksatorer og konsulenter for forsikringstagere eller forsikringsselskaber.;;;; 687;"82.004";5;Pensionskasser;;;;;; 688;"82.005";5;Anden pensionsforsikring;;;ATP.;;; 689;"82.006";5;Sygeforsikring;;;;;; 690;"82.007";5;Arbejdsløshedskasser;;;;;; 691;"82.008";5;Begravelseskasser;;;;;; 692;"82.009";5;Anden forsikringsvirksomhed;;;;;; 693;"83";2;Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice;;;;;; 694;"83.1";3;Ejendomsadministration og -handel;;;;;; 695;"83.11";4;Ejendomsadministration;;;;;; 696;"83.111";5;Administration og udlejning af egne ejendomme;;;;Administration af parkeringshuse, pakhuse, køle- og frysehuse o.l. , jf. hovedafdeling 7.;; 697;"83.112";5;Administration af fremmede ejendomme;;;;;; 698;"83.12";4;Ejendomshandel og boliganvisning;;;;;; 699;"83.121";5;Ejendomsmæglere og ejendomshandlere;;;;;; 700;"83.122";5;Boliganvisning;;;Fritidsboliganvisning;;; 701;"83.129";5;Anden handel og formidling vedrørende fast ejendom;;;;;; 702;"83.2";3;Anden forretningsservice;;;;;; 703;"83.21";4;Advokatvirksomhed;;;;;; 704;"83.210";5;Advokatvirksomhed;;;;;; 705;"83.22";4;Revisions- og bogføringsvirksomhed;;;;;; 706;"83.220";5;Revisions- og bogføringsvirksomhed;;;;;; 707;"83.23";4;Databehandlingsvirksomhed;;;;;; 708;"83.230";5;Databehandlingsvirksomhed;;;Konsulentvirksomhed i forbindelse med EDB;Udlejning af maskiner og udstyr til databenhandling, jf. 83.3.;; 709;"83.24";4;Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed mv.;;;;;; 710;"83.241";5;Rådgivende ingeniør virksomheder;;;;;; 711;"83.242";5;Landinspektører;;;;;; 712;"83.243";5;Arkitektvirksomhed;;;;;; 713;"83.244";5;Havearkitektvirksomhed;;;;;; 714;"83.245";5;Tekniske og kemiske laboratorier;;;;Laboratorier knyttet til fremstillingsvirksomheder hører under hovedafdeling 3. Lægelaboratorier hører under hovedafdeling 9.;; 715;"83.249";5;Anden teknisk rådgivning;;Teknisk tegner.;;Konsulentvirksomhed i forbindelse med EDB, jf. 83.230.;; 716;"83.25";4;Reklamebureauer, markedsanalyse og udstillingsvirksomhed;;;;;; 717;"83.250";5;Reklamebureauer, markedsanalyse og udstillingsvirksomhed;;;Dekoratører.;;; 718;"83.29";4;Anden forretningsservice;;;;;; 719;"83.291";5;Presse- og telegrambureauer;;;;;; 720;"83.292";5;Maskinskrivningsbureauer;;;;;; 721;"83.293";5;Adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere o.l.;;;;;; 722;"83.294";5;Landbrugskonsulenter;;;Kontrol- , avls- og lokale landboforeninger;Landsdelsomfattende landboforeninger, jf. 93.501.;; 723;"83.295";5;"Rationaliserings- og planlægningskonsulenter ";;;;;; 724;"83.299";5;Anden forretningsservice i øvrigt;;Kreditoplysningsbureauer, inkassoburaeuer, pakkerier, vikarbureauer, modeeksperter, detektivbureauer, lys- og fotokopiering, vagtselskaber, oversættelsesvirksomheder og tolkningsvirksomhed.;;;; 725;"83.3";3;Leasing og udlejning af maskiner og driftmidler;"Der skelnes mellem finansiel leasing, hvor leasingvirksomhedens primære opgave er finansiering af det pågældende driftsmiddel og udlejning (eller ""operationel leasing""), hvor udlejeren typisk varetager service mv. på det udlejede driftsmiddel.";;;;; 726;"83.31";4;Finansiel leasing;;;;;; 727;"83.310";5;Finansiel leasing;;Al finansiel leasing uanset det leasedes art, dvs. bl.a. inkl. transportmidler.;;;; 728;"83.32";4;Udlejning af maskiner og driftsmidler;"Alene udlejning (eller ""operationel leasing"") af driftsmidler uden personale til betjening af disse. Producenter, der alene udlejer driftsmidler af egen produktion, henhører under fremstillingsvirksomhed.";;;;; 729;"83.321";5;Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidler (uden betjeningspersonale);;;;Landbrugsmaskinstationer, jf. 11.201.;; 730;"83.322";5;Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvirksomhed (uden betjeningspersonale);;;;Byggeriets maskinstationer, jf. 50.121.;; 731;"83.323";5;Udlejning af industrimaskiner og -driftsmidler;;;;;; 732;"83.324";5;Udlejning af edb-udstyr og kontormaskiner;;;;;; 733;"83.329";5;Udlejning af andre maskiner og andet driftsmateriel;;;;Udlejning af transportmidler, jf. 71.161, 71.239 og 71.319. Udlejning af lystbåde, jf. 94.909. Udlejning af forbrugsvarer, der hører under detailhandel eller 95.991 og 95.992.;; 734;"9";1;Tjenesteydelser;;;;;; 735;"91";2;Offentlig administration;;;;;; 736;"91.0";3;Offentlig administration;;;;;; 737;"91.01";4;Statsadministration;;;;;; 738;"91.011";5;Centraladministration;;;Kongehuset, folketinget og ministerier;;; 739;"91.019";5;Anden statslig administration;;Direktorater, Statens Plantetilsyn, Danmarks Erhvervsfond, Forsikringsrådet, Landsskatteretten og Medicinalnævnet. Ditrikstoldkamre, udskrivningskredse og arbejdsformidlingen.;;;; 740;"91.02";4;Politi og retsvæsen;;;;;; 741;"91.020";5;Politi og retsvæsen;;;Fængselsvæsenet, Centralregisteret for Motorkøretøjer, dommerkontorer og politikontorer;Landsskatteretten hører under 91.019.;; 742;"91.03";4;Forsvar og civilforsvar;;;;;; 743;"91.030";5;Forsvar og civilforsvar;;;;;; 744;"91.04";4;Amtskommunal administration;;;;;; 745;"91.040";5;Amtskommunal administration;;;;;; 746;"91.05";4;Kommunal administration;;;;;; 747;"91.050";5;Kommunal administration;;;;;; 748;"91.92";4;Pakhus- og oplagringsvirksomhed;;;;;; 749;"91.920";5;Pakhus- og oplagringsvirksomhed;;;Køle- og frysehuse;;; 750;"92";2;Kloakvæsen, renovationsvæsen og rengøring mv.;;;;;; 751;"92.0";3;Kloakvæsen, renovationsvæsen og rengøring mv.;;;;;; 752;"92.01";4;Kloakvæsen, renovationsvæsen;;;;;; 753;"92.011";5;Kloakvæsen;;;;;; 754;"92.012";5;"Renovationsvirksomheder ";;Renholdelsesselskaber, lossepladser og forbrændingsanstalter.;;;; 755;"92.02";4;Regøring mv.;;;;;; 756;"92.021";5;Rengøringsvirksomheder (sanitører);;;;;; 757;"92.022";5;Vinduespolering;;;;;; 758;"92.023";5;Skorstensfejere;;;;;; 759;"92.024";5;Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o.l.;;;;;; 760;"92.20";4;Forskningsinstitutioner;;;;;; 761;"92.200";5;Forskningsinstitutioner;;;;;; 762;"93";2;Undervisnings-, sundheds-, velsfærdsinstitutioner mm.;;;;;; 763;"93.1";3;Undervisning;;;;Undervisning, der hovedsaglig har en rekreativ funktion, fx bridge, ride- og golfskoler, jf. 94.909.;; 764;"93.10";4;Undervisning;;;;;; 765;"93.101";5;Højere læreanstalter o.l.;;Universiteter, musikkonservatorier, handelshøjskoler, seminarier og teknika.;;;; 766;"93.102";5;Gymnasier, HF- og studenterkurser;;;;;; 767;"93.103";5;Børneskoler;;;;;; 768;"93.104";5;Øvrige almenskoler;;Ungdomshøjskoler, høj- og efterskoler samt aftenskoler.;;;; 769;"93.105";5;Fagskoler for lærlinge;;Tekniske skoler og handelsskoler.;;;; 770;"93.106";5;Andre fagskoler;;Navigationsskoler, børnehaveseminarier, landbrugsskoler og specialarbejderskoler.;;;; 771;"93.107";5;Specialskoler for handicappede;;;;;; 772;"93.108";5;Køreskoler;;;;;; 773;"93.109";5;Undervisning i øvrigt;;Brevskoler, sprogskoler og musikskoler.;;;; 774;"93.2";3;Forskning;;;;;; 775;"93.20";4;Forskning;;;;;; 776;"93.200";5;Forskningsinstitutioner;;;;;; 777;"93.3";3;Sundheds og veterinærvæsen;;;;;; 778;"93.31";4;Sundhedsvæsen;;;;;; 779;"93.311";5;Hospitaler, sanatorier og lignende helbredelsesinstitutioner;;;Institutioner indenfor forebyggende sundhedspleje som tuberkulosestationer, barneplejestationer mv.;;; 780;"93.312";5;Praktiserende læger;;;;;; 781;"93.313";5;Praktiserende tandlæger;;;;;; 782;"93.314";5;Praktiserende tandtekniknikere;;;;;; 783;"93.315";5;Dentallaboratorier;;;;;; 784;"93.316";5;Fødeklinikker og praktiserende jordemødre;;;;;; 785;"93.317";5;Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter samt fodplejere;;;;;; 786;"93.319";5;Andre institutioner og praktiserende inden for sundhedsvæsen mv.;;Kiropraktorer, sygeplejersker og lægelaboratorier samt kurative badesanatorier, zoneterapi mv.;;;; 787;"93.32";4;Veterinærvirksomhed;;;;;; 788;"93.320";5;Veterinærvirksomhed;;Almindelig dyrlægevirksomhed, dyrehospitaler mv.;;;; 789;"93.4";3;Velfærdsinstitutioner og -foreninger;;;;;; 790;"93.40";4;Velfærdsinstitutioner og -foreninger;;;;;; 791;"93.401";5;Velfærdsinstitutioner og -foreninger for mødre;;Mødrehjælpsinstitutioner og mødrehjem mv.;;;; 792;"93.402";5;Vuggestuer og børnehaver;;;;;; 793;"93.403";5;Andre daginstitutioner for børn og unge;;Fritidshjem og -klubber, ungdomsklubber og legesteder mv.;;;; 794;"93.404";5;Hjem for børn og unge;;Spædbørnshjem, børnehjem, observationshjem, skolehjem, behandlingshjem for adfædsvanskelige, ungdomshjem, ungdomspensioner og hjem med andre særlige formål mv.;;;; 795;"93.405";5;Andre velfærdsinstitutioner samt -foreninger for børn og unge;;Foreninger for konfirmationshjælp, institutioner og foreninger for rekreations- og landophold, foreninger for beklædning af småbørn, børne- og ungdomsrådgivningsklinikker mv.;;;; 796;"93.406";5;Velfærdsinstitutioner og -foreninger for syge og handicappede;;Revalideringscentre, landsforeninger for syge og handicappede, rådgivningsklinikker for syge og handicappede mv.;;;; 797;"93.407";5;Velfærdsinstitutioner og -foreninger for alkoholskadede;;;;;; 798;"93.408";5;Velfærdsinstitutioner og -foreninger for ældre;;Alderdomshjem, plejehjem og omsorgsarbejde for ældre mv.;;;; 799;"93.409";5;Andre velfærdsinstitutioner og -foreninger;;;Soldaterhjem, sømandshjem, dyreværnforeninger, understøtelsesforeninger samt legater og fonde hvis virksomhed har et velgørende eller socialt sigte.;;; 800;"93.5";3;Økonomiske interesseorganisationer;;;;;; 801;"93.50";4;Økonomiske interesseorganisationer;;;;;; 802;"93.501";5;Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer;;;Brancheforeninger og handelsstandsforeninger. Landsomfattende landboforeninger.;Kontrol-, avls- og lokale landboforeninger, jf. 83.294.;; 803;"93.502";5;Lønmodtagerorganisationer;;;;;; 804;"93.503";5;Grundejerforeninger;;;;;; 805;"93.504";5;Lejerforeninger;;;;;; 806;"93.509";5;Andre økonomiske interesseorganisationer;;Forbrugerorganisationer, centerforeninger, lokale erhvervsråd, Danske Studerendes Fællesråd og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mv.;;;; 807;"93.9";3;Andre institutioner og foreninger;;;;;; 808;"93.91";4;Religiøse foreninger og institutioner;;;;;; 809;"93.910";5;Religiøse foreninger og institutioner;;;Menighedsråd og -kasser.;;; 810;"93.99";4;Andre organisationer og foreninger;;;;;; 811;"93.991";5;Politiske partier;;;Partiernes ungdoms-, kvinde- og studenterorganisationer.;;; 812;"93.992";5;Politiske og ideologiske organisationer;;Europabevægelsen, Foreningen Norden, Grænseforeningen, Militærnægterforeningen og Humanistisk forbund mv.;;;; 813;"93.993";5;Faglige, oplysende foreninger;;Kun foreninger, hvis medlemmer i kraft af deres uddannelse eller erhverv har en særlig tilknytning til det pågældende fagområde, som fx Dansk Historielærerforening, Foreningen for Boghåndværk.;;Lokal landoforeninger, jf. 83.294.;; 814;"93.994";5;Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner;;;Frimærkeklubber, numismatiske (møntsamler) foreninger, haveselkaber, musikforeninger, kunstforeninger og lokalhistoriske foreninger.;Biblioteker, museer og zoologiske haver, jf 94.200.;; 815;"93.995";5;Friluftsorganisationer;;Spejderorganisationer, campingorganisationer, Dansk Vandrelaug mv.;;;; 816;"93.996";5;Selskabelige foreninger og loger mv.;;Borger- og håndværkerforeninger, hjemstavnforeninger, frimurerloger, foreninger for tidligere elever mv.;;;; 817;"93.997";5;Elevråd;;;;;; 818;"93.998";5;Personaleforeninger;;;;;; 819;"93.999";5;Organisationer og institutioner i øvrigt;;;;;; 820;"94";2;Forlystelser, sport mv.;;;;;; 821;"94.1";3;Film, radio, TV samt anden kunstnerisk virksomhed;;;;;; 822;"94.11";4;Filmproduktion;;;;;; 823;"94.110";5;Filmproduktion;;;;;; 824;"94.12";4;Filmudlejning og -fremvisning;;;;;; 825;"94.121";5;Filmudlejning;;;;Videoudlejning, jf. 62.176.;; 826;"94.122";5;Biografer;;;;;; 827;"94.129";5;Andren virksomheder i relation til film;;;Børnefilmklubber.;;; 828;"94.13";4;Radio og tv;;;;;; 829;"94.130";5;Radio og tv;;;;;; 830;"94.14";4;Teatervirksomhed mv.;;;;;; 831;"94.141";5;Teatre;;;;;; 832;"94.142";5;Orkestre;;;;;; 833;"94.143";5;Grammofonpladeindspilning;;;Indspilning af bånd.;;; 834;"94.149";5;Andre virksomheder;;Billetbureauer og koncertarrangører.;;;; 835;"94.15";4;Selvstændigt udøvende kunstnere;;;;;; 836;"94.150";5;Selvstændigt udøvende kunstnere;;Kunstmalere, forfattere, billedhuggere.;;;; 837;"94.2";3;Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver;;;;;; 838;"94.20";4;Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver;;;;;; 839;"94.200";5;Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver;;;Kunstudstilllinger.;;; 840;"94.9";3;Anden forlystelsesvirksomhed og sport;;;;;; 841;"94.90";4;Anden forlystelsesvirksomhed og sport;;;;;; 842;"94.901";5;Forlystelsesparker og cirkus mv.;;;;;; 843;"94.902";5;Idrætsklubber og -sammenslutninger;Idrætsklubber, der er momsregistreret for fx cafeteriavirksomhed, udgivelse af foreningsblade, udlejning af reklameplads kodes af toldvæsenet i overensstemmelse med den aktivitet, momsregistreringen vedrører.;;;;; 844;"94.903";5;Idrætsanlæg;;;Bowlingsbaner.;;; 845;"94.909";5;Andre forlyselser mv.;;Tipstjeneste, lotterier, væddeløbsbaner, minigolfbaner, rideskoler, danseskoler samt udlejning af lystbåde mv.;;;; 846;"95";2;Reparation og anden servicevirksomhed;;;;;; 847;"95.1";3;Reparation af biler, husholdningsmaskiner mv.;Reparationsvirksomhed foretaget i tilknytning til fremstillingsvirksomhed, fx møbelreparation, henføres til hovedafdeling 3. Reparation udført i tilknytning til detailhandel henføres til 62.;;;;; 848;"95.11";4;Reparations af skotøj og andre lædervarer;;;;;; 849;"95.110";5;Reparation af skotøj og andre lædervarer;;;;;; 850;"95.12";4;Reparation af TV og radio, elektriske husholdningsmaskiner;;;;;; 851;"95.121";5;Radio- og tv-reparationsværksteder;;;;;; 852;"95.122";5;Reparation af elektriske husholdningsmaskiner o.l.;;;;;; 853;"95.13";4;Autoreparation mv.;;;;;; 854;"95.131";5;Autoreparationsværksteder;;;;;; 855;"95.132";5;Karosseriværksteder;;;Undervognsbehandling.;Karosserifremstilling, jf. 38.432.;; 856;"95.133";5;Autolakerier;;;;;; 857;"95.134";5;Autoelektrikere;;;;;; 858;"95.139";5;Autoservice i øvrigt;;;Autobugsering.;;; 859;"95.14";4;Reparation af ure;;;;;; 860;"95.140";5;Reparation af ure;;;;;; 861;"95.15";4;Cykelreparationsværksteder;;;;;; 862;"95.150";5;Cykelreparationsværksteder;;;;;; 863;"95.19";4;Anden reparationsvirksomhed;;;;;; 864;"95.190";5;Anden reparationsvirksomhed;;"Reparation af musikinstrumenter (pianostemning), græsslåmaskiner, og sportsartikler. ";Låsesmede.;Reparation af guld- og sølvvarer, jf. 39.012;; 865;"95.2";3;Vaskerier, renserier mv.;;;;;; 866;"95.20";4;Vaskerier, renserier mv.;;;;;; 867;"95.201";5;Vaskerier;;;;;; 868;"95.202";5;Selvbetjeningsvaskerier;;;;;; 869;"95.203";5;Rulleforretninger;;;Presseforretninger.;;; 870;"95.204";5;Renserier og farverier;;;;;; 871;"95.205";5;Selvbetjeningsrenserier;;;;;; 872;"95.206";5;Indleveringssteder for renserier og vaskerier;;;;;; 873;"95.207";5;Udlejning af kitler,håndklæder o.l.;;;;;; 874;"95.4";3;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 875;"95.40";4;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 876;"95.400";5;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 877;"95.9";3;Andre personlige tjenesteydelser mv.;;;;;; 878;"95.91";4;Frisørvirksomhed mv.;;;;;; 879;"95.911";5;"Damefrisører, skønhedssaloner ";;;Solarier.;;; 880;"95.912";5;Herrefrisører;;;;;; 881;"95.913";5;Herre- og damefrisører;;;;;; 882;"95.92";4;Fotografisk virksomhed;;;;;; 883;"95.920";5;Fotografisk virksomhed;;;Reklamefotografering, fremkaldervirksomhed.;;; 884;"95.99";4;Øvrige personlige tjenestydelser;;;;;; 885;"95.991";5;Udlejning af service o.l.;;;;;; 886;"95.992";5;"Anden udlejningsvirksomhed ";;Udlejnings af selskabsklæder.;;Ejendomsudlejning, jf. 83.1. Udlejning af linnedvarer, jf. 95.207. Udlejning af biler, jf. 71.16. Udlejning af cykler og lystbåde, jf. 94.909.;; 887;"95.993";5;Bedemænd og begravelsesvæsen;;Krematirier, bedemænd, ligkistemagasiner og kirkegårdsadministration.;;Virksomheder der udelukkende vedligeholder og beplanter gravsteder mv., jf. 11.103.;; 888;"95.999";5;Andre personlige tjenesteydelser i øvrigt;;Dragere, garderober, ægteskabsbureauer, tatoveringsvirksomhed mv.;;Vagtselskaber, jf. 83.299.;; 889;"96";2;Internationale og andre eksterritoriale organer;;;;;; 890;"96.0";3;Internationale og andre eksterritoriale organer;;;;;; 891;"96.00";4;Internationale og andre eksterritoriale organer;;;;;; 892;"96.001";5;Internationale organer;;;;;; 893;"96.002";5;Fremmede staters repræsentationer;;;;;;