dk.dst ef405e38-a2db-4498-be2d-50bf54c2248d 23 CodeList urn:ddi:dk.dst:ef405e38-a2db-4498-be2d-50bf54c2248d:23 dk.dst ef405e38-a2db-4498-be2d-50bf54c2248d 23 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2023-12-01T00:00:00","DateOnly":"2023-12-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2023-12-01"} cm:ContactPerson {"da-DK":"","da":"HRS","en":"HRS"} cm:IsCurrent True cm:IsDisseminationAllowed False cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rjd Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), igangværende uddannelser, v1:2023 Classification of education (DDU), current educations, v1:2023 Den Danske Uddannelsesklassifikation (DDU), igangværende uddannelser, v1:2023 Classification of education (DDU), current educations, v1:2023 DDU står for Den Danske Uddannelsesklassifikation og er det danske klassifikationssystem for alle uddannelser i Danmark. Klassifikationen drives af Danmarks Statistik i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) samt Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM). Klassifikationen dækker både regulerede og private uddannelser og tjener som en national standard for at organisere, beskrive og sammenligne de forskellige uddannelsesmuligheder inden for Danmarks uddannelsessystem. DDU klassificerer uddannelser på basis af Danmarks Statistiks 4-cifret uddannelseskode (UDD) i kombination med uddannelsesdel (UDEL). Kombinationen af UDD og UDEL placeres i fire grupper i en hierarkisk struktur, som inddeler uddannelserne efter niveauer, indholdsmæssige forskelle og slægtskab: **Hovedområde (HOMR)** En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau. **Hovedgruppe (HGRP)** En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser. **Mellemgruppe (MGRP)** En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind. **Undergruppe (UGRP)** En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe. Der er indtil videre offentliggjort tre nye statistikbanktabeller, baseret på DDU: - UDDALL10: [Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse (DDU), alder, køn og status (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UDDALL10&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) - EUD34: [Uddannelsesaktivitet på erhvervsfaglige uddannelser efter uddannelse (DDU), alder, herkomst, national oprindelse, køn, status og uddannelsesdel (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=EUD34&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) - KVEU20: [Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde (DDU), bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed (2005-2022)](https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KVEU20&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree) DDU stands for Den Danske Uddannelsesklassifikation and is the Danish classification system for all educations in Denmark. Statistics Denmark operates the classification in cooperation with The Ministry of Higher Education and Science (UFM) as well as the Ministry of Children and Education (BUVM). The classification covers both regulated and private educations and serves as a national standard for organising, describing and comparing the different possibilities for educations within Denmark’s educational system. All educations in DDU have a unique four-digit education code, also known as UDD, e.g. 4443: Miller. The education is placed in four groups in a hierarchical structure, which categorises the educations based on level, differences in content and kinship: **Main area** A one-digit classification which describes the level of education at an aggregated level **Main group** A two-digit classification that represents the element of a legal or functional difference between the main areas in the education types within the same overall educational level. For example, distinctions can be made between vocational bachelors, academic bachelors and other medium cycle further educations within the main area=6,’’Medium cycle further education’’. **Middle group** A three-digit classification and the first level in the classification of education where a division is made based on the content differences of the educational programs. Here, the education- and admission regulations are included. **Sub group** A four-digit classification, which gives a more detailed content based division of educations within the same middle group. So far, three new statbank tables based on DDU have been published: - UDDALL10: [Educational activity by region, education (DDU), age, sex and status (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UDDALL10&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) - EUD34: [Educational activity at upper secondary vocational educations by education (DDU), age, ancestry, national origin, sex, status and education part (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=EUD34&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) - KVEU20: [Participation in supplementary courses by field of education (DDU), region, age, sex, points in time and unit (2005-2022)](https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KVEU20&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree) UDD_Hovedområde UDD_Hovedområde En 1-cifret klassifikation der angiver uddannelsesniveauet på et aggregeret niveau. A one-digit classification which describes the level of education at an aggregated level. Nominal UDD_Hovedgruppe UDD_Hovedgruppe En 2-cifret klassifikation der tilføjer et element af lovbunden eller funktionel skelnen mellem hovedområderne i uddannelsestyper inden for samme overordnede uddannelsesniveau. Således kan man inden for hovedområde=6, ”Mellemlange videregående uddannelser” skelne mellem professionsbachelorer, akademiske bachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser. A two-digit classification that represents the element of a legal or functional difference between the main areas in the education types within the same overall educational level. For example, distinctions can be made between vocational bachelors, academic bachelors and other medium cycle further educations within the main area=6,’’Medium cycle further education’’. Nominal UDD_Mellemgruppe UDD_Mellemgruppe En 3-cifret klassifikation og det første led i uddannelsesklassifikationen hvor der sker en inddeling efter uddannelsernes indholdsmæssige forskelle. Det er i dette niveau af klassifikationen, at uddannelses- og adgangsbekendtgørelsernes uddannelsesgrupper er lagt ind. A three-digit classification and the first level in the classification of education where a division is made based on the content differences of the educational programs. Here, the education- and admission regulations are included. Nominal UDD_Undergruppe UDD_Undergruppe En 4-cifret klassifikation, der giver en mere detaljeret indholdsmæssig inddeling af uddannelser i et slægtskab inden for samme mellemgruppe. A four-digit classification, which gives a more detailed content based division of educations within the same middle group. Nominal UDD UDD Igangværende uddannelseskoder for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til. Current education codes for the classification of education, that an education can lead to. Nominal urn:ddi:dk.dst:f989bb08-3889-4854-b2f2-e377495210f6:23 dk.dst f989bb08-3889-4854-b2f2-e377495210f6 23 dk.dst 96ac32ba-701a-4ce1-a368-8c32925a207e 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:a5bffde8-5759-443e-bbb1-39e3211c4fde:23 dk.dst a5bffde8-5759-443e-bbb1-39e3211c4fde 23 dk.dst 56ed48fa-8508-4c29-ab5c-e7da76566e9c 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:baa04468-d1bb-4bdb-b347-54504cf9d3b1:23 dk.dst baa04468-d1bb-4bdb-b347-54504cf9d3b1 23 dk.dst ec5eb515-f862-4f27-a441-4cc4b9bc8fea 2 Category 010 urn:ddi:dk.dst:ffe16a8c-d6ae-4cd9-aa99-9c09f49c4f38:23 dk.dst ffe16a8c-d6ae-4cd9-aa99-9c09f49c4f38 23 dk.dst 335ea599-2c97-4e9c-b5c6-8a372e26cfdd 2 Category 0100 urn:ddi:dk.dst:70a1570d-ae3c-410f-a017-63ad7d8bbd7d:23 dk.dst 70a1570d-ae3c-410f-a017-63ad7d8bbd7d 23 dk.dst 838c3172-0dee-49b4-a1a6-b9c230d58776 2 Category 110000 urn:ddi:dk.dst:aaaee6d0-ac84-4cbb-ad59-82008e19de35:23 dk.dst aaaee6d0-ac84-4cbb-ad59-82008e19de35 23 dk.dst a78a27b7-dad9-4bb0-bc56-291bc509b9d5 2 Category 111400 urn:ddi:dk.dst:6cf6bbec-34a2-407d-a646-ecb184395f68:23 dk.dst 6cf6bbec-34a2-407d-a646-ecb184395f68 23 dk.dst d8dfcbbf-b597-4ccb-9df8-3f5a6635d2e8 2 Category 111420 urn:ddi:dk.dst:fe07cfcd-47f5-4f90-aad9-800867f5e3e4:23 dk.dst fe07cfcd-47f5-4f90-aad9-800867f5e3e4 23 dk.dst cf32a460-72e9-4cd3-a6bd-7045038e2a69 2 Category 011 urn:ddi:dk.dst:7ed6a75b-8cd5-42b3-9e36-4dee3cf464fe:23 dk.dst 7ed6a75b-8cd5-42b3-9e36-4dee3cf464fe 23 dk.dst 5e38abc0-0d0a-4eac-aa2a-c730fcf6672c 2 Category 0111 urn:ddi:dk.dst:381ce441-92e2-4f3d-8a9f-5beb3c3a4e31:23 dk.dst 381ce441-92e2-4f3d-8a9f-5beb3c3a4e31 23 dk.dst c7dae0cf-82e4-4033-9614-b90175ee12ab 2 Category 111401 urn:ddi:dk.dst:f7ffc88f-c99b-4204-af4c-ca058cf75e0a:23 dk.dst f7ffc88f-c99b-4204-af4c-ca058cf75e0a 23 dk.dst 77d77bcd-a604-492e-9277-2b2454f639b9 2 Category 111421 urn:ddi:dk.dst:c2828f08-d199-4f7d-b4f4-080e4ccbc781:23 dk.dst c2828f08-d199-4f7d-b4f4-080e4ccbc781 23 dk.dst 288d299f-45ed-48e5-9119-596c60a5326d 2 Category 012 urn:ddi:dk.dst:a3b69709-d5fd-4edb-8247-b90079734167:23 dk.dst a3b69709-d5fd-4edb-8247-b90079734167 23 dk.dst af75806c-4158-49be-a516-2331596cce64 2 Category 0120 urn:ddi:dk.dst:cc6e883b-7c35-4948-a4f7-0208097ae36a:23 dk.dst cc6e883b-7c35-4948-a4f7-0208097ae36a 23 dk.dst f3b1bfbf-0b8b-403e-bcab-7630fb6b42ca 2 Category 111402 urn:ddi:dk.dst:d5c26e72-a17f-4ef6-aaf0-fc3e6a278cad:23 dk.dst d5c26e72-a17f-4ef6-aaf0-fc3e6a278cad 23 dk.dst b4bc3edb-1c19-47c1-ab11-c562aa7edbab 2 Category 111422 urn:ddi:dk.dst:88eae75e-4164-4816-815f-fa5cfc0351a6:23 dk.dst 88eae75e-4164-4816-815f-fa5cfc0351a6 23 dk.dst fb3939ba-8e7b-4a3d-9d08-becb8dbd18d8 2 Category 013 urn:ddi:dk.dst:0a20f83b-76a2-48f2-8e1a-5b8b037c50ae:23 dk.dst 0a20f83b-76a2-48f2-8e1a-5b8b037c50ae 23 dk.dst 8a2b735e-5b46-4418-9a11-eb55bd6bf631 2 Category 0130 urn:ddi:dk.dst:6e147338-1e9b-438f-a64b-ace1c294a448:23 dk.dst 6e147338-1e9b-438f-a64b-ace1c294a448 23 dk.dst db8361ca-f047-4968-bbd6-56640acad0eb 2 Category 111403 urn:ddi:dk.dst:b1b7304e-c699-42c2-9d5b-c0d6e97635ef:23 dk.dst b1b7304e-c699-42c2-9d5b-c0d6e97635ef 23 dk.dst 5b13a684-82c5-4dfe-8e8a-883b3b1778f0 2 Category 111423 urn:ddi:dk.dst:380d3d1f-c0f9-4558-b88b-5e72a8c9c7d0:23 dk.dst 380d3d1f-c0f9-4558-b88b-5e72a8c9c7d0 23 dk.dst ae8af2b0-9022-42d7-9ee7-1ef15a0875f3 2 Category 014 urn:ddi:dk.dst:b120b377-6700-4f5e-a119-84e9705a5002:23 dk.dst b120b377-6700-4f5e-a119-84e9705a5002 23 dk.dst 10a54423-8e1b-49c9-9552-75ebcf5b178d 2 Category 0140 urn:ddi:dk.dst:8cf8c963-8a9d-4775-8f6e-c83b3ba85bb2:23 dk.dst 8cf8c963-8a9d-4775-8f6e-c83b3ba85bb2 23 dk.dst 88c4a811-cb14-4c56-83a5-458a9e010923 2 Category 111404 urn:ddi:dk.dst:4c684629-9bba-4597-b360-5400968f0d9e:23 dk.dst 4c684629-9bba-4597-b360-5400968f0d9e 23 dk.dst 7d92302d-fb0d-4484-871c-f7e7903015c9 2 Category 111424 urn:ddi:dk.dst:acd535c1-e7b9-495c-8dfe-66c9b91f0965:23 dk.dst acd535c1-e7b9-495c-8dfe-66c9b91f0965 23 dk.dst 4e441773-8698-4b95-9748-bec5957b9e35 2 Category 015 urn:ddi:dk.dst:ea4d7650-da1b-458f-af5c-70fa8aeb2e22:23 dk.dst ea4d7650-da1b-458f-af5c-70fa8aeb2e22 23 dk.dst 957ab572-2adb-4b61-a283-051612db0188 2 Category 0150 urn:ddi:dk.dst:ac09e6d3-c2b3-4f0d-b638-9f4aff500875:23 dk.dst ac09e6d3-c2b3-4f0d-b638-9f4aff500875 23 dk.dst 5928494d-e81b-42f7-a0aa-aee9a2743104 2 Category 111405 urn:ddi:dk.dst:46da0df5-9bd3-4f41-a6eb-e88db73f0704:23 dk.dst 46da0df5-9bd3-4f41-a6eb-e88db73f0704 23 dk.dst ad540575-0bbe-48ba-b0e5-b9bf4e3e107d 2 Category 111425 urn:ddi:dk.dst:4a178f4b-9d0c-4e61-b1d3-4653c5046b2b:23 dk.dst 4a178f4b-9d0c-4e61-b1d3-4653c5046b2b 23 dk.dst c53cd11c-3b4f-4ec4-8edc-0c0268e53640 2 Category 016 urn:ddi:dk.dst:06d8bce6-c5f8-49f8-92c5-d887e5312d7f:23 dk.dst 06d8bce6-c5f8-49f8-92c5-d887e5312d7f 23 dk.dst 99674402-3225-4229-9fa7-8f7fdee6d005 2 Category 0160 urn:ddi:dk.dst:7bfb8edf-b69b-4b8e-b1c1-32c954c3b3bc:23 dk.dst 7bfb8edf-b69b-4b8e-b1c1-32c954c3b3bc 23 dk.dst ab547492-0c9e-490e-9311-011f32bf4ff1 2 Category 111406 urn:ddi:dk.dst:4ef6bbb4-a10b-405a-aa24-c62edf2dda86:23 dk.dst 4ef6bbb4-a10b-405a-aa24-c62edf2dda86 23 dk.dst 248e31c5-0c61-4d3e-b10d-32fa84a834b1 2 Category 111426 urn:ddi:dk.dst:f284975d-6e7e-4ba2-9173-1fa08fc8ca5e:23 dk.dst f284975d-6e7e-4ba2-9173-1fa08fc8ca5e 23 dk.dst 367e6dd5-cca7-42be-8a70-ece964b4b801 2 Category 017 urn:ddi:dk.dst:78ef5991-724b-4fd1-b65f-9e297395652e:23 dk.dst 78ef5991-724b-4fd1-b65f-9e297395652e 23 dk.dst b1aca997-6cdd-41ef-9af0-6efd38c56497 2 Category 0170 urn:ddi:dk.dst:abb3a3f2-f8ed-4a1c-ae1c-cf52c202d1ff:23 dk.dst abb3a3f2-f8ed-4a1c-ae1c-cf52c202d1ff 23 dk.dst 64136cca-8d68-41bf-b8a3-26f6c0d9df0d 2 Category 111500 urn:ddi:dk.dst:da25a60a-0c70-44ff-b250-9763d8d2640e:23 dk.dst da25a60a-0c70-44ff-b250-9763d8d2640e 23 dk.dst 3a955755-22cc-4c71-9720-bdac1664dbfc 2 Category 111507 urn:ddi:dk.dst:da05c0d9-f8d1-455b-bccb-a574353ce366:23 dk.dst da05c0d9-f8d1-455b-bccb-a574353ce366 23 dk.dst 388d72ce-e6e3-4667-8c46-85bfedd21f73 2 Category 111627 urn:ddi:dk.dst:a66ae735-7ad9-4818-a2ba-36473399011a:23 dk.dst a66ae735-7ad9-4818-a2ba-36473399011a 23 dk.dst f2707e5f-ff9e-4ffb-ac67-84fe320c6433 2 Category 018 urn:ddi:dk.dst:463f6126-842f-49dd-8403-a6f2fd7a50aa:23 dk.dst 463f6126-842f-49dd-8403-a6f2fd7a50aa 23 dk.dst e29e221c-79fe-49b7-aed1-0cf13b345b7c 2 Category 0181 urn:ddi:dk.dst:18a8edd9-5c2a-43e0-87cf-773b6bd9006d:23 dk.dst 18a8edd9-5c2a-43e0-87cf-773b6bd9006d 23 dk.dst bd9f7561-910f-4938-a344-53a5ae24ac00 2 Category 111508 urn:ddi:dk.dst:5e9922a8-f7e7-4cd4-a9f3-d746466d2930:23 dk.dst 5e9922a8-f7e7-4cd4-a9f3-d746466d2930 23 dk.dst 4324bf36-a4f5-4925-be12-be20da5be34b 2 Category 111628 urn:ddi:dk.dst:ae1a06e9-4ce3-45fb-90db-65aff1b9ff6e:23 dk.dst ae1a06e9-4ce3-45fb-90db-65aff1b9ff6e 23 dk.dst f4bc8c56-90e4-464a-9c47-3c016bbb0ce4 2 Category 0182 urn:ddi:dk.dst:605c9438-f97f-4634-8729-66bdf3456252:23 dk.dst 605c9438-f97f-4634-8729-66bdf3456252 23 dk.dst 06a659f7-30b8-4d06-b7c6-34137af21b79 2 Category 251500 urn:ddi:dk.dst:539800e6-5b94-42ec-b7d4-ac8a6d0f63b1:23 dk.dst 539800e6-5b94-42ec-b7d4-ac8a6d0f63b1 23 dk.dst 203bd26b-ea06-42c8-911f-a3824ab337d0 2 Category 251628 urn:ddi:dk.dst:273c0106-6229-485c-8b51-bf77cbf909e3:23 dk.dst 273c0106-6229-485c-8b51-bf77cbf909e3 23 dk.dst 42d232bb-9c5a-412d-81de-fc71a5c187d0 2 Category 019 urn:ddi:dk.dst:10f04225-ee10-4d4e-9f15-d3f2b49a7b70:23 dk.dst 10f04225-ee10-4d4e-9f15-d3f2b49a7b70 23 dk.dst f2eb975c-e8cf-433c-82bd-95083067d801 2 Category 0191 urn:ddi:dk.dst:33a3e6d8-d2bb-4abb-abd0-ea0b42beafb0:23 dk.dst 33a3e6d8-d2bb-4abb-abd0-ea0b42beafb0 23 dk.dst 217437c7-e44d-47f8-8025-7cb22f8ca3e0 2 Category 111509 urn:ddi:dk.dst:4dcef892-3aec-49d7-a07f-96ef95f5ac22:23 dk.dst 4dcef892-3aec-49d7-a07f-96ef95f5ac22 23 dk.dst 85cdfd7d-a0a9-4b5e-b006-37b9c0da0755 2 Category 111629 urn:ddi:dk.dst:f91c31d8-912f-469f-9765-7950ed602e88:23 dk.dst f91c31d8-912f-469f-9765-7950ed602e88 23 dk.dst bbd73dc3-2b5c-4503-b8b6-2681ba5791f3 2 Category 0192 urn:ddi:dk.dst:850afb41-601c-44f3-abb5-077ae436f766:23 dk.dst 850afb41-601c-44f3-abb5-077ae436f766 23 dk.dst adfb1a5c-c627-4b6e-a4cc-4e82d31cdf62 2 Category 251508 urn:ddi:dk.dst:013a9544-f222-404f-88a7-822e76908814:23 dk.dst 013a9544-f222-404f-88a7-822e76908814 23 dk.dst 4e728b67-9740-4ee5-b2c0-b01cad0fa6df 2 Category 251509 urn:ddi:dk.dst:045069ff-d41a-4de4-be82-4e69a1910bbd:23 dk.dst 045069ff-d41a-4de4-be82-4e69a1910bbd 23 dk.dst 60677c11-2ef1-429d-b3db-f12da0fb6ab4 2 Category 251629 urn:ddi:dk.dst:09801250-534d-4a5e-95a9-cb2c694a8797:23 dk.dst 09801250-534d-4a5e-95a9-cb2c694a8797 23 dk.dst 96eb3353-5539-46f1-bcce-cf880bfe5978 2 Category 02 urn:ddi:dk.dst:fe58b18e-43f4-4b69-aca9-de89aa6229f8:23 dk.dst fe58b18e-43f4-4b69-aca9-de89aa6229f8 23 dk.dst 693f35b4-b177-489d-9dff-a2c6eeb3a9ca 2 Category 023 urn:ddi:dk.dst:7a2bc8b1-74c9-4c91-8fbf-f55e886a8be3:23 dk.dst 7a2bc8b1-74c9-4c91-8fbf-f55e886a8be3 23 dk.dst 7cc861d7-778c-4775-8a98-dc7572faf667 2 Category 0231 urn:ddi:dk.dst:2d45feba-8933-4cc3-8f94-f713fc70e07f:23 dk.dst 2d45feba-8933-4cc3-8f94-f713fc70e07f 23 dk.dst a8075149-5083-481c-91ef-4318fda7b110 2 Category 111510 urn:ddi:dk.dst:0962535e-ed5a-4464-baa9-1f992eaf7121:23 dk.dst 0962535e-ed5a-4464-baa9-1f992eaf7121 23 dk.dst 0751d60f-ff44-4996-9e52-6bb089c645dd 2 Category 111730 urn:ddi:dk.dst:7f17351b-fbc9-49d1-b1ed-630437a5eb5f:23 dk.dst 7f17351b-fbc9-49d1-b1ed-630437a5eb5f 23 dk.dst 392f2893-0093-4cce-93cf-bff61caaf779 2 Category 0232 urn:ddi:dk.dst:7f29b612-bd57-4fa3-aae1-a39f298640f6:23 dk.dst 7f29b612-bd57-4fa3-aae1-a39f298640f6 23 dk.dst fb2c9d71-7fa3-4ba4-b0a6-921ffbdda458 2 Category 240100 urn:ddi:dk.dst:a7b8754b-c3da-41d4-86b2-8113cd9abaf7:23 dk.dst a7b8754b-c3da-41d4-86b2-8113cd9abaf7 23 dk.dst 0c5aa69f-a0ea-4041-a5b0-e34d2cd60881 2 Category 240130 urn:ddi:dk.dst:d2a9fe42-9744-4d13-87e5-59b1aae2375e:23 dk.dst d2a9fe42-9744-4d13-87e5-59b1aae2375e 23 dk.dst ac7865a8-96ac-4032-b1cc-3c6a4ac03070 2 Category 251510 urn:ddi:dk.dst:f38d8bf7-c06a-45cb-b76c-508388e5769f:23 dk.dst f38d8bf7-c06a-45cb-b76c-508388e5769f 23 dk.dst 371d81df-927e-4c86-8717-e5581da6d67c 2 Category 251730 urn:ddi:dk.dst:4a2e8c60-b627-4e44-bb78-3d8308480a1b:23 dk.dst 4a2e8c60-b627-4e44-bb78-3d8308480a1b 23 dk.dst 77c81bd8-106e-436c-b660-1bba6a757b36 2 Category 024 urn:ddi:dk.dst:9d8fe663-26f2-460d-8d62-9562958ffb13:23 dk.dst 9d8fe663-26f2-460d-8d62-9562958ffb13 23 dk.dst 80b0409b-4b56-48ae-88fd-ce8c4dca923a 2 Category 0243 urn:ddi:dk.dst:aeaf6113-bd32-4eee-8132-e1d29cd13ab9:23 dk.dst aeaf6113-bd32-4eee-8132-e1d29cd13ab9 23 dk.dst 0b2218af-5010-4ac4-ab1c-d901bb3f1cef 2 Category 111511 urn:ddi:dk.dst:d292c2b6-012b-4d91-9393-46ac9801b43e:23 dk.dst d292c2b6-012b-4d91-9393-46ac9801b43e 23 dk.dst 0715bd36-bb35-4abc-a455-e5151dff8a56 2 Category 111731 urn:ddi:dk.dst:aa59318b-519f-456d-bc9f-ed903b6aa95c:23 dk.dst aa59318b-519f-456d-bc9f-ed903b6aa95c 23 dk.dst 492ff09c-8e38-47d2-8399-cc5dffc5d551 2 Category 0244 urn:ddi:dk.dst:2f39b156-4b0e-4f0c-a317-f94b2bc66989:23 dk.dst 2f39b156-4b0e-4f0c-a317-f94b2bc66989 23 dk.dst 375e823a-60fe-4e66-b6ac-7a47d040e361 2 Category 251511 urn:ddi:dk.dst:0caecd51-c244-44fb-aff4-cfa6a1b75e7f:23 dk.dst 0caecd51-c244-44fb-aff4-cfa6a1b75e7f 23 dk.dst 0b904359-a69e-4753-806a-6f6bd7771629 2 Category 251731 urn:ddi:dk.dst:083cbc91-017b-4d98-b26d-42dd23455f4c:23 dk.dst 083cbc91-017b-4d98-b26d-42dd23455f4c 23 dk.dst 11774480-d198-4244-81f2-9a4efda861fe 2 Category 0249 urn:ddi:dk.dst:e4f94a16-b5ce-408a-9486-e394f2a2076b:23 dk.dst e4f94a16-b5ce-408a-9486-e394f2a2076b 23 dk.dst ca95725f-b233-4057-b2ea-8abbc9b0791d 2 Category 202800 urn:ddi:dk.dst:811d256d-5dd6-418a-898e-fdff3fe4a076:23 dk.dst 811d256d-5dd6-418a-898e-fdff3fe4a076 23 dk.dst 1fa66d0c-1dc6-47cb-8ddc-7d2e53884bbc 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:d57edeb4-ce42-4b02-a81b-47faa2489a73:23 dk.dst d57edeb4-ce42-4b02-a81b-47faa2489a73 23 dk.dst d4906f8c-91a7-4542-ba87-b83a0b800e8d 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:4d7fb159-8892-408e-8747-3c15aea36ee0:23 dk.dst 4d7fb159-8892-408e-8747-3c15aea36ee0 23 dk.dst f752ba7d-a1a3-4e39-a407-adb925f0efac 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:fbf0e30b-401d-432e-9e51-51c0ac8b2b4d:23 dk.dst fbf0e30b-401d-432e-9e51-51c0ac8b2b4d 23 dk.dst 09f6eda7-d2af-49e1-b37b-8d9ad2d97a6a 2 Category 1311 urn:ddi:dk.dst:7654ca0e-6f23-462c-b0cb-c5be3ad32192:23 dk.dst 7654ca0e-6f23-462c-b0cb-c5be3ad32192 23 dk.dst 701b34a8-0234-468e-bd18-ac916089359e 2 Category 135100 urn:ddi:dk.dst:49e21e66-e201-42af-8f24-77d5d86c8c39:23 dk.dst 49e21e66-e201-42af-8f24-77d5d86c8c39 23 dk.dst 39844f80-7a7f-4ebc-ba82-135e2ce2bb58 2 Category 135200 urn:ddi:dk.dst:1a343f68-a45c-427f-b97c-c33606341229:23 dk.dst 1a343f68-a45c-427f-b97c-c33606341229 23 dk.dst 09a66338-9d95-4852-93cc-20d2c0998d8c 2 Category 135300 urn:ddi:dk.dst:d70552df-2cb6-4a15-9bf3-3fd1803bffe5:23 dk.dst d70552df-2cb6-4a15-9bf3-3fd1803bffe5 23 dk.dst 477a35dc-86d4-4952-bc7c-0a0bf5870801 2 Category 135400 urn:ddi:dk.dst:0466876d-304c-47ba-b17b-6f7d07570f05:23 dk.dst 0466876d-304c-47ba-b17b-6f7d07570f05 23 dk.dst ecc8d33a-092f-4d72-bdd7-242f45874417 2 Category 135500 urn:ddi:dk.dst:c2c67add-d6bb-42e8-a142-727e4d0ca88c:23 dk.dst c2c67add-d6bb-42e8-a142-727e4d0ca88c 23 dk.dst 6ce8ea6e-9595-4460-b29a-59e4bbc132d5 2 Category 135600 urn:ddi:dk.dst:717d1f35-70da-4e91-a4fc-a0c3be214acf:23 dk.dst 717d1f35-70da-4e91-a4fc-a0c3be214acf 23 dk.dst 8e103f67-c619-40c7-813f-44bded5ac422 2 Category 135700 urn:ddi:dk.dst:2de4d2e9-c848-4d90-bed1-da2081971fe0:23 dk.dst 2de4d2e9-c848-4d90-bed1-da2081971fe0 23 dk.dst 1d1b0946-513f-4f17-b49f-0a65ad0043e6 2 Category 135900 urn:ddi:dk.dst:22f8cfc0-c537-43e7-9180-0a77087fac70:23 dk.dst 22f8cfc0-c537-43e7-9180-0a77087fac70 23 dk.dst 07df70f8-a122-429b-bd9c-f6694749dddf 2 Category 200300 urn:ddi:dk.dst:38fb3f1a-ba82-4938-85ee-6573afee3496:23 dk.dst 38fb3f1a-ba82-4938-85ee-6573afee3496 23 dk.dst 4c98325e-4bc6-4ee3-98ad-db43968b86b6 2 Category 241100 urn:ddi:dk.dst:bc375a1d-5787-4549-b953-dd0cb3ecee96:23 dk.dst bc375a1d-5787-4549-b953-dd0cb3ecee96 23 dk.dst 1b282011-4e55-4679-871d-07276dc0f115 2 Category 241300 urn:ddi:dk.dst:b456430f-b5f3-4be4-87b6-51a89b9a659a:23 dk.dst b456430f-b5f3-4be4-87b6-51a89b9a659a 23 dk.dst 57d4ea12-5466-4bc2-b70b-dabf8835eb36 2 Category 241700 urn:ddi:dk.dst:3f71df3e-b913-46ea-8e9c-51c977f3cdb9:23 dk.dst 3f71df3e-b913-46ea-8e9c-51c977f3cdb9 23 dk.dst abb38327-990e-426b-b249-1783095ea0bb 2 Category 242100 urn:ddi:dk.dst:d6b95ca4-f553-4c94-871c-ee1981e49c37:23 dk.dst d6b95ca4-f553-4c94-871c-ee1981e49c37 23 dk.dst 78cb2c66-39b9-4fab-8b69-262395accb2a 2 Category 331900 urn:ddi:dk.dst:21b64f0a-b139-40c1-a15e-9a5b98bc8c0c:23 dk.dst 21b64f0a-b139-40c1-a15e-9a5b98bc8c0c 23 dk.dst 8946a976-5a9b-4bc9-b52b-e04ae3ae46f0 2 Category 394200 urn:ddi:dk.dst:f5979be1-6067-4b5e-b611-09d4db9ae513:23 dk.dst f5979be1-6067-4b5e-b611-09d4db9ae513 23 dk.dst 3690b413-5745-4326-83b0-6e8e19f97d9f 2 Category 395500 urn:ddi:dk.dst:a5c71fd1-32b0-4644-baaa-a78f12d3e70f:23 dk.dst a5c71fd1-32b0-4644-baaa-a78f12d3e70f 23 dk.dst 6915c523-dd37-4dd8-84d8-121a1c0cbe02 2 Category 419900 urn:ddi:dk.dst:3f78bfe1-ebb4-4f42-b26b-aa8dc03da6ec:23 dk.dst 3f78bfe1-ebb4-4f42-b26b-aa8dc03da6ec 23 dk.dst 05eaacbc-6696-49fa-ac50-b0358042cf70 2 Category 420200 urn:ddi:dk.dst:1be4bafe-e1ef-4c21-84ae-3b9cf38855e2:23 dk.dst 1be4bafe-e1ef-4c21-84ae-3b9cf38855e2 23 dk.dst 82fd8370-ad2f-4681-b4d8-10a97fe796e9 2 Category 504500 urn:ddi:dk.dst:b81a457e-e48c-407f-bc9a-faef354f5426:23 dk.dst b81a457e-e48c-407f-bc9a-faef354f5426 23 dk.dst 21be95f9-18f6-48ae-9107-d7de2c93a562 2 Category 505000 urn:ddi:dk.dst:db6a080e-0ce7-43d4-a7dc-451c84f2efa8:23 dk.dst db6a080e-0ce7-43d4-a7dc-451c84f2efa8 23 dk.dst 97db4641-a45b-4fcd-89ef-56677cab20bd 2 Category 560000 urn:ddi:dk.dst:643a252d-2ae6-44ba-bd8c-a682db7fc5d9:23 dk.dst 643a252d-2ae6-44ba-bd8c-a682db7fc5d9 23 dk.dst c47c229e-3b2e-4c4d-8f2f-b99223f58b75 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:8723ee41-cafb-4948-bd70-1f9f992886e9:23 dk.dst 8723ee41-cafb-4948-bd70-1f9f992886e9 23 dk.dst 53b55f01-0bd8-4681-8a94-727b0757388f 2 Category 960600 urn:ddi:dk.dst:38c6ebee-7d43-4c4b-bc45-d78fc794301f:23 dk.dst 38c6ebee-7d43-4c4b-bc45-d78fc794301f 23 dk.dst d25a7c55-4562-487c-bb12-564f5c57bfdf 2 Category 1313 urn:ddi:dk.dst:bd4e0b3a-a2d5-4b09-ae4e-18cccd77c64a:23 dk.dst bd4e0b3a-a2d5-4b09-ae4e-18cccd77c64a 23 dk.dst 8cd8c4dd-6820-421e-a1c7-b1033c6ca2f2 2 Category 960400 urn:ddi:dk.dst:3209ae7f-1bb4-4f9a-809d-0417c65ed869:23 dk.dst 3209ae7f-1bb4-4f9a-809d-0417c65ed869 23 dk.dst 2edd1896-18c4-4631-917c-16e598b03634 2 Category 1314 urn:ddi:dk.dst:5e6a0854-0d44-43cb-bd8f-1947c85c6060:23 dk.dst 5e6a0854-0d44-43cb-bd8f-1947c85c6060 23 dk.dst 2e2911d0-8c3a-467d-85e0-5f9a817e7e46 2 Category 243100 urn:ddi:dk.dst:5f9477f1-b997-4394-924c-0da8dcbb4284:23 dk.dst 5f9477f1-b997-4394-924c-0da8dcbb4284 23 dk.dst a91a6951-1367-4b54-a769-90f4b0eabbdb 2 Category 243200 urn:ddi:dk.dst:6352c88c-7f05-407a-bade-61bfe9ccd5a0:23 dk.dst 6352c88c-7f05-407a-bade-61bfe9ccd5a0 23 dk.dst dde7b4f2-5d7c-42ba-b05a-3ca11c1c2bd2 2 Category 244100 urn:ddi:dk.dst:f6badd1d-4d51-43da-930f-0956e3d7cf64:23 dk.dst f6badd1d-4d51-43da-930f-0956e3d7cf64 23 dk.dst 6d750518-8e28-48b1-89d9-debecb5bae9b 2 Category 244200 urn:ddi:dk.dst:29a4db88-225d-4e18-a4e9-993891c6633e:23 dk.dst 29a4db88-225d-4e18-a4e9-993891c6633e 23 dk.dst 13e27f84-5fe7-4b48-abce-15af0b75be5d 2 Category 244300 urn:ddi:dk.dst:ab53975d-5aae-4c3e-8bb7-fd477f0e8c9b:23 dk.dst ab53975d-5aae-4c3e-8bb7-fd477f0e8c9b 23 dk.dst d971e61e-67e9-4096-8e10-320945d688fa 2 Category 244400 urn:ddi:dk.dst:426af04c-3474-4f66-b304-89fb4cece16f:23 dk.dst 426af04c-3474-4f66-b304-89fb4cece16f 23 dk.dst 359a919d-b3d3-4d5b-ae67-daf3386ee370 2 Category 244500 urn:ddi:dk.dst:62401c49-ea5b-4bd9-87ee-c0c25432e82e:23 dk.dst 62401c49-ea5b-4bd9-87ee-c0c25432e82e 23 dk.dst 0cb43249-2058-48b8-b0ff-352be0c1925a 2 Category 244700 urn:ddi:dk.dst:09aaa3c8-7208-42a7-a15d-92dfaafff9e1:23 dk.dst 09aaa3c8-7208-42a7-a15d-92dfaafff9e1 23 dk.dst 09ec42a2-3274-4852-afdc-5e3794fb4932 2 Category 1315 urn:ddi:dk.dst:5a590e8e-0d38-4b7c-a841-5f7287ae718c:23 dk.dst 5a590e8e-0d38-4b7c-a841-5f7287ae718c 23 dk.dst 1d20116d-e40f-4f6f-ab50-a42e1cdb1ae2 2 Category 960700 urn:ddi:dk.dst:ad495e22-53ab-48d3-8e23-d4d9c32df9f6:23 dk.dst ad495e22-53ab-48d3-8e23-d4d9c32df9f6 23 dk.dst 56bb7666-9ae8-45ff-aaa3-bbfadb53c30c 2 Category 1316 urn:ddi:dk.dst:b025525c-61fc-417e-afcd-4b99b9b58413:23 dk.dst b025525c-61fc-417e-afcd-4b99b9b58413 23 dk.dst e0e772c4-e545-4e00-8b56-ce522f8ea726 2 Category 136500 urn:ddi:dk.dst:b94195e1-3378-4abe-84e6-8bba6c9e3141:23 dk.dst b94195e1-3378-4abe-84e6-8bba6c9e3141 23 dk.dst a5343395-2c2b-48ef-b619-40db3ec0e71f 2 Category 1317 urn:ddi:dk.dst:acb02bbe-8d68-47aa-b425-4fc5c8b53fd3:23 dk.dst acb02bbe-8d68-47aa-b425-4fc5c8b53fd3 23 dk.dst 7c3e3b83-c65c-46aa-973f-82e10a37b683 2 Category 130100 urn:ddi:dk.dst:4cd53238-6bef-4a44-aeee-dea9ec1d849b:23 dk.dst 4cd53238-6bef-4a44-aeee-dea9ec1d849b 23 dk.dst d6f3eef4-f492-49f7-8c71-9fa797a03f0a 2 Category 130200 urn:ddi:dk.dst:c585e962-0e6b-4287-bc0d-da194dbb8ae5:23 dk.dst c585e962-0e6b-4287-bc0d-da194dbb8ae5 23 dk.dst 423d8057-2181-434d-b9b3-029488d3e1f5 2 Category 130300 urn:ddi:dk.dst:adf0444e-fccb-44a5-b2cd-9fcc49b91d96:23 dk.dst adf0444e-fccb-44a5-b2cd-9fcc49b91d96 23 dk.dst ccc8655b-ee10-406d-923f-042eaf42dd33 2 Category 130500 urn:ddi:dk.dst:98e48cb2-634a-4fc2-93e8-452c5bd0ae9c:23 dk.dst 98e48cb2-634a-4fc2-93e8-452c5bd0ae9c 23 dk.dst 2c0c84cd-2ec4-46bd-b62d-c61865386669 2 Category 1318 urn:ddi:dk.dst:a58532e1-7382-4d61-8d28-7a1026c37f26:23 dk.dst a58532e1-7382-4d61-8d28-7a1026c37f26 23 dk.dst cf559427-c9ee-40c9-8e8f-2ef58146d348 2 Category 396100 urn:ddi:dk.dst:1b0bdb8f-a2b0-4a4f-95b9-145169cb81b2:23 dk.dst 1b0bdb8f-a2b0-4a4f-95b9-145169cb81b2 23 dk.dst 06c0d3fd-6718-4f73-8f1d-e4e542731b16 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:29496fdd-ee0d-4fcf-aded-4cf9afb68768:23 dk.dst 29496fdd-ee0d-4fcf-aded-4cf9afb68768 23 dk.dst 2511ec39-00c7-44ce-bb6b-a22222adfc4a 2 Category 1321 urn:ddi:dk.dst:962d9287-9310-4f93-9fc8-e59ceb3a0d3d:23 dk.dst 962d9287-9310-4f93-9fc8-e59ceb3a0d3d 23 dk.dst 077d228b-4568-4a8b-832e-ebea506b71fc 2 Category 190100 urn:ddi:dk.dst:370eb28a-35fb-4c2c-a70c-1501c5fcfa71:23 dk.dst 370eb28a-35fb-4c2c-a70c-1501c5fcfa71 23 dk.dst 4467a6b8-0dfb-4068-bcdf-ee68520ed126 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:96134a05-40c9-4731-9421-5803bf4d3f10:23 dk.dst 96134a05-40c9-4731-9421-5803bf4d3f10 23 dk.dst e761c70a-ad65-483a-b326-f19430ea4a86 2 Category 1331 urn:ddi:dk.dst:72661b2b-db29-4217-9cc5-c102fbf80664:23 dk.dst 72661b2b-db29-4217-9cc5-c102fbf80664 23 dk.dst c336eede-525a-4c76-b90a-17b4cbc727dc 2 Category 476300 urn:ddi:dk.dst:24b838d1-294a-427f-a06c-e05b9f1826f5:23 dk.dst 24b838d1-294a-427f-a06c-e05b9f1826f5 23 dk.dst 1499670d-dc15-43c8-b03f-0dc3485538a7 2 Category 476340 urn:ddi:dk.dst:8194ac7e-a3bd-408c-91e8-af6e59ce89ea:23 dk.dst 8194ac7e-a3bd-408c-91e8-af6e59ce89ea 23 dk.dst 85409849-2da8-4928-b00c-ca9f7466297c 2 Category 476341 urn:ddi:dk.dst:e3f7453b-cbf5-4cb4-a9e8-87b12ab42638:23 dk.dst e3f7453b-cbf5-4cb4-a9e8-87b12ab42638 23 dk.dst 1b5a6d6b-5352-4b68-af8d-14a9d4db1876 2 Category 18 urn:ddi:dk.dst:c3cc8372-8ee2-45d3-a32e-6eee7a66fe80:23 dk.dst c3cc8372-8ee2-45d3-a32e-6eee7a66fe80 23 dk.dst 58b5f48c-2feb-46ca-80e0-a824b28987b8 2 Category 181 urn:ddi:dk.dst:75ee6aab-04cd-41a3-87af-6871c4957f8a:23 dk.dst 75ee6aab-04cd-41a3-87af-6871c4957f8a 23 dk.dst c2e6c857-1746-4c1b-bb72-0fa9391df408 2 Category 1812 urn:ddi:dk.dst:527065a8-0308-4988-8635-a36d14bff826:23 dk.dst 527065a8-0308-4988-8635-a36d14bff826 23 dk.dst 99f8c113-7657-4cd1-9107-a5eeec234c5f 2 Category 242500 urn:ddi:dk.dst:89e47880-8dc1-4be6-834b-23ce0ba1afad:23 dk.dst 89e47880-8dc1-4be6-834b-23ce0ba1afad 23 dk.dst 235e4af5-da1b-4c55-a200-22adbfd7ef8e 2 Category 182 urn:ddi:dk.dst:5ab60804-d2a1-4acc-8457-a3e9db47c767:23 dk.dst 5ab60804-d2a1-4acc-8457-a3e9db47c767 23 dk.dst 40b62cf0-13cc-447f-98f2-1f8ecfc81dac 2 Category 1821 urn:ddi:dk.dst:636456af-4d25-4a65-8299-74ae7fed948f:23 dk.dst 636456af-4d25-4a65-8299-74ae7fed948f 23 dk.dst 2532e107-e45b-4e8c-8db3-902ec954c25a 2 Category 249300 urn:ddi:dk.dst:2c932350-33b3-410f-851b-23f3b7cee4ad:23 dk.dst 2c932350-33b3-410f-851b-23f3b7cee4ad 23 dk.dst 6c180dab-4b4e-41fe-8a02-82de096542ff 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:95b94eb1-cc4d-4af4-bfe5-65c9e9678500:23 dk.dst 95b94eb1-cc4d-4af4-bfe5-65c9e9678500 23 dk.dst d8eab740-f86f-4529-85a5-b82579f62454 2 Category 1831 urn:ddi:dk.dst:e456e91c-4b51-4e9c-9f5a-ec48d4b582d3:23 dk.dst e456e91c-4b51-4e9c-9f5a-ec48d4b582d3 23 dk.dst c30fd4f4-b3df-4fc4-a096-8593fe55cf9e 2 Category 253000 urn:ddi:dk.dst:b21af804-5749-4ef6-9549-3c33e5a9acca:23 dk.dst b21af804-5749-4ef6-9549-3c33e5a9acca 23 dk.dst 5e2c171a-b45b-4bd2-88c5-d09a6d8c1815 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:2857acdd-998a-4947-8e80-5edb9cf1f5bf:23 dk.dst 2857acdd-998a-4947-8e80-5edb9cf1f5bf 23 dk.dst ca9057e1-6f92-4dbf-bac0-ce633565e4e8 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:7f6da93e-583f-4e6b-9348-882d7ef93661:23 dk.dst 7f6da93e-583f-4e6b-9348-882d7ef93661 23 dk.dst 5cef4110-3622-4ac4-8722-e5adc31c94c8 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:ab18a062-9780-4055-b8d4-4e69cfd5b98c:23 dk.dst ab18a062-9780-4055-b8d4-4e69cfd5b98c 23 dk.dst 71805e05-da45-4f91-a56a-57658c4b347b 2 Category 2221 urn:ddi:dk.dst:e4d5d699-a10b-45a7-9493-ec4ce6254c00:23 dk.dst e4d5d699-a10b-45a7-9493-ec4ce6254c00 23 dk.dst e344b9d3-da9e-4f37-a5fd-6f5d6d290d49 2 Category 153901 urn:ddi:dk.dst:eb8e7bb8-6b10-472d-a4b4-370ae1547fb8:23 dk.dst eb8e7bb8-6b10-472d-a4b4-370ae1547fb8 23 dk.dst a6e95672-cba2-45be-a0e3-39205ee63984 2 Category 153902 urn:ddi:dk.dst:539c3827-b14e-4d57-a0fe-29a199a7cc99:23 dk.dst 539c3827-b14e-4d57-a0fe-29a199a7cc99 23 dk.dst 916f2918-7981-4e6f-80dc-989526749a7d 2 Category 153921 urn:ddi:dk.dst:2e8007f2-5725-41fd-b295-2489c289bed9:23 dk.dst 2e8007f2-5725-41fd-b295-2489c289bed9 23 dk.dst 59e1145d-848f-42f1-abc2-7f01b991f4ee 2 Category 153922 urn:ddi:dk.dst:3c787519-6b5a-468f-a583-e14621f06abb:23 dk.dst 3c787519-6b5a-468f-a583-e14621f06abb 23 dk.dst 34d97883-bb44-4e44-92da-13b3469ec542 2 Category 153923 urn:ddi:dk.dst:1db678b8-682b-459d-80d5-e2375a2259e9:23 dk.dst 1db678b8-682b-459d-80d5-e2375a2259e9 23 dk.dst 2505862d-e0bb-41e5-9809-0abbd9e49fc6 2 Category 153924 urn:ddi:dk.dst:72ade8bd-b174-4147-8c79-3201f14f3dec:23 dk.dst 72ade8bd-b174-4147-8c79-3201f14f3dec 23 dk.dst e2189f7a-ff4e-4865-be80-92e391f3696b 2 Category 153999 urn:ddi:dk.dst:9fa34611-2353-4edd-9ef5-2ed626891f04:23 dk.dst 9fa34611-2353-4edd-9ef5-2ed626891f04 23 dk.dst 596ed774-364f-491f-bd79-c02e92896186 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:bad9be28-bb84-47cd-8a77-3280ddc28a6d:23 dk.dst bad9be28-bb84-47cd-8a77-3280ddc28a6d 23 dk.dst 5c6bfddd-38b0-4ee5-a92b-b6877a15275a 2 Category 2231 urn:ddi:dk.dst:725100a3-37d0-43af-becc-7cb0e5e60a79:23 dk.dst 725100a3-37d0-43af-becc-7cb0e5e60a79 23 dk.dst 61f2f535-210e-459b-b562-a5fa8eaf1499 2 Category 332300 urn:ddi:dk.dst:049fbfd8-cf11-4b7f-ace2-b5d60e7fbcab:23 dk.dst 049fbfd8-cf11-4b7f-ace2-b5d60e7fbcab 23 dk.dst 14fead85-abd7-4f29-9b36-ad3c042be066 2 Category 332321 urn:ddi:dk.dst:c8248735-e26a-4fb8-93cb-e1df90dcd47e:23 dk.dst c8248735-e26a-4fb8-93cb-e1df90dcd47e 23 dk.dst a1c73f21-6dcd-4f5f-9c54-dc31064401d3 2 Category 332322 urn:ddi:dk.dst:e87db2e0-6a2c-4920-a399-d014951710a4:23 dk.dst e87db2e0-6a2c-4920-a399-d014951710a4 23 dk.dst 95ec8399-f3a7-4303-a7f4-56bfc3396782 2 Category 509000 urn:ddi:dk.dst:06b23e56-1bc3-4a21-aa57-e6cd9b50c8dc:23 dk.dst 06b23e56-1bc3-4a21-aa57-e6cd9b50c8dc 23 dk.dst 37816b26-9508-4a9e-8b52-cee2f84a5500 2 Category 509001 urn:ddi:dk.dst:04600c05-b80a-4e92-9ab4-2eff01a85e8b:23 dk.dst 04600c05-b80a-4e92-9ab4-2eff01a85e8b 23 dk.dst bbd2340a-51ab-4569-bb44-c291d94a3e50 2 Category 509002 urn:ddi:dk.dst:48ec30ec-9e61-4c3d-af42-83cd08fb49db:23 dk.dst 48ec30ec-9e61-4c3d-af42-83cd08fb49db 23 dk.dst 8a323d3a-5109-40ec-9eb8-8726c3097f3d 2 Category 509003 urn:ddi:dk.dst:169002dd-ee99-43af-8491-c8df5e87d021:23 dk.dst 169002dd-ee99-43af-8491-c8df5e87d021 23 dk.dst 7cd7e250-7bdf-42b7-b2b9-4d20ee900900 2 Category 509021 urn:ddi:dk.dst:5652c4c4-b867-482f-8a1d-edb66330fff7:23 dk.dst 5652c4c4-b867-482f-8a1d-edb66330fff7 23 dk.dst 840f75cb-9468-4f55-8edc-00a18ddbf29a 2 Category 509022 urn:ddi:dk.dst:73a068d4-ea05-41cd-ab57-7091b9e3f60e:23 dk.dst 73a068d4-ea05-41cd-ab57-7091b9e3f60e 23 dk.dst db96ca38-8c3d-4c0f-865a-40559f86e520 2 Category 509023 urn:ddi:dk.dst:fb58042d-49d2-4d17-bba7-c3b267a86653:23 dk.dst fb58042d-49d2-4d17-bba7-c3b267a86653 23 dk.dst a3d3462b-4734-43ae-b656-108ebe90c20a 2 Category 509024 urn:ddi:dk.dst:1569f834-71ff-4d71-98c9-f537ddffc1a3:23 dk.dst 1569f834-71ff-4d71-98c9-f537ddffc1a3 23 dk.dst 6f3a7f84-3aff-4de3-8718-ade15b4c9f32 2 Category 509099 urn:ddi:dk.dst:c762d11d-d6fb-4ca0-9ce0-1b308cf1279c:23 dk.dst c762d11d-d6fb-4ca0-9ce0-1b308cf1279c 23 dk.dst 573d494f-2714-4576-a831-2345eb7ec2b8 2 Category 2232 urn:ddi:dk.dst:3afedd35-b9ce-482a-b5da-b5bf29e5e177:23 dk.dst 3afedd35-b9ce-482a-b5da-b5bf29e5e177 23 dk.dst 689055dd-a02d-4456-8258-9c5d4da72a6d 2 Category 400700 urn:ddi:dk.dst:0f1f5532-524a-4508-8a37-ce33bbc0557b:23 dk.dst 0f1f5532-524a-4508-8a37-ce33bbc0557b 23 dk.dst bf07a128-47a8-4f2b-a99d-7cbbaad9ecf2 2 Category 400701 urn:ddi:dk.dst:7e3f69cf-f301-48d9-9d0b-5d32fe1abf5b:23 dk.dst 7e3f69cf-f301-48d9-9d0b-5d32fe1abf5b 23 dk.dst cad4d799-7d94-42a7-9982-5f1fdf1f2e58 2 Category 400702 urn:ddi:dk.dst:e0336470-4a5a-4eb6-a23d-8c2f3fceaa8b:23 dk.dst e0336470-4a5a-4eb6-a23d-8c2f3fceaa8b 23 dk.dst b29f7f9b-d615-41c4-9a52-53386bce6c3d 2 Category 400703 urn:ddi:dk.dst:a9bd08a2-13d2-4185-a1d8-025d18bc1d3d:23 dk.dst a9bd08a2-13d2-4185-a1d8-025d18bc1d3d 23 dk.dst 84911fb4-73ec-4ad4-ac1a-e77fbf2a6156 2 Category 400721 urn:ddi:dk.dst:9e517623-2f44-4657-b323-655ee91fec88:23 dk.dst 9e517623-2f44-4657-b323-655ee91fec88 23 dk.dst 0f3c34cd-94e6-43c6-a292-1e145a4f2c62 2 Category 400722 urn:ddi:dk.dst:aa4fe0f1-fc49-464e-a0fd-fe31f5bb7a72:23 dk.dst aa4fe0f1-fc49-464e-a0fd-fe31f5bb7a72 23 dk.dst fd328576-de6c-4b4f-ae4a-c318755b6e0b 2 Category 400723 urn:ddi:dk.dst:51c07585-a246-48b0-9e4a-9e128ddda15c:23 dk.dst 51c07585-a246-48b0-9e4a-9e128ddda15c 23 dk.dst 85f9e358-5f08-4d47-a88d-f707058c392d 2 Category 400724 urn:ddi:dk.dst:216046b0-b16e-465f-98ce-ab6267fc47a0:23 dk.dst 216046b0-b16e-465f-98ce-ab6267fc47a0 23 dk.dst afd70357-e641-4ead-b139-0b2503a8a340 2 Category 2233 urn:ddi:dk.dst:6bb0b904-9aae-477d-ad78-e8ef6f8a3f0e:23 dk.dst 6bb0b904-9aae-477d-ad78-e8ef6f8a3f0e 23 dk.dst 7985ece7-e458-4eb0-8845-bd0c4b470a33 2 Category 400800 urn:ddi:dk.dst:6a8aa94d-0bfb-42f1-8b16-3961c67cad8c:23 dk.dst 6a8aa94d-0bfb-42f1-8b16-3961c67cad8c 23 dk.dst 6b1bfd7a-43ca-4107-9a57-7a4d6d6bbafd 2 Category 224 urn:ddi:dk.dst:02da0ddd-31f0-4528-b6ef-16c1f30bff2b:23 dk.dst 02da0ddd-31f0-4528-b6ef-16c1f30bff2b 23 dk.dst 89263519-01b3-44e5-8afc-b2de6dd4c6d9 2 Category 2241 urn:ddi:dk.dst:16618a87-b98f-4a00-9da9-1bc0ad213a9b:23 dk.dst 16618a87-b98f-4a00-9da9-1bc0ad213a9b 23 dk.dst 95b73b1b-ba6f-40ea-a9c7-030350419a17 2 Category 403100 urn:ddi:dk.dst:217a6c84-a75e-441a-aaf5-9ee0b2198aea:23 dk.dst 217a6c84-a75e-441a-aaf5-9ee0b2198aea 23 dk.dst 37b86ee7-b371-44a4-832f-159d7173050d 2 Category 403101 urn:ddi:dk.dst:ee1bb0b9-708d-4327-860c-dfb8d689d1d8:23 dk.dst ee1bb0b9-708d-4327-860c-dfb8d689d1d8 23 dk.dst 21f17788-90b6-4a53-ac36-a7aa7ccba2b1 2 Category 403102 urn:ddi:dk.dst:bcbb1a50-6fc8-4d62-83fe-b81ca6cd5e03:23 dk.dst bcbb1a50-6fc8-4d62-83fe-b81ca6cd5e03 23 dk.dst 90ab6b33-2f36-4f11-a019-0630a46be069 2 Category 403103 urn:ddi:dk.dst:9f07103c-c2e0-49d7-a33a-9ed39ec9f7d5:23 dk.dst 9f07103c-c2e0-49d7-a33a-9ed39ec9f7d5 23 dk.dst 87f069db-e655-4980-92f2-cff11674438b 2 Category 403121 urn:ddi:dk.dst:ef5f1886-703a-4ab5-ae01-6e46ee53a25a:23 dk.dst ef5f1886-703a-4ab5-ae01-6e46ee53a25a 23 dk.dst f30f87c7-c994-4f67-bdde-fc6da557d2e3 2 Category 403122 urn:ddi:dk.dst:46ab5b2c-d9d5-415d-a391-f783dd541156:23 dk.dst 46ab5b2c-d9d5-415d-a391-f783dd541156 23 dk.dst 062f079d-281f-44b7-925d-9734a472e123 2 Category 403123 urn:ddi:dk.dst:d40306a9-06ff-41f8-8d33-0be721c64e59:23 dk.dst d40306a9-06ff-41f8-8d33-0be721c64e59 23 dk.dst e5269c60-1f63-4cff-9a41-86490946a8ca 2 Category 403124 urn:ddi:dk.dst:96379317-298a-438f-9136-7e863c8bec47:23 dk.dst 96379317-298a-438f-9136-7e863c8bec47 23 dk.dst d17d930d-5a9d-4333-8c5f-a242aecc5270 2 Category 508000 urn:ddi:dk.dst:f84f9f84-15cc-459d-a005-96829061ffc5:23 dk.dst f84f9f84-15cc-459d-a005-96829061ffc5 23 dk.dst d87dab2e-b365-4802-b016-5e1d07047c37 2 Category 508001 urn:ddi:dk.dst:5336e2cd-c54d-4eef-ac48-ab2dd38f2709:23 dk.dst 5336e2cd-c54d-4eef-ac48-ab2dd38f2709 23 dk.dst 1c1be096-08a9-4250-a744-9d8bfdeffdae 2 Category 508002 urn:ddi:dk.dst:d3e6f2d9-bb50-4b13-a494-063729a8cd63:23 dk.dst d3e6f2d9-bb50-4b13-a494-063729a8cd63 23 dk.dst 24a15067-1dca-452f-b759-40ae5b690862 2 Category 508003 urn:ddi:dk.dst:cbb7b92b-6d07-49aa-a7db-b034c35ba7d0:23 dk.dst cbb7b92b-6d07-49aa-a7db-b034c35ba7d0 23 dk.dst 8f5c3456-d42b-49a6-9059-de4bc6c1d6f3 2 Category 508021 urn:ddi:dk.dst:a6ffb758-20d8-4107-8191-d6e7ccc2bbe0:23 dk.dst a6ffb758-20d8-4107-8191-d6e7ccc2bbe0 23 dk.dst 187a6cf3-a501-491b-bf95-2f449d167e9d 2 Category 508022 urn:ddi:dk.dst:279735e7-7793-48ef-b4bd-d4e17f8a64a3:23 dk.dst 279735e7-7793-48ef-b4bd-d4e17f8a64a3 23 dk.dst 167d3315-fa5b-4536-9b6d-aaadf1ac1075 2 Category 508023 urn:ddi:dk.dst:75cdb3fb-46dd-4659-ad52-0e5ce483475f:23 dk.dst 75cdb3fb-46dd-4659-ad52-0e5ce483475f 23 dk.dst d698717c-2436-4d09-869d-74d909c260ec 2 Category 508024 urn:ddi:dk.dst:307f4561-40af-4edf-b8bc-a692396cd3d1:23 dk.dst 307f4561-40af-4edf-b8bc-a692396cd3d1 23 dk.dst 3c76433f-aff1-4b7e-8c0d-4c2cdcb7ee5f 2 Category 508099 urn:ddi:dk.dst:b507e1f5-6dc7-44f1-99be-67571c5d63e1:23 dk.dst b507e1f5-6dc7-44f1-99be-67571c5d63e1 23 dk.dst 3dd2045e-e07b-4742-9640-4b412423c84b 2 Category 225 urn:ddi:dk.dst:09f7fa33-818a-449d-b761-c3a82d350c63:23 dk.dst 09f7fa33-818a-449d-b761-c3a82d350c63 23 dk.dst c0ab3780-68dc-4b01-bfd2-1f0e7a368772 2 Category 2251 urn:ddi:dk.dst:572cb1a1-5858-48b8-b98d-3cfc8c4e42f4:23 dk.dst 572cb1a1-5858-48b8-b98d-3cfc8c4e42f4 23 dk.dst 755aeea1-ebfd-4c7c-af12-b0095be74a03 2 Category 117901 urn:ddi:dk.dst:f693a924-88fc-4883-a447-65622e275d00:23 dk.dst f693a924-88fc-4883-a447-65622e275d00 23 dk.dst 3f1ddc7d-1c64-4b9b-ade0-63937715fcb5 2 Category 117902 urn:ddi:dk.dst:36d90b6f-7db6-465f-821a-4b9dda188bc2:23 dk.dst 36d90b6f-7db6-465f-821a-4b9dda188bc2 23 dk.dst 3d231def-98ca-4522-b3f9-07c21399aa82 2 Category 117903 urn:ddi:dk.dst:cf306dfc-fa86-47a1-879c-2761eebe1f33:23 dk.dst cf306dfc-fa86-47a1-879c-2761eebe1f33 23 dk.dst a1e284ca-589c-4e75-8bdb-f28ecf6c6bc7 2 Category 117921 urn:ddi:dk.dst:c107dc03-441f-47bd-92b7-e6cf323321aa:23 dk.dst c107dc03-441f-47bd-92b7-e6cf323321aa 23 dk.dst 67fb8a7a-3e73-4ed7-a4c5-abc8a7798444 2 Category 117922 urn:ddi:dk.dst:6da3d805-5166-49d8-9e4b-a75ec68524b1:23 dk.dst 6da3d805-5166-49d8-9e4b-a75ec68524b1 23 dk.dst e1a9b707-b28e-4aa9-aef2-721585e45ab2 2 Category 117923 urn:ddi:dk.dst:414a4542-ce49-4258-9bfb-0a060d9fde35:23 dk.dst 414a4542-ce49-4258-9bfb-0a060d9fde35 23 dk.dst 0dcb9514-027f-40a3-ae02-706f75201613 2 Category 118901 urn:ddi:dk.dst:a463f2bf-2f1f-4c1f-ae03-ae219388f208:23 dk.dst a463f2bf-2f1f-4c1f-ae03-ae219388f208 23 dk.dst 16778dcc-d03e-4fc7-a3f7-6af55cacac8b 2 Category 118902 urn:ddi:dk.dst:84c5ac04-c91a-4a4f-80c4-58dcd3ae07d5:23 dk.dst 84c5ac04-c91a-4a4f-80c4-58dcd3ae07d5 23 dk.dst 2ebbbfb9-d203-468f-9d4a-1dd2080c38b7 2 Category 118903 urn:ddi:dk.dst:49ab40f6-68d5-48cd-bc02-4f3af667fcf8:23 dk.dst 49ab40f6-68d5-48cd-bc02-4f3af667fcf8 23 dk.dst c0aef253-4e7d-465f-b9f3-23dcb822439c 2 Category 118921 urn:ddi:dk.dst:c1e998dc-7afc-4e1d-aeed-1861fb619e90:23 dk.dst c1e998dc-7afc-4e1d-aeed-1861fb619e90 23 dk.dst f8c69a49-3e3a-4f61-956d-67fdae33a0ef 2 Category 118922 urn:ddi:dk.dst:aa3583f5-e895-4cd1-8c7f-b3deeb6a57c4:23 dk.dst aa3583f5-e895-4cd1-8c7f-b3deeb6a57c4 23 dk.dst 5c56b49e-143b-4070-a824-340e132eb114 2 Category 118923 urn:ddi:dk.dst:ac1fca66-7ada-47d9-b2fb-03b3e128d8f3:23 dk.dst ac1fca66-7ada-47d9-b2fb-03b3e128d8f3 23 dk.dst 25bd536b-e177-4628-87c3-85936de7fbde 2 Category 119901 urn:ddi:dk.dst:40953c23-94a6-4955-b393-e8ad7a126119:23 dk.dst 40953c23-94a6-4955-b393-e8ad7a126119 23 dk.dst 4e0fc6b0-7a61-4f53-ae37-43d018e8e82b 2 Category 119902 urn:ddi:dk.dst:e658a1d3-c901-42ad-8e39-d0ad8a6003b1:23 dk.dst e658a1d3-c901-42ad-8e39-d0ad8a6003b1 23 dk.dst c48016f4-46d6-4851-b432-e0b3b1b9a448 2 Category 119903 urn:ddi:dk.dst:09d71739-3909-4205-89cb-b4bfa4595dea:23 dk.dst 09d71739-3909-4205-89cb-b4bfa4595dea 23 dk.dst 871fa959-b780-4ab0-885b-7b46d548f389 2 Category 119921 urn:ddi:dk.dst:12fe221c-a963-44e1-89bb-72c85e95c8a1:23 dk.dst 12fe221c-a963-44e1-89bb-72c85e95c8a1 23 dk.dst a659d84b-04a9-4630-ae82-8e3f06af7823 2 Category 119922 urn:ddi:dk.dst:1b815f06-5ea0-4e44-bd25-68984ffca62d:23 dk.dst 1b815f06-5ea0-4e44-bd25-68984ffca62d 23 dk.dst 660cb0dd-eeae-4f84-b09c-2049fc3f59fc 2 Category 119923 urn:ddi:dk.dst:a8218f17-914c-408d-9aa6-53bdf6df4d19:23 dk.dst a8218f17-914c-408d-9aa6-53bdf6df4d19 23 dk.dst 79528b08-6518-4490-a199-707bfcf257ab 2 Category 119924 urn:ddi:dk.dst:616c0b16-2c8b-4036-beef-662db7eb431e:23 dk.dst 616c0b16-2c8b-4036-beef-662db7eb431e 23 dk.dst 52cc6e64-6783-4596-8f75-9012c72f3428 2 Category 119999 urn:ddi:dk.dst:0c58e56e-0786-4ed2-816c-5aa9762cab3a:23 dk.dst 0c58e56e-0786-4ed2-816c-5aa9762cab3a 23 dk.dst d3431ddf-5cba-4058-bcf9-8d0b1004642e 2 Category 2252 urn:ddi:dk.dst:150ec5ae-d9b6-40ce-a565-94a2047d9093:23 dk.dst 150ec5ae-d9b6-40ce-a565-94a2047d9093 23 dk.dst 124bac60-6297-46dd-8b32-fb514b5deb86 2 Category 165201 urn:ddi:dk.dst:07a7e6fc-a148-4343-aebc-e139f95db554:23 dk.dst 07a7e6fc-a148-4343-aebc-e139f95db554 23 dk.dst e8f8ab07-9cb2-41d1-ba28-5c13b255a4b5 2 Category 165202 urn:ddi:dk.dst:8dfb173a-c1f2-4cce-8327-1d5591b2757d:23 dk.dst 8dfb173a-c1f2-4cce-8327-1d5591b2757d 23 dk.dst 4a052e46-8005-4f63-96e6-026456582e51 2 Category 165221 urn:ddi:dk.dst:a3dd63b3-32b5-457a-b50b-00c4377ed4a0:23 dk.dst a3dd63b3-32b5-457a-b50b-00c4377ed4a0 23 dk.dst 1e06e9da-2930-4e22-a95e-20d03c9cd7b7 2 Category 165222 urn:ddi:dk.dst:5facc1c1-5808-4c9d-bd9c-4418d77129ea:23 dk.dst 5facc1c1-5808-4c9d-bd9c-4418d77129ea 23 dk.dst 64a55b63-286d-48b8-81a1-e798bbb81cfb 2 Category 165223 urn:ddi:dk.dst:ca231ba4-84ec-4c8b-90dd-84941a7de5b5:23 dk.dst ca231ba4-84ec-4c8b-90dd-84941a7de5b5 23 dk.dst 2518a6c4-0a2b-4459-9ab2-9e3e07b55a6e 2 Category 165299 urn:ddi:dk.dst:cb6f5592-2eb3-4c1b-867a-4f6f1b360118:23 dk.dst cb6f5592-2eb3-4c1b-867a-4f6f1b360118 23 dk.dst a83bc612-0c65-4e3a-8b58-5cc389414c39 2 Category 187901 urn:ddi:dk.dst:4ddc522a-b7eb-42c8-bae1-63f45f89a5bd:23 dk.dst 4ddc522a-b7eb-42c8-bae1-63f45f89a5bd 23 dk.dst 9edb5acc-4eba-4484-88a8-f3d29a9d577e 2 Category 187902 urn:ddi:dk.dst:7cb13b18-a357-4a22-a62c-f5cb87885979:23 dk.dst 7cb13b18-a357-4a22-a62c-f5cb87885979 23 dk.dst 88e7285b-5993-4433-a5f1-b786671c65ad 2 Category 187921 urn:ddi:dk.dst:0528368c-bd5d-465b-9e3d-e0f4755c1d68:23 dk.dst 0528368c-bd5d-465b-9e3d-e0f4755c1d68 23 dk.dst 86daf6df-e6d6-403e-964d-646cab41ee3c 2 Category 187922 urn:ddi:dk.dst:48152214-cdb5-4d51-be5d-61704b421088:23 dk.dst 48152214-cdb5-4d51-be5d-61704b421088 23 dk.dst 81827ca2-1a66-421e-a2c4-fe78f1303c9f 2 Category 188901 urn:ddi:dk.dst:61a0144a-19e9-473b-80b0-a82580c17601:23 dk.dst 61a0144a-19e9-473b-80b0-a82580c17601 23 dk.dst 8147b547-8b73-4b26-b608-3a7ad19c9d78 2 Category 188902 urn:ddi:dk.dst:c2756205-52ec-4ef3-9637-a98d6d74f0bd:23 dk.dst c2756205-52ec-4ef3-9637-a98d6d74f0bd 23 dk.dst e7bd1701-2465-497b-a068-ff50e144a78d 2 Category 188921 urn:ddi:dk.dst:ca797719-f48e-4efd-883c-9870ae74c9a5:23 dk.dst ca797719-f48e-4efd-883c-9870ae74c9a5 23 dk.dst fd8f3dff-18bf-418d-82e3-7b108a87a61a 2 Category 188922 urn:ddi:dk.dst:017849b2-3e6f-4121-b3bd-143c9810573d:23 dk.dst 017849b2-3e6f-4121-b3bd-143c9810573d 23 dk.dst a45c18dc-c8a8-44ea-acc3-ad5bd27cb701 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:89df9326-302a-4f6e-843e-4d8d0f316532:23 dk.dst 89df9326-302a-4f6e-843e-4d8d0f316532 23 dk.dst 135ca938-0a2c-420b-b39d-320d1b2f0fca 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:70e96c29-4f00-4d58-9baf-3cc2821bda32:23 dk.dst 70e96c29-4f00-4d58-9baf-3cc2821bda32 23 dk.dst e3c98984-54dc-4eaf-a3ff-0c9405406094 2 Category 2311 urn:ddi:dk.dst:47f7ad60-d27d-4be6-b666-ad6bd27bc98b:23 dk.dst 47f7ad60-d27d-4be6-b666-ad6bd27bc98b 23 dk.dst 50f276a7-5178-4e69-b537-3e3b8aacd66d 2 Category 189100 urn:ddi:dk.dst:65c18da3-52d3-442f-aee3-751d6bb9645c:23 dk.dst 65c18da3-52d3-442f-aee3-751d6bb9645c 23 dk.dst cf2508c9-ffec-4cd6-96a2-3f37e8cf5521 2 Category 189121 urn:ddi:dk.dst:7b8bf570-43db-4b2a-b309-b514a81c865c:23 dk.dst 7b8bf570-43db-4b2a-b309-b514a81c865c 23 dk.dst 8a6f04c1-67ad-4931-a73b-ffc0e8ad9346 2 Category 189122 urn:ddi:dk.dst:b717654e-b832-4956-9ade-4cf0dfd1df9f:23 dk.dst b717654e-b832-4956-9ade-4cf0dfd1df9f 23 dk.dst fa17f3d7-8c1c-4c75-a192-c96a5d935d67 2 Category 189199 urn:ddi:dk.dst:e2a6cd84-2521-42bf-93ae-73a0680f30c0:23 dk.dst e2a6cd84-2521-42bf-93ae-73a0680f30c0 23 dk.dst 529ff2b1-763e-40cb-bbcd-9f78d09d9a73 2 Category 2312 urn:ddi:dk.dst:2396beb0-f863-42e3-9c7d-2db6bb92c22d:23 dk.dst 2396beb0-f863-42e3-9c7d-2db6bb92c22d 23 dk.dst 7dd69154-4406-47ed-9740-50e20c83e14b 2 Category 189900 urn:ddi:dk.dst:db8d05f2-7f05-42e7-bd44-e8e43d7833fc:23 dk.dst db8d05f2-7f05-42e7-bd44-e8e43d7833fc 23 dk.dst 57462b00-2c26-489a-abc9-f640347b8f69 2 Category 189901 urn:ddi:dk.dst:c6fb1b9b-c2d6-47cc-8d75-be6ba954878b:23 dk.dst c6fb1b9b-c2d6-47cc-8d75-be6ba954878b 23 dk.dst 0c34e7de-d117-44b5-963c-30c9ea881fb7 2 Category 189902 urn:ddi:dk.dst:cafa99be-b3a0-45bb-9efc-595f2377a20f:23 dk.dst cafa99be-b3a0-45bb-9efc-595f2377a20f 23 dk.dst 56fdaa19-6e87-4955-88dc-e8f708a681fd 2 Category 189921 urn:ddi:dk.dst:d2aa976f-3569-411e-9338-1a83f156dd79:23 dk.dst d2aa976f-3569-411e-9338-1a83f156dd79 23 dk.dst 6bb7711f-50ca-4428-b669-c52370205abb 2 Category 189922 urn:ddi:dk.dst:77b3d1f7-c841-429c-9099-7113ac14e16d:23 dk.dst 77b3d1f7-c841-429c-9099-7113ac14e16d 23 dk.dst 3fb4c007-9a57-4932-9cc9-a5ca310c101a 2 Category 189923 urn:ddi:dk.dst:181f9a54-d08a-40fc-aded-b0461060b664:23 dk.dst 181f9a54-d08a-40fc-aded-b0461060b664 23 dk.dst bbed1781-14a1-4495-b846-750992b1e3a6 2 Category 189924 urn:ddi:dk.dst:42813bb0-c740-44e3-8b14-81db2aec4d0d:23 dk.dst 42813bb0-c740-44e3-8b14-81db2aec4d0d 23 dk.dst 18ce9456-b8b5-49b2-a38f-9f97a217f110 2 Category 189999 urn:ddi:dk.dst:93fc3001-611e-4458-824b-92d8bbc4eb14:23 dk.dst 93fc3001-611e-4458-824b-92d8bbc4eb14 23 dk.dst 2538233e-0c22-47e9-90a5-d5839a87e497 2 Category 2313 urn:ddi:dk.dst:8b2559b8-1c5c-416c-8d2a-500196899333:23 dk.dst 8b2559b8-1c5c-416c-8d2a-500196899333 23 dk.dst b2967d08-8309-41a7-894c-cdf63688699c 2 Category 189401 urn:ddi:dk.dst:b2999774-dec0-4e07-a08c-9dd68eadb328:23 dk.dst b2999774-dec0-4e07-a08c-9dd68eadb328 23 dk.dst f55d0752-d76e-4713-ad2e-c6d5fab33cc7 2 Category 189402 urn:ddi:dk.dst:5a9020d2-ac64-409d-b203-76994ebfd2ce:23 dk.dst 5a9020d2-ac64-409d-b203-76994ebfd2ce 23 dk.dst 7ebd58a9-d2eb-432f-b589-02298703907d 2 Category 189403 urn:ddi:dk.dst:35fb6597-8940-4d80-bf4c-1eaf513bee5e:23 dk.dst 35fb6597-8940-4d80-bf4c-1eaf513bee5e 23 dk.dst 896edd70-7944-4ae6-b743-0494ed4c4cee 2 Category 189421 urn:ddi:dk.dst:1fd0fa7a-9733-412e-a183-a9377fbeec4c:23 dk.dst 1fd0fa7a-9733-412e-a183-a9377fbeec4c 23 dk.dst 6a5a26c7-4acf-42a8-9bdb-885b07646524 2 Category 189422 urn:ddi:dk.dst:fa1109b0-3bd2-4f00-b71a-bfbbdec9998f:23 dk.dst fa1109b0-3bd2-4f00-b71a-bfbbdec9998f 23 dk.dst a8166047-dec7-4afa-b5b9-9b9ba4c1b94a 2 Category 189423 urn:ddi:dk.dst:2159734a-3bc5-4dca-a918-13ce6f99d63f:23 dk.dst 2159734a-3bc5-4dca-a918-13ce6f99d63f 23 dk.dst 6ffaa1dd-19ca-42d5-bded-fc3ed66663b3 2 Category 2314 urn:ddi:dk.dst:aeebcea3-23ee-41ab-be66-0277977ecb0d:23 dk.dst aeebcea3-23ee-41ab-be66-0277977ecb0d 23 dk.dst 41937243-baf1-4fb7-b501-defc16a5d0bc 2 Category 189502 urn:ddi:dk.dst:7999dfa5-8809-4aa3-b473-2ca9f8b527ce:23 dk.dst 7999dfa5-8809-4aa3-b473-2ca9f8b527ce 23 dk.dst 19ed3b1e-83a7-44aa-a82c-7b88a6ae9e8e 2 Category 189503 urn:ddi:dk.dst:d6663495-aabf-4db8-8053-86f6bde896e6:23 dk.dst d6663495-aabf-4db8-8053-86f6bde896e6 23 dk.dst 8778d12d-144b-4dd5-90df-a18af8a2ef4c 2 Category 189521 urn:ddi:dk.dst:4d4b8b87-5b5e-44ac-a310-f3bc49d1bdb1:23 dk.dst 4d4b8b87-5b5e-44ac-a310-f3bc49d1bdb1 23 dk.dst c2be2f35-cda6-44be-9f39-0379be01ceea 2 Category 189522 urn:ddi:dk.dst:c2d001db-9475-4423-be54-49764a645a92:23 dk.dst c2d001db-9475-4423-be54-49764a645a92 23 dk.dst 68d3e686-e04b-435c-9f7e-23d7f44636c6 2 Category 189523 urn:ddi:dk.dst:9e598333-a677-4903-aa5a-1f0d7faa73ad:23 dk.dst 9e598333-a677-4903-aa5a-1f0d7faa73ad 23 dk.dst 7d1a3ee5-cf3f-42ef-88d7-385f24b1ad51 2 Category 2315 urn:ddi:dk.dst:cf915122-092b-49b0-98be-eb2af9981f37:23 dk.dst cf915122-092b-49b0-98be-eb2af9981f37 23 dk.dst 43b9e5b9-3645-4489-82ef-e013144c9321 2 Category 188021 urn:ddi:dk.dst:c76ba503-98a0-4037-b059-2b0c5f42d841:23 dk.dst c76ba503-98a0-4037-b059-2b0c5f42d841 23 dk.dst 26257a87-02ef-4cc0-aaf3-8e779fe155c0 2 Category 188022 urn:ddi:dk.dst:09ea8a08-e801-4674-a914-d36a3b7934f6:23 dk.dst 09ea8a08-e801-4674-a914-d36a3b7934f6 23 dk.dst 24344833-d080-4f28-8916-0d1947998032 2 Category 188023 urn:ddi:dk.dst:f7d3c41c-8a83-44b0-ba23-737a1325c950:23 dk.dst f7d3c41c-8a83-44b0-ba23-737a1325c950 23 dk.dst 3209e210-6a73-4c06-8398-e2e4a773e9ff 2 Category 188024 urn:ddi:dk.dst:ace1a257-9851-41b0-8dc0-0fe07159008c:23 dk.dst ace1a257-9851-41b0-8dc0-0fe07159008c 23 dk.dst bb71be33-9ced-4863-89c6-caee6078a529 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:b7e3da77-c17f-4ee3-b39c-2e261c3869e4:23 dk.dst b7e3da77-c17f-4ee3-b39c-2e261c3869e4 23 dk.dst 65d18f0c-73cf-42c3-ae2d-74f2d2804981 2 Category 2321 urn:ddi:dk.dst:e63aa521-25eb-4aac-88b7-14b344a1694a:23 dk.dst e63aa521-25eb-4aac-88b7-14b344a1694a 23 dk.dst c3f83958-5ae4-44b3-bd2b-ceabe2fe4278 2 Category 523000 urn:ddi:dk.dst:d82e794a-6edb-4274-aea9-e3e93a23e05c:23 dk.dst d82e794a-6edb-4274-aea9-e3e93a23e05c 23 dk.dst cceee6f8-6547-484b-97da-6302e1a502d6 2 Category 529900 urn:ddi:dk.dst:0d3e0015-666c-42ba-b02e-1e9cdde263e7:23 dk.dst 0d3e0015-666c-42ba-b02e-1e9cdde263e7 23 dk.dst b8dfee7a-a4f9-4eaf-8e30-43fcb9cb4624 2 Category 588100 urn:ddi:dk.dst:39e88006-4c56-4bf9-a7e2-c7261a7390bc:23 dk.dst 39e88006-4c56-4bf9-a7e2-c7261a7390bc 23 dk.dst 9d5f5adb-43a8-4e3a-bceb-60e2d90b7de7 2 Category 588200 urn:ddi:dk.dst:049ab405-5f50-48d8-8cfd-db91082d01af:23 dk.dst 049ab405-5f50-48d8-8cfd-db91082d01af 23 dk.dst 81fc52b8-646c-4b1d-af5c-f0cd630aeb5f 2 Category 588300 urn:ddi:dk.dst:e4ffab95-93dd-4624-bc27-983ae2b8257f:23 dk.dst e4ffab95-93dd-4624-bc27-983ae2b8257f 23 dk.dst 413e9fdd-642a-4615-b603-7f3fe7a6b356 2 Category 588400 urn:ddi:dk.dst:466e9fbc-dad5-4adf-bc91-f9ec4d9ef8c0:23 dk.dst 466e9fbc-dad5-4adf-bc91-f9ec4d9ef8c0 23 dk.dst f004eb1a-5a5d-4d73-8954-5623611b0a7c 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:da200ff0-c384-47ca-b862-b1069bfc6085:23 dk.dst da200ff0-c384-47ca-b862-b1069bfc6085 23 dk.dst d24dd191-8b29-4eaf-9d4d-5aaca444538b 2 Category 2331 urn:ddi:dk.dst:00b22d9e-f819-469c-9640-f3346d89b30b:23 dk.dst 00b22d9e-f819-469c-9640-f3346d89b30b 23 dk.dst 4c808b74-d870-4449-b56c-8cd145024733 2 Category 119000 urn:ddi:dk.dst:e161887a-9c9d-4ed6-ada3-e6f0e02e5010:23 dk.dst e161887a-9c9d-4ed6-ada3-e6f0e02e5010 23 dk.dst d5df13ef-cdf6-4f06-90ad-7a90a0268ea8 2 Category 119021 urn:ddi:dk.dst:2553a8cd-ff73-4520-87f0-08c1c80733da:23 dk.dst 2553a8cd-ff73-4520-87f0-08c1c80733da 23 dk.dst 91d3334e-91ea-4c78-892a-e2a38364e51b 2 Category 119022 urn:ddi:dk.dst:66419817-2602-42b7-8609-137761748f83:23 dk.dst 66419817-2602-42b7-8609-137761748f83 23 dk.dst 0a04e0fa-e488-40d0-b94c-99fb3f553391 2 Category 119099 urn:ddi:dk.dst:2ef73e0d-2100-4d06-af73-f2130299dcbd:23 dk.dst 2ef73e0d-2100-4d06-af73-f2130299dcbd 23 dk.dst 326c8c3a-b992-41bd-8ccb-540d15f17774 2 Category 512600 urn:ddi:dk.dst:8b7dfa88-33c0-4ca3-91df-66357b3b6ca7:23 dk.dst 8b7dfa88-33c0-4ca3-91df-66357b3b6ca7 23 dk.dst 2c92da1d-c110-43b8-9cad-3b4a4b94ead0 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:a284ef24-0dd4-45ed-9e7a-fe30ebc92d60:23 dk.dst a284ef24-0dd4-45ed-9e7a-fe30ebc92d60 23 dk.dst 7b9789a5-a245-4a6f-81c2-70cf7db492dc 2 Category 2341 urn:ddi:dk.dst:4761bfd9-f29c-42fc-8c5b-74d685b1744a:23 dk.dst 4761bfd9-f29c-42fc-8c5b-74d685b1744a 23 dk.dst ec31bc07-640b-40b8-bfad-02193223041e 2 Category 154900 urn:ddi:dk.dst:8baed00f-ad5a-431e-9d0d-8c386b2dffb8:23 dk.dst 8baed00f-ad5a-431e-9d0d-8c386b2dffb8 23 dk.dst 1d6c630d-659d-4a79-9ca0-7b1858fb291a 2 Category 2342 urn:ddi:dk.dst:ee8fd63e-cd80-49b1-be4a-e815962506ef:23 dk.dst ee8fd63e-cd80-49b1-be4a-e815962506ef 23 dk.dst 74bd4eaf-5901-44f1-aa76-f5ea92c0d2b2 2 Category 119500 urn:ddi:dk.dst:77dc5951-adf8-4e96-810b-de968a0a8738:23 dk.dst 77dc5951-adf8-4e96-810b-de968a0a8738 23 dk.dst fbcda728-79b6-4a9a-8f08-de873c675209 2 Category 119521 urn:ddi:dk.dst:2b2ba6a2-16d4-477a-b09d-7cf26f8f24f0:23 dk.dst 2b2ba6a2-16d4-477a-b09d-7cf26f8f24f0 23 dk.dst 4d356ab2-c687-4f18-bfb2-e05c1e6d1cfc 2 Category 119522 urn:ddi:dk.dst:6abeeeca-8f67-4e36-850e-2342509d7e6f:23 dk.dst 6abeeeca-8f67-4e36-850e-2342509d7e6f 23 dk.dst 4d795d34-1cc5-4a92-8dfd-a04ca2c38662 2 Category 2343 urn:ddi:dk.dst:ffd9d989-aaea-4c51-9949-0cadf5c2d1f4:23 dk.dst ffd9d989-aaea-4c51-9949-0cadf5c2d1f4 23 dk.dst 4241f084-fc04-4d06-b22d-3ffcfb46639d 2 Category 151100 urn:ddi:dk.dst:b8500ae5-aabf-4e9c-b2c5-7e0e7222a706:23 dk.dst b8500ae5-aabf-4e9c-b2c5-7e0e7222a706 23 dk.dst 09f69a1c-d7ec-45f3-8541-1384da3345ef 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:dda5b950-a290-4cd2-b2e7-cce5541f8af0:23 dk.dst dda5b950-a290-4cd2-b2e7-cce5541f8af0 23 dk.dst 23fe44d4-448d-4a82-8fbc-d3fa323f9692 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:b6266107-e6db-4194-91f2-9ae1210ce352:23 dk.dst b6266107-e6db-4194-91f2-9ae1210ce352 23 dk.dst c94c7209-4f4f-4a2e-96c2-e00ebe161052 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:9b7944ab-1cc3-4ee9-bfaa-5883e2238e5a:23 dk.dst 9b7944ab-1cc3-4ee9-bfaa-5883e2238e5a 23 dk.dst 1c7c50bf-a4d2-4e02-ae8b-6ad90241bb6c 2 Category 3111 urn:ddi:dk.dst:6c968d43-73b3-4234-b201-83ecd4591571:23 dk.dst 6c968d43-73b3-4234-b201-83ecd4591571 23 dk.dst 2fc6531c-c0ec-40ed-9bdb-d83bcc0260fa 2 Category 323253 urn:ddi:dk.dst:b8c7d0c0-4762-4e01-bb2f-7a10139fe46a:23 dk.dst b8c7d0c0-4762-4e01-bb2f-7a10139fe46a 23 dk.dst c5dde475-4e4c-4f77-99b7-72ad9dde9974 2 Category 448853 urn:ddi:dk.dst:6b1c6686-da6c-437f-bb61-442e965716e1:23 dk.dst 6b1c6686-da6c-437f-bb61-442e965716e1 23 dk.dst d5a2fab1-99ef-4bfa-9a5b-92206a9d1950 2 Category 478253 urn:ddi:dk.dst:12266cd4-6221-4cdf-a733-128ab5970546:23 dk.dst 12266cd4-6221-4cdf-a733-128ab5970546 23 dk.dst 62ed1e9f-f118-4fbc-b0fd-68c0882cd099 2 Category 479053 urn:ddi:dk.dst:68f55593-7ce6-4338-ae2a-23cfcca266e8:23 dk.dst 68f55593-7ce6-4338-ae2a-23cfcca266e8 23 dk.dst b78dedc6-d7cf-4fbb-91e0-3705d766f6e9 2 Category 479153 urn:ddi:dk.dst:1ad96bd5-aa4a-4ad1-8a23-b18195c54f0d:23 dk.dst 1ad96bd5-aa4a-4ad1-8a23-b18195c54f0d 23 dk.dst ddf0f24f-fd2e-4dcc-8fb0-5c697ae04e64 2 Category 514753 urn:ddi:dk.dst:74d28d09-d00e-4d5a-bdb3-2ce014009019:23 dk.dst 74d28d09-d00e-4d5a-bdb3-2ce014009019 23 dk.dst cbb02f48-adc1-4c95-bd27-67baf6b37d8b 2 Category 3112 urn:ddi:dk.dst:002e3da7-beee-44e1-80ed-82c8316f8f43:23 dk.dst 002e3da7-beee-44e1-80ed-82c8316f8f43 23 dk.dst fa05adb4-eb66-4b25-a6a9-da8b5911e2e0 2 Category 323153 urn:ddi:dk.dst:ba670fff-57d4-451f-b377-32982f460bdc:23 dk.dst ba670fff-57d4-451f-b377-32982f460bdc 23 dk.dst a3f9c779-55ef-4915-af08-046e7d8b9d0c 2 Category 327053 urn:ddi:dk.dst:ed084a30-5c08-4179-bfec-ea59fec4d7c7:23 dk.dst ed084a30-5c08-4179-bfec-ea59fec4d7c7 23 dk.dst f7cffcdf-21e0-4661-a714-95b87240b156 2 Category 415153 urn:ddi:dk.dst:e227b62c-a6c6-43b7-9e7b-5fe2825a1676:23 dk.dst e227b62c-a6c6-43b7-9e7b-5fe2825a1676 23 dk.dst f3c294d9-feed-4f11-93ba-04abe661c2b3 2 Category 416053 urn:ddi:dk.dst:4222ccdd-93a8-43a0-8cbe-f5ec8a7aaa98:23 dk.dst 4222ccdd-93a8-43a0-8cbe-f5ec8a7aaa98 23 dk.dst cfa99651-6f5f-4fca-9f47-efb258be6fa4 2 Category 416453 urn:ddi:dk.dst:81eb2b3a-340b-4182-9f81-96c408f58f64:23 dk.dst 81eb2b3a-340b-4182-9f81-96c408f58f64 23 dk.dst e46245c5-e04e-4605-913a-3d55d582f001 2 Category 443153 urn:ddi:dk.dst:c37c3828-baed-49fe-a5eb-320447ccdcba:23 dk.dst c37c3828-baed-49fe-a5eb-320447ccdcba 23 dk.dst 0975919f-b0c4-45f6-bfb7-266070a5f9f0 2 Category 3113 urn:ddi:dk.dst:bb00983c-3eb9-4dc7-b6e6-4f19e60d3fad:23 dk.dst bb00983c-3eb9-4dc7-b6e6-4f19e60d3fad 23 dk.dst f6638500-da81-45fa-8fe3-982d9bab9082 2 Category 323353 urn:ddi:dk.dst:54673591-2060-4d32-965d-0e973ddcf253:23 dk.dst 54673591-2060-4d32-965d-0e973ddcf253 23 dk.dst be39ef4b-21d5-46db-94ce-217e0e5702b9 2 Category 419053 urn:ddi:dk.dst:62c0805b-def1-4071-9127-bf1aa537dad7:23 dk.dst 62c0805b-def1-4071-9127-bf1aa537dad7 23 dk.dst 3383b254-9183-4388-aece-cfdbbd7ef7ff 2 Category 419153 urn:ddi:dk.dst:090cae6d-5deb-46d3-b9e6-90cbb98a5262:23 dk.dst 090cae6d-5deb-46d3-b9e6-90cbb98a5262 23 dk.dst 0118b069-5e0e-4856-a2d8-daef7d3c96aa 2 Category 419253 urn:ddi:dk.dst:65927f9f-7ab0-42e9-aec3-521af8406fb1:23 dk.dst 65927f9f-7ab0-42e9-aec3-521af8406fb1 23 dk.dst 3e4b14da-0953-477b-bb57-3c37ff3d2d8e 2 Category 419753 urn:ddi:dk.dst:4f7b2487-f06e-4046-9f2c-e4d7cec65cea:23 dk.dst 4f7b2487-f06e-4046-9f2c-e4d7cec65cea 23 dk.dst a656ef06-7896-4dce-b243-576d02223aca 2 Category 3114 urn:ddi:dk.dst:7f3ddc79-3fe4-4e19-b8cb-48478f935410:23 dk.dst 7f3ddc79-3fe4-4e19-b8cb-48478f935410 23 dk.dst 326b4d23-6504-4a61-9ea4-afed4810c344 2 Category 323453 urn:ddi:dk.dst:b397e377-b132-4d33-8184-3c4dbba12428:23 dk.dst b397e377-b132-4d33-8184-3c4dbba12428 23 dk.dst a7d8a972-47e2-4e84-ab76-201475200eee 2 Category 326553 urn:ddi:dk.dst:a219b188-d51e-45b6-9e4a-5828e4f7e01f:23 dk.dst a219b188-d51e-45b6-9e4a-5828e4f7e01f 23 dk.dst e09a898e-c971-45b3-9722-6a8c44000eef 2 Category 326753 urn:ddi:dk.dst:7613da8e-749e-417f-91c7-4f9e55ce216e:23 dk.dst 7613da8e-749e-417f-91c7-4f9e55ce216e 23 dk.dst 8cd66ca7-68a9-4027-82ff-77457dc6a044 2 Category 410453 urn:ddi:dk.dst:5b8bf424-87bd-4db9-8267-0c27a226110d:23 dk.dst 5b8bf424-87bd-4db9-8267-0c27a226110d 23 dk.dst 62551c43-a870-452c-91d3-31705c0ee107 2 Category 410553 urn:ddi:dk.dst:550f0764-b3e3-4106-8a23-82add017284a:23 dk.dst 550f0764-b3e3-4106-8a23-82add017284a 23 dk.dst eeccca2c-5c90-43ed-88a6-79c7691e0171 2 Category 410753 urn:ddi:dk.dst:725784d3-e8bb-4d8e-8f7f-9209c3bb537c:23 dk.dst 725784d3-e8bb-4d8e-8f7f-9209c3bb537c 23 dk.dst 1b233bf1-aae6-484b-b5b1-2d335271dbe3 2 Category 410953 urn:ddi:dk.dst:0fc01863-4fb2-4ac6-aa68-1750b181ee9c:23 dk.dst 0fc01863-4fb2-4ac6-aa68-1750b181ee9c 23 dk.dst df12061c-a5f4-4915-a0d7-6b34075f53e1 2 Category 411153 urn:ddi:dk.dst:43769040-a267-4a6f-8b70-0202221229cb:23 dk.dst 43769040-a267-4a6f-8b70-0202221229cb 23 dk.dst 45e2962a-907f-4012-a7bd-4450a04b60ca 2 Category 411253 urn:ddi:dk.dst:fc869f02-775c-443c-98f1-5eb4f99008a6:23 dk.dst fc869f02-775c-443c-98f1-5eb4f99008a6 23 dk.dst 0417e7ec-d233-4b1b-948f-d31c39e0c618 2 Category 411453 urn:ddi:dk.dst:34b8b647-6bb4-442b-8b7c-ea5e96f65c43:23 dk.dst 34b8b647-6bb4-442b-8b7c-ea5e96f65c43 23 dk.dst f1297673-f50b-4ca3-87cc-ed0e1b79dd8a 2 Category 411553 urn:ddi:dk.dst:1e448dda-8198-4b57-b9be-06b51540d6d6:23 dk.dst 1e448dda-8198-4b57-b9be-06b51540d6d6 23 dk.dst f525294d-f281-48b5-b0bb-354f7847c214 2 Category 412553 urn:ddi:dk.dst:22420ff0-dc57-422c-88a4-f05181fc021a:23 dk.dst 22420ff0-dc57-422c-88a4-f05181fc021a 23 dk.dst 31108e47-1813-4614-a40f-9f2ebb2d0f0f 2 Category 413753 urn:ddi:dk.dst:bf2f7ece-ccad-4b9d-9389-0cbf8a5616c3:23 dk.dst bf2f7ece-ccad-4b9d-9389-0cbf8a5616c3 23 dk.dst c0b2846f-9a50-42d4-879f-368f376d9a4a 2 Category 414353 urn:ddi:dk.dst:7ec61f6e-470f-4fce-83d1-7cb7802ce827:23 dk.dst 7ec61f6e-470f-4fce-83d1-7cb7802ce827 23 dk.dst 8b032e34-8818-498c-9151-ac19c6bea2e4 2 Category 415653 urn:ddi:dk.dst:944111f4-326a-4cb2-8bd4-ee1c3912c5ea:23 dk.dst 944111f4-326a-4cb2-8bd4-ee1c3912c5ea 23 dk.dst 505a6e94-1a43-4158-9165-bbb9179441a5 2 Category 415753 urn:ddi:dk.dst:e7c63b85-8f50-4161-ae9d-03cdf82e0e0f:23 dk.dst e7c63b85-8f50-4161-ae9d-03cdf82e0e0f 23 dk.dst b96e05f0-d228-47ac-b030-8f84d14700e1 2 Category 415853 urn:ddi:dk.dst:0e9813b5-14ff-43c5-bf67-a93a74ff486d:23 dk.dst 0e9813b5-14ff-43c5-bf67-a93a74ff486d 23 dk.dst 2f34d4ad-7661-45ba-b919-8dc6f4214c42 2 Category 415953 urn:ddi:dk.dst:abd12dac-f40f-484c-a1b8-73ccb1382965:23 dk.dst abd12dac-f40f-484c-a1b8-73ccb1382965 23 dk.dst 1b2382f3-081a-4d18-abab-f18a8bf7b0e1 2 Category 421553 urn:ddi:dk.dst:87dbcebf-8b87-41dd-827f-4d710f6080f9:23 dk.dst 87dbcebf-8b87-41dd-827f-4d710f6080f9 23 dk.dst 6790f719-3d7b-4d4d-ba26-6f6124f9a119 2 Category 425253 urn:ddi:dk.dst:3613500d-b6b4-46a6-94a2-fb1f9ecca3ec:23 dk.dst 3613500d-b6b4-46a6-94a2-fb1f9ecca3ec 23 dk.dst 921b575b-8316-4b41-9e3b-aa702b2dd584 2 Category 425953 urn:ddi:dk.dst:550bdcf6-49c3-420c-85d1-884751ae9a48:23 dk.dst 550bdcf6-49c3-420c-85d1-884751ae9a48 23 dk.dst 523d654d-64ed-49de-ad01-493e8eb5eae6 2 Category 427453 urn:ddi:dk.dst:2307bdae-a0e9-4420-a15a-05c7b504958e:23 dk.dst 2307bdae-a0e9-4420-a15a-05c7b504958e 23 dk.dst b73e0d0a-760e-43a6-a4d5-5035825041ed 2 Category 427853 urn:ddi:dk.dst:ef8bf69e-b94f-47cd-8273-d6a60ed43e66:23 dk.dst ef8bf69e-b94f-47cd-8273-d6a60ed43e66 23 dk.dst 450ddc9b-980c-4a6b-a329-dce9aece1691 2 Category 430453 urn:ddi:dk.dst:bd31225b-d3ad-4012-a479-f984458d6b11:23 dk.dst bd31225b-d3ad-4012-a479-f984458d6b11 23 dk.dst 4f52840e-bd46-4006-8d32-3c2d15534f6e 2 Category 460453 urn:ddi:dk.dst:9471b994-7b1d-41c5-82fc-05c3c7c258df:23 dk.dst 9471b994-7b1d-41c5-82fc-05c3c7c258df 23 dk.dst c5c8bcc0-b7de-464c-8130-fc5f12efa0e8 2 Category 460553 urn:ddi:dk.dst:f7ca4685-b467-4bbc-ba25-2cdbf9bd14b6:23 dk.dst f7ca4685-b467-4bbc-ba25-2cdbf9bd14b6 23 dk.dst 436c70e5-e103-47db-9ec3-99755732aca1 2 Category 474153 urn:ddi:dk.dst:5ba32142-cb6c-4d6c-8c61-4928d35ee9f9:23 dk.dst 5ba32142-cb6c-4d6c-8c61-4928d35ee9f9 23 dk.dst 25700997-64bd-4738-8b8e-56eab797285d 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:ce58ee0d-042d-4c0e-b1c1-5c5497537550:23 dk.dst ce58ee0d-042d-4c0e-b1c1-5c5497537550 23 dk.dst e5fd3765-fef6-4128-b56c-e9cf15b42cfb 2 Category 3121 urn:ddi:dk.dst:2c23fc4c-4177-4043-97f9-fafa8fdaf989:23 dk.dst 2c23fc4c-4177-4043-97f9-fafa8fdaf989 23 dk.dst 0f4e7dc0-5554-4e68-bff6-9608eb946aaa 2 Category 414651 urn:ddi:dk.dst:666acfa3-2794-4ed4-a58a-e02eabb079fc:23 dk.dst 666acfa3-2794-4ed4-a58a-e02eabb079fc 23 dk.dst 7c8987b7-3e57-4fcb-80e4-ab744712f6a1 2 Category 414654 urn:ddi:dk.dst:f143421d-bc78-4e66-908b-12ae7bd495bb:23 dk.dst f143421d-bc78-4e66-908b-12ae7bd495bb 23 dk.dst d4cf3edf-1e4d-4fd9-b88e-0a4f5281060f 2 Category 448851 urn:ddi:dk.dst:732668ba-3c47-457f-b343-ade39b9b5f53:23 dk.dst 732668ba-3c47-457f-b343-ade39b9b5f53 23 dk.dst 23e5900f-dd81-40f9-ac4c-d8b053079bc2 2 Category 448854 urn:ddi:dk.dst:34ceed6b-6c46-4501-a72c-16be841fb66e:23 dk.dst 34ceed6b-6c46-4501-a72c-16be841fb66e 23 dk.dst 297d5758-06d4-4d9d-851a-3b22a8e3ce44 2 Category 449851 urn:ddi:dk.dst:3f991c1c-985e-4906-ba38-547744367c7f:23 dk.dst 3f991c1c-985e-4906-ba38-547744367c7f 23 dk.dst 73eb561c-baab-403f-beb7-3d24d688f138 2 Category 451151 urn:ddi:dk.dst:aab440b9-25f4-4a97-b111-0dbcdc7cb8c1:23 dk.dst aab440b9-25f4-4a97-b111-0dbcdc7cb8c1 23 dk.dst ed0743d7-f3e5-44ec-880d-fb89cf5bfc4c 2 Category 451154 urn:ddi:dk.dst:fa392e08-d68e-4969-87cd-2218cc8135ac:23 dk.dst fa392e08-d68e-4969-87cd-2218cc8135ac 23 dk.dst 5d81193e-bf49-430f-b200-673852082f42 2 Category 452251 urn:ddi:dk.dst:c828c3b3-2583-42e2-ac34-8683d91420bd:23 dk.dst c828c3b3-2583-42e2-ac34-8683d91420bd 23 dk.dst 3877d39d-9ec1-4924-99c3-77a527b40156 2 Category 452254 urn:ddi:dk.dst:c4e6ddec-8c01-4081-a889-97ea4f164b6d:23 dk.dst c4e6ddec-8c01-4081-a889-97ea4f164b6d 23 dk.dst 3bea1c10-8c9f-4722-bcbe-9307a7e79611 2 Category 452451 urn:ddi:dk.dst:74801689-e467-4523-8ffb-48d74443b56e:23 dk.dst 74801689-e467-4523-8ffb-48d74443b56e 23 dk.dst 3bf57486-aab9-48c7-abcf-215e2e079b3e 2 Category 452454 urn:ddi:dk.dst:b5d255ca-4b56-4963-9ef3-26f49dda760e:23 dk.dst b5d255ca-4b56-4963-9ef3-26f49dda760e 23 dk.dst 59fb0738-68f4-4d7e-8257-3c0e293e3241 2 Category 473451 urn:ddi:dk.dst:5f5b43e1-bc23-4a38-bae8-1603cf1feec9:23 dk.dst 5f5b43e1-bc23-4a38-bae8-1603cf1feec9 23 dk.dst 6082c186-f567-4e67-99e5-6fce5bd815a5 2 Category 473951 urn:ddi:dk.dst:39dc2084-0dd8-4485-8012-e02736fa88a3:23 dk.dst 39dc2084-0dd8-4485-8012-e02736fa88a3 23 dk.dst d8b7c830-beea-4b48-b0cb-596ee570d318 2 Category 475651 urn:ddi:dk.dst:f378d90c-c96c-4cf8-9713-a11bff7e2920:23 dk.dst f378d90c-c96c-4cf8-9713-a11bff7e2920 23 dk.dst c66e8631-d70a-4395-a9d1-2adf5224965a 2 Category 478151 urn:ddi:dk.dst:8cbbd96b-4fb4-44a4-8b4f-f2bde8004fa0:23 dk.dst 8cbbd96b-4fb4-44a4-8b4f-f2bde8004fa0 23 dk.dst 98009638-2fbc-42c0-8f41-b280f0db9397 2 Category 478154 urn:ddi:dk.dst:4ec93fd0-c831-4742-9769-7371fed8eb85:23 dk.dst 4ec93fd0-c831-4742-9769-7371fed8eb85 23 dk.dst eaaf5951-3b79-4ec8-a5d6-7b6f5d728972 2 Category 478251 urn:ddi:dk.dst:f3648775-d34e-412b-bc17-7ac5e770a24d:23 dk.dst f3648775-d34e-412b-bc17-7ac5e770a24d 23 dk.dst 4f041a69-f068-414a-8df4-443864fc1e02 2 Category 478254 urn:ddi:dk.dst:cf3aa81d-747c-44cc-b5a8-5bf585107dfb:23 dk.dst cf3aa81d-747c-44cc-b5a8-5bf585107dfb 23 dk.dst 5df3169f-47da-49a5-9bde-0150701d8b10 2 Category 479054 urn:ddi:dk.dst:e5d3f786-2641-4f01-93c8-49f60f361b66:23 dk.dst e5d3f786-2641-4f01-93c8-49f60f361b66 23 dk.dst 4d698e66-60fa-4bbd-b835-17f2cebd218b 2 Category 479154 urn:ddi:dk.dst:9eedb0ee-2e36-4809-aaf4-a4a74a072ce0:23 dk.dst 9eedb0ee-2e36-4809-aaf4-a4a74a072ce0 23 dk.dst 3a52fe73-922f-4cfd-ae69-b71122567e4e 2 Category 514400 urn:ddi:dk.dst:4507be40-775c-48c5-b6d4-94da19faf6cd:23 dk.dst 4507be40-775c-48c5-b6d4-94da19faf6cd 23 dk.dst 37b32a60-5798-4cd3-b44e-88fe0b1b6656 2 Category 514754 urn:ddi:dk.dst:81383720-25a7-4816-b3db-fd2323c7594b:23 dk.dst 81383720-25a7-4816-b3db-fd2323c7594b 23 dk.dst 1d38034d-adbd-4af7-9a01-b04e836fdbc2 2 Category 3122 urn:ddi:dk.dst:08c2f7b6-152c-4499-b35c-61d94bf61a87:23 dk.dst 08c2f7b6-152c-4499-b35c-61d94bf61a87 23 dk.dst cb6bf71d-de65-4485-8d29-082fe1453bf5 2 Category 327054 urn:ddi:dk.dst:005fd393-31b2-4a48-aa11-8619e98f9dfe:23 dk.dst 005fd393-31b2-4a48-aa11-8619e98f9dfe 23 dk.dst 1d7b3216-ffb2-4177-94f1-7b80201192f7 2 Category 415151 urn:ddi:dk.dst:2a986161-5011-4d9a-8a2c-80823ea38129:23 dk.dst 2a986161-5011-4d9a-8a2c-80823ea38129 23 dk.dst 5f759f2a-5a00-4ba1-9486-119b90a32e19 2 Category 415154 urn:ddi:dk.dst:b614c6c0-f00e-4114-8e8e-1423550b1ed4:23 dk.dst b614c6c0-f00e-4114-8e8e-1423550b1ed4 23 dk.dst 96e145b7-8f5f-4bce-b34b-689e5dde7306 2 Category 415251 urn:ddi:dk.dst:ff90d45c-ff57-446f-a835-f73b877a6345:23 dk.dst ff90d45c-ff57-446f-a835-f73b877a6345 23 dk.dst b8d545b6-e2f9-468f-8a59-2330e91170d7 2 Category 415351 urn:ddi:dk.dst:0fa052f7-2d1f-43bf-b7e4-0d395c1115eb:23 dk.dst 0fa052f7-2d1f-43bf-b7e4-0d395c1115eb 23 dk.dst fa069838-125f-4ed1-a011-d42018f30846 2 Category 415354 urn:ddi:dk.dst:d3581f5c-62ea-4472-967b-c08e0cd12573:23 dk.dst d3581f5c-62ea-4472-967b-c08e0cd12573 23 dk.dst 1bc879c9-8636-42db-879d-0c46da478c16 2 Category 415451 urn:ddi:dk.dst:db1116fc-71df-4972-aedf-95e7194f66ce:23 dk.dst db1116fc-71df-4972-aedf-95e7194f66ce 23 dk.dst e35832ec-b50b-44f6-8f4d-678f0ea480d1 2 Category 416051 urn:ddi:dk.dst:5b7a4a3e-b0f0-4f92-8e37-d5f6d2412362:23 dk.dst 5b7a4a3e-b0f0-4f92-8e37-d5f6d2412362 23 dk.dst e6aa33af-cd79-4885-9016-db48884314bf 2 Category 416054 urn:ddi:dk.dst:2734b78f-acad-4ce9-92f0-b67d34ba4fdd:23 dk.dst 2734b78f-acad-4ce9-92f0-b67d34ba4fdd 23 dk.dst dd1e1019-1aac-4d15-938a-c55364fe5028 2 Category 416151 urn:ddi:dk.dst:b2b8fe6f-9691-406b-b1f5-69ba3bcf5d62:23 dk.dst b2b8fe6f-9691-406b-b1f5-69ba3bcf5d62 23 dk.dst b2258f7c-bd1b-4b98-84f4-840e2d6b8743 2 Category 416154 urn:ddi:dk.dst:d28a2ff6-e08c-42ea-954d-b873aa4f0dd3:23 dk.dst d28a2ff6-e08c-42ea-954d-b873aa4f0dd3 23 dk.dst d9e9eff3-2ae1-4554-9a0c-ccc636b0dfda 2 Category 416251 urn:ddi:dk.dst:930bf23d-8430-40e0-8160-51cb52f85a4f:23 dk.dst 930bf23d-8430-40e0-8160-51cb52f85a4f 23 dk.dst 2dd2eeb6-f2a8-4312-9295-fc679df04475 2 Category 416254 urn:ddi:dk.dst:f6d19035-99bb-42ea-99f3-2f4c817829db:23 dk.dst f6d19035-99bb-42ea-99f3-2f4c817829db 23 dk.dst 11a6b906-6494-4978-a9a3-8363367b69fc 2 Category 416351 urn:ddi:dk.dst:4d8cfee8-839f-41c4-8cfe-baefb5a473e8:23 dk.dst 4d8cfee8-839f-41c4-8cfe-baefb5a473e8 23 dk.dst 2d1bee5c-42a7-4e90-890f-1b5059ff0de6 2 Category 416354 urn:ddi:dk.dst:3000c37d-77d4-4d8b-a5af-a918fec18d56:23 dk.dst 3000c37d-77d4-4d8b-a5af-a918fec18d56 23 dk.dst 56e4a0ba-ffa5-49b1-9ad4-4b0f541065cb 2 Category 416451 urn:ddi:dk.dst:46a3f2be-29dd-4a4d-b53a-9f3938a7c39b:23 dk.dst 46a3f2be-29dd-4a4d-b53a-9f3938a7c39b 23 dk.dst f95f84f3-c802-4cb9-aa46-60765c983993 2 Category 416454 urn:ddi:dk.dst:ef55d7e1-eb7e-4b95-baa0-31e1d537e1a5:23 dk.dst ef55d7e1-eb7e-4b95-baa0-31e1d537e1a5 23 dk.dst 7709b88e-9b7a-4c1f-8333-c733738dda31 2 Category 432051 urn:ddi:dk.dst:187aa894-9cf5-490d-a9a4-4f4aa4410807:23 dk.dst 187aa894-9cf5-490d-a9a4-4f4aa4410807 23 dk.dst 937ecb3f-094c-4e4e-bd1e-851a958bc9c0 2 Category 442251 urn:ddi:dk.dst:f4e7736a-26ce-4ad0-a9f0-509e1d945fd8:23 dk.dst f4e7736a-26ce-4ad0-a9f0-509e1d945fd8 23 dk.dst 64196977-94f2-4854-aac0-bb5c4e2cca55 2 Category 442254 urn:ddi:dk.dst:b3832c4d-952a-4a41-a3f0-643d618878ec:23 dk.dst b3832c4d-952a-4a41-a3f0-643d618878ec 23 dk.dst b4e42cc1-dd10-41b7-9204-19497bbc759f 2 Category 443151 urn:ddi:dk.dst:a4669607-67bf-4602-9590-45f5c4124be7:23 dk.dst a4669607-67bf-4602-9590-45f5c4124be7 23 dk.dst 375b6a9c-0396-43a2-bce4-0a882733d277 2 Category 443154 urn:ddi:dk.dst:67cd4c84-2c13-45cc-bb10-5cb963068ad5:23 dk.dst 67cd4c84-2c13-45cc-bb10-5cb963068ad5 23 dk.dst 7494023f-fb16-46bf-8d75-ddaa3bde06a2 2 Category 443251 urn:ddi:dk.dst:2d336893-075d-47ce-8d3d-ae05cce4be96:23 dk.dst 2d336893-075d-47ce-8d3d-ae05cce4be96 23 dk.dst 311dbdf2-bbd1-40c5-a5eb-6a750d0c6055 2 Category 443254 urn:ddi:dk.dst:be95190f-4c57-49c8-af19-f264072141d7:23 dk.dst be95190f-4c57-49c8-af19-f264072141d7 23 dk.dst f963a07a-d4ae-493f-b18e-65f7fcde0e8d 2 Category 443751 urn:ddi:dk.dst:4f03e9ee-3ae1-466d-a9ff-517e6a47c0f7:23 dk.dst 4f03e9ee-3ae1-466d-a9ff-517e6a47c0f7 23 dk.dst af0b769c-3719-4499-a4fc-f442c112a4be 2 Category 443754 urn:ddi:dk.dst:d1b784bd-bcbf-4133-b9b2-91bf9797641d:23 dk.dst d1b784bd-bcbf-4133-b9b2-91bf9797641d 23 dk.dst eb679af4-9ab5-48ed-b0c3-c74c6219b11e 2 Category 444251 urn:ddi:dk.dst:572c7f51-8501-49f4-986c-06d9b812f6c7:23 dk.dst 572c7f51-8501-49f4-986c-06d9b812f6c7 23 dk.dst 304cc7de-7510-4963-bcd9-c7c82a18fdb9 2 Category 444254 urn:ddi:dk.dst:ba52842a-f66c-4059-8275-0e2280cc972a:23 dk.dst ba52842a-f66c-4059-8275-0e2280cc972a 23 dk.dst 1a89e8e3-b787-4b4b-86b2-08ee27239388 2 Category 444551 urn:ddi:dk.dst:9ec1dbb0-48f9-4ff5-b240-55407cb7623f:23 dk.dst 9ec1dbb0-48f9-4ff5-b240-55407cb7623f 23 dk.dst d1c1d52a-d6a8-4299-ae3e-6cc702bd34fe 2 Category 452051 urn:ddi:dk.dst:d70d13d2-379d-4391-b911-27e65ba9c3ed:23 dk.dst d70d13d2-379d-4391-b911-27e65ba9c3ed 23 dk.dst 3eca63e5-0e7f-488a-b74e-7ef50b9aca77 2 Category 461551 urn:ddi:dk.dst:44d6b9ba-3cd9-402e-9af1-944eaaff92dc:23 dk.dst 44d6b9ba-3cd9-402e-9af1-944eaaff92dc 23 dk.dst f5d85c2e-ce0d-4dfd-bb7c-d4bd9d186971 2 Category 461554 urn:ddi:dk.dst:ecc3a83d-91f4-4976-8366-f4946ae5d0c9:23 dk.dst ecc3a83d-91f4-4976-8366-f4946ae5d0c9 23 dk.dst d972ccdd-2af9-48c7-a340-262e2a703657 2 Category 462651 urn:ddi:dk.dst:12cc1089-7e14-48a4-b2db-1593130ebd6d:23 dk.dst 12cc1089-7e14-48a4-b2db-1593130ebd6d 23 dk.dst 21bec034-48bd-4e96-b863-3bfc526ab6a1 2 Category 462900 urn:ddi:dk.dst:794c707b-f326-469d-8b59-0b3f1ab4ccf0:23 dk.dst 794c707b-f326-469d-8b59-0b3f1ab4ccf0 23 dk.dst 833a900d-5231-4065-abec-9eef8be69172 2 Category 462951 urn:ddi:dk.dst:82defe35-5370-4878-8eac-73eddf76d61e:23 dk.dst 82defe35-5370-4878-8eac-73eddf76d61e 23 dk.dst 32a18132-2f41-48d1-9d42-6c69b70cb9ba 2 Category 462954 urn:ddi:dk.dst:9bad62cd-94a2-4e60-b508-d1c981c8d0b0:23 dk.dst 9bad62cd-94a2-4e60-b508-d1c981c8d0b0 23 dk.dst 805a8791-3856-46b6-9e92-9790a538b7c2 2 Category 463451 urn:ddi:dk.dst:2e0d1256-890c-4433-aa91-c964b811f494:23 dk.dst 2e0d1256-890c-4433-aa91-c964b811f494 23 dk.dst 9cb90be8-434c-4340-8dd0-0fa01df6669b 2 Category 464051 urn:ddi:dk.dst:5978b529-5209-4039-85b3-4927fb79d7bd:23 dk.dst 5978b529-5209-4039-85b3-4927fb79d7bd 23 dk.dst 2e45a36d-23fc-405e-b25b-4b8ddc1090b5 2 Category 464054 urn:ddi:dk.dst:2e1ee2a5-e8ad-426c-90af-cd7378e07f68:23 dk.dst 2e1ee2a5-e8ad-426c-90af-cd7378e07f68 23 dk.dst 1536a4c8-9cf8-4780-90f3-072a2ced151c 2 Category 471551 urn:ddi:dk.dst:5123480c-e414-4e11-bbd0-7512ee3d1ec8:23 dk.dst 5123480c-e414-4e11-bbd0-7512ee3d1ec8 23 dk.dst 3aea5384-407a-49d7-abad-acd038fce514 2 Category 473351 urn:ddi:dk.dst:93a6017f-882c-48db-9a6d-b9b680e4ad81:23 dk.dst 93a6017f-882c-48db-9a6d-b9b680e4ad81 23 dk.dst 74189d8f-5010-4a82-a0e6-f56be5fd5c4e 2 Category 473551 urn:ddi:dk.dst:ec8091eb-78b5-4bf8-b9a1-f4eb126e8955:23 dk.dst ec8091eb-78b5-4bf8-b9a1-f4eb126e8955 23 dk.dst a2ccaf73-21d3-48b2-8b7a-7fc662ce092d 2 Category 478451 urn:ddi:dk.dst:5b9053ba-da9d-43f4-badf-55509e8d1c7b:23 dk.dst 5b9053ba-da9d-43f4-badf-55509e8d1c7b 23 dk.dst 4910ffc4-a77a-4c5b-8646-75247ce9226c 2 Category 478851 urn:ddi:dk.dst:c8ed210b-054d-463f-9b49-7a5b78ec4782:23 dk.dst c8ed210b-054d-463f-9b49-7a5b78ec4782 23 dk.dst 7c7026b2-37ca-48bd-8062-5b6b2c2e7f14 2 Category 3123 urn:ddi:dk.dst:33641391-ceef-4fb2-8dba-a74216735122:23 dk.dst 33641391-ceef-4fb2-8dba-a74216735122 23 dk.dst 1a9d3da5-3546-41f8-8bf0-65ce5da136fa 2 Category 400151 urn:ddi:dk.dst:3e1f8c05-1fe0-496f-9849-7b55977096ca:23 dk.dst 3e1f8c05-1fe0-496f-9849-7b55977096ca 23 dk.dst dc8b2cf9-d2a6-4861-b4ca-0da171126c6a 2 Category 400251 urn:ddi:dk.dst:bc6bd9bf-f480-4808-943a-ba8ee1dcc4ee:23 dk.dst bc6bd9bf-f480-4808-943a-ba8ee1dcc4ee 23 dk.dst f2c81a30-db99-41dd-a6bc-dbcd54b9e675 2 Category 400351 urn:ddi:dk.dst:0332f761-c501-4645-9562-c50bbd9dbaf5:23 dk.dst 0332f761-c501-4645-9562-c50bbd9dbaf5 23 dk.dst 6cfe1ad9-baaf-4b08-808b-13102148c715 2 Category 400451 urn:ddi:dk.dst:0e9e860e-a920-40fe-82ae-0835dc4b6124:23 dk.dst 0e9e860e-a920-40fe-82ae-0835dc4b6124 23 dk.dst b4d2985b-838b-4829-a10f-e672e5e82936 2 Category 416651 urn:ddi:dk.dst:39c9bba4-2387-4302-90db-20f3e221ad0f:23 dk.dst 39c9bba4-2387-4302-90db-20f3e221ad0f 23 dk.dst 17125dfe-8244-44ad-8ea2-3414e5693eac 2 Category 416851 urn:ddi:dk.dst:838a40d4-22e6-424f-8d62-eb88c51cbd0a:23 dk.dst 838a40d4-22e6-424f-8d62-eb88c51cbd0a 23 dk.dst b2ba87f3-9dc0-4676-88ce-8399fab241f5 2 Category 418951 urn:ddi:dk.dst:9198c2f4-132f-4a50-b7b2-bf907a34b679:23 dk.dst 9198c2f4-132f-4a50-b7b2-bf907a34b679 23 dk.dst 59ff9de2-5288-4b2a-85a1-7ef9efc3242a 2 Category 419051 urn:ddi:dk.dst:99f26f40-c49e-4680-9783-6906d9618e6a:23 dk.dst 99f26f40-c49e-4680-9783-6906d9618e6a 23 dk.dst 44872725-d009-446d-afad-4cc16f73c4c2 2 Category 419054 urn:ddi:dk.dst:8ff6636b-1ec8-4128-9674-cc4150ecf189:23 dk.dst 8ff6636b-1ec8-4128-9674-cc4150ecf189 23 dk.dst 41c2d00f-b6cf-4223-89e9-06e4da88796a 2 Category 419151 urn:ddi:dk.dst:e43c9780-c92b-4d29-bdf4-ec93f9aa5e0b:23 dk.dst e43c9780-c92b-4d29-bdf4-ec93f9aa5e0b 23 dk.dst d890de86-dec2-4f3e-89db-220a92e0c582 2 Category 419154 urn:ddi:dk.dst:8351c0fc-29f4-4b00-9b35-3af756ccdb8d:23 dk.dst 8351c0fc-29f4-4b00-9b35-3af756ccdb8d 23 dk.dst b92998ec-575b-4c8b-a305-ddf7cc911e12 2 Category 419251 urn:ddi:dk.dst:c4307331-5fcb-42c1-9471-03bfd4a6a4da:23 dk.dst c4307331-5fcb-42c1-9471-03bfd4a6a4da 23 dk.dst 5dbed6d1-2887-411c-bb63-ebce3395ff26 2 Category 419254 urn:ddi:dk.dst:e4db3a2b-7bcc-4a6e-9427-2f330dad3467:23 dk.dst e4db3a2b-7bcc-4a6e-9427-2f330dad3467 23 dk.dst c7362493-320e-4019-98db-6fada25ec287 2 Category 419351 urn:ddi:dk.dst:b7ec8e6e-c444-43f6-9f5f-77b9bd73d521:23 dk.dst b7ec8e6e-c444-43f6-9f5f-77b9bd73d521 23 dk.dst c811d81a-cf45-4a06-b7bc-dc53fb644abd 2 Category 419354 urn:ddi:dk.dst:b8e1f320-cdfc-418d-a829-4472b2fdfa16:23 dk.dst b8e1f320-cdfc-418d-a829-4472b2fdfa16 23 dk.dst 3c13f387-e359-4bac-ac23-68788c6aeee4 2 Category 419451 urn:ddi:dk.dst:55f28f62-b53e-419b-80a6-606f0608d497:23 dk.dst 55f28f62-b53e-419b-80a6-606f0608d497 23 dk.dst 2860132d-14d5-4242-b46f-b159935136c6 2 Category 419651 urn:ddi:dk.dst:8c0f7db3-0534-45e4-bb9c-fa2d1334d424:23 dk.dst 8c0f7db3-0534-45e4-bb9c-fa2d1334d424 23 dk.dst 51aac084-aac7-42cb-b1e8-897410b1e5d3 2 Category 419751 urn:ddi:dk.dst:7dfc9cc5-0bf8-4e9f-b196-d3ed252d60be:23 dk.dst 7dfc9cc5-0bf8-4e9f-b196-d3ed252d60be 23 dk.dst 51d9554e-db1d-4879-a15d-bc342ba632dc 2 Category 419754 urn:ddi:dk.dst:8256c326-6906-476f-8e29-f2835a854ddf:23 dk.dst 8256c326-6906-476f-8e29-f2835a854ddf 23 dk.dst 4623b40f-0ee1-4237-be2e-648137225ba5 2 Category 419851 urn:ddi:dk.dst:35131179-7463-4118-a81a-aeb17dad5f8a:23 dk.dst 35131179-7463-4118-a81a-aeb17dad5f8a 23 dk.dst eec45edc-8b71-46e9-b543-2f658642e27d 2 Category 471051 urn:ddi:dk.dst:1977046c-400d-47b9-ab8c-90b63be62c4b:23 dk.dst 1977046c-400d-47b9-ab8c-90b63be62c4b 23 dk.dst 79a9bcc1-3f9c-4c94-9d3e-d36561b8e63f 2 Category 471751 urn:ddi:dk.dst:37f77d10-497e-4007-9a40-d860bffae7a6:23 dk.dst 37f77d10-497e-4007-9a40-d860bffae7a6 23 dk.dst dd0519bc-40b2-459c-b654-2db34927ebc2 2 Category 475851 urn:ddi:dk.dst:4239ba48-7d60-4e9e-98ce-f47747ca1218:23 dk.dst 4239ba48-7d60-4e9e-98ce-f47747ca1218 23 dk.dst 78df021d-9c15-450b-bb84-7d0abcb4ff30 2 Category 3124 urn:ddi:dk.dst:dcefb9b1-d7d7-482f-9e47-82ec9141e86a:23 dk.dst dcefb9b1-d7d7-482f-9e47-82ec9141e86a 23 dk.dst 2803ee1c-73aa-4353-8e6c-600fe8b41c9b 2 Category 322854 urn:ddi:dk.dst:baeffd1e-8def-418f-b85d-8e48e9476e35:23 dk.dst baeffd1e-8def-418f-b85d-8e48e9476e35 23 dk.dst c2d6fe12-ec08-43c4-9601-465f5894cce0 2 Category 326254 urn:ddi:dk.dst:d08c06bd-5253-4c02-a911-87fa1be9842f:23 dk.dst d08c06bd-5253-4c02-a911-87fa1be9842f 23 dk.dst e7a09698-7d18-4fbf-8965-2c00e5429959 2 Category 326554 urn:ddi:dk.dst:367b2b30-dae0-482a-80b6-61e8328a29b3:23 dk.dst 367b2b30-dae0-482a-80b6-61e8328a29b3 23 dk.dst 7fcb64c1-a5f8-451e-a7b4-c475d1f1f941 2 Category 326751 urn:ddi:dk.dst:89d05519-2b7b-46bb-b43a-760b50e08081:23 dk.dst 89d05519-2b7b-46bb-b43a-760b50e08081 23 dk.dst d0a86b90-3b5c-40cb-90ee-99f19d1474a6 2 Category 326754 urn:ddi:dk.dst:3a1b99f3-da75-4ef1-988d-88ee621be540:23 dk.dst 3a1b99f3-da75-4ef1-988d-88ee621be540 23 dk.dst 6057b1f4-b195-486a-864e-7cfe5317f07d 2 Category 410351 urn:ddi:dk.dst:06e78ab5-d99e-4c36-8b17-c9fb8a273907:23 dk.dst 06e78ab5-d99e-4c36-8b17-c9fb8a273907 23 dk.dst 8d909927-2952-4c31-834a-df79fab7d11e 2 Category 410354 urn:ddi:dk.dst:6e698896-fd3a-407d-b508-1c29db2cf574:23 dk.dst 6e698896-fd3a-407d-b508-1c29db2cf574 23 dk.dst 14a8678f-57e2-4b4b-8447-20822726b24a 2 Category 410451 urn:ddi:dk.dst:7e15ec98-54ef-486a-8dd4-f5811df8d9ca:23 dk.dst 7e15ec98-54ef-486a-8dd4-f5811df8d9ca 23 dk.dst 43b10035-bc22-4bf3-993d-08f90b0480d4 2 Category 410454 urn:ddi:dk.dst:381796a8-87d3-49fe-b061-e0b9d55b03e1:23 dk.dst 381796a8-87d3-49fe-b061-e0b9d55b03e1 23 dk.dst 86467169-b25b-4c66-acf0-8127edd773cb 2 Category 410551 urn:ddi:dk.dst:f21b13e4-819e-4f53-bad8-31a4c5bacb06:23 dk.dst f21b13e4-819e-4f53-bad8-31a4c5bacb06 23 dk.dst 25c7d6ef-0b26-409b-9aca-e6d5d7bc6068 2 Category 410554 urn:ddi:dk.dst:cb8c111f-f6ba-4aef-8260-bb6a0e00b2bb:23 dk.dst cb8c111f-f6ba-4aef-8260-bb6a0e00b2bb 23 dk.dst 18484c5f-2e8b-49a7-ad69-df65b3a35190 2 Category 410651 urn:ddi:dk.dst:2b2f70a0-477f-4c61-a49e-664b082ddec0:23 dk.dst 2b2f70a0-477f-4c61-a49e-664b082ddec0 23 dk.dst 5a26c163-bcf8-4c95-a129-74ee33227a9e 2 Category 410751 urn:ddi:dk.dst:12922ce6-9656-462d-8fa6-673c608c669d:23 dk.dst 12922ce6-9656-462d-8fa6-673c608c669d 23 dk.dst 5ae3aaa6-6023-404d-b35e-7b88367d23e2 2 Category 410754 urn:ddi:dk.dst:bad6aa61-30e2-4529-98f6-c27013cc7e41:23 dk.dst bad6aa61-30e2-4529-98f6-c27013cc7e41 23 dk.dst 92572b8c-c741-4dbb-b3ce-e0ceeb0d86ef 2 Category 410851 urn:ddi:dk.dst:beb32190-4bc9-4409-9c27-4c6b5eb3f0d3:23 dk.dst beb32190-4bc9-4409-9c27-4c6b5eb3f0d3 23 dk.dst de85b9de-0db6-4af3-b0bc-109087189fb5 2 Category 410854 urn:ddi:dk.dst:a72d1f69-2dca-4520-92b7-845bcd687240:23 dk.dst a72d1f69-2dca-4520-92b7-845bcd687240 23 dk.dst 3be49cd1-c28e-4596-b3ba-fbeac581c5c5 2 Category 410951 urn:ddi:dk.dst:d790d099-55c3-46d3-9c4b-b527e2b6fbe8:23 dk.dst d790d099-55c3-46d3-9c4b-b527e2b6fbe8 23 dk.dst fd604416-75f0-47a8-8355-a7084b946ee9 2 Category 410954 urn:ddi:dk.dst:08709af8-0161-482a-accf-5be0353978cf:23 dk.dst 08709af8-0161-482a-accf-5be0353978cf 23 dk.dst 9ba10e48-839c-40a6-98b9-90672a3dd6fa 2 Category 411051 urn:ddi:dk.dst:91d8b9bd-0e1d-4a9c-81c4-16603343003e:23 dk.dst 91d8b9bd-0e1d-4a9c-81c4-16603343003e 23 dk.dst ec122d25-23e9-4e32-8d48-7e21c3d9ab4f 2 Category 411054 urn:ddi:dk.dst:2ceeb6ef-5580-4558-8ac3-de1a40feaad6:23 dk.dst 2ceeb6ef-5580-4558-8ac3-de1a40feaad6 23 dk.dst fad76900-03f1-404e-b724-189b5d36be6a 2 Category 411151 urn:ddi:dk.dst:0e0a2126-af4a-470c-83f7-d84fa4577e1c:23 dk.dst 0e0a2126-af4a-470c-83f7-d84fa4577e1c 23 dk.dst cb082746-d973-430e-925c-eb0174ee55c9 2 Category 411154 urn:ddi:dk.dst:cd15155e-79cd-474b-aaad-2045352a4ebb:23 dk.dst cd15155e-79cd-474b-aaad-2045352a4ebb 23 dk.dst ace9e237-a729-4854-84fa-52e7a9f9cae5 2 Category 411251 urn:ddi:dk.dst:1979da74-4803-4a01-ba41-117147be957d:23 dk.dst 1979da74-4803-4a01-ba41-117147be957d 23 dk.dst 8f10740c-077b-43e5-803f-73840cb96ed9 2 Category 411254 urn:ddi:dk.dst:270934cd-7dd1-4757-900a-26c42e6e84d6:23 dk.dst 270934cd-7dd1-4757-900a-26c42e6e84d6 23 dk.dst 0928428c-db67-4371-9ae1-23e21316f9fe 2 Category 411351 urn:ddi:dk.dst:ad1369ad-c7a9-4b7c-a152-46fb9a055951:23 dk.dst ad1369ad-c7a9-4b7c-a152-46fb9a055951 23 dk.dst ec9a8a68-591d-447a-9143-81031d9328d2 2 Category 411451 urn:ddi:dk.dst:492fe089-3076-404f-99cf-5442f51d0fe8:23 dk.dst 492fe089-3076-404f-99cf-5442f51d0fe8 23 dk.dst 1f51b00b-a5c0-42a5-a5b4-139a3433113a 2 Category 411454 urn:ddi:dk.dst:a5b6740b-4052-4ea3-94b5-ac6fa09d0c10:23 dk.dst a5b6740b-4052-4ea3-94b5-ac6fa09d0c10 23 dk.dst 69131e8e-0469-45b7-8b5d-52f04d8f2ca9 2 Category 411551 urn:ddi:dk.dst:68b7b3af-2f6b-46bc-ab3f-a3bd421eaa2d:23 dk.dst 68b7b3af-2f6b-46bc-ab3f-a3bd421eaa2d 23 dk.dst 42700282-2508-4ae3-8518-86501bb636cf 2 Category 411554 urn:ddi:dk.dst:91453bdb-be88-4fe7-9acf-865634e3cbe1:23 dk.dst 91453bdb-be88-4fe7-9acf-865634e3cbe1 23 dk.dst 45e894ab-5dbc-44fa-a74c-0cb4bbb85a4e 2 Category 411651 urn:ddi:dk.dst:dd094ecc-d5d9-4bd5-b599-3e8fab8bf68a:23 dk.dst dd094ecc-d5d9-4bd5-b599-3e8fab8bf68a 23 dk.dst a0470fa2-ffd4-4498-bf26-13cdc32384b7 2 Category 411654 urn:ddi:dk.dst:7e0d7521-8758-4880-bb91-33626435a268:23 dk.dst 7e0d7521-8758-4880-bb91-33626435a268 23 dk.dst c2757822-e793-4327-8893-3208d332ff76 2 Category 411751 urn:ddi:dk.dst:4028cebc-942e-4eca-9d69-ff1eae8c5dd8:23 dk.dst 4028cebc-942e-4eca-9d69-ff1eae8c5dd8 23 dk.dst 2a776994-ea48-4367-883d-5be8fe77d347 2 Category 411754 urn:ddi:dk.dst:8170554e-74d2-4a33-a667-04a413d6bf72:23 dk.dst 8170554e-74d2-4a33-a667-04a413d6bf72 23 dk.dst 1ab6e7fb-8877-4a24-9ab5-555f797c4fd9 2 Category 411851 urn:ddi:dk.dst:3bba2cd1-6990-4b16-918f-c599f4bd7add:23 dk.dst 3bba2cd1-6990-4b16-918f-c599f4bd7add 23 dk.dst d06f3190-f6a2-4dc7-b09f-a39bbc7ef7c3 2 Category 411951 urn:ddi:dk.dst:d657f5f4-48ce-45bb-8d6a-b11914b7ef03:23 dk.dst d657f5f4-48ce-45bb-8d6a-b11914b7ef03 23 dk.dst 3e088ad2-493d-40e0-92aa-e1a38c81a39d 2 Category 412051 urn:ddi:dk.dst:7336ebc7-ae69-4488-9037-eaf6b07c6893:23 dk.dst 7336ebc7-ae69-4488-9037-eaf6b07c6893 23 dk.dst 1d8754f7-e3f6-4a2e-8e2b-8df5bdd6c43e 2 Category 412151 urn:ddi:dk.dst:84c76321-8aad-48fa-8e1b-8ce76914d224:23 dk.dst 84c76321-8aad-48fa-8e1b-8ce76914d224 23 dk.dst 048f3009-0e86-4f05-98ba-78b2c7b61f66 2 Category 412351 urn:ddi:dk.dst:b1b76e60-c06a-4ef8-b157-87f774fc5a07:23 dk.dst b1b76e60-c06a-4ef8-b157-87f774fc5a07 23 dk.dst b0c4c65e-a094-4c6c-8c0c-19648123ba64 2 Category 412551 urn:ddi:dk.dst:222cea33-569b-49d2-80f6-71df889f1e0e:23 dk.dst 222cea33-569b-49d2-80f6-71df889f1e0e 23 dk.dst 66bacc3a-876e-46c6-9d05-0acf3fb14cee 2 Category 412554 urn:ddi:dk.dst:e1848f9d-76c5-47e2-bd5b-8906d4daf341:23 dk.dst e1848f9d-76c5-47e2-bd5b-8906d4daf341 23 dk.dst adab5b37-39b4-4101-b46b-d8f859770875 2 Category 413551 urn:ddi:dk.dst:b9f2747e-2558-475f-8a70-3863c343e81f:23 dk.dst b9f2747e-2558-475f-8a70-3863c343e81f 23 dk.dst aced0f9a-4311-46d1-9dbc-ae060b07ff6d 2 Category 413554 urn:ddi:dk.dst:1b75df64-af8a-46f1-b1f0-94a48fbc79cf:23 dk.dst 1b75df64-af8a-46f1-b1f0-94a48fbc79cf 23 dk.dst 374268b7-0e97-4904-975d-df07f50f8397 2 Category 413651 urn:ddi:dk.dst:f40e21d0-329a-419a-ab3c-c04127f3ab7d:23 dk.dst f40e21d0-329a-419a-ab3c-c04127f3ab7d 23 dk.dst 63c681ff-71f2-426a-b688-7596ab95b3c1 2 Category 413654 urn:ddi:dk.dst:020f1c25-ff4a-4ad3-b55f-c3fb328dc62f:23 dk.dst 020f1c25-ff4a-4ad3-b55f-c3fb328dc62f 23 dk.dst ad0df20f-b6e6-46d7-ae94-a52c2f66abf6 2 Category 413751 urn:ddi:dk.dst:edfa86fd-d520-4b9a-8ce1-6ddfff67f6d1:23 dk.dst edfa86fd-d520-4b9a-8ce1-6ddfff67f6d1 23 dk.dst aa959c9d-01a3-4342-b75e-be091df4408e 2 Category 413754 urn:ddi:dk.dst:2047eadd-5b8e-4452-9b7f-8bab63b85270:23 dk.dst 2047eadd-5b8e-4452-9b7f-8bab63b85270 23 dk.dst 5f5b27e5-025a-4b51-a398-69d8810b6581 2 Category 413851 urn:ddi:dk.dst:9ffd4bfe-467b-404f-8721-85368c5018cf:23 dk.dst 9ffd4bfe-467b-404f-8721-85368c5018cf 23 dk.dst 1ef8e2ae-06a1-4f4b-87f1-769b93c8eb8a 2 Category 413951 urn:ddi:dk.dst:3c07080b-9757-429d-a05a-8764d44bd7fe:23 dk.dst 3c07080b-9757-429d-a05a-8764d44bd7fe 23 dk.dst a351caad-bb3d-46ed-b631-3dd4db8fb25f 2 Category 414051 urn:ddi:dk.dst:11a2ecf8-2a1e-4434-8256-29f5cc523c94:23 dk.dst 11a2ecf8-2a1e-4434-8256-29f5cc523c94 23 dk.dst 5175db88-ba64-41fc-922f-a5b79df77de4 2 Category 414151 urn:ddi:dk.dst:fe1764ce-9546-4ec8-9f55-63fd85a23ebf:23 dk.dst fe1764ce-9546-4ec8-9f55-63fd85a23ebf 23 dk.dst d083ec9b-d85a-426f-b0d0-8a52682e2a7b 2 Category 414154 urn:ddi:dk.dst:b8f0ae66-b09c-433b-b191-d2860ace0c5f:23 dk.dst b8f0ae66-b09c-433b-b191-d2860ace0c5f 23 dk.dst 440cd615-7851-4dac-9f86-a5230f38bfef 2 Category 414251 urn:ddi:dk.dst:cadf731e-7163-4536-8d06-31c3938b4af9:23 dk.dst cadf731e-7163-4536-8d06-31c3938b4af9 23 dk.dst 53e0ecf0-8e33-44c6-84a4-ccc2b8164ff6 2 Category 414351 urn:ddi:dk.dst:a2ce04a1-c29a-4585-b4aa-3885826f1ccf:23 dk.dst a2ce04a1-c29a-4585-b4aa-3885826f1ccf 23 dk.dst 8440249c-cc79-4669-b4b7-ee8efb071521 2 Category 414354 urn:ddi:dk.dst:f4fbfe2c-b39f-4956-86ee-f0985e8b613f:23 dk.dst f4fbfe2c-b39f-4956-86ee-f0985e8b613f 23 dk.dst a2702f1c-7799-4831-947f-ce3879f4c124 2 Category 414451 urn:ddi:dk.dst:de476d07-72d6-4efd-a068-65d2fd338a6b:23 dk.dst de476d07-72d6-4efd-a068-65d2fd338a6b 23 dk.dst 2a278df0-895c-40e8-96b5-375be7df2a51 2 Category 414454 urn:ddi:dk.dst:bb541104-bade-4ef8-b0ed-99966288570a:23 dk.dst bb541104-bade-4ef8-b0ed-99966288570a 23 dk.dst 9595ed09-22e9-49ab-9c5f-70711270bc73 2 Category 414551 urn:ddi:dk.dst:f45cdfc1-f904-4d23-b7e6-14348c572d58:23 dk.dst f45cdfc1-f904-4d23-b7e6-14348c572d58 23 dk.dst 0168617f-c241-4a4a-9e26-8b7d6c0617ff 2 Category 414554 urn:ddi:dk.dst:5eea6464-2608-421c-bca5-764b3a287323:23 dk.dst 5eea6464-2608-421c-bca5-764b3a287323 23 dk.dst 0e593880-b326-4608-af1d-351488132b37 2 Category 414751 urn:ddi:dk.dst:b8cb7d86-da0c-46c5-ab51-08beca4501f0:23 dk.dst b8cb7d86-da0c-46c5-ab51-08beca4501f0 23 dk.dst 86f4d456-ae12-4790-a869-e07c3eb727bf 2 Category 414754 urn:ddi:dk.dst:66103453-8b9b-4cdc-9dbd-3a410c0c20e1:23 dk.dst 66103453-8b9b-4cdc-9dbd-3a410c0c20e1 23 dk.dst b45b3da8-7a98-48d1-999a-3afd70c0a2e1 2 Category 414851 urn:ddi:dk.dst:48a27e6b-7b4b-4bf6-83c0-bdaba25568a2:23 dk.dst 48a27e6b-7b4b-4bf6-83c0-bdaba25568a2 23 dk.dst 791b8498-19aa-4814-b3b3-56c94bc6fa32 2 Category 414854 urn:ddi:dk.dst:c4576819-d11d-459d-9191-21b1a10d8e2f:23 dk.dst c4576819-d11d-459d-9191-21b1a10d8e2f 23 dk.dst 4455d620-0c9a-4325-a19a-26d360f3a105 2 Category 414951 urn:ddi:dk.dst:166e6286-b3a5-4b8a-81c3-0e9a065f8d54:23 dk.dst 166e6286-b3a5-4b8a-81c3-0e9a065f8d54 23 dk.dst 0091f888-1f68-4bc8-b19e-9c8be6665f73 2 Category 414954 urn:ddi:dk.dst:51c1f639-9d4d-43d5-9704-8536a85ef258:23 dk.dst 51c1f639-9d4d-43d5-9704-8536a85ef258 23 dk.dst 8280017b-d960-4e57-924b-f3d9abf6d08f 2 Category 415051 urn:ddi:dk.dst:f0fb9e67-653c-42b3-b33b-27dd2ca4e888:23 dk.dst f0fb9e67-653c-42b3-b33b-27dd2ca4e888 23 dk.dst 74d7f19e-6f0f-4006-8ef6-66643a10ae85 2 Category 415054 urn:ddi:dk.dst:c8a7726c-9a12-47d8-a547-4fb71ce8f926:23 dk.dst c8a7726c-9a12-47d8-a547-4fb71ce8f926 23 dk.dst 6395f9f9-0adf-4699-a267-89f1018a6b41 2 Category 415551 urn:ddi:dk.dst:9443b6b4-9b88-489d-9474-6b22212bc527:23 dk.dst 9443b6b4-9b88-489d-9474-6b22212bc527 23 dk.dst ed76d10a-941e-4825-8e2e-a5ccf0082844 2 Category 415651 urn:ddi:dk.dst:2d12aca2-de38-499a-80c9-72abbfe370b3:23 dk.dst 2d12aca2-de38-499a-80c9-72abbfe370b3 23 dk.dst 1d9c410c-5dde-43a2-bb13-5ac83fb2dfe3 2 Category 415654 urn:ddi:dk.dst:2299c901-2a9a-4e11-832c-10f8a0fbefab:23 dk.dst 2299c901-2a9a-4e11-832c-10f8a0fbefab 23 dk.dst b87ceea2-ac32-4827-a122-95ea46334d45 2 Category 415751 urn:ddi:dk.dst:30021a54-e0a5-4e6d-bb71-a0adf83a7bff:23 dk.dst 30021a54-e0a5-4e6d-bb71-a0adf83a7bff 23 dk.dst e75bf69e-4310-408a-b880-093329ed308e 2 Category 415754 urn:ddi:dk.dst:6705ed75-73f3-4a3b-a0b6-8c993d8e1ef4:23 dk.dst 6705ed75-73f3-4a3b-a0b6-8c993d8e1ef4 23 dk.dst 26f662f8-7dfa-4c38-82c2-7813b103e8f7 2 Category 415851 urn:ddi:dk.dst:452aac46-6fc3-4207-aefa-7e3c8c80749f:23 dk.dst 452aac46-6fc3-4207-aefa-7e3c8c80749f 23 dk.dst cf34d383-bc33-4826-abb4-ddae4d2f7119 2 Category 415854 urn:ddi:dk.dst:fb415686-09ec-4262-8c88-94f19c9ce601:23 dk.dst fb415686-09ec-4262-8c88-94f19c9ce601 23 dk.dst 88ce386a-a183-4890-b510-a6d769155b3c 2 Category 415951 urn:ddi:dk.dst:cd8af877-2ea5-41c2-b1fd-0268bfe44880:23 dk.dst cd8af877-2ea5-41c2-b1fd-0268bfe44880 23 dk.dst 3b8652a1-71f3-4a1b-9a20-6b1eb23b979b 2 Category 415954 urn:ddi:dk.dst:407aa6e4-b31b-45d7-a7a8-266a1e7a1745:23 dk.dst 407aa6e4-b31b-45d7-a7a8-266a1e7a1745 23 dk.dst 7b2a145e-b8cf-49bd-bbb7-b695a754cbd2 2 Category 416551 urn:ddi:dk.dst:405ffc13-6e46-44f8-aa20-75b60e445615:23 dk.dst 405ffc13-6e46-44f8-aa20-75b60e445615 23 dk.dst 5a30bbb6-980d-4c58-8ae0-3555930cec98 2 Category 416554 urn:ddi:dk.dst:f783f4f3-4ce5-4588-8a57-053646120dd1:23 dk.dst f783f4f3-4ce5-4588-8a57-053646120dd1 23 dk.dst a13c9ada-8c0d-41b1-9037-61159133d89c 2 Category 416951 urn:ddi:dk.dst:50cc1371-b9e5-4e5d-bbe6-8d9f9ceb4fc0:23 dk.dst 50cc1371-b9e5-4e5d-bbe6-8d9f9ceb4fc0 23 dk.dst 039c43c0-2f38-41f1-ad3a-1032ae3d1fa8 2 Category 417051 urn:ddi:dk.dst:fc68d970-faeb-471a-8fea-54ea08743fbf:23 dk.dst fc68d970-faeb-471a-8fea-54ea08743fbf 23 dk.dst 181f7ace-edbb-4823-8886-5caaeb3c09c1 2 Category 421551 urn:ddi:dk.dst:a1dafeb3-3307-456c-a229-844445baaa4f:23 dk.dst a1dafeb3-3307-456c-a229-844445baaa4f 23 dk.dst cc789b8e-cda7-4ef2-9dd6-54be3366d422 2 Category 421554 urn:ddi:dk.dst:3c4a2f1b-0075-408a-acc4-0d224c9bf598:23 dk.dst 3c4a2f1b-0075-408a-acc4-0d224c9bf598 23 dk.dst 26a31eb5-a854-46cc-b235-1b02c22ffb16 2 Category 421751 urn:ddi:dk.dst:3767f7e0-99e3-4748-8be7-abbf2bbea2ae:23 dk.dst 3767f7e0-99e3-4748-8be7-abbf2bbea2ae 23 dk.dst 7bd96564-9dca-49ab-a9e7-90f85f098775 2 Category 421754 urn:ddi:dk.dst:ffc08443-b32e-4816-a926-257612c8eb5a:23 dk.dst ffc08443-b32e-4816-a926-257612c8eb5a 23 dk.dst 752d6ce2-49e3-4d71-bbd2-b0ca804d6966 2 Category 423051 urn:ddi:dk.dst:ab1e158f-bccb-4092-8e48-c12adcaf83cf:23 dk.dst ab1e158f-bccb-4092-8e48-c12adcaf83cf 23 dk.dst b9939396-4ef3-4de8-af96-2c6b351e85ec 2 Category 424451 urn:ddi:dk.dst:6621268d-f1a0-448e-b153-74e8979aa03a:23 dk.dst 6621268d-f1a0-448e-b153-74e8979aa03a 23 dk.dst f0869284-613e-4420-8176-d886f4d82eda 2 Category 424751 urn:ddi:dk.dst:3b518c9a-784a-4b1a-8109-06865a98afd3:23 dk.dst 3b518c9a-784a-4b1a-8109-06865a98afd3 23 dk.dst 72462459-f41c-48eb-8424-7c22347f33ae 2 Category 424754 urn:ddi:dk.dst:82536fc3-5781-4869-8833-ae594c5b8eab:23 dk.dst 82536fc3-5781-4869-8833-ae594c5b8eab 23 dk.dst b516c341-a845-4294-bab5-36e43ca0e9a8 2 Category 425251 urn:ddi:dk.dst:56a20779-0ce7-47d3-9136-49aefe347d29:23 dk.dst 56a20779-0ce7-47d3-9136-49aefe347d29 23 dk.dst eed97e9b-a14b-4b4b-af87-e1fabaf318e1 2 Category 425254 urn:ddi:dk.dst:693e3ed4-b36c-470c-ba08-702bff239294:23 dk.dst 693e3ed4-b36c-470c-ba08-702bff239294 23 dk.dst d2a39fb6-503b-455c-8cf7-a3a364337ec7 2 Category 425651 urn:ddi:dk.dst:6251819d-c567-4c58-bcf2-56362e30dfc0:23 dk.dst 6251819d-c567-4c58-bcf2-56362e30dfc0 23 dk.dst a000cbcd-60b5-4ff0-b8f9-40be0a391a0f 2 Category 425654 urn:ddi:dk.dst:8e3ffd0d-d8dc-401c-b500-7e48666cff58:23 dk.dst 8e3ffd0d-d8dc-401c-b500-7e48666cff58 23 dk.dst 23b10496-9ab0-4ba7-9cd3-7a8ddc18246b 2 Category 425951 urn:ddi:dk.dst:fbce6f9e-9b35-4855-8c92-28ea750db43b:23 dk.dst fbce6f9e-9b35-4855-8c92-28ea750db43b 23 dk.dst c48ab92c-a45a-40f9-847c-29bd637786d4 2 Category 425954 urn:ddi:dk.dst:c5b35fdd-9bd9-4b1e-843f-d00538589fd7:23 dk.dst c5b35fdd-9bd9-4b1e-843f-d00538589fd7 23 dk.dst 19968b30-264f-4c6f-ad33-09feac49d623 2 Category 426851 urn:ddi:dk.dst:f3fc4396-285e-4943-bbc0-4171879c66c6:23 dk.dst f3fc4396-285e-4943-bbc0-4171879c66c6 23 dk.dst a8c5dbb0-0b89-4779-8f0b-3255f17f37de 2 Category 427351 urn:ddi:dk.dst:9da7cd51-5f17-4864-9d5d-95a571f16a26:23 dk.dst 9da7cd51-5f17-4864-9d5d-95a571f16a26 23 dk.dst f7dfb603-b2d9-4417-9b7c-71d2b11cdd56 2 Category 427354 urn:ddi:dk.dst:6e9a6a63-7e75-4ae4-9170-eee6d9fbb903:23 dk.dst 6e9a6a63-7e75-4ae4-9170-eee6d9fbb903 23 dk.dst 85d46d62-0f5a-4ddc-a3fd-4c553ba09ec9 2 Category 427451 urn:ddi:dk.dst:6de5757f-ba7e-44d5-8eea-aeab7cd1723a:23 dk.dst 6de5757f-ba7e-44d5-8eea-aeab7cd1723a 23 dk.dst 404ca902-48fc-4e1e-80f1-19b37d91770c 2 Category 427454 urn:ddi:dk.dst:ae9146c7-0252-4fe2-ba2f-4e26b806105e:23 dk.dst ae9146c7-0252-4fe2-ba2f-4e26b806105e 23 dk.dst d281a620-aed9-455a-b7b1-07b130639c4a 2 Category 427551 urn:ddi:dk.dst:f178b995-11d8-4f96-9d44-d2212023fbf0:23 dk.dst f178b995-11d8-4f96-9d44-d2212023fbf0 23 dk.dst c4a5c6cc-f2be-4632-80d3-fbb00af444a0 2 Category 427554 urn:ddi:dk.dst:b875e6e9-5e96-42f2-9c8a-cf711c0f5604:23 dk.dst b875e6e9-5e96-42f2-9c8a-cf711c0f5604 23 dk.dst 1e652e4e-208c-4946-9025-7a6c55317519 2 Category 427651 urn:ddi:dk.dst:2c603893-4096-4db7-bf45-48b7572af78d:23 dk.dst 2c603893-4096-4db7-bf45-48b7572af78d 23 dk.dst fb80ebbe-af75-4a53-bdbc-74aad8b6afd5 2 Category 427654 urn:ddi:dk.dst:25effa71-a2cc-41c1-8cb4-4eabfbe2af64:23 dk.dst 25effa71-a2cc-41c1-8cb4-4eabfbe2af64 23 dk.dst 00c551ad-78a0-4601-977d-79538a85d9ee 2 Category 427851 urn:ddi:dk.dst:170e3c76-76d6-491d-be25-43ffef350b21:23 dk.dst 170e3c76-76d6-491d-be25-43ffef350b21 23 dk.dst 397215ab-366c-44e3-ab90-837fe599dc26 2 Category 427854 urn:ddi:dk.dst:420595df-ae17-4c73-9bbd-2d5d5d45b72e:23 dk.dst 420595df-ae17-4c73-9bbd-2d5d5d45b72e 23 dk.dst eac6a5ea-440e-4789-b647-e73c8d3d6f0d 2 Category 428151 urn:ddi:dk.dst:cb5b620b-ff09-450f-b61f-4d5eda28aa67:23 dk.dst cb5b620b-ff09-450f-b61f-4d5eda28aa67 23 dk.dst a577b0cd-1bcb-4c51-8c03-1bcfc872f0f2 2 Category 428154 urn:ddi:dk.dst:f95fbcb3-d9fb-4ec8-9043-3392f8322dba:23 dk.dst f95fbcb3-d9fb-4ec8-9043-3392f8322dba 23 dk.dst b954eab0-e730-4596-bd0a-ad2bbb28e467 2 Category 428251 urn:ddi:dk.dst:924d3634-eb94-4488-8372-dee3b152dabf:23 dk.dst 924d3634-eb94-4488-8372-dee3b152dabf 23 dk.dst 072341af-de70-475d-9064-e687710fffde 2 Category 428254 urn:ddi:dk.dst:2759808a-f421-4443-bd1a-3c727117e052:23 dk.dst 2759808a-f421-4443-bd1a-3c727117e052 23 dk.dst e274262d-3445-481f-ab6e-1d593fa1a1a7 2 Category 428951 urn:ddi:dk.dst:63d4790f-37a3-41d8-8826-97266c41326b:23 dk.dst 63d4790f-37a3-41d8-8826-97266c41326b 23 dk.dst ee995a21-3dba-4842-b968-b60939bc9b28 2 Category 428954 urn:ddi:dk.dst:478880cf-5c5a-4c31-a8dd-eb450e20459a:23 dk.dst 478880cf-5c5a-4c31-a8dd-eb450e20459a 23 dk.dst 924db90e-6a57-46de-a766-219f92b802e1 2 Category 429251 urn:ddi:dk.dst:5b4e2824-40b5-45fe-9fbd-a4c9d0dd940c:23 dk.dst 5b4e2824-40b5-45fe-9fbd-a4c9d0dd940c 23 dk.dst fe1af207-95a5-40d4-9e05-ba24923abb57 2 Category 429254 urn:ddi:dk.dst:04c74734-f338-46eb-877d-56c443b9e9b2:23 dk.dst 04c74734-f338-46eb-877d-56c443b9e9b2 23 dk.dst 9c38cecb-0fb5-4143-8a63-90e020f91137 2 Category 430251 urn:ddi:dk.dst:f95c4d43-27f6-4cb6-a634-f812ce961b53:23 dk.dst f95c4d43-27f6-4cb6-a634-f812ce961b53 23 dk.dst f4d17244-bc2e-4f48-9e33-f1627ed87bac 2 Category 430351 urn:ddi:dk.dst:1fb2b7b3-6df5-48ad-92f8-d5bccb02b036:23 dk.dst 1fb2b7b3-6df5-48ad-92f8-d5bccb02b036 23 dk.dst 2659e579-0160-43ca-8cb0-939e59e882c6 2 Category 430354 urn:ddi:dk.dst:a8e48f02-d870-4253-8524-78378ffdff63:23 dk.dst a8e48f02-d870-4253-8524-78378ffdff63 23 dk.dst dc04b34f-7e6a-4737-8c24-77c1077568a1 2 Category 430451 urn:ddi:dk.dst:d8fa661a-b604-4773-9327-fcba2b8b741d:23 dk.dst d8fa661a-b604-4773-9327-fcba2b8b741d 23 dk.dst 2d0a0cb4-32de-4f99-86af-6237ac9ae45a 2 Category 430454 urn:ddi:dk.dst:831903d3-88d8-470c-beb5-a5abee26b5d7:23 dk.dst 831903d3-88d8-470c-beb5-a5abee26b5d7 23 dk.dst 63b755f4-1126-435e-b84d-b3a46572204c 2 Category 430551 urn:ddi:dk.dst:586a340c-08fd-4224-83bf-8da8ca5547de:23 dk.dst 586a340c-08fd-4224-83bf-8da8ca5547de 23 dk.dst aad064c0-a2de-451d-b0e6-1ed424bbdb4e 2 Category 430554 urn:ddi:dk.dst:bc8226a2-eeb6-4c22-9292-8994bc363532:23 dk.dst bc8226a2-eeb6-4c22-9292-8994bc363532 23 dk.dst 17bd6098-31ee-42dc-a0f9-ecc43c8e4abf 2 Category 430654 urn:ddi:dk.dst:75fe7a43-ce32-4d29-a50b-e2c538c1f32f:23 dk.dst 75fe7a43-ce32-4d29-a50b-e2c538c1f32f 23 dk.dst e91f347c-69c5-4723-b6de-88d5f9661cd8 2 Category 430951 urn:ddi:dk.dst:02758fa0-652f-46d3-8afc-2fd8436f4b09:23 dk.dst 02758fa0-652f-46d3-8afc-2fd8436f4b09 23 dk.dst 57edbca9-af88-40d1-8ada-2e1cabaee8ba 2 Category 430954 urn:ddi:dk.dst:5c514665-ddc5-4e76-bbe7-fa31f10e0e73:23 dk.dst 5c514665-ddc5-4e76-bbe7-fa31f10e0e73 23 dk.dst f7a5a9ab-88d8-4645-b4ef-2b5e60fbe766 2 Category 431151 urn:ddi:dk.dst:27b0c420-2790-42ab-9b74-e64721fb1861:23 dk.dst 27b0c420-2790-42ab-9b74-e64721fb1861 23 dk.dst 57d93bdb-5c51-4a43-803d-0ad6cc837166 2 Category 431154 urn:ddi:dk.dst:fa831b66-e967-4853-9483-a2ce0c7b87d0:23 dk.dst fa831b66-e967-4853-9483-a2ce0c7b87d0 23 dk.dst c3c9b83e-9725-4b51-8f81-ee3fdf7818f2 2 Category 431251 urn:ddi:dk.dst:3e653407-3a0c-4e0e-aa5d-3a7a4e6917f9:23 dk.dst 3e653407-3a0c-4e0e-aa5d-3a7a4e6917f9 23 dk.dst 982a36be-a318-4dfb-8ad5-8ad33c7f72ad 2 Category 431254 urn:ddi:dk.dst:14600716-65b8-4dcf-b763-29afad1a5157:23 dk.dst 14600716-65b8-4dcf-b763-29afad1a5157 23 dk.dst 9d22cb07-ced8-4aa8-9f65-2196e506eb10 2 Category 431351 urn:ddi:dk.dst:fe3db297-6bf7-4a86-b921-231cd065db1e:23 dk.dst fe3db297-6bf7-4a86-b921-231cd065db1e 23 dk.dst 44406876-ba46-4d40-a214-14524188b8bc 2 Category 431354 urn:ddi:dk.dst:127921c1-6552-47e3-8d88-a4fa9765d337:23 dk.dst 127921c1-6552-47e3-8d88-a4fa9765d337 23 dk.dst 926a3a9b-b045-4888-9575-92c5a0f01dde 2 Category 431551 urn:ddi:dk.dst:8178753a-8422-4782-9593-6c3da35be497:23 dk.dst 8178753a-8422-4782-9593-6c3da35be497 23 dk.dst 67785d8e-1d4b-44a6-a31c-6e321f46c04d 2 Category 431554 urn:ddi:dk.dst:2a7f2471-6c41-469a-9ac2-0871b62e80d0:23 dk.dst 2a7f2471-6c41-469a-9ac2-0871b62e80d0 23 dk.dst 9be77514-1d59-4860-a672-17dc744bce86 2 Category 432151 urn:ddi:dk.dst:b0a65f54-9452-4147-bc5c-4bcd6159ed3c:23 dk.dst b0a65f54-9452-4147-bc5c-4bcd6159ed3c 23 dk.dst 9e5305eb-6772-4e65-82cf-ad64d36d69bd 2 Category 432154 urn:ddi:dk.dst:2e086709-e78b-4930-a375-c66266ce75be:23 dk.dst 2e086709-e78b-4930-a375-c66266ce75be 23 dk.dst 973b7137-cf76-4db9-9e39-6e4aaf429bc0 2 Category 433251 urn:ddi:dk.dst:c8015748-ade8-4bef-852a-a136a27ad4b5:23 dk.dst c8015748-ade8-4bef-852a-a136a27ad4b5 23 dk.dst 7292a7a7-3311-472a-8768-87d8ee10e80e 2 Category 433254 urn:ddi:dk.dst:3fd4a506-2bf1-4be0-979e-a82531377484:23 dk.dst 3fd4a506-2bf1-4be0-979e-a82531377484 23 dk.dst e5a282a5-d944-4ebb-bc92-802299ca9088 2 Category 435751 urn:ddi:dk.dst:29bb45b0-d1d4-4468-8a70-7f2bc3263f21:23 dk.dst 29bb45b0-d1d4-4468-8a70-7f2bc3263f21 23 dk.dst 92da224c-7d36-4a6b-9572-e32089196800 2 Category 435754 urn:ddi:dk.dst:0a7ca9ab-9fbf-4d47-b4d8-aa2ae62fe243:23 dk.dst 0a7ca9ab-9fbf-4d47-b4d8-aa2ae62fe243 23 dk.dst ba0d170a-54b6-4b3e-99ad-6151940c9939 2 Category 435851 urn:ddi:dk.dst:f2dca337-e805-4698-8fc3-5940499cd20d:23 dk.dst f2dca337-e805-4698-8fc3-5940499cd20d 23 dk.dst 2b4bcfa5-5169-4337-af92-cfe11a74d01d 2 Category 435854 urn:ddi:dk.dst:3737aefe-df83-4b6d-8463-1f7644bb6aad:23 dk.dst 3737aefe-df83-4b6d-8463-1f7644bb6aad 23 dk.dst 122b3aac-e626-4763-b0e5-08011189d3ec 2 Category 436051 urn:ddi:dk.dst:785f1465-efd7-4e3f-8dc4-25d2b97da683:23 dk.dst 785f1465-efd7-4e3f-8dc4-25d2b97da683 23 dk.dst 1d2e7a90-180a-4efd-9933-b88578aba904 2 Category 436251 urn:ddi:dk.dst:531b6395-d36a-449b-9bb8-8e47027ca86f:23 dk.dst 531b6395-d36a-449b-9bb8-8e47027ca86f 23 dk.dst 6a88aba5-db31-469f-b0bf-009ff1aecbb2 2 Category 436254 urn:ddi:dk.dst:7002313b-29a2-4fa8-8429-4bca46fbd451:23 dk.dst 7002313b-29a2-4fa8-8429-4bca46fbd451 23 dk.dst a70e45a1-679e-4eba-9192-6fcc15b3ca52 2 Category 436951 urn:ddi:dk.dst:aa6c285c-3eeb-436e-ba6e-e015556dde8f:23 dk.dst aa6c285c-3eeb-436e-ba6e-e015556dde8f 23 dk.dst 4663a590-d4d4-4b50-8998-b7ddbe9b6e68 2 Category 436954 urn:ddi:dk.dst:b6d8ce36-a0c3-4c6f-b279-952862f022e3:23 dk.dst b6d8ce36-a0c3-4c6f-b279-952862f022e3 23 dk.dst 4ff11812-45e4-4e5e-a720-aba10019d8b9 2 Category 437051 urn:ddi:dk.dst:ae6eec64-e4ff-4a23-82d3-80f823552b69:23 dk.dst ae6eec64-e4ff-4a23-82d3-80f823552b69 23 dk.dst 272c17c0-540b-4b75-98d2-93fb8b326100 2 Category 437054 urn:ddi:dk.dst:2e56cce2-7a22-4851-a87f-fbe614454ec1:23 dk.dst 2e56cce2-7a22-4851-a87f-fbe614454ec1 23 dk.dst 92d08586-cc49-4342-be72-d6e885858107 2 Category 438051 urn:ddi:dk.dst:91f3b94f-0a64-4d60-971f-965338fc35a5:23 dk.dst 91f3b94f-0a64-4d60-971f-965338fc35a5 23 dk.dst e7ca2e1e-cab9-4c59-8945-a73e90e027e9 2 Category 445651 urn:ddi:dk.dst:1fab9928-a376-4358-9e35-6c8a3d8e4cf5:23 dk.dst 1fab9928-a376-4358-9e35-6c8a3d8e4cf5 23 dk.dst 3cee14af-b473-40ff-9aa2-0c6cd40f79a6 2 Category 445654 urn:ddi:dk.dst:000a87d0-f58f-47ac-b219-53c08d8ed7b2:23 dk.dst 000a87d0-f58f-47ac-b219-53c08d8ed7b2 23 dk.dst 5f8eec00-227b-42aa-8584-963958b18520 2 Category 447351 urn:ddi:dk.dst:f68c0650-2955-463b-8338-e3b8aacfeb83:23 dk.dst f68c0650-2955-463b-8338-e3b8aacfeb83 23 dk.dst 7584a215-4e0f-49b0-b955-bfcf76338722 2 Category 448351 urn:ddi:dk.dst:fa8c517c-b381-4725-a660-f0924f893e0a:23 dk.dst fa8c517c-b381-4725-a660-f0924f893e0a 23 dk.dst 3f1c69bf-3837-4855-a2c4-70ee63da91a8 2 Category 448354 urn:ddi:dk.dst:fb7301de-62e1-4c6f-9417-eaa3c3206b48:23 dk.dst fb7301de-62e1-4c6f-9417-eaa3c3206b48 23 dk.dst ea2d7d42-03ef-40f3-962a-f3d0c2177577 2 Category 451051 urn:ddi:dk.dst:7ab6bde9-9791-491d-acd9-695a77827e9e:23 dk.dst 7ab6bde9-9791-491d-acd9-695a77827e9e 23 dk.dst 2303c085-2fde-4252-972a-a6e2e5e3cada 2 Category 452551 urn:ddi:dk.dst:1058f2e9-a1f6-4142-ae29-60f2427a70e0:23 dk.dst 1058f2e9-a1f6-4142-ae29-60f2427a70e0 23 dk.dst e574d14c-4694-4884-80aa-dfdbf44f7616 2 Category 452554 urn:ddi:dk.dst:2d471a04-c578-42c3-9fce-2cf251900a8b:23 dk.dst 2d471a04-c578-42c3-9fce-2cf251900a8b 23 dk.dst 46e1eaca-b449-4970-a1e5-59c97882f66c 2 Category 455051 urn:ddi:dk.dst:23afca7d-e2d8-419a-8e55-c947a104931e:23 dk.dst 23afca7d-e2d8-419a-8e55-c947a104931e 23 dk.dst b76544a9-7425-429c-8044-5b0e194fd9d2 2 Category 456354 urn:ddi:dk.dst:25f2c430-f694-49e3-9441-87ad8d344e2c:23 dk.dst 25f2c430-f694-49e3-9441-87ad8d344e2c 23 dk.dst ea92afd0-0d12-4e47-9a1f-95202fbfb83a 2 Category 456854 urn:ddi:dk.dst:ea2e8f25-c246-47b8-9a72-4a999463fcb3:23 dk.dst ea2e8f25-c246-47b8-9a72-4a999463fcb3 23 dk.dst 611fbad0-30f6-4ed3-bfa2-fdf5ca838ee6 2 Category 460151 urn:ddi:dk.dst:966bd9d5-e80d-445a-bc51-4d90568621cc:23 dk.dst 966bd9d5-e80d-445a-bc51-4d90568621cc 23 dk.dst 7a798c6b-e713-4082-b086-5ed3403ba65b 2 Category 460154 urn:ddi:dk.dst:f19a22a2-04f6-4988-8707-9b220a7c2087:23 dk.dst f19a22a2-04f6-4988-8707-9b220a7c2087 23 dk.dst db05d76a-0f33-4b3f-a1c2-9299452d6322 2 Category 460351 urn:ddi:dk.dst:16764fac-f1fa-464f-9777-3503f8eda239:23 dk.dst 16764fac-f1fa-464f-9777-3503f8eda239 23 dk.dst 16095d2d-20d1-4b33-8a92-cb58f1f6a3ee 2 Category 460354 urn:ddi:dk.dst:b944e892-6e83-4f50-a1fb-acc428d3f488:23 dk.dst b944e892-6e83-4f50-a1fb-acc428d3f488 23 dk.dst 8d2a215d-82f8-4501-a5de-5f714e430b3d 2 Category 460451 urn:ddi:dk.dst:f1a4ac43-582c-4cf2-8304-e0ab4c53f5bf:23 dk.dst f1a4ac43-582c-4cf2-8304-e0ab4c53f5bf 23 dk.dst 4c3d162e-1fa8-4030-a47e-153590b1c146 2 Category 460454 urn:ddi:dk.dst:4e209934-fdad-4e3a-b33d-3d4a46eaad76:23 dk.dst 4e209934-fdad-4e3a-b33d-3d4a46eaad76 23 dk.dst 47e9f236-1098-48b9-a3b4-30b61204f8a3 2 Category 460551 urn:ddi:dk.dst:92761ae0-a53e-4e16-bc38-66b234941e8a:23 dk.dst 92761ae0-a53e-4e16-bc38-66b234941e8a 23 dk.dst 736e85bb-c362-4a26-a54a-05674819ebda 2 Category 460554 urn:ddi:dk.dst:3386b060-c763-47fe-84d9-5ff1a57db54e:23 dk.dst 3386b060-c763-47fe-84d9-5ff1a57db54e 23 dk.dst 3f804af5-39bd-4ca0-ac6d-474f08d297cf 2 Category 466351 urn:ddi:dk.dst:e33753c1-98b4-4ddd-8acb-90976ee2d593:23 dk.dst e33753c1-98b4-4ddd-8acb-90976ee2d593 23 dk.dst 9eb26e0b-54f7-4017-ad70-f111618cf55f 2 Category 466354 urn:ddi:dk.dst:c5ff4ce8-4169-4cdf-b5f1-9e541c3f2518:23 dk.dst c5ff4ce8-4169-4cdf-b5f1-9e541c3f2518 23 dk.dst a05a8d0d-6141-46e6-9adf-dfa2e8e68b23 2 Category 466951 urn:ddi:dk.dst:09350cb3-91ee-4bd0-9467-c5e6fdf0529f:23 dk.dst 09350cb3-91ee-4bd0-9467-c5e6fdf0529f 23 dk.dst aecda3b3-2be6-4470-b36f-ae5ea357e2e4 2 Category 466954 urn:ddi:dk.dst:5896be0a-1900-4e41-82b5-a1d8b0695ba0:23 dk.dst 5896be0a-1900-4e41-82b5-a1d8b0695ba0 23 dk.dst 8af1713f-2d99-4692-bab7-f8d8cdd8b55c 2 Category 467051 urn:ddi:dk.dst:c9dc8083-a83c-4253-9878-f6a0dadc2379:23 dk.dst c9dc8083-a83c-4253-9878-f6a0dadc2379 23 dk.dst b6bff806-f03c-4829-8ec1-f18e6312872d 2 Category 467054 urn:ddi:dk.dst:93857a87-2980-4b83-bd16-1bff720b3dc8:23 dk.dst 93857a87-2980-4b83-bd16-1bff720b3dc8 23 dk.dst b2f964c0-804d-47ad-97b7-ed1cf3abe4ae 2 Category 467351 urn:ddi:dk.dst:b15cfe9b-eafa-405e-95a6-4464c4074728:23 dk.dst b15cfe9b-eafa-405e-95a6-4464c4074728 23 dk.dst 153e9d44-1b64-4162-898c-4273195dc09f 2 Category 467354 urn:ddi:dk.dst:2b7b744d-c754-49ca-9bec-9dc6a026b565:23 dk.dst 2b7b744d-c754-49ca-9bec-9dc6a026b565 23 dk.dst 3dd9e25a-5138-43a1-8e09-e831d98be421 2 Category 468051 urn:ddi:dk.dst:99281f9d-83f7-4eb8-a8d8-5e1040eda552:23 dk.dst 99281f9d-83f7-4eb8-a8d8-5e1040eda552 23 dk.dst 316feffd-76cd-4336-bc7d-d90541a754f9 2 Category 468551 urn:ddi:dk.dst:151a33ff-69d3-4a7b-bd94-1f1b4ed82155:23 dk.dst 151a33ff-69d3-4a7b-bd94-1f1b4ed82155 23 dk.dst eaf51de1-d442-448b-b1be-cb4a12796e33 2 Category 468554 urn:ddi:dk.dst:bca912ad-9907-4be5-96a8-e5cb3ecb27a7:23 dk.dst bca912ad-9907-4be5-96a8-e5cb3ecb27a7 23 dk.dst 7d72e239-0783-492e-8926-07ae1d896912 2 Category 471251 urn:ddi:dk.dst:8428a5bf-2425-49a2-a9eb-4c1f9520f7ca:23 dk.dst 8428a5bf-2425-49a2-a9eb-4c1f9520f7ca 23 dk.dst ddb41fc0-5452-4dc0-8412-944b883c91a2 2 Category 471351 urn:ddi:dk.dst:de4c254a-dc0b-45c6-b448-9042d77ff597:23 dk.dst de4c254a-dc0b-45c6-b448-9042d77ff597 23 dk.dst 229d2743-4936-4eba-9ff2-f3f65a14a1b3 2 Category 471451 urn:ddi:dk.dst:a11a04c9-673e-47c2-aa02-51011dd80092:23 dk.dst a11a04c9-673e-47c2-aa02-51011dd80092 23 dk.dst bf411483-de59-4289-8c3d-8834bb23a1b5 2 Category 471651 urn:ddi:dk.dst:3ada67dc-4540-4a54-9a47-dc4ce4e95fb1:23 dk.dst 3ada67dc-4540-4a54-9a47-dc4ce4e95fb1 23 dk.dst 92d4a7ff-ec32-4820-885d-99186600c9ad 2 Category 473051 urn:ddi:dk.dst:68240566-cca0-4e72-8aab-c0278cd4ea67:23 dk.dst 68240566-cca0-4e72-8aab-c0278cd4ea67 23 dk.dst 5ba7768a-6c5d-4d8e-8081-1d62bede0117 2 Category 473151 urn:ddi:dk.dst:be57a8c5-b914-42ac-9f19-4f4039736c96:23 dk.dst be57a8c5-b914-42ac-9f19-4f4039736c96 23 dk.dst afd735c2-c1a7-48ad-8fa5-1e2c2e731c17 2 Category 473251 urn:ddi:dk.dst:36eb17d3-f6c5-43de-98ec-02ce6c882215:23 dk.dst 36eb17d3-f6c5-43de-98ec-02ce6c882215 23 dk.dst 4b5612af-9f56-45e9-b628-8d40ca4cf9c1 2 Category 473651 urn:ddi:dk.dst:a648e04a-4168-413b-bc4f-a53c11be7089:23 dk.dst a648e04a-4168-413b-bc4f-a53c11be7089 23 dk.dst d52e6993-99d0-4e9c-9d15-ad036b643fba 2 Category 473751 urn:ddi:dk.dst:812ee2a0-6883-49b4-93fb-8381c67b71e8:23 dk.dst 812ee2a0-6883-49b4-93fb-8381c67b71e8 23 dk.dst b47b45e7-ce65-407b-aaab-f49a2abb599b 2 Category 473851 urn:ddi:dk.dst:b589de18-5693-44fa-ad3c-7aaf40502646:23 dk.dst b589de18-5693-44fa-ad3c-7aaf40502646 23 dk.dst 15fa7196-f4a2-4020-9fc8-c71bf84f3348 2 Category 474051 urn:ddi:dk.dst:72929827-c6cf-4cc0-acdf-eb3d63c20b94:23 dk.dst 72929827-c6cf-4cc0-acdf-eb3d63c20b94 23 dk.dst 5cd9790b-86c0-4b62-8701-733a3ac595e7 2 Category 474151 urn:ddi:dk.dst:6d957459-5e0e-495d-98e7-846f70edce9a:23 dk.dst 6d957459-5e0e-495d-98e7-846f70edce9a 23 dk.dst a5a86a31-c6f3-4e7b-ae5e-49e789ca590d 2 Category 474154 urn:ddi:dk.dst:5292c382-f13a-42c9-a425-1582306ed294:23 dk.dst 5292c382-f13a-42c9-a425-1582306ed294 23 dk.dst f65e7c7b-2530-4687-a918-cdf08f5096dd 2 Category 475051 urn:ddi:dk.dst:0e7cfa13-8c57-43fa-a25a-a307414be777:23 dk.dst 0e7cfa13-8c57-43fa-a25a-a307414be777 23 dk.dst a1ea9542-04ee-4496-8910-5b96b2bc34af 2 Category 475451 urn:ddi:dk.dst:1f5244bb-14f4-40d4-85f5-8c6ca7041b64:23 dk.dst 1f5244bb-14f4-40d4-85f5-8c6ca7041b64 23 dk.dst 19e0e9b9-e39b-4927-8968-9214561d0e14 2 Category 478351 urn:ddi:dk.dst:36c33dbe-3a82-443d-aa99-e85f8d1d8433:23 dk.dst 36c33dbe-3a82-443d-aa99-e85f8d1d8433 23 dk.dst af96a284-c192-4ffc-a7a2-7467c71458fd 2 Category 478551 urn:ddi:dk.dst:f37ff936-d222-41e4-a9ac-e7b7162b6a13:23 dk.dst f37ff936-d222-41e4-a9ac-e7b7162b6a13 23 dk.dst c876f443-e33d-46d2-8429-4ea2e93b3bfe 2 Category 478651 urn:ddi:dk.dst:cb5bd881-990a-418b-8723-4d30dd07f186:23 dk.dst cb5bd881-990a-418b-8723-4d30dd07f186 23 dk.dst 93c169e4-e2e2-4d78-9ddc-8d4c80cd258d 2 Category 991551 urn:ddi:dk.dst:a2cb869b-f073-440e-bf32-41835f3935e1:23 dk.dst a2cb869b-f073-440e-bf32-41835f3935e1 23 dk.dst 63151886-f8ba-4f3c-aab1-f8a469ccd865 2 Category 991554 urn:ddi:dk.dst:51d4152d-fda3-493f-b195-454324d364f6:23 dk.dst 51d4152d-fda3-493f-b195-454324d364f6 23 dk.dst 3ff34b4d-87b1-41ea-b3ec-21ca3571b598 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:82160572-295a-4707-b6a5-6a624dab9d6d:23 dk.dst 82160572-295a-4707-b6a5-6a624dab9d6d 23 dk.dst 79625b07-f47b-4a88-aa4a-f52f0e2e59fe 2 Category 3131 urn:ddi:dk.dst:45227afd-e249-4252-ae9f-82cd7a530fe7:23 dk.dst 45227afd-e249-4252-ae9f-82cd7a530fe7 23 dk.dst eb60038c-87d8-4c4a-9683-70abd0e08856 2 Category 340253 urn:ddi:dk.dst:22f41a76-8e76-4bba-be8f-7f3949656152:23 dk.dst 22f41a76-8e76-4bba-be8f-7f3949656152 23 dk.dst e8f7fb90-f98a-467c-b1b9-9c83621cc20e 2 Category 340256 urn:ddi:dk.dst:58a419e4-345b-48df-b344-bb9b80cba572:23 dk.dst 58a419e4-345b-48df-b344-bb9b80cba572 23 dk.dst 111a37f4-f9ec-4f52-9253-5a892d12aaee 2 Category 3132 urn:ddi:dk.dst:d91023e3-e231-46ec-8006-6dd993ca79a4:23 dk.dst d91023e3-e231-46ec-8006-6dd993ca79a4 23 dk.dst 0025d5fa-6ac6-4650-9028-c4645b61e1ce 2 Category 340353 urn:ddi:dk.dst:d4dc6079-5c58-4b29-a92c-3d5f070e5f13:23 dk.dst d4dc6079-5c58-4b29-a92c-3d5f070e5f13 23 dk.dst 0dcbb3ac-6cfc-4047-a2fd-959c3d49f008 2 Category 340356 urn:ddi:dk.dst:536368fc-3e21-4b77-910d-be6dbafd3f27:23 dk.dst 536368fc-3e21-4b77-910d-be6dbafd3f27 23 dk.dst a306cc2b-b20f-4c51-8424-f2058ae9f31f 2 Category 3133 urn:ddi:dk.dst:2dbbdc9b-0074-4dbb-9816-44faf4156f6e:23 dk.dst 2dbbdc9b-0074-4dbb-9816-44faf4156f6e 23 dk.dst c1eb2462-9011-4871-a508-8d40055013ed 2 Category 340153 urn:ddi:dk.dst:8bc9928d-0ff0-46c4-aca5-a3a932866a2c:23 dk.dst 8bc9928d-0ff0-46c4-aca5-a3a932866a2c 23 dk.dst dc7cd204-b345-4978-a74c-b99a696284b5 2 Category 340156 urn:ddi:dk.dst:8fa8df60-9bb2-4d3f-867d-7281c016fbda:23 dk.dst 8fa8df60-9bb2-4d3f-867d-7281c016fbda 23 dk.dst 8fa5e469-a59a-4653-9b24-b0ec28486165 2 Category 3134 urn:ddi:dk.dst:022ee763-822c-435d-9728-e583461d6549:23 dk.dst 022ee763-822c-435d-9728-e583461d6549 23 dk.dst 25e0292d-af1a-42e2-b870-85c244fa8705 2 Category 340453 urn:ddi:dk.dst:c277c45f-1892-4b32-9446-2302a22a56b7:23 dk.dst c277c45f-1892-4b32-9446-2302a22a56b7 23 dk.dst 09d781f6-90e6-4bad-9121-f9b884b61e31 2 Category 340456 urn:ddi:dk.dst:732e347c-cc5b-43ad-ac1d-4cff23ee4fca:23 dk.dst 732e347c-cc5b-43ad-ac1d-4cff23ee4fca 23 dk.dst 72461157-49ce-4763-a3ae-12a98a2d48d5 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:48b6c660-d626-4305-a5fc-61e5309edcc8:23 dk.dst 48b6c660-d626-4305-a5fc-61e5309edcc8 23 dk.dst 9a1a9865-269c-4dd3-a875-e02c29f3545a 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:9b548b5e-8152-4081-9ad3-3f04f4888a87:23 dk.dst 9b548b5e-8152-4081-9ad3-3f04f4888a87 23 dk.dst 8c4bfa4f-7485-421a-a598-984ec3106e3f 2 Category 3201 urn:ddi:dk.dst:f7843be8-4565-4c43-8ecd-0c581930a393:23 dk.dst f7843be8-4565-4c43-8ecd-0c581930a393 23 dk.dst a484c089-d8e4-41d2-a165-66c2ef42d37d 2 Category 3202 urn:ddi:dk.dst:1a92e0c2-95f2-4b7f-8e6c-453a920bb5ff:23 dk.dst 1a92e0c2-95f2-4b7f-8e6c-453a920bb5ff 23 dk.dst 65fb6965-9c4f-4be7-8f7b-6b697bcf9463 2 Category 3203 urn:ddi:dk.dst:d0cf39db-29cc-4546-932e-bf8330e37531:23 dk.dst d0cf39db-29cc-4546-932e-bf8330e37531 23 dk.dst cc7444ce-4321-4b63-83a8-24476b7f7ddd 2 Category 419055 urn:ddi:dk.dst:f507d8d0-5299-47a1-98a9-f431c2c629b6:23 dk.dst f507d8d0-5299-47a1-98a9-f431c2c629b6 23 dk.dst a4042726-4e21-4690-9ffa-774eb19b0abe 2 Category 419155 urn:ddi:dk.dst:8e00179e-eb2d-434a-92a3-3476a3886ff0:23 dk.dst 8e00179e-eb2d-434a-92a3-3476a3886ff0 23 dk.dst efd4e3c1-e039-4504-8095-db386f8007cb 2 Category 419255 urn:ddi:dk.dst:814234af-1b9d-45ba-8624-a5d1ebddbd2d:23 dk.dst 814234af-1b9d-45ba-8624-a5d1ebddbd2d 23 dk.dst 13b698d6-eeb2-417b-998a-aca2799df8e0 2 Category 419355 urn:ddi:dk.dst:fd70f1d1-b800-4f23-8068-a205f1e62e6c:23 dk.dst fd70f1d1-b800-4f23-8068-a205f1e62e6c 23 dk.dst 13e6f928-a8ca-4526-94ef-012c6586b166 2 Category 419755 urn:ddi:dk.dst:570b9197-4716-4e3c-b7b8-62b2d181a2aa:23 dk.dst 570b9197-4716-4e3c-b7b8-62b2d181a2aa 23 dk.dst 86fd0ea8-6088-45c6-a744-8f52c69efd9c 2 Category 3204 urn:ddi:dk.dst:9c3bf9bc-d662-4651-a24b-28179651f4d2:23 dk.dst 9c3bf9bc-d662-4651-a24b-28179651f4d2 23 dk.dst c28b7a27-af27-4445-9fea-8c1beccd2cc1 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:a4154a2d-5ceb-4716-8743-ac085a716412:23 dk.dst a4154a2d-5ceb-4716-8743-ac085a716412 23 dk.dst 3e4335c6-800a-4d64-a553-dff7a5bdb4ce 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:c5f4e734-3c85-4246-ba45-b87db902bd2f:23 dk.dst c5f4e734-3c85-4246-ba45-b87db902bd2f 23 dk.dst 152340b5-4828-4cc6-9080-0085fc03070b 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:de5724e9-d42b-45ac-af32-a539c59f9100:23 dk.dst de5724e9-d42b-45ac-af32-a539c59f9100 23 dk.dst e39ef4fd-f0c3-458c-906b-7839db17c693 2 Category 322500 urn:ddi:dk.dst:3e44f474-9995-4102-81f9-eb522484e950:23 dk.dst 3e44f474-9995-4102-81f9-eb522484e950 23 dk.dst 7cc35121-e692-4e77-8b3d-d9bae5b6abe8 2 Category 322552 urn:ddi:dk.dst:cc7ca897-be48-4ef5-8a9c-1ea0dca5a46a:23 dk.dst cc7ca897-be48-4ef5-8a9c-1ea0dca5a46a 23 dk.dst b3cc6553-c475-45ce-a8cf-ff9f6373f435 2 Category 412452 urn:ddi:dk.dst:c7bfea5b-451f-426b-8944-80b489bdd802:23 dk.dst c7bfea5b-451f-426b-8944-80b489bdd802 23 dk.dst 5a5e1d0f-d4e3-41fa-a86c-3f1e87ba2aaf 2 Category 414600 urn:ddi:dk.dst:7a55fd8f-c595-4cb1-acae-2ee00fbc5837:23 dk.dst 7a55fd8f-c595-4cb1-acae-2ee00fbc5837 23 dk.dst d88ffe6d-22c8-4a1b-a7a1-2ff2cf32f80e 2 Category 414652 urn:ddi:dk.dst:ff1eab52-9a0c-45cd-a529-c7d00ae3f9ca:23 dk.dst ff1eab52-9a0c-45cd-a529-c7d00ae3f9ca 23 dk.dst 30fa44dc-db5a-4ac8-9723-60d51bc7c6e7 2 Category 448800 urn:ddi:dk.dst:bb132256-47e8-4dbb-92e6-a9ec010aec7c:23 dk.dst bb132256-47e8-4dbb-92e6-a9ec010aec7c 23 dk.dst 0a80ee6a-fb41-49b7-b244-fdff153ac033 2 Category 448852 urn:ddi:dk.dst:e9c7e6ca-0a2c-4369-81c5-cd28e42b1b19:23 dk.dst e9c7e6ca-0a2c-4369-81c5-cd28e42b1b19 23 dk.dst 358ea74a-758b-419d-b765-ff5de6dc6b6a 2 Category 449800 urn:ddi:dk.dst:e59ef569-21e2-44ab-9f0e-f6aeae364817:23 dk.dst e59ef569-21e2-44ab-9f0e-f6aeae364817 23 dk.dst 55de9d65-795c-4f0d-9bbd-ed9356d9d9f3 2 Category 449852 urn:ddi:dk.dst:82ab8b55-52a1-4559-a1fe-34a7e806c44e:23 dk.dst 82ab8b55-52a1-4559-a1fe-34a7e806c44e 23 dk.dst 2f9c60e3-6b93-4ec7-b46b-af55cf9a946f 2 Category 451100 urn:ddi:dk.dst:447685e5-cb65-427b-b283-2a8c57770356:23 dk.dst 447685e5-cb65-427b-b283-2a8c57770356 23 dk.dst 4b59df48-70d5-4c46-a4a2-349bb94cac99 2 Category 451152 urn:ddi:dk.dst:5426e32b-dca7-4b09-89de-662f9f743625:23 dk.dst 5426e32b-dca7-4b09-89de-662f9f743625 23 dk.dst c560daa5-b87d-4487-856d-945bb35c023d 2 Category 452252 urn:ddi:dk.dst:d0a69645-3a78-40ab-8e18-e8457a09ba03:23 dk.dst d0a69645-3a78-40ab-8e18-e8457a09ba03 23 dk.dst a30f6db9-3625-43e1-a925-bf53dccb8852 2 Category 452452 urn:ddi:dk.dst:1045bbde-b96c-43e3-acde-5ea3e8faba75:23 dk.dst 1045bbde-b96c-43e3-acde-5ea3e8faba75 23 dk.dst c5afbecd-099e-4488-8dac-c972df66ffa9 2 Category 475652 urn:ddi:dk.dst:25165931-7251-40be-a38d-375e53751347:23 dk.dst 25165931-7251-40be-a38d-375e53751347 23 dk.dst 1070a835-6f7f-443d-9211-118149f02850 2 Category 478000 urn:ddi:dk.dst:bb7251ab-29bd-412e-a8f7-e3a14e14493a:23 dk.dst bb7251ab-29bd-412e-a8f7-e3a14e14493a 23 dk.dst 0a8a444b-789c-4944-b658-1c9b7e9a6e22 2 Category 478052 urn:ddi:dk.dst:64396a5b-67b1-4d5b-a127-806d5658ef75:23 dk.dst 64396a5b-67b1-4d5b-a127-806d5658ef75 23 dk.dst fb6afae4-7f11-486e-a588-591172ecd5f7 2 Category 478152 urn:ddi:dk.dst:c23a03ab-2100-4bfa-8048-eef6c60910f0:23 dk.dst c23a03ab-2100-4bfa-8048-eef6c60910f0 23 dk.dst 29391b01-e3c2-46b7-8c7b-fd025c5c828a 2 Category 478200 urn:ddi:dk.dst:43736862-827f-40c4-97a2-8c869ca4d8f6:23 dk.dst 43736862-827f-40c4-97a2-8c869ca4d8f6 23 dk.dst 3a7e5fc2-593d-447e-87c4-0b6adde13784 2 Category 478252 urn:ddi:dk.dst:029b0fed-f1e3-4f6a-b711-0a5fe3d517a0:23 dk.dst 029b0fed-f1e3-4f6a-b711-0a5fe3d517a0 23 dk.dst 0af5438a-bbc2-43e8-a48d-8fad2b039325 2 Category 479000 urn:ddi:dk.dst:79832cbd-e2d4-4578-ac6c-de3b3c128835:23 dk.dst 79832cbd-e2d4-4578-ac6c-de3b3c128835 23 dk.dst bb435ab0-621c-499a-9f4f-68dae285aff2 2 Category 479052 urn:ddi:dk.dst:3d5000a5-43b3-42cc-a518-98c6671cd04e:23 dk.dst 3d5000a5-43b3-42cc-a518-98c6671cd04e 23 dk.dst 2f04ead9-440d-430e-88da-cf3ad53ec68d 2 Category 479100 urn:ddi:dk.dst:050efa9f-8444-45b6-937a-cda488b5d723:23 dk.dst 050efa9f-8444-45b6-937a-cda488b5d723 23 dk.dst 837e078c-4590-4b8e-a233-1f1d1406c89d 2 Category 479152 urn:ddi:dk.dst:d3ce45f4-4e4e-4149-bb57-1143d9e670a1:23 dk.dst d3ce45f4-4e4e-4149-bb57-1143d9e670a1 23 dk.dst 1cbf7c81-e760-47b7-8e66-89527944899b 2 Category 488000 urn:ddi:dk.dst:319b831d-c073-40d4-b3e1-97bc551a2aff:23 dk.dst 319b831d-c073-40d4-b3e1-97bc551a2aff 23 dk.dst 4ee703e9-9458-4944-a424-f430838fb224 2 Category 514500 urn:ddi:dk.dst:41937768-c88e-441e-9ca0-35811f962e91:23 dk.dst 41937768-c88e-441e-9ca0-35811f962e91 23 dk.dst f3d2f3d0-f2f7-4fe9-b862-fb7eae34563d 2 Category 514600 urn:ddi:dk.dst:21ac4203-9639-4ef0-ac74-eed27e9e955e:23 dk.dst 21ac4203-9639-4ef0-ac74-eed27e9e955e 23 dk.dst 9aa80e43-5b08-4054-8844-80dd9c01b4a8 2 Category 514700 urn:ddi:dk.dst:2240889c-03b2-40d5-b8c1-a660ee289277:23 dk.dst 2240889c-03b2-40d5-b8c1-a660ee289277 23 dk.dst 8a305665-d50e-4194-a619-96de58959468 2 Category 514752 urn:ddi:dk.dst:27ba2ea6-c152-43e9-95b2-b3c6979e9c70:23 dk.dst 27ba2ea6-c152-43e9-95b2-b3c6979e9c70 23 dk.dst 653011de-f291-49cc-92f3-7a66332bcd4c 2 Category 514800 urn:ddi:dk.dst:276411a2-7153-4aa3-b0cf-8670c440e99b:23 dk.dst 276411a2-7153-4aa3-b0cf-8670c440e99b 23 dk.dst 71be5207-599b-4f5e-9b0d-319a3e567dcf 2 Category 514900 urn:ddi:dk.dst:5e5c5c81-dab1-425e-8d9f-01eee0605e39:23 dk.dst 5e5c5c81-dab1-425e-8d9f-01eee0605e39 23 dk.dst 1dc7e615-b03a-430d-a895-50cc43adaf5d 2 Category 515200 urn:ddi:dk.dst:2ad52697-9afb-49c3-ab6a-ee734870ca13:23 dk.dst 2ad52697-9afb-49c3-ab6a-ee734870ca13 23 dk.dst f00f7371-ec5f-4628-90ec-97d747e21bf0 2 Category 544300 urn:ddi:dk.dst:f455e2ff-2a90-46bd-bd38-9b4095d51658:23 dk.dst f455e2ff-2a90-46bd-bd38-9b4095d51658 23 dk.dst 3775d687-c2ff-4d53-9ef1-9f802ce94893 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:d58f3eae-8ce3-4766-aec5-33c1cf488dae:23 dk.dst d58f3eae-8ce3-4766-aec5-33c1cf488dae 23 dk.dst 655b0ca7-a34b-446d-9607-f655ead34b98 2 Category 249000 urn:ddi:dk.dst:6151b6d4-94e7-4fc5-8941-42c4a760227f:23 dk.dst 6151b6d4-94e7-4fc5-8941-42c4a760227f 23 dk.dst 1e09c8e3-5b70-4cde-a850-2cf670e3a845 2 Category 249052 urn:ddi:dk.dst:6525cf0e-79c0-4825-8822-3e8f935a4f80:23 dk.dst 6525cf0e-79c0-4825-8822-3e8f935a4f80 23 dk.dst 84541340-6e68-4dff-a992-dc35e8c44b5a 2 Category 322752 urn:ddi:dk.dst:8250e39b-62a5-4e3a-baa8-24bfd6c8d26f:23 dk.dst 8250e39b-62a5-4e3a-baa8-24bfd6c8d26f 23 dk.dst 51f7089f-7ca9-420f-9406-af923a15ecbc 2 Category 327052 urn:ddi:dk.dst:76b53dfa-1068-4f01-9aa7-e49de53059bb:23 dk.dst 76b53dfa-1068-4f01-9aa7-e49de53059bb 23 dk.dst cdeb667e-d3d1-4e6e-bcc2-7261f0364292 2 Category 327100 urn:ddi:dk.dst:2068492a-fff3-4ebc-bf6c-ea2022252c9a:23 dk.dst 2068492a-fff3-4ebc-bf6c-ea2022252c9a 23 dk.dst 41217380-0e0f-454b-ae47-7777778a25da 2 Category 409800 urn:ddi:dk.dst:602b9622-dff9-4f31-8ccd-ffcbb1ff8d76:23 dk.dst 602b9622-dff9-4f31-8ccd-ffcbb1ff8d76 23 dk.dst 7dbd9edf-c904-4516-8cd1-bce1c80e2fad 2 Category 415100 urn:ddi:dk.dst:f01a721d-b165-4caf-b127-9ac817c14111:23 dk.dst f01a721d-b165-4caf-b127-9ac817c14111 23 dk.dst e110929b-2490-40d1-8fda-5fe32201c167 2 Category 415152 urn:ddi:dk.dst:7a2180c3-f4d4-4b91-a7c0-19a4dca47e0a:23 dk.dst 7a2180c3-f4d4-4b91-a7c0-19a4dca47e0a 23 dk.dst cde2bbd2-c083-4503-bd19-75c18e4ddef2 2 Category 415200 urn:ddi:dk.dst:cd645e80-065c-40a8-97c5-e664092b694e:23 dk.dst cd645e80-065c-40a8-97c5-e664092b694e 23 dk.dst 962b2db2-9fd1-4fc6-820b-77eb37c4498b 2 Category 415252 urn:ddi:dk.dst:d7abbdfd-2746-4a33-8cc8-f7a679208292:23 dk.dst d7abbdfd-2746-4a33-8cc8-f7a679208292 23 dk.dst 7010ccf7-f446-4ae2-b755-eda803026c5a 2 Category 415352 urn:ddi:dk.dst:b9d1291e-3ddc-4d5b-b33b-35076299eb96:23 dk.dst b9d1291e-3ddc-4d5b-b33b-35076299eb96 23 dk.dst 07d59420-66cd-49b3-aedb-28c15dfb3c98 2 Category 415400 urn:ddi:dk.dst:f49d2218-cadb-4145-a71a-006e41a6dcd3:23 dk.dst f49d2218-cadb-4145-a71a-006e41a6dcd3 23 dk.dst 8e695165-3b6a-44a8-8743-e4c22513fc31 2 Category 415452 urn:ddi:dk.dst:8fcf05fd-647c-43db-ba76-d2d8288233f4:23 dk.dst 8fcf05fd-647c-43db-ba76-d2d8288233f4 23 dk.dst 9be56677-6161-414f-8e2b-9f4253a7c05b 2 Category 416052 urn:ddi:dk.dst:26156309-a5a8-4527-a1a6-f9ef9b6b2d0f:23 dk.dst 26156309-a5a8-4527-a1a6-f9ef9b6b2d0f 23 dk.dst 96ee45e7-24f5-4a93-bbe0-ce24ac73f388 2 Category 416100 urn:ddi:dk.dst:3746de3d-536c-401b-a25f-d127706e56a6:23 dk.dst 3746de3d-536c-401b-a25f-d127706e56a6 23 dk.dst 08501eb6-57a5-4529-aa17-ece814eed0df 2 Category 416152 urn:ddi:dk.dst:4f3b22ab-9e08-40ff-9c7c-16070b5db694:23 dk.dst 4f3b22ab-9e08-40ff-9c7c-16070b5db694 23 dk.dst 3c1d2511-dcf9-434f-a3bc-17d91fd8582b 2 Category 416200 urn:ddi:dk.dst:7f324de0-f730-4503-90bd-b0a088b0f73e:23 dk.dst 7f324de0-f730-4503-90bd-b0a088b0f73e 23 dk.dst c7817696-fa4e-47b4-90fe-a490ace3e3a6 2 Category 416252 urn:ddi:dk.dst:a20dd73e-da48-46a4-9d0e-6fa3e8a2625b:23 dk.dst a20dd73e-da48-46a4-9d0e-6fa3e8a2625b 23 dk.dst 4ad543ca-5c88-4477-8eaa-18007039bd91 2 Category 416300 urn:ddi:dk.dst:318e0fca-c6c9-46cf-8d5c-7f17266d180a:23 dk.dst 318e0fca-c6c9-46cf-8d5c-7f17266d180a 23 dk.dst 62eebadd-11ff-4f50-ab46-39ea04a0f52b 2 Category 416352 urn:ddi:dk.dst:c46dd2ae-8ffc-4f33-84c1-647b9955ffad:23 dk.dst c46dd2ae-8ffc-4f33-84c1-647b9955ffad 23 dk.dst 563ba3a6-dcca-4d18-a9a0-5b92667aa098 2 Category 416400 urn:ddi:dk.dst:1a421bfc-ecc7-4f68-9f20-5b1b9dd309d1:23 dk.dst 1a421bfc-ecc7-4f68-9f20-5b1b9dd309d1 23 dk.dst 9f32281f-1c8d-456d-8d85-7b857ef6398d 2 Category 416452 urn:ddi:dk.dst:e8d21b3b-624b-441f-a3f3-28664ed1e87a:23 dk.dst e8d21b3b-624b-441f-a3f3-28664ed1e87a 23 dk.dst 9a3e0707-dc36-463e-b28a-ca84c0629ffc 2 Category 442200 urn:ddi:dk.dst:8186fb53-35c2-4a5e-8bee-ed1591945ce0:23 dk.dst 8186fb53-35c2-4a5e-8bee-ed1591945ce0 23 dk.dst 10668671-aa17-4b77-af9e-9b9d647c482f 2 Category 442252 urn:ddi:dk.dst:f5b42d6c-fb0d-4b31-a9ce-c89db2eb5b57:23 dk.dst f5b42d6c-fb0d-4b31-a9ce-c89db2eb5b57 23 dk.dst 785a701d-27cd-408c-b9a5-37e70e46e327 2 Category 442852 urn:ddi:dk.dst:cb5948b6-95f6-442e-a019-00f127c3b667:23 dk.dst cb5948b6-95f6-442e-a019-00f127c3b667 23 dk.dst 9a1c0e0f-a533-438f-917a-49cf8dfa44f5 2 Category 443152 urn:ddi:dk.dst:f18a6bbc-afc6-464c-9e48-a418e916d59c:23 dk.dst f18a6bbc-afc6-464c-9e48-a418e916d59c 23 dk.dst 87aa4fd0-cb33-403d-a838-02fee294b4ca 2 Category 443200 urn:ddi:dk.dst:d665e017-8aa7-4efa-b3d8-43ee4bdb4c82:23 dk.dst d665e017-8aa7-4efa-b3d8-43ee4bdb4c82 23 dk.dst 4d8a2943-98f3-4b3c-859d-73dd123ac3ca 2 Category 443252 urn:ddi:dk.dst:4228fce8-4fdf-4399-b65c-db42a027bd90:23 dk.dst 4228fce8-4fdf-4399-b65c-db42a027bd90 23 dk.dst ba88d916-1af1-424e-8e9b-9bf42b793dd1 2 Category 443700 urn:ddi:dk.dst:24432949-af48-4f2c-9d4d-cd4592a691f9:23 dk.dst 24432949-af48-4f2c-9d4d-cd4592a691f9 23 dk.dst a8fc4258-328a-4010-ae86-a3d360664767 2 Category 443752 urn:ddi:dk.dst:462e8982-b458-43f7-9656-7458b8496964:23 dk.dst 462e8982-b458-43f7-9656-7458b8496964 23 dk.dst 7d475100-6483-4735-8461-cb36e50b505b 2 Category 444252 urn:ddi:dk.dst:bbbb39b0-f94a-42fe-bf8b-533ec0cb6c7e:23 dk.dst bbbb39b0-f94a-42fe-bf8b-533ec0cb6c7e 23 dk.dst 51129650-6530-4ead-913d-32ab898a413c 2 Category 444300 urn:ddi:dk.dst:9e27bcbb-8206-4b37-9a1b-9494b5b915ea:23 dk.dst 9e27bcbb-8206-4b37-9a1b-9494b5b915ea 23 dk.dst 68146eb8-44cd-4131-bb4a-6cc9a4d185e7 2 Category 444352 urn:ddi:dk.dst:e66403ea-b66c-42c5-98bb-b853cfd93e8f:23 dk.dst e66403ea-b66c-42c5-98bb-b853cfd93e8f 23 dk.dst 595ad4e1-c20d-44b5-b5ec-f0d617ac683e 2 Category 444552 urn:ddi:dk.dst:cd50bf0b-1e09-442f-a18e-8a1911fb0c2a:23 dk.dst cd50bf0b-1e09-442f-a18e-8a1911fb0c2a 23 dk.dst a9f710d7-f431-4c73-a52c-da7a2506d00c 2 Category 461552 urn:ddi:dk.dst:29dc624e-2a28-41f9-b00a-c2e494e7b8e4:23 dk.dst 29dc624e-2a28-41f9-b00a-c2e494e7b8e4 23 dk.dst 327d47f0-dfaf-4ed2-a301-ec40948f54a8 2 Category 462600 urn:ddi:dk.dst:185fe603-fc32-4daa-b395-49f53d30f707:23 dk.dst 185fe603-fc32-4daa-b395-49f53d30f707 23 dk.dst 9cbd751e-764e-4db9-b0eb-4c3bec05d800 2 Category 462652 urn:ddi:dk.dst:243707d1-6f51-4544-90ac-46ad2a7bf9a1:23 dk.dst 243707d1-6f51-4544-90ac-46ad2a7bf9a1 23 dk.dst 5071d185-dc4d-45e5-9727-1fdc59397028 2 Category 462952 urn:ddi:dk.dst:db8e12b0-4281-4206-8ed4-6783e45aecb0:23 dk.dst db8e12b0-4281-4206-8ed4-6783e45aecb0 23 dk.dst 841497b7-d3ee-47e9-8c58-3e65a45321f2 2 Category 463452 urn:ddi:dk.dst:2e2af03c-37e5-419f-acd1-e7edaa2dc75d:23 dk.dst 2e2af03c-37e5-419f-acd1-e7edaa2dc75d 23 dk.dst 0f97b3c0-4632-4fd0-8b55-69b512e312bc 2 Category 464052 urn:ddi:dk.dst:e8efe3cc-b250-4d18-bbf9-0d639e5e0c2a:23 dk.dst e8efe3cc-b250-4d18-bbf9-0d639e5e0c2a 23 dk.dst 855b1a7e-593d-40e9-a933-23dae3663411 2 Category 476052 urn:ddi:dk.dst:59d8cedd-5763-45f8-afee-defb8409b2f0:23 dk.dst 59d8cedd-5763-45f8-afee-defb8409b2f0 23 dk.dst 9c599698-f2ed-412b-8140-4105b2fe83ed 2 Category 478452 urn:ddi:dk.dst:105eb1c7-65dc-4dd0-8f2d-0e661525cc65:23 dk.dst 105eb1c7-65dc-4dd0-8f2d-0e661525cc65 23 dk.dst 82dd300a-49ce-4593-9ab0-65b980a35c15 2 Category 478852 urn:ddi:dk.dst:a9dc2ea6-d414-4da8-9c64-c27c23e9dee4:23 dk.dst a9dc2ea6-d414-4da8-9c64-c27c23e9dee4 23 dk.dst 597ba144-d760-4b81-ad1e-1826d3bef40d 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:2c6ddcf7-c236-4ed8-8fa7-fd08682082d8:23 dk.dst 2c6ddcf7-c236-4ed8-8fa7-fd08682082d8 23 dk.dst 7ede36c7-a019-4c9e-a3b1-57e47a4b4e70 2 Category 322600 urn:ddi:dk.dst:13d876b1-2708-482a-b2ca-fae9c5106037:23 dk.dst 13d876b1-2708-482a-b2ca-fae9c5106037 23 dk.dst 33eb1d19-d040-4ba8-93d5-9049407fef4d 2 Category 322652 urn:ddi:dk.dst:b39d8e39-c63d-4adc-bf9f-71c43b5a03e7:23 dk.dst b39d8e39-c63d-4adc-bf9f-71c43b5a03e7 23 dk.dst 086f1b3a-4962-4ad0-b59b-8958f2c20c83 2 Category 401000 urn:ddi:dk.dst:32324450-e695-4a8a-8cfb-a9045a363d13:23 dk.dst 32324450-e695-4a8a-8cfb-a9045a363d13 23 dk.dst 0411b04b-ba2f-4b70-9168-7a7b2833f3be 2 Category 416652 urn:ddi:dk.dst:c1a33370-4202-4043-b031-eb22464c55bc:23 dk.dst c1a33370-4202-4043-b031-eb22464c55bc 23 dk.dst 9c15b4e0-eaf8-4668-b24a-72ca53a500a0 2 Category 416852 urn:ddi:dk.dst:4ebf57d8-e308-41af-9efe-5714b38084c4:23 dk.dst 4ebf57d8-e308-41af-9efe-5714b38084c4 23 dk.dst 25f6a29a-1af1-4932-81f9-6bcd601083f3 2 Category 418952 urn:ddi:dk.dst:0929cfb8-2401-4ee3-827b-2b9cfe05dfc3:23 dk.dst 0929cfb8-2401-4ee3-827b-2b9cfe05dfc3 23 dk.dst 34b8fa0e-08e8-43b1-bac9-ddc90b5b4c21 2 Category 419000 urn:ddi:dk.dst:d26d1875-1f56-4430-9c36-0a6f0a126aa5:23 dk.dst d26d1875-1f56-4430-9c36-0a6f0a126aa5 23 dk.dst a0a43682-af92-460f-a857-f12a54630934 2 Category 419052 urn:ddi:dk.dst:8f35c5a6-14c8-4ad0-a399-c2d3154a43a6:23 dk.dst 8f35c5a6-14c8-4ad0-a399-c2d3154a43a6 23 dk.dst 1bc4eeec-7dce-4da1-8f4b-145788592d37 2 Category 419100 urn:ddi:dk.dst:0a389af6-4b12-4c58-9d57-af8b73f7705f:23 dk.dst 0a389af6-4b12-4c58-9d57-af8b73f7705f 23 dk.dst b87a2ac8-916f-4957-8daf-da437a42c6ff 2 Category 419152 urn:ddi:dk.dst:c057c423-b673-427d-b44e-341017196f4a:23 dk.dst c057c423-b673-427d-b44e-341017196f4a 23 dk.dst 354bf8c7-663e-4ccc-a9f8-256a619d5fbb 2 Category 419200 urn:ddi:dk.dst:5e9010c1-ad3d-4361-a2d7-0d40ad79e0c3:23 dk.dst 5e9010c1-ad3d-4361-a2d7-0d40ad79e0c3 23 dk.dst 151bdcfb-2b9f-4a6f-bf80-1bd90cde9f3b 2 Category 419252 urn:ddi:dk.dst:78f9b0d8-fa51-4544-8738-5806f363514c:23 dk.dst 78f9b0d8-fa51-4544-8738-5806f363514c 23 dk.dst 0841cce8-d17b-41d5-bc0a-3fc103569426 2 Category 419300 urn:ddi:dk.dst:a50c6af0-e3ef-42ea-920d-4b912637a775:23 dk.dst a50c6af0-e3ef-42ea-920d-4b912637a775 23 dk.dst 30f64274-8d00-43cf-b428-491ae0072f39 2 Category 419352 urn:ddi:dk.dst:029d12f8-c4a5-4914-adfc-192bc0db61b3:23 dk.dst 029d12f8-c4a5-4914-adfc-192bc0db61b3 23 dk.dst 05786ff8-ba95-4e7e-943a-e0375079c9b5 2 Category 419452 urn:ddi:dk.dst:993b258e-c222-47fa-9522-3948c67dce78:23 dk.dst 993b258e-c222-47fa-9522-3948c67dce78 23 dk.dst 3b0ff5eb-943c-4c04-bde4-f893582f1c40 2 Category 419652 urn:ddi:dk.dst:59f06e08-d14c-4776-a652-fc1fa7ec7808:23 dk.dst 59f06e08-d14c-4776-a652-fc1fa7ec7808 23 dk.dst 680a4788-7306-4ac3-bcde-f9d5cd9293ba 2 Category 419752 urn:ddi:dk.dst:be879bff-7b64-4cf8-924d-c1e561562677:23 dk.dst be879bff-7b64-4cf8-924d-c1e561562677 23 dk.dst 882c35d0-a86a-485e-8db8-6bd8e46ec57a 2 Category 475852 urn:ddi:dk.dst:389ace2b-1b72-4db5-8e16-921d96a2cc3f:23 dk.dst 389ace2b-1b72-4db5-8e16-921d96a2cc3f 23 dk.dst a904a22c-9322-4783-beab-b646f82b8dbf 2 Category 499600 urn:ddi:dk.dst:a31506ac-cd57-4d7d-8544-7a65fe51cf1e:23 dk.dst a31506ac-cd57-4d7d-8544-7a65fe51cf1e 23 dk.dst d0f2c34e-d396-4a27-83c2-462f94daf702 2 Category 499652 urn:ddi:dk.dst:8b9a738c-b96d-4dc3-ba85-47fafdffa354:23 dk.dst 8b9a738c-b96d-4dc3-ba85-47fafdffa354 23 dk.dst 832633da-0d58-4413-89b8-e2ad1f061714 2 Category 520000 urn:ddi:dk.dst:d34f6c26-3951-428c-92ec-70a9df3fe90b:23 dk.dst d34f6c26-3951-428c-92ec-70a9df3fe90b 23 dk.dst f32a2dc7-1144-4ac5-9450-2fa627a45818 2 Category 520100 urn:ddi:dk.dst:cfac78c7-c3a8-48fc-b96a-842ce9ef03ac:23 dk.dst cfac78c7-c3a8-48fc-b96a-842ce9ef03ac 23 dk.dst 8173bf50-0a1e-437a-a4ed-e296b878f301 2 Category 520200 urn:ddi:dk.dst:237d4bf1-395f-411a-a5ae-debd389af924:23 dk.dst 237d4bf1-395f-411a-a5ae-debd389af924 23 dk.dst 2c084b7b-0049-4cce-a0a3-bf4f87861f43 2 Category 3304 urn:ddi:dk.dst:d1a0244c-83af-4875-8d80-5da17ed52d54:23 dk.dst d1a0244c-83af-4875-8d80-5da17ed52d54 23 dk.dst 0d13c8b1-4ccb-41a2-9074-39ef61690ba5 2 Category 322852 urn:ddi:dk.dst:5fcb685f-45ca-43dc-ab59-a1a90add3fba:23 dk.dst 5fcb685f-45ca-43dc-ab59-a1a90add3fba 23 dk.dst f883fdf0-ef7a-46ea-9059-bb0e8842dba9 2 Category 326200 urn:ddi:dk.dst:3371dd62-77ab-4cbe-8919-f6cb90887eb9:23 dk.dst 3371dd62-77ab-4cbe-8919-f6cb90887eb9 23 dk.dst ed74fbb8-1189-4da4-b047-7bc43a64c131 2 Category 326252 urn:ddi:dk.dst:ba706cd1-327f-4d95-9456-991038657cde:23 dk.dst ba706cd1-327f-4d95-9456-991038657cde 23 dk.dst 94c2dd2d-1958-4196-86ce-2828e13d86a5 2 Category 326300 urn:ddi:dk.dst:65b1cb01-fb35-4cfd-9721-113f6b1ff3ac:23 dk.dst 65b1cb01-fb35-4cfd-9721-113f6b1ff3ac 23 dk.dst 299bc936-578e-4e80-81a6-a561a0c0c25f 2 Category 326400 urn:ddi:dk.dst:a3ee435e-3f3f-42af-a332-75a9a0205c36:23 dk.dst a3ee435e-3f3f-42af-a332-75a9a0205c36 23 dk.dst 231987bf-8175-48e2-878e-bf3e079623ce 2 Category 326500 urn:ddi:dk.dst:1f5ed096-37b7-4128-a64f-b1d65e066769:23 dk.dst 1f5ed096-37b7-4128-a64f-b1d65e066769 23 dk.dst 7029d6c4-23e5-48f9-80f8-afab5cfb645f 2 Category 326552 urn:ddi:dk.dst:c1d82af7-0864-4fc7-a4e6-e125f5f9bf15:23 dk.dst c1d82af7-0864-4fc7-a4e6-e125f5f9bf15 23 dk.dst 66ca55fd-7a60-454a-b05c-e8c8ad3216c4 2 Category 326600 urn:ddi:dk.dst:52a1450f-7c3a-4d21-a61d-9a033bc5fbe4:23 dk.dst 52a1450f-7c3a-4d21-a61d-9a033bc5fbe4 23 dk.dst f8328836-79c6-4fde-9eec-fe1135dafc9f 2 Category 326752 urn:ddi:dk.dst:d7213755-8ddb-4220-b69f-11c91c16b795:23 dk.dst d7213755-8ddb-4220-b69f-11c91c16b795 23 dk.dst 777729b4-3146-4ae4-a0f0-70fe9c24a8d7 2 Category 326800 urn:ddi:dk.dst:5cf5af31-8e21-42e8-aaa3-e924de6b47cb:23 dk.dst 5cf5af31-8e21-42e8-aaa3-e924de6b47cb 23 dk.dst b770b1f1-e0b3-495b-90d8-b577edfa4231 2 Category 326900 urn:ddi:dk.dst:d74b58ba-8b56-4c2d-92a5-b79b993bf97e:23 dk.dst d74b58ba-8b56-4c2d-92a5-b79b993bf97e 23 dk.dst e0441f6a-7254-4f31-8866-b477d4a90200 2 Category 403800 urn:ddi:dk.dst:3bb1774d-95ed-46e0-88a2-6568b47c234d:23 dk.dst 3bb1774d-95ed-46e0-88a2-6568b47c234d 23 dk.dst d16e0b78-b9f7-4e36-9858-4c924bb1a1bb 2 Category 403900 urn:ddi:dk.dst:0aad55ac-2498-43aa-84cf-5e386c08e8a4:23 dk.dst 0aad55ac-2498-43aa-84cf-5e386c08e8a4 23 dk.dst 8f6002c7-52da-4c79-939a-0c95b0f649e3 2 Category 404400 urn:ddi:dk.dst:f676afaa-54f7-46c3-aea8-78e8d5359b70:23 dk.dst f676afaa-54f7-46c3-aea8-78e8d5359b70 23 dk.dst 504eed6e-2285-40a0-8fae-216454850e96 2 Category 404500 urn:ddi:dk.dst:c50e2283-906e-43fb-a005-0014892f2f99:23 dk.dst c50e2283-906e-43fb-a005-0014892f2f99 23 dk.dst 976495b7-3541-4e46-b339-7d49f58dcef6 2 Category 405300 urn:ddi:dk.dst:e3341016-5815-43cc-92ed-69f58701fd36:23 dk.dst e3341016-5815-43cc-92ed-69f58701fd36 23 dk.dst d0f261fb-b943-4ded-97c1-8de80061b3f5 2 Category 409500 urn:ddi:dk.dst:0253d733-cb15-4cbd-b1ba-c5caec5bdce0:23 dk.dst 0253d733-cb15-4cbd-b1ba-c5caec5bdce0 23 dk.dst 15749346-85c8-4f12-ae86-587053d90ff0 2 Category 410352 urn:ddi:dk.dst:d46a24e4-325d-4900-9f8d-dd84a65334a9:23 dk.dst d46a24e4-325d-4900-9f8d-dd84a65334a9 23 dk.dst f149e8c2-babb-4fb4-8f36-b45bfc3e8674 2 Category 410400 urn:ddi:dk.dst:cd25472e-fabd-4aed-a456-ed56750034aa:23 dk.dst cd25472e-fabd-4aed-a456-ed56750034aa 23 dk.dst 81469658-9b34-44fd-88b1-cec7e1ed7660 2 Category 410452 urn:ddi:dk.dst:c289028e-2f17-46b3-a411-2294734da7eb:23 dk.dst c289028e-2f17-46b3-a411-2294734da7eb 23 dk.dst b4dbccf0-b330-44ed-93c3-b239cda496fe 2 Category 410500 urn:ddi:dk.dst:08474919-0fff-4025-8893-8e65a2269b74:23 dk.dst 08474919-0fff-4025-8893-8e65a2269b74 23 dk.dst d4ffa67f-2b81-41bc-bb67-422cb9969076 2 Category 410552 urn:ddi:dk.dst:9b375769-bda3-436b-8187-bf020f5c2714:23 dk.dst 9b375769-bda3-436b-8187-bf020f5c2714 23 dk.dst 32148160-8376-41e3-b670-dde353dda747 2 Category 410600 urn:ddi:dk.dst:014f8688-bcd9-4e2f-b4bf-faeb4d479d88:23 dk.dst 014f8688-bcd9-4e2f-b4bf-faeb4d479d88 23 dk.dst be0767d9-5ccb-42ab-a4d1-bbe9c78f4dc7 2 Category 410652 urn:ddi:dk.dst:7dc30b74-ba02-4988-b9ea-fa9de236bedb:23 dk.dst 7dc30b74-ba02-4988-b9ea-fa9de236bedb 23 dk.dst cc9de051-b8c1-4526-a60c-c8b06fa2dbc8 2 Category 410700 urn:ddi:dk.dst:fcef51f9-a76e-4902-abdb-7da9be148746:23 dk.dst fcef51f9-a76e-4902-abdb-7da9be148746 23 dk.dst fb1a2496-f924-43f1-bed5-5e084774cc9f 2 Category 410752 urn:ddi:dk.dst:b46f100c-22ba-4ec5-829e-a73a0cb38e1f:23 dk.dst b46f100c-22ba-4ec5-829e-a73a0cb38e1f 23 dk.dst 9cb11a36-a4ff-4620-9fa7-e45c56d2f198 2 Category 410800 urn:ddi:dk.dst:d2fd006b-1ec9-426f-b072-7f5742e265fe:23 dk.dst d2fd006b-1ec9-426f-b072-7f5742e265fe 23 dk.dst 0f9e1d31-bc1c-4c20-97bf-290e9be1c8b5 2 Category 410852 urn:ddi:dk.dst:376b74a9-941a-49e4-a9e5-d0d1fa4bb5cc:23 dk.dst 376b74a9-941a-49e4-a9e5-d0d1fa4bb5cc 23 dk.dst 80867a85-8c8b-4da0-a04b-e8c2feb2e57f 2 Category 410952 urn:ddi:dk.dst:da4dbd00-a054-47a6-bfeb-f28773d7a716:23 dk.dst da4dbd00-a054-47a6-bfeb-f28773d7a716 23 dk.dst a806102e-1f9d-440c-922d-8446a3931568 2 Category 411000 urn:ddi:dk.dst:6bd9b7c1-43da-43d5-a432-7562d4d9218e:23 dk.dst 6bd9b7c1-43da-43d5-a432-7562d4d9218e 23 dk.dst dcd8da33-1674-46cd-8385-55e90d187b3b 2 Category 411052 urn:ddi:dk.dst:bee98346-4152-4514-b05b-bfdd4a035309:23 dk.dst bee98346-4152-4514-b05b-bfdd4a035309 23 dk.dst 6287fc2f-4a4b-4848-9df7-65bf5162ca14 2 Category 411100 urn:ddi:dk.dst:eea02147-127f-4419-98ca-e925e43c27eb:23 dk.dst eea02147-127f-4419-98ca-e925e43c27eb 23 dk.dst d96114b8-ec88-401d-bf8a-3b89a2192edd 2 Category 411152 urn:ddi:dk.dst:4d4b7d4c-8264-4284-881b-352a8421c4f8:23 dk.dst 4d4b7d4c-8264-4284-881b-352a8421c4f8 23 dk.dst 40119bcd-29a9-40d5-b2e9-df44a8b12be9 2 Category 411200 urn:ddi:dk.dst:7a9e5055-94e2-4622-853c-e0336310ac5f:23 dk.dst 7a9e5055-94e2-4622-853c-e0336310ac5f 23 dk.dst 7702acfe-9d0c-419c-be6e-ddf4108a05da 2 Category 411252 urn:ddi:dk.dst:0b931ef8-4223-4011-a42c-500c1e902416:23 dk.dst 0b931ef8-4223-4011-a42c-500c1e902416 23 dk.dst b6d6ed07-5ca9-49b4-b3d3-9f95a67c3e30 2 Category 411300 urn:ddi:dk.dst:8220c852-d880-4317-9930-cc22292652f1:23 dk.dst 8220c852-d880-4317-9930-cc22292652f1 23 dk.dst 407168f2-2f92-4104-b597-9cd7ba0778ad 2 Category 411352 urn:ddi:dk.dst:c8e7373c-d1a4-4906-accb-c95c950a2861:23 dk.dst c8e7373c-d1a4-4906-accb-c95c950a2861 23 dk.dst 4ca80692-b698-4f22-8c90-9d741d364796 2 Category 411400 urn:ddi:dk.dst:75e8bde5-a82b-4677-b118-acd1508480ac:23 dk.dst 75e8bde5-a82b-4677-b118-acd1508480ac 23 dk.dst bc08aef4-b85d-48da-ad30-c18527c44a4f 2 Category 411452 urn:ddi:dk.dst:ba00a071-8ff5-407a-b32f-fc5834fe02cf:23 dk.dst ba00a071-8ff5-407a-b32f-fc5834fe02cf 23 dk.dst 50da30f6-5cb8-44ed-b6f9-329c520f4ecf 2 Category 411500 urn:ddi:dk.dst:902ab838-24e6-45d1-83eb-24c78c0d5cad:23 dk.dst 902ab838-24e6-45d1-83eb-24c78c0d5cad 23 dk.dst 39eb1b39-26a2-4c13-ac67-69c86cf6e331 2 Category 411552 urn:ddi:dk.dst:b553b66b-4c5f-4fbc-87e6-5700a8390123:23 dk.dst b553b66b-4c5f-4fbc-87e6-5700a8390123 23 dk.dst 62c9e03c-b961-4429-88fc-f95b667a50b2 2 Category 411600 urn:ddi:dk.dst:84f8c95f-84e0-4385-8997-e4195636a2d7:23 dk.dst 84f8c95f-84e0-4385-8997-e4195636a2d7 23 dk.dst a87c9ebc-87e5-4192-a863-eccf1d82d5a7 2 Category 411652 urn:ddi:dk.dst:3ec7fbab-5411-4ea2-b8dd-47f3e5ad93e0:23 dk.dst 3ec7fbab-5411-4ea2-b8dd-47f3e5ad93e0 23 dk.dst c4ae3833-cc73-478f-8013-1d297e3622cb 2 Category 411700 urn:ddi:dk.dst:2c912836-8098-4e83-9a72-4cd9bac48d19:23 dk.dst 2c912836-8098-4e83-9a72-4cd9bac48d19 23 dk.dst 38c0d59a-0ad7-4c42-b1b4-6659645357a4 2 Category 411752 urn:ddi:dk.dst:e099fa6b-1871-426b-be8c-fddcf9f3469c:23 dk.dst e099fa6b-1871-426b-be8c-fddcf9f3469c 23 dk.dst b92e3232-6fd3-4396-b18a-a1843bcb0ebf 2 Category 411800 urn:ddi:dk.dst:78257b25-e0a9-4c31-ac91-844ebf2c3c25:23 dk.dst 78257b25-e0a9-4c31-ac91-844ebf2c3c25 23 dk.dst 328f0143-e676-4143-ba33-dc7f14a78db0 2 Category 411852 urn:ddi:dk.dst:163b0aac-2252-40be-b63a-b30f5b9e8b23:23 dk.dst 163b0aac-2252-40be-b63a-b30f5b9e8b23 23 dk.dst 65f8b9a1-cf0b-4195-9ad9-ca13228ee37c 2 Category 411900 urn:ddi:dk.dst:308201aa-62f6-4fb3-98bc-40b0b8766973:23 dk.dst 308201aa-62f6-4fb3-98bc-40b0b8766973 23 dk.dst e1423512-19e8-488a-abde-2a8b72fffa08 2 Category 411952 urn:ddi:dk.dst:af278cb7-a2c0-49b0-a284-37c260640bc1:23 dk.dst af278cb7-a2c0-49b0-a284-37c260640bc1 23 dk.dst 9fd54cb3-1b49-41d7-a752-3c2536255b15 2 Category 412152 urn:ddi:dk.dst:7b3b2f6e-bae4-4192-a6a5-8b995d96c108:23 dk.dst 7b3b2f6e-bae4-4192-a6a5-8b995d96c108 23 dk.dst e01fcc76-7b5a-4b09-86a2-64e68508ff21 2 Category 412252 urn:ddi:dk.dst:b0b34947-f667-458e-ae49-5d97134f4016:23 dk.dst b0b34947-f667-458e-ae49-5d97134f4016 23 dk.dst f4f032a0-46ba-487e-8c6c-65137688bba1 2 Category 412352 urn:ddi:dk.dst:6bed559f-3240-42c8-acdc-108003b32ff5:23 dk.dst 6bed559f-3240-42c8-acdc-108003b32ff5 23 dk.dst af3fe379-9da8-420f-9ae6-fae623015327 2 Category 412552 urn:ddi:dk.dst:93182bb6-c7df-43a5-97d1-32f3ba3f8b60:23 dk.dst 93182bb6-c7df-43a5-97d1-32f3ba3f8b60 23 dk.dst 021e6b69-f8bf-412e-8986-0c3ffdd83e50 2 Category 412652 urn:ddi:dk.dst:fffc297b-0b9c-49e9-977e-241eabb0910d:23 dk.dst fffc297b-0b9c-49e9-977e-241eabb0910d 23 dk.dst 29b78e33-8787-4036-8ec6-fdaff9c11d08 2 Category 413552 urn:ddi:dk.dst:2a0ed71b-af11-4790-a60d-7dff0ca40a04:23 dk.dst 2a0ed71b-af11-4790-a60d-7dff0ca40a04 23 dk.dst 17901a20-6db0-4979-95eb-11c67f0748c6 2 Category 413600 urn:ddi:dk.dst:5ab94825-4f36-4cf5-9355-8cca2d30d3d5:23 dk.dst 5ab94825-4f36-4cf5-9355-8cca2d30d3d5 23 dk.dst be290b0d-9387-4944-a7a2-1aeecd6a6124 2 Category 413652 urn:ddi:dk.dst:d3c5b861-1d7b-4dd6-ae74-ea837e39ffdd:23 dk.dst d3c5b861-1d7b-4dd6-ae74-ea837e39ffdd 23 dk.dst 2afe80f8-ee5d-46d6-9ad3-ae76a1a785e1 2 Category 413700 urn:ddi:dk.dst:e43ede5c-b6dc-44f6-9918-bb65e15e775f:23 dk.dst e43ede5c-b6dc-44f6-9918-bb65e15e775f 23 dk.dst c719a397-f4b9-482d-9f2f-1525a1acb1b8 2 Category 413752 urn:ddi:dk.dst:abf83e45-da6c-498a-bb66-002111afb06d:23 dk.dst abf83e45-da6c-498a-bb66-002111afb06d 23 dk.dst 0ebb615d-2aea-4404-a066-0e62cf05581e 2 Category 413852 urn:ddi:dk.dst:b0306d7e-26a9-4fe3-83ee-6093b725a6fd:23 dk.dst b0306d7e-26a9-4fe3-83ee-6093b725a6fd 23 dk.dst 4ce32dc5-bc79-4d72-a540-43941f809706 2 Category 413900 urn:ddi:dk.dst:1d2aecd5-089c-4e5b-b148-f93966ed435a:23 dk.dst 1d2aecd5-089c-4e5b-b148-f93966ed435a 23 dk.dst 6a334690-b4ce-44ff-9752-f3b8a5e57ea0 2 Category 413952 urn:ddi:dk.dst:8d3fb4be-5e46-42c2-80ad-32e23d169ea1:23 dk.dst 8d3fb4be-5e46-42c2-80ad-32e23d169ea1 23 dk.dst d2750422-d113-4eb6-9149-eb9f9b487a2e 2 Category 414000 urn:ddi:dk.dst:81f67b5b-7f69-48ad-8de2-950ee634166c:23 dk.dst 81f67b5b-7f69-48ad-8de2-950ee634166c 23 dk.dst 7c655ed6-95c6-4a08-9870-90cd38b1bf19 2 Category 414052 urn:ddi:dk.dst:0e0d40d3-3c64-4cd5-ac4c-98dbee0086e5:23 dk.dst 0e0d40d3-3c64-4cd5-ac4c-98dbee0086e5 23 dk.dst 433d05da-1f18-48b8-83f1-47eb65a0f95c 2 Category 414100 urn:ddi:dk.dst:532d6aa9-32a5-46e5-bbd6-e3a995b0d308:23 dk.dst 532d6aa9-32a5-46e5-bbd6-e3a995b0d308 23 dk.dst 98e368d9-d596-4575-add3-fb1ae254e2ee 2 Category 414152 urn:ddi:dk.dst:4c1da47e-f3be-4241-8685-9307a908beef:23 dk.dst 4c1da47e-f3be-4241-8685-9307a908beef 23 dk.dst c8e6109e-e783-4478-996f-0b4418384e95 2 Category 414200 urn:ddi:dk.dst:36cc9983-607c-4f55-b0d3-ca8197b4dd04:23 dk.dst 36cc9983-607c-4f55-b0d3-ca8197b4dd04 23 dk.dst 7caa8c5f-6536-47ce-a350-b88adb9ca021 2 Category 414252 urn:ddi:dk.dst:51763c6d-9448-49da-b8b4-dca30e27bdf0:23 dk.dst 51763c6d-9448-49da-b8b4-dca30e27bdf0 23 dk.dst 7b4cac7c-4810-4b0f-8762-9723db8e35b5 2 Category 414300 urn:ddi:dk.dst:979bd812-22bf-4c22-a4e8-871f7d93d8b5:23 dk.dst 979bd812-22bf-4c22-a4e8-871f7d93d8b5 23 dk.dst 47dd18a4-e272-4c0d-baa2-84e671896cf5 2 Category 414352 urn:ddi:dk.dst:bb3fa2c9-6360-49a6-90f3-09105dfc8bb8:23 dk.dst bb3fa2c9-6360-49a6-90f3-09105dfc8bb8 23 dk.dst 91f8aa57-caa4-45e3-8058-2bb6476f7d36 2 Category 414452 urn:ddi:dk.dst:c9400688-a713-4bbe-8742-561d515cafad:23 dk.dst c9400688-a713-4bbe-8742-561d515cafad 23 dk.dst 80ef4a52-d892-486e-b33c-8a36741474f6 2 Category 414500 urn:ddi:dk.dst:d0bf0e78-c28a-4cf0-acb7-9c8da4b36d0b:23 dk.dst d0bf0e78-c28a-4cf0-acb7-9c8da4b36d0b 23 dk.dst 0e56ef67-5b00-4650-b71c-7bfb36cc4d16 2 Category 414552 urn:ddi:dk.dst:31247a3c-612e-4343-90bf-f0406ec61ac9:23 dk.dst 31247a3c-612e-4343-90bf-f0406ec61ac9 23 dk.dst ae101acc-8e05-43ad-8c30-4f7b6a03a14b 2 Category 414700 urn:ddi:dk.dst:025608da-cfa9-40f6-9250-95225e2baf65:23 dk.dst 025608da-cfa9-40f6-9250-95225e2baf65 23 dk.dst 141dda15-8351-4107-ac18-f4ff5b8902c4 2 Category 414752 urn:ddi:dk.dst:7e5c36fe-9c8d-464a-9324-1545170d565d:23 dk.dst 7e5c36fe-9c8d-464a-9324-1545170d565d 23 dk.dst 50c9c282-3934-46b0-a745-b0eb702f8193 2 Category 414800 urn:ddi:dk.dst:10e64370-4d2a-4972-8244-e750608ba8c8:23 dk.dst 10e64370-4d2a-4972-8244-e750608ba8c8 23 dk.dst b2ca8c44-b2fa-4679-801a-9b8cad06b033 2 Category 414852 urn:ddi:dk.dst:26652d11-3020-4249-b766-11c4303dc313:23 dk.dst 26652d11-3020-4249-b766-11c4303dc313 23 dk.dst 6da0ce8c-6699-4f57-8b2b-8fdc9d345e1b 2 Category 414900 urn:ddi:dk.dst:dd0591d0-1625-4180-be40-a92be3e59481:23 dk.dst dd0591d0-1625-4180-be40-a92be3e59481 23 dk.dst 3db5f3b5-1485-4c63-ba4a-bd28877ae326 2 Category 414952 urn:ddi:dk.dst:f987aace-f843-4fb4-8a3a-864a7d8c6383:23 dk.dst f987aace-f843-4fb4-8a3a-864a7d8c6383 23 dk.dst ec552fb7-8504-4a9a-9e96-e7b2c07daed2 2 Category 415000 urn:ddi:dk.dst:6c666ef2-f09b-435f-bea6-aeb3a16f44a4:23 dk.dst 6c666ef2-f09b-435f-bea6-aeb3a16f44a4 23 dk.dst b9aa546f-c726-4d27-936e-a185306cf5ea 2 Category 415052 urn:ddi:dk.dst:c8a66124-39a2-4468-9096-ae0666989ba5:23 dk.dst c8a66124-39a2-4468-9096-ae0666989ba5 23 dk.dst 03c54c96-6826-417c-84da-f6f2cf6d312b 2 Category 415552 urn:ddi:dk.dst:ef2cf801-6452-4d26-b9d6-13ff5de0d8aa:23 dk.dst ef2cf801-6452-4d26-b9d6-13ff5de0d8aa 23 dk.dst bdc79f2e-37ce-4ee6-8df8-c59f57626f7f 2 Category 415652 urn:ddi:dk.dst:0665782b-d30d-4ee2-ab8f-6796822ba666:23 dk.dst 0665782b-d30d-4ee2-ab8f-6796822ba666 23 dk.dst 3ca84913-1ccf-431f-8318-375f0b86631b 2 Category 415700 urn:ddi:dk.dst:2e22cb2e-5448-4b05-8929-47e11eca2e38:23 dk.dst 2e22cb2e-5448-4b05-8929-47e11eca2e38 23 dk.dst 86f2c49f-960a-42a3-a241-91a4feac7924 2 Category 415752 urn:ddi:dk.dst:fcbe1bb3-8d6e-440e-8bab-a1bfdd86793e:23 dk.dst fcbe1bb3-8d6e-440e-8bab-a1bfdd86793e 23 dk.dst 31e8c38a-0dd7-4d61-9c6a-cff1ee7a0d69 2 Category 415800 urn:ddi:dk.dst:dbb76d7e-e74f-4860-8be1-efb1fb72596b:23 dk.dst dbb76d7e-e74f-4860-8be1-efb1fb72596b 23 dk.dst 3326bb22-2483-43fa-be62-474e0ac3334b 2 Category 415852 urn:ddi:dk.dst:f2a75ee9-3100-493c-99b1-d1614abfeed1:23 dk.dst f2a75ee9-3100-493c-99b1-d1614abfeed1 23 dk.dst 055743df-c2a5-48f4-a59c-45886840c6b6 2 Category 415900 urn:ddi:dk.dst:ea3b5fd2-a93a-4e7a-9d0e-16a00280c8c5:23 dk.dst ea3b5fd2-a93a-4e7a-9d0e-16a00280c8c5 23 dk.dst 0814d522-8c1a-4951-bac2-2d02928ce4ec 2 Category 415952 urn:ddi:dk.dst:c2e0829e-2dea-459f-9cad-1386b7083e96:23 dk.dst c2e0829e-2dea-459f-9cad-1386b7083e96 23 dk.dst 6128b67c-36e8-492f-97ff-6dd6b0add52c 2 Category 416552 urn:ddi:dk.dst:7b66dda8-4a08-4bac-8f90-6e751e8538ad:23 dk.dst 7b66dda8-4a08-4bac-8f90-6e751e8538ad 23 dk.dst 5368526e-5d39-430b-b6c8-1f6e395ba363 2 Category 416952 urn:ddi:dk.dst:f4048c2a-018c-4662-a5ac-6e9d36a954c5:23 dk.dst f4048c2a-018c-4662-a5ac-6e9d36a954c5 23 dk.dst e8270c06-0077-482c-ae9c-3126fb10d4dc 2 Category 417152 urn:ddi:dk.dst:ed6954d4-be9e-4f95-b9c4-c03387abe8b7:23 dk.dst ed6954d4-be9e-4f95-b9c4-c03387abe8b7 23 dk.dst 8f687589-0cfd-4d81-bc14-9a087cee5c6f 2 Category 421552 urn:ddi:dk.dst:ccf68818-371e-4b14-a18a-117196d86cb6:23 dk.dst ccf68818-371e-4b14-a18a-117196d86cb6 23 dk.dst d38b89c1-32e1-4f8a-9b03-69b43f7d1bdf 2 Category 421752 urn:ddi:dk.dst:1ba49ee9-2a06-414d-91d4-2a5e81c3261d:23 dk.dst 1ba49ee9-2a06-414d-91d4-2a5e81c3261d 23 dk.dst c382b3af-b3fa-4274-b3bc-5dfb7a934907 2 Category 423000 urn:ddi:dk.dst:58a3a933-998f-4260-aa9b-2acf9e39a8a3:23 dk.dst 58a3a933-998f-4260-aa9b-2acf9e39a8a3 23 dk.dst 8c11fac6-7b9b-4acf-99b3-e74e5d65aba1 2 Category 423052 urn:ddi:dk.dst:1fdf8f8e-40a9-45d6-ae65-0c2d9441c2e1:23 dk.dst 1fdf8f8e-40a9-45d6-ae65-0c2d9441c2e1 23 dk.dst cf2f4a83-9c77-46af-b17b-47aff4a77f09 2 Category 424452 urn:ddi:dk.dst:090549f4-5324-41ef-bcea-f610e970337f:23 dk.dst 090549f4-5324-41ef-bcea-f610e970337f 23 dk.dst 5ee1d19c-d93c-4e18-840c-9c767effdbaa 2 Category 424700 urn:ddi:dk.dst:7dfbd498-efe2-4ad8-9ee2-aa6b9a81b7f4:23 dk.dst 7dfbd498-efe2-4ad8-9ee2-aa6b9a81b7f4 23 dk.dst eea6310a-cba6-4cad-b415-8cc432e9f460 2 Category 424752 urn:ddi:dk.dst:2ce252bb-e0e3-4da3-b5ac-2d629d7c2aa4:23 dk.dst 2ce252bb-e0e3-4da3-b5ac-2d629d7c2aa4 23 dk.dst 179a2f99-923b-4cef-b446-2d667126f909 2 Category 425200 urn:ddi:dk.dst:0f05b5a4-408d-4d8f-81b6-239e8f2af099:23 dk.dst 0f05b5a4-408d-4d8f-81b6-239e8f2af099 23 dk.dst ec283bab-8b10-4dfc-9ece-5902410d8da6 2 Category 425252 urn:ddi:dk.dst:1a533705-2dfe-4197-8cf5-ab3cd3822731:23 dk.dst 1a533705-2dfe-4197-8cf5-ab3cd3822731 23 dk.dst 06f2702a-713f-4afb-9c3f-9f16b655d373 2 Category 425600 urn:ddi:dk.dst:cd3ebc35-3520-48a0-9f96-66169370e99d:23 dk.dst cd3ebc35-3520-48a0-9f96-66169370e99d 23 dk.dst c4a06f4f-5fa7-46fc-a4c0-21f355898408 2 Category 425652 urn:ddi:dk.dst:82dcca86-645f-4d24-ad72-e8efb0730572:23 dk.dst 82dcca86-645f-4d24-ad72-e8efb0730572 23 dk.dst 92dbc3b9-6d70-48b9-9308-456316fd982b 2 Category 425900 urn:ddi:dk.dst:7294c753-31c5-4f17-9d3b-64888a8eedf3:23 dk.dst 7294c753-31c5-4f17-9d3b-64888a8eedf3 23 dk.dst 3e49887c-fe88-430f-b1a4-145c7550ee23 2 Category 425952 urn:ddi:dk.dst:8d15a999-1566-4100-80a0-943eea0e5499:23 dk.dst 8d15a999-1566-4100-80a0-943eea0e5499 23 dk.dst de07dc85-8491-416b-bb3f-058fcec5f35a 2 Category 426800 urn:ddi:dk.dst:c156dc76-0c20-4e3c-a5b6-2332cc911763:23 dk.dst c156dc76-0c20-4e3c-a5b6-2332cc911763 23 dk.dst cd9736fb-01b9-47c6-97c5-f0cab82345a4 2 Category 426852 urn:ddi:dk.dst:6c6961f0-45e1-4d6c-b3ea-9be49cb0de94:23 dk.dst 6c6961f0-45e1-4d6c-b3ea-9be49cb0de94 23 dk.dst 0ed294aa-504d-4893-9e49-d6a5b2390d5e 2 Category 427300 urn:ddi:dk.dst:20ff0034-040c-4213-bf68-53a7f159ed3b:23 dk.dst 20ff0034-040c-4213-bf68-53a7f159ed3b 23 dk.dst f925f289-3eb8-485f-b69d-e584392bb7ed 2 Category 427352 urn:ddi:dk.dst:0b86a22f-6c60-4030-9817-ad3c7a4c5b27:23 dk.dst 0b86a22f-6c60-4030-9817-ad3c7a4c5b27 23 dk.dst 95b1a056-0421-48e8-8774-1dd4baadfcd6 2 Category 427400 urn:ddi:dk.dst:7d79cdf6-3063-45c0-ba3a-449e48193b59:23 dk.dst 7d79cdf6-3063-45c0-ba3a-449e48193b59 23 dk.dst bd4abaeb-5124-4c0f-a8a7-e668ab6494fa 2 Category 427452 urn:ddi:dk.dst:dd373a3f-6e70-4b2b-bc7d-aaf932a2ae56:23 dk.dst dd373a3f-6e70-4b2b-bc7d-aaf932a2ae56 23 dk.dst 84f1f537-542f-45ca-94e5-b8a7df6f845a 2 Category 427500 urn:ddi:dk.dst:654ce93d-2c55-4a88-8c16-74b9926d6165:23 dk.dst 654ce93d-2c55-4a88-8c16-74b9926d6165 23 dk.dst 3af725e4-ca29-44f3-8b45-3449fc9133f7 2 Category 427552 urn:ddi:dk.dst:90d05795-3467-4b98-b9a8-1084afd45679:23 dk.dst 90d05795-3467-4b98-b9a8-1084afd45679 23 dk.dst 8ea163be-e330-4460-b67d-0949fa8e7046 2 Category 427600 urn:ddi:dk.dst:3ba1e875-ad3d-4790-8f5b-804a39716664:23 dk.dst 3ba1e875-ad3d-4790-8f5b-804a39716664 23 dk.dst 96409297-6fde-4723-ba69-6f01acb85a3e 2 Category 427652 urn:ddi:dk.dst:62f8ee47-e5f6-4daa-802c-9a82f7f62b5d:23 dk.dst 62f8ee47-e5f6-4daa-802c-9a82f7f62b5d 23 dk.dst 5231160b-82f6-4ac5-8c5a-c07660e7d7a7 2 Category 427800 urn:ddi:dk.dst:adfcdb7b-d05c-4201-bdaa-cbf339803203:23 dk.dst adfcdb7b-d05c-4201-bdaa-cbf339803203 23 dk.dst 2a635861-dd40-497f-8fb9-74106a4f40e6 2 Category 427852 urn:ddi:dk.dst:65a3404e-f9e2-468a-a6dc-9cc75c56c815:23 dk.dst 65a3404e-f9e2-468a-a6dc-9cc75c56c815 23 dk.dst 8b96dbc4-9ad0-455d-a807-e480477f46f4 2 Category 428100 urn:ddi:dk.dst:a300da84-aa53-4cd8-b3e8-174bcd8df0fc:23 dk.dst a300da84-aa53-4cd8-b3e8-174bcd8df0fc 23 dk.dst 7cad1ee1-eb8f-4ff2-b88d-f9a3f1b12390 2 Category 428152 urn:ddi:dk.dst:abfe826b-3f2c-4412-9d82-96b91df4ecfd:23 dk.dst abfe826b-3f2c-4412-9d82-96b91df4ecfd 23 dk.dst 19e29e4f-88e5-4b1d-9c5b-f060b7c51351 2 Category 428200 urn:ddi:dk.dst:c373d0f2-6c73-4930-99ac-b34cc36cee1e:23 dk.dst c373d0f2-6c73-4930-99ac-b34cc36cee1e 23 dk.dst d1c9a4e7-dd7f-4a56-8f3a-fda114201b98 2 Category 428252 urn:ddi:dk.dst:ac3ce210-ee8a-402c-823f-f14c32862fcf:23 dk.dst ac3ce210-ee8a-402c-823f-f14c32862fcf 23 dk.dst 6c5f55da-538c-4298-abff-fb00703d9edf 2 Category 428900 urn:ddi:dk.dst:3994dd73-75f4-4a77-9ddd-579170101b00:23 dk.dst 3994dd73-75f4-4a77-9ddd-579170101b00 23 dk.dst f36b78cb-1e3b-487e-866f-e648d46c2eae 2 Category 428952 urn:ddi:dk.dst:eb460161-63de-4c15-801d-b40553f449bc:23 dk.dst eb460161-63de-4c15-801d-b40553f449bc 23 dk.dst 4cb3cc45-f5fc-4367-a0ec-4e0385ada15e 2 Category 429252 urn:ddi:dk.dst:5f0670ab-8960-4f1e-abe5-e6d0324c4ae6:23 dk.dst 5f0670ab-8960-4f1e-abe5-e6d0324c4ae6 23 dk.dst 0442964b-1450-40ce-bc9d-283628a2b0d5 2 Category 430252 urn:ddi:dk.dst:e7f04a42-b303-4213-a289-0bff7f494408:23 dk.dst e7f04a42-b303-4213-a289-0bff7f494408 23 dk.dst ee4f5267-45b5-4fe6-806f-d12e55e26016 2 Category 430352 urn:ddi:dk.dst:a8517496-28fc-49be-af24-157551f54a80:23 dk.dst a8517496-28fc-49be-af24-157551f54a80 23 dk.dst a2433a5a-55a5-43e1-9ab9-da4955aec0d3 2 Category 430452 urn:ddi:dk.dst:b5869d9b-ccd9-47f6-8fc1-51a050698665:23 dk.dst b5869d9b-ccd9-47f6-8fc1-51a050698665 23 dk.dst 7d7a0165-20ee-435b-98ae-89aa310927a1 2 Category 430500 urn:ddi:dk.dst:bf87d39e-37e0-4809-bc5d-b8e06c105600:23 dk.dst bf87d39e-37e0-4809-bc5d-b8e06c105600 23 dk.dst 88c7d083-67b3-455c-a312-0ce730cbd202 2 Category 430552 urn:ddi:dk.dst:b342424a-65c2-44c5-b6a7-aaff188789d9:23 dk.dst b342424a-65c2-44c5-b6a7-aaff188789d9 23 dk.dst 5b2ff608-f3ef-422d-9c35-8e444d50247b 2 Category 430652 urn:ddi:dk.dst:1324d1f6-35d9-43bd-9cca-42dbc4bb8ca7:23 dk.dst 1324d1f6-35d9-43bd-9cca-42dbc4bb8ca7 23 dk.dst 24612935-b0d7-4985-a180-ce6f6e71d692 2 Category 430952 urn:ddi:dk.dst:786650f3-eec0-47ea-b207-38c8a6c4c8d0:23 dk.dst 786650f3-eec0-47ea-b207-38c8a6c4c8d0 23 dk.dst 5a38a9ed-5094-4be0-8f46-be152e10a3c5 2 Category 431152 urn:ddi:dk.dst:7dd7bd00-12e6-44e0-a26e-678942ba8aac:23 dk.dst 7dd7bd00-12e6-44e0-a26e-678942ba8aac 23 dk.dst 03100b45-1864-4a60-84d6-ae46f0c22653 2 Category 431252 urn:ddi:dk.dst:d8b4e447-dd15-4d68-b446-3ff0785c4346:23 dk.dst d8b4e447-dd15-4d68-b446-3ff0785c4346 23 dk.dst 4ee4afef-0762-4c90-bb20-afb8b28b338e 2 Category 431352 urn:ddi:dk.dst:709e2f84-7617-441c-98af-524124b21b7b:23 dk.dst 709e2f84-7617-441c-98af-524124b21b7b 23 dk.dst d0fa9365-dc2b-46d2-93d7-fdd032cd5e60 2 Category 431552 urn:ddi:dk.dst:5cf184b5-d741-40d6-898a-aa5c6796bc42:23 dk.dst 5cf184b5-d741-40d6-898a-aa5c6796bc42 23 dk.dst 2ed608ee-b58f-4d50-a565-404b4711b2ce 2 Category 432152 urn:ddi:dk.dst:7f4e3cdf-6726-4385-8309-610f332d885b:23 dk.dst 7f4e3cdf-6726-4385-8309-610f332d885b 23 dk.dst efb53c76-7836-4f9a-addb-3d76e1575d0c 2 Category 433252 urn:ddi:dk.dst:304f99b3-7d40-4b8f-b93a-066b963bdce4:23 dk.dst 304f99b3-7d40-4b8f-b93a-066b963bdce4 23 dk.dst 3520aa4d-8724-48b5-b083-47d2bd034202 2 Category 435752 urn:ddi:dk.dst:d626d4fd-acfa-4ddf-86f7-84d7f77f641c:23 dk.dst d626d4fd-acfa-4ddf-86f7-84d7f77f641c 23 dk.dst 3df0b5e8-da9c-4f27-a2af-f947cefaf08f 2 Category 435852 urn:ddi:dk.dst:fdbe18d8-31ea-4d4d-ad76-f923bbf04280:23 dk.dst fdbe18d8-31ea-4d4d-ad76-f923bbf04280 23 dk.dst 23f84d8b-4954-481f-b289-ff234f5dd098 2 Category 436252 urn:ddi:dk.dst:9f0d9add-2dc9-46cd-bf62-af06ed43e685:23 dk.dst 9f0d9add-2dc9-46cd-bf62-af06ed43e685 23 dk.dst 759d66a4-c54a-400c-82a5-f6a4b1a2689d 2 Category 436952 urn:ddi:dk.dst:8e82b72e-56e7-42f1-889c-43c1b19c44fe:23 dk.dst 8e82b72e-56e7-42f1-889c-43c1b19c44fe 23 dk.dst ae719964-f7aa-431a-a25e-1673d66798cf 2 Category 437052 urn:ddi:dk.dst:c55f503b-35a9-43ce-b7df-4c373411e89b:23 dk.dst c55f503b-35a9-43ce-b7df-4c373411e89b 23 dk.dst de0081fb-74f0-4a3e-927d-9004ff63d9bc 2 Category 445652 urn:ddi:dk.dst:86f54c34-c960-438f-9af3-c99e47fc2a50:23 dk.dst 86f54c34-c960-438f-9af3-c99e47fc2a50 23 dk.dst 41ffa3a7-86c3-4d5d-83bc-c082fe8fd483 2 Category 447352 urn:ddi:dk.dst:3f844c75-7e40-47ef-9825-b9fc69fe361d:23 dk.dst 3f844c75-7e40-47ef-9825-b9fc69fe361d 23 dk.dst e57dc38b-88e9-4a85-aa0e-cabc3bdb230a 2 Category 448300 urn:ddi:dk.dst:2d93a96d-ca08-457e-911f-8512b2d56526:23 dk.dst 2d93a96d-ca08-457e-911f-8512b2d56526 23 dk.dst c8f3546e-11a3-48fd-b7fa-6cb0e4402b1c 2 Category 448352 urn:ddi:dk.dst:31ce586c-25ff-4beb-a498-0ec4641111eb:23 dk.dst 31ce586c-25ff-4beb-a498-0ec4641111eb 23 dk.dst 2dd3394d-2303-416e-94ed-e4b44126eb2a 2 Category 450200 urn:ddi:dk.dst:33b6419b-d875-4fca-8feb-4d641eadb22d:23 dk.dst 33b6419b-d875-4fca-8feb-4d641eadb22d 23 dk.dst 7cd37be7-2dca-4da3-9213-2ff5e266e059 2 Category 450252 urn:ddi:dk.dst:8c0d705e-cdd8-4a40-9556-56fcccbb0a2e:23 dk.dst 8c0d705e-cdd8-4a40-9556-56fcccbb0a2e 23 dk.dst e3ab9477-d56f-4961-a687-86c1f3f5de1d 2 Category 450300 urn:ddi:dk.dst:cd5ff6b0-fbdc-48a4-8134-a80b5b5327dc:23 dk.dst cd5ff6b0-fbdc-48a4-8134-a80b5b5327dc 23 dk.dst ecaa470f-ed67-45d8-85d3-a1041ccc039f 2 Category 450352 urn:ddi:dk.dst:cf03350d-abcc-46ed-abf1-dfb2db8ac3fe:23 dk.dst cf03350d-abcc-46ed-abf1-dfb2db8ac3fe 23 dk.dst a08905a6-139e-4ceb-96e1-45f5312ce53c 2 Category 450400 urn:ddi:dk.dst:e252f179-f58a-40ba-a810-cee280f8108b:23 dk.dst e252f179-f58a-40ba-a810-cee280f8108b 23 dk.dst 7999d139-d480-4f65-81d8-009e4c636ead 2 Category 450452 urn:ddi:dk.dst:5277e515-a00f-419b-bb59-0430f72c88dc:23 dk.dst 5277e515-a00f-419b-bb59-0430f72c88dc 23 dk.dst 1b615d36-a488-4821-84b7-ee7778c1f4c2 2 Category 451052 urn:ddi:dk.dst:ed560039-dd74-41b1-81f0-52779b7f475a:23 dk.dst ed560039-dd74-41b1-81f0-52779b7f475a 23 dk.dst 21f4f6dd-f88f-4fe5-92f4-afb93e26631d 2 Category 452500 urn:ddi:dk.dst:ad70b648-23a0-4d16-93ad-0016e4051fbe:23 dk.dst ad70b648-23a0-4d16-93ad-0016e4051fbe 23 dk.dst 742cfc3c-8698-4927-a28d-eb0629c6fd31 2 Category 452552 urn:ddi:dk.dst:6476da71-fe6d-4154-9283-0fdb9a0ab51c:23 dk.dst 6476da71-fe6d-4154-9283-0fdb9a0ab51c 23 dk.dst a376743e-412b-4fd2-8d91-13dcbdf6c248 2 Category 456352 urn:ddi:dk.dst:c590b3ea-4987-4139-8419-81ce1bdd03be:23 dk.dst c590b3ea-4987-4139-8419-81ce1bdd03be 23 dk.dst 5fbb5f4b-2844-4ccc-8fd9-15c0412b26e6 2 Category 456852 urn:ddi:dk.dst:890f51d9-796f-4c58-a3ae-6fc85c840bad:23 dk.dst 890f51d9-796f-4c58-a3ae-6fc85c840bad 23 dk.dst 36df1cc9-f753-46e4-bf47-98f2395f74e7 2 Category 460152 urn:ddi:dk.dst:e1ef02d2-733d-41e2-8267-bb333831baad:23 dk.dst e1ef02d2-733d-41e2-8267-bb333831baad 23 dk.dst 2583768e-215b-433e-8ae4-9958d64f12a5 2 Category 460352 urn:ddi:dk.dst:6d6e3ea7-1fa3-45fd-9ac7-211ad81c1747:23 dk.dst 6d6e3ea7-1fa3-45fd-9ac7-211ad81c1747 23 dk.dst 3a1366fb-546b-449c-b0a4-531563707f33 2 Category 460400 urn:ddi:dk.dst:11d608c9-b60e-4ee7-b9a4-4c090a7d06a3:23 dk.dst 11d608c9-b60e-4ee7-b9a4-4c090a7d06a3 23 dk.dst 6aa823cb-82ad-4ccb-8c94-2f0dc91bb28c 2 Category 460452 urn:ddi:dk.dst:f7fb659c-a33c-4ea7-af07-91600fd9ad62:23 dk.dst f7fb659c-a33c-4ea7-af07-91600fd9ad62 23 dk.dst 267fae8a-b546-4c56-835b-c996b2e60aa2 2 Category 460552 urn:ddi:dk.dst:eb80a35e-7865-430c-99f0-9da5efd81432:23 dk.dst eb80a35e-7865-430c-99f0-9da5efd81432 23 dk.dst 6b73f05c-fa14-44c2-a192-30a488b9d6b0 2 Category 466352 urn:ddi:dk.dst:23d90f47-2242-4e0a-9d74-1de7b3f65b7b:23 dk.dst 23d90f47-2242-4e0a-9d74-1de7b3f65b7b 23 dk.dst 4ab73c34-78ad-4053-805e-d22efe574ca6 2 Category 466952 urn:ddi:dk.dst:7662b932-48e4-49e0-b087-2fd3f53fbe7b:23 dk.dst 7662b932-48e4-49e0-b087-2fd3f53fbe7b 23 dk.dst 5d2585f9-1adf-4463-88cf-c5d4caadda0e 2 Category 467052 urn:ddi:dk.dst:125abff1-6a49-421b-a557-1a6fae5bed00:23 dk.dst 125abff1-6a49-421b-a557-1a6fae5bed00 23 dk.dst e3ac4bc4-abe7-49c4-8ae7-caff2705d56a 2 Category 467352 urn:ddi:dk.dst:5bff26c4-bc73-4cda-9cfe-3a7b000ff1c0:23 dk.dst 5bff26c4-bc73-4cda-9cfe-3a7b000ff1c0 23 dk.dst 384b0622-89bb-42f4-956b-94e488150856 2 Category 468052 urn:ddi:dk.dst:5e1586a2-b9e7-4d91-b4c8-289663449f8d:23 dk.dst 5e1586a2-b9e7-4d91-b4c8-289663449f8d 23 dk.dst 344e1b8b-3582-472b-9a84-39b83ad41c5c 2 Category 468552 urn:ddi:dk.dst:e6accefc-0e09-4db4-b4f9-e6bda6b537a0:23 dk.dst e6accefc-0e09-4db4-b4f9-e6bda6b537a0 23 dk.dst cc2b30f5-4eb7-410b-81ca-e8b48874566a 2 Category 474100 urn:ddi:dk.dst:36a1259f-fc04-42c2-bf4f-1aa47a776481:23 dk.dst 36a1259f-fc04-42c2-bf4f-1aa47a776481 23 dk.dst 0ad7e6c5-3264-4f1f-a05e-5e8738db107d 2 Category 474152 urn:ddi:dk.dst:7ea456b8-94ca-4f01-a5d6-263d7bff8215:23 dk.dst 7ea456b8-94ca-4f01-a5d6-263d7bff8215 23 dk.dst 49641fcd-482f-4a2c-ad14-eacc29fca994 2 Category 475052 urn:ddi:dk.dst:db1d990d-1147-494e-8660-6a88d03f397f:23 dk.dst db1d990d-1147-494e-8660-6a88d03f397f 23 dk.dst b49352cc-9107-4eac-a02a-8e101a61282e 2 Category 475452 urn:ddi:dk.dst:c8d6f004-350e-4f17-a438-7a6b84bd37be:23 dk.dst c8d6f004-350e-4f17-a438-7a6b84bd37be 23 dk.dst 84634a8b-25ff-485c-8bba-4cbee43df7e5 2 Category 478352 urn:ddi:dk.dst:95312935-6006-47d4-a07a-111ce7625064:23 dk.dst 95312935-6006-47d4-a07a-111ce7625064 23 dk.dst d482781e-768e-4dbf-b391-43fbb7fee55e 2 Category 478552 urn:ddi:dk.dst:0dc5acd5-b205-4b78-b63d-364d241c6408:23 dk.dst 0dc5acd5-b205-4b78-b63d-364d241c6408 23 dk.dst a6bf2238-b033-42ba-9990-6b9440a1afe0 2 Category 478652 urn:ddi:dk.dst:b95872db-1c13-476b-b673-4c5d7eaa459f:23 dk.dst b95872db-1c13-476b-b673-4c5d7eaa459f 23 dk.dst 4e3afec0-102a-4185-b2ea-62607c736ccf 2 Category 478752 urn:ddi:dk.dst:6cb78366-9285-44de-a9cd-d378b18e4c48:23 dk.dst 6cb78366-9285-44de-a9cd-d378b18e4c48 23 dk.dst 938b2d28-b62c-44b6-8eaa-911b12eeb1a7 2 Category 478952 urn:ddi:dk.dst:e816ac02-0ee8-4391-a001-67a20cea707b:23 dk.dst e816ac02-0ee8-4391-a001-67a20cea707b 23 dk.dst 998145e6-c540-47df-98ea-b1cae15aa80f 2 Category 486000 urn:ddi:dk.dst:5dfe36a9-c49a-4474-85bc-8a858683e4c2:23 dk.dst 5dfe36a9-c49a-4474-85bc-8a858683e4c2 23 dk.dst f60a87b0-8134-492d-83bd-d9e0e738b235 2 Category 486100 urn:ddi:dk.dst:58696f23-d54e-4b4a-927f-e1fdfbf2d9b4:23 dk.dst 58696f23-d54e-4b4a-927f-e1fdfbf2d9b4 23 dk.dst e666bbd4-1ed7-45fa-839c-c39ede956208 2 Category 991552 urn:ddi:dk.dst:0396116b-f3d8-48fd-9e1b-de70d6258c96:23 dk.dst 0396116b-f3d8-48fd-9e1b-de70d6258c96 23 dk.dst a03209f5-a6bf-4803-9b13-51f25ee4580b 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:20b2914f-c24f-495b-90ea-60a25ff9a2fa:23 dk.dst 20b2914f-c24f-495b-90ea-60a25ff9a2fa 23 dk.dst 4855f5ee-6d53-472a-b826-525209cac8fd 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:5ba5a137-30bc-436b-bc36-e421f128194b:23 dk.dst 5ba5a137-30bc-436b-bc36-e421f128194b 23 dk.dst 3e496e35-400a-4a4d-848d-9fcfac195830 2 Category 3901 urn:ddi:dk.dst:28e2c2a4-f4ee-43c1-b671-b12e23a8d37d:23 dk.dst 28e2c2a4-f4ee-43c1-b671-b12e23a8d37d 23 dk.dst d0c105c8-e07b-4eb0-95b2-1becac869eb8 2 Category 472500 urn:ddi:dk.dst:37065c09-1368-4c13-a3d4-89e0576c1ef7:23 dk.dst 37065c09-1368-4c13-a3d4-89e0576c1ef7 23 dk.dst 5ffeb4c0-0a79-49c6-9407-fe735045aad5 2 Category 398 urn:ddi:dk.dst:137211cd-3967-436c-bbdd-d1a784410c83:23 dk.dst 137211cd-3967-436c-bbdd-d1a784410c83 23 dk.dst 93331f76-f218-4890-ad19-da206c92c2eb 2 Category 3980 urn:ddi:dk.dst:bb523180-0b5a-4135-ac46-e97f55b32661:23 dk.dst bb523180-0b5a-4135-ac46-e97f55b32661 23 dk.dst 9be76846-94ce-44a8-ad6a-369d8827f02a 2 Category 247600 urn:ddi:dk.dst:acffa5ab-541d-4212-be70-7c550892dc59:23 dk.dst acffa5ab-541d-4212-be70-7c550892dc59 23 dk.dst 723c4d28-d0a5-4c00-b664-a04b20f77ed8 2 Category 247700 urn:ddi:dk.dst:821906b8-03de-4d9c-91cc-b86202891ef7:23 dk.dst 821906b8-03de-4d9c-91cc-b86202891ef7 23 dk.dst afa801f3-53a5-4e2b-a414-0dfef166c7cd 2 Category 247800 urn:ddi:dk.dst:983c271c-106b-4c25-9336-360cc55e0eda:23 dk.dst 983c271c-106b-4c25-9336-360cc55e0eda 23 dk.dst 4e6d7807-29d7-40d6-af91-ccb772904714 2 Category 247900 urn:ddi:dk.dst:b5c0f783-f92c-4bf0-8560-e122e9ba0fe9:23 dk.dst b5c0f783-f92c-4bf0-8560-e122e9ba0fe9 23 dk.dst d83768a1-5f67-4d30-b799-247db008ad93 2 Category 248000 urn:ddi:dk.dst:4b1e136f-9e1d-4af8-880c-932984952bb7:23 dk.dst 4b1e136f-9e1d-4af8-880c-932984952bb7 23 dk.dst 05a1d52c-9dd4-4140-9fda-de8f5ca6c906 2 Category 248100 urn:ddi:dk.dst:17c66a90-c8e1-4537-a8fd-adf5e0aacae7:23 dk.dst 17c66a90-c8e1-4537-a8fd-adf5e0aacae7 23 dk.dst 0506d8c0-611c-43ff-a2a7-594303be563a 2 Category 248300 urn:ddi:dk.dst:a23ad155-f6bc-429f-92ae-8c5c9e0de627:23 dk.dst a23ad155-f6bc-429f-92ae-8c5c9e0de627 23 dk.dst f013e7d4-725a-4bbd-981c-b16300d8e78f 2 Category 248400 urn:ddi:dk.dst:4ea8ad7c-b9e1-45e9-9c6c-800abd765b4d:23 dk.dst 4ea8ad7c-b9e1-45e9-9c6c-800abd765b4d 23 dk.dst 2efda8ec-4ea0-419e-b5db-739db1380a74 2 Category 409000 urn:ddi:dk.dst:dc38c7c2-3aab-4f2d-9fee-013a465dbfde:23 dk.dst dc38c7c2-3aab-4f2d-9fee-013a465dbfde 23 dk.dst 1efaa144-218e-4de2-9768-dcaba9585361 2 Category 409400 urn:ddi:dk.dst:17085b22-6996-4c01-afc7-43e32e6faccd:23 dk.dst 17085b22-6996-4c01-afc7-43e32e6faccd 23 dk.dst d0ff9fcb-ffb7-4a12-b6af-59f3eed871f8 2 Category 3981 urn:ddi:dk.dst:4fc339e1-604d-42c4-84b0-2b6ded340cad:23 dk.dst 4fc339e1-604d-42c4-84b0-2b6ded340cad 23 dk.dst 49fac25b-0d1c-4184-8c07-2ea6f3bbd8a5 2 Category 245900 urn:ddi:dk.dst:47d50195-e292-40b9-8ade-d9a0529f444f:23 dk.dst 47d50195-e292-40b9-8ade-d9a0529f444f 23 dk.dst d408494f-1540-47c1-a0cd-bc67bfdfdfb1 2 Category 245952 urn:ddi:dk.dst:349b5624-5fa6-4b7d-b986-85c3f34c23e6:23 dk.dst 349b5624-5fa6-4b7d-b986-85c3f34c23e6 23 dk.dst 10b66821-0326-4df6-b931-f0e36536067c 2 Category 246000 urn:ddi:dk.dst:bb29cc6c-2010-4078-97e1-93dccc4c2bac:23 dk.dst bb29cc6c-2010-4078-97e1-93dccc4c2bac 23 dk.dst d1606693-16b6-4e24-b4fe-5bce295e001d 2 Category 246052 urn:ddi:dk.dst:a8fedbdd-771a-454a-bb7a-9e14127ef4c7:23 dk.dst a8fedbdd-771a-454a-bb7a-9e14127ef4c7 23 dk.dst 51cc4e9b-d128-48b7-b276-64110a412148 2 Category 248500 urn:ddi:dk.dst:b53303aa-de5e-4c4e-8d13-a58c373eaf43:23 dk.dst b53303aa-de5e-4c4e-8d13-a58c373eaf43 23 dk.dst 0ef6c1f6-6690-45fd-a31c-ee1bb169b799 2 Category 248552 urn:ddi:dk.dst:fa8e8ccb-9e71-4504-bdba-c660acd12b1b:23 dk.dst fa8e8ccb-9e71-4504-bdba-c660acd12b1b 23 dk.dst 60d4165f-5666-4535-8644-503ef9fba07b 2 Category 248700 urn:ddi:dk.dst:927d7477-5650-4a08-8b40-35e37ae740e3:23 dk.dst 927d7477-5650-4a08-8b40-35e37ae740e3 23 dk.dst 75dad192-4c62-4e8b-92d2-3af9c7d6c042 2 Category 3982 urn:ddi:dk.dst:20e04a46-d8d2-44b3-a64f-38d9c9d8d304:23 dk.dst 20e04a46-d8d2-44b3-a64f-38d9c9d8d304 23 dk.dst 5e1f1a97-c1b0-43da-9d95-8363fd00fa9d 2 Category 029900 urn:ddi:dk.dst:6f3250f7-6a1c-4806-9fe2-2b76a20a9833:23 dk.dst 6f3250f7-6a1c-4806-9fe2-2b76a20a9833 23 dk.dst f64c12d1-3f89-4522-9c4a-0d16f0c0657f 2 Category 290000 urn:ddi:dk.dst:2346827d-e562-4878-8337-136fbdd706c6:23 dk.dst 2346827d-e562-4878-8337-136fbdd706c6 23 dk.dst 7d22e16a-f8ac-4ab7-8201-3a2cb218d26c 2 Category 290100 urn:ddi:dk.dst:715fa925-9e13-417e-b515-15f6d522a5c2:23 dk.dst 715fa925-9e13-417e-b515-15f6d522a5c2 23 dk.dst b5df5b17-9ce9-4071-8c46-d39b609ded50 2 Category 290200 urn:ddi:dk.dst:9938256d-378f-4593-a168-50c195e52be4:23 dk.dst 9938256d-378f-4593-a168-50c195e52be4 23 dk.dst b78fa40e-55e0-4bd1-bbbf-83fd820d8e3d 2 Category 290300 urn:ddi:dk.dst:c86d7d8b-212d-4537-b22e-bf9c99ad7c32:23 dk.dst c86d7d8b-212d-4537-b22e-bf9c99ad7c32 23 dk.dst 97201b3f-5497-425c-a0d1-a409eb6f6b3c 2 Category 290400 urn:ddi:dk.dst:d33f387c-8090-4b60-89ce-703479d20b40:23 dk.dst d33f387c-8090-4b60-89ce-703479d20b40 23 dk.dst 159503d2-2803-4b85-8056-d9604c57f238 2 Category 290500 urn:ddi:dk.dst:ca71b74a-71e5-4aee-b177-8e44246163ee:23 dk.dst ca71b74a-71e5-4aee-b177-8e44246163ee 23 dk.dst 77de9494-cf3e-4367-8cff-d7438f39f659 2 Category 290600 urn:ddi:dk.dst:e6b29213-3721-4776-beb4-4e77ab24e24e:23 dk.dst e6b29213-3721-4776-beb4-4e77ab24e24e 23 dk.dst 9317027c-a34e-4d70-9d95-0d8e48fc4a97 2 Category 290700 urn:ddi:dk.dst:6ecaca38-f7e0-4e4b-b780-66318d201154:23 dk.dst 6ecaca38-f7e0-4e4b-b780-66318d201154 23 dk.dst e1ae064e-3b87-4bb9-a088-9251f78800ff 2 Category 290800 urn:ddi:dk.dst:6aafe80d-0deb-45b1-976a-75eedaef3d58:23 dk.dst 6aafe80d-0deb-45b1-976a-75eedaef3d58 23 dk.dst e3038b24-d6f7-4a87-86b7-bc9a07639b22 2 Category 290900 urn:ddi:dk.dst:ad092208-6ce6-421f-ac24-20d33c1ba002:23 dk.dst ad092208-6ce6-421f-ac24-20d33c1ba002 23 dk.dst 5d27b8b7-f212-4f0f-af35-fe806bfce61e 2 Category 291000 urn:ddi:dk.dst:2e0fb624-2189-4c63-8bd0-2cfb7f5714c5:23 dk.dst 2e0fb624-2189-4c63-8bd0-2cfb7f5714c5 23 dk.dst e14a135d-84ea-4683-932e-19483bfce38e 2 Category 291100 urn:ddi:dk.dst:144d8a33-f2e9-4a9a-b2c0-313d6733ec61:23 dk.dst 144d8a33-f2e9-4a9a-b2c0-313d6733ec61 23 dk.dst 72f95995-a9fa-42a5-a4a9-9dda2ba07028 2 Category 291200 urn:ddi:dk.dst:97bfb759-97ac-4889-a6cf-346082e76eef:23 dk.dst 97bfb759-97ac-4889-a6cf-346082e76eef 23 dk.dst f9a36f0a-2821-45be-bafa-75495e9da364 2 Category 291300 urn:ddi:dk.dst:aee60158-f933-429c-8268-239498e2d76b:23 dk.dst aee60158-f933-429c-8268-239498e2d76b 23 dk.dst 50979c6c-e310-47de-9da7-8a64bf847c30 2 Category 291400 urn:ddi:dk.dst:d6bc0f83-ba47-4fc1-8c9a-d326e708bc84:23 dk.dst d6bc0f83-ba47-4fc1-8c9a-d326e708bc84 23 dk.dst 727eb273-be19-4488-8895-eff48c072ad9 2 Category 291500 urn:ddi:dk.dst:1c57c637-2dea-4f17-a5a4-7abad30cee15:23 dk.dst 1c57c637-2dea-4f17-a5a4-7abad30cee15 23 dk.dst 52b8f6a3-5bef-4d57-94dd-e38809c2627c 2 Category 291600 urn:ddi:dk.dst:9bcda8aa-b107-4adc-a530-3b9d57bdeaf0:23 dk.dst 9bcda8aa-b107-4adc-a530-3b9d57bdeaf0 23 dk.dst ace307aa-34f5-4106-a8ac-f02550b2e81f 2 Category 291700 urn:ddi:dk.dst:0a8bc551-fc46-4a33-ab8c-22af75c178ef:23 dk.dst 0a8bc551-fc46-4a33-ab8c-22af75c178ef 23 dk.dst 71a7edbc-4776-473c-942c-923fa2a0defa 2 Category 291800 urn:ddi:dk.dst:5159a892-1143-4105-9b21-383f6f2d6003:23 dk.dst 5159a892-1143-4105-9b21-383f6f2d6003 23 dk.dst 4ab03eb5-82eb-43b0-a2ae-91b2c46dda09 2 Category 291900 urn:ddi:dk.dst:b9c5429a-14fa-466b-ae98-e0aee71cfa4c:23 dk.dst b9c5429a-14fa-466b-ae98-e0aee71cfa4c 23 dk.dst 30161fa6-c09a-4fa1-a3ed-2dd41e56acf1 2 Category 292000 urn:ddi:dk.dst:ef9cf636-d16e-489a-9049-3ca01b58145c:23 dk.dst ef9cf636-d16e-489a-9049-3ca01b58145c 23 dk.dst a8d797f8-6621-443a-bb6c-67b5a51c8144 2 Category 292100 urn:ddi:dk.dst:12788669-e95d-4852-96d9-9242db7ff52a:23 dk.dst 12788669-e95d-4852-96d9-9242db7ff52a 23 dk.dst b4230acb-bd77-4f4a-a9b8-868ac4606e1e 2 Category 292200 urn:ddi:dk.dst:7299670f-9a57-4998-bd04-5a0b6b60908f:23 dk.dst 7299670f-9a57-4998-bd04-5a0b6b60908f 23 dk.dst 1d45701a-5cb0-42e7-8a8a-d3e20e61e66a 2 Category 292400 urn:ddi:dk.dst:c5eeaf48-166e-4e6c-88ee-b59f64dfc5ed:23 dk.dst c5eeaf48-166e-4e6c-88ee-b59f64dfc5ed 23 dk.dst c9333254-f7b8-41bb-aa0a-f24db37a3624 2 Category 292500 urn:ddi:dk.dst:7996d71c-3366-4305-b5ce-66d489eef336:23 dk.dst 7996d71c-3366-4305-b5ce-66d489eef336 23 dk.dst 983d8294-c709-4d54-b36c-26543cab3f96 2 Category 292600 urn:ddi:dk.dst:b050f109-aadd-40b4-bf88-c5c5b77aa416:23 dk.dst b050f109-aadd-40b4-bf88-c5c5b77aa416 23 dk.dst 85f901f1-bbf9-485b-b58b-ac2922d0934f 2 Category 295000 urn:ddi:dk.dst:17bc378d-146b-4e8b-b2d7-5d788cb71b10:23 dk.dst 17bc378d-146b-4e8b-b2d7-5d788cb71b10 23 dk.dst 2616cf9d-32b3-493d-b74b-bf9a975e2ace 2 Category 295100 urn:ddi:dk.dst:fdcaf44f-3009-4499-b69e-b2a48735da00:23 dk.dst fdcaf44f-3009-4499-b69e-b2a48735da00 23 dk.dst 5762b483-9bc3-42a5-9bcd-9413c0278bf6 2 Category 295200 urn:ddi:dk.dst:67631ced-2e10-482d-9cc8-ff5409afd037:23 dk.dst 67631ced-2e10-482d-9cc8-ff5409afd037 23 dk.dst 0774a2f0-afad-46ec-b24b-8ba56f95dae7 2 Category 295300 urn:ddi:dk.dst:45d13245-90b3-4594-99e5-09fa7c69e163:23 dk.dst 45d13245-90b3-4594-99e5-09fa7c69e163 23 dk.dst e5ab5ec9-38c9-4ddf-8f29-8ef0afa287f5 2 Category 295400 urn:ddi:dk.dst:4167ecb6-3fc0-4928-9b16-c78886647e62:23 dk.dst 4167ecb6-3fc0-4928-9b16-c78886647e62 23 dk.dst e3621d6c-b405-4779-b7fd-b1db61db886c 2 Category 295500 urn:ddi:dk.dst:3c9cdf72-d619-4ae8-94b4-dc1d85997514:23 dk.dst 3c9cdf72-d619-4ae8-94b4-dc1d85997514 23 dk.dst 6c3e88df-5e0c-4d14-b8cf-075b7a747e0d 2 Category 295600 urn:ddi:dk.dst:02698ae1-c125-45c9-9f45-91ac7d744762:23 dk.dst 02698ae1-c125-45c9-9f45-91ac7d744762 23 dk.dst 9aeec755-17ac-4fc6-add0-9822bbf9fd13 2 Category 295700 urn:ddi:dk.dst:56c7891c-4261-4e9b-b66b-b49ac8ffc0ac:23 dk.dst 56c7891c-4261-4e9b-b66b-b49ac8ffc0ac 23 dk.dst e3b8dbb8-d870-43a0-b0a4-262bc766c06f 2 Category 295800 urn:ddi:dk.dst:ad5bee90-272b-4fe6-b102-3d4abb08b2d4:23 dk.dst ad5bee90-272b-4fe6-b102-3d4abb08b2d4 23 dk.dst 7b73ce2c-264e-426d-a0bd-d9a67e8a9352 2 Category 295900 urn:ddi:dk.dst:53dcfe7f-e92f-410c-9e0b-5016ecd9d83d:23 dk.dst 53dcfe7f-e92f-410c-9e0b-5016ecd9d83d 23 dk.dst 146eeeb3-ef68-4ef4-8a14-f093285c3aa7 2 Category 296000 urn:ddi:dk.dst:e60cf87a-0293-4769-b825-c272d10c9432:23 dk.dst e60cf87a-0293-4769-b825-c272d10c9432 23 dk.dst 7cf292a1-ab61-479b-a8df-15767ea77ff6 2 Category 296100 urn:ddi:dk.dst:5b8880dd-58dc-4055-b14d-295f2bac199e:23 dk.dst 5b8880dd-58dc-4055-b14d-295f2bac199e 23 dk.dst 30d28364-9ac3-4e2c-8582-a2270a7e2ad7 2 Category 296200 urn:ddi:dk.dst:3bee41b4-a951-4f2a-a85d-8c0b09ab5b4c:23 dk.dst 3bee41b4-a951-4f2a-a85d-8c0b09ab5b4c 23 dk.dst c2c6ec1d-73ff-45c1-a812-910fef857559 2 Category 296900 urn:ddi:dk.dst:972a9dc9-0436-4a38-8f35-4714ece8fea7:23 dk.dst 972a9dc9-0436-4a38-8f35-4714ece8fea7 23 dk.dst f5b312e6-fef9-4cbb-a321-605fc261f1ed 2 Category 297000 urn:ddi:dk.dst:75b137e3-5615-444e-9393-becee4eb2f47:23 dk.dst 75b137e3-5615-444e-9393-becee4eb2f47 23 dk.dst b61d6f93-ace3-41ce-8c4d-560be5e24186 2 Category 297100 urn:ddi:dk.dst:5f194404-74ce-4c9d-9920-fc659bc5e3b9:23 dk.dst 5f194404-74ce-4c9d-9920-fc659bc5e3b9 23 dk.dst 94ae2fb9-3661-4bd0-b9a6-e4d2aa8f99fd 2 Category 297200 urn:ddi:dk.dst:b0cde6f3-12c2-497a-a1f2-5d66bd0da7bd:23 dk.dst b0cde6f3-12c2-497a-a1f2-5d66bd0da7bd 23 dk.dst 363e6dec-f445-475b-8eca-9beb4f2b2430 2 Category 297300 urn:ddi:dk.dst:bf1e91ae-25f2-4c16-95d2-31c2a12d4e40:23 dk.dst bf1e91ae-25f2-4c16-95d2-31c2a12d4e40 23 dk.dst d3be8c2a-5ae6-4959-9863-ebbc5280cc8c 2 Category 297400 urn:ddi:dk.dst:e920c5b6-e1fb-4f28-a746-2de761bf9c55:23 dk.dst e920c5b6-e1fb-4f28-a746-2de761bf9c55 23 dk.dst c490ee25-0fc0-4ca7-a7be-7e596d97ac09 2 Category 297500 urn:ddi:dk.dst:aff883e0-e276-4132-ab2f-b8f51fbcf6d0:23 dk.dst aff883e0-e276-4132-ab2f-b8f51fbcf6d0 23 dk.dst 84190037-ff2f-48e6-987e-4b9872efeab9 2 Category 297600 urn:ddi:dk.dst:c81ba99d-ce36-4a6f-b1af-f9f65042aa90:23 dk.dst c81ba99d-ce36-4a6f-b1af-f9f65042aa90 23 dk.dst 5e27c014-fefb-4dc3-9ab1-1a331994b423 2 Category 297700 urn:ddi:dk.dst:66bd03c6-9cd7-419f-96b9-1d3c50ccec22:23 dk.dst 66bd03c6-9cd7-419f-96b9-1d3c50ccec22 23 dk.dst 5dad4078-5741-43de-aa62-c27cb2f03cfb 2 Category 297800 urn:ddi:dk.dst:728987d5-e4a5-42fa-abaf-564731052756:23 dk.dst 728987d5-e4a5-42fa-abaf-564731052756 23 dk.dst 3d5e2d58-83a2-4a13-8ed5-06015a55763e 2 Category 297900 urn:ddi:dk.dst:09649c81-1321-49a1-b606-440d46815a0b:23 dk.dst 09649c81-1321-49a1-b606-440d46815a0b 23 dk.dst b754c248-56d0-4a39-9248-f3319c49f8f5 2 Category 298000 urn:ddi:dk.dst:2518fb99-e50f-4e75-887c-8a9a018dc1d3:23 dk.dst 2518fb99-e50f-4e75-887c-8a9a018dc1d3 23 dk.dst 026cff24-32e6-40f7-92cb-1b8f6398533c 2 Category 298100 urn:ddi:dk.dst:afeee369-0cae-490e-a3f6-ccd22ae35102:23 dk.dst afeee369-0cae-490e-a3f6-ccd22ae35102 23 dk.dst 48653208-7c25-453c-87e5-15a7d18ff337 2 Category 298200 urn:ddi:dk.dst:1ed54f7b-5f76-48f9-acb1-10d285301243:23 dk.dst 1ed54f7b-5f76-48f9-acb1-10d285301243 23 dk.dst 55b39489-95f4-41af-9dae-85c28d0e18cf 2 Category 298300 urn:ddi:dk.dst:78161a65-11ae-4599-893d-7968336cdd72:23 dk.dst 78161a65-11ae-4599-893d-7968336cdd72 23 dk.dst 8926988e-9217-4c17-9269-6f8b358e60de 2 Category 298400 urn:ddi:dk.dst:dc20f611-6a17-4767-a1fc-0eb4d1007bf0:23 dk.dst dc20f611-6a17-4767-a1fc-0eb4d1007bf0 23 dk.dst e1a1b704-4533-4a80-8b9e-78ce5bc0d541 2 Category 298500 urn:ddi:dk.dst:ebbbf9e6-8a5b-4474-aedc-8e628014fc09:23 dk.dst ebbbf9e6-8a5b-4474-aedc-8e628014fc09 23 dk.dst 548ede39-ecfa-4ab5-ac57-052ce259ec04 2 Category 298600 urn:ddi:dk.dst:b8eeb223-07e0-4477-a82a-602a3c4838ab:23 dk.dst b8eeb223-07e0-4477-a82a-602a3c4838ab 23 dk.dst fc77b168-1790-4612-ab15-8256eab8cddf 2 Category 299000 urn:ddi:dk.dst:c00e7c5c-d125-4bca-ab8f-083e9864ac8b:23 dk.dst c00e7c5c-d125-4bca-ab8f-083e9864ac8b 23 dk.dst d1cba05c-6278-4247-98e9-656931b33de0 2 Category 299100 urn:ddi:dk.dst:c4846010-1a95-4c68-865a-d67eea2bc824:23 dk.dst c4846010-1a95-4c68-865a-d67eea2bc824 23 dk.dst 6bb5028f-2bd7-4c0f-8515-01ddb9e5ef35 2 Category 299200 urn:ddi:dk.dst:0fbc729f-fbaf-4a8f-a5a5-5fe78464e0b5:23 dk.dst 0fbc729f-fbaf-4a8f-a5a5-5fe78464e0b5 23 dk.dst df456f5a-cdff-4848-9e72-59e6990ed416 2 Category 304400 urn:ddi:dk.dst:211ab3d4-6469-4e92-af85-2454ae392561:23 dk.dst 211ab3d4-6469-4e92-af85-2454ae392561 23 dk.dst f84f360a-8717-4a8c-a099-6f94dd1a8d17 2 Category 313500 urn:ddi:dk.dst:2350ea5d-eaca-4d9d-8ab8-e704b39d413a:23 dk.dst 2350ea5d-eaca-4d9d-8ab8-e704b39d413a 23 dk.dst 59c0def5-57b8-48f0-aef2-606416e7a4d8 2 Category 315900 urn:ddi:dk.dst:6784febc-7128-4a91-8095-11cd415b8753:23 dk.dst 6784febc-7128-4a91-8095-11cd415b8753 23 dk.dst f66282a8-9b6f-4d20-9c64-d3d28f0e015e 2 Category 317500 urn:ddi:dk.dst:2114901d-7e8e-4514-accd-074bbde4dfcb:23 dk.dst 2114901d-7e8e-4514-accd-074bbde4dfcb 23 dk.dst f70b1820-6406-4f6f-9dce-e549db37c672 2 Category 318100 urn:ddi:dk.dst:d0bf3d6c-0ff4-47ea-a388-0a4ec8e371f2:23 dk.dst d0bf3d6c-0ff4-47ea-a388-0a4ec8e371f2 23 dk.dst 0f83af12-ada1-4f95-acf6-a6a8afed9593 2 Category 327800 urn:ddi:dk.dst:4941d2fb-da99-44e5-aa0d-55ac13332acc:23 dk.dst 4941d2fb-da99-44e5-aa0d-55ac13332acc 23 dk.dst 5c4076f0-9732-47c9-b9a6-d9ba49267a7d 2 Category 328500 urn:ddi:dk.dst:5fe4bc05-e440-4a57-9563-977365a8fc77:23 dk.dst 5fe4bc05-e440-4a57-9563-977365a8fc77 23 dk.dst 3692e1c2-9ac0-4729-ac96-2e81fd5df9ad 2 Category 328700 urn:ddi:dk.dst:54011a27-28c0-455e-9b29-00decb82a7b9:23 dk.dst 54011a27-28c0-455e-9b29-00decb82a7b9 23 dk.dst 3ab0e3b6-c536-4afb-9572-0a3594ac4232 2 Category 329100 urn:ddi:dk.dst:c42db5e3-4f8e-4c7b-b4b8-8fc87889f262:23 dk.dst c42db5e3-4f8e-4c7b-b4b8-8fc87889f262 23 dk.dst 29494920-8214-4f7e-9495-013e9ae99675 2 Category 336400 urn:ddi:dk.dst:bf8e7e92-0ebe-4564-afda-630b20a00fba:23 dk.dst bf8e7e92-0ebe-4564-afda-630b20a00fba 23 dk.dst 564cb09f-5371-45f6-8f96-f7ea918a366f 2 Category 336500 urn:ddi:dk.dst:13a2251c-d019-4d67-9ce1-d10833ee6f9d:23 dk.dst 13a2251c-d019-4d67-9ce1-d10833ee6f9d 23 dk.dst 295c2820-22d9-4681-a817-d3946b012227 2 Category 3594XX urn:ddi:dk.dst:993a2f29-87d2-4ea0-b081-37cff1bd4c02:23 dk.dst 993a2f29-87d2-4ea0-b081-37cff1bd4c02 23 dk.dst 6b42903c-a744-4514-80d6-6eef79bcfe71 2 Category 3595XX urn:ddi:dk.dst:65cf76d3-b1bb-4222-978c-f2fc8f42d6ed:23 dk.dst 65cf76d3-b1bb-4222-978c-f2fc8f42d6ed 23 dk.dst 7c4f256d-e1d8-4aad-8aec-36672a8ed903 2 Category 3596XX urn:ddi:dk.dst:ab7b540f-0c97-4996-b344-5e691b05e373:23 dk.dst ab7b540f-0c97-4996-b344-5e691b05e373 23 dk.dst c0b9af03-a1c8-4b9a-aa46-945c68c3661a 2 Category 359900 urn:ddi:dk.dst:3b58d4ee-5562-4747-b5f2-5c90832faf47:23 dk.dst 3b58d4ee-5562-4747-b5f2-5c90832faf47 23 dk.dst ca5946fe-ebf0-4a2a-b90f-d70c54cd675f 2 Category 360000 urn:ddi:dk.dst:8bbd38e6-a376-4fb4-be9e-98a7e4d45588:23 dk.dst 8bbd38e6-a376-4fb4-be9e-98a7e4d45588 23 dk.dst 4856bf01-fd9d-486e-97c7-11ebf67bd5ef 2 Category 360100 urn:ddi:dk.dst:15881475-056a-4a82-bb09-1cf1e28df9e2:23 dk.dst 15881475-056a-4a82-bb09-1cf1e28df9e2 23 dk.dst cebe33ad-0585-4d8a-8096-8fa9b8159eb0 2 Category 360200 urn:ddi:dk.dst:783cbc81-9bc5-449a-a0e1-6ff1f6cc09b6:23 dk.dst 783cbc81-9bc5-449a-a0e1-6ff1f6cc09b6 23 dk.dst 48e82cc1-acf9-4ed2-9417-a88d34902141 2 Category 360300 urn:ddi:dk.dst:1114a8c4-857f-4b55-b275-8329da942fb0:23 dk.dst 1114a8c4-857f-4b55-b275-8329da942fb0 23 dk.dst 634a9690-ae50-4101-8a67-4f384c6c03e7 2 Category 360400 urn:ddi:dk.dst:2983c5d9-57e7-47fc-8df0-e3dc8e3cbd86:23 dk.dst 2983c5d9-57e7-47fc-8df0-e3dc8e3cbd86 23 dk.dst 77a58bd8-4ed0-4e8d-80b4-88134e33541b 2 Category 360500 urn:ddi:dk.dst:22c01660-5b7f-47db-8c45-d29d7a053d95:23 dk.dst 22c01660-5b7f-47db-8c45-d29d7a053d95 23 dk.dst 4303ccec-0bb2-4d6a-8c5d-827aa4d41223 2 Category 360600 urn:ddi:dk.dst:15da8c25-572c-4ef6-9994-8bf8cbc75e12:23 dk.dst 15da8c25-572c-4ef6-9994-8bf8cbc75e12 23 dk.dst a531c846-2cdc-4c14-bdf5-cbe66dea9c5d 2 Category 360700 urn:ddi:dk.dst:884535a4-39b7-436a-bdcc-c7c019d9c8ac:23 dk.dst 884535a4-39b7-436a-bdcc-c7c019d9c8ac 23 dk.dst fc7c4e0b-f3bd-4169-a25b-daef03bfc7d9 2 Category 360800 urn:ddi:dk.dst:5ee78edf-08a7-4a03-8c52-55abf3650cf4:23 dk.dst 5ee78edf-08a7-4a03-8c52-55abf3650cf4 23 dk.dst 30245fb7-2b57-4216-a9e5-cfa4c0ba4038 2 Category 360900 urn:ddi:dk.dst:1cd06b9e-f7e7-4c6f-b964-4bd3b7b0ac49:23 dk.dst 1cd06b9e-f7e7-4c6f-b964-4bd3b7b0ac49 23 dk.dst d0084130-b849-4263-b4fa-af9147a721aa 2 Category 361000 urn:ddi:dk.dst:91000f70-d0c6-4b20-82bb-295677c0ccc6:23 dk.dst 91000f70-d0c6-4b20-82bb-295677c0ccc6 23 dk.dst e00e6530-3ab0-475a-ae0b-c805a12c9193 2 Category 361100 urn:ddi:dk.dst:a18423cc-48d6-4a1e-bd3d-a207c7593543:23 dk.dst a18423cc-48d6-4a1e-bd3d-a207c7593543 23 dk.dst 55cab81e-b1c5-4b75-a7b4-c6aa6c54739d 2 Category 361200 urn:ddi:dk.dst:b50c241b-ab54-4b7e-b68c-2768d53df6a8:23 dk.dst b50c241b-ab54-4b7e-b68c-2768d53df6a8 23 dk.dst 62334267-44ac-473f-991f-0a65140a983f 2 Category 361300 urn:ddi:dk.dst:b3753df6-0122-4203-a745-a2fa4c597866:23 dk.dst b3753df6-0122-4203-a745-a2fa4c597866 23 dk.dst 473bda2e-f005-4e2b-a090-34685a092c87 2 Category 361400 urn:ddi:dk.dst:7720de3e-dc71-4a19-b7a7-d4c0f0466f29:23 dk.dst 7720de3e-dc71-4a19-b7a7-d4c0f0466f29 23 dk.dst 6b175006-6999-46e8-a3bc-6c634959373d 2 Category 361500 urn:ddi:dk.dst:c782f507-6e20-4823-8b7a-b574976b590a:23 dk.dst c782f507-6e20-4823-8b7a-b574976b590a 23 dk.dst c5554488-2c0e-441f-84d0-4c4e8baaf4dc 2 Category 361600 urn:ddi:dk.dst:1d9947f0-8b33-4846-b068-cff776971957:23 dk.dst 1d9947f0-8b33-4846-b068-cff776971957 23 dk.dst 42757884-e441-4e79-bec4-7a2454b8feee 2 Category 361700 urn:ddi:dk.dst:9052736f-cf6c-4e51-b93f-2ac8f6bf5839:23 dk.dst 9052736f-cf6c-4e51-b93f-2ac8f6bf5839 23 dk.dst fd43391b-61d1-42fc-9c45-a865ef710b3f 2 Category 361800 urn:ddi:dk.dst:8d3e8f6e-7161-4eab-9f58-c253d77dd33e:23 dk.dst 8d3e8f6e-7161-4eab-9f58-c253d77dd33e 23 dk.dst 26b0d94a-7d64-4ec3-a6a6-54710460eb66 2 Category 361900 urn:ddi:dk.dst:ec31bf5a-dc7b-42a7-9e20-9f4aa665e8d0:23 dk.dst ec31bf5a-dc7b-42a7-9e20-9f4aa665e8d0 23 dk.dst a4d38f7d-f495-49e7-a9ef-bd7d47b24649 2 Category 362000 urn:ddi:dk.dst:6451be6c-a12e-4ad2-84e4-094c6b49d45c:23 dk.dst 6451be6c-a12e-4ad2-84e4-094c6b49d45c 23 dk.dst 00ed317e-5e16-4e89-a00a-1cee3197abc7 2 Category 362100 urn:ddi:dk.dst:c4abf8b0-21fa-4df0-8988-068dfa1c2e17:23 dk.dst c4abf8b0-21fa-4df0-8988-068dfa1c2e17 23 dk.dst cbd798f1-727c-433b-b2c2-7f658f84e52d 2 Category 362200 urn:ddi:dk.dst:662f7b74-7c17-4c90-a8ea-f634b3cab0f2:23 dk.dst 662f7b74-7c17-4c90-a8ea-f634b3cab0f2 23 dk.dst db5bbc0b-cace-4791-9710-cf7663a84a2f 2 Category 362300 urn:ddi:dk.dst:883491e6-5109-4932-9b0c-4209c139d604:23 dk.dst 883491e6-5109-4932-9b0c-4209c139d604 23 dk.dst e0e8148e-2eb0-4110-a7b9-91bde7a1488f 2 Category 362400 urn:ddi:dk.dst:9063a910-1460-423e-93b8-ea7753d53a5a:23 dk.dst 9063a910-1460-423e-93b8-ea7753d53a5a 23 dk.dst 20d059c9-db23-4771-9880-5ea003e6864b 2 Category 362500 urn:ddi:dk.dst:fe86fe0d-a40c-4cb7-997a-62ac839f9bc3:23 dk.dst fe86fe0d-a40c-4cb7-997a-62ac839f9bc3 23 dk.dst ccc5cb96-ab68-4974-8e16-18d6ff82c058 2 Category 362600 urn:ddi:dk.dst:fc4abc87-b231-4d73-95f6-5fb380fd253d:23 dk.dst fc4abc87-b231-4d73-95f6-5fb380fd253d 23 dk.dst 2854b2e4-b035-4a90-b7b7-2f47bb0d1c74 2 Category 362700 urn:ddi:dk.dst:0af0cbd0-ff23-4855-be31-e8f67b852e9d:23 dk.dst 0af0cbd0-ff23-4855-be31-e8f67b852e9d 23 dk.dst 6b0b5ede-a8a9-49c2-a0f1-5a73bea84cc6 2 Category 362800 urn:ddi:dk.dst:38ec1d12-6ff9-4229-be5a-6aa27f653e65:23 dk.dst 38ec1d12-6ff9-4229-be5a-6aa27f653e65 23 dk.dst 8da9142d-16e7-4bfd-8fc2-be05ad119a17 2 Category 362900 urn:ddi:dk.dst:8caf80c1-2c6d-4b1f-bb8e-13f85553771a:23 dk.dst 8caf80c1-2c6d-4b1f-bb8e-13f85553771a 23 dk.dst bd763660-14c1-44f1-963b-7284ace3c039 2 Category 363000 urn:ddi:dk.dst:f9793ef2-e2e3-4ed1-9f5c-fded827ddd22:23 dk.dst f9793ef2-e2e3-4ed1-9f5c-fded827ddd22 23 dk.dst 4455e4bc-0aff-499d-b41a-2516aed8a299 2 Category 363100 urn:ddi:dk.dst:a95d9456-c619-4d18-8cd7-fae8f5ac9c1a:23 dk.dst a95d9456-c619-4d18-8cd7-fae8f5ac9c1a 23 dk.dst 623357c8-bdb0-4518-a17e-04ba4b4ab447 2 Category 363200 urn:ddi:dk.dst:8563b7c6-8592-4c2a-8f3d-bebad62d3be8:23 dk.dst 8563b7c6-8592-4c2a-8f3d-bebad62d3be8 23 dk.dst de228da7-447d-4889-9de1-839759c9c092 2 Category 363300 urn:ddi:dk.dst:582b6c0c-7fc7-4e69-9bb8-35fd5db7a64e:23 dk.dst 582b6c0c-7fc7-4e69-9bb8-35fd5db7a64e 23 dk.dst 26dedcb9-af7f-43fa-bd17-00e77ee19087 2 Category 363400 urn:ddi:dk.dst:c949b566-f56b-4356-a049-b2e0068ee353:23 dk.dst c949b566-f56b-4356-a049-b2e0068ee353 23 dk.dst fc3b4bde-73a8-4997-b1bc-4a289c8a7905 2 Category 363500 urn:ddi:dk.dst:76a0fa72-a3c7-4cd3-b4b3-c8e9dc6f302b:23 dk.dst 76a0fa72-a3c7-4cd3-b4b3-c8e9dc6f302b 23 dk.dst f9b671d9-7cf8-4605-8cd6-e4087ab6061e 2 Category 363600 urn:ddi:dk.dst:c89d114b-b290-4a73-9bb0-d652088cf910:23 dk.dst c89d114b-b290-4a73-9bb0-d652088cf910 23 dk.dst 984bb6c2-909d-4e79-99f1-711ee56b35a9 2 Category 363700 urn:ddi:dk.dst:fe0eaf44-a541-4de2-af7c-1a3ec8355b7f:23 dk.dst fe0eaf44-a541-4de2-af7c-1a3ec8355b7f 23 dk.dst 5b8211cd-28c9-4895-a8e2-ea0c0a5f53e6 2 Category 363800 urn:ddi:dk.dst:333a2093-8d62-4287-ba25-7cafee927661:23 dk.dst 333a2093-8d62-4287-ba25-7cafee927661 23 dk.dst 0023c28d-0903-4914-b991-747d661b171c 2 Category 363900 urn:ddi:dk.dst:3cccd1a1-2e8a-4234-a4e3-3a8751dfeb74:23 dk.dst 3cccd1a1-2e8a-4234-a4e3-3a8751dfeb74 23 dk.dst 950b9c1d-ab3a-4d3f-b91f-db08eb14a57b 2 Category 364000 urn:ddi:dk.dst:00b1afab-cf50-44fb-a2eb-f31be1113f3d:23 dk.dst 00b1afab-cf50-44fb-a2eb-f31be1113f3d 23 dk.dst 3b2c5d97-fe92-4fa8-8d8d-ce1571de7b43 2 Category 364100 urn:ddi:dk.dst:497387dd-46fd-4a7d-9ead-e73b3b985174:23 dk.dst 497387dd-46fd-4a7d-9ead-e73b3b985174 23 dk.dst 778494b0-cde9-4eb7-b93d-27f7b26cc71c 2 Category 364200 urn:ddi:dk.dst:0d489f33-876b-417a-888f-b3d5beb665a6:23 dk.dst 0d489f33-876b-417a-888f-b3d5beb665a6 23 dk.dst 762ef939-1685-43b3-b025-91ec9db2821d 2 Category 364300 urn:ddi:dk.dst:e47686ec-4128-4559-908b-945f38da4c74:23 dk.dst e47686ec-4128-4559-908b-945f38da4c74 23 dk.dst d539a1b9-d610-466b-921a-7d3fade9306c 2 Category 364400 urn:ddi:dk.dst:98dcbc0e-e46f-47ae-a6ba-0d4714a4d5c6:23 dk.dst 98dcbc0e-e46f-47ae-a6ba-0d4714a4d5c6 23 dk.dst 35a2b11d-5652-4929-bb4b-0cccade57da3 2 Category 364500 urn:ddi:dk.dst:08373483-f99a-41d5-b319-ba4bd860f80c:23 dk.dst 08373483-f99a-41d5-b319-ba4bd860f80c 23 dk.dst 301fbc2e-49e5-4bb4-ba7b-a12eb3403882 2 Category 364600 urn:ddi:dk.dst:351b4f62-59aa-4a7a-9bf9-b5cacb215e63:23 dk.dst 351b4f62-59aa-4a7a-9bf9-b5cacb215e63 23 dk.dst 235e4951-64a8-4e3e-9fff-39897148b9d9 2 Category 364700 urn:ddi:dk.dst:0257c906-c155-4d71-a960-f81136110d3c:23 dk.dst 0257c906-c155-4d71-a960-f81136110d3c 23 dk.dst af48a395-36fe-4f38-b504-b20b143edfa3 2 Category 364800 urn:ddi:dk.dst:8e6a7730-9551-4a53-875c-136a6ca0c539:23 dk.dst 8e6a7730-9551-4a53-875c-136a6ca0c539 23 dk.dst 70f7ec44-ebc7-4454-9d9b-85ec8a0f2d66 2 Category 364900 urn:ddi:dk.dst:ea2b9495-f40e-483b-ac65-c50acfe412ce:23 dk.dst ea2b9495-f40e-483b-ac65-c50acfe412ce 23 dk.dst ae617b80-6bc9-48a6-b397-6c641d30187f 2 Category 365000 urn:ddi:dk.dst:bb1f7893-dc34-4e57-be08-dbab729c5b10:23 dk.dst bb1f7893-dc34-4e57-be08-dbab729c5b10 23 dk.dst e01686ef-a7bc-4311-94bd-c8f96ee810c7 2 Category 365100 urn:ddi:dk.dst:5c09236e-36fe-4e5e-a725-5a398cddd4bc:23 dk.dst 5c09236e-36fe-4e5e-a725-5a398cddd4bc 23 dk.dst 1060ec2e-e211-446d-b983-d3aa51d976bd 2 Category 365200 urn:ddi:dk.dst:832e1737-c6bf-48e2-99c0-a32083049aa8:23 dk.dst 832e1737-c6bf-48e2-99c0-a32083049aa8 23 dk.dst d0c9f090-90d0-452f-9198-378928590f34 2 Category 365300 urn:ddi:dk.dst:bca89407-e96f-479b-9cd3-0acada66a91c:23 dk.dst bca89407-e96f-479b-9cd3-0acada66a91c 23 dk.dst 9e86e8de-1bc6-4003-8685-e3e4b2339d90 2 Category 365400 urn:ddi:dk.dst:ff196f15-5f64-4851-8c63-012c7c11f4e5:23 dk.dst ff196f15-5f64-4851-8c63-012c7c11f4e5 23 dk.dst 81489699-d6b9-4d24-aa25-50b7cc314ec9 2 Category 365500 urn:ddi:dk.dst:ae439905-caae-4fdd-8e90-46103255e654:23 dk.dst ae439905-caae-4fdd-8e90-46103255e654 23 dk.dst 4ad127f8-bf2f-4ac3-9359-860d9785915d 2 Category 365600 urn:ddi:dk.dst:901e016c-0aaa-472c-aa29-56f55e15a76a:23 dk.dst 901e016c-0aaa-472c-aa29-56f55e15a76a 23 dk.dst 1fb3c313-6155-4e5f-a4e5-a1a867094d95 2 Category 365700 urn:ddi:dk.dst:bccbe459-068f-40ee-adb9-24f73dbaa8ba:23 dk.dst bccbe459-068f-40ee-adb9-24f73dbaa8ba 23 dk.dst 88a98c6b-5513-47ec-a4bd-dd54a1f53737 2 Category 365800 urn:ddi:dk.dst:c559f71c-f472-4376-b0fb-b40308e34724:23 dk.dst c559f71c-f472-4376-b0fb-b40308e34724 23 dk.dst f9dbb1ef-4f06-458b-8ffa-1254575f8f8a 2 Category 365900 urn:ddi:dk.dst:d44d6fb0-df59-40b8-b41f-dcca9a60c81e:23 dk.dst d44d6fb0-df59-40b8-b41f-dcca9a60c81e 23 dk.dst 9236ca43-5ca7-4bb1-b4ef-0b4b15895c45 2 Category 366000 urn:ddi:dk.dst:116e163f-470d-4be9-b830-a63d942b87e0:23 dk.dst 116e163f-470d-4be9-b830-a63d942b87e0 23 dk.dst 8ca623ad-031d-450a-a8e1-f0e661ccc15e 2 Category 366100 urn:ddi:dk.dst:5c5ab76f-f836-4908-a99b-b180197a2d95:23 dk.dst 5c5ab76f-f836-4908-a99b-b180197a2d95 23 dk.dst 36721935-3141-4db0-aa2f-40810ab4cb0f 2 Category 366200 urn:ddi:dk.dst:39c023eb-d738-44ed-9ee2-ddb1c07715e8:23 dk.dst 39c023eb-d738-44ed-9ee2-ddb1c07715e8 23 dk.dst a365f62a-922c-40de-8b23-ab148db37fae 2 Category 366300 urn:ddi:dk.dst:6d7704c1-34de-4fa0-9912-a8000f7f8db2:23 dk.dst 6d7704c1-34de-4fa0-9912-a8000f7f8db2 23 dk.dst 0b3afb60-2e1a-4294-9f8e-96affdba3b56 2 Category 366400 urn:ddi:dk.dst:0064d5ee-75a4-4c71-9777-a4cb19bb5e6d:23 dk.dst 0064d5ee-75a4-4c71-9777-a4cb19bb5e6d 23 dk.dst fb7510c9-381a-49d1-8cc7-d919841bd200 2 Category 366500 urn:ddi:dk.dst:476d5227-6806-4907-91b1-2f95d6fab162:23 dk.dst 476d5227-6806-4907-91b1-2f95d6fab162 23 dk.dst caa92928-eefb-461b-a58c-946be26e958c 2 Category 366600 urn:ddi:dk.dst:17cd1679-fc5f-4bff-8566-bf2a4428a219:23 dk.dst 17cd1679-fc5f-4bff-8566-bf2a4428a219 23 dk.dst 9f40216a-2758-4005-b5f4-623ba2bd8c4d 2 Category 366700 urn:ddi:dk.dst:cbc60300-15bf-440d-b480-40b072bd4a10:23 dk.dst cbc60300-15bf-440d-b480-40b072bd4a10 23 dk.dst a08ab331-d435-4354-a3bb-9e2b3ac2e79a 2 Category 366800 urn:ddi:dk.dst:649530d6-241d-4487-9d73-c6aa1dee4be6:23 dk.dst 649530d6-241d-4487-9d73-c6aa1dee4be6 23 dk.dst 1b441f91-1c52-4aac-9c6d-f03926978690 2 Category 366900 urn:ddi:dk.dst:8ce811aa-36ad-4d3b-815e-c74e9dd9a776:23 dk.dst 8ce811aa-36ad-4d3b-815e-c74e9dd9a776 23 dk.dst 012be4cc-6990-4458-acfe-3c7d5a42587d 2 Category 367000 urn:ddi:dk.dst:ff98b74f-74bd-429e-a569-2459e15829a7:23 dk.dst ff98b74f-74bd-429e-a569-2459e15829a7 23 dk.dst a3e8b8f9-05a0-4a06-ba0d-b11e78776898 2 Category 367100 urn:ddi:dk.dst:b3a1058e-59c9-47e2-9b6c-9eaed5e1c624:23 dk.dst b3a1058e-59c9-47e2-9b6c-9eaed5e1c624 23 dk.dst c973bebf-6893-48bb-ac73-f09848a75a60 2 Category 367200 urn:ddi:dk.dst:f1a9a46b-dc90-46b5-9de3-64a042769cce:23 dk.dst f1a9a46b-dc90-46b5-9de3-64a042769cce 23 dk.dst 9cc4d11e-78b8-4725-a065-7972232bb724 2 Category 367300 urn:ddi:dk.dst:10535460-fe79-4c8b-be91-e6f717c73dd3:23 dk.dst 10535460-fe79-4c8b-be91-e6f717c73dd3 23 dk.dst f119d643-3559-492c-9c53-f16e54f310d3 2 Category 367400 urn:ddi:dk.dst:9abf81a7-834b-42db-b843-7abb66fda3ec:23 dk.dst 9abf81a7-834b-42db-b843-7abb66fda3ec 23 dk.dst 5d4debee-a788-4b72-91d1-9746ccb2e7de 2 Category 367500 urn:ddi:dk.dst:2f211aff-0a66-4e93-a442-02f65004937d:23 dk.dst 2f211aff-0a66-4e93-a442-02f65004937d 23 dk.dst 8808df82-23b7-4c00-9e0b-4ba63cac1d71 2 Category 367600 urn:ddi:dk.dst:094b1073-2d6c-4cb4-ad0b-343679109fa7:23 dk.dst 094b1073-2d6c-4cb4-ad0b-343679109fa7 23 dk.dst 7892bde2-f1ee-4ef5-8042-f36108750f8e 2 Category 367700 urn:ddi:dk.dst:526148fc-35b6-4438-9561-ffefd916c6db:23 dk.dst 526148fc-35b6-4438-9561-ffefd916c6db 23 dk.dst 88d688e4-ada5-414f-b609-b69b5d67defc 2 Category 367800 urn:ddi:dk.dst:7e558830-596a-43ac-8b2f-348ad059d249:23 dk.dst 7e558830-596a-43ac-8b2f-348ad059d249 23 dk.dst 7f54993f-fbef-4d69-a9fc-0a651d451ce3 2 Category 367900 urn:ddi:dk.dst:ce65dba4-3ad2-4b74-adc6-0fb0179aa444:23 dk.dst ce65dba4-3ad2-4b74-adc6-0fb0179aa444 23 dk.dst f33b4f9f-5a18-42b0-8893-6ac21d4a6dbe 2 Category 368000 urn:ddi:dk.dst:9bb72270-16e0-4d5a-975f-f07839d6538c:23 dk.dst 9bb72270-16e0-4d5a-975f-f07839d6538c 23 dk.dst 29012665-0b83-414d-b81b-34ae94ae8ff1 2 Category 368100 urn:ddi:dk.dst:b2fe8961-ec95-41db-8c1c-485548b88bb0:23 dk.dst b2fe8961-ec95-41db-8c1c-485548b88bb0 23 dk.dst 02a79d3a-78d4-422c-a54f-60214014bc2a 2 Category 368200 urn:ddi:dk.dst:bd96886d-3480-4f3d-a4c1-ac60a060e0e3:23 dk.dst bd96886d-3480-4f3d-a4c1-ac60a060e0e3 23 dk.dst 015b1a68-4b07-4e22-aac8-6c51a97ab0f7 2 Category 368300 urn:ddi:dk.dst:8bd6cf4c-b61a-402f-97ed-3da2d08731f8:23 dk.dst 8bd6cf4c-b61a-402f-97ed-3da2d08731f8 23 dk.dst db3168bf-f3ee-4f4d-9a3d-8ca20721cbce 2 Category 368400 urn:ddi:dk.dst:0c4c058a-b8ef-4747-9a76-5041a7c09875:23 dk.dst 0c4c058a-b8ef-4747-9a76-5041a7c09875 23 dk.dst 71070616-bbd2-4ef2-bdea-7f8a20355105 2 Category 368500 urn:ddi:dk.dst:e7da49e4-664b-4231-a234-89044b470be3:23 dk.dst e7da49e4-664b-4231-a234-89044b470be3 23 dk.dst 9e4a6257-90bd-4c25-90ef-4608284ea9ff 2 Category 368600 urn:ddi:dk.dst:7adf1203-402d-45a3-874d-f66e42720977:23 dk.dst 7adf1203-402d-45a3-874d-f66e42720977 23 dk.dst 4307a9da-7dce-417f-aa97-91947777864c 2 Category 368700 urn:ddi:dk.dst:50daef97-e4e6-4357-baad-20cba6f9b629:23 dk.dst 50daef97-e4e6-4357-baad-20cba6f9b629 23 dk.dst b21ae98a-69e6-4dbe-9545-6f295f08e069 2 Category 368800 urn:ddi:dk.dst:ed56e93d-29ab-466f-b531-19a1cea76344:23 dk.dst ed56e93d-29ab-466f-b531-19a1cea76344 23 dk.dst 60b649c8-4a40-4b15-bc95-7e57c830c943 2 Category 368900 urn:ddi:dk.dst:62cc3c7a-06ef-45a9-b360-0ab0d3f6238a:23 dk.dst 62cc3c7a-06ef-45a9-b360-0ab0d3f6238a 23 dk.dst c1791924-7888-482b-9577-4252a7f80508 2 Category 369000 urn:ddi:dk.dst:f5d86a1c-ad1b-4547-a382-be496c2213bd:23 dk.dst f5d86a1c-ad1b-4547-a382-be496c2213bd 23 dk.dst 47930c75-e841-4b05-b536-b096c516d1f5 2 Category 369100 urn:ddi:dk.dst:21b1969d-a245-4d1e-94ad-7200457f41bc:23 dk.dst 21b1969d-a245-4d1e-94ad-7200457f41bc 23 dk.dst eecb2b69-5264-4d4f-82b2-e651589c299e 2 Category 369200 urn:ddi:dk.dst:6d8d6c26-82d3-478f-a52a-2b11e589c373:23 dk.dst 6d8d6c26-82d3-478f-a52a-2b11e589c373 23 dk.dst cf748f2f-86e5-4f39-94da-799aa54430b9 2 Category 369300 urn:ddi:dk.dst:49d3fb18-c4e5-4ba3-b188-6ea8ce6206ea:23 dk.dst 49d3fb18-c4e5-4ba3-b188-6ea8ce6206ea 23 dk.dst 6a68479a-96c3-4cef-be8c-80ff4bddc774 2 Category 369400 urn:ddi:dk.dst:c3cc6589-b07f-4d00-8033-afd2f6cd920c:23 dk.dst c3cc6589-b07f-4d00-8033-afd2f6cd920c 23 dk.dst 1f104a12-5cc9-4484-bf46-1ac14630e16d 2 Category 369500 urn:ddi:dk.dst:221e4979-a95b-40f4-b883-7ecd63982711:23 dk.dst 221e4979-a95b-40f4-b883-7ecd63982711 23 dk.dst a9363a95-bd4c-4061-bfb6-eda376b9dd13 2 Category 369600 urn:ddi:dk.dst:f825cd54-1568-49c4-9fdd-ba62b6168c3d:23 dk.dst f825cd54-1568-49c4-9fdd-ba62b6168c3d 23 dk.dst 279b737b-4621-4024-b1ce-2d892ea7b642 2 Category 369700 urn:ddi:dk.dst:c27d38e6-c266-4e76-b117-32a2c068436d:23 dk.dst c27d38e6-c266-4e76-b117-32a2c068436d 23 dk.dst 0fcb4e07-ccff-40a5-9923-49087f26e3c6 2 Category 369800 urn:ddi:dk.dst:e8c8370c-94a2-496d-a7b6-3c25a08e97a2:23 dk.dst e8c8370c-94a2-496d-a7b6-3c25a08e97a2 23 dk.dst 552b1e41-0b14-46cd-9160-0f2f5b2f078a 2 Category 369900 urn:ddi:dk.dst:563eb711-fb35-4463-aee7-1e5c4940caf0:23 dk.dst 563eb711-fb35-4463-aee7-1e5c4940caf0 23 dk.dst a493d431-7c57-473b-9204-4f9ae00f1f46 2 Category 370000 urn:ddi:dk.dst:a334da83-a378-4ca9-8a8a-dab45dce4b7f:23 dk.dst a334da83-a378-4ca9-8a8a-dab45dce4b7f 23 dk.dst 39b48c5f-dd45-456b-b63a-3018751a1b5a 2 Category 370100 urn:ddi:dk.dst:a7472625-f681-4612-8ea4-7afe2884fcba:23 dk.dst a7472625-f681-4612-8ea4-7afe2884fcba 23 dk.dst 103188b8-dcaf-40d7-aa74-e18ccd9d55ac 2 Category 370200 urn:ddi:dk.dst:fc01c051-0d4c-49e9-bb75-ac41da45065f:23 dk.dst fc01c051-0d4c-49e9-bb75-ac41da45065f 23 dk.dst 12bb48ae-ab70-4f89-a585-b1b929ec0169 2 Category 370300 urn:ddi:dk.dst:18997d80-7600-4a3e-a7d9-c3dbc0489bec:23 dk.dst 18997d80-7600-4a3e-a7d9-c3dbc0489bec 23 dk.dst 2c5881ef-478f-401e-9dbd-c08dcd08bd62 2 Category 370400 urn:ddi:dk.dst:5415b386-c6a5-45b6-895b-c9c746879208:23 dk.dst 5415b386-c6a5-45b6-895b-c9c746879208 23 dk.dst a31909fc-66a8-4ebe-9efc-5b50914d3f20 2 Category 370500 urn:ddi:dk.dst:eaee8cf6-f798-484d-bae3-d394da1ea067:23 dk.dst eaee8cf6-f798-484d-bae3-d394da1ea067 23 dk.dst b9f80b17-9bb4-4b1c-a2c2-a17a18f81cbf 2 Category 370600 urn:ddi:dk.dst:c4e0463e-f391-43f9-a9f2-fd2ac8b1f76d:23 dk.dst c4e0463e-f391-43f9-a9f2-fd2ac8b1f76d 23 dk.dst 5a2ca1c2-6c07-4486-915b-3f903669148f 2 Category 370700 urn:ddi:dk.dst:d53f58f8-f7fe-4679-81ff-730b93fc992e:23 dk.dst d53f58f8-f7fe-4679-81ff-730b93fc992e 23 dk.dst a5e8ed41-ccc7-480f-97e2-2b96a3bbc8d6 2 Category 370800 urn:ddi:dk.dst:6b694b46-1f6f-49fe-afd8-2b4ea5691a74:23 dk.dst 6b694b46-1f6f-49fe-afd8-2b4ea5691a74 23 dk.dst 0f14ce51-de0f-48d6-bdda-810d48b09adb 2 Category 370900 urn:ddi:dk.dst:acc49c67-6854-4678-9140-77a31ad7dcb1:23 dk.dst acc49c67-6854-4678-9140-77a31ad7dcb1 23 dk.dst 689f9cf4-b972-48c6-a9e6-dff6744c6c49 2 Category 371000 urn:ddi:dk.dst:b9438a6a-9165-494f-8498-b2eba1f2c72e:23 dk.dst b9438a6a-9165-494f-8498-b2eba1f2c72e 23 dk.dst 4ae5e557-f83d-4cc5-b598-39a85594aee7 2 Category 371100 urn:ddi:dk.dst:e035ec5f-e736-4c27-92fa-521f4328c4a7:23 dk.dst e035ec5f-e736-4c27-92fa-521f4328c4a7 23 dk.dst 8ca07222-1cb3-4be4-b7ab-ebf90dd439ea 2 Category 371200 urn:ddi:dk.dst:0f9886a7-3f1d-440f-86f5-d1fba97d4c38:23 dk.dst 0f9886a7-3f1d-440f-86f5-d1fba97d4c38 23 dk.dst fdf684cc-ab0b-434c-9903-b20a81f73d36 2 Category 371300 urn:ddi:dk.dst:f7385b13-2b7b-44a4-bd06-951ee0fc2502:23 dk.dst f7385b13-2b7b-44a4-bd06-951ee0fc2502 23 dk.dst 66c41ab9-414c-4a3b-9418-7074e7bf9fff 2 Category 371400 urn:ddi:dk.dst:cca033a4-ad69-48ad-accb-7b5635ca4f98:23 dk.dst cca033a4-ad69-48ad-accb-7b5635ca4f98 23 dk.dst 4ecd84ec-4620-449a-85d0-f6040699bd23 2 Category 371500 urn:ddi:dk.dst:63c28b3a-2436-4ecc-aa5c-3a025cd73190:23 dk.dst 63c28b3a-2436-4ecc-aa5c-3a025cd73190 23 dk.dst da8959d3-7308-4e0f-9a90-3537edb8c5ad 2 Category 371600 urn:ddi:dk.dst:f9435fd4-3ec6-4bb2-9c53-fe922a202b10:23 dk.dst f9435fd4-3ec6-4bb2-9c53-fe922a202b10 23 dk.dst c23f72ea-d9eb-4502-96f4-3be197def3e9 2 Category 371700 urn:ddi:dk.dst:2739ed76-6810-497c-a20b-d3396e737e04:23 dk.dst 2739ed76-6810-497c-a20b-d3396e737e04 23 dk.dst 8b5845cc-0cce-4a09-a4e9-9daa8978a9f4 2 Category 371800 urn:ddi:dk.dst:268d1033-bdb5-44dc-8712-e0631547993e:23 dk.dst 268d1033-bdb5-44dc-8712-e0631547993e 23 dk.dst 9e399fa6-a236-473b-a696-6d73a4b61318 2 Category 371900 urn:ddi:dk.dst:36f894bf-1597-4c0d-9459-61944ddc8a10:23 dk.dst 36f894bf-1597-4c0d-9459-61944ddc8a10 23 dk.dst 7f8c5a28-a45f-4f5c-9f13-dfb0bffb2554 2 Category 372000 urn:ddi:dk.dst:8b7e96ac-cbad-4c9c-9147-e365d840d11a:23 dk.dst 8b7e96ac-cbad-4c9c-9147-e365d840d11a 23 dk.dst fdf11326-d531-4e33-bf7e-a605ac22a585 2 Category 372100 urn:ddi:dk.dst:4f2bb823-edd8-4cbb-af84-7fcb22f0a270:23 dk.dst 4f2bb823-edd8-4cbb-af84-7fcb22f0a270 23 dk.dst eec377be-4654-429b-80b7-eb7722b44608 2 Category 372200 urn:ddi:dk.dst:0e4428a9-92d8-4ae9-a70e-27f1d97f8377:23 dk.dst 0e4428a9-92d8-4ae9-a70e-27f1d97f8377 23 dk.dst d25a0f7b-d6a5-4fe8-b474-4b6ea9605061 2 Category 372300 urn:ddi:dk.dst:52a60642-2b09-44a5-9981-c659ad76bb15:23 dk.dst 52a60642-2b09-44a5-9981-c659ad76bb15 23 dk.dst 79da5fb9-af2b-41ea-a7f7-a93122db11ce 2 Category 372400 urn:ddi:dk.dst:f195b489-c1af-49d6-8d0f-b2f1902a72be:23 dk.dst f195b489-c1af-49d6-8d0f-b2f1902a72be 23 dk.dst a0836bba-7d0d-4815-899f-08be684554bf 2 Category 372500 urn:ddi:dk.dst:0db87343-581f-4d0f-a867-3388adcefec5:23 dk.dst 0db87343-581f-4d0f-a867-3388adcefec5 23 dk.dst f50b12ca-e378-4470-b5bc-77206554ffa1 2 Category 372600 urn:ddi:dk.dst:9ec9c561-aaa0-4656-a1cc-847c1a3b85fa:23 dk.dst 9ec9c561-aaa0-4656-a1cc-847c1a3b85fa 23 dk.dst 210b390c-682a-453e-ad48-9ff17a74c91d 2 Category 372700 urn:ddi:dk.dst:66d269d9-068f-412e-bd79-4c33e727e4b0:23 dk.dst 66d269d9-068f-412e-bd79-4c33e727e4b0 23 dk.dst 6ebff6fd-e9ad-465e-b52a-dd4fe69e3786 2 Category 372800 urn:ddi:dk.dst:72e8df75-4236-4023-9662-a911553e9651:23 dk.dst 72e8df75-4236-4023-9662-a911553e9651 23 dk.dst 9e65c132-516f-41b2-888a-05784445d8f5 2 Category 372900 urn:ddi:dk.dst:91a22013-f9c3-4e16-8293-7afdda19da9a:23 dk.dst 91a22013-f9c3-4e16-8293-7afdda19da9a 23 dk.dst 31a16330-707b-4470-b41c-f66d38e392fc 2 Category 373000 urn:ddi:dk.dst:1903fd35-1a84-4e42-b0e3-41e725ef3d0f:23 dk.dst 1903fd35-1a84-4e42-b0e3-41e725ef3d0f 23 dk.dst 5df808c4-1e9d-4f58-a2bf-90fefc2ff35c 2 Category 373100 urn:ddi:dk.dst:c5a5a071-a9f5-4415-a75a-08872136c9f2:23 dk.dst c5a5a071-a9f5-4415-a75a-08872136c9f2 23 dk.dst 9c03bb2f-39fe-455c-963f-bfaec6d35f97 2 Category 373200 urn:ddi:dk.dst:2b50984d-5ccb-4716-9014-be5be45307df:23 dk.dst 2b50984d-5ccb-4716-9014-be5be45307df 23 dk.dst 8048d53b-ad66-43cb-8e38-46cac1e96e8e 2 Category 373300 urn:ddi:dk.dst:0580614a-7d7b-435e-966a-7e2273378060:23 dk.dst 0580614a-7d7b-435e-966a-7e2273378060 23 dk.dst 08c11de0-f5bf-4830-98bc-c32d4e83322f 2 Category 373400 urn:ddi:dk.dst:35238bf5-7f04-4f27-8673-a08467d784cc:23 dk.dst 35238bf5-7f04-4f27-8673-a08467d784cc 23 dk.dst a0a76023-494e-4981-b26c-14f2bb5a1c3b 2 Category 373500 urn:ddi:dk.dst:66e905dd-d7a8-4301-aee1-a6f3a9aa4351:23 dk.dst 66e905dd-d7a8-4301-aee1-a6f3a9aa4351 23 dk.dst d3289f96-ed83-4c71-939c-9b6be9f853d5 2 Category 373600 urn:ddi:dk.dst:29ce4d56-59c4-49ce-9c0c-b216a82c2327:23 dk.dst 29ce4d56-59c4-49ce-9c0c-b216a82c2327 23 dk.dst 70079098-1bb6-4c3e-a426-5c6a70e35efe 2 Category 373700 urn:ddi:dk.dst:00bcf983-1c3a-448e-89da-d3d520406358:23 dk.dst 00bcf983-1c3a-448e-89da-d3d520406358 23 dk.dst ceb50462-8b98-4299-a8e7-02502c38f97d 2 Category 373800 urn:ddi:dk.dst:f1f6f1ef-ef29-40ae-8d3e-f1d0d3e8019f:23 dk.dst f1f6f1ef-ef29-40ae-8d3e-f1d0d3e8019f 23 dk.dst dbb7cd03-b15f-40f4-a773-33ca6ceb8085 2 Category 373900 urn:ddi:dk.dst:ba700317-3c8d-41a5-9798-282643d673c3:23 dk.dst ba700317-3c8d-41a5-9798-282643d673c3 23 dk.dst 35a3bc54-d98a-4cd5-8745-99d9796a47b1 2 Category 374000 urn:ddi:dk.dst:2aad383d-abf8-495f-b77e-5736c66c79e2:23 dk.dst 2aad383d-abf8-495f-b77e-5736c66c79e2 23 dk.dst fb07e4dd-bcf0-4ee1-80a5-efbbb4ccfede 2 Category 374100 urn:ddi:dk.dst:016f31aa-2495-406b-aeaf-35e6b979d2d7:23 dk.dst 016f31aa-2495-406b-aeaf-35e6b979d2d7 23 dk.dst 81d45d62-1134-47ad-bda7-7e21caa66c09 2 Category 374200 urn:ddi:dk.dst:008bc2ce-8f96-4046-9f23-0f8090525d91:23 dk.dst 008bc2ce-8f96-4046-9f23-0f8090525d91 23 dk.dst 0f1fc2e8-4676-4ef0-9ed2-04e7ba12072f 2 Category 374300 urn:ddi:dk.dst:cebb12f1-b959-4637-ac1a-19394e65bee6:23 dk.dst cebb12f1-b959-4637-ac1a-19394e65bee6 23 dk.dst cd784dc7-6d2e-4e9c-be00-4725bf892ac3 2 Category 374900 urn:ddi:dk.dst:2d7a5acc-37b2-402e-8aca-42a1a0a5d545:23 dk.dst 2d7a5acc-37b2-402e-8aca-42a1a0a5d545 23 dk.dst 52fa550b-a80a-4d16-8356-0d8a00d6617a 2 Category 375100 urn:ddi:dk.dst:a1459de6-6957-46e6-80de-7af2b7fba0f8:23 dk.dst a1459de6-6957-46e6-80de-7af2b7fba0f8 23 dk.dst 9e1a7c60-87be-42b8-82f5-adf677afd272 2 Category 375300 urn:ddi:dk.dst:604f7262-91c6-48e9-9338-3f145c67d540:23 dk.dst 604f7262-91c6-48e9-9338-3f145c67d540 23 dk.dst 0fa177ec-3e7c-4fe1-967e-e9b524d2dcbd 2 Category 375400 urn:ddi:dk.dst:98ae401f-6027-4599-92a4-27eeb7acdaad:23 dk.dst 98ae401f-6027-4599-92a4-27eeb7acdaad 23 dk.dst ac1b6e9c-984e-46eb-a4e6-665242ddb844 2 Category 375600 urn:ddi:dk.dst:d6f01ae1-cc2a-494f-9c25-600e6f1876f7:23 dk.dst d6f01ae1-cc2a-494f-9c25-600e6f1876f7 23 dk.dst bc88096b-6fdb-4aff-8d25-bf5268f2007a 2 Category 375700 urn:ddi:dk.dst:1d1a7966-bbaa-484b-9f84-61e24899c1e5:23 dk.dst 1d1a7966-bbaa-484b-9f84-61e24899c1e5 23 dk.dst 04d024c0-4882-4bb8-811b-eb53c228572e 2 Category 375800 urn:ddi:dk.dst:6da2a690-fbe3-42d0-aad9-e0c443b5280e:23 dk.dst 6da2a690-fbe3-42d0-aad9-e0c443b5280e 23 dk.dst efb066f1-ba61-46c4-8ae6-76b06b734ad4 2 Category 375900 urn:ddi:dk.dst:674987d5-f2bf-445f-b6d9-f1b6c614dadb:23 dk.dst 674987d5-f2bf-445f-b6d9-f1b6c614dadb 23 dk.dst 2c53122c-ebc4-4527-8796-7b6a8c9d59d3 2 Category 376100 urn:ddi:dk.dst:bbdbe53a-6151-4155-96cc-90e42abb27fd:23 dk.dst bbdbe53a-6151-4155-96cc-90e42abb27fd 23 dk.dst a4c04746-8cc9-4c5d-930a-7d9c29e12160 2 Category 376200 urn:ddi:dk.dst:d574a8ca-74af-4b98-a0ff-c6cf41d789b7:23 dk.dst d574a8ca-74af-4b98-a0ff-c6cf41d789b7 23 dk.dst 68b40b2a-c351-440f-8097-500460d8f07e 2 Category 376300 urn:ddi:dk.dst:aa3af9bb-5943-48b8-9794-e0b8b04c5c54:23 dk.dst aa3af9bb-5943-48b8-9794-e0b8b04c5c54 23 dk.dst 04ec4320-a708-4c9b-bf7b-62721bfcfca5 2 Category 376400 urn:ddi:dk.dst:840ed3be-3242-4e72-b3db-a3830bef40f7:23 dk.dst 840ed3be-3242-4e72-b3db-a3830bef40f7 23 dk.dst e8bf61a6-255d-4d1c-9add-154a41e0c9f2 2 Category 376600 urn:ddi:dk.dst:9d5d44f9-2191-4a74-98a4-4ab703d0eb77:23 dk.dst 9d5d44f9-2191-4a74-98a4-4ab703d0eb77 23 dk.dst 8ddd7f73-593b-4c43-ac28-cb19eca6ea74 2 Category 376700 urn:ddi:dk.dst:025f1f7e-f03a-4c06-be53-cf793475188a:23 dk.dst 025f1f7e-f03a-4c06-be53-cf793475188a 23 dk.dst 0d823b89-ee6e-4de6-92ff-056392410894 2 Category 376900 urn:ddi:dk.dst:103fd665-9031-4591-81c2-17217d06f74b:23 dk.dst 103fd665-9031-4591-81c2-17217d06f74b 23 dk.dst b37153d0-057e-4751-b2f1-3bb0aaf1970f 2 Category 377100 urn:ddi:dk.dst:1cb5ed49-1e74-4608-9987-2aa055324025:23 dk.dst 1cb5ed49-1e74-4608-9987-2aa055324025 23 dk.dst bcdc70c5-1bf4-4817-b221-f055f05e685c 2 Category 377200 urn:ddi:dk.dst:3439ca71-d2be-4d6b-a143-4b6fc0b1cf10:23 dk.dst 3439ca71-d2be-4d6b-a143-4b6fc0b1cf10 23 dk.dst d7dae928-009c-40dc-a579-bb23351109b9 2 Category 377300 urn:ddi:dk.dst:a771ba8f-4f77-424e-8515-c94beaee87cc:23 dk.dst a771ba8f-4f77-424e-8515-c94beaee87cc 23 dk.dst 45dad018-0974-4ccd-b8c4-d32dcd4bccca 2 Category 377400 urn:ddi:dk.dst:2f81d6c5-135f-4140-9b4c-dd00c44d9f11:23 dk.dst 2f81d6c5-135f-4140-9b4c-dd00c44d9f11 23 dk.dst a6dd7198-5356-4a29-b085-a530b87967cf 2 Category 377600 urn:ddi:dk.dst:b2d0dd2d-cc36-4553-8062-2d8f8e0f93aa:23 dk.dst b2d0dd2d-cc36-4553-8062-2d8f8e0f93aa 23 dk.dst 355353e8-4660-468d-a2e4-a9ed95db3b96 2 Category 377700 urn:ddi:dk.dst:7c1f1a2e-bf09-456b-aa55-075a11d1b387:23 dk.dst 7c1f1a2e-bf09-456b-aa55-075a11d1b387 23 dk.dst f18ea3b7-ce63-4d21-82b2-99954ef104c2 2 Category 377800 urn:ddi:dk.dst:194d572f-cffd-4219-91a5-5b2c550c9732:23 dk.dst 194d572f-cffd-4219-91a5-5b2c550c9732 23 dk.dst 4556a130-55da-4b6b-ac32-e44bb29772ee 2 Category 377900 urn:ddi:dk.dst:502d9da9-9a05-49d9-9f29-86d2ba7129dd:23 dk.dst 502d9da9-9a05-49d9-9f29-86d2ba7129dd 23 dk.dst ce318c0b-003e-4e5f-86de-2f6c8e509529 2 Category 378100 urn:ddi:dk.dst:99bf8c08-5fc0-4dd6-83b9-43667c57dd7c:23 dk.dst 99bf8c08-5fc0-4dd6-83b9-43667c57dd7c 23 dk.dst 7871751c-43b0-4a59-850c-32c8d3dc4579 2 Category 378200 urn:ddi:dk.dst:02f8b573-27a5-423d-a136-707cab0b1f4b:23 dk.dst 02f8b573-27a5-423d-a136-707cab0b1f4b 23 dk.dst 0a28b225-eec0-4903-915c-c16f3a1a5d6c 2 Category 378300 urn:ddi:dk.dst:c83e05dc-aeb4-4351-8195-1c868a8f11e2:23 dk.dst c83e05dc-aeb4-4351-8195-1c868a8f11e2 23 dk.dst 2e7bd85f-5e1d-4905-8289-d0b82fa687ec 2 Category 378400 urn:ddi:dk.dst:cc75dfc6-9afe-4c77-9d11-1ca64a912e06:23 dk.dst cc75dfc6-9afe-4c77-9d11-1ca64a912e06 23 dk.dst 9e8d8eda-9434-4beb-8ac1-5809f340f19e 2 Category 378600 urn:ddi:dk.dst:695efbf4-d66d-4250-b865-bf8d75e97edd:23 dk.dst 695efbf4-d66d-4250-b865-bf8d75e97edd 23 dk.dst bffcf0e8-1939-4b6b-b02e-dc292ab78368 2 Category 378700 urn:ddi:dk.dst:0ccf0e90-65ec-4ad9-b06d-ee5e5cf6da8d:23 dk.dst 0ccf0e90-65ec-4ad9-b06d-ee5e5cf6da8d 23 dk.dst 8a54cdb1-89f8-4635-a17b-b7ae8aaa56e3 2 Category 378800 urn:ddi:dk.dst:cf946633-a7c9-455b-a612-d21cffa54b93:23 dk.dst cf946633-a7c9-455b-a612-d21cffa54b93 23 dk.dst 3f2e6026-7eb5-4bc5-8923-02ce9395098b 2 Category 379100 urn:ddi:dk.dst:9eb099e2-66b3-4417-9146-d73eb30b22d1:23 dk.dst 9eb099e2-66b3-4417-9146-d73eb30b22d1 23 dk.dst 9f46b2e8-e75b-4d5b-b004-5242dc42504a 2 Category 379200 urn:ddi:dk.dst:2719647b-f648-4c2d-bc44-e0a87b6b120e:23 dk.dst 2719647b-f648-4c2d-bc44-e0a87b6b120e 23 dk.dst a3adfd81-378b-4d59-9a0e-b3086f77d498 2 Category 379400 urn:ddi:dk.dst:40537a7f-e527-42ee-9fa7-5fabcbe835cd:23 dk.dst 40537a7f-e527-42ee-9fa7-5fabcbe835cd 23 dk.dst a0182732-04d2-4f40-8f78-4c94cf1f0b23 2 Category 379500 urn:ddi:dk.dst:02d7b4ca-248a-4c26-87ba-86b8768f13b7:23 dk.dst 02d7b4ca-248a-4c26-87ba-86b8768f13b7 23 dk.dst 874592d0-562e-4bec-8ba5-db5f711831bb 2 Category 379600 urn:ddi:dk.dst:4f5c5b90-0faf-4d2b-a94f-c24f6f310d47:23 dk.dst 4f5c5b90-0faf-4d2b-a94f-c24f6f310d47 23 dk.dst 74c2c6e2-845a-490a-ba37-66d479b13678 2 Category 379700 urn:ddi:dk.dst:4c8b4a01-e39f-45be-ac44-c3e745c090b1:23 dk.dst 4c8b4a01-e39f-45be-ac44-c3e745c090b1 23 dk.dst 20f1f63f-5038-41c3-8f47-5603390001a5 2 Category 379800 urn:ddi:dk.dst:d59baf47-c4ed-4519-9c90-bcb0101b91f0:23 dk.dst d59baf47-c4ed-4519-9c90-bcb0101b91f0 23 dk.dst d129b0be-2c72-44b2-a5ff-1e38cc948f39 2 Category 379900 urn:ddi:dk.dst:b6fd62f1-676f-4e81-8b9f-d9af01c0e294:23 dk.dst b6fd62f1-676f-4e81-8b9f-d9af01c0e294 23 dk.dst 2ea1b6bf-2723-463b-86e8-9b30e69478b4 2 Category 380500 urn:ddi:dk.dst:8ace86ed-feb6-439d-a06e-bdb0018f2736:23 dk.dst 8ace86ed-feb6-439d-a06e-bdb0018f2736 23 dk.dst fcf27517-dbf3-4a7a-8555-6d3e840fb930 2 Category 380800 urn:ddi:dk.dst:5367492f-5e3c-40b9-8349-7df652f3b3e4:23 dk.dst 5367492f-5e3c-40b9-8349-7df652f3b3e4 23 dk.dst 599a0766-32b5-4192-b6c1-a94aceeaeb84 2 Category 386800 urn:ddi:dk.dst:d6449711-5377-4289-bdcd-e61677d153ca:23 dk.dst d6449711-5377-4289-bdcd-e61677d153ca 23 dk.dst 65200518-0316-4b7f-92a2-a4ef8aab9c80 2 Category 386900 urn:ddi:dk.dst:b2a9964a-660c-4b21-aa25-1562a270991a:23 dk.dst b2a9964a-660c-4b21-aa25-1562a270991a 23 dk.dst 95a25dd8-b506-4c54-819e-2551e5cbcf96 2 Category 387100 urn:ddi:dk.dst:921f82f5-6d72-4958-822f-6cc4fae7094d:23 dk.dst 921f82f5-6d72-4958-822f-6cc4fae7094d 23 dk.dst 720ebd1c-3c60-4a30-8928-1f5c38d5f5a6 2 Category 387300 urn:ddi:dk.dst:c33fb932-4ad0-48de-aa17-c7f55eae7268:23 dk.dst c33fb932-4ad0-48de-aa17-c7f55eae7268 23 dk.dst b8166834-13b6-4f2a-b54b-f24f0e8afeb2 2 Category 387400 urn:ddi:dk.dst:5c15f123-b700-4365-8939-cced45bd19f6:23 dk.dst 5c15f123-b700-4365-8939-cced45bd19f6 23 dk.dst 40565119-b53c-48d3-b602-4d006f20abfe 2 Category 388100 urn:ddi:dk.dst:d6b6961c-0ea4-4ef4-8086-acdd6ea224ff:23 dk.dst d6b6961c-0ea4-4ef4-8086-acdd6ea224ff 23 dk.dst 405eb7ae-f3f5-48bb-b6f1-b0ddf126f522 2 Category 388200 urn:ddi:dk.dst:8a361c34-0693-445d-97ed-afa88ccee74c:23 dk.dst 8a361c34-0693-445d-97ed-afa88ccee74c 23 dk.dst 20293b28-27f7-4710-9967-2fe66b949ceb 2 Category 388300 urn:ddi:dk.dst:e0278cda-bd40-464d-ae48-1f829c045c61:23 dk.dst e0278cda-bd40-464d-ae48-1f829c045c61 23 dk.dst 27f87c72-7959-4f82-abdd-db4c4fcb7db1 2 Category 388400 urn:ddi:dk.dst:0f3972c6-dc49-4a3a-9595-af9c0676a067:23 dk.dst 0f3972c6-dc49-4a3a-9595-af9c0676a067 23 dk.dst a046b19c-84e8-4e9b-980a-62837899d26d 2 Category 388600 urn:ddi:dk.dst:50be3ec0-84c8-4bb4-a75e-d852cc7ba6b0:23 dk.dst 50be3ec0-84c8-4bb4-a75e-d852cc7ba6b0 23 dk.dst 3dbe6f62-ec8d-4460-afe8-38bc421a5d77 2 Category 388700 urn:ddi:dk.dst:abec0cd3-7449-4d50-9f43-f51979da0fe8:23 dk.dst abec0cd3-7449-4d50-9f43-f51979da0fe8 23 dk.dst 02c7d5a2-cabb-4d01-88b8-487a32a11e81 2 Category 388800 urn:ddi:dk.dst:53e391a7-b8d3-4ae7-ae2b-c2f514ba0bf9:23 dk.dst 53e391a7-b8d3-4ae7-ae2b-c2f514ba0bf9 23 dk.dst eb6ad584-b1d1-4650-94c5-cb265a7ac730 2 Category 3889XX urn:ddi:dk.dst:790bd87d-a44e-477b-abbd-0fdce4ecc08d:23 dk.dst 790bd87d-a44e-477b-abbd-0fdce4ecc08d 23 dk.dst 893256bc-1ed9-4249-b1bf-8a6e58f56d73 2 Category 405100 urn:ddi:dk.dst:02d7b77a-16fb-4e77-91ce-6507e9509576:23 dk.dst 02d7b77a-16fb-4e77-91ce-6507e9509576 23 dk.dst 864d6cad-40bd-4a49-9345-1006d91e60dd 2 Category 931700 urn:ddi:dk.dst:09d75544-a429-4e43-9a6f-70041da13551:23 dk.dst 09d75544-a429-4e43-9a6f-70041da13551 23 dk.dst 78abfde9-f7ca-4ba3-802b-19ab5cd26e4a 2 Category 932100 urn:ddi:dk.dst:cbb751ce-28f9-4125-87a9-d617d359afa8:23 dk.dst cbb751ce-28f9-4125-87a9-d617d359afa8 23 dk.dst 70b4eb2d-68ef-4fb1-9059-13eff3c2d9d1 2 Category 932200 urn:ddi:dk.dst:3ea13d6f-9624-454f-8ec9-6287b3713d3e:23 dk.dst 3ea13d6f-9624-454f-8ec9-6287b3713d3e 23 dk.dst d4ab3c8a-b749-4e0a-b54e-2bb5cf79b8fd 2 Category 932700 urn:ddi:dk.dst:8b105426-a950-4aef-9178-3859a3a7bff0:23 dk.dst 8b105426-a950-4aef-9178-3859a3a7bff0 23 dk.dst 4982b371-54aa-483d-9ca8-1f907cde64ac 2 Category 932800 urn:ddi:dk.dst:2158690e-6f4c-4311-9235-35023fb2df61:23 dk.dst 2158690e-6f4c-4311-9235-35023fb2df61 23 dk.dst 6c72f9bd-0065-4f0b-a173-d85214676dd3 2 Category 932900 urn:ddi:dk.dst:3383d3a3-d971-4357-9e06-cc5feb25ce9d:23 dk.dst 3383d3a3-d971-4357-9e06-cc5feb25ce9d 23 dk.dst 3e0beb63-e3d8-42be-bafc-d3ad314f13ac 2 Category 933200 urn:ddi:dk.dst:4c2a01bc-704c-4824-a343-bc12f727c015:23 dk.dst 4c2a01bc-704c-4824-a343-bc12f727c015 23 dk.dst 98f8d726-0e19-411f-b308-8cb6dd263aee 2 Category 948300 urn:ddi:dk.dst:7b9be884-c69e-49a8-b8c8-8c5b510b2f1c:23 dk.dst 7b9be884-c69e-49a8-b8c8-8c5b510b2f1c 23 dk.dst 9307ad95-afec-4949-905e-e57a8c92f2ba 2 Category 967700 urn:ddi:dk.dst:c5a2cf35-ec68-49ff-80bd-ceca375e9052:23 dk.dst c5a2cf35-ec68-49ff-80bd-ceca375e9052 23 dk.dst db692fa4-cc10-4c4b-9774-30eed888aa1f 2 Category 967800 urn:ddi:dk.dst:843c27c7-0c3f-45b8-bcd3-1812813548ab:23 dk.dst 843c27c7-0c3f-45b8-bcd3-1812813548ab 23 dk.dst 3934f71b-6ce4-4785-b1b2-51863fe80334 2 Category 967900 urn:ddi:dk.dst:c5288c38-e537-452c-9e2e-0df818b7e5a2:23 dk.dst c5288c38-e537-452c-9e2e-0df818b7e5a2 23 dk.dst 5af0e478-2662-46f8-8994-524395c239df 2 Category 968100 urn:ddi:dk.dst:c5207c90-aa79-4fbe-aebf-4f31e516dec3:23 dk.dst c5207c90-aa79-4fbe-aebf-4f31e516dec3 23 dk.dst b4a5e2fd-e0a2-4d3c-865b-b1efb00198ec 2 Category 968200 urn:ddi:dk.dst:c1783b20-e4a3-4034-bbf3-bc2671767cdf:23 dk.dst c1783b20-e4a3-4034-bbf3-bc2671767cdf 23 dk.dst 6ba54081-d2c0-494c-bd58-13349e2764d3 2 Category 968300 urn:ddi:dk.dst:17a9403c-6be6-4920-b3b7-78963700014c:23 dk.dst 17a9403c-6be6-4920-b3b7-78963700014c 23 dk.dst a5419bd8-230d-4d8b-bf3e-516e1a7b40ce 2 Category 968400 urn:ddi:dk.dst:54b1bfa2-8a87-4779-9a87-a95d5f62e887:23 dk.dst 54b1bfa2-8a87-4779-9a87-a95d5f62e887 23 dk.dst 06ab3e6f-71e1-4dbe-823e-6f91caeb289b 2 Category 968500 urn:ddi:dk.dst:c5ef0699-6564-480a-aece-a44101984fe9:23 dk.dst c5ef0699-6564-480a-aece-a44101984fe9 23 dk.dst 2d1194f8-7c99-4313-aebd-9ef733590781 2 Category 968900 urn:ddi:dk.dst:9b8ff1a6-aa4d-41c7-a03d-4ec1aae24f3e:23 dk.dst 9b8ff1a6-aa4d-41c7-a03d-4ec1aae24f3e 23 dk.dst a1a60106-0f64-4373-ab65-e67c04835ab5 2 Category 969300 urn:ddi:dk.dst:16998a89-a057-42bf-bb48-474703ceaf9f:23 dk.dst 16998a89-a057-42bf-bb48-474703ceaf9f 23 dk.dst 59e567c1-7597-4380-914b-88cb1f02b4f4 2 Category 969400 urn:ddi:dk.dst:8cdbfc73-fcce-419b-b82a-805692153e07:23 dk.dst 8cdbfc73-fcce-419b-b82a-805692153e07 23 dk.dst 0f136075-9444-4417-873b-3db9a343b964 2 Category 969500 urn:ddi:dk.dst:ae5f43e5-2fc0-4715-95c8-41bf7b8d8422:23 dk.dst ae5f43e5-2fc0-4715-95c8-41bf7b8d8422 23 dk.dst 5b7c2ac6-f26e-4224-9565-3681e1d7e5da 2 Category 969600 urn:ddi:dk.dst:f32565ac-251e-44e2-848f-11ea600a7e2d:23 dk.dst f32565ac-251e-44e2-848f-11ea600a7e2d 23 dk.dst de234558-e50a-4d19-a378-b3bb1d9d8b1c 2 Category 969700 urn:ddi:dk.dst:27f1ec9e-543e-4c45-8cbb-f4cc1404b6d0:23 dk.dst 27f1ec9e-543e-4c45-8cbb-f4cc1404b6d0 23 dk.dst e27a3a73-3efe-4924-aac5-00331c142877 2 Category 969800 urn:ddi:dk.dst:c5d77b85-2751-4ff3-95cb-7478f78b8550:23 dk.dst c5d77b85-2751-4ff3-95cb-7478f78b8550 23 dk.dst 1163bb1e-f44b-472d-9ba0-d10efe76c6fb 2 Category 969900 urn:ddi:dk.dst:e628c069-49d3-4595-9843-b2311322b083:23 dk.dst e628c069-49d3-4595-9843-b2311322b083 23 dk.dst 15d638ee-d8c0-4e5f-92e3-29ee461f688f 2 Category 970300 urn:ddi:dk.dst:eed97b92-7fc7-4d5b-bb79-a9a3600e79ee:23 dk.dst eed97b92-7fc7-4d5b-bb79-a9a3600e79ee 23 dk.dst 86f78e65-12bf-47d6-9542-a0fca83f8ee6 2 Category 970400 urn:ddi:dk.dst:f3299ee4-779c-4255-aca9-6159a70e8086:23 dk.dst f3299ee4-779c-4255-aca9-6159a70e8086 23 dk.dst 88049cc4-4d3f-4a54-b478-375f90841f92 2 Category 970600 urn:ddi:dk.dst:70c957e6-424e-4c43-8f6c-525ac6ccfbe4:23 dk.dst 70c957e6-424e-4c43-8f6c-525ac6ccfbe4 23 dk.dst e67ff77c-5b3e-46ad-b6f5-1517defc6c72 2 Category 970800 urn:ddi:dk.dst:760e73a4-73b0-4fdf-a9c8-f9563b1261e4:23 dk.dst 760e73a4-73b0-4fdf-a9c8-f9563b1261e4 23 dk.dst d7f416a9-da52-496c-af4c-5ff8d12f3726 2 Category 970900 urn:ddi:dk.dst:cfa3b5a8-73d8-446e-a7d8-b9ea142aa20a:23 dk.dst cfa3b5a8-73d8-446e-a7d8-b9ea142aa20a 23 dk.dst 080dcb3c-4449-4323-bd14-d7e92877b73b 2 Category 971000 urn:ddi:dk.dst:2d1f9d56-65c3-4080-8885-365e63a262df:23 dk.dst 2d1f9d56-65c3-4080-8885-365e63a262df 23 dk.dst d3ed1f37-4bbf-4141-889a-49a40583af56 2 Category 971100 urn:ddi:dk.dst:aca800b5-9fc2-4985-a92a-9e7292b831fc:23 dk.dst aca800b5-9fc2-4985-a92a-9e7292b831fc 23 dk.dst 2e4cb183-bbf8-4692-9150-8bf195884b29 2 Category 971200 urn:ddi:dk.dst:8d511e32-70c3-44c0-b50f-a08cf93ca3d2:23 dk.dst 8d511e32-70c3-44c0-b50f-a08cf93ca3d2 23 dk.dst 0962e923-c45e-4b5b-8eaa-37acb83c1b99 2 Category 971300 urn:ddi:dk.dst:02d0e658-6223-42c3-83c6-1a8367c45196:23 dk.dst 02d0e658-6223-42c3-83c6-1a8367c45196 23 dk.dst 01c88bb1-57f7-49d7-91c7-21642473b224 2 Category 971800 urn:ddi:dk.dst:7ac8c76d-59e3-41a0-91e3-86a0c0470c3e:23 dk.dst 7ac8c76d-59e3-41a0-91e3-86a0c0470c3e 23 dk.dst 951c0cd4-c3ea-4d40-af0c-fbd82271a867 2 Category 971900 urn:ddi:dk.dst:9dc1577f-87b3-49e4-b39a-4cf4af865f6c:23 dk.dst 9dc1577f-87b3-49e4-b39a-4cf4af865f6c 23 dk.dst 127d9a51-d8ed-4b08-b6e4-db5089969685 2 Category 972300 urn:ddi:dk.dst:718650e4-ab8e-4051-b72b-f0ac9ade9e10:23 dk.dst 718650e4-ab8e-4051-b72b-f0ac9ade9e10 23 dk.dst 9ac1c933-15a6-4780-a3eb-816173d1d7ee 2 Category 972400 urn:ddi:dk.dst:64ae48f4-8543-462d-bf56-33edd9436c67:23 dk.dst 64ae48f4-8543-462d-bf56-33edd9436c67 23 dk.dst df72a67e-bda2-4c6e-b635-fccfbe177599 2 Category 972500 urn:ddi:dk.dst:117010ab-c235-43a9-ae3c-f79583e06c04:23 dk.dst 117010ab-c235-43a9-ae3c-f79583e06c04 23 dk.dst 01d380e8-d5b3-43cc-bc3b-95961353837e 2 Category 972600 urn:ddi:dk.dst:3ed3430a-1a5b-492b-8bd5-ba9b8ab92600:23 dk.dst 3ed3430a-1a5b-492b-8bd5-ba9b8ab92600 23 dk.dst 454ed7de-94bb-4574-83dd-adcb7d7b7fb5 2 Category 973000 urn:ddi:dk.dst:5b4ccf5b-f251-4482-aac2-fce909c31b63:23 dk.dst 5b4ccf5b-f251-4482-aac2-fce909c31b63 23 dk.dst b0e33cef-8093-46e0-9f4e-eb7fd670cc27 2 Category 973100 urn:ddi:dk.dst:45e30f8f-2bb1-4588-bcb5-e4aeef6d1f81:23 dk.dst 45e30f8f-2bb1-4588-bcb5-e4aeef6d1f81 23 dk.dst 55a7cc65-d02b-4bcf-983f-f75f7db18b73 2 Category 973200 urn:ddi:dk.dst:ddbc884b-5c4d-4152-8754-29672a4ee9b1:23 dk.dst ddbc884b-5c4d-4152-8754-29672a4ee9b1 23 dk.dst f0edac34-a43d-43f7-bb36-3afb14d47b88 2 Category 973300 urn:ddi:dk.dst:991a2d36-a711-4d18-af9e-b2b72ddf6ea6:23 dk.dst 991a2d36-a711-4d18-af9e-b2b72ddf6ea6 23 dk.dst 6bbce809-165f-4415-95ca-33c6b85b1828 2 Category 973400 urn:ddi:dk.dst:6fe34c78-d502-4910-90a9-6f13623dc0a2:23 dk.dst 6fe34c78-d502-4910-90a9-6f13623dc0a2 23 dk.dst 003bda6a-a723-43d9-a908-3fdff61d27df 2 Category 973500 urn:ddi:dk.dst:85626dc4-3fe9-488b-a5dd-65dcd53b8b2c:23 dk.dst 85626dc4-3fe9-488b-a5dd-65dcd53b8b2c 23 dk.dst a2732ce1-494e-47c3-958d-a35c0a37383a 2 Category 973600 urn:ddi:dk.dst:408eb08b-e8e0-4be6-9072-dc33c96e2e3f:23 dk.dst 408eb08b-e8e0-4be6-9072-dc33c96e2e3f 23 dk.dst 16b27eab-b6a4-4579-a789-50111f959f45 2 Category 973700 urn:ddi:dk.dst:74730150-d438-4fb8-8262-efa745aa5063:23 dk.dst 74730150-d438-4fb8-8262-efa745aa5063 23 dk.dst e8a1a299-4df6-45fc-b68f-9fbc5e39505d 2 Category 973800 urn:ddi:dk.dst:41265c81-52c8-4dd3-93e1-8dcdf487add5:23 dk.dst 41265c81-52c8-4dd3-93e1-8dcdf487add5 23 dk.dst 4b94aa33-2e59-4ce1-9150-079188c7f68b 2 Category 973900 urn:ddi:dk.dst:0ee3de8f-8432-4524-9d3f-6f4d0768f208:23 dk.dst 0ee3de8f-8432-4524-9d3f-6f4d0768f208 23 dk.dst e4af83a5-262d-4bfe-826e-d9f42f4eee22 2 Category 974000 urn:ddi:dk.dst:1960d97f-eac6-469a-b973-f7c66e7e1dba:23 dk.dst 1960d97f-eac6-469a-b973-f7c66e7e1dba 23 dk.dst 2e7d3851-fb22-471b-9c8d-2d8f67a21037 2 Category 974100 urn:ddi:dk.dst:bfec15a2-b817-4642-911c-81c20e077628:23 dk.dst bfec15a2-b817-4642-911c-81c20e077628 23 dk.dst 72d69aa7-dc43-4144-94da-f5da7f00aa26 2 Category 974200 urn:ddi:dk.dst:7601d1d0-d747-43fb-a658-02ca83e47c7b:23 dk.dst 7601d1d0-d747-43fb-a658-02ca83e47c7b 23 dk.dst 72ca82ec-f34e-4a2c-8a1d-04ec46ec28c5 2 Category 974300 urn:ddi:dk.dst:cc91493c-64cc-43d1-bdbf-21694b588892:23 dk.dst cc91493c-64cc-43d1-bdbf-21694b588892 23 dk.dst 52dba3de-8030-43c2-97a8-458e946eaa6a 2 Category 974400 urn:ddi:dk.dst:52692093-63a9-4d20-8c30-8feab61154a4:23 dk.dst 52692093-63a9-4d20-8c30-8feab61154a4 23 dk.dst d8e2813c-b841-49a5-a922-2d58a3dd591b 2 Category 974500 urn:ddi:dk.dst:f42b45b4-32d5-4e71-bf61-261379dcc477:23 dk.dst f42b45b4-32d5-4e71-bf61-261379dcc477 23 dk.dst d465ccdc-4499-45d2-a7c5-0a4a31365c04 2 Category 974600 urn:ddi:dk.dst:e9a8945a-50ab-4763-9908-acb532c4a068:23 dk.dst e9a8945a-50ab-4763-9908-acb532c4a068 23 dk.dst bcb11b4c-ab65-499a-bf41-a110ee33f6d4 2 Category 974700 urn:ddi:dk.dst:f7c8b904-4c62-42ee-a729-68247d441a7a:23 dk.dst f7c8b904-4c62-42ee-a729-68247d441a7a 23 dk.dst 63023408-8bd3-454d-908c-2200ebf55729 2 Category 974800 urn:ddi:dk.dst:453590d9-fe15-492c-a60d-10e16c91095b:23 dk.dst 453590d9-fe15-492c-a60d-10e16c91095b 23 dk.dst 13ce30a0-2007-48d6-b900-de3372e8f051 2 Category 974900 urn:ddi:dk.dst:39950fbf-7193-42d7-a099-abae82da30f0:23 dk.dst 39950fbf-7193-42d7-a099-abae82da30f0 23 dk.dst bb9505b1-304d-4f5d-a6f5-9dc5762cb09d 2 Category 975000 urn:ddi:dk.dst:08f636cf-87b0-42a0-b569-d394b10bd599:23 dk.dst 08f636cf-87b0-42a0-b569-d394b10bd599 23 dk.dst 717ace73-0cf7-42a6-a7eb-918146d94567 2 Category 975100 urn:ddi:dk.dst:26dd24aa-f240-4e9b-ae98-151ae59424c6:23 dk.dst 26dd24aa-f240-4e9b-ae98-151ae59424c6 23 dk.dst f7a450e5-3f7e-4113-9299-e1fd37bc0b28 2 Category 975200 urn:ddi:dk.dst:41e88579-96a6-4a05-baa0-48669675d042:23 dk.dst 41e88579-96a6-4a05-baa0-48669675d042 23 dk.dst 07406993-229d-4676-a8b9-9bf68a151e55 2 Category 975300 urn:ddi:dk.dst:52b8b44c-a03e-4541-942c-8fc4b795244d:23 dk.dst 52b8b44c-a03e-4541-942c-8fc4b795244d 23 dk.dst 0a424f19-dcc0-4ece-9ae2-22a678885fb1 2 Category 975400 urn:ddi:dk.dst:9767adda-c7fd-4ff0-8f39-8a3b3f360ea5:23 dk.dst 9767adda-c7fd-4ff0-8f39-8a3b3f360ea5 23 dk.dst 5c02c026-c3e0-4d9c-bfc9-5256a3913f79 2 Category 975500 urn:ddi:dk.dst:4740ef1f-3e72-4eaa-b53a-e9c472108d05:23 dk.dst 4740ef1f-3e72-4eaa-b53a-e9c472108d05 23 dk.dst fbdef5c3-3462-4ddd-8994-5f0194a1d3b3 2 Category 975600 urn:ddi:dk.dst:041d242c-8322-4fb8-a52e-bcbec74b484d:23 dk.dst 041d242c-8322-4fb8-a52e-bcbec74b484d 23 dk.dst a6ec8ace-4bfd-4f0f-9904-f9c1a6c3ce96 2 Category 975700 urn:ddi:dk.dst:cfd534b1-4a47-4e99-8064-1c85b5da6c77:23 dk.dst cfd534b1-4a47-4e99-8064-1c85b5da6c77 23 dk.dst 205749c3-48fc-4ee4-ae67-c2d2bbedf6c4 2 Category 975800 urn:ddi:dk.dst:956abc9e-eaf9-41f7-96a7-6cca89313814:23 dk.dst 956abc9e-eaf9-41f7-96a7-6cca89313814 23 dk.dst c6147519-e565-474e-bd06-97696b02b403 2 Category 975900 urn:ddi:dk.dst:4b0d9a63-314c-40e2-834a-b4306ffd708f:23 dk.dst 4b0d9a63-314c-40e2-834a-b4306ffd708f 23 dk.dst 56d28db8-225a-4e5e-b677-bd5ec095742c 2 Category 976000 urn:ddi:dk.dst:a06344a3-3475-4965-a4d6-2204274fc3f1:23 dk.dst a06344a3-3475-4965-a4d6-2204274fc3f1 23 dk.dst b41d110e-9e23-4abf-b853-5f04205ee245 2 Category 976100 urn:ddi:dk.dst:9c210b7e-27db-4251-8989-c5ffa60ff87f:23 dk.dst 9c210b7e-27db-4251-8989-c5ffa60ff87f 23 dk.dst 8a4e48a6-3c3c-4c30-aa10-c7d2feb34c9d 2 Category 976200 urn:ddi:dk.dst:850f3ce2-c838-4eea-b6c0-b3cd12b0455f:23 dk.dst 850f3ce2-c838-4eea-b6c0-b3cd12b0455f 23 dk.dst 11424459-de6c-4c85-9b38-440e721a9b92 2 Category 976300 urn:ddi:dk.dst:2b2e1232-742b-407a-a729-b107d9b56b97:23 dk.dst 2b2e1232-742b-407a-a729-b107d9b56b97 23 dk.dst 786d4012-f26e-48c8-a7d4-79368afeba40 2 Category 976400 urn:ddi:dk.dst:4d562684-866b-4d2e-812e-5c47b84256dc:23 dk.dst 4d562684-866b-4d2e-812e-5c47b84256dc 23 dk.dst 5d8f559e-f0ea-4b27-999d-e3e820487179 2 Category 976500 urn:ddi:dk.dst:7e15f9b0-9d8a-43a7-b8b0-56b59663c8b2:23 dk.dst 7e15f9b0-9d8a-43a7-b8b0-56b59663c8b2 23 dk.dst 523dfbc2-055d-4d95-ac3e-b9180c0a33c5 2 Category 976600 urn:ddi:dk.dst:2d7d8967-04d2-47c0-99a0-96d8973e4ef0:23 dk.dst 2d7d8967-04d2-47c0-99a0-96d8973e4ef0 23 dk.dst 61cf231b-a599-485d-9a41-53bed65f2291 2 Category 976700 urn:ddi:dk.dst:dfc1cf88-d4f0-4e90-a99e-7bf0e637f0db:23 dk.dst dfc1cf88-d4f0-4e90-a99e-7bf0e637f0db 23 dk.dst ce0b5711-bf97-4f9c-a546-7cadca42b007 2 Category 976800 urn:ddi:dk.dst:f2cca561-e1cd-48c7-a19f-73ce0790df1f:23 dk.dst f2cca561-e1cd-48c7-a19f-73ce0790df1f 23 dk.dst 4e2729e1-9cdf-4977-9375-52465ebad6e6 2 Category 976900 urn:ddi:dk.dst:f2574529-c773-425e-95a2-9dfed5c2d423:23 dk.dst f2574529-c773-425e-95a2-9dfed5c2d423 23 dk.dst d09a8959-4256-43c3-ac4d-c0f5da41da93 2 Category 977000 urn:ddi:dk.dst:dde68ee4-8193-45f9-91d2-4fa549b431de:23 dk.dst dde68ee4-8193-45f9-91d2-4fa549b431de 23 dk.dst de75eb5c-ef16-4c5c-82d8-19c194af9cc0 2 Category 977100 urn:ddi:dk.dst:d77b782b-b8bc-4af1-9f7d-2a79b3ee2434:23 dk.dst d77b782b-b8bc-4af1-9f7d-2a79b3ee2434 23 dk.dst c7d6c394-3b38-489d-8e5a-b8957209ece8 2 Category 977200 urn:ddi:dk.dst:13463883-30cb-4430-8f7b-2e6624c9e681:23 dk.dst 13463883-30cb-4430-8f7b-2e6624c9e681 23 dk.dst 53415d83-f76b-4e05-85d7-01232f1bc7bf 2 Category 977300 urn:ddi:dk.dst:4d09a88d-da4c-4c0c-859d-de115df951fc:23 dk.dst 4d09a88d-da4c-4c0c-859d-de115df951fc 23 dk.dst 416ef414-76b3-48b7-85c5-876892cdf801 2 Category 977400 urn:ddi:dk.dst:306a18a6-2563-4d07-bcc1-fecdcf7c2370:23 dk.dst 306a18a6-2563-4d07-bcc1-fecdcf7c2370 23 dk.dst d8dc8792-60a2-4891-bffc-80018c44e2eb 2 Category 977500 urn:ddi:dk.dst:9ff3e4b2-9890-492e-a4b7-9244d44979a1:23 dk.dst 9ff3e4b2-9890-492e-a4b7-9244d44979a1 23 dk.dst 4b957e81-63fb-41b3-bdca-ad5f695041ec 2 Category 977600 urn:ddi:dk.dst:be4a6a7f-1e59-4ddd-bc9c-2e346c1f94e4:23 dk.dst be4a6a7f-1e59-4ddd-bc9c-2e346c1f94e4 23 dk.dst 2917603e-b572-4e85-a0d2-3d435165d7cb 2 Category 977700 urn:ddi:dk.dst:5822ffbd-9f11-4519-bcc9-86f41864665e:23 dk.dst 5822ffbd-9f11-4519-bcc9-86f41864665e 23 dk.dst 09bcb472-3e67-41b8-986d-549bad7c210c 2 Category 977800 urn:ddi:dk.dst:0fe1c88b-e291-426e-b65e-c5f1c4600810:23 dk.dst 0fe1c88b-e291-426e-b65e-c5f1c4600810 23 dk.dst e944a223-ff4c-4908-9459-2054ebec3d5f 2 Category 977900 urn:ddi:dk.dst:b538697d-8222-4b95-b1ac-f681f1b05129:23 dk.dst b538697d-8222-4b95-b1ac-f681f1b05129 23 dk.dst b8c5a96f-4a6c-4f9d-8be8-af866f5b895b 2 Category 978000 urn:ddi:dk.dst:8eb39a54-ced1-4018-ac21-194c24d15000:23 dk.dst 8eb39a54-ced1-4018-ac21-194c24d15000 23 dk.dst b9c2167d-0cb2-4b59-baf8-0952cef7e2e2 2 Category 978100 urn:ddi:dk.dst:9fd50d3a-ecde-4914-8349-93fe7328a9c9:23 dk.dst 9fd50d3a-ecde-4914-8349-93fe7328a9c9 23 dk.dst 2d8d68cf-691e-4708-b5a8-6c1592998d96 2 Category 978200 urn:ddi:dk.dst:5c47f063-f3e4-4b28-930e-924768c97203:23 dk.dst 5c47f063-f3e4-4b28-930e-924768c97203 23 dk.dst c174b201-e274-4899-85d0-9251a00b41c9 2 Category 978300 urn:ddi:dk.dst:8195b025-7aff-4140-be76-3ad3ac491ecf:23 dk.dst 8195b025-7aff-4140-be76-3ad3ac491ecf 23 dk.dst 1e979dbb-238c-4760-96bd-30142b6a4767 2 Category 978400 urn:ddi:dk.dst:5efc5db5-2428-41d6-b387-60fafea4af0c:23 dk.dst 5efc5db5-2428-41d6-b387-60fafea4af0c 23 dk.dst 43bf88ff-badb-49f3-bbf0-487dea57d74b 2 Category 978500 urn:ddi:dk.dst:48ff8b47-50c1-4169-aef5-c9bcd04320c4:23 dk.dst 48ff8b47-50c1-4169-aef5-c9bcd04320c4 23 dk.dst b7f31c63-54d0-4f7e-85a2-b061fa90872f 2 Category 978600 urn:ddi:dk.dst:b5df1ef9-69d0-4ff9-9bae-d53df9f24adc:23 dk.dst b5df1ef9-69d0-4ff9-9bae-d53df9f24adc 23 dk.dst 4e542485-1aa5-4f56-95d1-7b8c25a56865 2 Category 978700 urn:ddi:dk.dst:20241a0f-1bd4-4cb9-97e1-5a95eff58fbc:23 dk.dst 20241a0f-1bd4-4cb9-97e1-5a95eff58fbc 23 dk.dst f1f12591-3ab8-4f4c-9b41-01c48d2e48a1 2 Category 978800 urn:ddi:dk.dst:bd2b48ba-a78d-404d-96f0-2b0c45d14920:23 dk.dst bd2b48ba-a78d-404d-96f0-2b0c45d14920 23 dk.dst 01b3c438-7ad9-4d59-933f-810ebcc907e6 2 Category 980000 urn:ddi:dk.dst:cf6995b1-df47-4488-b5bb-1b535a8fda0d:23 dk.dst cf6995b1-df47-4488-b5bb-1b535a8fda0d 23 dk.dst 1f3de7ff-da82-4755-8fa6-216f5ec0dcf3 2 Category 980100 urn:ddi:dk.dst:0020c73d-b07c-44e1-9f95-d4b90e7032b3:23 dk.dst 0020c73d-b07c-44e1-9f95-d4b90e7032b3 23 dk.dst ab3ed239-9012-4970-bf48-b830b512e028 2 Category 980200 urn:ddi:dk.dst:d6cb37df-5bbe-4bbf-8fe3-713093841dae:23 dk.dst d6cb37df-5bbe-4bbf-8fe3-713093841dae 23 dk.dst 0f1d21f0-db2b-48f7-8c55-5400281cc665 2 Category 980300 urn:ddi:dk.dst:0a8272ad-f04a-4f52-941d-9091a293311d:23 dk.dst 0a8272ad-f04a-4f52-941d-9091a293311d 23 dk.dst 15adef18-57a0-442f-8600-10a85803acdc 2 Category 980400 urn:ddi:dk.dst:ba51f238-0b92-4790-8d0c-02e0cdfaaa43:23 dk.dst ba51f238-0b92-4790-8d0c-02e0cdfaaa43 23 dk.dst 72a50fc9-1bc3-4099-8fc4-874b860701b7 2 Category 980500 urn:ddi:dk.dst:4ed66cc4-a7bc-4b44-a7c8-a856e6250e7a:23 dk.dst 4ed66cc4-a7bc-4b44-a7c8-a856e6250e7a 23 dk.dst 699dffbc-a059-4fcb-b28f-fe2bb0c423fd 2 Category 980600 urn:ddi:dk.dst:9f0bcbad-b8f3-4f9c-8af2-399ef8a98e02:23 dk.dst 9f0bcbad-b8f3-4f9c-8af2-399ef8a98e02 23 dk.dst c630f70c-fa24-4749-a928-662b8a870081 2 Category 980700 urn:ddi:dk.dst:3b87c096-f9ff-4ff0-bbfc-285d6517d19b:23 dk.dst 3b87c096-f9ff-4ff0-bbfc-285d6517d19b 23 dk.dst 073f9778-7596-409c-acf3-8b8578ac0c29 2 Category 980800 urn:ddi:dk.dst:662ef8e2-cb42-4656-b6b4-7027677ea50b:23 dk.dst 662ef8e2-cb42-4656-b6b4-7027677ea50b 23 dk.dst fb36cdb2-1a17-4e9f-8471-c24c0e227eec 2 Category 980900 urn:ddi:dk.dst:f53803e2-708f-44e6-959f-257071dc0248:23 dk.dst f53803e2-708f-44e6-959f-257071dc0248 23 dk.dst 1187d345-c972-4d59-8f70-c529fbd17e9d 2 Category 981100 urn:ddi:dk.dst:65c38531-ee16-4020-a292-ec4877ae2a03:23 dk.dst 65c38531-ee16-4020-a292-ec4877ae2a03 23 dk.dst 4a3f3878-41b5-45a9-bc5a-991ffaf997e2 2 Category 981200 urn:ddi:dk.dst:f874c1c9-0474-473c-ab6b-ca39d0fd242f:23 dk.dst f874c1c9-0474-473c-ab6b-ca39d0fd242f 23 dk.dst a23fc45b-a7d8-4ee4-8289-2fbcb0f4923f 2 Category 981300 urn:ddi:dk.dst:39ce6b89-60a5-4725-acb8-6c92d84f1d3e:23 dk.dst 39ce6b89-60a5-4725-acb8-6c92d84f1d3e 23 dk.dst 143cac15-fc3a-431f-89be-b4620bf20f46 2 Category 981400 urn:ddi:dk.dst:550d380a-01fe-4012-8936-de5829f8a351:23 dk.dst 550d380a-01fe-4012-8936-de5829f8a351 23 dk.dst 4de3f867-9ea5-4d69-a785-47dcfd3d515b 2 Category 981500 urn:ddi:dk.dst:466efcd8-330d-461c-b0ac-a722b722a490:23 dk.dst 466efcd8-330d-461c-b0ac-a722b722a490 23 dk.dst e6bf6650-4d64-46c0-a360-a8e260e2fa06 2 Category 981600 urn:ddi:dk.dst:48514663-bd6a-4d21-9033-21dfbe050c38:23 dk.dst 48514663-bd6a-4d21-9033-21dfbe050c38 23 dk.dst 942e2017-6566-47d9-874f-b7c675229158 2 Category 981700 urn:ddi:dk.dst:9bedc176-7058-40da-8cd7-120a024b7f97:23 dk.dst 9bedc176-7058-40da-8cd7-120a024b7f97 23 dk.dst deb87bf4-ef42-4317-a517-773f4d62a435 2 Category 981800 urn:ddi:dk.dst:269ee0fa-a120-4d83-bf52-d80382e00b2b:23 dk.dst 269ee0fa-a120-4d83-bf52-d80382e00b2b 23 dk.dst d7a97295-9852-46d9-bf58-d919f0856932 2 Category 981900 urn:ddi:dk.dst:0a7e86e4-651e-4a38-8e08-979fbb753d37:23 dk.dst 0a7e86e4-651e-4a38-8e08-979fbb753d37 23 dk.dst c0b67664-ffdf-4b7c-8e9e-d0158cfaf3a9 2 Category 982000 urn:ddi:dk.dst:a532a924-4112-4404-808c-1621c47a214e:23 dk.dst a532a924-4112-4404-808c-1621c47a214e 23 dk.dst d7692955-02c3-472a-8a94-bdd6ac4a0fbe 2 Category 982100 urn:ddi:dk.dst:3295ad39-049d-42ea-8f08-0e5134e985b3:23 dk.dst 3295ad39-049d-42ea-8f08-0e5134e985b3 23 dk.dst ed0a3076-cc72-40cb-b64b-f89d7fba0c67 2 Category 982200 urn:ddi:dk.dst:26ae4eb7-1627-4b15-8b77-ad438b221fec:23 dk.dst 26ae4eb7-1627-4b15-8b77-ad438b221fec 23 dk.dst c5fbb8fd-1b3a-4626-a7bd-dae4a724184f 2 Category 982300 urn:ddi:dk.dst:b0ee908a-4d53-495c-9842-6589b57ac122:23 dk.dst b0ee908a-4d53-495c-9842-6589b57ac122 23 dk.dst 266dadde-4d76-4e5e-986a-5a22a37cb4e5 2 Category 982400 urn:ddi:dk.dst:6d057f86-da88-487f-a100-d4a8866759ba:23 dk.dst 6d057f86-da88-487f-a100-d4a8866759ba 23 dk.dst 1104407a-bf01-432b-aa85-1d0a8ca1d64c 2 Category 982500 urn:ddi:dk.dst:6c8d3755-29de-436a-aa64-6a75980072ae:23 dk.dst 6c8d3755-29de-436a-aa64-6a75980072ae 23 dk.dst dbb34a3d-5bcb-4270-ac5c-d750539b2cab 2 Category 982600 urn:ddi:dk.dst:eb00d9f0-36a4-4323-a04d-ad9e8f715442:23 dk.dst eb00d9f0-36a4-4323-a04d-ad9e8f715442 23 dk.dst f2614184-d8fb-492e-9487-9530675653d9 2 Category 982700 urn:ddi:dk.dst:6d72e734-2d62-49d2-acbf-ead86fc25cda:23 dk.dst 6d72e734-2d62-49d2-acbf-ead86fc25cda 23 dk.dst 8ee5e422-a1ef-4c17-a009-b32f5555cd10 2 Category 982800 urn:ddi:dk.dst:7a9f53de-ad9b-42fb-aef1-457513f38b32:23 dk.dst 7a9f53de-ad9b-42fb-aef1-457513f38b32 23 dk.dst 4ca055a8-3cef-47d2-bdc6-554c48ef9f79 2 Category 983000 urn:ddi:dk.dst:186c947b-aa84-43e0-9b64-313951b994d3:23 dk.dst 186c947b-aa84-43e0-9b64-313951b994d3 23 dk.dst f57cbe38-608e-4557-8a4a-ba6893aad92a 2 Category 983100 urn:ddi:dk.dst:801342a3-8410-4715-aac6-7a185dc90be9:23 dk.dst 801342a3-8410-4715-aac6-7a185dc90be9 23 dk.dst 60dc6ba7-98ab-43fd-a83b-ae3eb5009984 2 Category 983200 urn:ddi:dk.dst:268418b2-3dd6-4c31-b075-60d92cf15ae7:23 dk.dst 268418b2-3dd6-4c31-b075-60d92cf15ae7 23 dk.dst bf819d1f-4951-41ad-b80e-f1fa084940cd 2 Category 983300 urn:ddi:dk.dst:46b14d07-603c-4138-9b5c-ef05599f18ea:23 dk.dst 46b14d07-603c-4138-9b5c-ef05599f18ea 23 dk.dst af08cf92-d234-4e37-ac5f-255682fca19d 2 Category 983400 urn:ddi:dk.dst:77aa7cad-7c16-42e2-be94-685f69531ba0:23 dk.dst 77aa7cad-7c16-42e2-be94-685f69531ba0 23 dk.dst 7e438839-2976-4e50-915b-ec2b77677ee3 2 Category 983500 urn:ddi:dk.dst:919cd408-5004-413b-b992-50ef84866f29:23 dk.dst 919cd408-5004-413b-b992-50ef84866f29 23 dk.dst 4427c376-90ac-416d-8456-91a0225a339f 2 Category 983600 urn:ddi:dk.dst:0cef269f-c94b-4188-bd02-fb03590e85c1:23 dk.dst 0cef269f-c94b-4188-bd02-fb03590e85c1 23 dk.dst ffbc756d-bfb5-477d-87aa-b3373378338a 2 Category 983700 urn:ddi:dk.dst:1fc67708-3467-4987-b2d0-3091b635170f:23 dk.dst 1fc67708-3467-4987-b2d0-3091b635170f 23 dk.dst d594c05e-4036-43c9-8e95-c6056dae8e35 2 Category 983800 urn:ddi:dk.dst:430a8031-a22d-4f8e-9d6c-4a1c3707c8ef:23 dk.dst 430a8031-a22d-4f8e-9d6c-4a1c3707c8ef 23 dk.dst b01916a2-04fa-4b87-85a6-13c1cc113219 2 Category 983900 urn:ddi:dk.dst:f238f749-b98f-4020-b085-3a052a1af5f6:23 dk.dst f238f749-b98f-4020-b085-3a052a1af5f6 23 dk.dst 24ed2448-a83c-4817-bbb4-dd48d7015e87 2 Category 984000 urn:ddi:dk.dst:83d89aa7-0ee3-434f-b440-afac6885eafa:23 dk.dst 83d89aa7-0ee3-434f-b440-afac6885eafa 23 dk.dst 1040b95b-b8dd-43fb-8efc-e42cd4495f3b 2 Category 984100 urn:ddi:dk.dst:fb295e25-cfbf-4d52-9f4a-6fe296e37747:23 dk.dst fb295e25-cfbf-4d52-9f4a-6fe296e37747 23 dk.dst bbff571b-d49d-426b-a6fd-2e9f3c213931 2 Category 984200 urn:ddi:dk.dst:abe19cd2-9344-496b-ad61-95c178bd9656:23 dk.dst abe19cd2-9344-496b-ad61-95c178bd9656 23 dk.dst 7b913851-3533-46db-8624-295b5e14a94e 2 Category 984300 urn:ddi:dk.dst:ac92b5b4-1ecb-46e8-8d99-5e605690b3a2:23 dk.dst ac92b5b4-1ecb-46e8-8d99-5e605690b3a2 23 dk.dst 8854d233-511d-4c53-9e32-9305081a3b26 2 Category 984400 urn:ddi:dk.dst:dd81fc35-b236-4fe6-a26c-2411f3bd6b5a:23 dk.dst dd81fc35-b236-4fe6-a26c-2411f3bd6b5a 23 dk.dst c908eb34-b9c9-4668-ae6d-4d6a89d8eba0 2 Category 984500 urn:ddi:dk.dst:bb1b5c86-cd18-4fc1-ba43-24463595bfcd:23 dk.dst bb1b5c86-cd18-4fc1-ba43-24463595bfcd 23 dk.dst ad38bd1f-5a3a-4ae2-a88b-110a70b4b369 2 Category 984600 urn:ddi:dk.dst:e254290e-78cb-48c4-8999-6a9c419715be:23 dk.dst e254290e-78cb-48c4-8999-6a9c419715be 23 dk.dst 249c292e-23b9-47df-a8ca-ebc15f7b3494 2 Category 984700 urn:ddi:dk.dst:cd4cb6d4-2982-4c74-a9d4-2c55407680a3:23 dk.dst cd4cb6d4-2982-4c74-a9d4-2c55407680a3 23 dk.dst 50863ef0-a06e-432b-b62a-3b6115c65c90 2 Category 984800 urn:ddi:dk.dst:c506c56c-1a75-4cf1-abae-cb91d1e0aa01:23 dk.dst c506c56c-1a75-4cf1-abae-cb91d1e0aa01 23 dk.dst 68791a25-12c1-4838-88a2-b55bc9678e3e 2 Category 984900 urn:ddi:dk.dst:d413ddb8-2057-4a20-aa01-fad2e023c36d:23 dk.dst d413ddb8-2057-4a20-aa01-fad2e023c36d 23 dk.dst bb5cea5b-2a72-4c00-a63d-98f3dcb82195 2 Category 985000 urn:ddi:dk.dst:ac031e37-def8-4a45-9946-6f3be16f4e36:23 dk.dst ac031e37-def8-4a45-9946-6f3be16f4e36 23 dk.dst e1baa325-1a57-4a5b-b20e-375779ecacfb 2 Category 985100 urn:ddi:dk.dst:cfa2e49a-e565-4267-adaa-fae2a920fbfd:23 dk.dst cfa2e49a-e565-4267-adaa-fae2a920fbfd 23 dk.dst f2d6a073-47a2-4652-b0a2-d0f03b709373 2 Category 985200 urn:ddi:dk.dst:331d095d-2835-4483-97ca-d20dbd788e49:23 dk.dst 331d095d-2835-4483-97ca-d20dbd788e49 23 dk.dst 6b115a42-98f7-46ad-8808-a65d42acd4a8 2 Category 985300 urn:ddi:dk.dst:d3aad5f1-4121-4750-8125-02ad1b941f86:23 dk.dst d3aad5f1-4121-4750-8125-02ad1b941f86 23 dk.dst 4e1701b9-aeaa-44d8-8395-0a39abb59fb0 2 Category 985400 urn:ddi:dk.dst:e7c04e63-c9b9-4d63-b65f-e6ed4c6a8cf8:23 dk.dst e7c04e63-c9b9-4d63-b65f-e6ed4c6a8cf8 23 dk.dst 80694bbe-84b8-4bce-89a2-54b41e94e0e2 2 Category 985500 urn:ddi:dk.dst:bfb00d7c-5640-4ae8-84fc-836c77fa559a:23 dk.dst bfb00d7c-5640-4ae8-84fc-836c77fa559a 23 dk.dst f5005181-5185-429b-9ad3-4b32f29bebce 2 Category 985600 urn:ddi:dk.dst:54c8afcf-a0eb-43dd-9ffc-55a8c750e207:23 dk.dst 54c8afcf-a0eb-43dd-9ffc-55a8c750e207 23 dk.dst cbafc5ba-16e2-4fe6-8467-14c88d8743a6 2 Category 985800 urn:ddi:dk.dst:7dca3404-9e1e-49cb-aedc-f3662ad60b02:23 dk.dst 7dca3404-9e1e-49cb-aedc-f3662ad60b02 23 dk.dst 463b12b0-96ff-4635-a644-90063d7cac8b 2 Category 985900 urn:ddi:dk.dst:dfccaddc-3cd0-41ac-a90e-cba9f3033362:23 dk.dst dfccaddc-3cd0-41ac-a90e-cba9f3033362 23 dk.dst 1cea4c91-f761-49e5-b449-53d56a534866 2 Category 986000 urn:ddi:dk.dst:af3f2285-df9c-4eaf-ad1a-92d33bcb09d9:23 dk.dst af3f2285-df9c-4eaf-ad1a-92d33bcb09d9 23 dk.dst c2e3c7ec-1c0b-4cb8-badd-ab1bf672c5a9 2 Category 986100 urn:ddi:dk.dst:04097b6c-0dec-45b4-a376-46992a4ce6fd:23 dk.dst 04097b6c-0dec-45b4-a376-46992a4ce6fd 23 dk.dst 74db361d-84d0-470f-9b0c-1839d2dde34c 2 Category 986200 urn:ddi:dk.dst:c1876f6a-d98c-44eb-ae98-08bb8d152ac5:23 dk.dst c1876f6a-d98c-44eb-ae98-08bb8d152ac5 23 dk.dst d511e7fb-d379-4ef6-944d-f581b2208e1d 2 Category 986300 urn:ddi:dk.dst:4ed2a3a9-d507-497a-96f2-e938c5614662:23 dk.dst 4ed2a3a9-d507-497a-96f2-e938c5614662 23 dk.dst 91d23850-2c56-4e14-8f9b-0ca229665621 2 Category 986400 urn:ddi:dk.dst:e35ce062-7281-44b8-8d2d-9fcfc422510e:23 dk.dst e35ce062-7281-44b8-8d2d-9fcfc422510e 23 dk.dst c8f398e4-31d2-4387-bdc6-cd4d93737c49 2 Category 986500 urn:ddi:dk.dst:a2d1105c-19b5-4355-9657-245b494b611e:23 dk.dst a2d1105c-19b5-4355-9657-245b494b611e 23 dk.dst 085da457-187e-445e-a3ee-7358f94af242 2 Category 986600 urn:ddi:dk.dst:35b36522-5a21-4a49-9ef1-0dc0ce272ff9:23 dk.dst 35b36522-5a21-4a49-9ef1-0dc0ce272ff9 23 dk.dst b4561c38-ea88-4b05-adf5-5f2cef331111 2 Category 986800 urn:ddi:dk.dst:320c9110-76bc-47ed-9f59-e526992208dd:23 dk.dst 320c9110-76bc-47ed-9f59-e526992208dd 23 dk.dst 07ec94a8-6bda-4983-93ed-177a8c965f3d 2 Category 986900 urn:ddi:dk.dst:0eec7116-de78-4b50-9ec4-05bf96d3e860:23 dk.dst 0eec7116-de78-4b50-9ec4-05bf96d3e860 23 dk.dst 754aafc8-36d5-46c8-9469-8ca0a6d4f20b 2 Category 987000 urn:ddi:dk.dst:df47a6dd-e1b9-4228-9218-358fe712233f:23 dk.dst df47a6dd-e1b9-4228-9218-358fe712233f 23 dk.dst bb341389-e981-423d-9501-141796ad1c40 2 Category 987100 urn:ddi:dk.dst:09d209a3-471d-41e3-a67a-75c8ab9ef9c3:23 dk.dst 09d209a3-471d-41e3-a67a-75c8ab9ef9c3 23 dk.dst 27156d5e-b3f7-4fa4-ae49-3b33e3483365 2 Category 987200 urn:ddi:dk.dst:167d4285-7d7e-4548-a5f5-ccef226541ea:23 dk.dst 167d4285-7d7e-4548-a5f5-ccef226541ea 23 dk.dst c75e935a-39f4-485f-a58d-422d11926dc8 2 Category 987300 urn:ddi:dk.dst:96f207e2-bc6b-4a47-b396-c770a851fe62:23 dk.dst 96f207e2-bc6b-4a47-b396-c770a851fe62 23 dk.dst ced3a39a-09cf-40ac-99f4-d2327c4c16b8 2 Category 987400 urn:ddi:dk.dst:0d708782-fe21-4341-b262-98d0e837c242:23 dk.dst 0d708782-fe21-4341-b262-98d0e837c242 23 dk.dst e08da02b-45af-49c9-a257-44ac33fec464 2 Category 987500 urn:ddi:dk.dst:fe77a3f3-275d-4097-af54-7c04f7394bca:23 dk.dst fe77a3f3-275d-4097-af54-7c04f7394bca 23 dk.dst 12d9b964-80f6-499d-951b-4848cb5f1e0e 2 Category 987600 urn:ddi:dk.dst:939bfac6-e67c-4be0-b8d6-4f3d586c7732:23 dk.dst 939bfac6-e67c-4be0-b8d6-4f3d586c7732 23 dk.dst 5b01c6f5-1766-4660-8094-1eea1c20b78b 2 Category 987700 urn:ddi:dk.dst:34576b3b-6211-4fcc-8298-8a93b3ac6208:23 dk.dst 34576b3b-6211-4fcc-8298-8a93b3ac6208 23 dk.dst fd58e237-5f92-4f51-9d38-addfe2458816 2 Category 988000 urn:ddi:dk.dst:84ca8824-d91b-48c6-9a47-f843303ded7a:23 dk.dst 84ca8824-d91b-48c6-9a47-f843303ded7a 23 dk.dst f06d6524-4ffb-4dca-9457-23eef576833e 2 Category 988100 urn:ddi:dk.dst:b5c1c272-13d6-48e5-bd48-c7e02c96217c:23 dk.dst b5c1c272-13d6-48e5-bd48-c7e02c96217c 23 dk.dst 990ef2ea-6b3a-4c74-b7ed-fefe7de3399b 2 Category 988200 urn:ddi:dk.dst:681f81df-e6e1-4703-8968-64c9e43cc1d2:23 dk.dst 681f81df-e6e1-4703-8968-64c9e43cc1d2 23 dk.dst 94360565-fae2-48ba-85d4-ec20aed2066b 2 Category 988400 urn:ddi:dk.dst:656dd748-6544-4756-8191-995466589151:23 dk.dst 656dd748-6544-4756-8191-995466589151 23 dk.dst fa21486b-abbf-446b-a097-de9dcdf64811 2 Category 988800 urn:ddi:dk.dst:8e88f973-9876-4e81-bdbf-ef989914cb15:23 dk.dst 8e88f973-9876-4e81-bdbf-ef989914cb15 23 dk.dst 0426e0f8-0e64-40fb-bfa7-b5f28bcf8a71 2 Category 988900 urn:ddi:dk.dst:f52ecc2c-576f-485e-bfdb-fc6e971e1bfc:23 dk.dst f52ecc2c-576f-485e-bfdb-fc6e971e1bfc 23 dk.dst a0e76cc9-ff83-41a4-894a-df099db01119 2 Category 3983 urn:ddi:dk.dst:0b701a75-8354-44ea-825d-8fa786b9a0d8:23 dk.dst 0b701a75-8354-44ea-825d-8fa786b9a0d8 23 dk.dst e976e77d-6a04-4ac4-bcde-c02545348482 2 Category 200400 urn:ddi:dk.dst:4e07193c-dcc9-4cd3-a2d3-84ddd4a1cb50:23 dk.dst 4e07193c-dcc9-4cd3-a2d3-84ddd4a1cb50 23 dk.dst 187575cb-1b9d-4491-a2e4-3b00edcb31ab 2 Category 200500 urn:ddi:dk.dst:7639c7ad-e5b9-4c6a-8565-f84fe51de23d:23 dk.dst 7639c7ad-e5b9-4c6a-8565-f84fe51de23d 23 dk.dst 7f05b4ab-1e68-4b0b-b166-b3923cafa5ea 2 Category 200700 urn:ddi:dk.dst:061d1c65-511d-405d-9c74-07ba30aba0a5:23 dk.dst 061d1c65-511d-405d-9c74-07ba30aba0a5 23 dk.dst 7902f354-3e2f-4145-b074-2e640f5dd57a 2 Category 200800 urn:ddi:dk.dst:84b5be32-de8b-4a6b-b5b1-49ff77019b69:23 dk.dst 84b5be32-de8b-4a6b-b5b1-49ff77019b69 23 dk.dst 4ba43fc3-3731-4fea-9e62-a319ff2643e7 2 Category 200900 urn:ddi:dk.dst:180aa894-29f2-4379-b871-4016deece22d:23 dk.dst 180aa894-29f2-4379-b871-4016deece22d 23 dk.dst e59cef81-4a4d-4574-8cc6-80af16f718ab 2 Category 201000 urn:ddi:dk.dst:6560c484-17f3-4f84-9f6e-1262e1a198bf:23 dk.dst 6560c484-17f3-4f84-9f6e-1262e1a198bf 23 dk.dst d8fa6904-a03b-4287-a59c-82dc85f30fc6 2 Category 201300 urn:ddi:dk.dst:a28bb6a7-b76b-4d39-ac65-d9b590f18ea5:23 dk.dst a28bb6a7-b76b-4d39-ac65-d9b590f18ea5 23 dk.dst f432ee1c-625e-41c0-9330-561ba29a8f08 2 Category 201500 urn:ddi:dk.dst:3b128086-7ab7-4f9d-829b-96f555f87ced:23 dk.dst 3b128086-7ab7-4f9d-829b-96f555f87ced 23 dk.dst 323d06e1-e368-4455-9fd9-6a70b06d507c 2 Category 201600 urn:ddi:dk.dst:71a0f2f3-9d2c-41c4-a2e3-286c49f47a2a:23 dk.dst 71a0f2f3-9d2c-41c4-a2e3-286c49f47a2a 23 dk.dst c120fe9d-4032-4b8b-ae80-2e85e9a637cd 2 Category 201700 urn:ddi:dk.dst:7cf0f1d6-0cb7-42d7-913a-da2eb23219aa:23 dk.dst 7cf0f1d6-0cb7-42d7-913a-da2eb23219aa 23 dk.dst 90d51cb8-22bb-4778-a428-0cbb3e5c9d71 2 Category 201800 urn:ddi:dk.dst:fc4bceca-905b-4953-8a0c-17950b4f311e:23 dk.dst fc4bceca-905b-4953-8a0c-17950b4f311e 23 dk.dst 33f16610-0e55-4ed2-b151-49a8e3efd557 2 Category 201900 urn:ddi:dk.dst:29a086c9-82c6-4e60-94ba-2334d6e558e1:23 dk.dst 29a086c9-82c6-4e60-94ba-2334d6e558e1 23 dk.dst 8343b69f-5bc0-458f-9b72-b2f95bca03eb 2 Category 202100 urn:ddi:dk.dst:9e3e317f-8eb9-47fe-b0c8-ab618ae3d9e7:23 dk.dst 9e3e317f-8eb9-47fe-b0c8-ab618ae3d9e7 23 dk.dst ae43a12d-ad06-4c39-be1c-46fe176c542e 2 Category 202200 urn:ddi:dk.dst:7a41aa65-6c44-48ee-92f5-0e3ea9c70ed3:23 dk.dst 7a41aa65-6c44-48ee-92f5-0e3ea9c70ed3 23 dk.dst 41d9ad4d-c05a-4d1b-b455-177a815b6e54 2 Category 202700 urn:ddi:dk.dst:2139f45d-5a5f-45dc-8822-219e20061f60:23 dk.dst 2139f45d-5a5f-45dc-8822-219e20061f60 23 dk.dst aa85a7e2-730c-4422-b4c8-34515aa3f55c 2 Category 408000 urn:ddi:dk.dst:08b0a86a-f5da-48e9-a3b0-2c6429db1025:23 dk.dst 08b0a86a-f5da-48e9-a3b0-2c6429db1025 23 dk.dst 861b8f6c-2e0a-461e-a047-539c3caf3ff7 2 Category 518300 urn:ddi:dk.dst:fecd7b9f-238d-4cee-bef5-94524944edb9:23 dk.dst fecd7b9f-238d-4cee-bef5-94524944edb9 23 dk.dst dafe9410-4302-411b-9d8e-06c9e2abdf01 2 Category 518400 urn:ddi:dk.dst:9721a426-c26d-404b-89d1-653e90502db7:23 dk.dst 9721a426-c26d-404b-89d1-653e90502db7 23 dk.dst be7f034a-02bb-47fe-a80d-5c09e050419b 2 Category 3985 urn:ddi:dk.dst:caadd1f1-83cc-482b-9ce6-eef24f54deb7:23 dk.dst caadd1f1-83cc-482b-9ce6-eef24f54deb7 23 dk.dst d14e0cee-7c0a-43cb-a5cd-41f5d069019f 2 Category 502100 urn:ddi:dk.dst:ab70e24c-577b-4fc7-bd9a-cd04123257a5:23 dk.dst ab70e24c-577b-4fc7-bd9a-cd04123257a5 23 dk.dst 6fe2a2d3-c9b2-4dbb-a74c-8b6cce7cc69e 2 Category 3986 urn:ddi:dk.dst:2cf43ab0-0480-4bd5-a523-4b0906db56fd:23 dk.dst 2cf43ab0-0480-4bd5-a523-4b0906db56fd 23 dk.dst a47eb7e9-3ca8-43a6-99a2-322d8fe579fd 2 Category 587600 urn:ddi:dk.dst:d198527b-8b60-4161-89e8-2c8e5672bd31:23 dk.dst d198527b-8b60-4161-89e8-2c8e5672bd31 23 dk.dst 3d8bc0d4-9d40-4797-995c-6e485de4c6ec 2 Category 587800 urn:ddi:dk.dst:7cf24cdd-4e38-4253-b2cd-d131ab529c22:23 dk.dst 7cf24cdd-4e38-4253-b2cd-d131ab529c22 23 dk.dst 5868c688-84c8-4c7e-9548-6fc8c9c50620 2 Category 587900 urn:ddi:dk.dst:f0b3dffd-a2c8-4d92-9d2f-513037b6c2e5:23 dk.dst f0b3dffd-a2c8-4d92-9d2f-513037b6c2e5 23 dk.dst 7a55a537-e008-4f44-ab76-8db4dac71d92 2 Category 3987 urn:ddi:dk.dst:3d61010f-b726-4a99-aaa7-af3864d718e5:23 dk.dst 3d61010f-b726-4a99-aaa7-af3864d718e5 23 dk.dst d4291212-17dd-40b6-987c-9e07fe7622db 2 Category 080500 urn:ddi:dk.dst:de70edf2-6ea6-41e8-ae6d-b364b5892885:23 dk.dst de70edf2-6ea6-41e8-ae6d-b364b5892885 23 dk.dst 3d602c4b-856a-4ee6-bf10-91856b2a601e 2 Category 081200 urn:ddi:dk.dst:b183fe33-dc28-48fd-876d-f8998b24e4bd:23 dk.dst b183fe33-dc28-48fd-876d-f8998b24e4bd 23 dk.dst 609edf1e-8cbb-48d5-940a-fafc1f8d5fd8 2 Category 082000 urn:ddi:dk.dst:845dd630-4b03-461b-a57f-0240e45250f1:23 dk.dst 845dd630-4b03-461b-a57f-0240e45250f1 23 dk.dst 479ccaf2-9661-4585-8f97-fb1e9e34602b 2 Category 082500 urn:ddi:dk.dst:99ac8b42-cdcc-44fe-a564-a3d31f8c7cfe:23 dk.dst 99ac8b42-cdcc-44fe-a564-a3d31f8c7cfe 23 dk.dst 88a86f77-b922-4ca2-973e-aee884b3e98a 2 Category 085000 urn:ddi:dk.dst:7c81bcf5-fa18-4926-bae3-cd3ece7f4630:23 dk.dst 7c81bcf5-fa18-4926-bae3-cd3ece7f4630 23 dk.dst 7dd40612-cc2c-4b74-9bda-90244e001f9f 2 Category 241900 urn:ddi:dk.dst:cd50f381-36d2-45dd-814a-aed811cd7a81:23 dk.dst cd50f381-36d2-45dd-814a-aed811cd7a81 23 dk.dst 64f46e03-007a-4f65-940b-78bcc4b1bb3c 2 Category 332500 urn:ddi:dk.dst:e08410b7-a982-4276-9d94-53f85716aeae:23 dk.dst e08410b7-a982-4276-9d94-53f85716aeae 23 dk.dst fa3fd2a2-eb9b-4780-8588-4660102b99ed 2 Category 499400 urn:ddi:dk.dst:28045c4b-3251-4a08-a88e-6095925c9439:23 dk.dst 28045c4b-3251-4a08-a88e-6095925c9439 23 dk.dst bda453b9-6380-4879-84a8-569b01d2e184 2 Category 515500 urn:ddi:dk.dst:99ec8663-b25e-4032-9b87-3e4d916d600c:23 dk.dst 99ec8663-b25e-4032-9b87-3e4d916d600c 23 dk.dst cb6edabc-4a9c-4a66-b7cd-bd1ab1db7f62 2 Category 518200 urn:ddi:dk.dst:39af2e7c-cb2e-453f-a8d9-95ce1387d4e7:23 dk.dst 39af2e7c-cb2e-453f-a8d9-95ce1387d4e7 23 dk.dst 5496b8c9-40bb-40ef-87d0-5d9152b17e4c 2 Category 518500 urn:ddi:dk.dst:3751e71c-f827-4a82-85a2-2c35f3c422cb:23 dk.dst 3751e71c-f827-4a82-85a2-2c35f3c422cb 23 dk.dst f2824875-f4ff-44df-bee6-46bb1b4b5f30 2 Category 518600 urn:ddi:dk.dst:f00b1909-5eb0-4c15-bb5a-3628fc56dc0c:23 dk.dst f00b1909-5eb0-4c15-bb5a-3628fc56dc0c 23 dk.dst 54581c9a-819d-4be7-8087-6162de16d7a4 2 Category 520500 urn:ddi:dk.dst:bc9afed7-5f51-410b-babe-e0d9e3738bf6:23 dk.dst bc9afed7-5f51-410b-babe-e0d9e3738bf6 23 dk.dst 7c5758c5-875c-4b26-a484-ffbb533f9532 2 Category 520600 urn:ddi:dk.dst:65d028ef-2278-4a62-a307-5b2441c91fa6:23 dk.dst 65d028ef-2278-4a62-a307-5b2441c91fa6 23 dk.dst 241a6ca1-2f2d-46d4-a378-573a93d0232d 2 Category 520700 urn:ddi:dk.dst:3e8fa1b1-c00d-4030-8cb5-cb9f4b4cb0ef:23 dk.dst 3e8fa1b1-c00d-4030-8cb5-cb9f4b4cb0ef 23 dk.dst 93c2f9b3-15bb-4b3f-86ad-a65fcc479a09 2 Category 520800 urn:ddi:dk.dst:c9be9349-7400-4f4f-be11-8e52cad27314:23 dk.dst c9be9349-7400-4f4f-be11-8e52cad27314 23 dk.dst e78ec269-a16e-4a4b-be0c-7fd724fd1bef 2 Category 520900 urn:ddi:dk.dst:09fc1455-2fed-4d3a-8851-82bc39ac06c3:23 dk.dst 09fc1455-2fed-4d3a-8851-82bc39ac06c3 23 dk.dst 53383656-a74e-468a-9031-16a55c363815 2 Category 521500 urn:ddi:dk.dst:6fba285a-a793-4087-8af8-067fe400fa16:23 dk.dst 6fba285a-a793-4087-8af8-067fe400fa16 23 dk.dst f9588d29-2167-4770-9162-6f2b62b2c146 2 Category 587400 urn:ddi:dk.dst:40cf307c-1c41-4841-8156-6bf96f9392e7:23 dk.dst 40cf307c-1c41-4841-8156-6bf96f9392e7 23 dk.dst 3cae12e6-f1c8-42e0-8227-c2caec3984bc 2 Category 602000 urn:ddi:dk.dst:4d299317-8055-4feb-9403-e33dc274ab24:23 dk.dst 4d299317-8055-4feb-9403-e33dc274ab24 23 dk.dst 7a75d300-2293-4ee6-9ebc-9743324e757f 2 Category 602100 urn:ddi:dk.dst:d59c7309-ad23-484b-9d3e-04ab8740838d:23 dk.dst d59c7309-ad23-484b-9d3e-04ab8740838d 23 dk.dst 0dd0353a-cec6-4509-a180-b6ab76b5ee7b 2 Category 602200 urn:ddi:dk.dst:f2df0ec6-3e09-462b-b02c-0c2ba76f8fcd:23 dk.dst f2df0ec6-3e09-462b-b02c-0c2ba76f8fcd 23 dk.dst 23cc58a1-a789-4ad5-bef5-510e14641eb1 2 Category 602300 urn:ddi:dk.dst:5656139e-b167-4dd4-9550-01c03b8f2b0d:23 dk.dst 5656139e-b167-4dd4-9550-01c03b8f2b0d 23 dk.dst a50588d0-dba8-40b9-9091-b84c019a4f21 2 Category 602400 urn:ddi:dk.dst:272f8435-3f29-4aa2-9c06-e30151639c6b:23 dk.dst 272f8435-3f29-4aa2-9c06-e30151639c6b 23 dk.dst 3388c4dc-79c8-45e8-9298-3109781d3576 2 Category 602500 urn:ddi:dk.dst:9f5068cd-3057-4176-bfda-c46eec574aa8:23 dk.dst 9f5068cd-3057-4176-bfda-c46eec574aa8 23 dk.dst f4fb99f4-bef8-4a06-b569-48acd865ad93 2 Category 399 urn:ddi:dk.dst:06a40310-4597-4b1e-8873-a13ca6af4fe3:23 dk.dst 06a40310-4597-4b1e-8873-a13ca6af4fe3 23 dk.dst 88ba2afa-8f19-499f-8581-e799e4c259f0 2 Category 3995 urn:ddi:dk.dst:336c82ef-f2e8-4622-937a-728d0f3d501f:23 dk.dst 336c82ef-f2e8-4622-937a-728d0f3d501f 23 dk.dst 09fbaaaa-30c7-42c9-a617-d5eb5d90f963 2 Category 246100 urn:ddi:dk.dst:988e7594-d7bb-403c-8aa3-2a78aae23e43:23 dk.dst 988e7594-d7bb-403c-8aa3-2a78aae23e43 23 dk.dst 1bb690c2-95a3-40eb-97c0-d8a2541ce9ee 2 Category 246200 urn:ddi:dk.dst:9b49dc94-10f5-4704-8445-c71c070fc0a9:23 dk.dst 9b49dc94-10f5-4704-8445-c71c070fc0a9 23 dk.dst 0d8a5858-d6b3-40a5-96d4-57782f9e7106 2 Category 247300 urn:ddi:dk.dst:4a0d880a-565a-4454-b5d7-fe8d48ff9df8:23 dk.dst 4a0d880a-565a-4454-b5d7-fe8d48ff9df8 23 dk.dst 322c8fe8-8d47-488b-8483-3477578d18ac 2 Category 248800 urn:ddi:dk.dst:ff6a8f05-ff7a-4227-a41d-95d22a567522:23 dk.dst ff6a8f05-ff7a-4227-a41d-95d22a567522 23 dk.dst e9255682-8dbd-48ec-b4ad-f081aadaae69 2 Category 248900 urn:ddi:dk.dst:1d50580e-f0b5-42fa-b3e9-ac054b4925d6:23 dk.dst 1d50580e-f0b5-42fa-b3e9-ac054b4925d6 23 dk.dst ae935ff8-893f-4de7-89ba-7df7de7f8eee 2 Category 249200 urn:ddi:dk.dst:704c9b9b-1e96-4d30-9fbd-2d0d21f9c35c:23 dk.dst 704c9b9b-1e96-4d30-9fbd-2d0d21f9c35c 23 dk.dst d17d5f41-1d39-4a9b-a671-d108424b2b40 2 Category 249252 urn:ddi:dk.dst:dd1f7f27-1744-4898-97c5-7bd0935b17fc:23 dk.dst dd1f7f27-1744-4898-97c5-7bd0935b17fc 23 dk.dst a6cd3776-b2c3-49f0-bba2-25c62cbfd40d 2 Category 249254 urn:ddi:dk.dst:04ff3f14-85b9-41cd-b9e9-cdadf72917f7:23 dk.dst 04ff3f14-85b9-41cd-b9e9-cdadf72917f7 23 dk.dst cb933412-0053-4d88-ab26-4f16e6d397d9 2 Category 375200 urn:ddi:dk.dst:28847d4b-8847-4fd3-aedc-2f6a7c03a657:23 dk.dst 28847d4b-8847-4fd3-aedc-2f6a7c03a657 23 dk.dst 2b5550a0-66c2-4b99-b9b7-51a45e65710e 2 Category 378000 urn:ddi:dk.dst:ecaec381-b4f7-4de4-9389-626f4b0baba3:23 dk.dst ecaec381-b4f7-4de4-9389-626f4b0baba3 23 dk.dst 85b64dbc-2c6b-4b04-b3a0-fada64e78d9a 2 Category 378500 urn:ddi:dk.dst:ebc169d6-ba3a-4f7b-b55a-257a4abb0a6b:23 dk.dst ebc169d6-ba3a-4f7b-b55a-257a4abb0a6b 23 dk.dst fa893afa-895c-4ed4-9245-1137b535e36c 2 Category 379000 urn:ddi:dk.dst:7944a323-c0a2-4449-a379-f524710811a7:23 dk.dst 7944a323-c0a2-4449-a379-f524710811a7 23 dk.dst 0a8f4d5d-8611-453a-91b0-62efb53adf1c 2 Category 383500 urn:ddi:dk.dst:443d8b39-6052-4fa3-b53f-916c113d0c6e:23 dk.dst 443d8b39-6052-4fa3-b53f-916c113d0c6e 23 dk.dst c2878efc-68a6-428a-ac6f-e66d15474ea7 2 Category 387000 urn:ddi:dk.dst:50606d42-9e69-4fd0-b69c-b13919e4d263:23 dk.dst 50606d42-9e69-4fd0-b69c-b13919e4d263 23 dk.dst 0e279346-71f7-4e95-8e47-14d24d908f51 2 Category 388000 urn:ddi:dk.dst:7343ca4f-0cce-4d61-b771-b682ebed9656:23 dk.dst 7343ca4f-0cce-4d61-b771-b682ebed9656 23 dk.dst f715d895-4ebf-4771-a0fc-72b25a64fd7c 2 Category 388500 urn:ddi:dk.dst:c565987b-0867-4746-ad70-5d4acb394ee8:23 dk.dst c565987b-0867-4746-ad70-5d4acb394ee8 23 dk.dst c5bb307a-5ebe-49a7-acea-898e86828994 2 Category 391000 urn:ddi:dk.dst:68e83d8e-e808-4280-a11b-e0b85073cf8f:23 dk.dst 68e83d8e-e808-4280-a11b-e0b85073cf8f 23 dk.dst a6450c81-1473-4197-9e46-e973675c2d3a 2 Category 391500 urn:ddi:dk.dst:a5da46fe-0033-4cfa-8557-18d4cbb3c032:23 dk.dst a5da46fe-0033-4cfa-8557-18d4cbb3c032 23 dk.dst e51e6434-dd36-472c-aa5a-0f2a3be3a0a5 2 Category 392000 urn:ddi:dk.dst:5c284fd7-7887-4400-9a60-b9af368ca402:23 dk.dst 5c284fd7-7887-4400-9a60-b9af368ca402 23 dk.dst 50c4712d-fabe-4e01-a647-d2ec099f620b 2 Category 392500 urn:ddi:dk.dst:19281485-e64f-41ee-a6fb-b4e0cd778fcf:23 dk.dst 19281485-e64f-41ee-a6fb-b4e0cd778fcf 23 dk.dst 1cc60b67-ce7a-4a9f-8c4c-ef1d90dfd6dc 2 Category 393000 urn:ddi:dk.dst:c62211a4-1137-4d8a-84f5-532b0e4e4f45:23 dk.dst c62211a4-1137-4d8a-84f5-532b0e4e4f45 23 dk.dst 2dc8666b-b37b-4ce8-8aa4-53128fb7719c 2 Category 393500 urn:ddi:dk.dst:f8977a25-c6d5-4042-893a-8145226755b7:23 dk.dst f8977a25-c6d5-4042-893a-8145226755b7 23 dk.dst 5b03b329-a64b-4678-ae9c-2034af4b4064 2 Category 393900 urn:ddi:dk.dst:0e3bfa2b-c3a3-47a5-b202-f05c2ca78713:23 dk.dst 0e3bfa2b-c3a3-47a5-b202-f05c2ca78713 23 dk.dst 77515bc5-eef4-497c-97ba-b3dc69b6d043 2 Category 394000 urn:ddi:dk.dst:42670ceb-a29b-46ad-80c0-ef8ad8b28a3e:23 dk.dst 42670ceb-a29b-46ad-80c0-ef8ad8b28a3e 23 dk.dst 37db241e-e1d6-4ae8-8d89-8b99fa51be78 2 Category 394100 urn:ddi:dk.dst:9b30fee6-bbb5-4a46-bf56-19ace4f40a3c:23 dk.dst 9b30fee6-bbb5-4a46-bf56-19ace4f40a3c 23 dk.dst d5620236-f017-4580-b2cd-a942be7353e1 2 Category 396000 urn:ddi:dk.dst:46aedd52-5b61-4003-a715-4e07d6aed91e:23 dk.dst 46aedd52-5b61-4003-a715-4e07d6aed91e 23 dk.dst 06ce4adf-136e-4c19-ae8c-5853af452aad 2 Category 396500 urn:ddi:dk.dst:b712b063-7e23-41c8-bb4c-2bcbf9acde00:23 dk.dst b712b063-7e23-41c8-bb4c-2bcbf9acde00 23 dk.dst 4ebb325a-789a-4ca2-ba6c-381556841be6 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:07b9b73d-2f12-4c5b-b8f1-8070c8310390:23 dk.dst 07b9b73d-2f12-4c5b-b8f1-8070c8310390 23 dk.dst 583883d8-9ebf-47a9-820b-bff5b4ee903a 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:19632933-b538-43e7-9030-b5f0abe142b1:23 dk.dst 19632933-b538-43e7-9030-b5f0abe142b1 23 dk.dst 30975809-1516-415b-8582-9eba46586ef7 2 Category 511 urn:ddi:dk.dst:875a4202-a548-4f41-b8d9-22a13cf0a3bb:23 dk.dst 875a4202-a548-4f41-b8d9-22a13cf0a3bb 23 dk.dst fba0c527-9190-4955-b014-13571d90c0d7 2 Category 5111 urn:ddi:dk.dst:9db55a2d-ab52-46db-8048-19261bbf94dd:23 dk.dst 9db55a2d-ab52-46db-8048-19261bbf94dd 23 dk.dst 7ca749b3-1eb8-4359-aa3f-695a9129c0e8 2 Category 403600 urn:ddi:dk.dst:3a18b29a-576d-46c6-99a7-9970000285fa:23 dk.dst 3a18b29a-576d-46c6-99a7-9970000285fa 23 dk.dst 746cc4ac-db0b-4c21-bb04-8e41c2db0de6 2 Category 404600 urn:ddi:dk.dst:a798d7a7-a851-4d81-b372-8a2e045c0f52:23 dk.dst a798d7a7-a851-4d81-b372-8a2e045c0f52 23 dk.dst a5351d0a-4bd9-464f-918a-c3d1aa26406e 2 Category 404700 urn:ddi:dk.dst:aadf6038-79fb-4c32-950d-0335c4fa7fa1:23 dk.dst aadf6038-79fb-4c32-950d-0335c4fa7fa1 23 dk.dst f72f6a4d-55cd-43b2-860f-99102bf4f03a 2 Category 513400 urn:ddi:dk.dst:222f32ea-8e2a-43d0-9f0b-dcf590c3fc92:23 dk.dst 222f32ea-8e2a-43d0-9f0b-dcf590c3fc92 23 dk.dst d01bc5f3-3f8d-4caf-bd81-543b2000550b 2 Category 513500 urn:ddi:dk.dst:9bd72cc4-f55a-48d7-a4ea-88cc51396199:23 dk.dst 9bd72cc4-f55a-48d7-a4ea-88cc51396199 23 dk.dst 476289b6-d061-429c-92af-d4336d6aab0c 2 Category 514100 urn:ddi:dk.dst:d7892893-28c8-4647-8899-1893cbb6338b:23 dk.dst d7892893-28c8-4647-8899-1893cbb6338b 23 dk.dst 478e6b44-4505-495f-a8a9-b91fcc5bfca3 2 Category 562500 urn:ddi:dk.dst:f235f998-810e-465f-b839-fc5080fddb19:23 dk.dst f235f998-810e-465f-b839-fc5080fddb19 23 dk.dst 3cee7df9-047e-4359-82f6-c0bef246b5f4 2 Category 562600 urn:ddi:dk.dst:758e038b-d714-4332-a7f5-485be42d1c22:23 dk.dst 758e038b-d714-4332-a7f5-485be42d1c22 23 dk.dst 98944091-802f-42b3-b317-a196aefecaac 2 Category 5119 urn:ddi:dk.dst:d5e166b4-8ddc-4137-8e82-f8f522b38bc3:23 dk.dst d5e166b4-8ddc-4137-8e82-f8f522b38bc3 23 dk.dst c5dbca6f-c075-4d4e-9923-60d07001a317 2 Category 241400 urn:ddi:dk.dst:5b285568-c505-4774-b6ed-8ca391fdad4f:23 dk.dst 5b285568-c505-4774-b6ed-8ca391fdad4f 23 dk.dst 5c452b02-a8ca-49b7-952a-0a9bc9a1423f 2 Category 247500 urn:ddi:dk.dst:20026f83-b622-451c-b03e-62194fcc228b:23 dk.dst 20026f83-b622-451c-b03e-62194fcc228b 23 dk.dst 32dfaa70-f414-4bfe-bcf5-beba260afe9c 2 Category 403000 urn:ddi:dk.dst:b2443352-0122-48be-b5bd-2ee3e5fe7acb:23 dk.dst b2443352-0122-48be-b5bd-2ee3e5fe7acb 23 dk.dst 0b77abbc-8700-4c96-a158-4ee346642b42 2 Category 405200 urn:ddi:dk.dst:5228a92a-2546-453f-b5e8-00c1a0524c3e:23 dk.dst 5228a92a-2546-453f-b5e8-00c1a0524c3e 23 dk.dst 24e0e2e7-69a2-49b2-9498-157f8673bd75 2 Category 507100 urn:ddi:dk.dst:724f214c-00d2-4079-89f7-a4bacf6d13a9:23 dk.dst 724f214c-00d2-4079-89f7-a4bacf6d13a9 23 dk.dst 2309f44a-6ae2-4a3c-b21f-253a6af9b859 2 Category 507400 urn:ddi:dk.dst:fd72650a-65d8-499b-a166-13bcebba8586:23 dk.dst fd72650a-65d8-499b-a166-13bcebba8586 23 dk.dst 93c95fe5-b5ec-461c-a347-ed6cf2d0b1f5 2 Category 515600 urn:ddi:dk.dst:1a52102a-9ef2-4441-a2d3-543eb72baafc:23 dk.dst 1a52102a-9ef2-4441-a2d3-543eb72baafc 23 dk.dst 0ceab7a1-06d0-46e6-ba56-d3773aa65e5b 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:2a176165-952f-44a0-a825-61f4d2570c98:23 dk.dst 2a176165-952f-44a0-a825-61f4d2570c98 23 dk.dst fdde8921-5a9f-4295-a61c-4481202679af 2 Category 5121 urn:ddi:dk.dst:224a0db0-695b-4a38-a9f0-7becba347ed1:23 dk.dst 224a0db0-695b-4a38-a9f0-7becba347ed1 23 dk.dst 5de5ef72-4488-4128-8e42-b06ac3b6d859 2 Category 513100 urn:ddi:dk.dst:635fc285-551f-47b7-8e6c-06a15b40955f:23 dk.dst 635fc285-551f-47b7-8e6c-06a15b40955f 23 dk.dst 3d9f177c-8323-4f63-bad7-c3b60b51ed11 2 Category 513700 urn:ddi:dk.dst:d6f476ee-c09d-481d-a810-e7bdc9ff9f69:23 dk.dst d6f476ee-c09d-481d-a810-e7bdc9ff9f69 23 dk.dst ca1b2a9f-231a-469f-91df-91f92685462f 2 Category 528700 urn:ddi:dk.dst:f1706bef-eec5-4e3e-8236-6bc04309700c:23 dk.dst f1706bef-eec5-4e3e-8236-6bc04309700c 23 dk.dst 6225554a-79e9-4f70-b6f7-26080229abf6 2 Category 528800 urn:ddi:dk.dst:2ac32ff8-c28e-4bbe-9630-e1d8daf0bebd:23 dk.dst 2ac32ff8-c28e-4bbe-9630-e1d8daf0bebd 23 dk.dst 8aa860a3-ec5d-47c8-898b-28a094e97e46 2 Category 557300 urn:ddi:dk.dst:214ed8ce-978b-47f5-9cb8-6906ee80864b:23 dk.dst 214ed8ce-978b-47f5-9cb8-6906ee80864b 23 dk.dst cc132a67-d9ae-4838-b6ab-e9413eac81b7 2 Category 557400 urn:ddi:dk.dst:d894a3db-2d46-4f07-89ad-6d64f740a85e:23 dk.dst d894a3db-2d46-4f07-89ad-6d64f740a85e 23 dk.dst a83b3d72-c74d-448a-aadb-3d48f3529ae7 2 Category 5129 urn:ddi:dk.dst:7515d7ab-a6d3-496b-a143-2036fb27df60:23 dk.dst 7515d7ab-a6d3-496b-a143-2036fb27df60 23 dk.dst ee9c36db-67e9-47f7-a8e9-b0a5ff380462 2 Category 503600 urn:ddi:dk.dst:2544c964-98e3-4c4c-a21b-83687b7bc275:23 dk.dst 2544c964-98e3-4c4c-a21b-83687b7bc275 23 dk.dst 0bb99ad0-efc6-4cfe-a25b-dc1644b5c810 2 Category 503700 urn:ddi:dk.dst:b5ed3af4-3b04-4249-a33a-04df4c2f724d:23 dk.dst b5ed3af4-3b04-4249-a33a-04df4c2f724d 23 dk.dst f20e549c-2bb1-482e-9ac4-cd652d56469d 2 Category 503800 urn:ddi:dk.dst:d425308d-c717-48e8-a5d2-f1a0dab02f97:23 dk.dst d425308d-c717-48e8-a5d2-f1a0dab02f97 23 dk.dst 161c90c2-b0c6-443b-8b7e-a7f1bcf850c2 2 Category 508700 urn:ddi:dk.dst:1496621c-6101-47b8-9589-0dc1c57ee2fc:23 dk.dst 1496621c-6101-47b8-9589-0dc1c57ee2fc 23 dk.dst fef7358f-bb6b-4d3b-b7c8-e19c53c955b9 2 Category 513 urn:ddi:dk.dst:9821d598-bd38-454b-8bd8-03888a47c2f5:23 dk.dst 9821d598-bd38-454b-8bd8-03888a47c2f5 23 dk.dst f022531e-28f8-4f9f-a102-bb68bc9d8ec6 2 Category 5131 urn:ddi:dk.dst:1218ca72-35d5-44f4-ba1d-4a903941ce3b:23 dk.dst 1218ca72-35d5-44f4-ba1d-4a903941ce3b 23 dk.dst 4c9c9704-c290-48da-ad74-de1831bcf016 2 Category 401400 urn:ddi:dk.dst:9d611c5a-f179-4b88-a7fd-f6906134effb:23 dk.dst 9d611c5a-f179-4b88-a7fd-f6906134effb 23 dk.dst 89e6c5c7-82f2-480f-803c-468c5fbf95a7 2 Category 404200 urn:ddi:dk.dst:39ed51d7-291a-4653-b13e-29c2e42e5a68:23 dk.dst 39ed51d7-291a-4653-b13e-29c2e42e5a68 23 dk.dst e0f1bb2c-ef72-4544-8755-7815b6f92923 2 Category 404300 urn:ddi:dk.dst:529782ab-6613-451e-acba-6e7725d66fd4:23 dk.dst 529782ab-6613-451e-acba-6e7725d66fd4 23 dk.dst c8c5e728-b800-4e58-b644-c7e881b581e2 2 Category 508200 urn:ddi:dk.dst:ec66cf33-35ab-41c6-909e-900e73bf3b59:23 dk.dst ec66cf33-35ab-41c6-909e-900e73bf3b59 23 dk.dst 9191a7a3-a84e-41d1-9db7-646c04b4675d 2 Category 513300 urn:ddi:dk.dst:7d7b6086-abdf-4d9d-bfb1-354977d28e30:23 dk.dst 7d7b6086-abdf-4d9d-bfb1-354977d28e30 23 dk.dst d876e488-209a-4d45-83f7-e5798bacea98 2 Category 528900 urn:ddi:dk.dst:2c97238f-7b43-469b-8526-ebfb709892e1:23 dk.dst 2c97238f-7b43-469b-8526-ebfb709892e1 23 dk.dst e869e954-0b98-4906-87c0-e4263457939c 2 Category 529000 urn:ddi:dk.dst:4c30d40e-7a1d-47b2-9734-40e408e91beb:23 dk.dst 4c30d40e-7a1d-47b2-9734-40e408e91beb 23 dk.dst 2204edf4-82cc-4269-9f0d-1f87431bec11 2 Category 529300 urn:ddi:dk.dst:5903e24b-218f-407d-b823-0610d328bcc0:23 dk.dst 5903e24b-218f-407d-b823-0610d328bcc0 23 dk.dst 149af1cd-6a16-4bdc-8fc2-8ddad13a2950 2 Category 529400 urn:ddi:dk.dst:401ccf78-cd71-4e74-92c0-493be89ec5f5:23 dk.dst 401ccf78-cd71-4e74-92c0-493be89ec5f5 23 dk.dst 3b7329bb-ef71-44b8-87e0-f5f52de48b07 2 Category 5139 urn:ddi:dk.dst:7aae6788-034c-4bd5-b9a9-68b36eb8def0:23 dk.dst 7aae6788-034c-4bd5-b9a9-68b36eb8def0 23 dk.dst ca769824-4d89-499d-9bae-5c87f58ed7fa 2 Category 514 urn:ddi:dk.dst:c58918b7-4a17-4ffb-b0dd-1f8e4b4c264b:23 dk.dst c58918b7-4a17-4ffb-b0dd-1f8e4b4c264b 23 dk.dst f5c02923-6509-4a6f-8108-95654a158191 2 Category 5141 urn:ddi:dk.dst:a1a1186a-0114-444c-a4ae-18dfbe7f73a2:23 dk.dst a1a1186a-0114-444c-a4ae-18dfbe7f73a2 23 dk.dst 28387417-5fcd-4875-9d7d-0e87b39102ff 2 Category 509900 urn:ddi:dk.dst:208ba609-8cbe-4ffa-8b2c-de3618d6915b:23 dk.dst 208ba609-8cbe-4ffa-8b2c-de3618d6915b 23 dk.dst 5a10f3f8-4c40-4d21-bf22-1658b3de8946 2 Category 512500 urn:ddi:dk.dst:1a15dbd0-d375-4d2f-b490-70b1f541f348:23 dk.dst 1a15dbd0-d375-4d2f-b490-70b1f541f348 23 dk.dst 202cbf2d-1776-4ce8-b0d2-7cbe847699d5 2 Category 515 urn:ddi:dk.dst:79b82284-c418-465c-89fa-33a38dee1c1e:23 dk.dst 79b82284-c418-465c-89fa-33a38dee1c1e 23 dk.dst f42bfef5-3611-4df3-bb46-fa7142da360a 2 Category 5151 urn:ddi:dk.dst:a60a55ab-72a5-4311-b540-fa5f3e2b3996:23 dk.dst a60a55ab-72a5-4311-b540-fa5f3e2b3996 23 dk.dst 153466cf-f882-4f9f-bd66-ec06fef06379 2 Category 408900 urn:ddi:dk.dst:4ca6f443-5977-4f96-9b39-66309c10f814:23 dk.dst 4ca6f443-5977-4f96-9b39-66309c10f814 23 dk.dst 5fd85a15-7eb6-42f3-a7e4-9467464887ac 2 Category 503200 urn:ddi:dk.dst:b216af0d-81a5-4bda-b61c-2e012d170139:23 dk.dst b216af0d-81a5-4bda-b61c-2e012d170139 23 dk.dst a20a0a1d-2376-41a5-9d86-759ec45d0a92 2 Category 512900 urn:ddi:dk.dst:f7266414-43cb-442e-a619-e47c21f9e6e1:23 dk.dst f7266414-43cb-442e-a619-e47c21f9e6e1 23 dk.dst fd740389-d225-44c6-a13f-e2a04f2dc68a 2 Category 513200 urn:ddi:dk.dst:6b51d5e0-8baf-4b54-9cd3-21a77c312be6:23 dk.dst 6b51d5e0-8baf-4b54-9cd3-21a77c312be6 23 dk.dst 37f620d0-acd9-4f36-93cc-72d08de2ee51 2 Category 513600 urn:ddi:dk.dst:d0daeb54-b5c0-45c6-ba82-03c38871a2f6:23 dk.dst d0daeb54-b5c0-45c6-ba82-03c38871a2f6 23 dk.dst 5c89584f-e396-4a42-8b69-50c9db548cf6 2 Category 513900 urn:ddi:dk.dst:299ba497-2b85-470e-8d2b-4696418b5cbd:23 dk.dst 299ba497-2b85-470e-8d2b-4696418b5cbd 23 dk.dst 2f0ad421-ecfe-4052-8e60-913e3e6642e6 2 Category 516200 urn:ddi:dk.dst:1962c613-31df-4222-972b-5a8ec74d35b2:23 dk.dst 1962c613-31df-4222-972b-5a8ec74d35b2 23 dk.dst 372cdb4c-32d9-465c-ab1b-d8e5b11ae4a5 2 Category 516300 urn:ddi:dk.dst:d154e3bf-0b3f-40c2-965a-ff42f4322d27:23 dk.dst d154e3bf-0b3f-40c2-965a-ff42f4322d27 23 dk.dst 0628b914-0230-40a3-8ada-df32222329be 2 Category 517400 urn:ddi:dk.dst:c35641d2-6ec1-4698-a806-2ad3201ae33e:23 dk.dst c35641d2-6ec1-4698-a806-2ad3201ae33e 23 dk.dst d4ad9d91-3d5f-4e3e-a30c-0ff7b36e2f14 2 Category 520300 urn:ddi:dk.dst:ae58ab09-0e33-4d70-8e4d-37035a6a34cc:23 dk.dst ae58ab09-0e33-4d70-8e4d-37035a6a34cc 23 dk.dst a84ae3ec-85cb-4034-b318-5261746907e4 2 Category 523800 urn:ddi:dk.dst:c6a97ad2-bf9d-421c-b61c-fe9f4735c35e:23 dk.dst c6a97ad2-bf9d-421c-b61c-fe9f4735c35e 23 dk.dst f04216bc-9600-48f1-97a4-706cdab324bf 2 Category 529100 urn:ddi:dk.dst:7bc4a467-aa26-4291-bb4f-7b995bb313c0:23 dk.dst 7bc4a467-aa26-4291-bb4f-7b995bb313c0 23 dk.dst 3710f701-e57d-4238-9feb-9fa2df4cdbd3 2 Category 529200 urn:ddi:dk.dst:8fed62f7-f2cd-4406-98b0-6443ed5c778c:23 dk.dst 8fed62f7-f2cd-4406-98b0-6443ed5c778c 23 dk.dst 516434b4-4afa-4e8a-97a8-87aa61a23b83 2 Category 529500 urn:ddi:dk.dst:0478ee07-e6d9-499a-a61a-94298f7ef92b:23 dk.dst 0478ee07-e6d9-499a-a61a-94298f7ef92b 23 dk.dst fbae737c-f2c3-496e-afb1-82bf4f3bccac 2 Category 558400 urn:ddi:dk.dst:cf029c4e-1e49-4605-a026-b63fb555e4cc:23 dk.dst cf029c4e-1e49-4605-a026-b63fb555e4cc 23 dk.dst 23bdd604-f008-41c2-b44a-e03f2baeca2d 2 Category 558500 urn:ddi:dk.dst:36b2556b-d767-49f0-bc39-831bfeaf50d0:23 dk.dst 36b2556b-d767-49f0-bc39-831bfeaf50d0 23 dk.dst 2eb674d0-1264-46c6-88ab-512f959d62c2 2 Category 562700 urn:ddi:dk.dst:9015bd79-6d5d-4232-83ab-e1ec4b0d5b5c:23 dk.dst 9015bd79-6d5d-4232-83ab-e1ec4b0d5b5c 23 dk.dst cb95e191-459c-41c1-92c3-20291645f78a 2 Category 562800 urn:ddi:dk.dst:1bb3e5bb-7418-4c7a-b3a1-3ebd8a92f2b5:23 dk.dst 1bb3e5bb-7418-4c7a-b3a1-3ebd8a92f2b5 23 dk.dst 7c6be454-5671-4f8f-9edd-c09418886641 2 Category 563800 urn:ddi:dk.dst:bef03759-82a0-4737-a949-80dd7e3d69b2:23 dk.dst bef03759-82a0-4737-a949-80dd7e3d69b2 23 dk.dst 4d880dd1-2ec8-4bab-a0d2-0aa884816580 2 Category 563900 urn:ddi:dk.dst:257ad8c9-30eb-46c3-9dba-748475f4b4f7:23 dk.dst 257ad8c9-30eb-46c3-9dba-748475f4b4f7 23 dk.dst 1a6ca10c-149c-4438-a687-25aa40b1760b 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:2e1d18b2-a465-46b6-888d-1508b5dfd232:23 dk.dst 2e1d18b2-a465-46b6-888d-1508b5dfd232 23 dk.dst f74c1f8f-8061-4b54-8c08-fc1cdba6cbdb 2 Category 409200 urn:ddi:dk.dst:12da6631-bed5-4eba-a4bb-32aff438294f:23 dk.dst 12da6631-bed5-4eba-a4bb-32aff438294f 23 dk.dst 05384069-84fe-4d60-8d8d-566998fce7df 2 Category 503000 urn:ddi:dk.dst:250d160a-05d7-450f-b1fb-ac2b9e6353ad:23 dk.dst 250d160a-05d7-450f-b1fb-ac2b9e6353ad 23 dk.dst b8f26e7a-02cb-46da-bc98-109dab33d7d7 2 Category 5159 urn:ddi:dk.dst:7b6fac90-10f0-4174-b737-04197d9e0cd8:23 dk.dst 7b6fac90-10f0-4174-b737-04197d9e0cd8 23 dk.dst d57b5d05-79eb-4232-8782-72b0760d5e65 2 Category 403700 urn:ddi:dk.dst:6c34ff5c-cb48-44d0-9165-5206c9b316a7:23 dk.dst 6c34ff5c-cb48-44d0-9165-5206c9b316a7 23 dk.dst 1ed10f2b-4433-447a-ac88-79455afc03e2 2 Category 406300 urn:ddi:dk.dst:bfe01918-a33e-406d-8a67-8127bccb84ad:23 dk.dst bfe01918-a33e-406d-8a67-8127bccb84ad 23 dk.dst 8e44c2c5-9c0c-4145-97ae-adbbd5a118c9 2 Category 406400 urn:ddi:dk.dst:7c13bf33-e310-47c0-a19b-9f83016501b0:23 dk.dst 7c13bf33-e310-47c0-a19b-9f83016501b0 23 dk.dst 98492c36-4956-4201-b71d-77b54e015e1a 2 Category 406500 urn:ddi:dk.dst:bf444f3a-13c9-4858-8ab1-ced63275d3cb:23 dk.dst bf444f3a-13c9-4858-8ab1-ced63275d3cb 23 dk.dst 85e3d157-750d-4e9b-99f4-18c5dd104033 2 Category 406900 urn:ddi:dk.dst:75a73cdb-532b-403e-80b8-1e633db9d512:23 dk.dst 75a73cdb-532b-403e-80b8-1e633db9d512 23 dk.dst eb7a3427-4f5e-4967-b97a-e2b14acb6d02 2 Category 409100 urn:ddi:dk.dst:550372b3-c49f-40a5-84b2-00dd519a18a3:23 dk.dst 550372b3-c49f-40a5-84b2-00dd519a18a3 23 dk.dst a2e66fac-5616-46be-930b-70566043b1db 2 Category 409600 urn:ddi:dk.dst:89c83405-814b-470e-a3b7-54a1427e54b6:23 dk.dst 89c83405-814b-470e-a3b7-54a1427e54b6 23 dk.dst 6d151318-4feb-475e-b195-bf88e242800e 2 Category 501700 urn:ddi:dk.dst:b75b5292-b604-425d-bf03-798187b755ed:23 dk.dst b75b5292-b604-425d-bf03-798187b755ed 23 dk.dst 1144d584-9089-4d54-b2bf-c1b3532b62b0 2 Category 503500 urn:ddi:dk.dst:0eba75a1-07f6-49e6-98ae-f9f2f92dbd46:23 dk.dst 0eba75a1-07f6-49e6-98ae-f9f2f92dbd46 23 dk.dst e70b03d1-8700-472d-a7a3-3ebe615ed6c3 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:5c58a83d-b519-464e-8765-42df8390ae90:23 dk.dst 5c58a83d-b519-464e-8765-42df8390ae90 23 dk.dst 94c54afc-894b-49ce-b1ba-69be649d9feb 2 Category 5161 urn:ddi:dk.dst:830a37aa-efb1-41d9-931f-a0a109d50b0e:23 dk.dst 830a37aa-efb1-41d9-931f-a0a109d50b0e 23 dk.dst 84b25938-3334-4de6-ac00-6aa7411caa1a 2 Category 380000 urn:ddi:dk.dst:57460764-bbbd-4ac1-88d9-6fedd78add43:23 dk.dst 57460764-bbbd-4ac1-88d9-6fedd78add43 23 dk.dst 22f03ef9-320a-4bdf-90d5-f51a45cf8897 2 Category 508600 urn:ddi:dk.dst:7959bc9b-7060-4d11-9920-a557b8b0f8ad:23 dk.dst 7959bc9b-7060-4d11-9920-a557b8b0f8ad 23 dk.dst f038e35b-9615-4674-b18d-84f615412e8d 2 Category 512100 urn:ddi:dk.dst:41feddd7-486b-4265-922b-40a258c75ea0:23 dk.dst 41feddd7-486b-4265-922b-40a258c75ea0 23 dk.dst 591c2f06-f815-466d-9c47-06b1cb08907e 2 Category 512200 urn:ddi:dk.dst:671b4143-f0ad-4830-983a-b950a07b3294:23 dk.dst 671b4143-f0ad-4830-983a-b950a07b3294 23 dk.dst 9022035b-6c9c-4816-b6ba-9cc2fcad485a 2 Category 512300 urn:ddi:dk.dst:417c2106-181c-49c7-ab1d-8f745892f3ea:23 dk.dst 417c2106-181c-49c7-ab1d-8f745892f3ea 23 dk.dst fb72cd4f-dfc9-409f-bd0c-9142279af076 2 Category 512400 urn:ddi:dk.dst:aa6fa892-e5c3-4b88-87b5-2361cb60b2b6:23 dk.dst aa6fa892-e5c3-4b88-87b5-2361cb60b2b6 23 dk.dst 63f4169a-7adb-4fb4-a324-b3b2f2fbf985 2 Category 529600 urn:ddi:dk.dst:6d152fdc-4e7c-4ef8-a99f-5cbcf01ff7d1:23 dk.dst 6d152fdc-4e7c-4ef8-a99f-5cbcf01ff7d1 23 dk.dst 28fe0bed-a5a1-4c88-9697-2a9d9d8d7273 2